PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK W ramach realizacji projektu pn.: Rozwój społecze ństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Inwestor Forma dokumentu Gmina Brok Program funkcjonalno użytkowy Data opracowania r. CPV 1. Usługi inżynieryjne z zakresie projektowania Kod CPV str. 1

2 2. Wznoszenie masztów antenowych Kod CPV Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe Kod CPV Sie ć radiowa Kod CPV Sprzęt do przesyłu danych Kod CPV Serwery sieciowe Kod CPV Routery sieciowe Kod CPV Sie ć internetowa Kod CPV Urządzenia sieciowe Kod CPV Awaryjne urządzenia energetyczne Kod CPV Instalowanie urządze ń telekomunikacyjnych Kod CPV Monta ż anten radiowych Kod CPV Telekomunikacyjne roboty dodatkowe Kod CPV Roboty instalacyjne elektryczne Kod CPV Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Kod CPV Instalowanie okablowania komputerowego Kod CPV Instalacja wyposażenia Kod CPV Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego Kod CPV Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej Kod CPV Usługi w zakresie wsparcia technicznego Kod CPV Urządzenia komputerowe Kod CPV Komputery stacjonarne Kod CPV Monitory Kod CPV Oprogramowanie do komputera stacjonarnego Kod CPV Szkolenie Kod CPV str. 2

3 SPIS TREŚCI I. CZ ĘŚĆ OPISOWA OGÓLNE INFORMACJE O INWESTYCJI OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, dostaw i usł ug Minimalne wskaźniki ilościowe i jakoś ciowe w projekcie Ogólne właściwości funkcjonalno-uż ytkowe Opis zamierzonej architektury sieci Parametry jakoś ciowe sieci Minimalny poziom pokrycia zasię giem WIFi Wykonanie instalacji elektrycznej, uziemiają cej i odgromowej Standard instalacji okablowania sieciowego Dostępno ść sieci Czas podtrzymania zasilania Minimalny zakres instalacji w gospodarstwie domowym BO Minimalny zakres instalacji w JPG Minimalny zakres budowy i funkcjonalnoś ci obiektu Stacja Linii Radiowych Minimalny zakres budowy i funkcjonalności Gł ównego Punktu Dystrybucyjnego Zastrzeżenie ogólne dotyczące Programu Funkcjonalno-Uż ytkowego Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄ CEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczą ce projekt budowlanego i wykonawczego Wymagania dotyczą ce projekt radiowy Wymagania dotyczą ce projektu teleinformatycznego Wymagania dotyczą ce serwera w GPD Urzą dzenie wielofunkcyjne do JPG Wymagania dotyczą ce Kontrolera WiFi Wymagania dotyczące AP WiFi do instalacji zewnę trznej Wymagania dotyczące AP WiFi do instalacji wewną trz budynków Wymagania dotyczą ce CPE WiFi Wymagania dotyczące urządze ń sieciowych Przełą cznik rdzeniowy L3 (w GPD) Przełą cznik szkieletowy L2 (w SLR) Przełącznik dostę powy L2 (w JPG) Wymagania wzglę dem radiolinii szkieletowych Wymagania wzglę dem systemu monitoringu wizyjnego w obiektach SLR Wymagania względem zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem (dla BO oraz do JPG) Wymagania dotyczące usł ugi szkolenia BO II. CZ ĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄ ZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘ DNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Kopia mapy zasadnicze Wyniki bada ń gruntowo-wodnych Zalecenia konserwatorskie Inwentaryzacja zieleni Dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony ś rodowiska Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwoś ci Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegaj ą one rozbudowie, przebudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządze ń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące str. 3

4 zachowania urządze ń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zawarte bąd ź uzyskane przez Zamawiają cego Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budow ą i jej przeprowadzeniem III. ZAŁĄ CZNIKI DO PFU str. 4

5 I. Cz ęść opisowa 1.1 Ogólne informacje o inwestycji Nazwa Zamawiającego: Gmina Brok Dane teleadresowe: Plac Koś cielny 6, Brok, Tel./fax.: +48(29) , e- mail: Nazwa zadania: Zaprojektowanie i budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie Beneficjentów w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie realizowanego zgodnie z umow ą nr POIG /13. Przedmiotem niniejszego projektu koncepcyjnego jest sie ć szerokopasmowa dla Gminy Brok, budowana dla zadania realizowanego w ramach działania 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie. W dokumencie zawarto koncepcj ę i wytyczne do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej opartej głównie na technologiach bezprzewodowych. 1.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia Celem zamówienia jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców gminy Brok poprzez zapewnienie im odpowiedniej infrastruktury i narzędzi umożliwiaj ących dostęp do Internetu. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, budowa infrastruktury teleinformatycznej, wykonanie niezbędnych dostaw, przyłączenie Beneficjentów Ostatecznych oraz świadczenie usług na rzecz Zamawiającego Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, do- staw i usług 1. Wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbędnych pozwole ń oraz budowa sieci dostępowej w oparciu o system WiFi; 2. Wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbędnych pozwole ń oraz budowa sieci szkieletowej w oparciu o radiolinie klasy operatorskiej; 3. Przyłączenie do sieci 80 gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych (za pomoc ą systemu WiFi); str. 5

6 4. Przyłączenie do sieci 6 Jednostek Podległych Gminie(dalej JPG lub JUP), w których zainstalowane zostan ą dodatkowe komputery oraz wyposażenie ich w zewnętrzne hot-spoty WiFi; 5. Budowa i wyposażenie Głównego Punktu Dystrybucyjnego sieci (GPD) punktu styku sieci gminnej z Internetem i centrum realizacji usług sieciowych; 6. Dostawa i instalacja 80 komputerów w gospodarstwach domowych Beneficjentów Ostatecznych; 7. Dostawa i instalacja 52 komputerów w Jednostkach Podległych Gminie oraz 3 urządze ń wielofunkcyjnych; 8. Przeszkolenie Beneficjentów Ostatecznych z zakresu tematyki obsługi kompu- tera i wykorzystywania sieci Internet (200 osób); 9. Dostarczanie usługi dostępu do sieci Internet do końca 2015 roku; 10.Utrzymanie sieci w ruchu do końca 2015 roku. Zadaniem Wykonawcy jest budowa wszelkiej niezbędnej infrastruktury, dostawa elementów sprzętowych oraz wykonanie usług wdrożeniowych i utrzymaniowych, które pozwol ą realizowa ć ogólne cele projektu Minimalne wskaźniki ilościowe i jakościowe w projekcie 80 gospodarstw Beneficjentów Ostatecznych do przyłączenia za pomoc ą sys- temu WiFi; 6 Jednostek Podległych Gminie przyłączonych do GPD z wykorzystaniem ra- diolinii; 132 zestawów komputerowych do dostarczenia dla BO i JPG; 3 urządzenia wielofunkcyjne dostarczone dla JPG; 200 osób przeszkolonych z zakresu tematyki komputerowej i korzystania z Internetu; Min. 5 radiolinii w pasmach radiowych licencjonowanych; Min. 1 Obiekt Bazowy dostarczający Wysokości Zawieszenia Anten na pozio- mie min. 40m n.p.t Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Opis zamierzonej architektury sieci W procesie przygotowania inwestycji dokonano wyboru technologii radiowej jako głównego medium słu żą cego zapewnieniu komunikacji pomiędzy gospodarstwami domowymi BO i punktami dostępu do budowanej sieci gminnej. W ramach projektu Wykonawca wybuduje i uruchomi warstw ę dostępow ą nowobudowanej sieci (celem str. 6

7 przyłączenia gospodarstw domowych do sieci) w oparciu o system WiFi abgn składaj ący si ę z sieci punktów dostępowych dwuzakresowych (5.4 i 2.4 GHz) wraz z kontrolerem. Jednostki Podległe Gminie (JPG) lokujące Access Pointy systemu dostępowego WiFi należy przyłączy ć do GPD wykorzystując linie radiowe pracujące pasmach licencjonowanym > 26.5 GHz. W przypadku braku możliwo ści zbudowania połączenia radioliniowego pomiędzy GPD a JPG, należy wybudowa ć przynajmniej jedn ą Stacj ę Linii Radiowych (SLR), któr ą należy wyposaży ć w dedykowany system zasilania awaryjnego. Uzupełnieniem systemów radiowych w warstwie dystyrbucyjnej jest dostawa, instalacja i uruchomienie odpowiednich urządze ń sieciowych przełączników Ethernetowych L2 lokowanych w JPG (min. 6 szt.). W przypadku konieczności budowy Stacji Linii Radiowych (SLR) każdorazowo należy dostarczy ć, zainstalowa ć i uruchomi ć przełącznik Ethernetowy GE L2. Główny Punkt Dystrybucyjny stanowi ć będzie punkt styku z Internetem, do którego dostęp należy zapewni ć wykorzystując odpowiednie łącze od dostawcy usług internetowych (ISP). W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonalności i bezpieczeństwa sieci, w ramach GPD należy zabudowa ć: a) Kontroler WiFi b) Przełącznik rdzeniowy L3 c) Platform ę serwerow ą - która posłu ży do wdrożenia kluczowych usług siecio- wych: brama dostępu do Internetu, firewall, logowanie ruchu, autoryzacji RA- DIUS, nadzoru nad elementami sieci. Zadaniem Wykonawcy jest budowa wszelkiej niezbędnej infrastruktury, dostawa elementów sprzętowych oraz wykonanie usług wdrożeniowych i utrzymaniowych, które pozwol ą realizowa ć ogólne cele projektu Parametry jakościowe sieci Dla wymaga ń przepustowości określa si ę terminy: Committed Information Rate (CIR) określa gwarantowana przepustowo ść dla danego połączenia Maximum Information Rate (MIR) określa maksymaln ą warto ść przepustowości dla danego połączenia do osiągni ęcia w sytuacji, gdy zasoby współdzielonego łącza nie s ą wykorzystywane przez inne jednostki klienckie z intensywności ą powodująca rywalizacj ę o pasmo Downlink DL kierunek przesyłu informacji od stacji bazowej do jednostki klienckiej Uplink UP kierunek przesyłu informacji od jednostki klienckie do stacji bazowej Wymagane minimalne przepustowości do gospodarstwa domowego BO str. 7

8 Wymagane jest, by każde gospodarstwo domowe BO miało zapewnione asymetryczne łącze na odcinku CPE BO GPD o parametrach: MIR: 4 Mbps DL / 1 Mbps UL Wymagane minimalne przepustowości do każdego komputera w JPG dostarczonego w ramach projektu MIR: 10 Mbps DL / 10 Mbps UL Multipleksacja statystyczna Dopuszcza si ę multiplikacj ę statystyczn ą ze współczynnikiem overbooking max. 10 tj. każde połączenie sieciowe musi zapewnia ć przepustowo ść nie więcej ni ż 10 razy mniejsza ni ż suma przepustowości MIR UL i DL klientów (rozumianych jako gospodarstw BO lub komputer w JPG) korzystających z danego połączenia sieciowego. Wyjątkiem jest łącze do Internetu, gdzie parametr overboking może być większy. Wymagane minimalne parametry przyłącza do sieci Internet z GPD Wykonawca w ramach projektu zainstaluje i będzie utrzymywa ł (do końca roku 2015) łącze do Internetu o następuj ących parametrach: Transmisja do ISP oparta o radiolini ę klasy operatorskiej, połączenie kablowe miedziane lub światłowodowe; Przepustowo ść CIR 40 Mbps full duplex z możliwo ści ą zwiększenia do 100 Mbps poprzez zdjęcie programowego ograniczenia przez operatora lub inną logiczn ą rekonfiguracj ę istniejących urządze ń; Zaprojektowanie i wykonanie połączenia pomiędzy punktem styku dostawcy Internetu a węz łem głównym leży po stronie Wykonawcy; Przy planowaniu punktu styku i wymaganej przepustowości należy uwzględ - ni ć: - oszacowanie przepustowości łącza dla potrzeb projektowanej sieci, - określi ć standard styku między sieciami, planowan ą i WAN, (ETH, ATM, DSL, SDH, inne), - określi ć wymagania dla rozwiąza ń od strony organizacyjnej styku z siecią operatora, oraz wymagania na projekt gospodarki publiczn ą numeracj ą IP dla budowanej sieci, - publiczna klasa adresowa 4 adresy IP (2 dla elementów sieciowych) - dostępno ść min. 99.9% w skali roku. Wszelkie koszty związane z uruchomieniem punktu styku musz ą by ć uwzględ - nione w cenie ryczałtowej oferty. str. 8

9 Ponadto wykonawca w ramach usługi zapewni wszelkie dodatkowe urządze - nia, niezbędne do uruchomienia i świadczenia usługi (router, modemy, media konwertery itp.) Minimalny poziom pokrycia zasięgiem WIFi Ulokowanie, wysokości zawieszenia anten, moc nadawania, parametry radiowe stacji bazowych dostępowych AP systemu WiFi Wykonawca podczas planowania radiowego dobierze w taki sposób, by przyłączy ć wszystkich Beneficjentów Ostatecznych, których list ę Zamawiający przekaże Wykonawcy na potrzeby procesu planowania radiowego. Jednocześnie wybudowana sie ć ma zapewnia ć pokrycie sygnałem Wi-Fi co najmniej 80% terenów zabudowanych Gminy Brok. Parametry systemów antenowych systemu dystrybucyjnego należy dobra ć tak, by każda JPG uczestnicząca w projekcie posiadała łącze spełniaj ące parametry minimalne Wykonanie instalacji elektrycznej, uziemiającej i odgromowej Systemy radiowe i teleinformatyczne należy zasili ć z lokalnej rozdzielni elektrycznej budynku. W przypadku braku odpowiednich warunków technicznych umożliwiaj ących poprawne funkcjonowanie sieci elektrycznej należy zasili ć z głównej rozdzielni budynku. W przypadku budowy Obiektu Radiokomunikacyjnego na działce bez przyłącza energetycznego, Wykonawca wybuduje je na koszt własny. W przypadku podłączania si ę do istniejącej infrastruktury uziemiającej i odgromowej należy przeprowadzi ć pomiary rezystancji potwierdzające sprawno ść instalacji. W przypadku negatywnych wyników pomiarów, Wykonawca wykona dedykowaną instalacj ę uziemiając ą i odgromow ą. Po wybudowaniu instalacji uziemiającej i odgromowej należy przeprowadzi ć pomiary i sporządzi ć protokó ł pomiarowy wraz z metryk ą. Protokó ł wraz z metryk ą załączy ć do dokumentacji powykonawczej. Trasy kablowe obiektów radiokomunikacyjnych Wszelkie instalacje teletechniczne oraz elektryczne powinny by ć prowadzone w korytach PVC lub drabinkach kablowych z zachowaniem 30% rezerwy przestrzeni. Elementy traktów kablowych musz ą by ć przytwierdzone do powierzchni uniemożliwiaj ąc zmian ę ich poło żenia. W przypadku jednoczesnego prowadzenia kabli elektrycznych oraz kabli teletechnicznych wymagana jest ich separacja. W przypadku wprowadzania/wyprowadzania okablowania do/na zewnątrz budynku należy zabezpieczy ć wykonany przepust kablowy przed wpływem warunków atmosferycznych, takich jak wnikanie wody i wilgoci, zgodnie z obowiązuj ącymi normami i sztuk ą budowlan ą. W przypadku instalacji na zewnątrz budynku, zastosowane materiał y instalacyjne jak i okablowanie musz ą by ć odporne na warunki atmosferyczne. str. 9

10 Instalacje okablowania musz ą by ć wykonane według zalece ń producenta (promień gięcia, długoś ci, przeznaczenie etc.). Instalacje elektryczne obiektów radiokomunikacyjnych Instalacja elektryczne musi spełnia ć warunki techniczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie, a także inne obowiązuj ące przepisy i normy. Punkty szkieletowe sieci należy zasili ć z lokalnej rozdzielni elektrycznej budynku należącego do zamawiającego. W przypadku braku odpowiednich warunków technicznych umożliwiaj ących poprawne funkcjonowanie sieci elektrycznej należy zasili ć je z gł ównej rozdzielni budynku. W przypadku budowy Obiektu Radiokomunikacyjnego na działce bez przyłącza energetycznego, lub istniejące przyłącze nie będzie spełnia ć wymaganych parametrów do poprawnego działania urządze ń wykonawca wybuduje je na koszt własny. Instalowana aparatura musi spełnia ć wymogi odpowiednich norm oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego. Wielkość rozdzielni należy dobra ć uwzględniaj ąc minimum 30% rezerwy miejsca na potrzeby późniejszej rozbudowy. Po wykonaniu cało ści instalacji należy przeprowadzić pomiary instalacji elektrycznej oraz skuteczności ochrony od poraże ń. Instalacje uziemiające i odgromowe obiektów radiokomunikacyjnych W przypadku podłączania si ę do istniejącej infrastruktury uziemiającej i odgromowej należy przeprowadzi ć pomiary rezystancji potwierdzające sprawno ść instalacji. W przypadku negatywnych wyników pomiarów, Wykonawca wykona dedykowaną instalacj ę uziemiając ą i odgromow ą. Po wybudowaniu instalacji uziemiającej i odgromowej należy przeprowadzi ć pomiary i sporządzi ć protokó ł pomiarowy wraz z metryk ą. Protokó ł wraz z metryk ą załączy ć do dokumentacji powykonawczej Standard instalacji okablowania sieciowego Wszelkie instalacje teletechniczne oraz elektryczne powinny by ć prowadzone w korytach PVC lub drabinkach kablowych z zachowaniem 30% rezerwy przestrzeni. Elementy traktów kablowych musz ą by ć przytwierdzone do powierzchni uniemożliwiaj ąc zmian ę ich poło żenia. W przypadku jednoczesnego prowadzenia kabli elektrycznych oraz kabli teletechnicznych wymagana jest ich separacja. W przypadku kabli dla systemów 100/1000Base-T trasy wewnątrz budynków należy wybudowa ć w oparciu o kable UTP przynajmniej o kategorii Cat 5e. W przypadku tras na zewnątrz budynków należy uży ć kabla outdoor przynajmniej typu STP lub FTP o kategorii Cat5. W sytuacji, gdy wymagane jest wybudowanie sieci LAN celem połączenia komputerów z przełącznikiem Ethernetowym dostępowym, należy zbudowa ć zadaną ilo ść linii kablowych zakończonych z jednej strony gniazdkiem RJ45, z drugiej zaś patchpanelem RJ45 montowanym w szafie Rack 19. str. 10

11 Dostępno ść sieci Zakłada si ę minimaln ą dostępno ść względem poszczególnych typów połącze ń: Każde łącze dostępowe do BO 99.9% w skali roku Każde łącze dystrybucyjne do JPG 99.99% w skali roku Każde łącze szkieletowe 99.99% w skali roku Czas podtrzymania zasilania Wymaga si ę, by dostarczony system zasilania gwarantowanego pozwala ł na podtrzymanie zasilania wynoszące: 15 minut dla przełączników i terminali radioliniowych w JPG 4 godziny dla przełączników i terminali radioliniowych w każdym SLR 4 godziny dla systemów w GPD Minimalny zakres instalacji w gospodarstwie domowym BO W każdym gospodarstwie domowym BO należy wykona ć instalacj ę umożliwiaj ąc ą takie ulokowanie urządzenia CPE WiFi, by możliwe było świadczenie minimalnej usługo dostępu do sieci zdefiniowanej powyżej. W tym celu należy zainstalowa ć odpowiedni uchwyt antenowy na zewnątrz budynku, poprowadzi ć kabel STP lub FTP outdoor zgodnie z powyższym standardem instalacji okablowania sieciowego, zamocowa ć urządzenie CPE WiFi, uruchomi ć połączenie ze stacj ą bazowa i podłączy ć do komputera Minimalny zakres instalacji w JPG W ramach wskazanych przez Zamawiającego Jednostek Podległych Gminie należy: Wybudowa ć sie ć LAN odpowiedni ą do ilości komputerów / urządze ń wielo- funkcyjnych wymaganych do zainstalowania w danej lokalizacji, o parametrach zgodnych z wymogami; Wykona ć odpowiedni ą instalacj ę elektryczn ą nie pogarszając zastanej estetyki pomieszcze ń; Zawiesi ć szafk ę rack (min. 4U); Zainstalowa ć system podtrzymania zasilania (AC lub DC); Zainstalowa ć przełącznik Ethernetowy L2 o parametrach nie gorszych ni ż te podane Opisie wymaga ń zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówie- nia; str. 11

12 Zainstalowa ć i uruchomi ć terminal radioliniowy zgodnie z wymogami na szkielet sieci; Zainstalowa ć zewnętrzny hot-spot WiFi pracujący w paśmie 2.4 GHz i współ- pracujący z Systemem autoryzacji użytkowników WiFi w GPD; Zainstalowa ć systemy AP WiFi MIMO 2x2 o ilościach minimalnych zgodnych z poniższ ą tabel ą: Symbol węzła Nazwa obiektu Adres AP WiFI na zewnątrz węzła 5.4 GHz GHz AP WIFI wewnątrz węzła 2.4 GHz JPG01 Gimnazjum w Jana Pawla II 50, 1 szt. 3 szt. Broku Brok JPG02 Biblioteka Gminna ul. Pułtuska 22, 1 szt. 1 szt Brok JPG03 Świetlica Wiejska ul. Pułtuska 22, - 1 szt. w Broku Brok JPG04 Szkoła Stare Kaczkowo 1 szt. 1 szt. Podstawowa w Kaczkowie Starym 86, Brok JPG05 Świetlica Wiejska Bojany, 1 szt. 1 szt. JPG06 w Bojanach Świetlica Wiejska w Laskowiźnie Brok Laskowizna, Brok 1 szt. 1 szt. L.p. Zainstalowa ć komputery oraz urządzenia wielofunkcyjne o parametrach nie gorszych ni ż te podane Opisie wymaga ń zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z tabel ą: Węzeł Nazwa i adres jednostki organizacyjnej Adres jednostki Liczba komputeró w Urządzenia Wielofunkcy jne 1 JPG1 Gimnazjum w Broku Jana Pawla II 50, Brok 2 JPG2 Biblioteka Gminna ul. Pułtuska 22, Brok 3 JPG3 Świetlica Wiejska w ul. Pułtuska 22, 3 - Broku Brok 4 JPG4 Szkoła Podstawowa Stare Kaczkowo 10 1 w Kaczkowie Starym 86, Brok 5 JPG5 Świetlica Wiejska w Bojany, 1 - Bojanach Brok 6 JPG6 Świetlica Wiejska w Laskowizna, 2 - Laskowiźnie Brok RAZEM 52 3 str. 12

13 Minimalny zakres budowy i funkcjonalności obiektu Stacja Linii Radiowych W ramach SLR należy: Wybudowa ć konstrukcj ę wsporcz ą w zależno ści od uwarunkowa ń: wie żę sta- low ą, aluminiow ą bąd ź strunobetonow ą, maszt z odciągami na dachu/na zie- mi, słup; Ogrodzi ć cały obszar budowy ( łącznie z ewentualnymi punktami kotwienia od- ciągów) zapewniając możliwo ść wjazdu na teren poprzez odpowiedni ą bram ę; Zapewni ć system monitoringu wizyjnego (min. jednak kamera 1mpx) o para- metrach minimalnych podanych w Opisie wymaga ń zamawiającego w stosun- ku do przedmiotu zamówienia; Dostarczy ć i zainstalowa ć szaf ę zewnętrzna Rack 19 do użytku zewnętrzne - go; Zabudowa ć system zasilania gwarantowanego (DC) o wydajności min. 30A i pojemności znamionowej baterii akumulatorów nie mniejszej ni ż 80Ah; Zabudowa ć Przełącznik szkieletowy L2 o parametrach nie gorszych ni ż te po- dane Opisie wymaga ń zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówie- nia; Zabudowa ć systemy radioliniowe Minimalny zakres budowy i funkcjonalności Głównego Punktu Dystrybucyjnego GPD zlokalizowany zostanie w istniejącym pomieszczeniu serwerowni informatycznej w pokoju w budynku Urzędu Gminy Brok. Dostosowanie pomieszczenia obejmuje: monta ż wzmocnionych drzwi antywłamaniowych klasy C; monta ż klimatyzatora jednostki o mocy chłodniczej 5,0 kw cz ęść wewnętrzna na suficie serwerowni, cz ęść zewnętrzna na elewacji na zewnątrz; monta ż podłogi technicznej; monta ż systemu alarmowego pozwalającego na nadzór parametrów środowi - skowych poprzez sie ć IP; podłączenie czujników: ruchu, dymu, temperatury, zalania wod ą. Główny Punkt Dystrybucyjny należy wyposaży ć w następuj ące elementy: Szaf ę teleinformatyczn ą Rack 42U (z wyposażeniem - półki, organizatory, za- ślepki, wentylatory); str. 13

14 Szkielet sieci WiFi kontroler systemowy o parametrach nie gorszych ni ż te podane w Opisie wymaga ń Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamó- wienia; System autoryzacji użytkowników WiFi współpracuj ący z hot-spotami w JPG. System ten powinien umożliwia ć zarządzanie kontami użytkowników i parametrami ich sesji (przynajmniej w zakresie długo ści sesji i maksymalnej przepustowości osiąganej przez danego użytkownika); Przełącznik rdzeniowy Ethernet L3 o parametrach nie gorszych ni ż te podane Opisie wymaga ń zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia; Maszyn ę serwerow ą z oprogramowaniem do wirtualizacji która będzie bazą wdrożenia usług sieciowych; Przyłącze do Internetu; 2 szt. AP WiFI MIMO 2x2 do zainstalowania wewnątrz budynku UG; Terminal administrator. Korzystając z infrastruktury GPD należy uruchomi ć następuj ące usługi sieciowe: Routing pomiędzy sieci ą dostępow ą i dystrybucyjn ą do JUP a Internetem oddzielne instancje VRF dla podsieci: dostępu do Internetu dla użytkowników podłączonych poprzez WiFi, dostępu do Internetu poprzez komputery w JPG, zarządzania; Translacj ę adresów (NAT) z publicznych na lokalne; Retencj ę danych zgodnie z prawem; Filtrowanie ruchu przechodzącego w kierunku użytkownicy (Firewall) Inter- net i odwrotnym; Zarządzanie autentykacj ą w sieci; Usług ę nadzoru nad elementami sieci (przełącznikami, kontrolerem, usługami sieciowymi, AP WiFi) podstawowej kondycji; Obsług ę aplikacji do rejestracji obrazu z kamer CCTV w obiektach SLR Zastrzeżenie ogólne dotyczące Programu Funkcjonalno-Użytkowego Niniejszy dokument zawiera tylko podstawowe i minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie elementów i rozwiąza ń przeznaczonych do realizacji projektu. Prawem Wykonawcy jest możliwo ść zaoferowania sprzętu i rozwiązania dowolnego producenta pod warunkiem, że spełnia ono wymagania minimalne określone w niniejszym dokumencie. str. 14

15 Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zawarto nazwy własne, znaki towarowe czy wskazano pochodzenie należy przyj ąć, że Zamawiający poda ł taki opis mając na myśli jedynie typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o technicznych parametrach eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych ni ż te podane przez Zamawiającego. Każdy Wykonawca wykorzystujący rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego jest zobowiązany wykaza ć, że zaoferowane przez niego dostawy, usługi oraz sposób wykonania robót budowlanych spełniaj ą wymagania określone przez Zamawiającego Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia Pozyskanie wszelkich zgód wła ścicieli obiektów i instytucji wydających pozwolenia leży po stronie Wykonawcy. W przypadku konieczności dzierżawy nieruchomości, koszty dzierżawy będzie ponosi ł Zamawiający, jednakże obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawienie propozycji i poddanie jej akceptacji Zamawiającego. Pasmo radiowe Zamawiający nie posiada rezerwacji pasma radiowego dla radiolinii. Pozyskanie pasma leży po stronie Wykonawcy, opłaty za pasmo do końca roku 2015 ponosi Wykonawca. 1.3 Opis wymaga ń Zamawiającego w stosunku do przedmiotu za- mówienia Wymagania dotyczące projekt budowlanego i wykonawczego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Inwestorowi projektów budowlanych, wykonawczych i branżowych. Wykonawca musi uzyska ć akceptację projektu przez Zamawiającego, wszelkie zmiany dokonywane na etapie wdrożenia musz ą by ć zatwierdzone pisemnie przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Projekty budowlane, wykonawcze i branżowe musz ą zosta ć wykonane zgodnie ze sztuk ą i obowiązuj ącym prawem, pozwalając na uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego. Wszystkie projekty budowlane oraz wykonawcze musz ą by ć opracowane przez osoby z uprawnieniami budowlanymi odpowiadającymi zakresowi projektu, zgodnie z zapisami ustawy z dn r - Prawo Budowlane. str. 15

16 Wykonawca po otrzymaniu pełnomocnictw od Inwestora zło ży przygotowaną dokumentacj ę w odpowiednich instytucjach i uzyska wszelkie zgody administracyjne wymagane obowiązuj ącymi przepisami. Wszelkie koszty wykonania projektów, uzyskania zgód i postępowania administracyjnego ponosi Wykonawca Wymagania dotyczące projektu radiowego Przed etapem wdrożenia Wykonawca zaprojektuje wszystkie systemy radiowe z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji propagacji fal radiowych. W procesie planowania należy uży ć cyfrowych danych geograficznych do użytku komercyjnego: przynajmniej warstwy poziomu gruntu (DTM) o rozdzielczości poziomej 20x20m oraz warstwy Cluter wykorzystania terenu o rozdzielczości poziomej 5m. W ramach raportu z planowania radiowego Wykonawca zawrze: Planowanie zasięgu systemu WiFi; Planowanie przekrojów poprzecznych i budżetów łączy radioliniowych; Zestawienie ilościowe elementów poszczególnych systemów wraz z podaniem ich parametrów. Wykonawca musi uzyska ć akceptacj ę projektu przez Zamawiającego, wszelkie zmiany dokonywane na etapie wdrożenia musz ą by ć zatwierdzone pisemnie przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego Wymagania dotyczące projektu teleinformatycznego W ramach projektu teleinformatycznego Wykonawca zawrze: Koncepcj ę wdrożenia wymaganych usług w GPD; Koncepcj ę konfiguracji systemu WiFi; Koncepcj ę adresacji L3 w podsieciach lokalnych; Koncepcj ę konfiguracji protokołów routing; Koncepcj ę konfiguracji usług L2 elementów sieciowych i radiowych; Koncepcj ę konfiguracji QoS; Zestawienie ilościowe elementów poszczególnych systemów wraz z podaniem ich parametrów. Wykonawca musi uzyska ć akceptacj ę projektu przez Zamawiającego, wszelkie zmiany dokonywane na etapie wdrożenia musz ą by ć zatwierdzone pisemnie przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. str. 16

17 1.3.4 Wymagania dotyczące serwera w GPD Obudowa a) dedykowana do instalacji w serwerowej szafie RACK 19 lub typu wieża z zestawem elementów umożliwiaj ących instalacj ę w szafie RACK 19 ; b) wysoko ść nie więcej ni ż 2U po zamontowaniu w szafie RACK; c) minimum 6 wnęk dla dysków twardych Hotplug 3,5 lub 2,5 ; d) szyny umożliwiaj ące pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkuj ącym uło żenie przewodów w szafie rack; Płyta Główna a) dwa gniazda procesora; b) 12 gniazd pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 384GB pamięci RAM; c) minimum 5 złącz PCI Express generacji 3 w tym minimum 1 złącza o prędko ści x16 min. 4 złącza o prędko ści x8; d) możliwo ść integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych). Procesor Zainstalowane dwa procesory min 6-rdzeniowe w architekturze x86 osiągaj ące w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 436 pkt - wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokó ł poświadczony przez producenta serwera lub oświadczenia oferenta potwierdzające te wymagania; Pami ęć RAM a) zainstalowane min. 32GB pamięci RAM; b) wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci ECC; Kontrolery dyskowe a) zainstalowany kontroler dysków typu SAS oraz tryby min. RAID 0/1/5; b) pami ęć kontrolera min. 512MB; Dyski twarde a) 6 x 300 GB SAS; b) Zainstalowana pami ęć flash z preinstalowanym hypervisorem do wirtualizacji; Napędy Nagrywarka DVD +/- RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD dla zaoferowanego Systemu operacyjnego; Porty i Interfejsy str. 17

18 a) zintegrowana karta graficzna; złącze VGA dostępne z przodu oraz tyłu obudowy serwera; b) min. 5x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 1 wewnętrzne; c) cztery porty 1Gb Ethernet, RJ-45; Zasilanie, chłodzenie a) dwa redundantne zasilacze hot-plug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) min. 450W; b) redundantne wentylatory chłodz ące wnętrze obudowy, wymienne w trybie hotplug; c) w zestawie dwa przewody zasilające z wtyczk ą używan ą w Polsce o min. dług 1,8m; Zarządzanie Serwer musi posiada ć panel diagnostyczny dostępny od frontu serwera, podający informacje o statusie serwera, wyświetlający informacje o błędach, zintegrowany z płyt ą główn ą serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiaj ący pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; dedykowana karta LAN 1 Gb/s dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania; dostęp poprzez przeglądark ę Web (także SSL, SSH); możliwo ść zarządzanie moc ą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); możliwo ść przejęcia konsoli tekstowej; opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwo ść montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM); Oprogramowanie zarządzaj ące i diagnostyczne umożliwiaj ące konfigurację kontrolera RAID, instalacj ę systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostyk ę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiaj ącego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). Wspierane OS Dostarczany wraz z serwerem oraz Windows 2008 R2 Hyper-V, VMWare, Suse SLES11, RHEL 6, CITRIX; Oprogramowanie do wirtualizacji str. 18

19 a) instalowane bezpośrednio na serwerze fizycznym bez konieczności instalowania innego systemu operacyjnego; b) musi posiada ć konsol ę do zarządzani i monitorowania wirtualnych maszyn; c) wspiera ć systemy 32 i 64 bit oraz wspiera ć kreowanie maszyn wirtualnych pod systemy rodziny Windows oraz Linux; d) musi zapewni ć: Inne dożywotni ą licencj ę; tworzenie kopii zapasowych, archiwizowanie i kopiowanie maszyn wirtualnych bez potrzeby ich wstrzymywania czy wyłączania; przywracanie danych zawartych w maszynie wirtualnej; przywracanie danych z kopii zapasowych lub migawek; migracja maszyn wirtualnych i plików oraz zarządzanie nimi; a) dostarczona mysz i klawiatura Qwerty b) do oferty należy załączy ć dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważn ą oraz ISO lub równoważn ą. Gwarancja a) okres gwarancji serwera 3 lata (36 miesięcy); b) gwarancja typu on-site, naprawy wykonywane w miejscu instalacji serwera, czas reakcji serwisu następny dzie ń roboczy po zgłoszeniu awarii; c) naprawy gwarancyjne wykonywane przez producenta lub przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta; d) do oferty dołączy ć oświadczenie wykonawcy serwera potwierdzające zgodno ść z powyższymi wymaganiami oferowanego serwera Urządzenie wielofunkcyjne do JPG Minimalne wymagania względem urządze ń wielofunkcyjnych: a) Typ urządzenia: Drukarka, skaner, faks, kopiarka; b) Technologia druku: laserowa kolorowa; c) Wydajno ść wydruku: min str./miesiąc; d) Rozdzielczo ść wydruku w czerni: minimum 1200 x 600 dpi; e) Rozdzielczo ść wydruku w kolorze: minimum 4800 x 1200 dpi; f) Szybko ść druku w czerni: minimum 15 str/min; str. 19

20 g) Szybko ść druku w kolorze: minimum 10 str/min; h) Podajnik papieru: minimum 70 arkuszy dla formatu A4; i) Obsługiwane formaty papieru co najmniej: A4, A5, A6, B5, C6; j) Rozdzielczo ść optyczna skanera: minimum 800 x 2100 dpi; k) Głębia koloru: 24 bity; l) Format skanowania: A4 i mniejsze; m) Funkcja kopiarki bez potrzeby angażowania komputera; n) Minimalna rozdzielczo ść kopiowania: 600 x 600 dpi; o) Zmniejszanie / powiększanie podczas kopiowania: minimum %; p) Co najmniej jedno złącze USB 2.0; q) Połączenie przez Wi-Fi w paśmie 2,4GHz; r) Wymagana funkcja pracy sieciowej; s) Wymagana funkcja druku dwustronnego; t) Gwarancja minimum 3 lata (36 miesięcy) Wymagania dotyczące Kontrolera WiFi Kontroler AP systemu WiFi powinien spełnia ć poniższe minimalne wymagania: a) możliwo ść zarządzania centralnego docelowo min. 64 punktami dostępowymi; b) w ramach projektu należy zapewni ć możliwo ść zarządzania wszystkimi wdro- żonymi hot-spotami; c) przepustowo ść min. 12Gbps; d) wydajno ść dla ruchu szyfrowanego 3DES - 2.5Gbps; e) wydajno ść dla ruchu szyfrowanego AES-CCM - 2.5Gbps; f) czas przełączania w roamingu L2/3 - <50ms; g) wydajno ść danych dla standardu Gbps; h) pojemno ść tablicy IP - 2.5K; i) możliwo ść wdrożenia w dowolnej sieci L2/L3; j) wsparcie dla mechanizmów bezpieczeństwa i autoryzacji: i, EAP-PE- AP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PPPoE, portal, Radius, konto lokalne, izolacja portu, biała/czarna lista użytkowników, ochrona ARP, ochrona CPU; k) zarządzanie zasobami radiowymi: automatyczny wybór kanału, wykrywanie wyłudzaj ących AP, lokalizacja terminala Wi-Fi, równoważenie obciąż enia, wy- krywanie konfliktów kanałów; str. 20

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Część I. Dostawa wraz montażem (uruchomieniem) i serwisem gwarancyjnym. 1. Szafa Rack 19 : wolno stojąca ilość miejsc U: 27 max wysokość: 160 cm, max szerokość:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB,

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB, zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż: a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( np. większa ilość pamięci,

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pomocy dydaktycznych dostarczanych do Szkoły Podstawowej im. MSC w Kawęczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. MSC w Kawęczynie.

Specyfikacja pomocy dydaktycznych dostarczanych do Szkoły Podstawowej im. MSC w Kawęczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. MSC w Kawęczynie. znak sprawy: FZP.ZP.271.21.2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja pomocy dydaktycznych dostarczanych do Szkoły Podstawowej im. MSC w Kawęczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. MSC w Kawęczynie.

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.4.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Twoją przyszłość

Inwestujemy w Twoją przyszłość OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAKUP, DOSTARCZENIE ORAZ MONTAŻ SERWERA W RAMACH PROJEKTU BUDOWA CENTRUM BIZNESU JAKO KOMPLEKSOWEJ GALERII USŁUG WSPIERAJĄCEJ PODMIOTY GOSPODARCZE ; RPOP.01.01.01-16-

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego, urządzeń przenośnych wraz z licencjami oprogramowania systemowego i biurowego. 1. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej obsługujący nie mniej niż 500 access-pointów z

Zadanie 1. Dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej obsługujący nie mniej niż 500 access-pointów z Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi Załącznik nr 8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Sieć radiowa WiFi Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi 1. Wstęp 1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia jest usługa zaprojektowania rozbudowy sieci radiowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem

ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem A. Montaż i uruchomienie zewnętrznych punktów dostępu do Internetu WiFi Wykonawca zamontuje i uruchomi

Bardziej szczegółowo