PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK W ramach realizacji projektu pn.: Rozwój społecze ństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Inwestor Forma dokumentu Gmina Brok Program funkcjonalno użytkowy Data opracowania r. CPV 1. Usługi inżynieryjne z zakresie projektowania Kod CPV str. 1

2 2. Wznoszenie masztów antenowych Kod CPV Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe Kod CPV Sie ć radiowa Kod CPV Sprzęt do przesyłu danych Kod CPV Serwery sieciowe Kod CPV Routery sieciowe Kod CPV Sie ć internetowa Kod CPV Urządzenia sieciowe Kod CPV Awaryjne urządzenia energetyczne Kod CPV Instalowanie urządze ń telekomunikacyjnych Kod CPV Monta ż anten radiowych Kod CPV Telekomunikacyjne roboty dodatkowe Kod CPV Roboty instalacyjne elektryczne Kod CPV Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Kod CPV Instalowanie okablowania komputerowego Kod CPV Instalacja wyposażenia Kod CPV Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego Kod CPV Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej Kod CPV Usługi w zakresie wsparcia technicznego Kod CPV Urządzenia komputerowe Kod CPV Komputery stacjonarne Kod CPV Monitory Kod CPV Oprogramowanie do komputera stacjonarnego Kod CPV Szkolenie Kod CPV str. 2

3 SPIS TREŚCI I. CZ ĘŚĆ OPISOWA OGÓLNE INFORMACJE O INWESTYCJI OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, dostaw i usł ug Minimalne wskaźniki ilościowe i jakoś ciowe w projekcie Ogólne właściwości funkcjonalno-uż ytkowe Opis zamierzonej architektury sieci Parametry jakoś ciowe sieci Minimalny poziom pokrycia zasię giem WIFi Wykonanie instalacji elektrycznej, uziemiają cej i odgromowej Standard instalacji okablowania sieciowego Dostępno ść sieci Czas podtrzymania zasilania Minimalny zakres instalacji w gospodarstwie domowym BO Minimalny zakres instalacji w JPG Minimalny zakres budowy i funkcjonalnoś ci obiektu Stacja Linii Radiowych Minimalny zakres budowy i funkcjonalności Gł ównego Punktu Dystrybucyjnego Zastrzeżenie ogólne dotyczące Programu Funkcjonalno-Uż ytkowego Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄ CEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczą ce projekt budowlanego i wykonawczego Wymagania dotyczą ce projekt radiowy Wymagania dotyczą ce projektu teleinformatycznego Wymagania dotyczą ce serwera w GPD Urzą dzenie wielofunkcyjne do JPG Wymagania dotyczą ce Kontrolera WiFi Wymagania dotyczące AP WiFi do instalacji zewnę trznej Wymagania dotyczące AP WiFi do instalacji wewną trz budynków Wymagania dotyczą ce CPE WiFi Wymagania dotyczące urządze ń sieciowych Przełą cznik rdzeniowy L3 (w GPD) Przełą cznik szkieletowy L2 (w SLR) Przełącznik dostę powy L2 (w JPG) Wymagania wzglę dem radiolinii szkieletowych Wymagania wzglę dem systemu monitoringu wizyjnego w obiektach SLR Wymagania względem zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem (dla BO oraz do JPG) Wymagania dotyczące usł ugi szkolenia BO II. CZ ĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄ ZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘ DNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Kopia mapy zasadnicze Wyniki bada ń gruntowo-wodnych Zalecenia konserwatorskie Inwentaryzacja zieleni Dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony ś rodowiska Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwoś ci Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegaj ą one rozbudowie, przebudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządze ń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące str. 3

4 zachowania urządze ń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zawarte bąd ź uzyskane przez Zamawiają cego Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budow ą i jej przeprowadzeniem III. ZAŁĄ CZNIKI DO PFU str. 4

5 I. Cz ęść opisowa 1.1 Ogólne informacje o inwestycji Nazwa Zamawiającego: Gmina Brok Dane teleadresowe: Plac Koś cielny 6, Brok, Tel./fax.: +48(29) , e- mail: Nazwa zadania: Zaprojektowanie i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie Beneficjentów w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie realizowanego zgodnie z umow ą nr POIG /13. Przedmiotem niniejszego projektu koncepcyjnego jest sie ć szerokopasmowa dla Gminy Brok, budowana dla zadania realizowanego w ramach działania 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie. W dokumencie zawarto koncepcj ę i wytyczne do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej opartej głównie na technologiach bezprzewodowych. 1.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia Celem zamówienia jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców gminy Brok poprzez zapewnienie im odpowiedniej infrastruktury i narzędzi umożliwiaj ących dostęp do Internetu. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, budowa infrastruktury teleinformatycznej, wykonanie niezbędnych dostaw, przyłączenie Beneficjentów Ostatecznych oraz świadczenie usług na rzecz Zamawiającego Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, do- staw i usług 1. Wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbędnych pozwole ń oraz budowa sieci dostępowej w oparciu o system WiFi; 2. Wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbędnych pozwole ń oraz budowa sieci szkieletowej w oparciu o radiolinie klasy operatorskiej; 3. Przyłączenie do sieci 80 gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych (za pomoc ą systemu WiFi); str. 5

6 4. Przyłączenie do sieci 6 Jednostek Podległych Gminie(dalej JPG lub JUP), w których zainstalowane zostan ą dodatkowe komputery oraz wyposażenie ich w zewnętrzne hot-spoty WiFi; 5. Budowa i wyposażenie Głównego Punktu Dystrybucyjnego sieci (GPD) punktu styku sieci gminnej z Internetem i centrum realizacji usług sieciowych; 6. Dostawa i instalacja 80 komputerów w gospodarstwach domowych Beneficjentów Ostatecznych; 7. Dostawa i instalacja 52 komputerów w Jednostkach Podległych Gminie oraz 3 urządze ń wielofunkcyjnych; 8. Przeszkolenie Beneficjentów Ostatecznych z zakresu tematyki obsługi kompu- tera i wykorzystywania sieci Internet (200 osób); 9. Dostarczanie usługi dostępu do sieci Internet do końca 2015 roku; 10.Utrzymanie sieci w ruchu do końca 2015 roku. Zadaniem Wykonawcy jest budowa wszelkiej niezbędnej infrastruktury, dostawa elementów sprzętowych oraz wykonanie usług wdrożeniowych i utrzymaniowych, które pozwol ą realizowa ć ogólne cele projektu Minimalne wskaźniki ilościowe i jakościowe w projekcie 80 gospodarstw Beneficjentów Ostatecznych do przyłączenia za pomoc ą sys- temu WiFi; 6 Jednostek Podległych Gminie przyłączonych do GPD z wykorzystaniem ra- diolinii; 132 zestawów komputerowych do dostarczenia dla BO i JPG; 3 urządzenia wielofunkcyjne dostarczone dla JPG; 200 osób przeszkolonych z zakresu tematyki komputerowej i korzystania z Internetu; Min. 5 radiolinii w pasmach radiowych licencjonowanych; Min. 1 Obiekt Bazowy dostarczający Wysokości Zawieszenia Anten na pozio- mie min. 40m n.p.t Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Opis zamierzonej architektury sieci W procesie przygotowania inwestycji dokonano wyboru technologii radiowej jako głównego medium słu żą cego zapewnieniu komunikacji pomiędzy gospodarstwami domowymi BO i punktami dostępu do budowanej sieci gminnej. W ramach projektu Wykonawca wybuduje i uruchomi warstw ę dostępow ą nowobudowanej sieci (celem str. 6

7 przyłączenia gospodarstw domowych do sieci) w oparciu o system WiFi abgn składaj ący si ę z sieci punktów dostępowych dwuzakresowych (5.4 i 2.4 GHz) wraz z kontrolerem. Jednostki Podległe Gminie (JPG) lokujące Access Pointy systemu dostępowego WiFi należy przyłączy ć do GPD wykorzystując linie radiowe pracujące pasmach licencjonowanym > 26.5 GHz. W przypadku braku możliwo ści zbudowania połączenia radioliniowego pomiędzy GPD a JPG, należy wybudowa ć przynajmniej jedn ą Stacj ę Linii Radiowych (SLR), któr ą należy wyposaży ć w dedykowany system zasilania awaryjnego. Uzupełnieniem systemów radiowych w warstwie dystyrbucyjnej jest dostawa, instalacja i uruchomienie odpowiednich urządze ń sieciowych przełączników Ethernetowych L2 lokowanych w JPG (min. 6 szt.). W przypadku konieczności budowy Stacji Linii Radiowych (SLR) każdorazowo należy dostarczy ć, zainstalowa ć i uruchomi ć przełącznik Ethernetowy GE L2. Główny Punkt Dystrybucyjny stanowi ć będzie punkt styku z Internetem, do którego dostęp należy zapewni ć wykorzystując odpowiednie łącze od dostawcy usług internetowych (ISP). W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonalności i bezpieczeństwa sieci, w ramach GPD należy zabudowa ć: a) Kontroler WiFi b) Przełącznik rdzeniowy L3 c) Platform ę serwerow ą - która posłu ży do wdrożenia kluczowych usług siecio- wych: brama dostępu do Internetu, firewall, logowanie ruchu, autoryzacji RA- DIUS, nadzoru nad elementami sieci. Zadaniem Wykonawcy jest budowa wszelkiej niezbędnej infrastruktury, dostawa elementów sprzętowych oraz wykonanie usług wdrożeniowych i utrzymaniowych, które pozwol ą realizowa ć ogólne cele projektu Parametry jakościowe sieci Dla wymaga ń przepustowości określa si ę terminy: Committed Information Rate (CIR) określa gwarantowana przepustowo ść dla danego połączenia Maximum Information Rate (MIR) określa maksymaln ą warto ść przepustowości dla danego połączenia do osiągni ęcia w sytuacji, gdy zasoby współdzielonego łącza nie s ą wykorzystywane przez inne jednostki klienckie z intensywności ą powodująca rywalizacj ę o pasmo Downlink DL kierunek przesyłu informacji od stacji bazowej do jednostki klienckiej Uplink UP kierunek przesyłu informacji od jednostki klienckie do stacji bazowej Wymagane minimalne przepustowości do gospodarstwa domowego BO str. 7

8 Wymagane jest, by każde gospodarstwo domowe BO miało zapewnione asymetryczne łącze na odcinku CPE BO GPD o parametrach: MIR: 4 Mbps DL / 1 Mbps UL Wymagane minimalne przepustowości do każdego komputera w JPG dostarczonego w ramach projektu MIR: 10 Mbps DL / 10 Mbps UL Multipleksacja statystyczna Dopuszcza si ę multiplikacj ę statystyczn ą ze współczynnikiem overbooking max. 10 tj. każde połączenie sieciowe musi zapewnia ć przepustowo ść nie więcej ni ż 10 razy mniejsza ni ż suma przepustowości MIR UL i DL klientów (rozumianych jako gospodarstw BO lub komputer w JPG) korzystających z danego połączenia sieciowego. Wyjątkiem jest łącze do Internetu, gdzie parametr overboking może być większy. Wymagane minimalne parametry przyłącza do sieci Internet z GPD Wykonawca w ramach projektu zainstaluje i będzie utrzymywa ł (do końca roku 2015) łącze do Internetu o następuj ących parametrach: Transmisja do ISP oparta o radiolini ę klasy operatorskiej, połączenie kablowe miedziane lub światłowodowe; Przepustowo ść CIR 40 Mbps full duplex z możliwo ści ą zwiększenia do 100 Mbps poprzez zdjęcie programowego ograniczenia przez operatora lub inną logiczn ą rekonfiguracj ę istniejących urządze ń; Zaprojektowanie i wykonanie połączenia pomiędzy punktem styku dostawcy Internetu a węz łem głównym leży po stronie Wykonawcy; Przy planowaniu punktu styku i wymaganej przepustowości należy uwzględ - ni ć: - oszacowanie przepustowości łącza dla potrzeb projektowanej sieci, - określi ć standard styku między sieciami, planowan ą i WAN, (ETH, ATM, DSL, SDH, inne), - określi ć wymagania dla rozwiąza ń od strony organizacyjnej styku z siecią operatora, oraz wymagania na projekt gospodarki publiczn ą numeracj ą IP dla budowanej sieci, - publiczna klasa adresowa 4 adresy IP (2 dla elementów sieciowych) - dostępno ść min. 99.9% w skali roku. Wszelkie koszty związane z uruchomieniem punktu styku musz ą by ć uwzględ - nione w cenie ryczałtowej oferty. str. 8

9 Ponadto wykonawca w ramach usługi zapewni wszelkie dodatkowe urządze - nia, niezbędne do uruchomienia i świadczenia usługi (router, modemy, media konwertery itp.) Minimalny poziom pokrycia zasięgiem WIFi Ulokowanie, wysokości zawieszenia anten, moc nadawania, parametry radiowe stacji bazowych dostępowych AP systemu WiFi Wykonawca podczas planowania radiowego dobierze w taki sposób, by przyłączy ć wszystkich Beneficjentów Ostatecznych, których list ę Zamawiający przekaże Wykonawcy na potrzeby procesu planowania radiowego. Jednocześnie wybudowana sie ć ma zapewnia ć pokrycie sygnałem Wi-Fi co najmniej 80% terenów zabudowanych Gminy Brok. Parametry systemów antenowych systemu dystrybucyjnego należy dobra ć tak, by każda JPG uczestnicząca w projekcie posiadała łącze spełniaj ące parametry minimalne Wykonanie instalacji elektrycznej, uziemiającej i odgromowej Systemy radiowe i teleinformatyczne należy zasili ć z lokalnej rozdzielni elektrycznej budynku. W przypadku braku odpowiednich warunków technicznych umożliwiaj ących poprawne funkcjonowanie sieci elektrycznej należy zasili ć z głównej rozdzielni budynku. W przypadku budowy Obiektu Radiokomunikacyjnego na działce bez przyłącza energetycznego, Wykonawca wybuduje je na koszt własny. W przypadku podłączania si ę do istniejącej infrastruktury uziemiającej i odgromowej należy przeprowadzi ć pomiary rezystancji potwierdzające sprawno ść instalacji. W przypadku negatywnych wyników pomiarów, Wykonawca wykona dedykowaną instalacj ę uziemiając ą i odgromow ą. Po wybudowaniu instalacji uziemiającej i odgromowej należy przeprowadzi ć pomiary i sporządzi ć protokó ł pomiarowy wraz z metryk ą. Protokó ł wraz z metryk ą załączy ć do dokumentacji powykonawczej. Trasy kablowe obiektów radiokomunikacyjnych Wszelkie instalacje teletechniczne oraz elektryczne powinny by ć prowadzone w korytach PVC lub drabinkach kablowych z zachowaniem 30% rezerwy przestrzeni. Elementy traktów kablowych musz ą by ć przytwierdzone do powierzchni uniemożliwiaj ąc zmian ę ich poło żenia. W przypadku jednoczesnego prowadzenia kabli elektrycznych oraz kabli teletechnicznych wymagana jest ich separacja. W przypadku wprowadzania/wyprowadzania okablowania do/na zewnątrz budynku należy zabezpieczy ć wykonany przepust kablowy przed wpływem warunków atmosferycznych, takich jak wnikanie wody i wilgoci, zgodnie z obowiązuj ącymi normami i sztuk ą budowlan ą. W przypadku instalacji na zewnątrz budynku, zastosowane materiał y instalacyjne jak i okablowanie musz ą by ć odporne na warunki atmosferyczne. str. 9

10 Instalacje okablowania musz ą by ć wykonane według zalece ń producenta (promień gięcia, długoś ci, przeznaczenie etc.). Instalacje elektryczne obiektów radiokomunikacyjnych Instalacja elektryczne musi spełnia ć warunki techniczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie, a także inne obowiązuj ące przepisy i normy. Punkty szkieletowe sieci należy zasili ć z lokalnej rozdzielni elektrycznej budynku należącego do zamawiającego. W przypadku braku odpowiednich warunków technicznych umożliwiaj ących poprawne funkcjonowanie sieci elektrycznej należy zasili ć je z gł ównej rozdzielni budynku. W przypadku budowy Obiektu Radiokomunikacyjnego na działce bez przyłącza energetycznego, lub istniejące przyłącze nie będzie spełnia ć wymaganych parametrów do poprawnego działania urządze ń wykonawca wybuduje je na koszt własny. Instalowana aparatura musi spełnia ć wymogi odpowiednich norm oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego. Wielkość rozdzielni należy dobra ć uwzględniaj ąc minimum 30% rezerwy miejsca na potrzeby późniejszej rozbudowy. Po wykonaniu cało ści instalacji należy przeprowadzić pomiary instalacji elektrycznej oraz skuteczności ochrony od poraże ń. Instalacje uziemiające i odgromowe obiektów radiokomunikacyjnych W przypadku podłączania si ę do istniejącej infrastruktury uziemiającej i odgromowej należy przeprowadzi ć pomiary rezystancji potwierdzające sprawno ść instalacji. W przypadku negatywnych wyników pomiarów, Wykonawca wykona dedykowaną instalacj ę uziemiając ą i odgromow ą. Po wybudowaniu instalacji uziemiającej i odgromowej należy przeprowadzi ć pomiary i sporządzi ć protokó ł pomiarowy wraz z metryk ą. Protokó ł wraz z metryk ą załączy ć do dokumentacji powykonawczej Standard instalacji okablowania sieciowego Wszelkie instalacje teletechniczne oraz elektryczne powinny by ć prowadzone w korytach PVC lub drabinkach kablowych z zachowaniem 30% rezerwy przestrzeni. Elementy traktów kablowych musz ą by ć przytwierdzone do powierzchni uniemożliwiaj ąc zmian ę ich poło żenia. W przypadku jednoczesnego prowadzenia kabli elektrycznych oraz kabli teletechnicznych wymagana jest ich separacja. W przypadku kabli dla systemów 100/1000Base-T trasy wewnątrz budynków należy wybudowa ć w oparciu o kable UTP przynajmniej o kategorii Cat 5e. W przypadku tras na zewnątrz budynków należy uży ć kabla outdoor przynajmniej typu STP lub FTP o kategorii Cat5. W sytuacji, gdy wymagane jest wybudowanie sieci LAN celem połączenia komputerów z przełącznikiem Ethernetowym dostępowym, należy zbudowa ć zadaną ilo ść linii kablowych zakończonych z jednej strony gniazdkiem RJ45, z drugiej zaś patchpanelem RJ45 montowanym w szafie Rack 19. str. 10

11 Dostępno ść sieci Zakłada si ę minimaln ą dostępno ść względem poszczególnych typów połącze ń: Każde łącze dostępowe do BO 99.9% w skali roku Każde łącze dystrybucyjne do JPG 99.99% w skali roku Każde łącze szkieletowe 99.99% w skali roku Czas podtrzymania zasilania Wymaga si ę, by dostarczony system zasilania gwarantowanego pozwala ł na podtrzymanie zasilania wynoszące: 15 minut dla przełączników i terminali radioliniowych w JPG 4 godziny dla przełączników i terminali radioliniowych w każdym SLR 4 godziny dla systemów w GPD Minimalny zakres instalacji w gospodarstwie domowym BO W każdym gospodarstwie domowym BO należy wykona ć instalacj ę umożliwiaj ąc ą takie ulokowanie urządzenia CPE WiFi, by możliwe było świadczenie minimalnej usługo dostępu do sieci zdefiniowanej powyżej. W tym celu należy zainstalowa ć odpowiedni uchwyt antenowy na zewnątrz budynku, poprowadzi ć kabel STP lub FTP outdoor zgodnie z powyższym standardem instalacji okablowania sieciowego, zamocowa ć urządzenie CPE WiFi, uruchomi ć połączenie ze stacj ą bazowa i podłączy ć do komputera Minimalny zakres instalacji w JPG W ramach wskazanych przez Zamawiającego Jednostek Podległych Gminie należy: Wybudowa ć sie ć LAN odpowiedni ą do ilości komputerów / urządze ń wielo- funkcyjnych wymaganych do zainstalowania w danej lokalizacji, o parametrach zgodnych z wymogami; Wykona ć odpowiedni ą instalacj ę elektryczn ą nie pogarszając zastanej estetyki pomieszcze ń; Zawiesi ć szafk ę rack (min. 4U); Zainstalowa ć system podtrzymania zasilania (AC lub DC); Zainstalowa ć przełącznik Ethernetowy L2 o parametrach nie gorszych ni ż te podane Opisie wymaga ń zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówie- nia; str. 11

12 Zainstalowa ć i uruchomi ć terminal radioliniowy zgodnie z wymogami na szkielet sieci; Zainstalowa ć zewnętrzny hot-spot WiFi pracujący w paśmie 2.4 GHz i współ- pracujący z Systemem autoryzacji użytkowników WiFi w GPD; Zainstalowa ć systemy AP WiFi MIMO 2x2 o ilościach minimalnych zgodnych z poniższ ą tabel ą: Symbol węzła Nazwa obiektu Adres AP WiFI na zewnątrz węzła 5.4 GHz GHz AP WIFI wewnątrz węzła 2.4 GHz JPG01 Gimnazjum w Jana Pawla II 50, 1 szt. 3 szt. Broku Brok JPG02 Biblioteka Gminna ul. Pułtuska 22, 1 szt. 1 szt Brok JPG03 Świetlica Wiejska ul. Pułtuska 22, - 1 szt. w Broku Brok JPG04 Szkoła Stare Kaczkowo 1 szt. 1 szt. Podstawowa w Kaczkowie Starym 86, Brok JPG05 Świetlica Wiejska Bojany, 1 szt. 1 szt. JPG06 w Bojanach Świetlica Wiejska w Laskowiźnie Brok Laskowizna, Brok 1 szt. 1 szt. L.p. Zainstalowa ć komputery oraz urządzenia wielofunkcyjne o parametrach nie gorszych ni ż te podane Opisie wymaga ń zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z tabel ą: Węzeł Nazwa i adres jednostki organizacyjnej Adres jednostki Liczba komputeró w Urządzenia Wielofunkcy jne 1 JPG1 Gimnazjum w Broku Jana Pawla II 50, Brok 2 JPG2 Biblioteka Gminna ul. Pułtuska 22, Brok 3 JPG3 Świetlica Wiejska w ul. Pułtuska 22, 3 - Broku Brok 4 JPG4 Szkoła Podstawowa Stare Kaczkowo 10 1 w Kaczkowie Starym 86, Brok 5 JPG5 Świetlica Wiejska w Bojany, 1 - Bojanach Brok 6 JPG6 Świetlica Wiejska w Laskowizna, 2 - Laskowiźnie Brok RAZEM 52 3 str. 12

13 Minimalny zakres budowy i funkcjonalności obiektu Stacja Linii Radiowych W ramach SLR należy: Wybudowa ć konstrukcj ę wsporcz ą w zależno ści od uwarunkowa ń: wie żę sta- low ą, aluminiow ą bąd ź strunobetonow ą, maszt z odciągami na dachu/na zie- mi, słup; Ogrodzi ć cały obszar budowy ( łącznie z ewentualnymi punktami kotwienia od- ciągów) zapewniając możliwo ść wjazdu na teren poprzez odpowiedni ą bram ę; Zapewni ć system monitoringu wizyjnego (min. jednak kamera 1mpx) o para- metrach minimalnych podanych w Opisie wymaga ń zamawiającego w stosun- ku do przedmiotu zamówienia; Dostarczy ć i zainstalowa ć szaf ę zewnętrzna Rack 19 do użytku zewnętrzne - go; Zabudowa ć system zasilania gwarantowanego (DC) o wydajności min. 30A i pojemności znamionowej baterii akumulatorów nie mniejszej ni ż 80Ah; Zabudowa ć Przełącznik szkieletowy L2 o parametrach nie gorszych ni ż te po- dane Opisie wymaga ń zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówie- nia; Zabudowa ć systemy radioliniowe Minimalny zakres budowy i funkcjonalności Głównego Punktu Dystrybucyjnego GPD zlokalizowany zostanie w istniejącym pomieszczeniu serwerowni informatycznej w pokoju w budynku Urzędu Gminy Brok. Dostosowanie pomieszczenia obejmuje: monta ż wzmocnionych drzwi antywłamaniowych klasy C; monta ż klimatyzatora jednostki o mocy chłodniczej 5,0 kw cz ęść wewnętrzna na suficie serwerowni, cz ęść zewnętrzna na elewacji na zewnątrz; monta ż podłogi technicznej; monta ż systemu alarmowego pozwalającego na nadzór parametrów środowi - skowych poprzez sie ć IP; podłączenie czujników: ruchu, dymu, temperatury, zalania wod ą. Główny Punkt Dystrybucyjny należy wyposaży ć w następuj ące elementy: Szaf ę teleinformatyczn ą Rack 42U (z wyposażeniem - półki, organizatory, za- ślepki, wentylatory); str. 13

14 Szkielet sieci WiFi kontroler systemowy o parametrach nie gorszych ni ż te podane w Opisie wymaga ń Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamó- wienia; System autoryzacji użytkowników WiFi współpracuj ący z hot-spotami w JPG. System ten powinien umożliwia ć zarządzanie kontami użytkowników i parametrami ich sesji (przynajmniej w zakresie długo ści sesji i maksymalnej przepustowości osiąganej przez danego użytkownika); Przełącznik rdzeniowy Ethernet L3 o parametrach nie gorszych ni ż te podane Opisie wymaga ń zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia; Maszyn ę serwerow ą z oprogramowaniem do wirtualizacji która będzie bazą wdrożenia usług sieciowych; Przyłącze do Internetu; 2 szt. AP WiFI MIMO 2x2 do zainstalowania wewnątrz budynku UG; Terminal administrator. Korzystając z infrastruktury GPD należy uruchomi ć następuj ące usługi sieciowe: Routing pomiędzy sieci ą dostępow ą i dystrybucyjn ą do JUP a Internetem oddzielne instancje VRF dla podsieci: dostępu do Internetu dla użytkowników podłączonych poprzez WiFi, dostępu do Internetu poprzez komputery w JPG, zarządzania; Translacj ę adresów (NAT) z publicznych na lokalne; Retencj ę danych zgodnie z prawem; Filtrowanie ruchu przechodzącego w kierunku użytkownicy (Firewall) Inter- net i odwrotnym; Zarządzanie autentykacj ą w sieci; Usług ę nadzoru nad elementami sieci (przełącznikami, kontrolerem, usługami sieciowymi, AP WiFi) podstawowej kondycji; Obsług ę aplikacji do rejestracji obrazu z kamer CCTV w obiektach SLR Zastrzeżenie ogólne dotyczące Programu Funkcjonalno-Użytkowego Niniejszy dokument zawiera tylko podstawowe i minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie elementów i rozwiąza ń przeznaczonych do realizacji projektu. Prawem Wykonawcy jest możliwo ść zaoferowania sprzętu i rozwiązania dowolnego producenta pod warunkiem, że spełnia ono wymagania minimalne określone w niniejszym dokumencie. str. 14

15 Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zawarto nazwy własne, znaki towarowe czy wskazano pochodzenie należy przyj ąć, że Zamawiający poda ł taki opis mając na myśli jedynie typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o technicznych parametrach eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych ni ż te podane przez Zamawiającego. Każdy Wykonawca wykorzystujący rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego jest zobowiązany wykaza ć, że zaoferowane przez niego dostawy, usługi oraz sposób wykonania robót budowlanych spełniaj ą wymagania określone przez Zamawiającego Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia Pozyskanie wszelkich zgód wła ścicieli obiektów i instytucji wydających pozwolenia leży po stronie Wykonawcy. W przypadku konieczności dzierżawy nieruchomości, koszty dzierżawy będzie ponosi ł Zamawiający, jednakże obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawienie propozycji i poddanie jej akceptacji Zamawiającego. Pasmo radiowe Zamawiający nie posiada rezerwacji pasma radiowego dla radiolinii. Pozyskanie pasma leży po stronie Wykonawcy, opłaty za pasmo do końca roku 2015 ponosi Wykonawca. 1.3 Opis wymaga ń Zamawiającego w stosunku do przedmiotu za- mówienia Wymagania dotyczące projekt budowlanego i wykonawczego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Inwestorowi projektów budowlanych, wykonawczych i branżowych. Wykonawca musi uzyska ć akceptację projektu przez Zamawiającego, wszelkie zmiany dokonywane na etapie wdrożenia musz ą by ć zatwierdzone pisemnie przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Projekty budowlane, wykonawcze i branżowe musz ą zosta ć wykonane zgodnie ze sztuk ą i obowiązuj ącym prawem, pozwalając na uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego. Wszystkie projekty budowlane oraz wykonawcze musz ą by ć opracowane przez osoby z uprawnieniami budowlanymi odpowiadającymi zakresowi projektu, zgodnie z zapisami ustawy z dn r - Prawo Budowlane. str. 15

16 Wykonawca po otrzymaniu pełnomocnictw od Inwestora zło ży przygotowaną dokumentacj ę w odpowiednich instytucjach i uzyska wszelkie zgody administracyjne wymagane obowiązuj ącymi przepisami. Wszelkie koszty wykonania projektów, uzyskania zgód i postępowania administracyjnego ponosi Wykonawca Wymagania dotyczące projektu radiowego Przed etapem wdrożenia Wykonawca zaprojektuje wszystkie systemy radiowe z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji propagacji fal radiowych. W procesie planowania należy uży ć cyfrowych danych geograficznych do użytku komercyjnego: przynajmniej warstwy poziomu gruntu (DTM) o rozdzielczości poziomej 20x20m oraz warstwy Cluter wykorzystania terenu o rozdzielczości poziomej 5m. W ramach raportu z planowania radiowego Wykonawca zawrze: Planowanie zasięgu systemu WiFi; Planowanie przekrojów poprzecznych i budżetów łączy radioliniowych; Zestawienie ilościowe elementów poszczególnych systemów wraz z podaniem ich parametrów. Wykonawca musi uzyska ć akceptacj ę projektu przez Zamawiającego, wszelkie zmiany dokonywane na etapie wdrożenia musz ą by ć zatwierdzone pisemnie przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego Wymagania dotyczące projektu teleinformatycznego W ramach projektu teleinformatycznego Wykonawca zawrze: Koncepcj ę wdrożenia wymaganych usług w GPD; Koncepcj ę konfiguracji systemu WiFi; Koncepcj ę adresacji L3 w podsieciach lokalnych; Koncepcj ę konfiguracji protokołów routing; Koncepcj ę konfiguracji usług L2 elementów sieciowych i radiowych; Koncepcj ę konfiguracji QoS; Zestawienie ilościowe elementów poszczególnych systemów wraz z podaniem ich parametrów. Wykonawca musi uzyska ć akceptacj ę projektu przez Zamawiającego, wszelkie zmiany dokonywane na etapie wdrożenia musz ą by ć zatwierdzone pisemnie przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. str. 16

17 1.3.4 Wymagania dotyczące serwera w GPD Obudowa a) dedykowana do instalacji w serwerowej szafie RACK 19 lub typu wieża z zestawem elementów umożliwiaj ących instalacj ę w szafie RACK 19 ; b) wysoko ść nie więcej ni ż 2U po zamontowaniu w szafie RACK; c) minimum 6 wnęk dla dysków twardych Hotplug 3,5 lub 2,5 ; d) szyny umożliwiaj ące pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkuj ącym uło żenie przewodów w szafie rack; Płyta Główna a) dwa gniazda procesora; b) 12 gniazd pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 384GB pamięci RAM; c) minimum 5 złącz PCI Express generacji 3 w tym minimum 1 złącza o prędko ści x16 min. 4 złącza o prędko ści x8; d) możliwo ść integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych). Procesor Zainstalowane dwa procesory min 6-rdzeniowe w architekturze x86 osiągaj ące w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 436 pkt - wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokó ł poświadczony przez producenta serwera lub oświadczenia oferenta potwierdzające te wymagania; Pami ęć RAM a) zainstalowane min. 32GB pamięci RAM; b) wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci ECC; Kontrolery dyskowe a) zainstalowany kontroler dysków typu SAS oraz tryby min. RAID 0/1/5; b) pami ęć kontrolera min. 512MB; Dyski twarde a) 6 x 300 GB SAS; b) Zainstalowana pami ęć flash z preinstalowanym hypervisorem do wirtualizacji; Napędy Nagrywarka DVD +/- RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD dla zaoferowanego Systemu operacyjnego; Porty i Interfejsy str. 17

18 a) zintegrowana karta graficzna; złącze VGA dostępne z przodu oraz tyłu obudowy serwera; b) min. 5x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 1 wewnętrzne; c) cztery porty 1Gb Ethernet, RJ-45; Zasilanie, chłodzenie a) dwa redundantne zasilacze hot-plug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) min. 450W; b) redundantne wentylatory chłodz ące wnętrze obudowy, wymienne w trybie hotplug; c) w zestawie dwa przewody zasilające z wtyczk ą używan ą w Polsce o min. dług 1,8m; Zarządzanie Serwer musi posiada ć panel diagnostyczny dostępny od frontu serwera, podający informacje o statusie serwera, wyświetlający informacje o błędach, zintegrowany z płyt ą główn ą serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiaj ący pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; dedykowana karta LAN 1 Gb/s dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania; dostęp poprzez przeglądark ę Web (także SSL, SSH); możliwo ść zarządzanie moc ą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); możliwo ść przejęcia konsoli tekstowej; opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwo ść montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM); Oprogramowanie zarządzaj ące i diagnostyczne umożliwiaj ące konfigurację kontrolera RAID, instalacj ę systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostyk ę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiaj ącego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). Wspierane OS Dostarczany wraz z serwerem oraz Windows 2008 R2 Hyper-V, VMWare, Suse SLES11, RHEL 6, CITRIX; Oprogramowanie do wirtualizacji str. 18

19 a) instalowane bezpośrednio na serwerze fizycznym bez konieczności instalowania innego systemu operacyjnego; b) musi posiada ć konsol ę do zarządzani i monitorowania wirtualnych maszyn; c) wspiera ć systemy 32 i 64 bit oraz wspiera ć kreowanie maszyn wirtualnych pod systemy rodziny Windows oraz Linux; d) musi zapewni ć: Inne dożywotni ą licencj ę; tworzenie kopii zapasowych, archiwizowanie i kopiowanie maszyn wirtualnych bez potrzeby ich wstrzymywania czy wyłączania; przywracanie danych zawartych w maszynie wirtualnej; przywracanie danych z kopii zapasowych lub migawek; migracja maszyn wirtualnych i plików oraz zarządzanie nimi; a) dostarczona mysz i klawiatura Qwerty b) do oferty należy załączy ć dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważn ą oraz ISO lub równoważn ą. Gwarancja a) okres gwarancji serwera 3 lata (36 miesięcy); b) gwarancja typu on-site, naprawy wykonywane w miejscu instalacji serwera, czas reakcji serwisu następny dzie ń roboczy po zgłoszeniu awarii; c) naprawy gwarancyjne wykonywane przez producenta lub przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta; d) do oferty dołączy ć oświadczenie wykonawcy serwera potwierdzające zgodno ść z powyższymi wymaganiami oferowanego serwera Urządzenie wielofunkcyjne do JPG Minimalne wymagania względem urządze ń wielofunkcyjnych: a) Typ urządzenia: Drukarka, skaner, faks, kopiarka; b) Technologia druku: laserowa kolorowa; c) Wydajno ść wydruku: min str./miesiąc; d) Rozdzielczo ść wydruku w czerni: minimum 1200 x 600 dpi; e) Rozdzielczo ść wydruku w kolorze: minimum 4800 x 1200 dpi; f) Szybko ść druku w czerni: minimum 15 str/min; str. 19

20 g) Szybko ść druku w kolorze: minimum 10 str/min; h) Podajnik papieru: minimum 70 arkuszy dla formatu A4; i) Obsługiwane formaty papieru co najmniej: A4, A5, A6, B5, C6; j) Rozdzielczo ść optyczna skanera: minimum 800 x 2100 dpi; k) Głębia koloru: 24 bity; l) Format skanowania: A4 i mniejsze; m) Funkcja kopiarki bez potrzeby angażowania komputera; n) Minimalna rozdzielczo ść kopiowania: 600 x 600 dpi; o) Zmniejszanie / powiększanie podczas kopiowania: minimum %; p) Co najmniej jedno złącze USB 2.0; q) Połączenie przez Wi-Fi w paśmie 2,4GHz; r) Wymagana funkcja pracy sieciowej; s) Wymagana funkcja druku dwustronnego; t) Gwarancja minimum 3 lata (36 miesięcy) Wymagania dotyczące Kontrolera WiFi Kontroler AP systemu WiFi powinien spełnia ć poniższe minimalne wymagania: a) możliwo ść zarządzania centralnego docelowo min. 64 punktami dostępowymi; b) w ramach projektu należy zapewni ć możliwo ść zarządzania wszystkimi wdro- żonymi hot-spotami; c) przepustowo ść min. 12Gbps; d) wydajno ść dla ruchu szyfrowanego 3DES - 2.5Gbps; e) wydajno ść dla ruchu szyfrowanego AES-CCM - 2.5Gbps; f) czas przełączania w roamingu L2/3 - <50ms; g) wydajno ść danych dla standardu Gbps; h) pojemno ść tablicy IP - 2.5K; i) możliwo ść wdrożenia w dowolnej sieci L2/L3; j) wsparcie dla mechanizmów bezpieczeństwa i autoryzacji: i, EAP-PE- AP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PPPoE, portal, Radius, konto lokalne, izolacja portu, biała/czarna lista użytkowników, ochrona ARP, ochrona CPU; k) zarządzanie zasobami radiowymi: automatyczny wybór kanału, wykrywanie wyłudzaj ących AP, lokalizacja terminala Wi-Fi, równoważenie obciąż enia, wy- krywanie konfliktów kanałów; str. 20

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zapobiegającego atakom sieciowym, chroniącego przed oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Gmina Moszczenica Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń działających na częstotliwości licencjonowanej, przez co bezpieczniejszej,

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Zestawienie ilościowe 1. Zestaw komputerowy... szt. 22 Np. Fujitsu P2760 2. Laptop 1... szt. 3 Np. HP ProBook 6555b (wd720ea) 3. Laptop 2... szt. 3 Np. HP Probook 6555b (wd722ea) 4. Laptop 3... szt. 1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. załącznik nr 5 do siwz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. I. Zakres prac w ramach zamówienia Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH strona 1/217 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45236220-8 Kształtowanie terenu ogrodów zoologicznych Nazwa inwestycji: WYBIEG

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Projekt sieci komputerowej

Projekt sieci komputerowej AKADEMIA LOKALNA CISCO Projekt sieci komputerowej Wykonał: Wojciech Wilk login: wilk_w 1. Dane ogólne. 1.1 Podstawa opracowania dokumentacji. 1.2 Lokalizacja inwestycji. 2. Instalacja logiczna. 2.1 Normy

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

FIBEAIR IP-10 OPIS RADIOLINII. Ceragon. IT Partners Telco Sp. z o.o.

FIBEAIR IP-10 OPIS RADIOLINII. Ceragon. IT Partners Telco Sp. z o.o. Ceragon IP-10 IT Partners Telco Sp. z o.o. ul. Racławicka 129 lokal 1u 02-117 Warszawa tel. (0-22) 823-91-51 fax. (0-22) 823-91-49 e-mail: radiolinie@itpt.com.pl www: http://www.itpt.com.pl/ FIBEAIR IP-10

Bardziej szczegółowo