Regulamin Loterii Audioteksowej Nagrody za Kody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Loterii Audioteksowej Nagrody za Kody"

Transkrypt

1 Regulamin Loterii Audioteksowej Nagrody za Kody 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Nagrody za Kody (zwanej dalej "Loterią"). 2 Podmiot urządzający loterię. Organizatorem Loterii jest RMS Sp. z o.o., z siedzibą: Lublin, ulica Cisowa 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , o numerze NIP: , (zwana dalej Organizatorem). 3 Nazwa organu wydającego zezwolenie. Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej. 4 Zasady prowadzenia Loterii. 1. Uczestnikami Loterii (dalej "Uczestnik" / Uczestnicy ), jak również laureatami w Loterii mogą być, z zastrzeżeniem postanowienia 4 pkt 2 Regulaminu wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące posiadaczem karty SIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub które zostały upoważnione przez posiadacza karty SIM do wzięcia udziału w Loterii używając należącego do niego numeru telefonu, w tym osoby, które korzystały z jednego z serwisów oferowanych przez Organizatora (w dalszej części Regulaminu zwanych: Serwis / Serwisy ). 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii na zlecenie Organizatora, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w 1

2 stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii na zlecenie Organizatora. 3. Przystąpienie do Loterii - poprzez przesłanie prawidłowego Zgłoszenia - oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z jej zasadami określonymi w Regulaminie i je akceptuje. 4. Informacje i materiały dotyczące Loterii (dalej: Materiały Informacyjne ) będą publikowane między innymi w prasie, w Internecie, w tym na stronie internetowej m-klub.net i na podstronach strony internetowej m-klub.net, jak również emitowane na antenie TVP, w okresie od dnia 15 czerwca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku oraz zawarte w komunikacji SMS, w okresie od dnia 15 czerwca 2015 roku do dnia 3 maja 2016 roku. W Materiałach Informacyjnych publikowanych na stronie internetowej m-klub.net, na podstronach strony internetowej m-klub.net oraz w komunikacji SMS będą zawarte informacje: kto jest organizatorem Loterii, gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii, jakie są zasady udziału w Loterii, w tym sposób dokonywania Zgłoszeń oraz numery telefonów, na które Uczestnik przesyła SMS w celu dokonania Zgłoszenia i adresy podstron strony internetowej, poprzez którą można dokonywać Zgłoszeń, wraz ze wskazaniem warunków ubiegania się o Nagrody. Powyższe Materiały będą zawierały również informacje: o koszcie wiadomości SMS otrzymywanej w ramach subskrypcji, który wynosi: 1,00 zł + VAT (1,23 zł brutto) - w przypadku przesłania Zgłoszenia na numer i 2,00 zł + VAT (2,46 zł brutto) - w przypadku przesłania Zgłoszenia na numer 60289, koszcie przesłania wiadomości SMS (Zgłoszenia) na: numer 71958, który wynosi 1,00 zł + VAT (1,23 zł brutto), numer 72978, który wynosi 2,00 zł + VAT (2,46 zł brutto) i numer 7311, który wynosi 3,00 zł + VAT (3,69 zł brutto) oraz koszcie przesłania wiadomości SMS na numer 79978, który wynosi 9,00 zł + VAT (11,07 zł brutto) oraz o udostępnieniu i warunkach korzystania z nieodpłatnego numeru i o możliwości dokonania Zgłoszenia z wykorzystaniem podstron strony internetowej: m-klub.net. 5. Regulamin dostępny będzie w dwóch formach: w formie pisemnej w oddziale biura Organizatora w Warszawie (02-736), przy ulicy Wróbla 24/1 oraz w formie elektronicznej na stronie: m-klub.net. Informacja o miejscu publikacji Regulaminu będzie również zawarta w wiadomości SMS przesyłanej przez 2

3 Organizatora do Uczestników, w odpowiedzi na pierwsze Zgłoszenie do Loterii, o której mowa w 4 pkt 37 Regulaminu. 6. Uczestnicy mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne i w żaden sposób nie wpływa na udział takiego Uczestnika w Loterii, jak również na uprawnienie do otrzymania nagrody. 7. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród Laureatom Nagród. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwi wydanie Nagród. Dane po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Loterii i wydania Nagród zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na ich przetwarzanie do celów marketingowych. 8. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator RMS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. 9. Udział w Loterii polega na dokonywaniu przez Uczestników, w tym osób korzystających z Serwisów oferowanych przez Organizatora, zgłoszeń do Loterii (w dalszej części zwane Zgłoszenie / Zgłoszenia ), z wykorzystaniem wiadomości SMS, połączenia telefonicznego (IVR), inicjowanego przez Organizatora. Udział w Loterii może też polegać na dokonywaniu Zgłoszeń z wykorzystaniem podstron strony internetowej: m-klub.net. 10. Warunkiem przystąpienia do Loterii, a tym samym uzyskania możliwości ubiegania się o Nagrody, jest dokonanie Zgłoszenia w okresie od 15 czerwca 2015 roku do 3 maja 2016 roku. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie nieodpłatnej wiadomości SMS, o treści wskazanej w Regulaminie lub w Materiałach Informacyjnych na numery telefonu: lub 60289, poprzez przesłanie odpłatnej wiadomości SMS o treści wskazanej w Regulaminie lub w Materiałach Informacyjnych na numery telefonu: 71958, 72978, 7311, poprzez 3

4 nieodpłatne połączenie telefoniczne (IVR), inicjowane przez Organizatora i wykonanie czynności wskazanych przez Organizatora lub może być dokonane poprzez podstrony strony internetowej: m-klub.net, w przypadku dopuszczenia takiej możliwości przez Organizatora. 11. Loteria jest podzielona na dwa etapy (w treści Regulaminu zwane Etap / Etapy ). Uczestnik bierze udział w tym Etapie, do którego przesłał Zgłoszenie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W pierwszym Etapie Loterii (w treści Regulaminu zwany: I Etap ), Uczestnicy ubiegają się o Nagrodę Główną, Nagrody za Kody, Nagrody Dodatkowe oraz Nagrodę za Punkty. W drugim Etapie Loterii (w treści Regulaminu zwany II Etap ), Uczestnicy ubiegają się o: Nagrodę Promocyjną, Nagrodę Podstawową, Nagrody Specjalne, Nagrody Dodatkowe oraz Nagrodę za Punkty. 12. Serwisy, z których korzystanie uprawnia do udziału w I Etapie Loterii to - między innymi - Darmo, Angielski, Milion, M-KLUB PREMIUM. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych Serwisów, z których korzystanie uprawnia do udziału w I Etapie Loterii. Organizator każdorazowo poinformuje o katalogu tych Serwisów w Materiałach Informacyjnych na stronie internetowej m- klub.net oraz dodatkowo może o tym poinformować Uczestników w komunikacji SMS. 13. Serwis, z którego korzystanie uprawnia do udziału w II Etapie Loterii to M- KLUB. 14. Wszystkie Serwisy oferowane są na stronie internetowej: m-klub.net, na podstronach dedykowanych na potrzeby każdego z tych Serwisów (np. darmo.mklub.net, angielski.m-klub.net, premium.m-klub.net, itd.). Organizator, na stronie internetowej m-klub.net każdorazowo poinformuje Uczestników o Serwisach, z których korzystanie uprawnia do uczestnictwa w Loterii, haśle przypisanym do danego Serwisu oraz numerze telefonu, na który należy przesłać Zgłoszenie w związku z korzystaniem z danego Serwisu, możliwości uruchomienia subskrypcji z wykorzystaniem podstrony strony internetowej m-klub.net i koszcie wiadomości SMS otrzymywanej w ramach subskrypcji. Powyższe informacje Organizator może również przesłać w komunikacji SMS. 15. Zgłoszenia w I Etapie z wykorzystaniem wiadomości SMS dokonuje się w okresie od dnia 15 czerwca 2015 r. do 3 maja 2016 r., poprzez przesłanie nieodpłatnej wiadomości SMS na numer telefonu przypisany do danego Serwisu, z którego 4

5 chce korzystać dany Uczestnik: lub i zapisując się do odpłatnej subskrypcji treści oferowanych w ramach danego Serwisu (MT). W treści Zgłoszenia należy wpisać hasło odpowiadające Serwisowi, z którego korzysta lub chce korzystać dany Uczestnik, np. w przypadku korzystania z Serwisu Angielski należy przesłać Zgłoszenie o treści A na numer 60189, a w przypadku korzystania z Serwisu Darmo należy przesłać Zgłoszenie o treści D na numer Wykaz haseł oraz numerów telefonów, przypisanych do konkretnych Serwisów, na które należy przesłać Zgłoszenie w I Etapie Loterii, w związku z korzystaniem z danego Serwisu stanowi załącznik do Regulaminu. 16. Zgłoszenia w II Etapie Loterii z wykorzystaniem wiadomości SMS dokonuje się w okresie od 15 czerwca 2015 r. do 3 maja 2016 r., poprzez przesłanie nieodpłatnej wiadomości SMS na numer i zapisując się do odpłatnej subskrypcji Serwisu M-KLUB. W treści Zgłoszenia należy wpisać hasło OK przypisane do Serwisu oferowanego przez Organizatora w ramach II Etapu Loterii. 17. Zgłoszenia w I Etapie Loterii można dokonać również poprzez przesłanie odpłatnej wiadomości SMS, na odpłatne numery telefonu: 71958, i 7311 o treści np. GRAM lub innej podanej w Materiałach Informacyjnych, w okresie od 15 czerwca 2015 roku do 3 maja 2016 roku. Koszt wiadomości SMS przesyłanej na numer telefonu (koszt Zgłoszenia) wynosi 1,00 zł + VAT (1,23 zł brutto). Koszt wiadomości SMS przesyłanej na numer telefonu (koszt Zgłoszenia) wynosi 2,00 zł + VAT (2,46 zł brutto). Koszt wiadomości SMS przesyłanej na numer telefonu 7311 (koszt Zgłoszenia) wynosi 3,00 zł + VAT (3,69 zł brutto). 18. Zgłoszenia do I Etapu i do II Etapu Loterii poprzez podstrony strony internetowej: m-klub.net, o ile taka możliwość zostanie dopuszczona przez Organizatora, Uczestnik dokonuje po wejściu na jedną z tych podstron (dedykowaną dla danego Serwisu) w okresie od 15 czerwca 2015 r. do 3 maja 2016 r. W celu dokonania Zgłoszenia Uczestnik powinien wypełnić i przekazać Organizatorowi formularz rejestracyjny (w dalszej części Regulaminu zwany Formularz Podstawowy ). Formularz Podstawowy jest udostępniony przez Organizatora w formie elektronicznej na stronie internetowej: m-klub.net - na podstronach dedykowanych na potrzeby każdego z Serwisów, w okresie od 15 czerwca 2015 roku do 3 maja 2016 roku. W Formularzu Podstawowym Uczestnik jest 5

6 zobowiązany do podania numeru telefonu oraz może podać adres e- mail i inne swoje dane osobowe, m.in.: imię, nazwisko, adres zamieszkania. Przekazanie Organizatorowi Formularza Podstawowego następuje w formie elektronicznej, w sposób wskazany na podstronie, na której znajduje się Formularz Podstawowy (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej: m-klub.net i na podstronach tej strony, w okresie od dnia 15 czerwca 2015 roku do dnia 3 maja 2016 roku). 19. W odpowiedzi na przesłanie Formularza Podstawowego, na podany przez Uczestnika numer telefonu komórkowego, Organizator prześle specjalny numer PIN, który należy wpisać w Formularzu Podstawowym na stronie internetowej. Wpisanie specjalnego numeru PIN do Formularza Podstawowego na podstronie internetowej jest równoznaczne z wysłaniem wiadomości SMS, o której mowa w 4 pkt 15 i 16 Regulaminu i oznacza zapisanie się do odpłatnej subskrypcji treści oferowanych w ramach danego Serwisu. W przypadku udostępnienia przez Organizatora takiej funkcjonalności, Zgłoszenie poprzez stronę internetową może być dokonane za pomocą telefonu komórkowego. W tym celu Uczestnik przeglądając podstrony strony internetowej: m-klub.net, przez urządzenie mobilne wyposażone w kartę SIM operatora GSM takie jak np. telefon komórkowy lub tablet z rozpoznanym przez operatora GSM numerem telefonu Uczestnika, powinien kliknąć w podany na stronie link, co jest równoznaczne z wysłaniem nieodpłatnej wiadomości SMS i oznacza zapisanie się do odpłatnej subskrypcji treści oferowanych w ramach danego Serwisu. W przypadku przystąpienia do Loterii w opisany w punktach 18 i 19 powyżej sposób, o zachowaniu terminu, o którym mowa powyżej decyduje data otrzymania Formularza Podstawowego przez Organizatora. 20. Zgłoszenia do I Etapu i do II Etapu Loterii poprzez nieodpłatne połączenie telefoniczne (IVR), inicjowane przez Organizatora dokonuje się w okresie od 15 czerwca 2015 r. do 3 maja 2016 roku. W trakcie połączenia osoba zainteresowana udziałem w Loterii powinna postępować zgodnie z instrukcją Organizatora. W celu dokonania Zgłoszenia Uczestnik powinien wcisnąć na klawiaturze telefonu odpowiednią cyfrę wskazaną przez Organizatora podczas rozmowy, odpowiadającą Serwisowi, z którego chce korzystać dany Uczestnik. Wciśnięcie odpowiedniej cyfry na klawiaturze telefonu jest równoznaczne z wysłaniem wiadomości SMS, o której mowa w 4 pkt 15 i 16 Regulaminu i oznacza 6

7 zapisanie się do odpłatnej subskrypcji treści oferowanych w ramach danego Serwisu. 21. W wyniku Zgłoszenia dokonanego w okresie od dnia 15 czerwca 2015 roku do dnia 3 maja 2016 roku, bądź przez przesłanie nieodpłatnej wiadomości SMS na numer lub 60289, bądź poprzez nieodpłatne połączenie telefoniczne (IVR), bądź poprzez jedną z podstron strony internetowej: m-klub.net dedykowanej Serwisom, Uczestnik uruchamia odpłatną subskrypcję treści oferowanych w ramach danego Serwisu, polegającą na otrzymywaniu od Organizatora 1 (jednej) odpłatnej wiadomości SMS dziennie (w treści Regulaminu zwane: Wiadomość Subskrypcyjna / Wiadomości Subskrypcyjne ), w dniach od poniedziałku do niedzieli, z zastrzeżeniem, że w ramach Serwisu Milion, Uczestnik będzie otrzymywał tylko 3 (trzy) odpłatne Wiadomości Subskrypcyjne w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty). 22. Koszt każdej Wiadomości Subskrypcyjnej otrzymywanej od Organizatora w ramach subskrypcji uruchomionej poprzez przesłanie Zgłoszenia na numer wynosi 1 zł + VAT (1,23 zł brutto). Koszt każdej Wiadomości Subskrypcyjnej otrzymywanej od Organizatora w ramach subskrypcji uruchomionej poprzez przesłanie Zgłoszenia na numer wynosi 2,00 zł + VAT (2,46 zł brutto). Organizator informuje, że pierwsza Wiadomość Subskrypcyjna otrzymana w ramach subskrypcji któregokolwiek z Serwisów oferowanych przez Organizatora jest objęta promocją i jest nieodpłatna, z zastrzeżeniem, że promocja obejmuje tylko jedną wiadomość w danym Serwisie. 23. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest zainteresowany dalszym otrzymywaniem od Organizatora Wiadomości Subskrypcyjnych w ramach wybranego przez siebie Serwisu i chciałby wstrzymać płatności za otrzymywane Wiadomości Subskrypcyjne, powinien wysłać na nieodpłatny numer telefonu, na który przesłał Zgłoszenie (numer telefonu przypisany do danego Serwisu), tj lub wiadomość SMS o treści: STOP wraz hasłem odpowiadającym danemu Serwisowi, z którego korzysta dany Uczestnik, np. w przypadku korzystania z Serwisu Angielski należy przesłać Zgłoszenie o treści STOP A na numer 60189, a w przypadku korzystania z Serwisu Darmo należy przesłać Zgłoszenie o treści STOP D na numer Wykaz haseł oraz numerów telefonów, przypisanych do konkretnych Serwisów, na które należy przesłać rezygnację z Wiadomości Subskrypcyjnych stanowi załącznik do Regulaminu. 7

8 24. Wysłanie wiadomości SMS, o której mowa w punkcie 23 powyżej, będzie oznaczało, że Organizator zaprzestanie przesyłania Wiadomości Subskrypcyjnych, chyba że Uczestnik ponownie prześle Zgłoszenie i uruchomi subskrypcję. Zaprzestanie przesyłania Wiadomości Subskrypcyjnych nastąpi nie później, niż w dniu następującym po otrzymaniu przez Organizatora wiadomości SMS, o której mowa powyżej w punkcie 23 Regulaminu. Rezygnacja z subskrypcji nie oznacza utraty zdobytych Punktów lub Kodów biorących udział w losowaniu i przyznawaniu Nagród I lub II Etapu. Uczestnik posiada tyle Punktów i Kodów biorących udział w losowaniu i przyznawaniu Nagród, ile uzyskał do momentu rezygnacji z subskrypcji. Organizator zastrzega, iż wyłącznie przesłanie wiadomości SMS o wskazanej powyżej treści będzie skutkować zaprzestaniem wysyłania Wiadomości Subskrypcyjnych w ramach danego Serwisu do danego Uczestnika. 25. W I Etapie Loterii każdy Uczestnik, który odebrał przynajmniej 1 (jedną) Wiadomość Subskrypcyjną, w tym również Wiadomość Subskrypcyjną nieodpłatną, o której mowa w punkcie 22 powyżej, jak również każdy Uczestnik który dokonał Zgłoszenia przesyłając wiadomość SMS na jeden z odpłatnych numerów telefonu: 71958, lub 7311, uzyskuje punkty (w treści Regulaminu zwane Punkty ) stanowiące szanse w losowaniu Nagrody Głównej i uprawniające do ubiegania się o Nagrodę za Punkty oraz kod / kody (w treści Regulaminu zwany Kod / Kody ). Kod, w rozumieniu Regulaminu, oznacza siedmioznakowy alfanumeryczny ciąg znaków (liter i cyfr). Otrzymany od Organizatora Kod stanowi jeden z (trzynastu milionów trzystu sześćdziesięciu trzech tysięcy trzystu sześćdziesięciu) unikalnych Kodów, tworzących pulę kodów (Pulę Kodów). Przypisany do Zgłoszenia danego Uczestnika unikalny Kod / Kody pomniejsza ogólną Pulę Kodów. W wygenerowanej przez Organizatora Puli Kodów znajduje się 100 (sto) Kodów, do których przyporządkowane są Nagrody za Kody, w dalszej części Regulaminu zwanych Zwycięskie Kody. Kody przypisywane są losowo do Zgłoszenia danego Uczestnika przez system teleinformatyczny Organizatora. Wykaz Nagród za Kody przypisanych do Kodów stanowi załącznik do Regulaminu. Uczestnik może sprawdzić, czy otrzymany Kod jest tożsamy z jednym ze Zwycięskich Kodów na stronie internetowej: m-klub.net. W odpowiedzi na pierwsze Zgłoszenie Organizator prześle Uczestnikowi w treści wiadomości SMS pierwszy 8

9 Kod wraz z unikalnym linkiem, pod którym Uczestnik będzie mógł odbierać kolejne Kody lub sam unikalny link umożliwiający odbiór Kodów. 26. Uczestnik za każdą Wiadomość Subskrypcyjną otrzymaną w ramach subskrypcji uruchomionej poprzez przesłanie Zgłoszenia na numer 60189, za Wiadomość Subskrypcyjną nieodpłatną, o której mowa w punkcie 22 powyżej oraz za każde prawidłowe Zgłoszenie przesłane na odpłatny numer telefonu 71958, otrzymuje 1 (jeden) Punkt biorący udział w losowaniu Nagród (w I lub w II Etapie Loterii) oraz uprawniający do ubiegania się o Nagrodę za Punkty i 1 (jeden) Kod (wyłącznie w I Etapie). Uczestnik za każdą Wiadomość Subskrypcyjną otrzymaną w ramach subskrypcji uruchomionej poprzez przesłanie Zgłoszenia na numer oraz za każde prawidłowe Zgłoszenie przesłane na odpłatny numer telefonu 72978, otrzymuje 2 (dwa) Punkty biorące udział w losowaniu Nagród (w I lub w II Etapie Loterii) oraz uprawniające do ubiegania się o Nagrodę za Punkty i 2 (dwa) Kody (wyłącznie w I Etapie). Uczestnik za każde prawidłowe Zgłoszenie przesłane na odpłatny numer telefonu 7311 otrzymuje 3 (trzy) Punkty biorące udział w losowaniu Nagród (w I lub w II Etapie Loterii) oraz uprawniające do ubiegania się o Nagrodę za Punkty i 3 (trzy) Kody (wyłącznie w I Etapie), z zastrzeżeniem postanowienia 4 pkt 27 i pkt 41 Regulaminu. 27. Każdy Uczestnik może zwiększyć ilość Punktów biorących udział w losowaniu Nagród (w I lub w II Etapie Loterii) i uprawniających do ubiegania się o Nagrodę za Punkty przesyłając wiadomość SMS o treści np. DODAJ lub innej wskazanej przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych, na odpłatny numer SMS Premium W przypadku wysłania wiadomości SMS, o wskazanej powyżej treści, na odpłatny numer 79978, której koszt wynosi 9,00 zł + VAT (11,07 zł brutto), Uczestnik otrzymuje 50 (pięćdziesiąt) Punktów biorących udział w losowaniu Nagród (w I lub w II Etapie Loterii) i uprawniających do ubiegania się o Nagrodę za Punkty, z zastrzeżeniem postanowienia 4 pkt 41 Regulaminu. 28. Organizator zastrzega ewentualność wprowadzenia w Loterii możliwości uzyskania przez Uczestników dodatkowych Punktów, które biorą udział w losowaniu Nagród (w I lub w II Etapie Loterii) oraz uprawniają do ubiegania się o Nagrodę za Punkty, w przypadku polecenia przez danego Uczestnika korzystania z Serwisów i udziału w Loterii. W takim przypadku, każdy Uczestnik ma możliwość zdobycia dodatkowych Punktów za zaproszenie do korzystania z Serwisów i udziału w Loterii innej osoby, o ile spełnia ona warunki uczestnictwa 9

10 w Loterii określone w 4 pkt 1 i 2 Regulaminu i nie jest jeszcze Uczestnikiem Loterii. Informacja o możliwości zaproszenia innej osoby, spełniającej warunki uczestnictwa w Loterii, do udziału w Loterii i o możliwości zdobycia z tego tytułu dodatkowych Punktów zostanie zamieszczona w Materiałach Informacyjnych. Organizator może przesłać do Uczestników wiadomość SMS zawierającą informację o możliwości zaproszenia innej osoby, spełniającej warunki uczestnictwa w Loterii, do udziału w Loterii i o możliwości zdobycia z tego tytułu dodatkowych Punktów. W przypadku, gdy zaproszona przez Uczestnika osoba prześle nieodpłatną wiadomość SMS na nieodpłatny numer telefonu wpisując w niej numer telefonu Uczestnika zapraszającego, a następnie zamówi subskrypcję jednego z Serwisów wysyłając Zgłoszenie na numer lub i odbierze przynajmniej 1 (jedną) płatną Wiadomość Subskrypcyjną, Uczestnik zapraszający otrzyma jednorazowo 100 (sto) dodatkowych Punktów. Dodatkowe Punkty zostaną przyznane Uczestnikowi zapraszającemu w dniu, w którym Uczestnik zaproszony odbierze pierwszą płatną Wiadomość Subskrypcyjną w ramach Loterii. 29. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia w Loterii Rundy Specjalnej / Rund Specjalnych, podczas której/których Uczestnicy ubiegają się o Nagrody Dodatkowe. Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia w czasie trwania danej Rundy Specjalnej otrzymają od Organizatora pytanie / pytania, na które powinni udzielić odpowiedzi w określonym przedziale czasowym, w jak najkrótszym czasie (w treści Regulaminu zwane: Pytanie / Pytania na Czas ). Uczestnicy udzielają odpowiedzi na Pytania na Czas w treści wiadomości SMS przesyłanej na jeden z numerów telefonu: 71958, lub 7311 zgodnie z instrukcja otrzymaną od Organizatora. Uczestnik, który udzieli odpowiedzi na Pytanie / Pytania na Czas w określonym przedziale czasowym, w jak najkrótszym czasie, otrzyma Nagrodę Dodatkową przewidzianą dla danej Rundy Specjalnej. Kwota Nagrody Dodatkowej wynosi od 100 zł (słownie: stu złotych) do zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych) i zostanie każdorazowo określona przez Organizatora w czasie trwania danej Rundy Specjalnej, z zastrzeżeniem, że łączna pula Nagród Dodatkowych we wszystkich Rundach Specjalnych nie przekroczy zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych). Uczestnicy za każdą odpowiedź na Pytanie/ Pytania na Czas uzyskują Punkty, które biorą udział w losowaniu Nagród (w I lub w II Etapie Loterii) oraz uprawniają do ubiegania się o Nagrodę za 10

11 Punkty, przy czym za prawidłową odpowiedź na Pytanie / Pytania na Czas Uczestnicy otrzymują podwójną ilość Punktów w porównaniu z ilością Punktów uzyskanych za odpowiedź niepoprawną. Organizator powiadomi Uczestników o wprowadzeniu Rundy Specjalnej, czasie jej trwania i wysokości Nagrody Dodatkowej, o jaką ubiegają się Uczestnicy podczas danej Rundy Specjalnej i ilości możliwych do uzyskania Punktów na stronie internetowej m-klub.net oraz może poinformować w komunikacji SMS. 30. W odpowiedzi na otrzymane Zgłoszenie Organizator zastrzega możliwość przesyłania do Uczestników Loterii pytań w treści wiadomości SMS, w dalszej części Regulaminu zwane Pytania. Pytania mają charakter wiedzowy, profilujacy lub sondażowy. Uczestnik odpowiada na Pytania przesyłając wiadomość SMS na jeden z odpłatnych numerów: 71958, lub 7311 zgodnie z instrukcją otrzymaną od Organizatora. Uczestnicy za każdą odpowiedź na Pytanie/ Pytania Organizatora uzyskują Punkty, które biorą udział w losowaniu Nagród (w I lub w II Etapie Loterii) oraz uprawniają do ubiegania się o Nagrodę za Punkty oraz Kody (wyłącznie w I Etapie Loterii), przy czym za prawidłową odpowiedź na Pytanie / Pytania Uczestnicy otrzymują podwójną ilość Punktów w porównaniu z ilością Punktów uzyskanych za odpowiedź niepoprawną. Uczestnicy w I Etapie Loterii, bez względu na poprawność odpowiedzi, dostają 1 Kod za każdą udzieloną odpowiedź. Organizator zastrzega również możliwość emitowania Pytań na antenie TVP. W przypadku udzielenia odpowiedzi na Pytanie emitowane na antenie TVP przez osobę, która nie jest jeszcze Uczestnikiem Loterii, wiadomość SMS zawierająca tę odpowiedź przesłana na jeden z odpłatnych numerów: 71958, lub 7311, zgodnie z instrukcją otrzymaną od Organizatora, jest rozumiane jako dokonanie Zgłoszenia do Loterii, o którym mowa w 4 pkt 10 Regulaminu. Zasady uzyskiwania Punktów za odpowiedzi na Pytanie / Pytanie emitowane na antenie TVP są tożsame jak w przypadku opisanym powyżej w niniejszym punkcie. 31. W II Etapie Loterii Uczestnik korzystający z Serwisu M-KLUB, który odebrał przynajmniej 1 (jedną) nieodpłatną Wiadomość Subskrypcyjną z tego serwisu ubiega się o Nagrodę Promocyjną, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) brutto. 32. W II Etapie Loterii Uczestnik korzystający z Serwisu M-KLUB, który odebrał przynajmniej 2 (dwie) Wiadomości Subskrypcyjne z tego serwisu ubiega się o 11

12 Nagrodę Podstawową. Kwota Nagrody Podstawowej, o jaką Uczestnik będzie się ubiegał w II Etapie Loterii, wzrasta wraz z każdą odebraną Wiadomością Subskrypcyjną, co oznacza, że Uczestnik będzie się ubiegał w II Etapie o Nagrodę Podstawową w wysokości: a) 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto, jeżeli odebrał 2 (dwie) Wiadomości Subskrypcyjne; b) 2.441,05 zł (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych,05/100) brutto, jeżeli odebrał 3 (trzy) Wiadomości Subskrypcyjne; c) 2.840,47 zł (słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści złotych,47/100) brutto, jeżeli odebrał 4 (cztery) Wiadomości Subskrypcyjne; d) 3.228,08 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych,08/100) brutto, jeżeli odebrał 5 (pięć) Wiadomości Subskrypcyjnych; e) 3.666,62 zł (słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych,62/100) brutto, jeżeli odebrał 6 (sześć) Wiadomości Subskrypcyjnych; f) 4.081,89 zł (słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt jeden złotych,89/100) brutto, jeżeli odebrał 7 (siedem) Wiadomości Subskrypcyjnych; g) 4.480,01 zł (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych,01/100) brutto, jeżeli odebrał 8 (osiem) Wiadomości Subskrypcyjnych; h) 4.911,65 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset jedenaście złotych,65/100) brutto, jeżeli odebrał 9 (dziewięć) Wiadomości Subskrypcyjnych; i) 5.310,83 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta dziesięć złotych,83/100) brutto, jeżeli odebrał 10 (dziesięć) Wiadomości Subskrypcyjnych; j) 5.758,69 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset osiem złotych,69/100) brutto, jeżeli odebrał 11 (jedenaście) Wiadomości Subskrypcyjnych; k) 6.210,18 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych,18/100) brutto, jeżeli odebrał 12 (dwanaście) Wiadomości Subskrypcyjnych; l) 6.601,17 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset jeden złotych,17/100) brutto, jeżeli odebrał 13 (trzynaście) Wiadomości Subskrypcyjnych; m) 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) brutto, jeżeli odebrał 14 (czternaście) Wiadomości Subskrypcyjnych; n) 7.452,59 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote,59/100) brutto, jeżeli odebrał 15 (piętnaście) Wiadomości Subskrypcyjnych; o) 7.885,30 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych,30/100) brutto, jeżeli odebrał 16 (szesnaście) Wiadomości 12

13 Subskrypcyjnych; p) 8.284,83 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote,83/100) brutto, jeżeli odebrał 17 (siedemnaście) Wiadomości Subskrypcyjnych; q) 8.723,70 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote,70/100) brutto, jeżeli odebrał 18 (osiemnaście) Wiadomości Subskrypcyjnych; r) 9.116,36 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto szesnaście złotych,36/100) brutto, jeżeli odebrał 19 (siedemnaście) Wiadomości Subskrypcyjnych; s) 9.552,10 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote,10/100) brutto, jeżeli odebrał 20 (dwadzieścia) Wiadomości Subskrypcyjnych; t) ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto, jeżeli odebrał 21 (dwadzieścia jeden) Wiadomości Subskrypcyjnych. 33. Każdy Uczestnik, który odebrał w II Etapie Loterii przynajmniej 31 (trzydzieści jeden) Wiadomości Subskrypcyjnych w ramach Serwisu M-KLUB, uzyskuje prawo do gry o Nagrodę Specjalną. Odebranie każdych kolejnych 10 (dziesięciu) Wiadomości Subskrypcyjnych (41, 51, 61 itd.) z tego serwisu, to szansa na kolejną Nagrodę Specjalną. 34. W trakcie trwania Loterii, w okresie od 15 czerwca 2015 r. do 3 maja 2016 r., każdy Uczestnik przesyłając wiadomość SMS o treści: ILE na nieodpłatny numer telefonu 80198, może sprawdzić ilość posiadanych Punktów biorących udział w losowaniu i przyznawaniu Nagród. W odpowiedzi na takie zapytanie, Uczestnik otrzyma od Organizatora zwrotną wiadomość SMS z informacją o ilości posiadanych Punktów. Uczestnik może sprawdzić ilość posiadanych punktów nie częściej niże jeden raz dziennie. 35. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia dla Uczestników Loterii akcji promocyjnej mającej charakter programu lojalnościowego (w treści Regulaminu zwanego Program Lojalnościowy ). W ramach Programu Lojalnościowego Uczestnicy uzyskują punkty uprawniające do korzystania z bonusów oferowanych przez Organizatora, między innymi, wymiany punktów na Punkty biorące udział w losowaniu lub przyznawaniu Nagród w Loterii, nabywania prasy wydawanej przez wydawców wskazanych przez Organizatora, otrzymywanie kodów rabatowych, itp. W przypadku wprowadzenia takiej akcji promocyjnej, Uczestnik w celu odebrania swoich punktów powinien zarejestrować się na podstronie strony internetowej m-klub.net Organizator poinformuje Uczestników o 13

14 wprowadzeniu i zasadach opisanej powyżej akcji promocyjnej w komunikacji SMS. 36. Każde Zgłoszenie poprzez wiadomość SMS przesłaną na numer telefonu 60189, 60289, 71958, 72978, 7311, poprzez nieodpłatne połączenie IVR inicjowane przez Organizatora, a także dokonanie Zgłoszenia poprzez jedną z podstron strony internetowej: m-klub.net, w okresie od 15 czerwca 2015 roku do 3 maja 2016 roku, zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora. Zgłoszenia będą odbierane przez automatyczny system odbioru Organizatora, który określa datę odbioru wiadomości SMS przez wskazanie czasu według zegara automatycznego systemu odbioru z dokładnością co do sekundy. Do każdego Zgłoszenia zostanie przypisana odpowiednia liczba Punktów uzyskanych przez danego Uczestnika, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, biorących udział w losowaniu lub przyznawaniu Nagród, określona w punktach 25, 26, 27, 28, 29, 30, i 35 Regulaminu. 37. Dokonanie Zgłoszenia poprzez przesłanie wiadomości SMS na numer telefonu 60189, 60289, 71958, 72978, 7311, poprzez nieodpłatne połączenie IVR inicjowane przez Organizatora lub dokonanie Zgłoszenia poprzez jedną z podstron strony internetowej: m-klub.net, w okresie od 15 czerwca 2015 roku do 3 maja 2016 roku, jest rozumiane jako dokonanie Zgłoszenia udziału w Loterii. W odpowiedzi na pierwsze dokonane Zgłoszenie (zarówno poprzez SMS, jak i poprzez jedną z podstron strony internetowej: m-klub.net) Uczestnik otrzyma niezwłocznie od Organizatora dwie nieodpłatne wiadomości SMS pierwszą zawierającą potwierdzenie, że jego Zgłoszenie, przesłane z danego numeru telefonu lub dokonane poprzez stronę internetową, zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora wraz z informacjami o warunkach ubiegania się o Nagrody i drugą - zawierającą informacje: kto jest organizatorem Loterii i gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii. 38. Prawidłowo dokonane Zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała Zgłoszenie. Udział w Loterii jest dobrowolny. 39. Osoba, która przesłała Zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego przesłał Zgłoszenie, lub który wskazał dokonując Zgłoszenia przez jedną z podstron strony internetowej: m- 14

15 klub.net. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika. Jeden Uczestnik może dokonywać wielokrotnie Zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że nieodpłatną Wiadomość SMS, o której mowa w punkcie 22 powyżej, dany Uczestnik może otrzymać tylko jednokrotnie w danym Serwisie. Każde Zgłoszenie bierze udział w Loterii. 40. Każdy Uczestnik, który przesłał prawidłowe Zgłoszenie, bierze udział w losowaniu i przyznawaniu Nagród, na zasadach określonych w 7 Regulaminu. 41. Organizator, w okresie od 15 czerwca 2015 roku do 3 maja 2016 roku, zastrzega możliwość wprowadzenia uprzywilejowanych przedziałów czasowych, lub kryteriów, w związku z którymi Zgłoszenie przesłane na jeden z odpłatnych numerów telefonu: 71958, lub 7311, a także wiadomość SMS przesłana na numer zostaną zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora z większą ilością Punktów biorących udział w losowaniu lub przyznawaniu Nagród w Loterii. W takim przypadku, Zgłoszenie lub wiadomość SMS przesłane w określonym przedziale czasowym lub po spełnieniu przez Uczestnika określonych kryteriów, zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora, z większą ilością Punktów niż określone w punktach 26 i 27 powyżej. Zwiększenie ilości Punktów w losowaniu lub przyznawaniu Nagród, w związku z wysłaniem Zgłoszenia lub wiadomości SMS, o którym mowa powyżej, dotyczy wszystkich Uczestników spełniających warunki będące podstawą zwiększenia ilości Punktów. O możliwości i warunkach uzyskania zwiększonej ilości Punktów w losowaniu lub przyznawaniu Nagród w Loterii, tj. o wprowadzeniu uprzywilejowanych przedziałów czasowych lub bonusów oraz o ilości dodatkowych Punktów możliwych do uzyskania podczas ich trwania, Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora na podstronach strony internetowej m-klub.net oraz mogą zostać poinformowani za pomocą bezpłatnej wiadomości SMS. 42. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w każdym dniu trwania Loterii, dodatkowych bezpłatnych wiadomości SMS w odpowiedzi na Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika na numer 60189, 60289, 71958, 72978, 7311, dokonane poprzez IVR lub Zgłoszenie dokonane poprzez jedną z podstron strony internetowej: m-klub.net. Dodatkowe wiadomości SMS będą zawierały informacje dotyczące Loterii i warunków ubiegania się o Nagrody. Dodatkowe wiadomości SMS, o których mowa powyżej, będą zawierały również informację o 15

16 koszcie wiadomości SMS otrzymywanych w ramach subskrypcji, który wynosi 1,00 zł + VAT (1,23 zł brutto) - w przypadku przesłania zgłoszenia na numer 60189, 2,00 zł + VAT (2,46 zł brutto) - w przypadku przesłania zgłoszenia na numer 60289, koszcie wiadomości SMS (Zgłoszenia) przesłanej na numer 71958, który wynosi 1,00 zł + VAT (1,23 zł brutto), na numer 72978, który wynosi 2,00 zł + VAT (2,46 zł brutto) oraz koszcie przesłania wiadomości SMS na numer 7311, który wynosi 3,00 zł + VAT (3,69 zł brutto) i na numer 79978, który wynosi 9,00 zł + VAT (11,07 zł brutto). 43. Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w celu przekazania informacji dotyczących Loterii. Kontakt telefoniczny jest nieodpłatny i będzie polegał na wysłuchaniu automatycznej wiadomości zawierającej informację na temat Loterii, w szczególności możliwości wzięcia udziału w Loterii oraz o przebiegu Loterii i możliwości uzyskania Nagród w Loterii. Nawiązanie kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi formy przystąpienia do Loterii. Przystąpienie do Loterii następuje w sposób opisany w 4 pkt 10, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 Regulaminu. 44. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie zainteresowany otrzymywaniem informacji, o których mowa w punkcie 42 oraz 43 powyżej, winien wysłać wiadomość na adres: o treści: KONIEC Loteria Nagrody za Kody, wraz z numerem telefonu Uczestnika, lub wiadomość SMS o treści KONIEC na nieodpłatny numer telefonu Wysłanie wiadomości e- mail lub wiadomości SMS o takiej treści będzie oznaczało, że Organizator powstrzyma się od przekazywania dodatkowych informacji, chyba że Uczestnik ponownie prześle Zgłoszenie. Wysłanie wiadomości o treści: KONIEC Loteria Nagrody za Kody wraz z numerem telefonu Uczestnika lub wiadomości SMS o treści KONIEC nie oznacza pozbawienia Uczestnika udziału w losowaniu Nagród, o ile spełnił warunki określone w Regulaminie. Przesłanie ponownego Zgłoszenia stanowi kontynuację dotychczasowego udziału w Loterii danego Uczestnika. Zaprzestanie wysyłania dodatkowych informacji nastąpi nie później, niż w przeciągu 1 godziny od otrzymania przez Organizatora wiadomości SMS o treści: KONIEC i nie później niż w przeciągu dwóch dni roboczych od przesłania wiadomości o treści: KONIEC Loteria Nagrody za Kody wraz z numerem telefonu Uczestnika. Organizator zastrzega, iż wyłącznie przesłanie 16

17 wiadomości SMS lub wiadomości o wskazanej powyżej treści będzie skutkować zaprzestaniem wysyłania dodatkowych wiadomości do danego Uczestnika. 45. Z zastrzeżeniem postanowienia 4 pkt 21 i 22 Regulaminu, wiadomości przesyłane w ramach Loterii przez Organizatora do Uczestnika, w tym wiadomości przesyłane w odpowiedzi na wiadomości SMS Uczestnika, o których mowa w 4 pkt 4, 5, 10, 12, 14, 17, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 41, 42 i 43 Regulaminu, są wolne od opłat. 46. Organizator Loterii audioteksowej gwarantuje, że treści wszystkich wiadomości przekazywanych do faktycznych oraz potencjalnych Uczestników Loterii zgodne są z zasadami ochrony konsumentów, w szczególności nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). 47. Organizator oświadcza, iż wiadomości SMS nie będą przesyłane do Uczestników w godzinach nocnych t; od 22:00 do 6:00, za zastrzeżeniem przypadku, gdy dana osoba dokona Zgłoszenia w Loterii w tych godzinach, otrzyma wiadomości SMS, o których mowa w Regulaminie bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia. 48. Uczestnik na każdym etapie gry ma możliwość rezygnacji z udziału w Loterii, poprzez wysłanie SMS o treści USUN na nieodpłatny numer telefonu lub wiadomości , na adres: o treści USUN, wraz z numerem telefonu Uczestnika lub pisemnie, poprzez przesłanie rezygnacji na adres biura oddziału Organizatora: Warszawa, ulica Wróbla 24 lok. 1. Usunięcie numeru telefonu danego Uczestnika z Loterii nastąpi nie później niż w przeciągu 1 godziny od otrzymania przez Organizatora powyższej wiadomości SMS lub nie później niż w przeciągu 2 (dwóch) dni roboczych od przesłania wiadomości e- mail lub otrzymania przez Organizatora pisma zawierającego rezygnację. Organizator zastrzega, iż wyłącznie przesłanie wiadomości SMS na wskazany numer telefonu lub wiadomości albo pisma na wskazany adres i o wskazanej powyżej treści będzie skutkować rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Loterii. Organizator zastrzega również, że przesłanie wiadomości o treści USUN (SMS lub ) nie oznacza rezygnacji z otrzymywania Wiadomości Subskrypcyjnych. Rezygnacja z otrzymywania Wiadomości Subskrypcyjnych może być dokonana wyłącznie w sposób opisany w 4 pkt 23 Regulaminu. 17

18 49. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie w Loterii za pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS wysłane zostaną przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje związane z uczestnictwem w Loterii z wykorzystaniem danej karty SIM przez osobę nieuprawnioną, ponosi ta osoba. 50. Organizator informuje, że dokonanie Zgłoszenia w Loterii uprawnia jednocześnie Uczestnika do korzystania z Mobilnego Biuletynu, którego regulamin jest dostępny na stronie wap.rms.net.pl. W ramach Mobilnego Biuletynu Uczestnik może być informowany o usługach oferowanych przez jego organizatora. Organizator zastrzega, że Mobilny Biuletyn jest bezpłatny, a Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z niego przesyłając nieodpłatną wiadomość SMS o treści i na numer wskazany w regulaminie Mobilnego Biuletynu. 5 Obszar, na którym jest urządzana Loteria Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 6 Czas trwania Loterii Loteria przeprowadzona jest w okresie od dnia 15 czerwca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku. 7 Zasady, miejsce i termin wyłaniania laureatów nagród 1. Nagrody w Loterii, z zastrzeżeniem postanowienia 7 pkt 8, pkt 12 i pkt 13 Regulaminu, przyznawane są w drodze losowania. Losowania przeprowadzane są w oddziale biura Organizatora ( Warszawa, ulica Wróbla 24/1), przez komputerowy program loteryjny zawierający aplikację umożliwiającą losowanie za pomocą urządzeń elektronicznych zabezpieczających przypadkowość wyboru, które wyeliminują ingerencję czynnika ludzkiego w trakcie wyłaniania zdobywców nagród (zwanych dalej Laureatami"). 2. Losowania mające na celu wyłonienie: Laureata Nagrody Głównej, Laureata Nagrody Promocyjnej, Laureata Nagrody Podstawowej i Laureatów Nagród Specjalnych odbędą się 4 maja 2016 roku. 3. W losowaniu Nagrody Głównej wezmą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia do I Etapu Loterii w okresie od 15 czerwca 2015 roku do 3 18

19 maja 2016 roku i odebrali przynajmniej jedną Wiadomość Subskrypcyjną lub przesłali przynajmniej jedną wiadomość na odpłatny numer: 71958, lub W losowaniu Nagrody Promocyjnej wezmą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia do II Etapu Loterii w okresie od 15 czerwca 2015 roku do 3 maja 2016 roku i odebrali przynajmniej jedną Wiadomość Subskrypcyjną. 5. W losowaniu Nagrody Podstawowej wezmą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia do II Etapu Loterii w okresie od 15 czerwca 2015 roku do 3 maja 2016 roku i odebrali przynajmniej dwie Wiadomości Subskrypcyjne. 6. W losowaniu Nagrody Specjalnej wezmą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia do II Etapu Loterii w okresie od 15 czerwca 2015 roku do 3 maja 2016 roku i odebrali przynajmniej 31 (trzydzieści jeden) Wiadomości Subskrypcyjnych. 7. W każdym losowaniu Laureatów Nagród (Laureata Nagrody Głównej, Laureata Nagrody Promocyjnej, Laureata Nagrody Podstawowej i Laureatów Nagród Specjalnych) zostanie wyłoniony 1 (jeden) Laureat i 2 (dwóch) kandydatów rezerwowych do każdej z tych Nagród. 8. Nagrody za Kody przyznawane są tym Uczestnikom, którzy otrzymali Zwycięski Kod z zastrzeżeniem postanowienia 7 pkt 11 Regulaminu. 9. Wyłanianie Laureatów Nagród za Kody polega na sprawdzeniu przez Organizatora, czy otrzymany przez Uczestnika Kod odpowiada jednemu ze Zwycięskich Kodów (tj. czy otrzymany Kod jest tożsamy z jednym z publikowanych Zwycięskich Kodów, do których jest przypisana jedna z Nagród za Kody). W przypadku, gdy po sprawdzeniu przez Organizatora, że otrzymany przez Uczestnika Kod, jest tożsamy z jednym ze Zwycięskich Kodów, Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Laureata przesyłając do niego nieodpłatną wiadomość SMS, a następnie w rozmowie telefonicznej o której mowa w 9 pkt 1-5 Regulaminu, nie później, niż w terminie trzech dni roboczych, następujących po dniu ustalenia Zwycięskiego Kodu. 10. Przyznawanie Nagród za Kody odbywa się począwszy od dnia 15 czerwca 2015 roku do dnia 3 maja 2016 roku. 11. W przypadku, gdy do dnia 3 maja 2016 roku nie zostaną przyznane wszystkie przewidziane Nagrody za Kody, bowiem do Zgłoszeń nie zostaną przyporządkowane Zwycięskie Kody, Organizator przeprowadzi w dniu 4 maja 19

20 2016 roku losowanie mające na celu wyłonienie laureatów pozostałych Nagród za Kody. W losowaniu wezmą udział wszyscy Uczestnicy, którzy otrzymali Kody, w okresie od 15 czerwca 2015 roku do 3 maja 2016 roku. Losowanie Nagród za Kody odbędzie się w taki sposób, że do każdego Zwycięskiego Kodu, który nie został przyporządkowany do Zgłoszenia w okresie od 15 czerwca 2015 roku do 3 maja 2016 roku zostanie wylosowany jeden laureat i dwóch kandydatów rezerwowych do danej Nagrody. W dniu 4 maja 2016 roku zostanie przeprowadzonych tyle losowań, ile Nagród za Kody nie zostało przyznanych. 12. Nagroda za Punkty zostanie przyznana temu Uczestnikowi, który w czasie Loterii - w okresie od 15 czerwca 2015 roku do 3 maja 2016 roku zgromadził największą ilość Punktów, przyznawanych zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. Przyznanie Nagrody za Punkty odbędzie się w dniu 4 maja 2016 roku. 13. Nagrody Dodatkowe zostaną przyznane tym Uczestnikom, którzy w czasie trwania Rund Specjalnych, organizowanych w okresie od 15 czerwca 2015 roku do 3 maja 2016 roku, odpowiedzieli na pytanie / pytania Organizatora w najkrótszym czasie. Laureat danej Nagrody Dodatkowej otrzyma Nagrodę w takiej wysokości, jaka była przewidziana dla danej Rundy Specjalnej. Przyznawanie Nagród Dodatkowych odbywać się będzie po zakończeniu każdej z Rund Specjalnych, nie później niż do dnia 4 maja 2016 roku. 14. Identyfikacja danego Uczestnika, który stał się Laureatem Nagrody następuje poprzez numer telefonu, z którego dokonał Zgłoszenia / Zgłoszeń lub który wskazał dokonując Zgłoszenia przez podstrony strony internetowej: m-klub.net. 15. W przypadku, gdyby okazało się, że Laureatem Nagrody została osoba, o której mowa w 4 pkt 2 Regulaminu, Organizator podejmie w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu nawiązania połączenia z Laureatem, próbę nawiązania połączenia z kandydatem rezerwowym do danej Nagrody, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 16. Wyłonienie Laureatów Nagród zostanie zakończone do dnia 15 maja 2016 roku. W przypadku gdy, do dnia 15 maja 2016 roku nie zostanie wyłoniony Laureat którejkolwiek Nagrody, Nagroda ta pozostanie w dyspozycji Organizatora. 17. Aktualizowana lista Laureatów Nagród jest udostępniona do wglądu dla Uczestników Loterii w oddziale biura Organizatora w ( Warszawa, ulica Wróbla 24/1), w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, przez cały czas trwania Loterii. Organizator zastrzega sobie możliwość 20

21 publikowania listy Laureatów Nagród na stronie internetowej: m-klub.net przez cały okres trwania Loterii oraz po jej zakończeniu, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2016 roku. Na liście publikowane będzie imię i pierwsza litera nazwiska Laureata Nagrody oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata Nagrody. 18. Z przeprowadzonych losowań Komisja Nadzoru sporządza protokoły. 19. Protokoły losowań dostępne będą na żądanie Uczestnika Loterii w oddziale biura Organizatora Warszawa, ulica Wróbla 24/1, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, w okresie trwania Loterii nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2016 roku. 8 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Loterii, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Loterii oraz wyłonienia Laureatów Loterii, Organizator powoła Komisję Nadzoru i ustanowi regulamin jej działania. W skład Komisji Nadzoru wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora oraz osoba nadzorująca urządzenie i przebieg Loterii, posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo zawodowe. 9 Sposób i termin ogłaszania wyników 1. O wynikach każdego losowania lub przyznaniu nagrody oraz sposobie odbioru nagrody, Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego dany Laureat dokonywał Zgłoszeń lub który wskazał podczas dokonywania Zgłoszenia poprzez jedną z podstron strony internetowej: m-klub.net, nie później, niż w terminie trzech dni roboczych następujących po dniu losowania lub po dniu wyłonienia Laureata Nagrody Dodatkowej i Laureata Nagrody za Punkty, z zastrzeżeniem, że powiadomienie Laureatów Nagród za Kody wyłonionych podczas losowania, o którym mowa w 7 pkt 11 Regulaminu nastąpi nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych następujących po dniu tego losowania. 2. Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 próby kontaktu telefonicznego z Laureatem danej Nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. 21

22 przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). 3. W przypadku trzech kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z Laureatem danej Nagrody, Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia z pierwszym kandydatem rezerwowym do tej Nagrody wyłonionym podczas losowania lub pretendującym do danej Nagrody, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem danej Nagrody. W przypadku trzech kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z pierwszym kandydatem rezerwowym do danej Nagrody, Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia z drugim kandydatem rezerwowym do tej Nagrody wyłonionym podczas losowania lub pretendującym do danej Nagrody, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszym kandydatem rezerwowym do Nagrody. W przypadku trzech kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z drugim kandydatem rezerwowym, dana Nagroda pozostaje w rękach Organizatora. Zasady opisane powyżej stosuje się w każdym przypadku próby nawiązania kontaktu z Uczestnikiem pretendującym do nagrody (kolejnym kandydatem do Nagrody). 4. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej, Laureat Nagrody powinien podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz złożyć oświadczenie, iż nie jest osobą, o której mowa w 4 pkt 2 Regulaminu. Regulaminu. W przypadku nagród pieniężnych, Laureat może również podać numer konta bankowego, jeżeli je posiada. W przypadku Nagród pieniężnych o wartości co najmniej zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych) Laureat powinien podać dodatkowo numer dowodu osobistego i Numer PESEL. 5. Organizator zastrzega, że rozmowy telefoniczne z Laureatami będą nagrywane. Nagranie rozmowy zostanie na żądanie danego Laureata udostępnione w oddziale biura Organizatora, w Warszawie, przy ulicy Wróbla 24/1, w okresie trwania Loterii nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2016 roku. Nagrania rozmów będą przechowywane przez Organizatora przez okres 5 lat. 6. W trakcie rozmowy, Laureat może złożyć oświadczenia, że wyraża zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. 22

Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj Skodę Rapid z TVP

Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj Skodę Rapid z TVP Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj Skodę Rapid z TVP 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Wygraj

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Loteria 2016

Regulamin Loterii Audioteksowej Loteria 2016 Regulamin Loterii Audioteksowej Loteria 2016 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Loteria 2016"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj z TVP

Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj z TVP Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj z TVP 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Wygraj z TVP"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Koncertowa Loteria TVP

Regulamin Loterii Audioteksowej Koncertowa Loteria TVP Regulamin Loterii Audioteksowej Koncertowa Loteria TVP 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Koncertowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej PIENIĄDZE DLA CIEBIE

Regulamin Loterii Audioteksowej PIENIĄDZE DLA CIEBIE Regulamin Loterii Audioteksowej PIENIĄDZE DLA CIEBIE 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: Pieniądze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wygraj za SMS

Regulamin Loterii Promocyjnej Wygraj za SMS Regulamin Loterii Promocyjnej Wygraj za SMS 1 Nazwa loterii promocyjnej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej pod nazwą: Wygraj za SMS (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj z TVN

Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj z TVN Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj z TVN 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Wygraj z TVN (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej SYLWESTER Z TVP

Regulamin Loterii Audioteksowej SYLWESTER Z TVP Regulamin Loterii Audioteksowej SYLWESTER Z TVP 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: Sylwester

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Piłkarska Loteria TVP 2014

Regulamin Loterii Audioteksowej Piłkarska Loteria TVP 2014 Regulamin Loterii Audioteksowej Piłkarska Loteria TVP 2014 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej SPORTOWY STOPER TVP

Regulamin Loterii Audioteksowej SPORTOWY STOPER TVP Regulamin Loterii Audioteksowej SPORTOWY STOPER TVP 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Sportowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Tour de Pologne 2014

Regulamin Loterii Audioteksowej Tour de Pologne 2014 Regulamin Loterii Audioteksowej Tour de Pologne 2014 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Tour de

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Kasa na Dzień Dobry

Regulamin Loterii Audioteksowej. Kasa na Dzień Dobry Regulamin Loterii Audioteksowej Kasa na Dzień Dobry 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Kasa na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Dobry dzień na kasę

Regulamin Loterii Audioteksowej Dobry dzień na kasę Regulamin Loterii Audioteksowej Dobry dzień na kasę 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Dobry dzień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej SYLWESTER WE WROCŁAWIU

Regulamin Loterii Audioteksowej SYLWESTER WE WROCŁAWIU Regulamin Loterii Audioteksowej SYLWESTER WE WROCŁAWIU 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: Sylwester

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Urodzinowa Kumulacja Radia ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. Urodzinowa Kumulacja Radia ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej Urodzinowa Kumulacja Radia ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej MEGAKUMULACJA TVP

Regulamin Loterii Audioteksowej MEGAKUMULACJA TVP Regulamin Loterii Audioteksowej MEGAKUMULACJA TVP 1 Nazwa loterii promocyjnej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: MEGAKUMULACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej

Regulamin Loterii Promocyjnej Regulamin Loterii Promocyjnej FAKT JACKPOT BONUS" 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: FAKT JACKPOT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Ustrzel Nagrodę w TVP

Regulamin Loterii Audioteksowej. Ustrzel Nagrodę w TVP Regulamin Loterii Audioteksowej Ustrzel Nagrodę w TVP 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Ustrzel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Koncertowa Loteria TVP 2015

Regulamin Loterii Audioteksowej Koncertowa Loteria TVP 2015 Regulamin Loterii Audioteksowej Koncertowa Loteria TVP 2015 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Czas na Kasę

Regulamin Loterii Audioteksowej. Czas na Kasę Regulamin Loterii Audioteksowej Czas na Kasę 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: Czas na Kasę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Samochód na dzień dobry w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. Samochód na dzień dobry w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej Samochód na dzień dobry w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej na wakacje

Regulamin Loterii Audioteksowej na wakacje Regulamin Loterii Audioteksowej 500 +500 na wakacje 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 500 +

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Polska Loteria Prasowa

Regulamin Loterii Audioteksowej. Polska Loteria Prasowa Regulamin Loterii Audioteksowej Polska Loteria Prasowa 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej KONFIGURATOR TVP 2014

Regulamin Loterii Audioteksowej KONFIGURATOR TVP 2014 Regulamin Loterii Audioteksowej KONFIGURATOR TVP 2014 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: Konfigurator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA Odwołuje Zimę

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA Odwołuje Zimę Regulamin Loterii Audioteksowej ESKA Odwołuje Zimę 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: ESKA Odwołuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA daje kasę

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA daje kasę Regulamin Loterii Audioteksowej ESKA daje kasę 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: ESKA daje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej GOL 2012

Regulamin Loterii Promocyjnej GOL 2012 Regulamin Loterii Promocyjnej GOL 2012 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: GOL 2012" (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA płaci Twoje rachunki

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA płaci Twoje rachunki Regulamin Loterii Audioteksowej ESKA płaci Twoje rachunki 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu TOUR DE POLOGNE 2017

Regulamin Konkursu TOUR DE POLOGNE 2017 Regulamin Konkursu TOUR DE POLOGNE 2017 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: TOUR DE POLOGNE 2017 (dalej"konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu TELEWIDZ

Regulamin Konkursu TELEWIDZ Regulamin Konkursu TELEWIDZ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: TELEWIDZ (dalej "Konkurs"). 2. Konkurs nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii audioteksowej Pusty Obowiązuje od 12 września 2008 roku

Regulamin Loterii audioteksowej Pusty Obowiązuje od 12 września 2008 roku Regulamin Loterii audioteksowej Pusty SMS Obowiązuje od 12 września 2008 roku I Postanowienia ogólne 1. Organizuje sie loterie audioteksowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Milionerzy Konkurs SMS

Regulamin Konkursu Milionerzy Konkurs SMS Regulamin Konkursu Milionerzy Konkurs SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: Milionerzy Konkurs SMS (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej EURO w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej EURO w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 2016 EURO w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz?

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Sondy SMS Kto wygra mecz?, zwanej dalej Sondą lub Serwisem, jest MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Szczepański 3 lok.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA Odwołuje Zimę

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA Odwołuje Zimę Regulamin Loterii Audioteksowej ESKA Odwołuje Zimę 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: ESKA Odwołuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ESKA MUSIC AWARDS

Regulamin Konkursu ESKA MUSIC AWARDS Regulamin Konkursu ESKA MUSIC AWARDS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: ESKA MUSIC AWARDS (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy Rok z TVP

Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy Rok z TVP Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy Rok z TVP 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Szczęśliwy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZWROT WYDATKÓW 2

Regulamin Konkursu ZWROT WYDATKÓW 2 Regulamin Konkursu ZWROT WYDATKÓW 2 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: ZWROT WYDATKÓW 2 (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu POPRAW BUDŻET

Regulamin Konkursu POPRAW BUDŻET Regulamin Konkursu POPRAW BUDŻET 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: POPRAW BUDŻET (dalej "Konkurs"). 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj za SMS

Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj za SMS Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj za SMS 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Wygraj za SMS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Traf wygraną 2016

Regulamin Loterii Audioteksowej. Traf wygraną 2016 Regulamin Loterii Audioteksowej Traf wygraną 2016 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Traf wygraną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Orange Obowiązuje od 15 maja 2009 roku

Orange Obowiązuje od 15 maja 2009 roku Regulamin LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 150 BMW od Orange Obowiązuje od 15 maja 2009 roku I. Postanowienia wstępne. 1. Loteria Audioteksowa pod nazwą 150 BMW od Orange, (zwana dalej Loterią ), organizowana jest

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank.

Bardziej szczegółowo

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową REGULAMIN ZABAWY QUIZ PODRÓŻNICZY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę QUIZ PODRÓŻNICZY i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści Regulaminu (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 26 czerwca 2010 roku

Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 26 czerwca 2010 roku Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 26 czerwca 2010 roku I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Hydro-Vacuum S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu MEGA QUIZ EDYCJA IIga

Regulamin konkursu MEGA QUIZ EDYCJA IIga Regulamin konkursu MEGA QUIZ EDYCJA IIga 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu MEGA QUIZ EDYCJA IIga (zwanego dalej Konkursem) jest spólka MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA

Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: MAGICZNE DRZEWO. GRA (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej MEGALOTERIA TVP

Regulamin Loterii Promocyjnej MEGALOTERIA TVP Regulamin Loterii Promocyjnej MEGALOTERIA TVP 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: MEGALOTERIA TVP"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLEBISCYT SMS PORANKOWY UTWÓR MIESIĄCA z nagrodami na antenie TVP3 Opole. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN PLEBISCYT SMS PORANKOWY UTWÓR MIESIĄCA z nagrodami na antenie TVP3 Opole. I. Postanowienia wstępne REGULAMIN PLEBISCYT SMS PORANKOWY UTWÓR MIESIĄCA z nagrodami na antenie TVP3 Opole I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem głosowania SMS PORANKOWY UTWÓR MIESIĄCA, zwanego dalej Głosowaniem lub Serwisem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia i wyboru zwycięzców w konkursie PayByNet i wygraj ( Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU 79. PLEBISCYTU NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2013 ROKU- -KONKURS SMS 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2013 ROKU

REGULAMIN II ETAPU 79. PLEBISCYTU NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2013 ROKU- -KONKURS SMS 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2013 ROKU REGULAMIN II ETAPU 79. PLEBISCYTU NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2013 ROKU- -KONKURS SMS 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2013 ROKU 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorami 79 Plebiscytu na 10 Najlepszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu SMS Urodziny z TVP2. w programie Pytanie na śniadanie. I. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu SMS Urodziny z TVP2. w programie Pytanie na śniadanie. I. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu SMS Urodziny z TVP2 w programie Pytanie na śniadanie I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem serwisu SMS Urodziny z TVP2, zwanego dalej Serwisem SMS oraz Konkursem, jest Telewizja Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻDOWEJ Happy Hours ( Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻDOWEJ Happy Hours ( Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻDOWEJ Happy Hours ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji prosprzedażowej pt. Happy Hours (zwanej dalej Akcją ) jest spółka Q&A Communications spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą ROR Z NAGRODAMI. 2. Nazwa Organizatora loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej

Regulamin akcji promocyjnej Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Traf wygraną

Regulamin Loterii Audioteksowej Traf wygraną Regulamin Loterii Audioteksowej Traf wygraną 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Traf wygraną"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Kupuj HOT DOGI i walcz o zł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Kupuj HOT DOGI i walcz o zł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Kupuj HOT DOGI i walcz o 20 000 zł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Kupuj HOT DOGI i walcz o 20 000 zł (zwany dalej Konkursem ).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj wakacje 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Wygraj wakacje 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Wygraj wakacje 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Organizatorem Konkursu jest Frisco.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-128), przy ul. Omulewskiej 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu "Pleciony Rower Heyah", zwanego dalej Konkursem jest Agencja Reklamowa S4 Sp. z o.o.,.z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia

Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Spełniamy świąteczne marzenia jest firma Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu! I. Postanowienia ogólne Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne 1 Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "loterią", będzie prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZESPÓŁ DOSKONAŁY

REGULAMIN KONKURSU ZESPÓŁ DOSKONAŁY REGULAMIN KONKURSU ZESPÓŁ DOSKONAŁY Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ), jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy ul. Krańcowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL - zwrot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Promocja Simon 54 premium 1. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Promocja Simon 54 premium 1. ZASADY OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Promocja Simon 54 premium 1. ZASADY OGÓLNE 1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady prowadzenia promocji pod nazwą Promocja Simon 54 premium (zwanej dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem (dalej: Akcja ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Odpowiedz i pójdź na mecz! jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie (zwanym dalej Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest YC Sp. z o. o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Piłkarski Konkurs Biedronki

REGULAMIN KONKURSU Piłkarski Konkurs Biedronki REGULAMIN KONKURSU Piłkarski Konkurs Biedronki I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs pod nazwą Piłkarski Konkurs Biedronki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo