SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ."

Transkrypt

1 Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środowiska serwerowego z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zatwierdzili Mariusz Wielec /-/ Prezes Zarządu Romuald Beck /-/ Wiceprezes Zarządu ds. naukowych Warszawa, 5 marca 2015 r. 1

2 Część I Postanowienia ogólne. Część II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji. Część III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym. Część IV Zasady przygotowania oferty. Część V Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty. Część VI Informacje o trybie składania i otwarcia ofert. Część VII Postanowienia dotyczące umowy. Część VIII Postanowienia końcowe. 2

3 3 C z ę ś ć I P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e 1. Informacja o Zamawiającym 1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy Placu Politechniki 1, Warszawa. Regon: NIP: W imieniu Zamawiającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przygotowuje i prowadzi pełnomocnik Zamawiającego w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą:, ul. Polna 50, Adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego postępowania: Adres do korespondencji: ul. Polna 50,, faks: (+48 22) Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/ Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie procedury przetargowej: Marika Czarnecka faks: (+48 22) Tryb udzielenia zamówienia 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu 4.1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej SIWZ Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 5.1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres korespondencyjny podany w pkt 1.4. SIWZ We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na wyżej podany znak postępowania Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek:

4 5.4. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane są w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza przesyłanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków oraz informacji za pośrednictwem faksu, przy spełnieniu wymogów określonych w pkt SIWZ Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski przekazane do Zamawiającego za pośrednictwem faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w pkt 1 SIWZ, przed upływem terminu na ich składanie i zostanie niezwłocznie potwierdzona poprzez złożenie oryginału w wersji na piśmie przez przekazującego. 6. Przedmiot zamówienia: Część II P r z e d m i o t z a m ó w i e n i a i t e r m i n j e g o r e a l i z a c j i Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest dostawa środowiska serwerowego z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ Klasyfikacja wg CPV Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Serwery komputerowe, Usługi w zakresie wsparcia systemu, Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej, Pakiety oprogramowania użytkowego Prawo opcji W ramach realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje realizację prawa opcji, polegające na nabyciu od Wykonawcy dodatkowych licencji na oprogramowanie do wirtualizacji, replikacji, kopii bezpieczeństwa danych i serwerów wirtualnych, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie serwerowe, bazodanowe, oprogramowanie systemu poczty elektronicznej, na takich samych warunkach jak określone w umowie dla zamówienia podstawowego, Wolumen: licencje dla każdego z rodzajów oprogramowania w liczbie tożsamej jak dla zamówienia podstawowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub gdziekolwiek w SIWZ użyto nazwy standardu, klasy lub benchmarku określającego funkcjonalności sieci lub inne, który może być rozumiany jako wskazanie normy w rozumieniu art. 30 ustawy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, gwarantujących osiągnięcie parametrów nie gorszych niż opisane w dokumentacji projektowej. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na takie równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub gdziekolwiek w SIWZ pojawia się znak towarowy lub powołanie na patent lub pochodzenie elementów zamówienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę elementów równoważnych, tzn. posiadających parametry wystarczające 4

5 do osiągnięcia wydajności, przepustowości oraz pozostałych wymienionych funkcjonalności dotyczących przedmiotu zamówienia, wynikających z SIWZ i załączonych do niej dokumentów. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo Realizacja zamówienia. Termin dostawy, instalacji, konfiguracji i wdrożenia SYSTEMU: nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy Miejsce dostawy Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony, zainstalowany, skonfigurowany i wdrożony w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Warszawy. Dokładny adres będzie wskazany nie później niż na 7 dni przed planowana dostawą Zainstalowany i skonfigurowany SYSTEM w drugiej połowie 2015 r. zostanie przeniesiony do docelowej lokalizacji przy ul. Poleczki 19 w Warszawie. Wykonawca zobowiązany będzie do podłączenia SYSTEMU do stworzonej infrastruktury sieciowej i - jeśli będzie taka potrzeba rekonfiguracji i uruchomienia, z uwzględnieniem warunków nowej lokalizacji, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. 8. Dodatkowe informacje Zamawiającego: 8.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek wskazać w Formularzu ofertowym tj. w załączniku nr 1 do SIWZ czy powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcom i w jakiej części. C z ę ś ć I I I I n f o r m a c j e o c h a r a k t e r z e p r a w n y m, e k o n o m i c z n y m, f i n a n s o w y m i t e c h n i c z n y m 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; 5

6 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonaną, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną główną dostawę środowiska serwerowego z wirtualizacją wraz z usługami instalacji, konfiguracji i wdrożenia, odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia opisanemu w SOPZ, o wartości dostawy nie mniejszej niż ,00 zł brutto; W celu wykazania dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca, winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: a) nie mniej niż 3 osobami dedykowanymi do realizacji czynności instalacyjnych, konfiguracyjnych i wdrożeniowych, posiadającymi odpowiednie uprawnienia, certyfikaty bądź inne poświadczenia producentów poszczególnych składników oferowanego systemu, które zaświadczają o zdobyciu wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji określonych czynności instalacyjnych, administracyjnych i wdrożeniowych; b) nie mniej niż 2 osobami posiadającymi udokumentowane doświadczenie w wykonaniu instalacji i konfiguracji oprogramowania do wirtualizacji przy realizacji przynajmniej 2 projektów w przedmiocie instalacji i konfiguracji oprogramowania do wirtualizacji, przy czym przynajmniej w 1 z tych projektów instalacja i konfiguracja dotyczyła oprogramowania oferowanego przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca złoży wówczas dokumenty, o których mowa w pkt SIWZ. 10. Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu od Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w terminie wskazanym w Części VI pkt 22 i formie określonej w Części IV SIWZ Dokumenty i oświadczenie wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt 9.1. i 9.2. SIWZ) wykaz wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej, co najmniej jednej głównej dostawy środowiska serwerowego z wirtualizacją, wraz z usługami instalacji, konfiguracji i wdrożenia, odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia opisanemu w SOPZ, o wartości dostawy nie mniejszej niż ,00 zł brutto - zwany dalej Wykazem dostaw - wg załącznika nr 4 do SIWZ - w nawiązaniu do pkt SIWZ; dowody, o których mowa w 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U ), zwanego dalej rozporządzeniem wskazujące, czy dostawy wymienione w Wykazie dostaw, o którym mowa w pkt SIWZ, zostały wykonane należycie; 6

7 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za realizację czynności instalacyjnych, administracyjnych i wdrożeniowych - - zwany dalej Wykazem osób - wg załącznika nr 5 do SIWZ - w nawiązaniu do pkt SIWZ; Wykonawca, który będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), winien w świetle art. 26 ust. 2b ustawy udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie podmiotu / ów trzeciego / ich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia winno zawierać w swojej treści informacje w przedmiocie: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Powyższe dokumenty należy złożyć w oryginale; oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - wg załącznika nr 6 do SIWZ Dokumenty i oświadczenie wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7

8 jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem; aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ Inne dokumenty wymagane od Wykonawcy dowód wpłaty wadium dotyczy wszystkich form wpłaty wadium, z zastrzeżeniem, że potwierdzenie wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z pkt )-5) SIWZ musi być dodatkowo złożone w formie oryginału, który należy umieścić w oddzielnej kopercie, z adnotacją na kopercie - wadium dot. postępowania CEZAMAT/ZP06/2015; pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi zostać załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub ewidencji lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 23 ustawy, Pełnomocnictwo musi zostać wystawione zgodnie z pkt i SIWZ; lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zwana dalej Listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacją Wykonawcy wg załącznika nr 9 do SIWZ; Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 11. Oferta wspólna (Uwaga! Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego) Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 8

9 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie i zawierać w szczególności wskazanie: ) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy (nazwa); ) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego wymienionych z nazwy, z określeniem adresu siedziby; ) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców, jeśli Pełnomocnikiem będzie osoba trzecia lub przez pozostałych Wykonawców, jeśli Pełnomocnikiem będzie jeden z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy W odniesieniu do warunków określonych w pkt 9.2. SIWZ, Wykonawcy łącznie wykazują ich spełnianie poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w pkt SIWZ w imieniu wszystkich Wykonawców składających wspólnie ofertę W zakresie niepodlegania wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa dokumenty, o których mowa w pkt SIWZ W zakresie niepodlegania wykluczeniu z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informację Wykonawcy, o której mowa w pkt SIWZ Wszystkie oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę, również te sporządzone na załączonych do SIWZ załącznikach składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, z wyłączeniem oświadczenia z pkt SIWZ oraz Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacji Wykonawcy, o których mowa w pkt SIWZ Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego dane teleadresowe należy wpisać w Formularzu ofertowym Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, o ile nie została wcześniej dołączona do oferty. 12. Wykonawca zagraniczny Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt i , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; pkt składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy. 9

10 12.2. Dokumenty, o których mowa w pkt tiret pierwsze i trzecie oraz SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt tiret drugie SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis z pkt stosuje się odpowiednio W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 13. Informacja na temat wadium Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w pkt SIWZ, wnieść wadium w kwocie ,00 zł Wadium może być wnoszone w następujących formach: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego o numerze Zamawiający nie dopuszcza wpłaty wadium w pieniądzu do kasy Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce tytułem sformułowanie wadium w postępowaniu nr CEZAMAT/ZP06/2015. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać Politechnikę Warszawską. Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty. UWAGA! Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt SIWZ, kserokopię dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty, natomiast oryginał dokumentu wniesienia wadium należy umieścić w oddzielnej kopercie z adnotacją na kopercie wadium w postępowaniu nr CEZAMAT/ZP06/ Beneficjentem takich dokumentów musi być Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, Warszawa Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4 a) i art. 46 ust. 5 ustawy Niewniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt SIWZ Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 10

11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. C z ę ś ć I V Z a s a d y p r z y g o t o w a n i a o f e r t 14. Przygotowanie oferty Oferta składa się z: wypełnionego Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Zgodnie z zapisami pkt 8.9. SIWZ, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ww. Formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom i w jakiej części zamówienia; wypełnionego Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; dokumentów wymaganych zgodnie z SOPZ; oświadczeń Wykonawcy, o których mowa w pkt i przygotowanych na formularzach stanowiących załączniki do SIWZ; wykazów, o których mowa w pkt i SIWZ oraz innych dokumentów, o których mowa w pkt , , oraz ; pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt SIWZ w oryginale, jeśli dotyczy; pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt SIWZ, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt i SIWZ, jeśli dotyczy Wymogi formalne Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i musi być o treści zgodnej z określoną w SIWZ. 11

12 14.3. Oferta musi spełniać następujące wymogi: być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np. na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem; być sporządzona wg załączników do niniejszej SIWZ i wypełniona wg wymogów SIWZ; być podpisana przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką Poprawki, przekreślenia, dopiski (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność tłumaczenia przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego Zaleca się, aby dokumenty składające się na ofertę były złożone w kolejności wskazanej w pkt , i SIWZ Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu - brak spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.) i dołączone w sposób niebudzący wątpliwości najlepiej w osobnej kopercie lecz w tym samym opakowaniu, co oferta. Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, albo są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 15. Opakowanie oferty Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert (np. przez podpisanie na wszystkich połączeniach) Opakowanie powinno być oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą postępowania oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą co najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu faksu, by umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru: ul. Polna 50, znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 OFERTA na dostawę środowiska serwerowego z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii w ramach Programu Operacyjnego 12

13 Innowacyjna Gospodarka , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nie otwierać przed godz.. w dniu r. (wpisać godzinę i datę otwarcia ofert) W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy, z podaniem adresu siedziby wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Pełnomocnika. 16. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców. 17. Modyfikacje treści SIWZ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści powyższe informacje na stronie internetowej, na której jest ona zamieszczona Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a informację o zmianach ogłoszenia zamieści w swojej siedzibie oraz na stronie Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o ten czas i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści o tym informacje na stronie W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli zmiana jest istotna, tj. gdy dotyczy w szczególności określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania. 18. Sposób obliczania ceny podanej w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Cena ofertowa brutto wynika z wypełnionego Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ na podstawie wypełnionego Formularza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ Wykonawca podaje w pkt. 2 Formularza ofertowego łączną cenę ofertową brutto, biorąc pod uwagę realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ i jej załącznikach. W pkt. 2a Wykonawca podaje łączną cenę ofertową brutto obejmującą cenę za dostawę, instalację, konfigurację, wdrożenie wraz z instruktażem pracowników Zamawiającego, a także przeniesienie SYSTEMU oraz wykonanie ponownej instalacji, konfiguracji i wdrożenia SYSTEMU w nowej lokalizacji z uwzględnieniem warunków nowej lokalizacji, w wartości netto, stawkę i kwotę podatku VAT oraz w wartości brutto z uwzględnieniem całości przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ i jej załącznikach, o których mowa w załączniku nr 3 do SIWZ. 13

14 W pkt. 2b Wykonawca podaje łączną cenę dodatkowych licencji na oprogramowanie do wirtualizacji, replikacji, kopii bezpieczeństwa danych i serwerów wirtualnych, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie serwerowe, bazodanowe, oprogramowanie systemu poczty elektronicznej, na takich samych warunkach jak określone w umowie dla zamówienia podstawowego Cena ofertowa brutto podana w Formularzu ofertowym, wynikająca z wypełnionego Formularza asortymentowo-cenowego, musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ceł, cen materiałów itp., których nie przewidziano w SIWZ, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, nie będzie też ponosił kosztów wynikających z cen czynności, usług, świadczeń, itp., których nie przewidziano w SIWZ Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie obowiązujący podatek VAT w dniu otwarcia ofert zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Wszystkie wartości, powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania od 5 w górę Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji cenowych do Formularza ofertowego. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut itp. obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w składanej ofercie Zapłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z warunkami umowy. C z ę ś ć V T r y b i z a s a d y w y b o r u n a j k o r z y s t n i e j s z e j o f e r t y 19. Tryb oceny ofert Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa W ramach badania i oceny ofert Zamawiający dokona oceny formalnej, merytorycznej, rachunkowej oraz wartościującej oferty Ocena formalna polegać będzie na weryfikacji spełnienia wymagań formalnych określonych w ustawie i SIWZ w odniesieniu do formy złożenia oferty, języka sporządzenia oferty, skuteczności złożenia oferty (prawidłowość reprezentacji), ważności oferty Ocena merytoryczna polegać będzie na weryfikacji spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego co do sposobu realizacji zamówienia w odniesieniu do zaoferowanych przez Wykonawcę warunków, podanych w załączonych do oferty Formularzu ofertowym Ocena rachunkowa polegać będzie na weryfikacji poprawności działań rachunkowych w załączonym do oferty Formularzu ofertowym Oferty ocenione jako niespełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ, po wyczerpaniu przez Zamawiającego możliwości wskazanych w art. 87 ust. 1-2 oraz art. 90 ust. 1-2 ustawy zostaną odrzucone W przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferta ta zostanie uznana za odrzuconą W ramach oceny wartościującej Zamawiający oceni oferty w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert. 20. Kryteria oceny ofert W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe: cena (C) waga 90% okres gwarancji jakości dla serwerów, macierzy oraz obudowy typu BLADE (G) waga 10% 14

15 21. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów Liczba punktów w ramach kryterium cena" będzie obliczona w następujący sposób: oferta z najniższą ceną ofertową brutto wartość punktowa oferty = x 90% cena ofertowa brutto oferty ocenianej Liczba punktów w ramach kryterium okres gwarancji jakości będzie obliczona w następujący sposób: Zamawiający przyzna 10 punktów za przedłużenie gwarancji o okres nie krótszy niż 12 miesięcy, tj. min. do 48 miesięcy OCENA KOŃCOWA ofert zostanie obliczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert wg poniższego wzoru: C G Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną przez komisję wg wzoru z pkt SIWZ Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotycząc ym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. C z ę ś ć V I I n f o r m a c j e o t r y b i e s k ł a d a n i a i o t w a r c i a o f e r t 22. Miejsce i termin składania ofert Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Polnej 50 w Warszawie, 5 piętro, w pokoju nr 503 do dnia r. do godz Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres. Za złożenie oferty w miejscu innym niż wskazane powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy. 23. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie przy ul. Polnej 50 w Warszawie, w pokoju nr 503, 5 piętro, w dniu r., o godzinie Publiczne otwarcie ofert Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający otwierając oferty będzie odczytywał każdorazowo numer oferty przydzielony według kolejności składania, nazwę Wykonawcy składającego ofertę, adres jego siedziby, zaoferowane ceny brutto oraz pozostałe informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy. 15

16 25. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 26. Zmiana i wycofanie oferty Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę Zmiana oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Na kopercie należy dodatkowo umieścić informację ZMIANA OFERTY Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, składa oświadczenie o wycofaniu oferty z zachowaniem formy porozumiewania się wskazanej w pkt 5.2. SIWZ. C z ę ś ć V I I P o s t a n o w i e n i a d o t y c z ą c e u m o w y 27. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie nieuwzględniającej prawa opcji. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach, w: pieniądzu; w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy o numerze Jako odbiorcę przelewu należy wskazać Politechnikę Warszawską. Dowód wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu musi zawierać w rubryce tytułem sformułowanie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu nr CEZAMAT/ZP06/2015. Kserokopię dowodu wniesienia zabezpieczenia należy dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt SIWZ, oryginał tego dokumentu należy dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy Beneficjentem takich dokumentów musi być Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, Warszawa W trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w art. 151 ust. 1 ustawy, tj.: 16

17 część zabezpieczenia w wysokości 70%, stanowiącą gwarancję zgodnego z umową i należytego wykonania przedmiotu umowy, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne określone w 11 wzoru umowy w ciągu 30 dni od podpisania protokołu odbioru przeniesienia SYSTEMU, pozostałą część zabezpieczenia w wysokości 30%, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne określone w 11 wzoru umowy w ciągu 15 dni po upływie 2-letniego okresu rękojmi za wady, rozpoczętego w dniu następnym po podpisaniu protokołu odbioru przeniesienia SYSTEMU. 28. Termin płatności Termin płatności za wykonanie usługi został zawarty we wzorze umowy, w załączniku nr 10 do SIWZ Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 29. Kary umowne. Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokościach określonych we wzorze umowy. 30. Wzór umowy Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawartym w treści Formularza ofertowego. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian Zmiana postanowień umowy może nastąpić w następujących przypadkach: w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do niniejszego zamówienia; w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę w szczególności: nazwy przedsiębiorstwa, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy; w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się katastrofalne działania przyrody (np. niezwykłe mrozy), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie) oraz istotne zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne) z wyłączeniem protestów pracowniczych, powodującej konieczność zmiany pierwotnych warunków realizacji usługi przewidzianej w SOPZ, gdy realizacja dostawy na dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań; zmiana dotycząca dostarczanego przedmiotu zamówienia (elementów SYSTEMU) o parametrach nie gorszych niż oferowany za cenę taką jak ustalona w umowie, w sytuacji, gdy nastąpi jego wycofanie z produkcji (po terminie otwarcia ofert), co będzie potwierdzone oświadczeniem producenta, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego; zmiana dotycząca terminu realizacji umowy, jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności warunkami organizacyjnymi lub technicznymi; zmiana dotycząca terminu realizacji umowy, w przypadku zmiany postanowień umowy o dofinansowanie projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , w ramach którego udzielane jest przedmiotowe zamówienie, w zakresie dotyczącym zmiany (przedłużenia) okresu obowiązywania tejże umowy oraz harmonogramu realizacji tej umowy Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy okoliczności wskazane w pkt SIWZ nie są spowodowane działaniem bądź zaniechaniem działania przez Wykonawcę. 17

18 Zmiany umowy przewidziane w pkt SIWZ wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności W przypadku złożenia oferty wspólnej, do umowy Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności solidarnej podmiotów składających ofertę wspólną. 31. Informacja o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany przez Zamawiającego po upływie terminu do wniesienia odwołania lub jego rozstrzygnięcia W przypadku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym wykonania części zamówienia przez podwykonawcę, wybrany Wykonawca na co najmniej 1 dzień przed dniem podpisania umowy przekaże pisemnie Zamawiającemu dane o podwykonawcy: jego nazwę, adres siedziby. Podwykonawca musi świadczyć dostawy zgodnie z SOPZ. C z ę ś ć V I I I P o s t a n o w i e n i a k o ń c o w e 32. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt SIWZ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert tych, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 33. Pouczenie o środkach ochrony prawnej Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy. 34. Inne postanowienia. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 18

19 35. Wykaz załączników Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy. Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ). Załącznik nr 4 Wykaz dostaw. Załącznik nr 5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Załącznik nr 7 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy. Załącznik nr 8 Wzór zobowiązania innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy. Załącznik nr 9 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja Wykonawcy. Załącznik nr 10 Wzór umowy. 19

20 Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY na dostawę środowiska serwerowego z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Odpowiadając na ogłoszenie przez ww. przetargu nieograniczonego przedkładam/przedkładamy* niniejszą ofertę. Nazwa Wykonawcy:... siedziba Wykonawcy... (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy wymienić wszystkich Wykonawców z określeniem nazwy i siedziby, ze wskazaniem Wykonawcy - Pełnomocnika i poniżej jego dane) Adres korespondencyjny:... Kraj/Województwo:... TEL.. FAKS. REGON:.** NIP: ** 1. Oświadczam/oświadczamy*, że zapoznałam się/zapoznałem się/zapoznaliśmy się* z SIWZ i akceptuję/ akceptujemy* wszystkie warunki w niej zawarte. 2. Oferuję/oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie, zgodnie z postanowieniami SIWZ za cenę: a) cena ofertowa brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) za dostawę, instalację, konfigurację, wdrożenie wraz z instruktażem pracowników Zamawiającego, a także przeniesienie SYSTEMU oraz wykonanie ponownej instalacji, konfiguracji i wdrożenia SYSTEMU w nowej lokalizacji z uwzględnieniem warunków nowej lokalizacji wynosi:... zł, (słownie: ); b) cena dodatkowych licencji na oprogramowanie do wirtualizacji, replikacji, kopii bezpieczeństwa danych i serwerów wirtualnych, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie serwerowe, bazodanowe, oprogramowanie systemu poczty elektronicznej, na takich samych warunkach jak określone w umowie dla zamówienia podstawowego wynosi.. zł (słownie:......); Wyżej podana cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponoszę/ponosimy* w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia. 3. Udzielam/udzielamy* gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SOPZ, który jest częścią SIWZ. 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Remont pomieszczeń centralnego

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo