Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Strona 1 z 7 Wydruk z Dz.U j.t. - Cmentarze i chowanie zmar ych. Wersja do... Dz.U j.t zm. Dz.U art. 467 USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar ych (tekst jednolity) Art Zak adanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych nale y do zada asnych gminy. 2. O za eniu lub rozszerzeniu cmentarza komunalnego decyduje rada gminy, a w miastach na prawach powiatu rada miasta, po uzyskaniu zgody w ciwego inspektora sanitarnego (1). 3. W ciwe w adze ko cielne decyduj o za eniu lub rozszerzeniu cmentarza wyznaniowego, które mo e nast pi na terenie przeznaczonym na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu zgody w ciwego inspektora sanitarnego (2). 4. O zamkni ciu cmentarza komunalnego decyduje w ciwa rada gminy lub rada miasta, po zasi gni ciu opinii w ciwego inspektora sanitarnego (3). 5. O zamkni ciu cmentarza wyznaniowego decyduje w ciwa w adza ko cielna, po zasi gni ciu opinii w ciwego inspektora sanitarnego (4). Art Utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarz dzanie nimi nale y do ciwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest po ony. 2. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych i zarz dzanie nimi nale y do zwi zków wyznaniowych. 3. (uchylony). Art. 3. Cmentarze zak ada si i rozszerza na terenach okre lonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Art. 4. Cmentarze komunalne zak ada si w zasadzie na terenie ka dej gminy lub miasta, jednak e w uzasadnionych przypadkach mo na za cmentarz dla kilku gmin. Art Cmentarze powinny znajdowa si na ogrodzonym terenie, odpowiednim pod wzgl dem sanitarnym. 2. Na ka dym cmentarzu powinien by dom przedpogrzebowy lub kostnica, które : 1) do sk adania cia osób zmar ych do czasu ich pochowania; 2) do wykonywania ogl dzin zw ok ludzkich dla celów s dowo-lekarskich, sanitarnych oraz policyjnych; 3) do wykonywania innych czynno ci zwi zanych z chowaniem zw ok. 3. Minister w ciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw rodowiska, okre li, w drodze rozporz dzenia, jakie tereny uznaje si za odpowiednie pod wzgl dem sanitarnym na cmentarze; rozporz dzenie w szczególno ci powinno okre la : 1) szeroko pasów izoluj cych teren cmentarny od innych terenów, a w szczególno ci terenów mieszkaniowych;

2 Strona 2 z 7 2) odleg cmentarza od róde uj cia wody; 3) wymagania co do poziomu wód gruntowych na terenach przeznaczonych pod cmentarze. Art U ycie terenu cmentarnego po zamkni ciu cmentarza na inny cel nie mo e nast pi przed up ywem 40 lat od dnia ostatniego pochowania zw ok na cmentarzu. Po up ywie powy szego terminu wójt (burmistrz, prezydent miasta) mo e wyda decyzj o yciu terenu cmentarnego na inny cel zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego, z zastrze eniem ust Je eli teren cmentarny stanowi lub stanowi uprzednio w asno Ko cio a Katolickiego lub innego ko cio a albo zwi zku wyznaniowego, wydanie decyzji o u yciu terenu cmentarnego na inny cel wymaga zgody w ciwej w adzy tego ko cio a lub zwi zku wyznaniowego. 3. Decyzj o u yciu terenu cmentarnego, b cego uprzednio cmentarzem wyznaniowym Ko cio a Katolickiego lub innego ko cio a albo zwi zku wyznaniowego, na inny cel wydaje si po zasi gni ciu opinii w ciwej w adzy tego ko cio a lub zwi zku wyznaniowego co do sposobu oznaczenia i upami tnienia terenu pocmentarnego. 4. U ycie terenu cmentarnego na inny cel jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania znajduj cych si na jego terenie zabytków, które mog by przeniesione w inne miejsce po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. 5. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi celami publicznymi w ciwy ze wzgl du na miejsce terenu cmentarnego organ mo e wyst pi do ministra w ciwego do spraw wyzna religijnych (5) o zwolnienie z wymogu uzyskania zgody, o której mowa w ust (uchylony). 7. Przy zmianie przeznaczenia terenu cmentarnego szcz tki zw ok znajduj ce si na tym terenie powinny by przeniesione na inny cmentarz na koszt nabywcy terenu lub nowego jego u ytkownika. Art Grób nie mo e by u yty do ponownego chowania przed up ywem lat Po up ywie lat 20 ponowne u ycie grobu do chowania nie mo e nast pi, je eli jakakolwiek osoba zg osi zastrze enie przeciw temu i ui ci op at, przewidzian za pochowanie zw ok. Zastrze enie to ma skutek na dalszych lat 20 i mo e by odnowione. 3. Przepisy ust. 1 i 2 nie maj zastosowania do chowania zw ok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zw ok wi cej ni jednej osoby, a tak e do chowania urn zawieraj cych szcz tki ludzkie powsta e w wyniku spopielenia zw ok. 4. Dozwolone s umowy, przed aj ce termin, przed up ywem którego nie wolno grobu do ponownego pochowania. 5. Niezale nie od powy szych przepisów jest wzbronione u ycie do ponownego pochowania grobów, maj cych warto pami tek historycznych (ze wzgl du na sw dawno lub osoby, które s w nich pochowane, lub zdarzenia, z którymi maj zwi zek) albo warto artystyczn. 6. W istniej cych grobach murowanych dopuszcza si chowanie zw ok osób zmar ych w ci gu 20 lat po wydaniu decyzji o zamkni ciu cmentarza. Przy zmianie przeznaczenia terenu cmentarnego przepis art. 6 ust. 4 (6) ma zastosowanie równie do zw ok pochowanych w tym dwudziestoletnim okresie. Art Przyj cie zw ok do pochowania na cmentarz nast puje po przedstawieniu dokumentów okre lonych w art. 11 ust. 5 i W miejscowo ciach, w których nie ma cmentarzy komunalnych, zarz d cmentarza wyznaniowego jest obowi zany umo liwi pochowanie na tym cmentarzu, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, osób zmar ych innego wyznania lub niewierz cych. 3. Zarz d cmentarza wyznaniowego nie mo e odmówi pochowania zw ok osób, które posiadaj nabyte prawo do pochówku w okre lonym miejscu tego cmentarza. 4. Prawo to s y, obok osoby okre lonej w ust. 3, tak e jej bliskim, to jest ma onkowi, wst pnym, zst pnym, rodze stwu i przysposobionym. 5. Zw oki osób, o których mowa w ust. 3 i 4, powinny by przez zarz d cmentarza traktowane na równi ze zw okami osób nale cych do wyznania, do którego nale y cmentarz, a w szczególno ci pod wzgl dem wyznaczenia miejsca pochowania, w ciwego ceremonia u pogrzebowego i wznoszenia stosownych nagrobków.

3 Strona 3 z 7 Art Zw oki osób zmar ych nie mog by chowane przed up ywem 24 godzin od chwili zgonu z wyj tkiem okre lonym w ust Najpó niej po up ywie 72 godzin od chwili zgonu zw oki powinny by usuni te z mieszkania celem pochowania lub w razie odroczenia terminu pochowania - z one w domu przedpogrzebowym lub kostnicy do czasu pochowania. 3. Zw oki osób zmar ych na niektóre choroby zaka ne powinny by natychmiast po stwierdzeniu zgonu usuni te z mieszkania i pochowane na najbli szym cmentarzu w ci gu 24 godzin od chwili zgonu. 3a. Minister w ciwy do spraw zdrowia okre li, w drodze rozporz dzenia, wykaz chorób zaka nych, o których mowa w ust. 3, ze szczególnym uwzgl dnieniem chorób zaka nych wyst puj cych w krajach tropikalnych. 4. Wyj tki od terminów okre lonych w ust. 2 mog by czynione jedynie po utrwaleniu zw ok za zezwoleniem w ciwego miejscowo inspektora sanitarnego (7). 5. Od chwili zgonu a do pochowania zw oki powinny by przechowywane w taki sposób, aby nie mog y powodowa szkodliwego wp ywu na otoczenie. 6. Minister w ciwy do spraw zdrowia okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób przechowywania zw ok i szcz tków, uwzgl dniaj c: 1) wymagania sanitarne, jakim powinna odpowiada powierzchnia grzebalna cmentarza, 2) wymagania sanitarne, jakim powinny odpowiada dom przedpogrzebowy lub kostnica na terenie cmentarza, 3) warunki i sposób przechowywania zw ok i szcz tków, 4) warunki sanitarne przeprowadzania ekshumacji - maj c na uwadze zapewnienie poszanowania zw ok i szcz tków oraz bezpiecze stwo sanitarne. Art Prawo pochowania zw ok ludzkich ma najbli sza pozosta a rodzina osoby zmar ej, a mianowicie: 1) pozosta y ma onek(ka); 2) krewni zst pni; 3) krewni wst pni; 4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewie stwa; 5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. Prawo pochowania zw ok osób wojskowych zmar ych w czynnej s bie wojskowej przys uguje w ciwym organom wojskowym w my l przepisów wojskowych. Prawo pochowania zw ok osób zas onych wobec Pa stwa i spo ecze stwa przys uguje organom pa stwowym, instytucjom i organizacjom spo ecznym. Prawo pochowania zw ok przys uguje równie osobom, które do tego dobrowolnie si zobowi. 2. Zw oki niepochowane przez podmioty wymienione w ust. 1 mog by przekazane do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadz cej dzia alno dydaktyczn i badawcz w dziedzinie nauk medycznych. Decyzj w sprawie przekazania zw ok do celów naukowych wydaje, na wniosek uczelni, w ciwy starosta. 2a. Minister w ciwy do spraw zdrowia okre li, w drodze rozporz dzenia, tryb i warunki przekazywania zw ok do celów naukowych, w tym: 1) warunki uzasadniaj ce przekazanie zw ok do celów naukowych w przypadkach, o których mowa w ust. 2, 2) tryb przekazywania zw ok, 3) sposób ponoszenia kosztów transportu zw ok - kieruj c si konieczno ci zachowania godno ci nale nej zmar emu oraz bezpiecze stwem sanitarnym. 3. Zw oki niepochowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1, albo nieprzekazane publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadz cej dzia alno dydaktyczn i badawcz w dziedzinie nauk medycznych s chowane przez gmin w ciw ze wzgl du na miejsce zgonu, a w przypadku osób pozbawionych wolno ci zmar ych w zak adach karnych lub aresztach ledczych - przez dany zak ad karny lub areszt ledczy, z wyj tkiem zw ok osób, które uwolni y si z zak adu karnego lub aresztu ledczego, oraz osób, które przebywa y poza terenem zak adu karnego lub aresztu ledczego, w szczególno ci w trakcie korzystania z zezwolenia na czasowe opuszczenie tego zak adu lub aresztu bez dozoru lub asysty funkcjonariusza S by Wi ziennej. 4. Obowi zek pochowania zw ok, okre lony w ust. 3, nie wyklucza dania zwrotu kosztów na podstawie innych ustaw.

4 Strona 4 z 7 5. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób post powania ze zw okami osób pozbawionych wolno ci zmar ych w zak adach karnych i aresztach ledczych, uwzgl dniaj c w szczególno ci powiadamianie osób, o których mowa w ust. 1, o zgonie, sposób tego powiadamiania, wskazanie podmiotów wydaj cych zgod na pochowanie zw ok, tryb post powania ze zw okami, które nie zostan odebrane, oraz sposób ponoszenia kosztów pochówku zleconego przez zak ad karny i areszt ledczy, kieruj c si konieczno ci zachowania godno ci nale nej zmar emu i bezpiecze stwem sanitarnym. 5a. (8) Minister w ciwy do spraw wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia, post powanie ze zw okami cudzoziemców umieszczonych w strze onym o rodku lub przebywaj cych w areszcie dla cudzoziemców, w szczególno ci sposób powiadamiania osób, o których mowa w ust. 1, o zgonie cudzoziemca, podmioty wydaj ce zgod na pochowanie zw ok, tryb post powania ze zw okami, które nie zostan odebrane, oraz sposób ponoszenia kosztów pochówku zleconego przez strze ony o rodek lub areszt dla cudzoziemców, kieruj c si konieczno ci zachowania godno ci nale nej zmar emu i bezpiecze stwem sanitarnym. 6. Zw oki do celów naukowych mog by równie przekazane uczelni, o której mowa w ust. 2, na podstawie pisemnego o wiadczenia osoby, która pragnie przekaza swoje zw oki tej uczelni. 7. Koszty transportu zw ok w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 6, ponosi uczelnia. Art Zgon i jego przyczyna powinny by ustalone przez lekarza, lecz cego chorego w ostatniej chorobie. 2. W razie niemo no ci dope nienia przepisu ust. 1, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nast pi w drodze ogl dzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inn osob, powo an do tej czynno ci przez w ciwego starost przy czym koszty tych ogl dzin i wystawionego wiadectwa nie mog obci rodziny zmar ego. 3. Minister w ciwy do spraw zdrowia okre li w drodze rozporz dzenia: 1) sposób dokonywania ogl dzin oraz kwalifikacje osób, które z braku lekarzy mog by powo ywane do wykonania ogl dzin; 2) zasady wzywania lekarzy, o których mowa w ust. 2, w celu stwierdzenia zgonu i jego przyczyny; 3) w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw finansów publicznych zasady pokrywania wydatków zwi zanych z wykonywaniem ogl dzin. 4. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 stwierdzaj zgon i jego przyczyny w wydawanych w tym celu kartach zgonu. Karty zgonu s wydawane w dwóch egzemplarzach. 4a. Minister w ciwy do spraw zdrowia okre li, w drodze rozporz dzenia, wzór karty zgonu oraz sposób jej wype nienia. 5. (9) Jeden z egzemplarzy karty zgonu zawieraj cy adnotacj urz du stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu, z zastrze eniem ust. 5a, przedstawia si administracji cmentarza w celu pochowania zw ok, drugi za s y do celów statystycznych. 5a. (10) W przypadku dziecka martwo urodzonego, bez wzgl du na czas trwania ci y, dla którego na wniosek osoby uprawnionej do pochowania, o której mowa w art. 10 ust. 1, sporz dzono kart zgonu, dla celów okre lonych w ust. 5 nie jest wymagana adnotacja urz du stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu. 6. Pochowanie zw ok lub przekazanie ich publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadz cej dzia alno dydaktyczn i badawcz w dziedzinie nauk medycznych wymaga uprzedniego stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w karcie zgonu zawieraj cej adnotacj urz du stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu. 7. Lekarze stwierdzaj cy zgon i jego przyczyny obowi zani s, dla celów statystycznych, udziela na danie w ciwych organów wyja nie odnosz cych si do faktu zgonu i jego przyczyny. Je eli zmar y pozostawa podczas ostatniej choroby pod opiek lekarsk, wyja nienia powinny równie dotyczy przebiegu tej choroby. Wyja nienia te stanowi tajemnic prawnie chronion i mog by wykorzystywane tylko dla celów statystycznych oraz w post powaniu s dowym. 8. Zarówno lekarz, jak i inne osoby powo ane do dokonywania ogl dzin zw ok (ust. 1 i 2), je eli przy dokonaniu tej czynno ci powezm pewno lub uzasadnione podejrzenie, e przyczyn zgonu by a choroba zaka na, podlegaj ca obowi zkowemu zg oszeniu, powinni

5 Strona 5 z 7 zawiadomi o tym natychmiast w ciwego inspektora sanitarnego (11). W przypadku uzasadnionego podejrzenia, e przyczyn zgonu by o przest pstwo, lekarz, jak i inne osoby powo ane do ogl dzin zw ok powinni zawiadomi o tym natychmiast w ciwego prokuratora lub najbli szy posterunek Policji. 9. W przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, e przyczyn zgonu by o przest pstwo, na pochowanie zw ok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora. Art Zw oki mog by pochowane przez z enie w grobach ziemnych, w grobach murowanych lub katakumbach i zatopienie w morzu. Szcz tki pochodz ce ze spopielenia zw ok mog by przechowywane tak e w kolumbariach. 2. Przenoszenie lub przewo enie zw ok w otwartych trumnach jest wzbronione. 3. Groby ziemne, groby murowane i kolumbaria przeznaczone na sk adanie zw ok i szcz tków ludzkich mog znajdowa si tylko na cmentarzach. 4. (12) Minister w ciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem ciwym do spraw zdrowia mo e w drodze rozporz dzenia okre li wyj tki od zasad ustalonych w niniejszym artykule oraz ustali szczegó owy sposób stosowania przepisów niniejszej ustawy do tych wyj tków. Art. 13. Zw oki osób zmar ych lub zabitych w miejscach publicznych przewozi si przed ich pochowaniem, na wniosek w ciwego organu, do zak adu medycyny s dowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu - do najbli szego szpitala maj cego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu. Organizowanie tego przewozu nale y do zada powiatu. Art Przewóz zw ok i szcz tków: 1) kolej, samolotami i statkami w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, 2) poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy zgon nast pi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - mo e nast pi po uzyskaniu pozwolenia w ciwego pa stwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 2. W przypadku przewo enia zw ok i szcz tków poza granice Rzeczypospolitej Polskiej pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje si po uprzednim przed eniu wymaganych dokumentów w ciwej w adzy pa stwa, na którego terytorium maj by one pochowane, jak równie pa stw, przez których terytorium maj by przewo one, stwierdzaj cych brak przeszkód do pochowania lub wwiezienia zw ok lub szcz tków na terytorium danego pa stwa. 3. Przewóz zw ok i szcz tków przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mo e nast pi po uzyskaniu za wiadczenia wydanego przez polskiego konsula w pa stwie, z którego przewóz ten ma nast pi, stwierdzaj cego brak przeszkód do wwiezienia zw ok i szcz tków na terytorium innego pa stwa. 4. Na sprowadzenie zw ok i szcz tków z zagranicy w celu ich pochowania nale y uzyska : 1) pozwolenie starosty w ciwego ze wzgl du na miejsce, w którym zw oki i szcz tki maj by pochowane; pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z w ciwym pa stwowym powiatowym inspektorem sanitarnym; 2) za wiadczenie polskiego konsula, wydane po przedstawieniu pozwolenia, o którym mowa w pkt 1, stwierdzaj ce, e zw oki i szcz tki mog by sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Pozwolenia i za wiadczenia s wydawane na wniosek osób, o których mowa w art. 10 ust. 1, niezw ocznie, nie pó niej jednak ni w terminie 3 dni od dnia z enia wniosku o wydanie pozwolenia albo za wiadczenia. W przypadku zgonu na skutek choroby zaka nej wymienionej w wykazie, o którym mowa w art. 9 ust. 3a, pozwole, o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt 1, nie wydaje si przed up ywem dwóch lat od dnia zgonu. 6. Przewóz zw ok i szcz tków odbywa si w warunkach zapewniaj cych odpowiednie sanitarne i techniczne bezpiecze stwo przewozu. 7. Minister w ciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw zagranicznych okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób i tryb wydawania pozwole i za wiadcze, w szczególno ci: 1) szczegó owy sposób i tryb post powania w sprawach wydawania pozwole oraz za wiadcze, o których mowa w ust. 1-5,

6 Strona 6 z 7 2) wykaz dokumentów niezb dnych do uzyskania pozwole oraz za wiadcze, o których mowa w ust. 1-5, 3) wymagania sanitarno-techniczne, jakim powinien odpowiada przewóz zw ok i szcz tków - uwzgl dniaj c konieczno ochrony ycia i zdrowia ludzi oraz poszanowania zw ok i szcz tków. Art Ekshumacja zw ok i szcz tków mo e by dokonana: 1) na umotywowan pro osób uprawnionych do pochowania zw ok za zezwoleniem ciwego inspektora sanitarnego (13) ; 2) na zarz dzenie prokuratora lub s du; 3) na podstawie decyzji w ciwego inspektora sanitarnego (14) w razie zaj cia terenu cmentarza na inny cel. 2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 3 zw oki i szcz tki powinny by pochowane na nowo w innym miejscu. W przypadkach wyw aszczenia terenu cmentarnego koszt ekshumacji i przeniesienia ponosi nabywca terenu. 3. Zw oki osób zmar ych na choroby zaka ne, których wykaz ustala minister w ciwy do spraw zdrowia, nie mog by ekshumowane w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1, przed up ywem 2 lat od dnia zgonu. Art Cia a osób zmar ych na okr tach b cych na pe nym morzu powinny by pochowane przez zatopienie w morzu zgodnie ze zwyczajami morskimi. W przypadkach, kiedy okr t mo e w przeci gu 24 godzin przyby do portu obj tego programem podró y, nale y zw oki przewie na l d i tam pochowa. 2. Wyj tki od przepisów ust. 1 mog by czynione przez kapitana okr tu z uwzgl dnieniem wskaza sanitarnych i wojskowych, je eli chodzi o okr ty wojenne lub inne u ywane dla celów wojskowych. Art. 17. (uchylony). Art Kto narusza przepisy niniejszej ustawy i rozporz dze wydanych na jej podstawie, podlega karze aresztu lub grzywny. 2. Orzekanie nast puje w trybie przepisów o post powaniu w sprawach o wykroczenia. Art. 19. Przepisy niniejszej ustawy dotycz ce ekshumacji i przewo enia zw ok nie odnosz si do archeologicznych prac wykopaliskowych, dotycz cych grobów i cmentarzysk po onych poza terenem cmentarzy obj tych niniejsz ustaw. Art (15) Minister w ciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem ciwym do spraw zdrowia okre li, w drodze rozporz dzenia, wymagania, jakie musz spe nia cmentarze, groby i inne miejsca grzebania zw ok, z uwzgl dnieniem wymaga techniczno-budowlanych: 1) warunki, jakie musi spe nia usytuowanie terenu cmentarza; 2) sposób ustalania powierzchni cmentarza; 3) rodzaj powierzchni grzebalnych i wymagania, jakim musi odpowiada ich zagospodarowanie; 4) wymagania, jakim musz odpowiada inne miejsca pochówku zw ok i szcz tków. 2. Minister w ciwy do spraw wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób prowadzenia ewidencji grobów, a w szczególno ci prowadzenia ksi g cmentarnych. 3. Minister w ciwy do spraw zdrowia okre li, w drodze rozporz dzenia, poj cie zw ok w rozumieniu niniejszej ustawy, post powanie ze zw okami i szcz tkami oraz warunki ich ekshumacji i przewozu. Art. 20a. 1. Przepisy ustawy dotycz ce pochówku i przewozu zw ok stosuje si odpowiednio do pochówku i przewozu szcz tków powsta ych ze spopielenia zw ok. 2. Do post powania prowadzonego na podstawie niniejszej ustawy, w zakresie w niej nieuregulowanym, stosuje si przepisy Kodeksu post powania administracyjnego, z tym e do post powania w sprawie sprowadzenia zw ok i szcz tków z zagranicy, nale cego do ciwo ci konsulów, stosuje si przepisy ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z pó n. zm.).

7 Strona 7 z 7 Art Nadzór nad przestrzeganiem przepisów niniejszej ustawy oraz przepisów wykonawczych do ustawy sprawuj starostowie, wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) oraz w ciwi miejscowo inspektorzy sanitarni. 2. (16) Ogólny nadzór nad sprawami obj tymi niniejsz ustaw sprawuj wed ug ciwo ci ministrowie w ciwi: do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz do spraw zdrowia. Art. 22. W ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311) art. 10 otrzymuje brzmienie: (zmiany pomini te). Art. 23. Traci moc ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o chowaniu zmar ych i stwierdzaniu przyczyny zgonu (Dz. U. Nr 35, poz. 359 z pó niejszymi zmianami). Art. 24. Ustawa wchodzi w ycie z dniem og oszenia. 1) Obecnie: pa stwowego inspektora sanitarnego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2) Obecnie: pa stwowego inspektora sanitarnego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 3) Obecnie: pa stwowego inspektora sanitarnego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4) Obecnie: pa stwowego inspektora sanitarnego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5) Obecnie: wyzna religijnych oraz mniejszo ci narodowych i etnicznych, zgodnie z art. 5 pkt 25 ustawy z dnia 4 wrze nia 1997 r. o dzia ach administracji rz dowej (Dz.U ). 6) Zgodnie z art. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmar ych (Dz.U ) z dniem 18 lipca 1991 r. przepis art. 6 ust. 4 otrzyma numeracj art. 6 ust. 7. 7) Obecnie: pa stwowego inspektora sanitarnego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8) Art. 10 ust. 5a zmieniony przez art. 467 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U ) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem 1 maja 2014 r. 9) Art. 11 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 2011 r. (Dz.U ) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem 14 pa dziernika 2011 r. 10) Art. 11 ust. 5a dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2011 r. (Dz.U ) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem 14 pa dziernika 2011 r. 11) Obecnie: pa stwowego inspektora sanitarnego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12) Art. 12 ust. 4 zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o dzia ach administracji rz dowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U ) z dniem 1 stycznia 2013 r. 13) Obecnie: pa stwowego inspektora sanitarnego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14) Obecnie: pa stwowego inspektora sanitarnego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15) Art. 20 ust. 1 zdanie wst pne zmienione przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o dzia ach administracji rz dowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U ) z dniem 1 stycznia 2013 r. 16) Art. 21 ust. 2 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o dzia ach administracji rz dowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U ) z dniem 1 stycznia 2013 r.

USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 1959 Nr 11 poz. 62 USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. (tekst jednolity) USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. (tekst jednolity) Art. 1. 1. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy. 2. O założeniu lub rozszerzeniu

Bardziej szczegółowo

Art. 1. 1. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy.

Art. 1. 1. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2006

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Art. 1. 1. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy. 2. O założeniu lub

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1959 Nr 11 poz. 62 USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, Nr 120, poz. 1268, z 2002

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Art. 1. 1. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy. 2. O założeniu lub

Bardziej szczegółowo

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz.

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz. Data generacji: 2009-5-11 20:13 ID aktu: 25900 brzmienie od 2007-07-20 Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r.

USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r. Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1741.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1962 Nr 10 poz. 49 USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim Rozdział 1 Obywatele polscy Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z 2001

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 9 maja 2011 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 9 maja 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 118 7130 Poz. 687 687 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych 1.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Prawie Cmentarnym

Ustawa o Prawie Cmentarnym Ustawa o Prawie Cmentarnym OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1959 Nr 11 poz. 62 USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Dz.U. 1959 Nr 11 poz. 62 USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Kancelaria Sejmu s. 1/15 Dz.U. 1959 Nr 11 poz. 62 USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Cmentarze i chowanie zmarłych. Dz.U.2017.912 t.j. z dnia 2017.05.10 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 10 maja 2017 r. do: 31 grudnia 2017 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdzia 1 Obywatele polscy

USTAWA. z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdzia 1 Obywatele polscy USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdzia 1 Obywatele polscy Art. 1. W dniu wej cia w ycie niniejszej ustawy obywatelami polskimi s osoby, które posiadaj obywatelstwo polskie na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r.

USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r. Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2126, 2281. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Art. 1. 1. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. Rady Miejskiej w Gołdapi. z dnia. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego przy ul. Gumbińskiej w Gołdapi

UCHWAŁA Nr.. Rady Miejskiej w Gołdapi. z dnia. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego przy ul. Gumbińskiej w Gołdapi PROJEKT UCHWAŁA Nr.. Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego przy ul. Gumbińskiej w Gołdapi Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13 i art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 11 poz. 62. z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Dz.U Nr 11 poz. 62. z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Kancelaria Sejmu s. 1/15 Dz.U. 1959 Nr 11 poz. 62 U S T AWA z dnia 31 stycznia 1959 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 912. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Art. 1. 1. Zakładanie i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1959 Nr 11 poz. 62 USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Dz.U. 1959 Nr 11 poz. 62 USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 1959 Nr 11 poz. 62 USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Art. 1. 1. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/580,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i- Administracji-z-dnia-2006-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 07:40 Projekt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1253 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 2002 r. Nr 62, poz. 557, z 2005 r. Nr 178,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 11 poz. 62 USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r.

Dz.U Nr 11 poz. 62 USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r. Kancelaria Sejmu s. 1/15 Dz.U. 1959 Nr 11 poz. 62 USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2126, 2281, z 2016 r. poz. 749,

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zrobić to legalnie

Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zrobić to legalnie Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zrobić to legalnie Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce nie są jednolite. W zależności od ich obywatelstwa, statusu pobytowego w Polsce oraz rodzaju pracy, którą mają

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r.

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem Uzasadnienie Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy ma na celu wprowadzenie nakazu potwierdzania pracownikowi przez pracodawcę podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady sprawowania nadzoru i kontroli stacji kontroli pojazdów. Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 maja 2017 r. Poz. 912 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2017 r. Poz. 912

Warszawa, dnia 10 maja 2017 r. Poz. 912 Warszawa, dnia 10 maja 2017 r. Poz. 912 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz.

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ZAKRES USTAWY Ustawa określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Lotników

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 16/2014 z dnia 01 lipca 2014 r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Wyciąg zmian wprowadzonych do projektu z dnia 7 stycznia 2014 r. U S T A W A Projekt z dnia 9 stycznia 2014 r. z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 2549 UCHWAŁA NR XXVIII/198/13 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE. z dnia 23 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 2549 UCHWAŁA NR XXVIII/198/13 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE. z dnia 23 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 2549 UCHWAŁA NR XXVIII/198/13 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych

Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 59/15 Starosty Pabianickiego z dnia 14 grudnia 2015 r. Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych 1. Podstawa prawna 1. Biuro Rzeczy Znalezionych, zwane w dalszej części Biurem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz Dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz Dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Poznań, dnia 6 sierpnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 LPO 41012-5-2007 P/07/099 Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Data publikacji : 10.01.2011 Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Wiesław Olechowski Europejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Lublin, 25 marca 2011r. 1 Akty prawne USTAWA z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/2011/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 15 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2011/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 15 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 22/2011/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. Projekt ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2009 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków i sposobu prowadzenia post powania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W WIELICZCE 1/ Właściciel Cmentarza Gmina Wieliczka 2/ Zarządca Cmentarza - Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Dla potrzeb niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo