FMZ10 T - Przekaz informacji światłowodem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FMZ10 T - Przekaz informacji światłowodem"

Transkrypt

1 FMZ10 T - Przekaz informacji światłowodem Materiały przeznaczone dla studentów Informatyki Stosowanej w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie dotyczy badania własności światłowodów pod katem ich zastoswania do przesyłu informacji. Bada się w nim granice możliwości transmisyjnych światłowodu, jak również wpływ makrozgięć światłowodu na jego tłumienność. Słowa kluczowe: światłowód, mody światłowodu w ujęciu geometrycznym, tłumienność i dyspersja światłowodu, multipleksowanie przez podział długości fali. 2 Aparatura i materiały Nadajnik totx173, odbiornik totr173, kabel światłowodowy w systemie toslink, oscyloskop, generator funkcyjny, napęd CD, światłowód wielomodowy o skokowym współczynniku załamania i dużej średnicy rdzenia, uchwyt uniwersalny, detektor, zestaw cylindrów o różnej średnicy, przeplotka z regulowanym rozstawem słupków. 3 Zadania do przygotowania 1. Na ośrodek o współczynniku absorpcji κ = 2,77 1/m pada wiązka świetlna o natężeniu I 0. Jaka powinna być długość takiego ośrodka by po przejściu przez niego natężenie światła zmniejszyło się o połowę? 2. Jaka jest potrzebna prędkość transmisji do przesłania dźwięku w postaci cyfrowej o jakości: 16 bitów 48 khz stereo? 3. Na jaką maksymalną odległość można przesłać sygnał z zadania 2 światłowodem wielodomowym o paśmie przenoszenia 200 MHz km przyjmując, że na 1 bit potrzebny jest 1 okres oscylacji amplitudy światła (zakładamy, że możemy używać wzmacniaczy światłowodowych)? 4. Na jaką maksymalną odległość można przesłać taki sygnał światłowodem jednodomowym o dyspersji 1 ps/nm km używając jako źródła światła lasera półprzewodnikowego o szerokości spektralnej 10 MHz? 5. Ile czasu zajęłoby przesłanie zawartości twardego dysku (np. 160 GB) z prędkością 1 Tb/s?

2 Pracownia Fotoniczna IFUJ Przekaz informacji światłowodem 2 4 Problemy do przestudiowania Światłowody: typy światłowodów (jednomodowe, wielomodowe, skokowe, gradientowe) Tłumienność światłowodów i jej przyczyny (w tym także prawo Beera), Dyspersja światłowodów i jej przyczyny, Mody światłowodów w opisie geometrycznym i falowym. Sposoby multipleksowania sygnału. Niniejsza instrukcja nie jest wystarczającym źródłem informacji dla pełnego zrozumienia i przeprowadzenia ćwiczenia. 5 Podstawy teoretyczne 5.1 Światłowody Światłowody są to falowody służące do przesyłania światła w zakresie bliskiego ultrafioletu, widzialnym i bliskiej podczerwieni. W telekomunikacji stosuje się światłowody w postaci włókna wykonanego z dielektryka o małym współczynniku pochłaniania światła (plastik, szkło). Zasadę działania światłowodu najłatwiej jest opisać na przykładzie światłowodu o skokowym współczynniku załamania (patrz rysunek 1). Światłowód taki składa się z rdzenia i okalającego go płaszcza, przy czym współczynnik załamania płaszcza n p jest mniejszy niż współczynnik załamania rdzenia n r. Dzięki temu światło, które pada na granicę rdzeń płaszcz pod odpowiednio dużym kątem może podlegać zjawisku całkowitego wewnętrznego odbicia, a promień świetlny propaguje się w światłowodzie praktycznie bez strat. Z tego samego powodu istnieje pewien kąt graniczny φ max zwany kątem akceptacji, przy którym padające światło nie będzie przez światłowód transmitowane. Dla kąta większego od kąta akceptacji światło będzie wnikać do rdzenia gdzie będzie tłumione. Rysunek 1: Bieg promieni świetlnych w światłowodzie. Nie wszystkie promienie świetlne padające na czoło światłowodu propagują się w tym światłowodzie. Dla kątów większych od kąta akceptacji φ max promień świetlny wnika do płaszcza światłowodu, w którym jest tłumiony. W ujęciu optyki geometrycznej modami światłowodu nazywa się promienie świetlne rozchodzące się w światłowodzie w różnych kierunkach. Różne mody charakteryzują się zazwyczaj innymi stałymi propagacji (stałą propagacji nazywa się ẑ-ową składową wektora falowego k). Najszybciej propagują się te

3 Pracownia Fotoniczna IFUJ Przekaz informacji światłowodem 3 mody, które najrzadziej odbijają się od granicy rdzeń płaszcz. Mody które odbijają się od tej granicy częściej, propagują się w światłowodzie wolniej. Różna prędkość propagacji poszczególnych modów jest podstawową wadą światłowodów o skokowym współczynniku załamania. W światłowodach tego typu dochodzi do rozpływania się impulsów świetlnych, przy pomocy których kodowane są informacje (zmienia się kształt impulsów). W efekcie może dojść do zlania się ze sobą impulsów światła i modyfikacji stanu logicznego przesyłanego przy pomocy światłowodu. Aby ograniczyć efekt zniekształcania impulsów światła podczas propagacji światłowodzie w telekomunikacji używa się obecnie tzw. światłowodów gradientowych. Charakteryzują się one ciągłą zmianą współczynnika załamania rdzenia. Współczynnik ten jest największy na osi światłowodu i maleje w kierunku radialnym. Dzięki ciągłej zmianie współczynnika załamania w tego typu światłowodach, prędkości propagacji różnych modów sa niemal identyczne i wobec tego nie dochodzi do rozpływania się impulsów. Liczba modów propagujących w danym światłowodzie jest ściśle określona dla danej długości fali. W szczególności można wytworzyć taki światłowód, w którym dla danej długości fali propaguje się tylko jeden mod światła. Światłowody te noszą nazwę światłowodów jednomodowych. Światłowody, w których propaguje się więcej niż jeden mod światła nazywane są światłowodami wielomodowymi 5.2 Straty w światłowodzie Straty informacji w światłowodzie mogą następować na skutek dwóch procesów: tłumienia światła oraz rozpływania się impulsów. Tłumienie może być spowodowane przez kilka czynników: absorpcję światła w materiale, z którego wykonany jest światłowód, rozpraszanie spowodowane przez fluktuacje współczynnika załamania rdzenia, rozproszenie przy odbiciu od nierównej powierzchni granicznej rdzeń płaszcz lub zagięcia całego światłowodu, w wyniku których światło wnika do płaszcza, gdzie jest tłumione. Skutkiem tłumienia światła propagującego w światłowodzie jest utrata informacji przekazywanych przy jego pomocy. Straty, inaczej zwane też tłumiennością światłowodu, podawane są w db/km i definiowane jako α = 10 l log ( Pout P in ), (1) gdzie P in i P out oznaczają moc wiązki świetlnej odpowiednio na wejściu i wyjściu światłowodu, a l jest jego długością. Tak więc, jeżeli moc wiązki świetlnej na wyjściu światłowodu stanowi np mocy wejściowej to osłabienie sygnału wynosi 30 db. Współczesne światłowody charakteryzują się tłumiennością od 0,5 do 1000 db/km. Przykładowa tłumienność światłowodu wykonanego z SiO 2 została przedstawiona na Rys. 2. Do przekazywania sygnału na duże odległości wykorzystywane jest światło z zakresu długości fali, dla której tłumienność światłowodu jest mała. Takie przedziały długości fali noszą nazwę okien transmisyjnych. Jednakże nawet w tym przypadku niezbędne jest wzmacnianie przesyłanego sygnału co kilkadziesiąt kilometrów. Najczęściej odbywa się to rejestrując sygnał świetlny w postaci elektrycznej. Następnie wzmocnieniu podlega sygnał elektryczny, który z powrotem zamieniany jest na światło. Proces taki wymaga jednak sporo energii i czasu. Dlatego bardzo interesujące są metody, w których wzmocnienia światła

4 Pracownia Fotoniczna IFUJ Przekaz informacji światłowodem 4 10 db [ km] 1 0,1 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 [ m] Rysunek 2: Zależność tłumienności α od długości fali λ dla światłowodu wykonnego z SiO 2. można dokonać bez konieczności zamiany impulsu świetlnego na prąd. Do tego celu służą np. wzmacniacze światłowodowe domieszkowane erbem. Wzmacniacze takie są swego rodzaju laserami bez rezonatora, gdyż wykorzystuje się w nich zjawisko emisji wymuszonej. Istniejącą w nich inwersję obsadzeń uzyskuje się dzięki oddziaływaniu ze światłem laserowym. Gwarantuje to, że liczba aktów emisji wymuszonej będzie większa od liczby aktów absorpcji, co w konsekwencji prowadzi do wzmocnienia światła. 5.3 Dyspersja Innym źródłem strat informacji w światłowodzie jest poszerzanie impulsów na skutek dyspersji. Dyspersja światłowodu to inaczej zależność propagacji światła od częstości/długości fali. Podstawowym efektem dyspersji jest to, że impulsy lub sygnały wprowadzane do światłowodu opuszczają go mniej lub bardziej zniekształcone tak jak to pokazuje rysunek 3. Efekt ten prowadzi w konsekwencji do ograniczenia pasma przenoszenia światłowodu. Dyspersja dzieli się na modalną Rysunek 3: Podstawowy efekt dyspersji światłowodu. i materiałową. Dyspersja modalna Jeżeli sygnał o skończonym zakresie długości fal zostanie wprowadzony do światłowodu to ulega on podziałowi na poszczególne mody. Każdy z modów przebywa różne drogi optyczne w światłowodzie, co prowadzi do takich efektów jak pokazano na rysunku 4. Dyspersję modalną można zminimalizować poprzez zastosowanie światłowodów gradientowych.

5 Pracownia Fotoniczna IFUJ Przekaz informacji światłowodem 5 Dyspersja materiałowa Jak już była mowa współczynnik załamania jest odwrotnie proporcjonalny do prędkości z jaką światło rozchodzi się w danym ośrodku. Prędkość ta zmienia się w zależności od długości fali świetlnej. Dlatego jeśli dwa promienie świetlne o różnych długościach fali zostaną wprowadzone do światłowodu to pojawią się na jego wyjściu po nieco różnych czasach. Powoduje to te same efekty co dyspersja modalna czyli poszerzenie impulsu optycznego. Dyspersja materiałowa może być zminimalizowana poprzez zawężenie szerokości spektralnej źródła światła. Rysunek 4: Podstawowy efekt dyspersji modalnej. Sumę dyspersji modalnej i materiałowej nazywamy dyspersją chromatyczną i jest ona opisywana współczynnikiem dyspersji D, który mierzony jest w ns/(nm km). Impuls gaussowski o szerokości t 0 (mierzonej na wysokości 1/e) na wejściu do światłowodu jest poszerzony do szerokości t 1 = t t2 (2) na wyjściu światłowodu/linii transmisyjnej. Poszerzenie t można wyliczyć jako t = D λ L, (3) gdzie L oznacza długość światłowodu, a λ jest szerokością spektralną impulsu. Materiały, z których obecnie wytwarzane są światłowody są tak dobierane, aby dla długości fali, którą mają one transmitować parametr D = 0. Zależności współczynnika D od długości fali λ dla kilku typów światłowodów została przedstawiona na rysunku ps D [ nm km] Światłowód z płaską dyspersją 0 1,2 1,4 1,6 [ m] -40 Światłowód standardowy Światłowód z przesuniętą dyspersją Rysunek 5: Zależność współczynnika dyspersji D od długości fali λ dla kilku typów światłowodów.

6 Pracownia Fotoniczna IFUJ Przekaz informacji światłowodem Przesyłanie sygnałów przy pomocy światłowodów Światłowody niezbyt dobrze nadają się do transmisji danych analogowych, gdyż wykorzystywana do kodowania danych analogowych modulacja amplitudowa nie zdaje w tym przypadku egzaminu. Na pierwotną modulację amplitudową światła nakłada się dodatkowa modulacja związana z wyciekaniem światła powstała na skutek zgięć światłowodu. Uniemożliwia to odzyskanie z transmitowanego sygnału zakodowanej informacji. Światłowody świetnie za to nadają się do przesyłania informacji cyfrowej. Zerojedynkowa informacja (jest światło nie ma światła) jest odporna na przypadkowe zmiany tłumienności występujące podczas transmisji sygnału. Ważne jednak, żeby zarówno źródło światła (nadajnik), jak i detektor (odbiornik) wykorzystywane do przetwarzania informacji były wystarczająco szybkie, by możliwa była modulacja i demodulacja przesyłanego sygnału. W praktyce jako źródła światła w układach światłowodowych, stosuje się diody elektroluminescencyjne (LED) oraz lasery półprzewodnikowe. Źródła te pozwalają na przesyłanie sygnału o częstotliwości kilkudziesięciu MHz. Aby móc osiągnąć prędkość przesyłu informacji w światłowodzie rzędu Tb/s niezbędne jest przesyłanie sygnału na kilku różnych długościach fali. Technika ta nosi nazwę multipleksowania przez podział długości fali. Do światłowodu wprowadza się światło z wielu różnych nadajników, emitujących promieniowanie o różnej długości fali. Ze względu na szerokie okno transmisyjne wszystkie te długości fali propagują się w światłowodzie. Po przejściu przez światłowód sygnał jest demultipleksowany i kierowany do odpowiednich detektorów. Dzięki temu możliwe jest kodowanie różnych informacji na wielu długościach fal i przesyłanie ich w tym samym czasie. Metoda ta pozwala na wielokrotne zwiększenie prędkości przesyłu informacji co pozwala osiągnąć pasmo przenoszenia dochodzące nawet do Tb/s. Metoda mulipleksowania przez podział długości fali została schematycznie przedstawiona na Rys. 6. Laser Laser Detektory Rysunek 6: Schemat układu do przesyłania informacji z wykorzystaniem metody multipleksowania przez podział długości fali. Na rysunku pominięto optykę służącą do kształtowania wiązki. 6 Przebieg ćwiczenia 6.1 Przygotowanie stanowiska 1. Włączyć generator, oscyloskop oraz nadajnik totx173 i odbiornik torx Ustawić na generatorze sygnał prostokątny o częstotliwości kilku Hz. 3. Połączyć światłowodem nadajniek totx173 i odbiornik torx173.

7 Pracownia Fotoniczna IFUJ Przekaz informacji światłowodem 7 4. Połączyć ze sobą wyjście generatora z nadajnik totx173. Wyjście z generatora należy równocześnie podglądać na oscyloskopie. 5. Sygnał z odbiornika torx173 nateży podłączyć na drugi kanał oscyloskopu. 6. Parametry pracy oscyloskopu powinny być tak dobrane, żeby na ekranie obserwowany był wyraźny sygnał z obu kanałów. 6.2 Badanie szybkości detektorów Odbiornik torx Zapisać rejestrowany na oscyloskopie sygnał z generatora i z odbiornika torx Zwiększyć kilkukrotnie częstość sygnału podawanego z generatora. 3. Tak zmienić parametry pracy oscyloskopu, żeby na jego ekranie obserwowany był wyraźny sygnał z obu kanałów. 4. Zapisać przy pomocy komputera sygnał rejestrowany na oscyloskopie. 5. Procedurę należy powtórzyć zwiększając częstość modulacji i zapisując obserwowany sygnał aż do momentu osiągnięcia maksymalnej możliwej do wytworzenia przez generator częstości. 6. Po osiągnieciu maksymalnej częstości należy ponownie ustawić na generatorze częstość kilku Hz Fotodioda OPT Odłączyć końcówkę światłowodową od odbiornika torx Wolną końcówkę światłowodu należy umieścić w uchwycie optycznym. 3. Tak ustawić uchwyt ze światłowodem na płycie, żeby końcówka światłowodu znajdowała się blisko detektora i skierowana była ona w kierunku obszaru aktywnego detektora. 4. Podłączyć wyjście z detektora na drugie kanał oscyloskopu. 5. Zmieniając częstość generatora należy wykonać analogiczne pomiary jak dla odbiornika torx Badanie tłumienia światłowodu na skutek zgjęć Walec 1. Ustawić na generatorze częstość sygnału rzędu kilku Hz. 2. Zmierzyć amplitudę sygnału rejestrowanego przez detektor. 3. Nawinąć jeden zwój światłowodu na walec o największym promieniu i zanotować amplitudę rejestrowanego przez detektor sygnału. 4. Nawijając kolejne zwoje światłowodu na walec mierzyć i notować amplitudę sygnału rejestrowanego przez detektor. 5. Pomiary powtórzyć dla wszystkich walców.

8 Pracownia Fotoniczna IFUJ Przekaz informacji światłowodem Przeplotka 1. Ustawić określoną odległość pomiędzy słupkami w przeplotce. 2. Podobnie jak dla pomiarów z walcem zmierzyć amplitudę sygnału rejestrowanego przez detektor w funkcji ilości przepleceń przez przeplotkę. 3. Pomiary powtórzyć dla trzech różnych odległości pomiędzy słupkami w przeplotce. 6.4 Przesyłanie sygnału z CD-ROMa przy pomocy światłowodu 1. Włączyć komputer, w którym do zainstalowanego CD-ROMa przylutowana jest końcówka typu BNC. 2. Podłączyć wyjście z CD-ROMa do nadajnika torx173 oraz do oscyloskopu. 3. Zmienić typ wyzwalania oscyloskopu z Normal na Single, tak aby możliwa była jednorazowa rejestracja przebiegu. Należy tak dobrać parametry pracy oscyloskopu, żeby na ekranie można było zaobserowawać kilka stanów logicznych generowanych przez CD-ROM. 4. Zapisać sygnał z CD-ROMa i odbiornika totr173 rejestrowany przy pomocy oscyloskopu. 6.5 Zakończenie ćwiczenia 1. Przegrać zapisane przebiegi oscyloskopowe. 2. Wyłączyć generator, oscyloskop, komputer, nadajnik totx173 i odbiornik torx173 oraz detektor OPT Rozłączyć wszystkie połączenia pomiędzy generatorem i oscyloskopem, nadajnikiem i odbiornikiem ect. 4. Uprzątnąć stanowiska pomiarowe. 7 Opracowanie wyników Uzyskane wynik trzeba przedstawić w następujący sposób: Przedstawić w postaci wykresów serię rejestrowanych sygnałów dla odbiornika torx173 oraz detektora OPT101. Wykorzystując otrzymane zależności proszę określić możliwości transmisyjne obu detektorów. W opraciu uzyskaną częstość obcięcia (częstość, dla której rejetrowany sygnał jest całkowany do stałej wartości) dla fotodiody OPT101 i znając rezystancję detektora (R=10 kω) obliczyć pojemność układu detektora. Przedstawić na wykresie zarejestrowany sygnał generowany przez CD- ROM oraz sygnał przesyłany przy pomocy układu nadajniek totx173 i odbiornik torx173. Proszę ustosunkować się do stwierdzenia czy ten układ optyczny nadaje się do przesłania tego typu informacji.

9 Pracownia Fotoniczna IFUJ Przekaz informacji światłowodem 9 Przedstawić na wykresach zależność znormalizowanej amplitudy sygnału przesyłanego przez światłowód (stosunek rejestrowanej amplitudy do amplitudy sygnału dla światłowodu nienawiniętego) w funkcji ilości nawinięć na walec dla każdego z walców. Do otrzymanych wyników dopasować odpowiednią funkcję analityczną. Należy skomentować dlaczego wybrana została własnie taka funkcja. Narysować na wykresie zależność znormalizowanej amplitudy sygnału w funkcji średnicy walca dla danej ilości nawinięć. Wykorzystując zależność otrzymaną w poprzednim wykresie proszę oszacować jaki jest minimalny promień krzywizny wygięcia światłowodu o długości 1 m, przy którym spadek amplitudy przy transmisji nie przekracza 10%. Przedstawić w formie wykresów zależność znormalizowanej amplitudy rejestrowanego sygnału w funkcji ilości przepleceń dla wszystkich odległości między słupkami. Literatura [1] T. Pustelny Physical and technical aspects of optoelectronic sensors, Gliwice 2005, Wydawnictwo Politechnii Śląskiej. [2] P. Metzger Anatomia PC, Gliwice 2002, Wydawnictwo Helion. [3] B. Ziętek Optoelektronika, Toruń 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. [4] K. Booth, S. Hill Optoelektronika, Warszawa 1998, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.

10 Pracownia Fotoniczna IFUJ Przekaz informacji światłowodem 10 8 Dodatek A 8.1 Schemat detektora OPT101 Rysunek 7: Schemat układu detektora światła ze zintegrowanym wzmacniaczem OPT101. Rysunek 8: Schemat układu odbiornika TORX Dodatek B Ta część instrukcji stanowi opcję ćwiczenia, którą wykonuje się zamiast badania wpływu makrozgięć na tłumienność światłowodu. 9.1 Cel ćwiczenia Celem tej części ćwiczenia jest zapoznanie się z Protokołem S/PDIF oraz kodowaniem BMC.

11 Pracownia Fotoniczna IFUJ Przekaz informacji światłowodem Problemy do przestudiowania Kodowanie BMC (biphase mark coding) Protokół SPDIF, (jak wygląda nagłówek) Obsługa portu LPT w komputerze PC Podstawy programowania w języku C 9.3 Podstawy teoretyczne Protokół S/PDIF (Sony Philips digital interface format) jest najpopularniejszym protokołem do przekazywania sygnału audio w postaci cyfrowej pomiędzy różnymi urządzeniami, tak konsumenckimi jak i profesjonalnymi. Sygnał S/PDIF to ciągły strumień danych kodowanych według schematu BMC, podzielony na bloki, a te na ramki, które z kolei podzielone są na ramki poszczególnych kanałów (ang. subframes). Pojedyncza ramka zawiera ćzterobitowyńagłówek oraz 28 bitów danych w których znajduje się 20 właściwych bitów audio oraz dodatkowe bity stanu i parzystości. 192 ramki tworzą większą strukturę zwaną blokiem. Nagłówek SPDIF to unikalny przebieg napięcia. Na rysunku 9 uwagę zwracają nadzwyczaj długie czasy utrzymywania jednej wartości sygnału nie występujące w kodowaniu BMC. Rysunek 9: Nagłówek SPDIF. Kodowanie BMC Kiedy kodujemy w ten sposób ze zero odpowiada niski stan napięcia a jedynce wysoki, to podczas wysyłania długiego ciągu zer lub jedynek, pojawiają się problemy z synchronizacja. Kodowanie BMC (biphase mark coding) powstało aby ominąć te problemy. osiągnięto kosztem podwojenia częstości linii transmisyjnej potrzebnej do przesłania sygnału. Łącze równoległe umożliwia zarówno pobieranie jak i wysyłanie danych w logice TTL. Szerszy opis łącza równoległego można znaleźć w [2] W zestawie do ćwiczenia znajdują się dwa kable, które z jednej strony mają

12 Pracownia Fotoniczna IFUJ Przekaz informacji światłowodem 12 Rysunek 10: kodowanie BMC. wtyczkę DB-25 a z drugiej wtyczkę BNC. Nie są one takie same. Jeden umożliwia wysyłanie danych z komputera do nadajnika totx173, a drugi odbieranie danych z odbiornika totr173. Są one oznaczone odpowiednio OUT i IN. W kablu OUT gorący przewód BNC jest połączony z końcówką 2 we wtyku DB- 25.(sygnał D0 w łączu równoległym) Napięciem na tym wtyku sterujemy wysyłając liczbę parzystą(niski stan) bądź nieparzystą(wysoki stan) na port 378(notacja szesnastkowa). W kablu IN gorący przewód BNC je połączony z jednym z końcówką rejestru stanu. Rejestru stany można odczytać z portu 379(notacja szesnastkowa). Przykładowa realizacja wejścia/wyjścia przez łącze równoległe w języku C: #include<dos.h> outportb(0x378,1); (Ustawia wysoką wartość sygnału D0) a=inportb(0x379); (Podstawia pod zmienną a (musi być typu int) wartość rejestru stanu.) Funkcje inportb oraz outportb wymagają dołączenia biblioteki dos.h 9.4 Przebieg ćwiczenia Łączenie komputerów światłowodem Do gniazda łącza równoległego jednego z komputerów wpiąć kabel OUT Podłączyć ten kabel równolegle do oscyloskopu oraz do nadajnika totx173 Połączyć nadajnik i odbiornik światłowodem Połączyć odbiornik kablem IN z gniazdem równoległym drugiego komputera (tutaj też można podłączyć równolegle oscyloskop celem monitorowania sygnału) Pisanie programów do przesyłu informacji przy użyciu kodowania BMC oraz nagłówków SPDIF Celem tej części jest napisanie pary programów, z której jeden nadaje a drugi obiera sygnały przez światłowód.

13 Pracownia Fotoniczna IFUJ Przekaz informacji światłowodem 13 Program nadający Program powinien nadawać informacje (dowolne) przy użyciu kodowania BMC. Zleca się stosowanie jednego z nagłówków z protokołu SPDIF celem synchronizacji większych porcji informacji(np. bajtów). Program odbierający Program powinien odbierać sygnały wysyłane przez komputer nadający oraz realizować pierwszą część dekodowania sygnału BMC, mianowicie zapisywać(najlepiej do piku) interwały czasowe pomiędzy zmianami stanu sygnału BMC. 9.5 Opracowanie wyników (dla obu grup, nadającej i odbierającej) W ramach opracowania wyników należy podać sposób w jaki należy przekształcić zapisane przez pogram odbierający interwały czasowe na pierwotny ciąg bitów.

Pomiar tłumienności światłowodów włóknistych

Pomiar tłumienności światłowodów włóknistych LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI Ćwiczenie 4 Pomiar tłumienności światłowodów włóknistych Cel ćwiczenia: Zapoznanie studentów z parametrem tłumienności światłowodów oraz ze sposobem jego pomiaru Badane elementy:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 2. Badanie apertury numerycznej światłowodów

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 2. Badanie apertury numerycznej światłowodów Laboratorium techniki światłowodowej Ćwiczenie 2. Badanie apertury numerycznej światłowodów Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wprowadzenie Światłowody

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki. Światłowody

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki. Światłowody Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Marcin Polkowski 251328 Światłowody Pracownia Fizyczna dla Zaawansowanych ćwiczenie L6 w zakresie Optyki Streszczenie Celem wykonanego na Pracowni Fizycznej dla Zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

2007-10-27. NA = sin Θ = (n rdzenia2 - n płaszcza2 ) 1/2. L[dB] = 10 log 10 (NA 1 /NA 2 )

2007-10-27. NA = sin Θ = (n rdzenia2 - n płaszcza2 ) 1/2. L[dB] = 10 log 10 (NA 1 /NA 2 ) dr inż. Krzysztof Hodyr Technika Światłowodowa Część 2 Tłumienie i straty w światłowodach Pojęcie dyspersji światłowodów Technika zwielokrotnienia WDM Źródła strat tłumieniowych sprzężenia światłowodu

Bardziej szczegółowo

1. Nadajnik światłowodowy

1. Nadajnik światłowodowy 1. Nadajnik światłowodowy Nadajnik światłowodowy jest jednym z bloków światłowodowego systemu transmisyjnego. Przetwarza sygnał elektryczny na sygnał optyczny. Jakość transmisji w dużej mierze zależy od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia Optyczny żyroskop światłowodowy (Indywidualna pracownia wstępna)

Instrukcja do ćwiczenia Optyczny żyroskop światłowodowy (Indywidualna pracownia wstępna) Instrukcja do ćwiczenia Optyczny żyroskop światłowodowy (Indywidualna pracownia wstępna) 1 Schemat żyroskopu Wiązki biegnące w przeciwną stronę Nawinięty światłowód optyczny Źródło światła Fotodioda Polaryzator

Bardziej szczegółowo

IV. Transmisja. /~bezet

IV. Transmisja.  /~bezet Światłowody IV. Transmisja BERNARD ZIĘTEK http://www.fizyka.umk.pl www.fizyka.umk.pl/~ /~bezet 1. Tłumienność 10 7 10 6 Tłumienność [db/km] 10 5 10 4 10 3 10 2 10 SiO 2 Tłumienność szkła w latach (za A.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ZJAWISKA CAŁKOWITEGO WEWNĘTRZNEGO ODBICIA W ŚWIATŁOWODACH

ZASTOSOWANIE ZJAWISKA CAŁKOWITEGO WEWNĘTRZNEGO ODBICIA W ŚWIATŁOWODACH ZASTOSOWANIE ZJAWISKA CAŁKOWITEGO WEWNĘTRZNEGO ODBICIA W ŚWIATŁOWODACH 1. ODBICIE I ZAŁAMANIE ŚWIATŁA 1.1. PRAWO ODBICIE I ZAŁAMANIA ŚWIATŁA Gdy promień światła pada na granicę pomiędzy dwiema różnymi

Bardziej szczegółowo

Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych

Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych Na rys. 3.1 przedstawiono widok wykorzystywanego w ćwiczeniu stanowiska pomiarowego do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach

Bardziej szczegółowo

1 Źródła i detektory. I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego

1 Źródła i detektory. I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego 1 I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego Cel ćwiczenia: Wyznaczenie charakterystyki spektralnej nietermicznego źródła promieniowania (dioda LD

Bardziej szczegółowo

POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ

POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ ĆWICZENIE O9 POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ ŚWIATŁOWODU KATEDRA FIZYKI 1 Wstęp Prawa optyki geometrycznej W optyce geometrycznej, rozpatrując rozchodzenie się fal świetlnych przyjmuje się pewne założenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH

SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH Lublin 06.07.2007 r. SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH URZĄDZEŃ BITSTREAM Copyright 2007 BITSTREAM 06.07.2007 1/8 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2. Moc nadajnika optycznego... 3. Długość fali optycznej...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 5. Badanie wpływu periodycznych zgięd na tłumiennośd światłowodu

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 5. Badanie wpływu periodycznych zgięd na tłumiennośd światłowodu Laboratorium techniki światłowodowej Ćwiczenie 5. Badanie wpływu periodycznych zgięd na tłumiennośd Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zworka amp. C 1 470uF. C2 100pF. Masa. R pom Rysunek 1. Schemat połączenia diod LED. Rysunek 2. Widok płytki drukowanej z diodami LED.

Zworka amp. C 1 470uF. C2 100pF. Masa. R pom Rysunek 1. Schemat połączenia diod LED. Rysunek 2. Widok płytki drukowanej z diodami LED. Ćwiczenie. Parametry dynamiczne detektorów i diod LED. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi parametrami dynamicznymi diod LED oraz detektorów. Poznanie możliwych do uzyskania

Bardziej szczegółowo

2. Światłowody. 2. TELEKOMUNIKACJA OPTOFALOWA: Światłowody Strona 1

2. Światłowody. 2. TELEKOMUNIKACJA OPTOFALOWA: Światłowody Strona 1 TELEKOMUNIKACJA OPTOFALOWA. Światłowody Spis treści:.1. Wprowadzenie... Światłowody wielo- i jednomodowe..3. Tłumienie światłowodów..4. Dyspersja światłowodów..5. Pobudzanie i łączenie światłowodów..6.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie wzmacniacza różnicowego i określenie parametrów wzmacniacza operacyjnego

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie wzmacniacza różnicowego i określenie parametrów wzmacniacza operacyjnego ĆWICZENIE LABORATORYJNE TEMAT: Badanie wzmacniacza różnicowego i określenie parametrów wzmacniacza operacyjnego 1. WPROWADZENIE Przedmiotem ćwiczenia jest zapoznanie się ze wzmacniaczem różnicowym, który

Bardziej szczegółowo

FMZ10 S - Badanie światłowodów

FMZ10 S - Badanie światłowodów FMZ10 S - Badanie światłowodów Materiały przeznaczone dla studentów Informatyki Stosowanej w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie apertury numerycznej,

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Media transmisji 1

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Media transmisji 1 i sieci komputerowe Szymon Wilk Media transmisji 1 1. Przesyłanie danych komunikacja w sieciach komputerowych wymaga kodowania danych w postać energii i przesłania jej dalej za pomocą ośrodka transmisji.

Bardziej szczegółowo

Technika falo- i światłowodowa

Technika falo- i światłowodowa Technika falo- i światłowodowa Falowody elementy planarne (płytki, paski) Światłowody elementy cylindryczne (włókna światłowodowe) płytkowy paskowy włókno optyczne Rdzeń o wyższym współczynniku załamania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Badanie wpływu makrozagięć światłowodów na ich tłumienie.

Ćwiczenie 3. Badanie wpływu makrozagięć światłowodów na ich tłumienie. LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI Ćwiczenie 3 Badanie wpływu makrozagięć światłowodów na ich tłumienie. Cel ćwiczenia: Zapoznanie studentów z wpływem mikro- i makrozgięć światłowodów włóknistych na ich tłumienność.

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i architektura komputerów

Sprzęt i architektura komputerów Krzysztof Makles Sprzęt i architektura komputerów Laboratorium Temat: Elementy i układy półprzewodnikowe Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji Zakład Systemów i Sieci Komputerowych SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY TOR PRZESYŁANIA INFORMACJI

ŚWIATŁOWODOWY TOR PRZESYŁANIA INFORMACJI Optomechatronika - Laboratorium Ćwiczenie 3 ŚWIATŁOWODOWY TOR PRZESYŁANIA INFORMACJI 3.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania i właściwościami światłowodowego toru

Bardziej szczegółowo

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny Media sieciowe Wszystkie media sieciowe stanowią fizyczny szkielet sieci i służą do transmisji danych między urządzeniami sieciowymi. Wyróżnia się: media przewodowe: przewody miedziane (kabel koncentryczny,

Bardziej szczegółowo

W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0,

W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0, Bierne obwody RC. Filtr dolnoprzepustowy. Filtr dolnoprzepustowy jest układem przenoszącym sygnały o małej częstotliwości bez zmian, a powodującym tłumienie i opóźnienie fazy sygnałów o większych częstotliwościach.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Laboratorium techniki światłowodowej Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Technika sprzęgaczy i ich zastosowanie

1. Technika sprzęgaczy i ich zastosowanie . Technika sprzęgaczy i ich zastosowanie Sprzęgacze światłowodowe są podstawowymi elementami rozgałęźnych sieci optycznych (lokalnych, komputerowych, telewizyjnych) dowolnej konfiguracji. Spełniają rolę

Bardziej szczegółowo

Dyspersja światłowodów Kompensacja i pomiary

Dyspersja światłowodów Kompensacja i pomiary Dyspersja światłowodów Kompensacja i pomiary Prezentacja zawiera kopie folii omawianych na wykładzie. Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Wykorzystanie niekomercyjne dozwolone pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

FDM - transmisja z podziałem częstotliwości

FDM - transmisja z podziałem częstotliwości FDM - transmisja z podziałem częstotliwości Model ten pozwala na demonstrację transmisji jednoczesnej dwóch kanałów po jednym światłowodzie z wykorzystaniem metody podziału częstotliwości FDM (frequency

Bardziej szczegółowo

TŁUMIENIE ŚWIATŁA W OŚRODKACH OPTYCZNYCH

TŁUMIENIE ŚWIATŁA W OŚRODKACH OPTYCZNYCH TŁUMIENIE ŚWIATŁA W OŚRODKACH OPTYCZNYCH Jednym z parametrów opisujących właściwości optyczne światłowodów jest tłumienność. W wyniku zjawiska tłumienia, energia fali elektromagnetycznej niesionej w światłowodzie

Bardziej szczegółowo

Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A

Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadami przetwarzania sygnałów analogowych na cyfrowe i cyfrowych na analogowe poprzez zbadanie przetworników A/C i

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

PRACOWNIA ELEKTRONIKI PRACOWNIA ELEKTRONIKI Temat ćwiczenia: BADANIE WZMACNIA- CZA SELEKTYWNEGO Z OBWODEM LC NIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY INSTYTT TECHNIKI. 2. 3. Imię i Nazwisko 4. Data wykonania Data oddania

Bardziej szczegółowo

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI I. Zagadnienia do opracowania. 1. Model pasmowy półprzewodników. 2. Zasada działania lasera półprzewodnikowego

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne sieci komputerowe

Nowoczesne sieci komputerowe WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI I NAUK SPOŁECZNYCH Instrukcja do laboratorium z przedmiotu: Nowoczesne sieci komputerowe Instrukcja nr 1 Dąbrowa Górnicza, 2010

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Parametry statyczne diod LED

Ćwiczenie 1. Parametry statyczne diod LED Ćwiczenie. Parametry statyczne diod LED. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi właściwościami i charakterystykami diod LED. Poznanie ograniczeń i sposobu zasilania tego typu

Bardziej szczegółowo

Propagacja światła we włóknie obserwacja pól modowych.

Propagacja światła we włóknie obserwacja pól modowych. Propagacja światła we włóknie obserwacja pól modowych. Przy pomocy optyki geometrycznej łatwo można przedstawić efekty propagacji światła tylko w ośrodku nieograniczonym. Nie ukazuje ona jednak interesujących

Bardziej szczegółowo

V n. Profile współczynnika załamania. Rozmycie impulsu spowodowane dyspersją. Impuls biegnący wzdłuż światłowodu. Wejście Wyjście

V n. Profile współczynnika załamania. Rozmycie impulsu spowodowane dyspersją. Impuls biegnący wzdłuż światłowodu. Wejście Wyjście OPTOELEKTRONIKA dr hab. inż. S.M. Kaczmarek 1. DYSPERSJA 1.1. Dyspersja materiałowa i falowodowa. Dyspersja chromatyczna. 1.2. Dyspersja modowa w światłowodach a). o skokowej zmianie współczynnika załamania

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I FOTONIKI

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I FOTONIKI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I FOTONIKI OPROGRAMOWANIE DO MODELOWANIA SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH PROJEKTOWANIE FALOWODÓW PLANARNYCH (wydrukować

Bardziej szczegółowo

spis urządzeń użytych dnia moduł O-01

spis urządzeń użytych dnia moduł O-01 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie wybranych reprezentatywnych elementów optoelektronicznych nadajników światła (fotoemiterów), odbiorników światła (fotodetektorów) i transoptorów oraz zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej

Bardziej szczegółowo

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. Zakład Optoelektroniki. Laboratorium Elementów i Systemów Optoelektronicznych

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. Zakład Optoelektroniki. Laboratorium Elementów i Systemów Optoelektronicznych Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej Zakład Optoelektroniki Laboratorium Elementów i Systemów Optoelektronicznych Instrukcja do ćwiczenia: BADANIE PARAMETRÓW PASYWNYCH

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze operacyjne Wzmacniacze operacyjne Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie podstawowych układów pracy wzmacniaczy operacyjnych. Wymagania Wstęp 1. Zasada działania wzmacniacza operacyjnego. 2. Ujemne sprzężenie

Bardziej szczegółowo

KOREKCJA BŁĘDÓW W REFLEKTOMETRYCZNYCH POMIARACH DŁUGOŚCI ODCINKÓW SPAWANYCH TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIATŁOWODÓW JEDNOMODOWYCH

KOREKCJA BŁĘDÓW W REFLEKTOMETRYCZNYCH POMIARACH DŁUGOŚCI ODCINKÓW SPAWANYCH TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIATŁOWODÓW JEDNOMODOWYCH KOREKCJA BŁĘDÓW W REFLEKTOMETRYCZNYCH POMIARACH DŁUGOŚCI ODCINKÓW SPAWANYCH TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIATŁOWODÓW JEDNOMODOWYCH dr inż. Marek Ratuszek, mgr inż. Zbigniew Zakrzewski, mgr inż. Jacek Majewski,

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: Pomiary instalacji sieciowych

Wykład 5: Pomiary instalacji sieciowych Sieci komputerowe Wykład 5: Pomiary instalacji sieciowych Media optyczne Wykład prowadzony przez dr inż. Mirosława Hajdera dla studentów 3 roku informatyki, opracowany przez Joannę Pliś i Piotra Lasotę,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćw. 4 WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ 1. Zapoznać się z zestawem do demonstracji wpływu zakłóceń na transmisję sygnałów cyfrowych. 2. Przy użyciu oscyloskopu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Zjawiska nieliniowe w światłowodach Wykład 8 SMK Na podstawie: J. Siuzdak, Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej

Zjawiska nieliniowe w światłowodach Wykład 8 SMK Na podstawie: J. Siuzdak, Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej Zjawiska nieliniowe w światłowodach Wykład 8 SMK Na podstawie: J. Siuzdak, Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej Dla dużych mocy świetlnych dochodzi do nieliniowego oddziaływania pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Pomiary w instalacjach światłowodowych.

Pomiary w instalacjach światłowodowych. Pomiary w instalacjach światłowodowych. Pomiary metodą transmisyjną Pomiary tłumienności metodą transmisyjną Cel pomiaru: Określenie całkowitego tłumienia linii światłowodowej Przyrządy pomiarowe: źródło

Bardziej szczegółowo

Optotelekomunikacja. dr inż. Piotr Stępczak 1

Optotelekomunikacja. dr inż. Piotr Stępczak 1 Optotelekomunikacja dr inż. Piotr Stępczak 1 dr inż. Piotr Stępczak Falowa natura światła () ( ) () ( ) z t j jm z z z t j jm z z e e r H H e e r E E β ω β ω Θ ± Θ ± 1 0 0 1 0 1 1 zatem 0 n n n n gr λ

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

PRACOWNIA ELEKTRONIKI PRACOWNIA ELEKTRONIKI Ćwiczenie nr 4 Temat ćwiczenia: Badanie wzmacniacza UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY INSTYTUT TECHNIKI 1. 2. 3. Imię i Nazwisko 1 szerokopasmowego RC 4. Data wykonania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie - 1 OBSŁUGA GENERATORA I OSCYLOSKOPU. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWEJ I FAZOWEJ NA PRZYKŁADZIE FILTRU RC.

Ćwiczenie - 1 OBSŁUGA GENERATORA I OSCYLOSKOPU. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWEJ I FAZOWEJ NA PRZYKŁADZIE FILTRU RC. Ćwiczenie - 1 OBSŁUGA GENERATORA I OSCYLOSKOPU. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWEJ I FAZOWEJ NA PRZYKŁADZIE FILTRU RC. Spis treści 1 Cel ćwiczenia 2 2 Podstawy teoretyczne 2 2.1 Charakterystyki częstotliwościowe..........................

Bardziej szczegółowo

Ćw. 8 Bramki logiczne

Ćw. 8 Bramki logiczne Ćw. 8 Bramki logiczne 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi bramkami logicznymi, poznanie ich rodzajów oraz najwaŝniejszych parametrów opisujących ich własności elektryczne.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie - 6. Wzmacniacze operacyjne - zastosowanie liniowe

Ćwiczenie - 6. Wzmacniacze operacyjne - zastosowanie liniowe Ćwiczenie - 6 Wzmacniacze operacyjne - zastosowanie liniowe Spis treści 1 Cel ćwiczenia 1 2 Przebieg ćwiczenia 2 2.1 Wyznaczenie charakterystyk przejściowych..................... 2 2.2 Badanie układu różniczkującego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 9 WZMACNIACZ MOCY DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W YDZIAŁ ELEKTRONIKI zima L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH Grupa:... Data wykonania ćwiczenia: Ćwiczenie prowadził: Imię:......... Data oddania sprawozdania: Podpis: Nazwisko:......

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z FIZYKI Ć W I C Z E N I E N R 2 ULTRADZWIĘKOWE FALE STOJACE - WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FAL

LABORATORIUM Z FIZYKI Ć W I C Z E N I E N R 2 ULTRADZWIĘKOWE FALE STOJACE - WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FAL Projekt Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Numer Projektu: POKL.4.1.1--59/8 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.03 Podstawowe zasady modulacji amlitudy na przykładzie modulacji DSB 1. Podstawowe zasady modulacji amplitudy

Bardziej szczegółowo

Układy i Systemy Elektromedyczne

Układy i Systemy Elektromedyczne UiSE - laboratorium Układy i Systemy Elektromedyczne Laboratorium 2 Elektroniczny stetoskop - głowica i przewód akustyczny. Opracował: dr inż. Jakub Żmigrodzki Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metody

Bardziej szczegółowo

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 6, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 6, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej wykład 6, 0.03.01 wykład: pokazy: ćwiczenia: Czesław Radzewicz Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek Ernest Grodner Wykład 5 - przypomnienie ciągłość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 7

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 7 Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 7 Temat: Badanie właściwości elektrycznych półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych.. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy, zasady działania, charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Laboratorium technik światłowodowych

Laboratorium technik światłowodowych Laboratorium technik światłowodowych ćwiczenie 2 Grupa (nr 2) w składzie: Kinga Wilczek 210063 Michał Pawlik 209836 Patryk Kowalcze 209848 Daniel Cieszko 209915 Jakub Molik 209965 1. Wstęp Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Wprowadzenie do techniki światłowodowej

Wykład 2: Wprowadzenie do techniki światłowodowej Sieci optoelektroniczne Wykład 2: Wprowadzenie do techniki światłowodowej Światłowód - definicja Jest to medium transmisyjne stanowiące czyste szklane włókno kwarcowe, otoczone nieprzezroczystym płaszczem

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 18/15. HANNA STAWSKA, Wrocław, PL ELŻBIETA BEREŚ-PAWLIK, Wrocław, PL

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 18/15. HANNA STAWSKA, Wrocław, PL ELŻBIETA BEREŚ-PAWLIK, Wrocław, PL PL 224674 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224674 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 409674 (51) Int.Cl. G02B 6/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ćwicz. 4 Elementy wykonawcze EWA/PP

Ćwicz. 4 Elementy wykonawcze EWA/PP 1. Wprowadzenie Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe Istnieje kilka rodzajów przekaźników półprzewodnikowych. Zazwyczaj są one sterowane optoelektrycznie z pełną izolacja galwaniczną napięcia

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są podstawowe właściwości jednostopniowego wzmacniacza pasmowego z tranzystorem bipolarnym. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Schemat układu zasilania diod LED pokazano na Rys.1. Na jednej płytce połączone są różne diody LED, które przełącza się przestawiając zworkę.

Schemat układu zasilania diod LED pokazano na Rys.1. Na jednej płytce połączone są różne diody LED, które przełącza się przestawiając zworkę. Ćwiczenie 3. Parametry spektralne detektorów. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi parametrami detektorów i ich podstawowych parametrów. Poznanie zależności związanych z oddziaływaniem

Bardziej szczegółowo

Programowanie mikrokontrolerów 2.0

Programowanie mikrokontrolerów 2.0 Programowanie mikrokontrolerów 2.0 Sterowanie podczerwienią, zaawansowane tryby liczników Marcin Engel Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego 8 grudnia 2016 Sterowanie podczerwienią

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze optyczne ZARYS PODSTAW

Wzmacniacze optyczne ZARYS PODSTAW Wzmacniacze optyczne ZARYS PODSTAW REGENERATOR konwertuje sygnał optyczny na elektryczny, wzmacnia sygnał elektryczny, a następnie konwertuje wzmocniony sygnał elektryczny z powrotem na sygnał optyczny

Bardziej szczegółowo

Analiza właściwości filtra selektywnego

Analiza właściwości filtra selektywnego Ćwiczenie 2 Analiza właściwości filtra selektywnego Program ćwiczenia. Zapoznanie się z przykładową strukturą filtra selektywnego 2 rzędu i zakresami jego parametrów. 2. Analiza widma sygnału prostokątnego..

Bardziej szczegółowo

FIZYKA LASERÓW XIII. Zastosowania laserów

FIZYKA LASERÓW XIII. Zastosowania laserów FIZYKA LASERÓW XIII. Zastosowania laserów 1. Grzebień optyczny Częstość światła widzialnego Sekunda to Problemy dokładności pomiaru częstotliwości optycznych Grzebień optyczny linijka częstotliwości Laser

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7 PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH

Ćwiczenie 7 PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH Ćwiczenie 7 PRMETRY MŁOSYGNŁO TRNZYSTORÓW BIPOLRNYCH Wstęp Celem ćwiczenia jest wyznaczenie niektórych parametrów małosygnałowych hybrydowego i modelu hybryd tranzystora bipolarnego. modelu Konspekt przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 363. Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa. Początkowa wartość kąta 0..

Ćwiczenie 363. Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa. Początkowa wartość kąta 0.. Nazwisko... Data... Nr na liście... Imię... Wydział... Dzień tyg.... Godzina... Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa Początkowa wartość kąta 0.. 1 25 49 2 26 50 3 27 51 4 28 52 5 29 53 6 30 54

Bardziej szczegółowo

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO Temat ćwiczenia: BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO 1. Wprowadzenie Ultradźwiękowy bezdotykowy czujnik położenia liniowego działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu impulsu ultradźwiękowego,

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. I. Cel ćwiczenia ĆWICZENIE 6 Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. Badanie właściwości wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie wspólnego kolektora. II.

Bardziej szczegółowo

Laboratorum 2 Badanie filtru dolnoprzepustowego P O P R A W A

Laboratorum 2 Badanie filtru dolnoprzepustowego P O P R A W A Laboratorum 2 Badanie filtru dolnoprzepustowego P O P R A W A Marcin Polkowski (251328) 15 marca 2007 r. Spis treści 1 Cel ćwiczenia 2 2 Techniczny i matematyczny aspekt ćwiczenia 2 3 Pomiary - układ RC

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

KONWERTER RS-422 TR-43

KONWERTER RS-422 TR-43 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 KONWERTER RS-422 TR-43 IO-43-2C Marzec 2004 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin serwis: tel. (81) 443 96 39

Bardziej szczegółowo

Efekt Faradaya. Materiały przeznaczone dla studentów Inżynierii Materiałowej w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Efekt Faradaya. Materiały przeznaczone dla studentów Inżynierii Materiałowej w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Efekt Faradaya Materiały przeznaczone dla studentów Inżynierii Materiałowej w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie jest eksperymentem z dziedziny optyki nieliniowej

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY TESTER WIELOMODOWYCH TORÓW ŚWIATŁOWODOWYCH

KOMPUTEROWY TESTER WIELOMODOWYCH TORÓW ŚWIATŁOWODOWYCH Krzysztof Holejko, Roman Nowak, Tomasz Czarnecki, Instytut Telekomunikacji PW 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19 holejko@tele.pw.edu.pl, nowak@tele.pw.edu.pl, ctom@tele.pw.edu.pl KOMPUTEROWY TESTER

Bardziej szczegółowo

Przetworniki AC i CA

Przetworniki AC i CA KATEDRA INFORMATYKI Wydział EAIiE AGH Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Ćwiczenie 4 Przetworniki AC i CA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania wybranych rodzajów przetworników

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego"

Ćwiczenie: Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH

PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH L B O R T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE PRMETRY MŁOSYGNŁOWE TRNZYSTORÓW BIPOLRNYCH REV. 1.0 1. CEL ĆWICZENI - celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiaru i wyznaczania parametrów małosygnałowych

Bardziej szczegółowo

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych Instytut Fizyki ul Wielkopolska 15 70-451 Szczecin 5 Pracownia Elektroniki Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia: wzmacniacz operacyjny,

Bardziej szczegółowo

Filtry aktywne filtr środkowoprzepustowy

Filtry aktywne filtr środkowoprzepustowy Filtry aktywne iltr środkowoprzepustowy. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości iltrów aktywnych, metod ich projektowania oraz pomiaru podstawowych parametrów iltru.. Budowa

Bardziej szczegółowo

Efekt fotoelektryczny

Efekt fotoelektryczny Ćwiczenie 82 Efekt fotoelektryczny Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest obserwacja efektu fotoelektrycznego: wybijania elektronów z metalu przez światło o różnej częstości (barwie). Pomiar energii kinetycznej

Bardziej szczegółowo

b) Zastosować powyższe układy RC do wykonania operacji analogowych: różniczkowania, całkowania

b) Zastosować powyższe układy RC do wykonania operacji analogowych: różniczkowania, całkowania Instrukcja do ćwiczenia UKŁADY ANALOGOWE (NKF) 1. Zbadać za pomocą oscyloskopu cyfrowego sygnały z detektorów przedmiotów Det.1 oraz Det.2 (umieszczonych na spadkownicy). W menu MEASURE są dostępne komendy

Bardziej szczegółowo

Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń. Instrukcja do ćwiczenia nr 10. Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi

Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń. Instrukcja do ćwiczenia nr 10. Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń Instrukcja do ćwiczenia nr 10 Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi I. Cel ćwiczenia poznanie praktycznego wykorzystania standardu RS232C

Bardziej szczegółowo

Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych

Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI Instrukcja laboratoryjna z przedmiotu Podstawy Telekomunikacji Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych Warszawa 2010r. 1. Cel ćwiczeń: Celem ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h)

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h) ĆWICZENIE LABORATORYJNE TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h) 1. WPROWADZENIE Przedmiotem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Detektor Fazowy. Marcin Polkowski 23 stycznia 2008

Detektor Fazowy. Marcin Polkowski 23 stycznia 2008 Detektor Fazowy Marcin Polkowski marcin@polkowski.eu 23 stycznia 2008 Streszczenie Raport z ćwiczenia, którego celem było zapoznanie się z działaniem detektora fazowego umożliwiającego pomiar słabych i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie F3. Filtry aktywne

Ćwiczenie F3. Filtry aktywne Laboratorium Podstaw Elektroniki Instytutu Fizyki PŁ 1 Ćwiczenie F3 Filtry aktywne Przed zapoznaniem się z instrukcją i przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia naleŝy opanować następujący materiał teoretyczny:

Bardziej szczegółowo

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH 1. WSTĘP Radiofonię cyfrową cechują strumienie danych o dużych przepływnościach danych. Do przesyłania strumienia danych o dużych przepływnościach stosuje się transmisję z wykorzystaniem wielu sygnałów

Bardziej szczegółowo

Światłowód jednomodowy Przepływ strumienia świetlnego w światłowodzie jednomodowym

Światłowód jednomodowy Przepływ strumienia świetlnego w światłowodzie jednomodowym Światłowód przeźroczysta zamknięta struktura z włókna szklanego wykorzystywana do propagacji światła jako nośnika informacji. Światłowody są także używane w celach medycznych, np. w technice endoskopowej

Bardziej szczegółowo

Światłowodowy kanał transmisyjny w paśmie podstawowym

Światłowodowy kanał transmisyjny w paśmie podstawowym kanał transmisyjny w paśmie podstawowym Układ do transmisji binarnej w paśmie podstawowym jest przedstawiony na rys.1. Medium transmisyjne stanowi światłowód gradientowy o długości 3 km. Źródłem światła

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze napięciowe z tranzystorami komplementarnymi CMOS

Wzmacniacze napięciowe z tranzystorami komplementarnymi CMOS Wzmacniacze napięciowe z tranzystorami komplementarnymi CMOS Cel ćwiczenia: Praktyczne wykorzystanie wiadomości do projektowania wzmacniacza z tranzystorami CMOS Badanie wpływu parametrów geometrycznych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Badanie strat odbiciowych i własnych wybranych patchcordów światłowodowych. LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI

Ćwiczenie 2. Badanie strat odbiciowych i własnych wybranych patchcordów światłowodowych. LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI Ćwiczenie 2 Badanie strat odbiciowych i własnych wybranych patchcordów światłowodowych. Cel ćwiczenia: Zapoznanie studentów ze zjawiskami tłumienności odbiciowej i własnej.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 BADANIE TRANZYSTORÓW BIAŁYSTOK 2015 1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy Ćwiczenie nr 65 Badanie wzmacniacza mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów wzmacniaczy oraz wyznaczenie charakterystyk opisujących ich właściwości na przykładzie wzmacniacza

Bardziej szczegółowo