Dostawa brykietu opałowego z trocin do spalania w gminnych kotłowniach. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa brykietu opałowego z trocin do spalania w gminnych kotłowniach. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w:"

Transkrypt

1 Zamawiający GMINA ORCHOWO Znak sprawy: RF.DGZP Orchowo, dn r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ PROGÓW USTALONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na zadanie pn. Dostawa brykietu opałowego z trocin do spalania w gminnych kotłowniach. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w: Biuletynie Zamówień Publicznych Nr w dniu r. Stronie internetowej zamawiającego dnia r. Tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego dnia r. Oznaczenie numeryczne wg wspólnego słownika zamówień CPV brykiety Zatwierdził: WÓJT

2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rozdział I Informacje o zamawiającym. Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia. Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia. Rozdział IV Termin i miejsce wykonania zamówienia. Rozdział V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Rozdział VI Podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania Rozdział VII Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Rozdział VIII Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcą. Rozdział IX Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Rozdział X Wymagania dotyczące wadium. Rozdział XI Termin związania ofertą. Rozdział XII Opis sposobu przygotowania ofert. Rozdział XIII Miejsce i termin składania ofert oraz miejsce i termin otwarcia ofert. Rozdział XIV Opis sposobu obliczenia ceny. Rozdział XV Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Rozdział XVI Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Rozdział XVII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział XVIII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, wzór umowy. Rozdział XIX Pouczenie o środkach ochrony prawnej. Rozdział XX Postanowienia końcowe Załączniki do siwz: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (osoby fizyczne). Załącznik nr 4 Projekt umowy. Załącznik nr 5 Orientacyjne zapotrzebowanie na opał w kotłowniach. Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych dostaw Załącznik nr 7 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

3 I. Informacje o Zamawiającym GMINA ORCHOWO ul. Kościuszki 6 - tel , fax adres meilowy: Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy PZP jest Wójt Gminy. II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust. 1 oraz art ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 4.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 4.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, 4.3. Rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 roku zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), 4.4. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku Nr 153, poz ze zm.). III. Opis przedmiotu zamówienia CPV przedmiotu zamówienia brykiety 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa brykietu opałowego z trocin o parametrach: 1.1 Kształt walca 1.2 Średnica mm 1.3 Długość od 30 mm 200 mm Wartości umowne graniczne stanu roboczego biomasy : 1.4 wilgotność do 11% 1.5 zawartość popiołu do 2 % 1.6 wartość opałowa od 16,5 MJ/kg 1.7 zawartość siarki do 0,1 %

4 1.8 opakowanie worki od kg 1.9 dostawa brykietu na koszt Oferenta. Uwaga!! - brykiet musi odpowiadać w/w parametrom oraz posiadać na potwierdzenie odpowiednie certyfikaty (proszę o załączenie certyfikatów), jakie są wymagane dla spalania biomasy 2. Orientacyjne zapotrzebowanie na opał w kotłowniach został wskazany w zał. nr 5 do SIWZ. 3. Podane w załączniku nr 5 ilości brykietu mają charakter szacunkowy, choć zgodny z przewidywanymi prognozami. W związku z tym Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu zamówionych mniejszych ilości paliwa. Ściśle obowiązujący natomiast jest termin obowiązywania umowy tj. od dnia jej podpisania do dnia r. 4. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 4.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4.3 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w ilości 20 % wartości szacunkowej zamówienia(w zależności od ilości zużycia opału,uzależnionej od warunków atmosferycznych). 4.4 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 4.5 Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w trybie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wymagane jest określenie na załączniku nr 1 do SIWZ, tej części zamówienia, którą wykonawca powierzy podwykonawcom. 6. Zamawiający może pobrać próbki opału do badania jakości z poszczególnych partii. 6.1 Zamawiający pobierze próbki opału do badania w obecności Wykonawcy i przekaże je do badania celem sprawdzenia czy parametry opału są zgodne z zapisem w SIWZ 6.2 opłatę za badanie jednej próbki z wybranej partii pokryje Wykonawca 6.3 opłatę za kolejne badania próbek opału dokonane na zlecenie Zamawiającego, pokryje Zamawiający, jednakże w przypadku, gdy badania opału nie będą odpowiadały zapisom określonym w SIWZ koszty badań pokryje Wykonawca. IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia 1. Termin realizacji zamówienia określa się od dnia podpisania umowy do dnia r. 2. Miejsca wykonania zamówienia są wskazane w załączniku nr Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

5 a) zapewnienie dowozu przedmiotu zamówienia od producenta do Zamawiającego na swój koszt, swoim staraniem i własnym transportem do magazynu opału wykaz magazynów oraz kotłowni Załącznik nr 5 b) zapewnienie pomiaru rzeczywistej ilości dostarczanego brykietu, c) umożliwienie dostaw w całości lub w części w zależności od potrzeb Zamawiającego, d) wykonanie dostaw objętych umową na podstawie przesłanych drogą faksową lub telefonicznie zamówień, w terminie 48 godzin od daty złożenia zamówienie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. e) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do ewentualnych podwykonawców. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykona przy pomocy podwykonawców. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie obrotu przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy według formuły spełnia/ nie spełnia. 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum dwie dostawy o podobnym charakterze o wartości ogółem zł brutto. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie; Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego załącznika nr 6 do SIWZ

6 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (zał. nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia. 4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (zał. nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia. 5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (zał. nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.) według formuły spełnia/ nie spełnia. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. VI. Podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania 1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 Pzp. 2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: a. Jest niezgodna z ustawą,

7 b. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt. 3 ustawy, c. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f. Zawiera błędy w obliczeniu ceny. g. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt. 3 Pzp h. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 1. W celu wykazania spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia działalności, wykonawca dołączy do oferty a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę pozostałych warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, które stanowi załącznik nr 2 lub 3 do niniejszej siwz, oraz poniższe dokumenty: a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem

8 zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, 2) zaświadczenia właściwego naczelnika skarbowego, 3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5. Dokument potwierdzający zgodność przedmiotu zamówienia- atest, certyfikat, wyniki badań i inne wydane przez jednostkę notyfikującą potwierdzający zgodność parametrów technicznych przedmiotu zamówienia z wymaganymi określonymi przez Zamawiającego. 6. Oferta wspólna: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika. 2) Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie musi złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty określone w Rozdziale VII pkt 4 oraz o grupie

9 kapitałowej. Pozostałe warunki mogą być spełnione łącznie. 3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 5) Wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych (Liderem). VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Pytania muszą być skierowane na adres Zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, jednakże każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3) Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania, 5) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami, 6) Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: Janusz Pawlaczyk tel. (63) wew. 25 w sprawie przedmiotu zamówienia Jolanta Lange tel. (63) wew. 26 w sprawach proceduralnych IX. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej 3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również

10 pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 5. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający opublikuje ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz jeśli to niezbędne przedłuża termin składania ofert. X. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XI. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XII. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Treść złożonej oferty musi być zgodna z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wzór oferty stanowi załącznik nr 1 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Złożenie większej liczby ofert, oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 5. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 6. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

11 7. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 8. Podpis winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis. 9. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje oraz dane. 10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinna być parafowana przez osoby uprawnione, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane. 11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy i opieczętowane. 12. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 13. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres zamawiającego i opatrzone zapisem: Oferta na dostawę brykietu z trocin do spalania w gminnych kotłowniach Nie otwierać przed r. godz Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. 16. Oświadczenia powinny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE. 17. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

12 18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego do dnia r.do godz Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali narad w dniu r. o godzinie Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 4. Otwarcie ofert jest jawne dla wykonawców. Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. 5. Przewodniczący Komisji przedstawi: a) temat posiedzenia, b) kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c) liczbę otrzymanych ofert, d) nazwy i adresy firm otrzymanych ofert, e) informację dotyczącą ceny otrzymanych ofert oraz terminów realizacji, warunków gwarancji i płatności złożonych ofert. XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena ofertowa powinna być wyrażona w PLN, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i powinna być skalkulowana w ten sposób, aby obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującą stawką. 2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wypełnił formularz ofertowy zgodnie ze wskazówkami zamawiającego, tzn.: podał ceny jednostkowe brykietu (netto) i (brutto) oraz całkowity koszt przedmiotu zamówienia (netto) i (brutto). 3. Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia nie może ulec zmianie. 4. Jeżeli złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Zamawiający poprawi w tekście oferty a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

13 c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet zamówienia publicznego. 7. Wynagrodzenie za przedmiot dostawy będzie płatne przelewem po każdorazowej faktycznie dokonanej dostawie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych z postępowania, 2) nie zostaną odrzucone przez zamawiającego, 3) zostały złożone, w określonym przez Zamawiającego terminie, 4) są zgodne co do treści z wymaganiami Zamawiającego, 5) zawierają oświadczenia i dokumenty aktualne i podpisane przez osoby uprawnione. 2. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: Cena ofertowa brutto 100% Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad: 3. Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą: najniższa oferowana cena liczba punktów = x 100 pkt cena badanej oferty 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów. 5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 6. Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do

14 złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę o: - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert, - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający powyższe informacje zamieści również na stronie internetowej (www.orchowo.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa, zawierające istotne postanowienia, których treść znajduje się na załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji. 3. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub elektronicznie, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych powyżej zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 a lub ust. 2 pkt 3 i 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych. XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę.

15 3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 4. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec poniższych czynności Zamawiającego: opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 4. Odwołanie wnosi się: a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli informacje zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób, b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

16 c) wobec czynności innych niż określone w pkt 4 a) i b) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 7. Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. XX. Postanowienia końcowe 1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. 2. Ujawnienie treści protokołu i załączników odbywać się będzie na podstawie 5 ust. 1-5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26 października 2010 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 roku Nr 223, poz. 1458). 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny. 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

17 FORMULARZ OFERTOWY załącznik nr 1 nr sprawy RF.DGZP (pieczęć wykonawcy) Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Adres poczty elektronicznej... Strona internetowa... Numer telefonu... Numer faksu... Numer REGON... Numer NIP... Dane dotyczące zamawiającego GMINA ORCHOWO ul., Sekretariat - tel., fax Zobowiązania wykonawcy W odpowiedzi na przetarg nieograniczony na Dostawę brykietu opałowego z trocin do spalania w gminnych kotłowniach o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Proponujemy realizację zamówienia za następują cenę jednostkową : a) brykiet opałowy cena jednostkowa netto... zł/t,

18 słownie:... złotych brykiet opałowy cena jednostkowa brutto... zł/t, słownie:... złotych b) Całkowity koszt przedmiotu zamówienia wynosi zgodnie z załącznikiem Nr 5...złotych (netto) słownie:... złotych (netto) podatek VAT.złotych Całkowity koszt przedmiotu zamówienia wynosi.....złotych (brutto) słownie:... złotych (brutto) 1. Cena brutto podana jest w PLN i zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia nie może ulec zmianie 3. Termin realizacji, warunki gwarancji i płatności zgodnie z wymaganiami SIWZ. 4. Oświadczam, że zamówienie realizować będziemy sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia r. 5. Oświadczam, że następująca część zamówienia: będzie powierzona podwykonawcom. Osoby wyznaczone przez wykonawcę do kontaktów z zamawiającym... tel. kont., fax., tel. kont., fax., ... Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej Nazwisko, imię... Stanowisko... Telefon... Zakres* - do reprezentowania w postępowaniu, - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

19 - do zawarcia umowy. *właściwe podkreślić. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu przygotowania oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. 4. Oświadczamy, że oferta zawiera / nie zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został Dokumenty przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, załączam oświadczenia zgodne z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pozostałe dokumenty wymagane w siwz. Oferta została złożona na... kolejno ponumerowanych, zapisanych stronach (miejscowość, data)

20 ... pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę brykietu opałowego z trocin do spalania w gminnych kotłowniach oświadczamy, że: posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadam/my wiedzę i doświadczenie, dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych miejscowość, data podpis osoby uprawnionej

21 Załącznik nr 3 do SIWZ... pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE (dotyczy wyłącznie osób fizycznych) Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę brykietu opałowego z trocin do spalania w gminnych kotłowniach oświadczam, że: jako osoba fizyczna prowadzę działalność gospodarczą, zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia, nie otwarto wobec mnie likwidacji, nie ogłoszono upadłości / ogłoszono wobec mnie upadłość, jednakże po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postępowaniem sądu, a układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego* miejscowość, data podpis osoby uprawnionej

22 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. w Orchowie w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy: Gminą Orchowo, ul., w dalszej części zwana Zamawiającym reprezentowana przez: Wójta Gminy Orchowo Teodor Pryka przy kontrasygnacie skarbnika gminy Anny Błaszczyk a firmą:. w dalszej części zwana Wykonawcą, reprezentowaną przez: na dostawę brykietu opałowego z trocin do spalania w gminnych kotłowniach. 1 Zamawiający na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu r. w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy brykietu z trocin tartacznych zgodnie ze zapisami siwz. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa brykietu opałowego z trocin o parametrach: 1.1 Kształt walca 1.2 Średnica mm 1.3 Długość od 30 mm 200 mm Wartości umowne graniczne stanu roboczego biomasy : 1.4 wilgotność do 11% 1.5 zawartość popiołu do 2 % 1.6 wartość opałowa od 16,5 MJ/kg 1.7 zawartość siarki do 0,1 % 1.8 opakowanie worki od kg 1.9 dostawa brykietu na koszt Oferenta. Uwaga!! - brykiet musi odpowiadać w/w parametrom oraz posiadać na potwierdzenie odpowiednie certyfikaty ( proszę o załączenie certyfikatów ), jakie są wymagane dla spalania biomasy 2 1. Przedmiotem umowy jest dostawa obejmująca: Dostawę brykietu opałowego z trocin

23 do spalania w gminnych kotłowniach. 2. Integralną częścią umowy jest kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi. 3. Dostawa zgodnie z SIWZ i Załącznikiem nr 5 1. Wyszczególnienie cen jednostkowych (bez podatku VAT) za przedmiot zamówienia: a) brykiet cena jednostkowa zł/t, słownie:..( netto) brutto-. zł/t słownie:. 3 b) Cena całkowita za przedmiot zamówienia. (netto), słownie:. (netto) podatek VAT.złotych Cena całkowita za przedmiot zamówienia.. (brutto), słownie:.(brutto). 2. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot dostawy będzie płatne przelewem po każdorazowej faktycznie dokonanej dostawie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.. 3. Podane powyżej ilości paliwa mają charakter szacunkowy, choć zgodny z przewidywanymi prognozami. W związku z tym Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu zamówionych mniejszych ilości brykietu. Ściśle obowiązujący jest termin obowiązywania umowy. 4. Strony ustalają następujące terminy wykonania umowy: - rozpoczęcie - dzień podpisania umowy - zakończenie r. 5. Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia nie może ulec zmianie przez okres trwania umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 1) zapewnienie dowozu przedmiotu zamówienia od producenta do Zamawiającego na swój koszt, swoim staraniem i własnym transportem do magazynu opału 2) zapewnienie pomiaru rzeczywistej ilości dostarczanego brykietu 3) umożliwienie dostaw w całości lub w części w zależności od potrzeb Zamawiającego, możliwość dostaw częściowych, 4) wykonanie dostaw objętych umową na podstawie przesłanych drogą faksową lub telefonicznie zamówień, w terminie 48 godzin od daty złożenia zamówienie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, 5) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do ewentualnych podwykonawców. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykona przy pomocy podwykonawców. 5 Czy i jak wprowadzić zapisy z art. 24 Obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

24 1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: Za zwłokę w dostarczeniu określonego w umowie przedmiotu w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki, Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego (brutto). Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. Ustala się, że obowiązującą formą odszkodowania za nie dostarczenie lub nienależyte dostarczenie przedmiotu umowy będzie odszkodowanie na zasadach ogólnych (art. 471 k. c. i następne). 2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne : Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia umownego (brutto). Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w wypadku zajścia okoliczności o których mowa w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych, bez zapłaty kary umownej. 3. Zamawiający może pobrać próbki opału do badania jakości z poszczególnych partii. a)zamawiający pobierze próbki opału do badania w obecności Wykonawcy i przekaże je do badania celem sprawdzenia czy parametry opału są zgodne z zapisem w SIWZ b) opłatę za badanie jednej próbki z wybranej partii pokryje Wykonawca c) opłatę za kolejne badania próbek opału dokonane na zlecenie Zamawiającego, pokryje Zamawiający, jednakże w przypadku, gdy badania opału nie będą odpowiadały zapisom określonym w SIWZ koszty badań pokryje Wykonawca. 6 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd rzeczowo właściwy dla Zamawiającego 7 Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy pzp przewiduje zmiany w treści danej umowy dotyczące zmiany ilości i cen jednostkowych paliw w oparciu i na zasadach określonych daną umową. 8 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej z zastrzeżeniem art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych po rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza wszelkie korzystne dla Zamawiającego zmiany w danej umowie. 9 Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1-nym egzemplarzu dla każdej ze stron. Zamawiający: Dostawca:..

25 Załącznik nr 5 do SIWZ Orientacyjny harmonogram dostaw określony w tonach. Orientacyjne zapotrzebowanie na brykiet sezon grzewczy 2013 / 2014 rok, oraz adresy kotłowni. Miejsce kotłowni ogółem IX X XI XII I II III IV V Urząd Gminy Orchowo ul Kościuszki 6 Dom Strażaka i Kultury w Orchowie ul. Powstańców Wielkopolskich 3 Ośrodek Zdrowia w Orchowie ul. Kościuszki Razem

26 Załącznik nr 6 do SIWZ... pieczęć Wykonawcy Ja/my, niżej podpisany/i działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy) Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma/firmy wykonuje/ wykonała/y/ w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, następujące zamówienia: Lp. Rodzaj zamówienia (zg. z pkt. V ppkt 2) SIWZ) Wartość (brutto w PLN) Data wykonania data rozpoczęcia data zakończenia Odbiorca Uwaga: Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te wykonano należycie.... podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy

27 Załącznik Nr 7 do SIWZ... pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE z art. 26 ust.2d. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę brykietu oświadczamy, że nie należymy/należymy * do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.... miejscowość, data podpis osoby uprawnionej * niepotrzebne skreślić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca dołączy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, Orchowo, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, Orchowo, woj. wielkopolskie, tel , faks Orchowo: Dostawa brykietu opałowego z trocin do spalania w gminnych kotłowniach Numer ogłoszenia: 369692-2013; data zamieszczenia: 12.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa dostawa kruszywa do BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.

Kompleksowa dostawa kruszywa do BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. Zamawiający BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. 34-300 Żywiec, ul. Kabaty 2 tel. (033) 860-22-71, fax (033) 860-22-70 www.beskid-eko.pl beskid@beskid-eko.pl Znak sprawy: ZS-105/2014 Żywiec, dn. 25.03.2014r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 23 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 7 grudnia 2015r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): Węgiel kamienny

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): Węgiel kamienny ZEAS.ZP.2.2014 SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na dostawę opału do szkół, placówek i domów nauczyciela w gminie Działoszyce w sezonie 2014/2015 w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 19 sierpnia 2015r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2 ogłasza przetarg nieograniczony na: Usługę dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Wola Krzysztoporska: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: dostawa i wdrożenie oprogramowania komputerowego do zarządzania zbiorami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-04/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219539-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń ul. Przestrzenna 3 70 800 Szczecin 91 462 46 57 sejk@fr.pl www.marinapogon.pl Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/6/2015/SEJK POGOŃ REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-05-13 11:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.21blot.wp.mil.pl Świdwin: Dostawa koksu przemysłowo-opałowego do celów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Lublin: Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2012/2013 do kotłowni MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie (kod CPV: 09135000-4) Numer ogłoszenia: 332218-2012; data zamieszczenia: 05.09.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2015. druk O F E R T A

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2015. druk O F E R T A druk O F E R T A (pieczęć Wykonawcy [ów]) NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drzycim, ul. Podgórna 10, Drzycim, woj. kujawsko-pomorskie, tel w. 27, faks w. 33.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drzycim, ul. Podgórna 10, Drzycim, woj. kujawsko-pomorskie, tel w. 27, faks w. 33. Drzycim: Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych gminy Drzycim w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Numer ogłoszenia: 465636-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

5. Określenie wielkości przedmiotu zamówienia: Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Jarczowie szacowana ilość ok. 100 ton

5. Określenie wielkości przedmiotu zamówienia: Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Jarczowie szacowana ilość ok. 100 ton ZP.271.5.2013. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę węgla do szkół z terenu Gminy Jarczów oraz do budynku Urzędu Gminy w Jarczowie. 1. Zamawiający.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Święciechowa: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Święciechowa: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.swieciechowa.pl/informacje/przetargi/125-zamowieniapubliczne/dostawy Święciechowa: Zakup energii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gimdob2@poczta.onet.pl Dobrzejewice: sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w planowanej ilości

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) 1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1.1. Zamawiającym jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 12

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214980-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.sp1krosniewice.wikom.pl Krośniewice: Dostawa lekkiego oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Brzeg Dolny: Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Brzeg Dolny: Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.khs.brzegdolny.pl Brzeg Dolny: Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 218149-2013; data

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2015

Przetarg nieograniczony: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2015 Toruń, dnia 08.12.2014r. WOTUIW-4/12/2014 Przetarg nieograniczony: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2015 Numer ogłoszenia: 401182-2014; data zamieszczenia: 08.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. DOSTAWA GAZU PROPAN DO CELÓW GRZEWCZYCH dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. DOSTAWA GAZU PROPAN DO CELÓW GRZEWCZYCH dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 95-015 Głowno, ul. Karasicka 35 tel.42 719-10-38, fax 42 719-10-38 NIP: 733-10-15-281 e-mail: glownosp3@op.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Świnoujście: Ochrona fizyczna i monitoring budynku oraz monitoring terenu wokół budynku położonego w Świnoujściu przy ul. Steyera 51 Numer ogłoszenia: 408060-2014; data zamieszczenia: 12.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

III.1) WADIUM. Informacja na temat wadium: III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.1) WADIUM. Informacja na temat wadium: III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przemyśl: Usługa kontroli biletów w autobusach komunikacji zbiorowej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu, oraz prowadzenie egzekucji należności z tytułu jazdy

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Złotów: Bieżące remonty nawierzchni w Złotowie Numer ogłoszenia: 83766-2016; data zamieszczenia: 11.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 8 2015-03-10 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Druk i sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel , faks ,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel , faks , Dąbrowa Górnicza: A. Świadczenie usług pocztowych wymagających urzędowego potwierdzenia nadania w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. B. Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej T Wymysłów - Kolonia Miłkowska

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej T Wymysłów - Kolonia Miłkowska Kunów, dnia 14.06.2016 r. Znak: IR.271.ZP.1.2016 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej 001387T Wymysłów - Kolonia Miłkowska 1) INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 Sztum: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie Numer ogłoszenia: 128376-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 114964-2013; data zamieszczenia: 22.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 114964-2013; data zamieszczenia: 22.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz symetrycznego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Page 1 of 5 Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i akcesoriów oraz świadczenie usług internetu mobilnego dla Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna Podstawę prawną przetargu stanowi Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Kołobrzeg: Okresowe dostawy środków czystości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kołobrzeg: Okresowe dostawy środków czystości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.niwa.info.pl/ Kołobrzeg: Okresowe dostawy środków czystości Numer ogłoszenia: 20876 2016; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza Α w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Organizacja konferencji szkoleniowej dla pracowników Sieci PIFE Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, AC i NNW kierowców i pasażerów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gzeasbialeblota.bip.gmina.pl Łochowo: Dostawa 150 m3 oleju napędowego grzewczego dla potrzeb

Bardziej szczegółowo