Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach projektu WdroŜenie oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny-etap I W szczególności system musi umoŝliwiać wykonywanie wszystkich przewidzianych przez prawo oraz dobrą praktykę urzędową czynności, pozwalając na odzwierciedlenie pełnego sposobu realizacji spraw w systemie. Projekt eurząd zakłada wdroŝenie dla Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny systemu informatycznego ze sfery egovernment poprzez wdroŝone oprogramowanie typu SEOD Systemu Obiegu Dokumentów, Elektronicznej Skrzynki Podawczej z e-urzędem (ESP), które będzie współpracować z dostępnymi w systemach centralnych formularzami oraz będzie skorelowane z platformami komunikacyjnymi SEKAP, epuap udostępnioną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Projekt zakłada takŝe: modernizacje sieci LAN, sieci zasilającej, modernizacje pomieszczenia serwerowni i dostawy sprzętowe. I. Wymagane obszary w zakresie realizacji projektu: a) Zestawienie oprogramowanie licencjonowanego Lp. Obszar Jednostka 1. Licencja dla Systemu Obiegu Dokumentów (SEOD) Licencja e-urząd jako oprogramowanie do Elektronicznej Skrzynki Podawczej z integracją z SEKAP i epuap oraz BIP-em Kwalifikowany Podpis elektroniczny z 2 letnim okresem waŝności 4. System zarządzania siecią i bezpieczeństwem 1 licencja 1 licencja Liczba uŝytkown ików kaŝdego z modułów sztuk 10 1 licencja 50 Strona 1

2 b) Zestawienie dostawy sprzętu Rodzaj sprzętu Gwarancja min. m-cy Ilość sztuk łącznie Zestaw komputerowy (Windows 7 + Antywirus + MsOffice) Monitor LCD Zestaw komputerowy (Windows 7 + Antywirus + MsOffice) dla BOP 36 1 Monitor LCD dla BOK 36 1 Serwer typ 1 wraz z oprogramowaniem antywirusowym 36 1 Serwer typ 2 wraz z oprogramowaniem z oprogramowaniem antywirusowym i min. Windows Serwer Przełącznik KVM z monitorem LCD 36 1 Szafa serwerowa 36 1 Swith 24 p 36 2 Szafa ognioodporna 12 1 Router 36 1 Scanner A4 ADF 36 1 Urządzenie wielofunkcyjne A II. Wymagania prawne Wymagania dotyczące obszaru: System obiegu dokumentów SEOD i e-urząd Zgodność z wymogami prawnymi Rozwiązania wchodzące w skład Systemu powinny być zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędu oraz realizacji e-usługi. W szczególności System powinien być zgodny z następującymi wymogami prawnymi: 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji Strona 2

3 i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 Nr 14, poz. 67) 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U r. Nr 30 poz. 168 z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz.1216 ). 4. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r. r. Nr 123 poz. 698). 5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U r. Nr 167 poz. 1375). 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U r. Nr 206 poz. 1517). 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U r. Nr 206 poz. 1518). 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U r. Nr 206 poz ). 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. r. Nr 101 poz. 926). 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŝące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024). 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2001 zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŝące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U r. Nr 121 poz. 1306). 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŝące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U r. Nr 100 poz. 1024). 13. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 182 poz. 1228). 14. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U r. Nr 112 poz z późn. zm.). 15. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U Nr 128, poz z późn. zm.) 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U r. Nr 10 poz. 68). 17. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U r. Nr 130 poz z późn. zm.). 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków Strona 3

4 technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń słuŝących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz. U r. Nr 128 poz. 1094). 19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej (Dz. U r. Nr 67 poz. 567). 20. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U r. Nr 144 poz z późn. zm.). 21. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U r. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.). 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U r. Nr 205 poz ). 23. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz. U r. Nr 217 poz ). 24. Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U r. Nr 126 poz z późn. zm.). 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagań dla systemów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. Nr 64,poz. 565 z poź. zm.) III. Opis minimalnych wymagań dotyczące oprogramowania Dostawa oprogramowania obejmuje: a) Elektroniczny Obieg Dokumentów (SEOD) b) Elektroniczna Skrzynka Podawcza z e-urzędem (ESP) c) System zarzadzania siecią i bezpieczeństwem a) System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) System obejmuje dostawę oprogramowania/modułów dla obsługi kancelarii i sekretariatów, archiwum zakładowego oraz edytora Biuletynu Informacji Publicznej Wymagania dotyczące obszaru: Architektura systemu 1. System ma być zbudowany w architekturze trójwarstwowej, złoŝonej z: a) programu klienckiego (kod generowany dla przeglądarki internetowej), b) serwera aplikacji (kod zarządzający aplikacją, wykonujący funkcje z zakresu logiki Strona 4

5 biznesowej, pośredniczący między Ŝądaniami programu klienckiego a funkcjami udostępnianymi przez motor bazy danych), c) motoru bazy danych, zarządzającego SQL-ową bazą danych. 2. System powinien umoŝliwiać pracę na jednej bazie komercyjnej oraz jednej bazie typu Open Source 3. System w warstwie serwera aplikacji i bazodanowej powinien posiadać wersje uruchamiane w środowiskach systemowych bazujących na technologii Microsoft Windows 2000 i wyŝszych lub w środowiskach opartych na systemie Linux lub równowaŝnych systemach. 4. System jest systemem w pełni transakcyjnym. 5. System w warstwie klienckiej (przeglądarka internetowa) umoŝliwia pracę w róŝnych środowiskach: Windows, Linux. (Windows, Linux lub równowaŝnych) z następującymi przeglądarkami WWW z obsługą Wirtualnej Maszyny Javy: a) Microsoft Internet Explorer od wersji 7 w górę, b) Firefox od wersji 3.0. w górę. 6. System poza obsługą mechanizmów współpracy z edytorami Open Office, Microsoft Office lub równowaŝnych nie powinien wymagać instalacji dodatkowych komponentów typu plug-in przez uŝytkowników (urzędników, administratorów, klientów urzędu). System powinien realizować wszystkie czynności przez przeglądarkę internetową z obsługą wirtualnej maszyny Java. 7. Do realizacji wybranych funkcji administracyjnych (archiwizacja bazy danych, aktualizacja oprogramowania) powinno być miejsce pracy na konsoli administracyjnej serwera. Dla komponentów oprogramowania systemowego i narzędziowego, dla których wymagane jest operowanie na konsoli administracyjnej serwera, wszystkie te czynności moŝna realizować wykorzystując interfejs tekstowy za pośrednictwem protokołu SSH. 8. Interfejs uŝytkownika aplikacji udostępniany przez przeglądarkę internetową wykorzystuje takie kontrolki jak: menu, listy pozycji, drzewo, menu kontekstowe, przyciski. 9. Dostarczone oprogramowanie musi posiadać polskojęzyczny interfejs uŝytkownika oraz obsługę polskich liter i sortowania wg polskiego alfabetu. 10. Interfejs uŝytkownika aplikacji udostępniany przez przeglądarkę internetową ma wykorzystywać technologię AJAX w celu przyspieszenia pracy. 11. Dopuszczalne formaty przetwarzanych plików nie mogą być ograniczone przez technologię Systemu. 12. System jest skalowalny, przy czym skalowanie systemu moŝe odbywać się przez: a) dołączenie dodatkowych stanowisk zwiększanie liczby uŝytkowników, b) rozbudowę warstwy aplikacyjnej (zwiększenie zasobów komputerów obsługujących warstwę poprzez rozbudowę pamięci, zwiększenie liczby procesorów oraz zwiększanie liczby maszyn), c) rozbudowę warstwy bazodanowej (zwiększenie zasobów komputerów obsługujących warstwę poprzez rozbudowę pamięci, zwiększenie liczby procesorów, zwiększenie pojemności pamięci masowych). 13. Dostarczone licencje muszą umoŝliwiać przynajmniej dowolne zwiększenie ilości serwerów aplikacji i baz danych (serwery zapasowe, serwery testowe). 14. Wszystkie dostarczane komponenty oprogramowania w ramach SEOD muszą tworzyć Strona 5

6 jednolity system informatyczny, w szczególności poprzez: a) wykorzystanie jednej wspólnej bazy danych (struktura tabel jest jedna, wspólna dla wszystkich komponentów), wszystkie dane zapisywane i odczytywane będą z jednej bazy danych b) wykorzystanie wspólnego interfejsu uŝytkownika, c) wykorzystanie wspólnych kartotek wspomagających przez poszczególne komponenty (kartoteka interesantów urzędu, struktura organizacyjna urzędu, rejestry urzędowe), d) wykorzystanie wspólnego i spójnego systemu uprawnień, e) jedno miejsce logowania się do poszczególnych komponentów systemu. 15. System umoŝliwia klastrowanie wydajnościowe serwerów aplikacji. 16. System wykorzystuje standard XML do wymiany danych i opisu ścieŝek procedowania sprawy. 17. System jest niezaleŝny od wyboru pakietów biurowych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny itp.) słuŝących do tworzenia i uaktualniania poszczególnych dokumentów przez pracowników urzędu. 18. System nie przetwarza dokumentów (plików zawierających dokumenty) w sposób, który uniemoŝliwia ich odczytanie w aplikacji źródłowej. 19. System pozwala na jednoczesny dostęp do danych wielu uŝytkownikom oraz zapewnia ochronę tych danych przed utratą spójności lub zniszczeniem. Wymagania dotyczące obszaru: Wymagania funkcjonalne w zakresie prowadzenia bazy interesantów 1. Ma umoŝliwiać prowadzenie bazy interesantów z podziałem na osoby fizyczne i prawne, zawierającej następujące dane: imię i nazwisko / nazwa, nr PESEL, nr NIP, nr REGON, adres (miejscowość, kod-pocztowy, ulica, nr domu), telefon, telefon komórkowy, , fax 2. Ma posiadać wbudowany słownik GUS (TERYT) w zakresie miejscowości oraz ulic oraz moŝliwość uaktywnienia słownika bądź wyłączenia. Przy stosowaniu słowników TERYT istnieje moŝliwość wprowadzenia danych, których nie ma w słowniku TERYT 3. Baza interesantów ma być jedna dla całego systemu, dostępna dla wszystkich osób pracujących w systemie 4. wyszukiwanie adresata w bazie przynajmniej wg pól: imię i nazwisko / nazwa, nr PESEL, nr NIP, nr REGON, adres (miejscowość, kod-pocztowy, ulica, nr domu), telefon, telefon komórkowym , fax 5. Funkcjonalność scalania kontrahentów w przypadku powielających się wpisów w bazie interesantów Wymagania funkcjonalne w zakresie struktury organizacyjnej 1. Ma mieć moŝliwość definiowania struktury organizacyjnej, (odwzorowanie podległości elementów organizacji jednostki - jednostek podległych, komórek organizacyjnych i stanowisk) 2. Ma posiadać moŝliwość definiowania niezaleŝnych układów struktury organizacyjnej Strona 6

7 3. Ma przyporządkowywać uŝytkownika do wielu stanowisk (praca na wielu stanowiskach) 4. Ma pokazywać całą strukturę i wybranych fragmentów i elementów 5. Ma zarządzać strukturą (dodawanie elementów, edycja itp.) Wymagania funkcjonalne w zakresie obsługi kancelarii 1. System umoŝliwia przyjmowanie korespondencji przychodzącej złoŝonej pocztą elektroniczną (SMTP) na adres urzędu bądź komórki organizacyjnej z wykorzystaniem nośników cyfrowych: płyt CD i DVD oraz pamięci Flash ROM z łączem USB oraz poprzez formularze elektroniczne. 2. Dla korespondencji przychodzącej złoŝonej na nośnikach elektronicznych system umoŝliwia wygenerowanie urzędowego poświadczenia odbioru. 3. System umoŝliwia rejestrację papierowej korespondencji przychodzącej wraz z załącznikami i skanowanie jej do postaci elektronicznej. 4. System umoŝliwia weryfikację złoŝonego na dokumentach podpisu elektronicznego na kaŝdym etapie przetwarzania dokumentu. Weryfikacja podpisu elektronicznego odbywa się przez automatyczne wywołanie dowolnego rozwiązania realizującego zadanie Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego (bez konieczności ręcznego uruchamiania przez urzędnika zewnętrznej aplikacji). 5. System umoŝliwia podpisanie podpisem elektronicznym i weryfikacje podpisu elektronicznego dowolnego elementu pisma: pliku z pismem przewodnim (formularzem), pliku załącznika, wszystkich plików składających się na pismo. 6. System umoŝliwia przetwarzanie spraw oraz korespondencji zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną 7. System ma definiować rejestry dokumentów przychodzących i wychodzących 8. W Systemie ma być zawarte automatyczne tworzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej 9. Ma definiować rejestry dokumentów przychodzących i wychodzących 10. W Systemie ma być zawarte automatyczne tworzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej 11. Metryczka korespondencji przychodzącej w SEOD ma posiadać takie pola jak: a) data wpływu (podpowiadana przez system, z moŝliwością jej modyfikacji dla uprawnionych uŝytkowników); b) nr kancelaryjny nadany przez System c) data pisma d) nr zawarty na piśmie (znak obcy pisma); e) sposób dostarczenia (np. osobiście, pocztą, mailem, faksem, przez ESP) f) nadawcę / odbiorcę; g) treść pisma 12. System ma umoŝliwiać określenie rodzaju korespondencji za pomocą pola słownikowego. 13. System ma posiadać moŝliwość przypisania nadawcy bądź adresata z bazy interesantów 14. Ma posiadać moŝliwość rejestracji dokumentu potwierdzającego dostarczenie pisma adresatowi. 15. Ma posiadać moŝliwość drukowania potwierdzenia przyjęcia dla klienta / interesanta Strona 7

8 (odpowiednik pieczęci wpływu przybijanej na kopii dokumentu dla interesanta) zawierającego: tytuł, dane urzędu, datę wpływu, numer pisma pod którym zostało zarejestrowane we właściwym rejestrze, temat (dotyczy), datę pisma, znak nadawcy, sposób dostarczenia, nadawcę, znak sprawy, miejscowość, datę 16. System umoŝliwia oznaczanie kodem kreskowym dokumentu papierowego (nadruk, naklejka), ewidencjonowanie w systemie przydzielonego pismu kodu kreskowego oraz identyfikowanie w systemie (danych ewidencyjnych) dokumentu przy uŝyciu czytnika kodów kreskowych 17. Dla korespondencji wychodzącej system powinien automatyzować obsługę pism wychodzących poprzez prowadzenie pocztowej ksiąŝki nadawczej w formie rejestru oraz umoŝliwiać drukowanie kopert i pocztowych potwierdzeń odbioru. System ma umoŝliwiać zarejestrowanie oraz powiązanie z odpowiednim dokumentem zwrotnego potwierdzenia dostarczenia dokumentu 18. System umoŝliwia przypisywanie sprawom, pismom oraz dokumentom słów kluczowych oraz szybkie przeszukiwanie repozytorium według słów kluczowych. 19. System umoŝliwia łączenie pism z innymi pismami lub sprawami poprzez zakładanie więzów relacji. 20. System umoŝliwia definiowanie i prowadzenie, rejestrów urzędowych (wydziałowych, urzędowych, innych), wprowadzanie korespondencji, spraw oraz dokumentów (dowolne pliki elektroniczne) do zdefiniowanych wcześniej rejestrów. Istnieje moŝliwość wydrukowania raportów i zestawień ze zdefiniowanych rejestrów. 21. System umoŝliwia generowanie sygnatury sprawy zgodnie z Instrukcjami Kancelaryjnymi właściwymi dla jednostek samorządu terytorialnego. 22. System umoŝliwia monitorowanie przepływu pracy poprzez tworzenie raportów i statystyk. 23. System umoŝliwia określanie uprawnień uŝytkowników (urzędników i administratorów) do czynności i danych, z moŝliwością delegowania uprawnień. 24. System umoŝliwia prowadzenie Ewidencji Struktury Urzędu i Stanowisk Pracy Ewidencji Pracowników Urzędu Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA), Ewidencji Spraw, Ewidencji Dokumentów Archiwalnych 25. System umoŝliwia gromadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej sprawy w postaci poprzez dołączanie/dowiązanie do sprawy obiektów róŝnych typów, co najmniej następujące typy obiektów: załączniki w postaci plików, referencje do innych spraw, referencje do dokumentów przychodzących i wychodzących składających się na akta sprawy, referencje do wpisów w definiowanych i wbudowanych rejestrach, notatki, alarmy. 26. System umoŝliwia pracę urzędnika zgodnie z obowiązującymi procedurami postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną, powstającymi w związku z działalnością urzędu. 27. System umoŝliwia prowadzenie Ewidencji Klientów Urzędu będącej sumą mnogościową Ewidencji Osób Fizycznych, Ewidencji Osób Prawnych, Ewidencji Jednostek Samorządu Terytorialnego 28. System umoŝliwia wprowadzanie zmian kadrowych, urlopów i zastępstw bez konieczności modyfikacji ścieŝek procedowania oraz w przypadkach braku pracownika na danym stanowisku (np. z powodu urlopu) przekazywanie sprawy na inne stanowisko bądź automatycznie, bądź zgłaszając kierownikowi odpowiedniego szczebla konieczność ręcznego przypisania. Strona 8

9 29. System umoŝliwia prowadzenie kontroli czasu wykonania szeregu czynności na ścieŝce. System ma moŝliwość bieŝącego monitorowania o czasie pozostałym do terminowego wykonania przez niego czynności na danym etapie realizacji sprawy z przypisaną ścieŝką procedowania. System ma moŝliwość informowania uŝytkownika (w tym pocztą elektroniczną na adres SMTP uŝytkownika) o zaległościach. 30. System umoŝliwia pełno tekstowe wyszukiwanie dokumentów elektronicznych w repozytorium dokumentowym co najmniej dla następujących formatów: txt,.pdf,.doc,.rtf,.xls,.ppt,.odt.,.sxw. 31. System zapewnia wersjonowanie dokumentów, tj. zachowywanie kolejnych wersji plików dołączanych do dokumentów. UmoŜliwia takŝe ewidencjonowanie, przeglądanie oraz przywracanie starszych wersji plików. 32. System rejestruje historię wszystkich wprowadzonych zmian w polach opisujących dokument. 33. System umoŝliwia sporządzanie raportów informujących o historii kaŝdej sprawy: wykaz wszystkich urzędników, pracujących nad daną sprawą, wraz z załączonymi przez nich dokumentami oraz wykonanymi czynnościami a takŝe czasem przetwarzania przez nich sprawy na węźle. System ma moŝliwość sporządzania za dany okres, dla danego pracownika, grup pracowników, kategorii sprawy zestawień: liczby załatwionych spraw, ilości przetworzonej korespondencji. 34. System umoŝliwia wizualizację historii realizacji sprawy w postaci grafu z pokazaniem węzła/węzłów, w którym aktualnie znajduje się sprawa. 35. System umoŝliwia definiowanie zesłownikowanych klasyfikatorów (cech informacji) dla wszystkich obszarów informacji (dokumenty, pisma, sprawy, teczki, klient urzędu) oraz wyszukiwanie po klasyfikatorach. 36. System umoŝliwia eksport historii sprawy do pliku w formie tekstowej. 37. System umoŝliwia automatyczne generowanie korespondencji seryjnej adresowanej do wielu adresatów (z Ewidencji Klientów Urzędu) na podstawie zdefiniowanego pisma (szablonu). 38. System umoŝliwia prowadzenie słownika dekretacji opisującego polecenia do wykonania dla osoby, na którą następuje dekretacja korespondencji. 39. System umoŝliwia prowadzenie Ewidencji Szablonów Dokumentów. Szablony dokumentów definiowane są co najmniej w następujących formatach: RTF, OpenOffice, plik XML o dowolnej strukturze 40. System umoŝliwia automatyczne wstawianie do dokumentu generowanego na podstawie szablonu podstawowych danych na podstawie informacji zawartych w SEOD (np. numer sprawy, numer pisma, dane adresowe kontrahenta, treść pisma). 41. System udostępnia uŝytkownikom urzędu jedną wspólną ksiąŝkę teleadresową. 42. System musi być zintegrowany z modułami systemu finansowo-księgowego w zakresie co najmniej dostępu z poziomu SEOD do dedykowanych poleceń oraz związanych z nimi interfejsów odpowiedzialnych za przekazywanie danych o pismach, sprawach, dokumentach, kontrahentach i personelu 43. System współpracuje z oprogramowaniem umoŝliwiającym kompresję/dekompresję plików (załączników) z wykorzystaniem programów archiwizujących: ZIP, RAR, TAR, GZIP lub innych popularnych programów archiwizujących. Strona 9

10 Wymagania w zakresie obsługi podpisów elektronicznych 1. System umoŝliwi składane podpisów elektronicznych: a) dla dokumentów elektronicznych w formacie XML w postaci podpisu zagnieŝdŝonego w formacie XADES, b) dla wszystkich pozostałych plików w postaci podpisu w formacie XADES w wyodrębnionym pliku zgodnie ze standardem e-paczki przyjętej w systemie SEKAP. 2. System dokona automatycznie wyboru pomiędzy podpisem zagnieŝdŝonym dla dokumentów elektronicznych w formacie XML a podpisem w wyodrębnionym pliku zgodnie ze standardem e- Paczki systemu SEKAP w zaleŝności od formatu podpisywanego pliku 3. System umoŝliwi składanie podpisów elektronicznych za pomocą: a) podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, b) podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem niekwalifikowanym, c) Profilu Zaufanego epuap (tylko dla dokumentów elektronicznych w formacie XML). 4. Składanie podpisu realizowane będzie w oparciu o wbudowany aplet Java. Obsługiwane będą karty mikroprocesorowe z podpisem kwalifikowanym bądź niekwalifikowanym, pliki PKCS12, zewnętrzne moduły kryptograficzne ze sterownikami PKCS11, zewnętrzne moduły kryptograficzne kompatybilne z Microsoft CSP. Składany podpis będzie znakowany znacznikiem czasu zgodnym z formatem XADES ETSI. 5. System umoŝliwi wybranie wielu plików do podpisania spośród plików powiązanych z danym dokumentem, wpisem do rejestru lub sprawą (nie dotyczy podpisu Profilem Zaufanym epuap). 6. System umoŝliwi tworzenie bufora dokumentów lub wpisów do rejestrów do podpisania podpisem weryfikowanym kwalifikowanym bądź niekwalifikowanym certyfikatem, przy czym: a) w jednym buforze do podpisu mogą się znajdować zarówno pliki przyłączone do dokumentów oraz wpisów w rejestrach, b) istnieje moŝliwość w dowolnym momencie przejrzenia listy obiektów, dla których przyłączone pliki mają zostać podpisane oraz usunięcia wybranych pozycji, c) w trakcie dodawania obiektów, dla których przyłączone pliki mają zostać podpisane, uŝytkownik moŝe wykonywać dowolne operacje w systemie, d) bufor przechowujący obiekty, dla których przyłączone pliki mają zostać podpisane, przechowuje listę obiektów po wylogowaniu się uŝytkownika, e) po wykonaniu operacji podpisania wszystkich plików przyłączonych do obiektów znajdujących się w buforze istnieje moŝliwość sprawdzenia statusu wykonania operacji podpisania dla kaŝdego obiektu z osobna, f) po wykonaniu operacji podpisania wszystkich plików przyłączonych do obiektów znajdujących się w buforze istnieje moŝliwość usunięcia obiektów z bufa, dla których wykonana została operacja podpisania 7. System umoŝliwi podpisanie jednego pliku bądź dokumentu elektronicznego wieloma podpisami elektronicznymi. MoŜna łączyć róŝne rodzaje podpisów ze sobą w dowolnych wariantach, np. składamy w jednym dokumencie XML kolejno trzy podpisy: podpis kwalifikowany z karty mikroprocesorowej, podpis profilem zaufanym i podpis weryfikowany certyfikatem z Centrum Certyfikacji SEKAP. 8. Bezpośrednio po wykonaniu operacji podpisania plików lub dokumentów elektronicznych, system wykona weryfikację podpisów, a jej wynik przyłączany będzie w postaci pliku XML w formacie zgodnym z systemem SEKAP jako kolejny plik połączony z danym dokumentem, pozycją rejestru bądź sprawą. Strona 10

11 9. NiezaleŜnie od automatycznej weryfikacji podpisu elektronicznego, uŝytkownik będzie miał moŝliwość wywołania ręcznej weryfikacji podpisów. Wynik weryfikacji przyłączany będzie w postaci pliku XML w formacie zgodnym z systemem SEKAP jako kolejny plik połączony z danym dokumentem, pozycją rejestru bądź sprawą. 10. System umoŝliwi wykorzystanie list CRL do weryfikacji podpisu elektronicznego. System automatycznie sam zaktualizuje listy CRL i pobierze je z Internetu. Administrator systemu będzie miał moŝliwość skonfigurowania zaufanych centrów certyfikacji z rozróŝnieniem, które centra są kwalifikowane. 11. System umoŝliwi weryfikację podpisów z wykorzystaniem mechanizmów udostępnionych przez epuap. 12. Wynik weryfikacji podpisu elektronicznego zawierać będzie w szczególności (dla kaŝdego podpisu): a) rodzaj podpisu (kwalifikowany, niekwalifikowany, profil zaufany epuap), b) dane osoby podpisującej, c) dane wystawcy certyfikatu weryfikującego podpis, d) data i czas złoŝenia podpisu, e) data i czas znacznika czasu, f) okres waŝności certyfikatu, g) listę plików. 1. Istniej moŝliwość określenia trybu pracy systemu jako EZD, z dodatkową moŝliwością określenia trybu tradycyjnego dla określonych kategorii spraw. 2. MoŜliwość skonfigurowania prawidłowego formatu numeracji spraw, rejestrów i dokumentów. 3. Kontrola poprawności symboli nadawanych komórkom organizacyjnym. 4. MoŜliwość zmiany kategorii archiwalnej sprawy w przypadku, gdy naleŝy zastosować kategorię wyŝszą niŝ określona w wykazach akt. 5. MoŜliwość wyświetlenia oraz wydruku rejestru pism wewnętrznych. 6. Kontrola (np. przez wyświetlenie ostrzeŝenia) w przypadku tworzenia więcej niŝ jednego rejestru przesyłek wpływających lub wychodzących (korespondencji przychodzącej lub wychodzącej) (w trybie EZD). 7. MoŜliwość oznaczenia pisma, dla którego nie wykonano pełnego odwzorowania cyfrowego w systemie EZD, wraz z moŝliwością wyszukania takich pism. 8. MoŜliwość oznaczenia pisma zawierającego informatyczny nośnik danych, którego nie włączono do systemu EZD, wraz z moŝliwością wyszukania takich pism. 9. MoŜliwość wydrukowania spisu spraw zgodnego z wymaganiami Instrukcji. 10. MoŜliwość wydrukowania pisma w sposób zgodny z wymaganiami Instrukcji (wydruk musi zawierać datę wykonania wydruku). 11. MoŜliwość wyświetlenia i wydruku rejestru przesyłek wpływających (korespondencji przychodzącej) w sposób zgodny z wymaganiami Instrukcji. 12. MoŜliwość wyświetlenia i wydruku rejestru przesyłek wychodzących (korespondencji wychodzącej) w sposób zgodny z wymaganiami Instrukcji. 13. Udostępnianie sprawy przez komórkę merytoryczną innym komórkom, wraz z moŝliwością wyboru pism i dokumentów stanowiących akta sprawy, które będą udostępnione tym komórkom. Strona 11

12 14. Obsługa składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych, wraz z moŝliwością określenia składu dla rejestrowanych pism i dokumentów. Wymagania funkcjonalne w zakresie obsługa archiwum zakładowego 1. System zapewnia pracę w trybie EZD, w którym system SEOD pełni funkcję archiwum zakładowego. 2. System zapewnia pracę w trybie tradycyjnym, w którym system SEOD pełni funkcję wspomagającą zarządzanie dokumentacją przekazywaną i przechowywaną w archiwum zakładowym. 3. MoŜliwość określenia trybu pracy systemu jako EZD, z dodatkową moŝliwością określenia trybu tradycyjnego dla określonych kategorii spraw. 4. MoŜliwość określenia komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy stanowiących archiwum zakładowe. 5. Przekazywanie komórce odpowiedzialnej za Archiwum zakładowe kompetencji (uprawnień) do spraw zakończonych, dla których upłynęły 2 lata od końca roku w którym zakończyła się sprawa, w sposób automatyczny lub na polecenie uprawnionego uŝytkownika (dla spraw prowadzonych w systemie EZD). 6. Przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek, poprzez moŝliwość opracowania, wydruku i przekazania do archiwum zakładowego elektronicznej formy spisów zdawczo-odbiorczych (dla spraw prowadzonych w systemie tradycyjnym). 7. Przyjmowanie dokumentacji na nośniku papierowym ze składu chronologicznego, poprzez moŝliwość opracowania, wydruku i przekazania do archiwum zakładowego elektronicznej formy spisów zdawczo-odbiorczych. 8. Przyjmowanie dokumentacji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, ze składu informatycznych nośników danych, których zawartości nie skopiowano do systemu EZD, poprzez moŝliwość opracowania, wydruku i przekazania do archiwum zakładowego elektronicznej formy spisów zdawczo-odbiorczych. 9. Składanie zamówień dotyczących udostępnienia, wypoŝyczenia, kopii papierowej lub formy elektronicznej akt, wraz z kontrolą stanu realizacji zamówień oraz ich obsługą w formie rejestru udostępnień i wypoŝyczeń akt, pozwalającym na kontrolę terminu zwrotu wypoŝyczonych akt. 10. Składanie wniosków o wycofanie dokumentacji z archiwum zakładowego (np. w przypadku wznowienie sprawy) wraz z ich obsługą. 11. Rozbudowane przeszukiwanie zawartości archiwum, w szczególności wyszukiwanie po numerze akt, znaku teczki, osobach przekazujących i odbierających akta, dacie przekazania, temacie sprawy, lokalizacji akt, opisie teczki. 12. Obsługa zakresowej zmiany lokalizacji dokumentacji przechowywanej w Archiwum zakładowym (przesunięcia akt). 13. Inicjowanie na podstawie oznaczenia kategorii archiwalnej brakowania dokumentacji niearchiwalnej, oraz sporządzanie środków ewidencyjnych dokumentacji w związku Strona 12

13 z procedurą brakowania. 14. Sporządzanie środków ewidencyjnych dokumentacji w związku z procedurą przekazywania materiałów archiwalnych do właściwego Archiwum Państwowego. 15. Prowadzenie ewidencji wyników pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach magazynowych Archiwum. 16. Generowanie raportu ze stanu dokumentacji w Archiwum zakładowym (załącznika do sprawozdania rocznego). 17. Uzgodnienie z właściwym terytorialnie Archiwum Państwowym i implementacja procedury obsługi elektronicznego przekazywania akt do Archiwum Państwowego oraz procedur wydawania zgody na brakowanie akt. 18. MoŜliwość eksportu dowolnie wybranej sprawy jako paczki archiwalnej, np. w celu przekazania jako dowodu w sprawie. Wymagania dotyczące obszaru: Administracja systemem 1. System pozwala na uwierzytelnianie się uŝytkowników z wykorzystaniem nazwy uŝytkownika i poufnego hasła oraz umoŝliwia autoryzację dostępu do obiektów: danych i dokumentów. 2. System umoŝliwia definiowanie ról, tj. grup uprawnień uŝytkowników, jakie posiadają w systemie oraz dostępnych mu funkcjonalności. System uprawnień jest zdolny do odzwierciedlenia uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych urzędników, stosowany w jednostkach samorządu terytorialnego i wynikający z Instrukcji Kancelaryjnych. Uprawnienia uŝytkowników są niezaleŝne od systemu uprawnień systemu plikowego obsługiwanego przez system operacyjny lub motoru bazy danych - muszą w całości być obsługiwane przez aplikację. Zakres uprawnień musi umoŝliwia co najmniej: uprawnienie lub zakaz przeglądania dokumentów, edycji własnych dokumentów, edycji dokumentów innych uŝytkowników. 3. System prowadzi dziennik zdarzeń i dostępu do obiektów danych, spraw i dokumentów, umoŝliwiający odtwarzanie historii aktywności poszczególnych uŝytkowników systemu. System umoŝliwia eksport dziennika zdarzeń do pliku. 4. Uwierzytelnianie uŝytkowników do aplikacji moŝe odbywać się za pomocą loginu i hasła. 5. System uprawnień administracyjnych w Systemie ma być hierarchiczny, tzn. będzie moŝliwość powołania przez Administratora innych administratorów i nadania im części posiadanych przez siebie uprawnień (z moŝliwością ograniczenia nadanego zakresu uprawnień do pojedynczego wydziału, wybranych lokalizacji, urządzeń i plików). 6. System wymusza ustawianie hasła z uwzględnieniem wybranego przez administratora poziomu bezpieczeństwa. 7. System umoŝliwia określenie minimalnej liczby znaków w haśle z uwzględnieniem poziomu bezpieczeństwa oraz wymogów opracowanej i przyjętej Polityki Bezpieczeństwa. 8. System umoŝliwia określenie maksymalnej liczby nieudanych prób logowania. 9. System posiada narzędzie do generowania hasła dla kaŝdego uŝytkownika. Podczas konieczności zmiany hasła, pracownik moŝe zmieniać hasło z wykorzystaniem generatora Strona 13

14 haseł. 10. System umoŝliwia odzyskanie utraconego hasła poprzez wygenerowanie nowego hasła. Funkcjonalność ta moŝe zostać wyłączona przez administratora. Wymagania dotyczące obszaru: System obiegu dokumentów SEOD Wsparcie dla uŝytkowników 1. System musi cechować się przyjaznym interfejsem uŝytkownika opartym na typowych rozwiązaniach interfejsów systemów internetowych i intranetowych: wykorzystywać menu, listy, formularze, przyciski, referencje (linki), itp. 2. System musi być wyposaŝony w pomoc kontekstową przeznaczoną dla poszczególnych ról: a) dla klientów w zakresie kontaktu z urzędem drogą elektroniczną. b) dla urzędników w zakresie zakładania i procedowania spraw, dodawania i przetwarzania dokumentów i notatek, wysyłania zapytań i odbierania odpowiedzi, wydawania decyzji. c) dla administratorów w zakresie zadań administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania konfiguracji Systemu Obiegu Dokumentów. 3. System musi posiadać zintegrowany z bazą personelu urzędu system typu LMS (Learning Management System) lub inny system o równowaŝnej funkcjonalności zarządzający szkoleniami w metodyce e-learning, przez integrację systemów: LMS z bazą danych pracowników urzędu w oprogramowaniu elektronicznego obiegu dokumentów - rozumiemy integrację aplikacji będących przedmiotem oferty, 4. System musi posiadać kursy e-learning i testy kompetencyjne obejmujące w całości następującą tematykę: a) Instrukcja kancelaryjna dla organów gminny i związków międzygminnych, b) Przepisy prawa do informacji publicznej c) Wymagania formalne i techniczne Biuletynu Informacji Publicznej, d) Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem. Wymagania dotyczące obszaru: System Obiegu Dokumentów SEOD Wymagania dotyczące licencjonowania oprogramowania 1. Wszystkie licencje muszą być udzielone na czas nieograniczony i bezterminowo. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie komponenty oprogramowania systemowego, narzędziowego, baz danych niezbędne do uruchomienia i wdroŝenia systemów objętych zamówieniem. Dostarczone licencje oprogramowania systemowego, narzędziowego, baz danych SQL powinno uwzględniać równoczesny dostęp do wszystkich zasobów systemu do 50 zalogowanych uŝytkowników Systemu. 3. Zaproponowane przez Wykonawcę warunki licencjonowania Systemu w części obejmującej System Obiegu Dokumentów: a) nie mogą być przywiązane do komputera (miejsca pracy), b) muszą być udzielone Zamawiającemu na określoną ilość uŝytkowników Strona 14

15 (urzędników i administratorów). 4. Licencje muszą w sumie umoŝliwiać jednoczesną pracę w systemie wszystkim nazwanym uŝytkownikom (personalnie definiowanym w systemie). W ramach tej liczby dysponent licencji (Zamawiający) będzie miał nieograniczone prawo przydzielania jednostkom organizacyjnym bądź przemieszczania do poszczególnych jednostek organizacyjnych dopuszczalnej liczby nazwanych uŝytkowników. Zamawiający w ramach licencji będzie mógł zainstalować dodatkowo instancję testową całego systemu. Przydzielenie, przeniesienie oraz pozbawienie licencji na SEOD musi obejmować równieŝ przydzielenie, przeniesienie oraz pozbawienie licencji na oprogramowanie systemowe, bazodanowe oraz inne, jeŝeli jest ono wymagane do poprawnego korzystania z licencji SEOD. 5. Licencje oprogramowania baz danych oraz serwera aplikacji muszą: a) umoŝliwiać instalację oprogramowania zarządzania relacyjna bazą danych przynajmniej na 3 serwerach, b) umoŝliwiać uruchomienie na kaŝdym serwerze nieograniczonej liczby instancji bazy danych (np. bazy danych szkoleniowe, archiwa zapasowe, kopie tymczasowe), c) nie mieć ograniczeń związanych z liczbą uŝytkowników. 6. Licencje na pozostałe oprogramowanie mają być dostarczone w ilości umoŝliwiającej prawidłowe działanie Systemu wg załoŝeń SIWZ. Wymagania dotyczące obszaru: Instalacja, konfiguracja oraz wdroŝenie 1. WdroŜenie systemu przez Wykonawcę musi zawierać: a) ustalenie i wprowadzenie parametrów startowych systemu niezbędnych do rozpoczęcia eksploatacji, w tym strukturę organizacyjną, słownik klasyfikacji dokumentów i spraw (JRWA), rejestry, rodzaje i właściwości ewidencjonowanych obiektów, b) instalację i konfigurację baz danych oraz aplikacji systemowych związanych z działaniem systemu na infrastrukturze sprzętowej dedykowanej do obsługi systemu. 2. System musi być dostarczony wraz z bezterminową licencją na jego uŝytkowanie oraz z minimum 60 miesięcznym wsparciem technicznym w zakresie aktualizacji, rozbudowy i parametryzacji systemu dostosowującej go do zmian prawnych w szczególności dotyczących systemów informatycznych, Instrukcji Kancelaryjnej i Kodeksu Postępowania Administracyjnego 3. Dostawca Systemu musi zapewnić minimum 60 miesięczną gwarancję w następującym zakresie: a) usuwania błędów, awarii i usterek wskazanych przez uŝytkownika oraz 60 miesięczne wsparcie obejmujące: b) udzielanie wyjaśnień i konsultacji Zamawiającemu, 4. Dostawca Systemu musi zapewnić ciągłość publikacji informacji udostępnianych przez System, zgodnie z wymogami prawa, na funkcjonalnej stronie podmiotowej e-urzędu Zamawiającego 5. Wykonawca skonfiguruje i uruchomi dostarczony sprzęt i oprogramowanie. Dotyczy to zarówno oprogramowania dziedzinowego, jak równieŝ oprogramowania wspomagającego. 6. Ewentualne komponenty aplikacji typu desktop mają być zainstalowane na wszystkich komputerach, których pracownicy będą korzystali z Systemu, w szczególności dotyczy skanowania oraz innych niezbędnych do prawidłowego działania Systemu. Strona 15

16 7. Wykonawca opublikuje struktury wszystkich dokumentów elektronicznych słuŝących do wymiany danych z zewnętrznymi systemami oraz udzieli wszelkich informacji, koniecznych do wykonania integracji. 8. Wykonawca przygotuje pełną dokumentację powykonawczą obejmującą m.in.: a) opis uŝytych bibliotek (funkcji, parametrów), b) opis techniczny rodzajów i zastosowanych protokołów komunikacji, c) szczegółowy schemat baz danych systemu, uwzględniający powiązania i zaleŝności między tabelami, d) opis techniczny procedur aktualizacyjnych. 9. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne materiały uzupełniające do powyŝszej dokumentacji powykonawczej, które są konieczne do właściwej eksploatacji systemu (instrukcje obsługi kaŝdego modułu, sprzętu, struktury i powiązania baz danych zgodnie, w szczególności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych). 10. Wykonawca przygotuje (w trakcie realizacji zadania) procedury działania na okoliczność awarii systemu i sprzętu. Procedury awaryjne muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 11. Procedury awaryjne mają obejmować min.: a) Komu zgłosić awarię? b) Postępowanie w okresie oczekiwania na reakcję serwisu, c) Osoby kontaktowe, koordynatorów dla danego typu awarii, d) Ewentualne rekonfiguracje sprzętu, systemu w celu zapewnienia właściwego dalszego działania systemu. 12. Wykonawca przygotuje (w trakcie realizacji projektu) procedury bieŝących prac konserwacyjnych dla poszczególnych składowych systemu. 13. Procedury konserwacyjne muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 14. Procedury konserwacyjne mają obejmować minimum: a) Częstotliwość dokonywania przeglądów, b) Zakres przeglądów konserwacyjnych, c) Listę materiałów eksploatacyjnych (z kodami producentów) koniecznych do wymiany w trakcie eksploatacji systemu. 15. Wykonawca w trakcie realizacji projektu przedstawi wykaz niezbędnych elementów i zalecanych materiałów eksploatacyjnych, które Zamawiający powinien uwzględnić w przyszłych umowach serwisowych, a które są konieczne do pełnego funkcjonowania systemu (przeglądy, wymiana części, aktualizacje, itp.). Wykaz ten nie jest równoznaczny z podjęciem się przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych obowiązków, np. dostawy tych elementów czy wykonywania usług, za wyjątkiem tych elementów, które są w sposób jawny częścią oferty. 16. Wykonawca uruchomi w pełni funkcjonalne z wymaganiami Zamawiającego własne środowisko testowo-szkoleniowe dla minimum własnych 10 stanowiskach, na którym będzie wykonywał czynności szkoleniowe oraz konfiguracyjne, a które po wykonaniu testów jakościowych zostanie przeniesione na dostarczone sprzętowe platformy produkcyjne systemu. W ramach wymaganego środowiska testowego udostępni na okres prowadzonych prac serwer wraz z konfiguracja systemu SEOD w siedzibie Zamawiającego oraz dla modułów e-urzędu zespołu dwu serwerowni własnych z skonfigurowanym oferowanym systemem w zakresie podstawowym. 17. Wykonawca zapewni na czas realizacji szkoleń dostęp do min. 10 skonfigurowanych Strona 16

17 stanowisk roboczych przeznaczonych do celów szkoleniowych. 18. Odbiór jakościowy odbędzie na podstawie przedstawionych scenariuszy i zaakceptowanych scenariuszy przypadków testowych oraz uzyskanych na podstawie ich realizacji wyników testów. Ilość opracowanych scenariuszy testowych, do ich późniejszej weryfikacji musi odzwierciedlać wymagania w zakresie SEOD i e-urząd i musi być zaakceptowana ilościowo jakościowo przez Zamawiającego. Testy musza takŝe odzwierciedlać jako dowód odbioru zgodny z wymaganiami opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U r. Nr 212 poz. 1766), Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz.U r. Nr 214 poz. 1781) oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz.U r. Nr 217 poz. 1836). Testy muszą być przeprowadzone na kaŝdym oddanym etapie wdroŝenia oraz na w całości powtórzone na zakończenie realizacji dla kaŝdego modułu funkcjonalnego oraz wymagań wydajnościowych. Wykonawca przedstawi scenariusze testowe do akceptacji min. na 14 dni przed datą wykonania testów oraz do 7 dni przekaŝe raport z ich wykonania do akceptacji. b) E-Urząd oraz Elektroniczna Skrzynka Podawcza Oferowany system zawiera e-urząd, Edytor Formularzy Elektronicznych, Elektroniczna Skrzynkę Podawczą, Biuletyn Informacji Publicznej Wymagania dotyczące obszaru: Wymagania dla e-urzad, ESP oraz integracji z SEKAP, e-puap 1. ESP musi być zintegrowany z systemem SEOD, SEKAP i epuap w pełnym zakresie opisanym w dokumentacji publikowanej przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI) jednostkę zarządzającą projektem SEKAP. 2. Transmisja dokumentów pomiędzy SEOD SEKAP - epuap oparta musi zostać o mechanizmy komunikacji z wykorzystaniem mechanizmów SEKAP i epuap. 3. W szczególności obsługiwane powinny być następujące komunikaty przychodzące z PeUP SEKAP do SEOD: d) przychodzący dokument elektroniczny z UPO w formacie e-paczki (wniosek), e) wychodzący dokument elektroniczny w formacie e-paczki (pismo), f) zwrotne UPO podpisane przez HSM dla dokumentów wychodzących (pismoupo), g) zwrotne UPO podpisane przez Klienta dla dokumentów wychodzących (pismoupoodb), h) raport wysłania dokumentu (exportdokumentraport), i) powiadomienie do skrzynki kontaktowej (powiadomienie), j) przesłanie pliku do skrzynki kontaktowej (plik), k) Ŝądanie informacji o stanie sprawy (sprawa), l) informacja o stanie sprawy (sprawaraport), Strona 17

18 m) Ŝądanie informacji o stanie naleŝności (naleznosci), n) informacja o stanie naleŝności (naleznosciraport), o) potwierdzenie rozliczenia opłaty (oplatarozliczenie), p) nowa opłata (oplatanowa), q) potwierdzenie nadania identyfikatora opłaty (oplatapotwierdzenie), r) Elektroniczne Poświadczenie Opłaty (epo), s) nowa wpłata (wplatanowa), t) wplata dla opłaty (wplata), u) wplata dla grupy opłat (wplataplat), v) rozliczenie dla grupy opłat (platnoscrozliczenie), w) nowa grupa opłat (platnosc), x) Ŝądanie weryfikacji dokumentu elektronicznego przez SAWPE (sawpe), y) raport weryfikacji dokumentu elektronicznego przez SAWPE (sawperaport), z) nowa skrzynka kontaktowa (skrzynkanowa), aa) potwierdzenie dodania skrzynki kontaktowej (skrzynkapotwierdzenie), bb) Ŝądanie przesłania aktualnych formularzy (pformdrefresh), cc) przesłanie aktualnych formularzy (pformdpack), dd) przesłanie projektu formularza do akceptacji (pformr), ee) przesłanie informacji o usunięciu formularza (pformdusun), ff) przesłanie informacji teleadresowych urzędu (adresrep), gg) przesłanie informacji o strukturze organizacyjnej urzędu (struktrep), hh) przesłanie informacji o rejestrach i zamówieniach publicznych (rejrep), ii) Ŝądanie przesłania załączników do rejestrów i zamówień publicznych (zalacznikireq), jj) przesłanie załączników do rejestrów i zamówień publicznych (zalacznikipart), kk) Ŝądanie przesłania listy pism z rejestru korespondencji przychodzącej (sdpismolistreq), ll) przesłanie listy pism z rejestru korespondencji przychodzącej (sdpismolist), mm) Ŝądanie przesłania danych pisma z rejestru korespondencji przychodzącej (sdpismoreq), nn) przesłanie danych pisma z rejestru korespondencji przychodzącej (sdpismo), oo) Ŝądanie przesłania listy pozycji rejestrów (sdrejestrlistreq), pp) przesłanie listy pozycji rejestrów (sdrejestrlist), qq) Ŝądanie przesłania danych pozycji rejestrów (sdrejestrreq), rr) przesłanie danych pozycji rejestru (sdrejestr), ss) Ŝądanie przesłania listy dokumentów (sddokumentlistreq), tt) przesłanie listy dokumentów (sddokumentlist), uu) Ŝądanie przesłania danych dokumentu (sddokumentreq), vv) przesłanie danych dokumentu (sddokument), ww) Ŝądanie przesłania listy spraw (sdsprawalistreq), xx) przesłanie listy spraw (sdsprawalist), yy) Ŝądanie przesłania danych sprawy (sdsprawareq), Strona 18

19 zz) przesłanie danych sprawy (sdsprawa), aaa) Ŝądanie przesłania listy kontrahentów (sdkontrahentlistreq), bbb) przesłanie listy kontrahentów (sdkontrahentlist), ccc) Ŝądanie przesłania danych kontrahenta (sdkontrahentreq), ddd) przesłanie danych kontrahenta (sdkontrahent), eee) Ŝądanie przesłania listy personelu (sdpersonellistreq), fff) przesłanie listy personelu (sdpersonellist), ggg) Ŝądanie przesłania danych personelu (sdpersonelreq), hhh) przesłanie danych personelu (sdpersonel), iii) komunikat diagnostyczny (ping), jjj) odpowiedź na komunikat diagnostyczny (pingodpowiedz); 4. Pełna obsługa powyŝszych komunikatów oznacza, Ŝe dla komunikatów, których nadawcą jest system elektronicznego obiegu dokumentów, w systemie istnieją funkcje przeznaczone do obsługi komunikatu (dostępne z poziomu interfejsu uŝytkownika, lub, jeŝeli wymaga tego specyfika danego komunikatu, komunikat generowany jest automatycznie jako reakcja na zdarzenie); jeŝeli komunikat tworzony jest w wyniku czynności podjętej przez uŝytkownika programu, obsługa tego komunikatu musi być spójna z logiką wykonywania pozostałych czynności w systemie i w pełni z nimi zintegrowana; 5. System umoŝliwi podgląd kolejki komunikatów brokera integracyjnego z moŝliwością: a) uzyskania informacji o kaŝdym przychodzącym i wychodzącym komunikacie w zakresie: daty i czasu utworzenia komunikatu, adresu URL systemu nadawcy i odbiorcy, data i czas zakolejkowania komunikatu, data i czas ostatniej próby wysłania komunikatu, liczba podjętych prób wysłania komunikatu, informacja czy komunikatu został podpisany, informacja czy komunikatu został zaszyfrowany, informacja czy komunikatu został skompresowany; b) ręcznego wysłania komunikatu diagnostycznego; c) wstrzymania jednego bądź wielu wybranych przez uŝytkownika komunikatów; d) wznowienia jednego bądź wielu wybranych przez uŝytkownika komunikatów; e) eksportu do pliku wybranego komunikatu. 6. System umoŝliwia przyjmowanie i obsługę dokumentów przesłanych z platformy PeUP systemu SEKAP 7. System umoŝliwia przyjmowanie i obsługę dokumentów przesłanych z platformy epuap za pośrednictwem systemu SEKAP 8. Przyjmowanie i obsługa dokumentów elektronicznych, o których mowa powyŝej obejmuje: a) automatyczne (bez udziału uŝytkownika) zarejestrowanie dokumentu przychodzącego z platformy PeUP SEKAP lub epuap w rejestrze przesyłek wpływających wraz z automatycznym uzupełnieniem metadanych co najmniej w zakresie: daty pisma, Strona 19

20 tytułu (na podstawie nazwy usługi na PeUP SEKAP), danych teleadresowych nadawcy; b) automatyczne wyszukanie nadawcy pisma w kartotece Klientów (Kontrahentów) w SEOD a jeŝeli nie zostanie odnaleziony to automatyczne dodanie go do ewidencji klientów urzędu i powiązanie go z zarejestrowaną przesyłką przychodzącą ; c) w przypadku dodawania nowego wpisu do ewidencji klientów urzędu system musi automatycznie przypisywać klientowi adres skrzynki kontaktowej PeUP SEKAP lub adres skrytki na epuap; dotyczy to równieŝ sytuacji gdy wyszukany w ewidencji klient nie posiadał przypisanego adresu skrytki/skrzynki; d) automatyczne załączenie UPO do zbioru plików załączonych do danego pisma; e) system obsługuje wszystkie dostępne w ramach SEKAP warianty generowania UPO dla dokumentów przychodzących, w szczególności: UPO generowane przez komputer komunikacyjny zlokalizowany w siedzibie urzędu z wykorzystaniem lokalnego HSM, UPO generowane przez komputer komunikacyjny zlokalizowany w siedzibie urzędu z wykorzystaniem HSM udostępnianego przez ŚCSI, UPO generowane przez komputer komunikacyjny zlokalizowany w siedzibie ŚCSI; f) automatyczną weryfikację podpisów elektronicznych zgodnie z opisem w Wymaganiach w zakresie obsługi podpisów elektronicznych wraz z automatycznym załączeniem wyniku weryfikacji do zbioru plików załączonych do danego pisma; g) automatyczne określenie dla pisma przychodzącego: właściwego rejestru, osoby odpowiedzialnej, procedury dekretacji; h) moŝliwość określenia osobnych zestawów danych, dla operacji, o których mowa w powyŝszym punkcie, w zaleŝności od symbolu usługi na PeUP SEKAP, w ramach której złoŝony został dokument; i) moŝliwość wysłania na PeUP powiadomienia (zgodnie ze standardami przyjętymi w systemie SEKAP); j) moŝliwość wizualizacji przyjętego dokumentu z wykorzystaniem szablonu wizualizacji zamieszczonego w CRD lub RWD SEKAP (lokalne repozytorium wzorów dokumentów SEKAP); k) moŝliwość utworzenia kopii pliku zawierającego dokument i automatycznego umieszczenia jej w zbiorze plików związanych z danym pismem przychodzącym; l) moŝliwość edycji przyjętego pisma z wykorzystaniem odpowiedniego formularza elektronicznego wykorzystywanego przez PeUP SEKAP obejmująca: pobranie z odpowiedniego repozytorium definicji formularza odpowiedniego dla zastosowanego przy tworzeniu pisma wzoru dokumentu, udostępnienie i obsługa formularza do edycji dokumentu, moŝliwość wykonania wszystkich operacji na edytowanym dokumencie (analogicznie jak dla dokumentu elektronicznego tworzonego w systemie na podstawie wzoru), ze szczególnym uwzględnieniem moŝliwości podpisania go zgodnie z wymaganiami dotyczącymi obsługi podpisu elektronicznego. 9. System umoŝliwi tworzenie, edycję i wysyłanie dokumentów do skrzynek kontaktowych na Strona 20

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (ze sprost. Dz.U.2011.27.140) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67 Dz.U.2011.27.140 ROZPORZĄDZENIE PREZES RDY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 14 746 Poz. 67 67 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

DNSSEC Polityka i Zasady Postępowania

DNSSEC Polityka i Zasady Postępowania DNSSEC Polityka i Zasady Postępowania 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Wstęp...... 3 1.2. Nazwa i oznaczenie dokumentu... 3 1.3. Strony i środowisko działania...... 3 1.4. Zasady administrowania dokumentem......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 Strona 0 S t r o n a 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 II.1. I. Zasada przejrzystości...4 II.2. III. Zasada partycypacji społecznej...5 II.3.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 Przyjął do archiwum (data i podpis):. Zatwierdził (data i podpis): Nadzorował (data i podpis): Opracował (data i

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo