ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej"

Transkrypt

1 Warszawa, dn ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL /11-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej zapytania ofertowe nr 2/POKL / Nazwa i adres Zamawiającego. FUNDACJA CIVIS POLONUS Ul. Bellottiego 5/ Warszawa 2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakwaterowanie i wyżywienie uczestników oraz wynajem sal konferencyjnych na szkolenie. 2.1 Od Wykonawcy oczekujemy: lokalizacji w odległości max. 40 km od Warszawy (liczone od centrum Warszawy- pl. Defilad 1), ośrodek musi znajdować się poza granicami administracyjnymi Warszawy dyspozycji pokoi dwuosobowych na 20 osób (każdy pokój wyposażony w pojedyncze łóżka, pokoje z łazienką) zapewnienia usługi noclegowej połączonej z wyżywieniem dla 20os.: 1 śniadanie, 2 obiady, 2 kolacje, przerwa kawowa ciągła nie dopuszcza się zakwaterowania części uczestników w innym (współpracującym) ośrodku hotelowo-szkoleniowym/wypoczynkowo-szkoleniowy/hotelu -sali szkoleniowej dla 20 osób, czas wynajęcia sal: dwa pełne dni (sala wyposażona w: stoły, krzesła, ekran, flipchart, rzutnik, laptop) -dodatkowych możliwości spędzania czasu poza godzinami szkoleniowymi w budynku ośrodka (basen/sauna/bilard itp.)

2 2.2. Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie bazy noclegowo-szkoleniowej dla uczestników szkolenia oraz wyżywienia na podstawie menu zaakceptowanego przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni serwis gastronomiczny (przygotowanie i sprzątanie, zastawa). W terminie uzgodnionym z wybranym Wykonawcą. W terminie uzgodnionym z wybranym Wykonawcą Zamawiający przekaże Wykonawcy ostateczną liczbę uczestników szkolenia. 2.3 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 1) Hotelarskie usługi noclegowe 2) Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 3) Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 4) Inne usługi hotelarskie 5) Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych 6) Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 3. Termin wykonania zamówienia. 29 marca 2012 roku dzień zakwaterowania, 30 marca 2012 roku dzień wykwaterowania. 1 nocleg. 4. Warunki udziału w postępowaniu. 4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: -posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - spełniają wszystkie oczekiwania wymienione w pkt. 2.1 opisu przedmiotu zamówienia, Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności

3 związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: -uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; -posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; -pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 5. Kryteria oceny warunków udziału w postępowaniu 5.1 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 4.1 i w pkt 4.2 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 oraz oświadczenia o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów Żądanych przez Zamawiającego, o których mowa w pkt 6, potwierdzających spełnianie tych warunków. 5.2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia - nie spełnia 6. Wymagane dokumenty -Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1). -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie 4.1 wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. -Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. - Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

4 -zdjęcia ośrodka, pokoi, sal konferencyjnych, restauracji Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 7. Opis sposobu przygotowania oferty 7.1 Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do zapytania ofertowego (jako załącznik nr 1). Oferta powinna: zawierać pełną nazwę oferenta, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres , NIP, numer KRS lub numer innego właściwego dla Wykonawcy rejestru, być sporządzona w języku polskim, treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego, inaczej oferta zostanie odrzucona, zawierać cenę oferty przedstawionej jako cena brutto, która zawiera podatek VAT obliczony przez oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Określone jest: łączna kwota brutto oferty wraz ze szczegółową kalkulacją (cena brutto noclegu za osobę, cena brutto wyżywienia na osobę wraz z przerwami kawowym, cena wynajmu sali konferencyjnej). 8. Forma oferty 8.1 Oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej (scan). 8.2 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii w formacie PDF. 8.3 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości 8.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 1) Karolina Pucek:

5 tel , fax Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres ul. Warecka 8/85, Warszawa, bądź w formie elektronicznej (scan) na adres w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 14 lutego 2012 roku do godz Kryteria oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Cena brutto 45% 45 punktów Jakość obiektu 55% 55 punktów Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium Zasady oceny kryterium "Cena"(C). W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: C min Pi (C) = Max (C) Ci gdzie: Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; Ci cena oferty "i"; Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

6 Zasady oceny kryterium "jakość". W kryterium jakość ocenia się: Estetyka i stan techniczny obiektu-max 15 pkt- oceniana na podstawie zdjęć i/lub wizyty w obiekcie Odległość od Warszawy-max 5 pkt; najbliższa lokalizacja 5pkt, im większa odległość tym proporcjonalnie mniej punktów Usługi dodatkowe wliczone w cenę pobytu -20pkt(basen -10 pkt, sauna, siłownia, jacuzzi, po 5 pkt) Internet bezprzewodowy w pokoju-5pkt Telewizor w pokoju- 5pkt Łącznie 55 pkt 11.3 Ostateczna ocena punktowa oferty Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt 11.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą. 12. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników 12.1 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postepowania w formie elektronicznej na adres wskazany w ofercie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie interenetowej Zamawiającego:

7 13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, poprzez , oraz telefonicznie. 14. Unieważnienie postępowania Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 15. Pozostałe informacje Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej ( ), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego: Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 16. Finansowanie Zamówienie jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL /11-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17.Płatnikiem będzie: Fundacja Civis Polonus Ul. Bellottiego 5 m 47, Warszawa NIP REGON: KRS:

8 18.Załączniki 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 3. Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 4. Wzór umowy. 5. Zdjęcia obiektu, pokoi, restauracji, Sali konferencyjnej

9 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/POKL /11-00 (Pieczęć oferenta) Fundacja Civis Polonus Ul. Bellottiego 5 m 47, Warszawa NIP REGON: KRS: OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL /11-00 Nazwa oferenta Adres oferenta, tel, fax, NIP: Nr KRS lub numer innego właściwego dla oferenta rejestru Kryterium ceny Całkowity koszt zamówienia brutto Kryterium jakość Odległość od Warszawy(proszę podać w km) Proszę wymienić, które z poniższych usług posiada obiekt: Estetyka i stan Cyfrowo: Słownie:

10 techniczny ośrodka (oceniana na pdst zdjęć) Basen wliczony w cenę pobytu, tak/nie Sauna wliczona w cenę pobytu tak/nie Siłownia wliczona w cenę pobytu, tak/nie Jacuzzi wliczone w cenę pobytu tak/nie Internet bezprzewodowy w pokoju tak/nie Telewizor w pokoju tak/nie Osoba odpowiedzialna za wykonanie zamówienia z ramienia wykonawcy (tel., e- mail) Nazwa i numer konta bankowego oferenta Szczegółowa kalkulacja kosztów kategoria Koszt brutto Koszt brutto noclegu/ osobę Koszt brutto wyżywienia/ osobę wraz z przerwami kawowymi Koszt brutto wynajmu Sali konferencyjnej 1. Oświadczam/y, iż powyższe ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy. 2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym nr 2/POKL /11-00 i uznajemy się za związanych z zawartymi w niej postanowieniami.

11 3. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr nr 2/POKL /11-00 i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach tam zawartych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: Fundacja Civis Polonus, ul. Warecka 8/85, Warszawa Miejscowość i data Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

12 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/POKL / dnia.. (pieczęć firmowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU* Ja/ My niżej podpisany/i (imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) działając w imieniu i na rzecz:.. oświadczam/y że: (nazwa Wykonawcy) 1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia 2) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3) znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) spełniam/y wszystkie oczekiwania wymienione w pkt.2.1 opisu przedmiotu zamówienia.dnia.. (podpis i pieczęć Wykonawcy) *Niepotrzebne skreślić

13 (pieczęć firmowa Wykonawcy) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/POKL / dnia.. Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/POKL /11-00 w ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL /11-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWO LUB KAPITAŁOWOW Z ZAMAWIAJĄCYM Ja/ My niżej podpisany/i (imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) działając w imieniu i na rzecz:.. (nazwa Wykonawcy) oświadczam/y, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Powiązanie to polega w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli..dnia.. (podpis i pieczęć Wykonawcy) *Niepotrzebne skreślić

14 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2/POKL /11-00 Umowa - wzór Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/POKL /11-00 w ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL /11-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie ( Umowa ) pomiędzy Fundacją Civis Polonus z siedzibą w Warszawie, (kod pocztowy: ), ul., zarejestrowaną w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , reprezentowaną łącznie przez Olgę Napiontek Prezeskę Zarządu Fundacji Civis Polonus oraz Joannę Pietrasik Wiceprezeskę zarządu Fundacji Civis Polonus zwaną dalej Zleceniodawcą, a.. z siedzibą w (kod pocztowy: ) ul.,.., posiadający wpis.. pod numerem. (zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP:.. REGON:.. zwanym w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez.. o następującej treści: Zleceniodawca oraz Zleceniobiorca zwani są w Umowie łącznie Stronami, a każde z osobna Stroną.

15 Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie na: a) zapewnienie noclegu dla osób na pojedynczych łóżkach w pokojach dwuosobowych z łazienką wyposażonych w.; b) zapewnienie wyżywienia w postaci, dla.osób w dniach od dnia roku poczynając od do dnia roku skończywszy na ;; c) zapewnienie sali konferencyjnej o powierzchni nie mniejszej niż m 2, która może pomieścić nie mniej niż osób, przy ustawieniu stołów (teatralnie, w podkowę, szkolnym) z następującym wyposażeniem:., w dniach od roku do roku, w godzinach od do, a także sprzątanie ww. sali konferencyjnej po każdym dniu w ww. okresie; ; 1.2 Przedmiot zlecenia ma być wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym (i ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami do Zapytania) oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania Ofertowego a Ofertą Wykonawcy, przeważa treść Zapytania Ofertowego. 1.3 Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób objętych przedmiotem zamówienia. 1.4 Zleceniodawca zobowiązuje się udzielić Zleceniobiorcy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizowanego projektu, mających wpływ na jakość ww. świadczonych usług. 1.5 Najpóźniej na trzy (3) dni przed terminem przyjazdu Zleceniobiorca przedstawi Zleceniodawcy do akceptacji projekt menu. Zleceniodawca w terminie 1 dnia dokona akceptacji menu lub zgłosi uwagi, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić. 1.6 Zleceniobiorca zobowiązuje się w trakcie wykonywania Umowy uwzględniać sugestie i życzenia Zamawiającego dotyczące sposobu jej wykonania. 1.7 Zleceniobiorca gwarantuje, iż równoległe inne organizowane przez niego wydarzenia, nie będą zakłócały realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 1.8 Strony ustalają, że zlecenie zostanie wykonane na terenie obiektu mieszczącym się w miejscowości, w gminie, przy ul.. Zleceniodawca potwierdza, że zapoznał się z wyżej wymienionym obiektem i akceptuje warunki techniczne i lokalowe w ww. obiekcie Zleceniobiorca zobowiązuje się do utrzymania poziomu technicznego i estetycznego pokoi oraz sal, do momentu oraz w trakcie realizacji Umowy, które zaakceptował Zleceniodawca w dniu podpisania niniejszej Umowy. W szczególności Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić odpowiednią temperaturę w pokojach i salach (temperatura pokojowa) oraz zadbać o to, aby w pokojach i salach nie zachodziły procesy gnilne bądź grzybiczne mogące wywołać brzydki zapach lub być szkodliwe dla zdrowia lub życia ludzi Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić, iż w terminach, oraz godzinach określonych w pkt 1.1. Zleceniodawca będzie miał wyłączne prawo korzystania z opisanych w 1 pomieszczeń (pokoi i Sali). Ponadto Zleceniobiorca zezwala Zleceniodawcy na niewyłączne korzystanie z innych pomieszczeń w obiekcie opisanym w ust. 1, z zastrzeżeniem ich dostępności, które indywidualnie określa Zleceniobiorca, a ponadto zobowiązuje się nie organizować innych imprez i wydarzeń na terenie obiektu, które mogłyby utrudnić Zleceniodawcy korzystanie z pomieszczeń opisanych w 1, zwłaszcza takich, które naruszałyby ciszę nocną w godzinach od 22 do 6 rano.

16 Wartość przedmiotu Umowy w całym okresie realizacji wyniesie: Koszt noclegów -.. zł. brutto (słownie:. złotych /100 brutto). koszt wyżywienia -.. zł. brutto (słownie: złotych /100 brutto). Koszt wynajmu Sali konferencyjnej- zł. brutto ( słownie: złotych /100 brutto). Koszt łącznie.. złotych../100 brutto. 2.3 W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników cena za nocleg, wyżywienie ulegnie odpowiednio zwiększeniu/zmniejszeniu według cennika z Oferty w zależności od rzeczywistej liczby uczestników. 2.4 Zapłata za wykonanie przedmiotu Umowy następuje na podstawie prawidłowo wystawionych przez Zleceniodawcę faktur po zrealizowaniu przedmiotu umowy. 2.5 Zapłata nastąpi przelewem na numer rachunku podanego przez Zleceniobiorcę, na podstawie wystawionych faktur VAT w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 2.6 Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenie rachunku bankowego Zleceniodawcy Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego Zapytania Ofertowego w trybie zasady konkurencyjności Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej i nie rozpowszechniania jakichkolwiek informacji dotyczących Zleceniodawcy, do których będzie miał dostęp z tytułu wykonywania Umowy, tak w czasie trwania Umowy, jak również po jej ustaniu Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia, umiejętności i kwalifikacje do wykonania usługi, o której mowa w 1 Umowy, a obiekt, w którym Zleceniobiorca będzie świadczył ww. usługi spełnia wszelkie normy i wymogi stawiane przepisami prawa W przypadku niewykonania przez Zleceniobiorcę świadczenia określonego w punkcie 1.1. Umowy z przyczyn nie dotyczących Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zapewni Zleceniodawcy świadczenie usług określonych w 1 Umowy w obiekcie o niemniejszym standardzie, bez prawa do

17 żądania od Zleceniodawcy ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych wynagrodzeń ponad wynagrodzenie zawarte w Umowie oraz pokryje ewentualne dodatkowe koszty poniesione przez Zleceniodawcę związane ze zmianą obiektu, w szczególności koszty transportu, dodatkowego ubezpieczenia, dodatkowego wyżywienia, wynagrodzenia dla swoich pracowników bądź zleceniobiorców. 4.4 W sytuacji określonej w ustępie 4.3 powyżej, Zleceniodawcy przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 2 ust. 1 Umowy, tj. w kwocie złotych (słownie: złotych). Zlaceniodawca jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 4.5 W przypadku opóźnienia w płatności Zleceniobiorcy przysługują odsetki ustawowe Zleceniodawca jest upoważniony do pisemnego rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w przypadku: a) niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych przez Zleceniobiorcę, w szczególności poprzez nieprzygotowanie w odpowiednim terminie odpowiedniej ilości pokoi lub Sali do dyspozycji Zleceniodawcy, a także niezapewnienia posiłków na odpowiednim poziomie; b) rozwiązania umowy o dofinansowanie/współpracy, na podstawie której jest finansowana Umowa; c) nieprzekazania przez Jednostkę Pośredniczącą/Lidera środków na realizację Umowy Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wglądu przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne podmioty uprawnione do kontroli, do dokumentów Zleceniobiorcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych W przypadku wystosowania przez Instytucję Pośredniczącą lub inne podmioty uprawnione do kontroli, żądań dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonych zadań, obligując się tym samym do przekazania Zleceniodawcy informacji lub wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez Koordynatora Projektu Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu i oświadczają, że ich aktualne adresy dla korespondencji są następujące: Zamawiający: Fundacja Civis Polonus ul. Bellottiego 5/47, Warszawa

18 Wykonawca: Za doręczone uznaje się pismo przyjęte bezpośrednio lub listem poleconym za pośrednictwem poczty, jak i zwrócone przez pocztę po dwukrotnej awizacji listu poleconego na powyższe adresy Niedopełnienie obowiązku określonego w ust.1 powoduje ten skutek, że pismo wysłane na adres wskazany w ust.1 uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone z powodu nieaktualnego adresu. 8 Wszelkie zmiany dotyczące Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający Wykonawca

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2013 z dnia 12.07.2013r. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Radości. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MAZOWIECKI PORT LOTNICZY SOCHACZEW Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację ekspertyzy mającej określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo