Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach projektu WdroŜenie oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny-etap I W szczególności system musi umoŝliwiać wykonywanie wszystkich przewidzianych przez prawo oraz dobrą praktykę urzędową czynności, pozwalając na odzwierciedlenie pełnego sposobu realizacji spraw w systemie. Projekt eurząd zakłada wdroŝenie dla Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny systemu informatycznego ze sfery egovernment poprzez wdroŝone oprogramowanie typu SEOD Systemu Obiegu Dokumentów, Elektronicznej Skrzynki Podawczej z e-urzędem (ESP), które będzie współpracować z dostępnymi w systemach centralnych formularzami oraz będzie skorelowane z platformami komunikacyjnymi SEKAP, epuap udostępnioną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Projekt zakłada takŝe: modernizacje sieci LAN, sieci zasilającej, modernizacje pomieszczenia serwerowni i dostawy sprzętowe. I. Wymagane obszary w zakresie realizacji projektu: a) Zestawienie oprogramowanie licencjonowanego Lp. Obszar Jednostka 1. Licencja dla Systemu Obiegu Dokumentów (SEOD) Licencja e-urząd jako oprogramowanie do Elektronicznej Skrzynki Podawczej z integracją z SEKAP i epuap oraz BIP-em Kwalifikowany Podpis elektroniczny z 2 letnim okresem waŝności 4. System zarządzania siecią i bezpieczeństwem 1 licencja 1 licencja Liczba uŝytkown ików kaŝdego z modułów sztuk 10 1 licencja 50 Strona 1

2 b) Zestawienie dostawy sprzętu Rodzaj sprzętu Gwarancja min. m-cy Ilość sztuk łącznie Zestaw komputerowy (Windows 7 + Antywirus + MsOffice) Monitor LCD Zestaw komputerowy (Windows 7 + Antywirus + MsOffice) dla BOP 36 1 Monitor LCD dla BOK 36 1 Serwer typ 1 wraz z oprogramowaniem antywirusowym 36 1 Serwer typ 2 wraz z oprogramowaniem z oprogramowaniem antywirusowym i min. Windows Serwer Przełącznik KVM z monitorem LCD 36 1 Szafa serwerowa 36 1 Swith 24 p 36 2 Szafa ognioodporna 12 1 Router 36 1 Scanner A4 ADF 36 1 Urządzenie wielofunkcyjne A II. Wymagania prawne Wymagania dotyczące obszaru: System obiegu dokumentów SEOD i e-urząd Zgodność z wymogami prawnymi Rozwiązania wchodzące w skład Systemu powinny być zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędu oraz realizacji e-usługi. W szczególności System powinien być zgodny z następującymi wymogami prawnymi: 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji Strona 2

3 i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 Nr 14, poz. 67) 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U r. Nr 30 poz. 168 z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz.1216 ). 4. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r. r. Nr 123 poz. 698). 5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U r. Nr 167 poz. 1375). 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U r. Nr 206 poz. 1517). 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U r. Nr 206 poz. 1518). 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U r. Nr 206 poz ). 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. r. Nr 101 poz. 926). 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŝące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024). 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2001 zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŝące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U r. Nr 121 poz. 1306). 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŝące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U r. Nr 100 poz. 1024). 13. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 182 poz. 1228). 14. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U r. Nr 112 poz z późn. zm.). 15. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U Nr 128, poz z późn. zm.) 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U r. Nr 10 poz. 68). 17. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U r. Nr 130 poz z późn. zm.). 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków Strona 3

4 technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń słuŝących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz. U r. Nr 128 poz. 1094). 19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej (Dz. U r. Nr 67 poz. 567). 20. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U r. Nr 144 poz z późn. zm.). 21. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U r. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.). 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U r. Nr 205 poz ). 23. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz. U r. Nr 217 poz ). 24. Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U r. Nr 126 poz z późn. zm.). 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagań dla systemów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. Nr 64,poz. 565 z poź. zm.) III. Opis minimalnych wymagań dotyczące oprogramowania Dostawa oprogramowania obejmuje: a) Elektroniczny Obieg Dokumentów (SEOD) b) Elektroniczna Skrzynka Podawcza z e-urzędem (ESP) c) System zarzadzania siecią i bezpieczeństwem a) System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) System obejmuje dostawę oprogramowania/modułów dla obsługi kancelarii i sekretariatów, archiwum zakładowego oraz edytora Biuletynu Informacji Publicznej Wymagania dotyczące obszaru: Architektura systemu 1. System ma być zbudowany w architekturze trójwarstwowej, złoŝonej z: a) programu klienckiego (kod generowany dla przeglądarki internetowej), b) serwera aplikacji (kod zarządzający aplikacją, wykonujący funkcje z zakresu logiki Strona 4

5 biznesowej, pośredniczący między Ŝądaniami programu klienckiego a funkcjami udostępnianymi przez motor bazy danych), c) motoru bazy danych, zarządzającego SQL-ową bazą danych. 2. System powinien umoŝliwiać pracę na jednej bazie komercyjnej oraz jednej bazie typu Open Source 3. System w warstwie serwera aplikacji i bazodanowej powinien posiadać wersje uruchamiane w środowiskach systemowych bazujących na technologii Microsoft Windows 2000 i wyŝszych lub w środowiskach opartych na systemie Linux lub równowaŝnych systemach. 4. System jest systemem w pełni transakcyjnym. 5. System w warstwie klienckiej (przeglądarka internetowa) umoŝliwia pracę w róŝnych środowiskach: Windows, Linux. (Windows, Linux lub równowaŝnych) z następującymi przeglądarkami WWW z obsługą Wirtualnej Maszyny Javy: a) Microsoft Internet Explorer od wersji 7 w górę, b) Firefox od wersji 3.0. w górę. 6. System poza obsługą mechanizmów współpracy z edytorami Open Office, Microsoft Office lub równowaŝnych nie powinien wymagać instalacji dodatkowych komponentów typu plug-in przez uŝytkowników (urzędników, administratorów, klientów urzędu). System powinien realizować wszystkie czynności przez przeglądarkę internetową z obsługą wirtualnej maszyny Java. 7. Do realizacji wybranych funkcji administracyjnych (archiwizacja bazy danych, aktualizacja oprogramowania) powinno być miejsce pracy na konsoli administracyjnej serwera. Dla komponentów oprogramowania systemowego i narzędziowego, dla których wymagane jest operowanie na konsoli administracyjnej serwera, wszystkie te czynności moŝna realizować wykorzystując interfejs tekstowy za pośrednictwem protokołu SSH. 8. Interfejs uŝytkownika aplikacji udostępniany przez przeglądarkę internetową wykorzystuje takie kontrolki jak: menu, listy pozycji, drzewo, menu kontekstowe, przyciski. 9. Dostarczone oprogramowanie musi posiadać polskojęzyczny interfejs uŝytkownika oraz obsługę polskich liter i sortowania wg polskiego alfabetu. 10. Interfejs uŝytkownika aplikacji udostępniany przez przeglądarkę internetową ma wykorzystywać technologię AJAX w celu przyspieszenia pracy. 11. Dopuszczalne formaty przetwarzanych plików nie mogą być ograniczone przez technologię Systemu. 12. System jest skalowalny, przy czym skalowanie systemu moŝe odbywać się przez: a) dołączenie dodatkowych stanowisk zwiększanie liczby uŝytkowników, b) rozbudowę warstwy aplikacyjnej (zwiększenie zasobów komputerów obsługujących warstwę poprzez rozbudowę pamięci, zwiększenie liczby procesorów oraz zwiększanie liczby maszyn), c) rozbudowę warstwy bazodanowej (zwiększenie zasobów komputerów obsługujących warstwę poprzez rozbudowę pamięci, zwiększenie liczby procesorów, zwiększenie pojemności pamięci masowych). 13. Dostarczone licencje muszą umoŝliwiać przynajmniej dowolne zwiększenie ilości serwerów aplikacji i baz danych (serwery zapasowe, serwery testowe). 14. Wszystkie dostarczane komponenty oprogramowania w ramach SEOD muszą tworzyć Strona 5

6 jednolity system informatyczny, w szczególności poprzez: a) wykorzystanie jednej wspólnej bazy danych (struktura tabel jest jedna, wspólna dla wszystkich komponentów), wszystkie dane zapisywane i odczytywane będą z jednej bazy danych b) wykorzystanie wspólnego interfejsu uŝytkownika, c) wykorzystanie wspólnych kartotek wspomagających przez poszczególne komponenty (kartoteka interesantów urzędu, struktura organizacyjna urzędu, rejestry urzędowe), d) wykorzystanie wspólnego i spójnego systemu uprawnień, e) jedno miejsce logowania się do poszczególnych komponentów systemu. 15. System umoŝliwia klastrowanie wydajnościowe serwerów aplikacji. 16. System wykorzystuje standard XML do wymiany danych i opisu ścieŝek procedowania sprawy. 17. System jest niezaleŝny od wyboru pakietów biurowych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny itp.) słuŝących do tworzenia i uaktualniania poszczególnych dokumentów przez pracowników urzędu. 18. System nie przetwarza dokumentów (plików zawierających dokumenty) w sposób, który uniemoŝliwia ich odczytanie w aplikacji źródłowej. 19. System pozwala na jednoczesny dostęp do danych wielu uŝytkownikom oraz zapewnia ochronę tych danych przed utratą spójności lub zniszczeniem. Wymagania dotyczące obszaru: Wymagania funkcjonalne w zakresie prowadzenia bazy interesantów 1. Ma umoŝliwiać prowadzenie bazy interesantów z podziałem na osoby fizyczne i prawne, zawierającej następujące dane: imię i nazwisko / nazwa, nr PESEL, nr NIP, nr REGON, adres (miejscowość, kod-pocztowy, ulica, nr domu), telefon, telefon komórkowy, , fax 2. Ma posiadać wbudowany słownik GUS (TERYT) w zakresie miejscowości oraz ulic oraz moŝliwość uaktywnienia słownika bądź wyłączenia. Przy stosowaniu słowników TERYT istnieje moŝliwość wprowadzenia danych, których nie ma w słowniku TERYT 3. Baza interesantów ma być jedna dla całego systemu, dostępna dla wszystkich osób pracujących w systemie 4. wyszukiwanie adresata w bazie przynajmniej wg pól: imię i nazwisko / nazwa, nr PESEL, nr NIP, nr REGON, adres (miejscowość, kod-pocztowy, ulica, nr domu), telefon, telefon komórkowym , fax 5. Funkcjonalność scalania kontrahentów w przypadku powielających się wpisów w bazie interesantów Wymagania funkcjonalne w zakresie struktury organizacyjnej 1. Ma mieć moŝliwość definiowania struktury organizacyjnej, (odwzorowanie podległości elementów organizacji jednostki - jednostek podległych, komórek organizacyjnych i stanowisk) 2. Ma posiadać moŝliwość definiowania niezaleŝnych układów struktury organizacyjnej Strona 6

7 3. Ma przyporządkowywać uŝytkownika do wielu stanowisk (praca na wielu stanowiskach) 4. Ma pokazywać całą strukturę i wybranych fragmentów i elementów 5. Ma zarządzać strukturą (dodawanie elementów, edycja itp.) Wymagania funkcjonalne w zakresie obsługi kancelarii 1. System umoŝliwia przyjmowanie korespondencji przychodzącej złoŝonej pocztą elektroniczną (SMTP) na adres urzędu bądź komórki organizacyjnej z wykorzystaniem nośników cyfrowych: płyt CD i DVD oraz pamięci Flash ROM z łączem USB oraz poprzez formularze elektroniczne. 2. Dla korespondencji przychodzącej złoŝonej na nośnikach elektronicznych system umoŝliwia wygenerowanie urzędowego poświadczenia odbioru. 3. System umoŝliwia rejestrację papierowej korespondencji przychodzącej wraz z załącznikami i skanowanie jej do postaci elektronicznej. 4. System umoŝliwia weryfikację złoŝonego na dokumentach podpisu elektronicznego na kaŝdym etapie przetwarzania dokumentu. Weryfikacja podpisu elektronicznego odbywa się przez automatyczne wywołanie dowolnego rozwiązania realizującego zadanie Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego (bez konieczności ręcznego uruchamiania przez urzędnika zewnętrznej aplikacji). 5. System umoŝliwia podpisanie podpisem elektronicznym i weryfikacje podpisu elektronicznego dowolnego elementu pisma: pliku z pismem przewodnim (formularzem), pliku załącznika, wszystkich plików składających się na pismo. 6. System umoŝliwia przetwarzanie spraw oraz korespondencji zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną 7. System ma definiować rejestry dokumentów przychodzących i wychodzących 8. W Systemie ma być zawarte automatyczne tworzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej 9. Ma definiować rejestry dokumentów przychodzących i wychodzących 10. W Systemie ma być zawarte automatyczne tworzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej 11. Metryczka korespondencji przychodzącej w SEOD ma posiadać takie pola jak: a) data wpływu (podpowiadana przez system, z moŝliwością jej modyfikacji dla uprawnionych uŝytkowników); b) nr kancelaryjny nadany przez System c) data pisma d) nr zawarty na piśmie (znak obcy pisma); e) sposób dostarczenia (np. osobiście, pocztą, mailem, faksem, przez ESP) f) nadawcę / odbiorcę; g) treść pisma 12. System ma umoŝliwiać określenie rodzaju korespondencji za pomocą pola słownikowego. 13. System ma posiadać moŝliwość przypisania nadawcy bądź adresata z bazy interesantów 14. Ma posiadać moŝliwość rejestracji dokumentu potwierdzającego dostarczenie pisma adresatowi. 15. Ma posiadać moŝliwość drukowania potwierdzenia przyjęcia dla klienta / interesanta Strona 7

8 (odpowiednik pieczęci wpływu przybijanej na kopii dokumentu dla interesanta) zawierającego: tytuł, dane urzędu, datę wpływu, numer pisma pod którym zostało zarejestrowane we właściwym rejestrze, temat (dotyczy), datę pisma, znak nadawcy, sposób dostarczenia, nadawcę, znak sprawy, miejscowość, datę 16. System umoŝliwia oznaczanie kodem kreskowym dokumentu papierowego (nadruk, naklejka), ewidencjonowanie w systemie przydzielonego pismu kodu kreskowego oraz identyfikowanie w systemie (danych ewidencyjnych) dokumentu przy uŝyciu czytnika kodów kreskowych 17. Dla korespondencji wychodzącej system powinien automatyzować obsługę pism wychodzących poprzez prowadzenie pocztowej ksiąŝki nadawczej w formie rejestru oraz umoŝliwiać drukowanie kopert i pocztowych potwierdzeń odbioru. System ma umoŝliwiać zarejestrowanie oraz powiązanie z odpowiednim dokumentem zwrotnego potwierdzenia dostarczenia dokumentu 18. System umoŝliwia przypisywanie sprawom, pismom oraz dokumentom słów kluczowych oraz szybkie przeszukiwanie repozytorium według słów kluczowych. 19. System umoŝliwia łączenie pism z innymi pismami lub sprawami poprzez zakładanie więzów relacji. 20. System umoŝliwia definiowanie i prowadzenie, rejestrów urzędowych (wydziałowych, urzędowych, innych), wprowadzanie korespondencji, spraw oraz dokumentów (dowolne pliki elektroniczne) do zdefiniowanych wcześniej rejestrów. Istnieje moŝliwość wydrukowania raportów i zestawień ze zdefiniowanych rejestrów. 21. System umoŝliwia generowanie sygnatury sprawy zgodnie z Instrukcjami Kancelaryjnymi właściwymi dla jednostek samorządu terytorialnego. 22. System umoŝliwia monitorowanie przepływu pracy poprzez tworzenie raportów i statystyk. 23. System umoŝliwia określanie uprawnień uŝytkowników (urzędników i administratorów) do czynności i danych, z moŝliwością delegowania uprawnień. 24. System umoŝliwia prowadzenie Ewidencji Struktury Urzędu i Stanowisk Pracy Ewidencji Pracowników Urzędu Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA), Ewidencji Spraw, Ewidencji Dokumentów Archiwalnych 25. System umoŝliwia gromadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej sprawy w postaci poprzez dołączanie/dowiązanie do sprawy obiektów róŝnych typów, co najmniej następujące typy obiektów: załączniki w postaci plików, referencje do innych spraw, referencje do dokumentów przychodzących i wychodzących składających się na akta sprawy, referencje do wpisów w definiowanych i wbudowanych rejestrach, notatki, alarmy. 26. System umoŝliwia pracę urzędnika zgodnie z obowiązującymi procedurami postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną, powstającymi w związku z działalnością urzędu. 27. System umoŝliwia prowadzenie Ewidencji Klientów Urzędu będącej sumą mnogościową Ewidencji Osób Fizycznych, Ewidencji Osób Prawnych, Ewidencji Jednostek Samorządu Terytorialnego 28. System umoŝliwia wprowadzanie zmian kadrowych, urlopów i zastępstw bez konieczności modyfikacji ścieŝek procedowania oraz w przypadkach braku pracownika na danym stanowisku (np. z powodu urlopu) przekazywanie sprawy na inne stanowisko bądź automatycznie, bądź zgłaszając kierownikowi odpowiedniego szczebla konieczność ręcznego przypisania. Strona 8

9 29. System umoŝliwia prowadzenie kontroli czasu wykonania szeregu czynności na ścieŝce. System ma moŝliwość bieŝącego monitorowania o czasie pozostałym do terminowego wykonania przez niego czynności na danym etapie realizacji sprawy z przypisaną ścieŝką procedowania. System ma moŝliwość informowania uŝytkownika (w tym pocztą elektroniczną na adres SMTP uŝytkownika) o zaległościach. 30. System umoŝliwia pełno tekstowe wyszukiwanie dokumentów elektronicznych w repozytorium dokumentowym co najmniej dla następujących formatów: txt,.pdf,.doc,.rtf,.xls,.ppt,.odt.,.sxw. 31. System zapewnia wersjonowanie dokumentów, tj. zachowywanie kolejnych wersji plików dołączanych do dokumentów. UmoŜliwia takŝe ewidencjonowanie, przeglądanie oraz przywracanie starszych wersji plików. 32. System rejestruje historię wszystkich wprowadzonych zmian w polach opisujących dokument. 33. System umoŝliwia sporządzanie raportów informujących o historii kaŝdej sprawy: wykaz wszystkich urzędników, pracujących nad daną sprawą, wraz z załączonymi przez nich dokumentami oraz wykonanymi czynnościami a takŝe czasem przetwarzania przez nich sprawy na węźle. System ma moŝliwość sporządzania za dany okres, dla danego pracownika, grup pracowników, kategorii sprawy zestawień: liczby załatwionych spraw, ilości przetworzonej korespondencji. 34. System umoŝliwia wizualizację historii realizacji sprawy w postaci grafu z pokazaniem węzła/węzłów, w którym aktualnie znajduje się sprawa. 35. System umoŝliwia definiowanie zesłownikowanych klasyfikatorów (cech informacji) dla wszystkich obszarów informacji (dokumenty, pisma, sprawy, teczki, klient urzędu) oraz wyszukiwanie po klasyfikatorach. 36. System umoŝliwia eksport historii sprawy do pliku w formie tekstowej. 37. System umoŝliwia automatyczne generowanie korespondencji seryjnej adresowanej do wielu adresatów (z Ewidencji Klientów Urzędu) na podstawie zdefiniowanego pisma (szablonu). 38. System umoŝliwia prowadzenie słownika dekretacji opisującego polecenia do wykonania dla osoby, na którą następuje dekretacja korespondencji. 39. System umoŝliwia prowadzenie Ewidencji Szablonów Dokumentów. Szablony dokumentów definiowane są co najmniej w następujących formatach: RTF, OpenOffice, plik XML o dowolnej strukturze 40. System umoŝliwia automatyczne wstawianie do dokumentu generowanego na podstawie szablonu podstawowych danych na podstawie informacji zawartych w SEOD (np. numer sprawy, numer pisma, dane adresowe kontrahenta, treść pisma). 41. System udostępnia uŝytkownikom urzędu jedną wspólną ksiąŝkę teleadresową. 42. System musi być zintegrowany z modułami systemu finansowo-księgowego w zakresie co najmniej dostępu z poziomu SEOD do dedykowanych poleceń oraz związanych z nimi interfejsów odpowiedzialnych za przekazywanie danych o pismach, sprawach, dokumentach, kontrahentach i personelu 43. System współpracuje z oprogramowaniem umoŝliwiającym kompresję/dekompresję plików (załączników) z wykorzystaniem programów archiwizujących: ZIP, RAR, TAR, GZIP lub innych popularnych programów archiwizujących. Strona 9

10 Wymagania w zakresie obsługi podpisów elektronicznych 1. System umoŝliwi składane podpisów elektronicznych: a) dla dokumentów elektronicznych w formacie XML w postaci podpisu zagnieŝdŝonego w formacie XADES, b) dla wszystkich pozostałych plików w postaci podpisu w formacie XADES w wyodrębnionym pliku zgodnie ze standardem e-paczki przyjętej w systemie SEKAP. 2. System dokona automatycznie wyboru pomiędzy podpisem zagnieŝdŝonym dla dokumentów elektronicznych w formacie XML a podpisem w wyodrębnionym pliku zgodnie ze standardem e- Paczki systemu SEKAP w zaleŝności od formatu podpisywanego pliku 3. System umoŝliwi składanie podpisów elektronicznych za pomocą: a) podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, b) podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem niekwalifikowanym, c) Profilu Zaufanego epuap (tylko dla dokumentów elektronicznych w formacie XML). 4. Składanie podpisu realizowane będzie w oparciu o wbudowany aplet Java. Obsługiwane będą karty mikroprocesorowe z podpisem kwalifikowanym bądź niekwalifikowanym, pliki PKCS12, zewnętrzne moduły kryptograficzne ze sterownikami PKCS11, zewnętrzne moduły kryptograficzne kompatybilne z Microsoft CSP. Składany podpis będzie znakowany znacznikiem czasu zgodnym z formatem XADES ETSI. 5. System umoŝliwi wybranie wielu plików do podpisania spośród plików powiązanych z danym dokumentem, wpisem do rejestru lub sprawą (nie dotyczy podpisu Profilem Zaufanym epuap). 6. System umoŝliwi tworzenie bufora dokumentów lub wpisów do rejestrów do podpisania podpisem weryfikowanym kwalifikowanym bądź niekwalifikowanym certyfikatem, przy czym: a) w jednym buforze do podpisu mogą się znajdować zarówno pliki przyłączone do dokumentów oraz wpisów w rejestrach, b) istnieje moŝliwość w dowolnym momencie przejrzenia listy obiektów, dla których przyłączone pliki mają zostać podpisane oraz usunięcia wybranych pozycji, c) w trakcie dodawania obiektów, dla których przyłączone pliki mają zostać podpisane, uŝytkownik moŝe wykonywać dowolne operacje w systemie, d) bufor przechowujący obiekty, dla których przyłączone pliki mają zostać podpisane, przechowuje listę obiektów po wylogowaniu się uŝytkownika, e) po wykonaniu operacji podpisania wszystkich plików przyłączonych do obiektów znajdujących się w buforze istnieje moŝliwość sprawdzenia statusu wykonania operacji podpisania dla kaŝdego obiektu z osobna, f) po wykonaniu operacji podpisania wszystkich plików przyłączonych do obiektów znajdujących się w buforze istnieje moŝliwość usunięcia obiektów z bufa, dla których wykonana została operacja podpisania 7. System umoŝliwi podpisanie jednego pliku bądź dokumentu elektronicznego wieloma podpisami elektronicznymi. MoŜna łączyć róŝne rodzaje podpisów ze sobą w dowolnych wariantach, np. składamy w jednym dokumencie XML kolejno trzy podpisy: podpis kwalifikowany z karty mikroprocesorowej, podpis profilem zaufanym i podpis weryfikowany certyfikatem z Centrum Certyfikacji SEKAP. 8. Bezpośrednio po wykonaniu operacji podpisania plików lub dokumentów elektronicznych, system wykona weryfikację podpisów, a jej wynik przyłączany będzie w postaci pliku XML w formacie zgodnym z systemem SEKAP jako kolejny plik połączony z danym dokumentem, pozycją rejestru bądź sprawą. Strona 10

11 9. NiezaleŜnie od automatycznej weryfikacji podpisu elektronicznego, uŝytkownik będzie miał moŝliwość wywołania ręcznej weryfikacji podpisów. Wynik weryfikacji przyłączany będzie w postaci pliku XML w formacie zgodnym z systemem SEKAP jako kolejny plik połączony z danym dokumentem, pozycją rejestru bądź sprawą. 10. System umoŝliwi wykorzystanie list CRL do weryfikacji podpisu elektronicznego. System automatycznie sam zaktualizuje listy CRL i pobierze je z Internetu. Administrator systemu będzie miał moŝliwość skonfigurowania zaufanych centrów certyfikacji z rozróŝnieniem, które centra są kwalifikowane. 11. System umoŝliwi weryfikację podpisów z wykorzystaniem mechanizmów udostępnionych przez epuap. 12. Wynik weryfikacji podpisu elektronicznego zawierać będzie w szczególności (dla kaŝdego podpisu): a) rodzaj podpisu (kwalifikowany, niekwalifikowany, profil zaufany epuap), b) dane osoby podpisującej, c) dane wystawcy certyfikatu weryfikującego podpis, d) data i czas złoŝenia podpisu, e) data i czas znacznika czasu, f) okres waŝności certyfikatu, g) listę plików. 1. Istniej moŝliwość określenia trybu pracy systemu jako EZD, z dodatkową moŝliwością określenia trybu tradycyjnego dla określonych kategorii spraw. 2. MoŜliwość skonfigurowania prawidłowego formatu numeracji spraw, rejestrów i dokumentów. 3. Kontrola poprawności symboli nadawanych komórkom organizacyjnym. 4. MoŜliwość zmiany kategorii archiwalnej sprawy w przypadku, gdy naleŝy zastosować kategorię wyŝszą niŝ określona w wykazach akt. 5. MoŜliwość wyświetlenia oraz wydruku rejestru pism wewnętrznych. 6. Kontrola (np. przez wyświetlenie ostrzeŝenia) w przypadku tworzenia więcej niŝ jednego rejestru przesyłek wpływających lub wychodzących (korespondencji przychodzącej lub wychodzącej) (w trybie EZD). 7. MoŜliwość oznaczenia pisma, dla którego nie wykonano pełnego odwzorowania cyfrowego w systemie EZD, wraz z moŝliwością wyszukania takich pism. 8. MoŜliwość oznaczenia pisma zawierającego informatyczny nośnik danych, którego nie włączono do systemu EZD, wraz z moŝliwością wyszukania takich pism. 9. MoŜliwość wydrukowania spisu spraw zgodnego z wymaganiami Instrukcji. 10. MoŜliwość wydrukowania pisma w sposób zgodny z wymaganiami Instrukcji (wydruk musi zawierać datę wykonania wydruku). 11. MoŜliwość wyświetlenia i wydruku rejestru przesyłek wpływających (korespondencji przychodzącej) w sposób zgodny z wymaganiami Instrukcji. 12. MoŜliwość wyświetlenia i wydruku rejestru przesyłek wychodzących (korespondencji wychodzącej) w sposób zgodny z wymaganiami Instrukcji. 13. Udostępnianie sprawy przez komórkę merytoryczną innym komórkom, wraz z moŝliwością wyboru pism i dokumentów stanowiących akta sprawy, które będą udostępnione tym komórkom. Strona 11

12 14. Obsługa składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych, wraz z moŝliwością określenia składu dla rejestrowanych pism i dokumentów. Wymagania funkcjonalne w zakresie obsługa archiwum zakładowego 1. System zapewnia pracę w trybie EZD, w którym system SEOD pełni funkcję archiwum zakładowego. 2. System zapewnia pracę w trybie tradycyjnym, w którym system SEOD pełni funkcję wspomagającą zarządzanie dokumentacją przekazywaną i przechowywaną w archiwum zakładowym. 3. MoŜliwość określenia trybu pracy systemu jako EZD, z dodatkową moŝliwością określenia trybu tradycyjnego dla określonych kategorii spraw. 4. MoŜliwość określenia komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy stanowiących archiwum zakładowe. 5. Przekazywanie komórce odpowiedzialnej za Archiwum zakładowe kompetencji (uprawnień) do spraw zakończonych, dla których upłynęły 2 lata od końca roku w którym zakończyła się sprawa, w sposób automatyczny lub na polecenie uprawnionego uŝytkownika (dla spraw prowadzonych w systemie EZD). 6. Przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek, poprzez moŝliwość opracowania, wydruku i przekazania do archiwum zakładowego elektronicznej formy spisów zdawczo-odbiorczych (dla spraw prowadzonych w systemie tradycyjnym). 7. Przyjmowanie dokumentacji na nośniku papierowym ze składu chronologicznego, poprzez moŝliwość opracowania, wydruku i przekazania do archiwum zakładowego elektronicznej formy spisów zdawczo-odbiorczych. 8. Przyjmowanie dokumentacji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, ze składu informatycznych nośników danych, których zawartości nie skopiowano do systemu EZD, poprzez moŝliwość opracowania, wydruku i przekazania do archiwum zakładowego elektronicznej formy spisów zdawczo-odbiorczych. 9. Składanie zamówień dotyczących udostępnienia, wypoŝyczenia, kopii papierowej lub formy elektronicznej akt, wraz z kontrolą stanu realizacji zamówień oraz ich obsługą w formie rejestru udostępnień i wypoŝyczeń akt, pozwalającym na kontrolę terminu zwrotu wypoŝyczonych akt. 10. Składanie wniosków o wycofanie dokumentacji z archiwum zakładowego (np. w przypadku wznowienie sprawy) wraz z ich obsługą. 11. Rozbudowane przeszukiwanie zawartości archiwum, w szczególności wyszukiwanie po numerze akt, znaku teczki, osobach przekazujących i odbierających akta, dacie przekazania, temacie sprawy, lokalizacji akt, opisie teczki. 12. Obsługa zakresowej zmiany lokalizacji dokumentacji przechowywanej w Archiwum zakładowym (przesunięcia akt). 13. Inicjowanie na podstawie oznaczenia kategorii archiwalnej brakowania dokumentacji niearchiwalnej, oraz sporządzanie środków ewidencyjnych dokumentacji w związku Strona 12

13 z procedurą brakowania. 14. Sporządzanie środków ewidencyjnych dokumentacji w związku z procedurą przekazywania materiałów archiwalnych do właściwego Archiwum Państwowego. 15. Prowadzenie ewidencji wyników pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach magazynowych Archiwum. 16. Generowanie raportu ze stanu dokumentacji w Archiwum zakładowym (załącznika do sprawozdania rocznego). 17. Uzgodnienie z właściwym terytorialnie Archiwum Państwowym i implementacja procedury obsługi elektronicznego przekazywania akt do Archiwum Państwowego oraz procedur wydawania zgody na brakowanie akt. 18. MoŜliwość eksportu dowolnie wybranej sprawy jako paczki archiwalnej, np. w celu przekazania jako dowodu w sprawie. Wymagania dotyczące obszaru: Administracja systemem 1. System pozwala na uwierzytelnianie się uŝytkowników z wykorzystaniem nazwy uŝytkownika i poufnego hasła oraz umoŝliwia autoryzację dostępu do obiektów: danych i dokumentów. 2. System umoŝliwia definiowanie ról, tj. grup uprawnień uŝytkowników, jakie posiadają w systemie oraz dostępnych mu funkcjonalności. System uprawnień jest zdolny do odzwierciedlenia uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych urzędników, stosowany w jednostkach samorządu terytorialnego i wynikający z Instrukcji Kancelaryjnych. Uprawnienia uŝytkowników są niezaleŝne od systemu uprawnień systemu plikowego obsługiwanego przez system operacyjny lub motoru bazy danych - muszą w całości być obsługiwane przez aplikację. Zakres uprawnień musi umoŝliwia co najmniej: uprawnienie lub zakaz przeglądania dokumentów, edycji własnych dokumentów, edycji dokumentów innych uŝytkowników. 3. System prowadzi dziennik zdarzeń i dostępu do obiektów danych, spraw i dokumentów, umoŝliwiający odtwarzanie historii aktywności poszczególnych uŝytkowników systemu. System umoŝliwia eksport dziennika zdarzeń do pliku. 4. Uwierzytelnianie uŝytkowników do aplikacji moŝe odbywać się za pomocą loginu i hasła. 5. System uprawnień administracyjnych w Systemie ma być hierarchiczny, tzn. będzie moŝliwość powołania przez Administratora innych administratorów i nadania im części posiadanych przez siebie uprawnień (z moŝliwością ograniczenia nadanego zakresu uprawnień do pojedynczego wydziału, wybranych lokalizacji, urządzeń i plików). 6. System wymusza ustawianie hasła z uwzględnieniem wybranego przez administratora poziomu bezpieczeństwa. 7. System umoŝliwia określenie minimalnej liczby znaków w haśle z uwzględnieniem poziomu bezpieczeństwa oraz wymogów opracowanej i przyjętej Polityki Bezpieczeństwa. 8. System umoŝliwia określenie maksymalnej liczby nieudanych prób logowania. 9. System posiada narzędzie do generowania hasła dla kaŝdego uŝytkownika. Podczas konieczności zmiany hasła, pracownik moŝe zmieniać hasło z wykorzystaniem generatora Strona 13

14 haseł. 10. System umoŝliwia odzyskanie utraconego hasła poprzez wygenerowanie nowego hasła. Funkcjonalność ta moŝe zostać wyłączona przez administratora. Wymagania dotyczące obszaru: System obiegu dokumentów SEOD Wsparcie dla uŝytkowników 1. System musi cechować się przyjaznym interfejsem uŝytkownika opartym na typowych rozwiązaniach interfejsów systemów internetowych i intranetowych: wykorzystywać menu, listy, formularze, przyciski, referencje (linki), itp. 2. System musi być wyposaŝony w pomoc kontekstową przeznaczoną dla poszczególnych ról: a) dla klientów w zakresie kontaktu z urzędem drogą elektroniczną. b) dla urzędników w zakresie zakładania i procedowania spraw, dodawania i przetwarzania dokumentów i notatek, wysyłania zapytań i odbierania odpowiedzi, wydawania decyzji. c) dla administratorów w zakresie zadań administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania konfiguracji Systemu Obiegu Dokumentów. 3. System musi posiadać zintegrowany z bazą personelu urzędu system typu LMS (Learning Management System) lub inny system o równowaŝnej funkcjonalności zarządzający szkoleniami w metodyce e-learning, przez integrację systemów: LMS z bazą danych pracowników urzędu w oprogramowaniu elektronicznego obiegu dokumentów - rozumiemy integrację aplikacji będących przedmiotem oferty, 4. System musi posiadać kursy e-learning i testy kompetencyjne obejmujące w całości następującą tematykę: a) Instrukcja kancelaryjna dla organów gminny i związków międzygminnych, b) Przepisy prawa do informacji publicznej c) Wymagania formalne i techniczne Biuletynu Informacji Publicznej, d) Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem. Wymagania dotyczące obszaru: System Obiegu Dokumentów SEOD Wymagania dotyczące licencjonowania oprogramowania 1. Wszystkie licencje muszą być udzielone na czas nieograniczony i bezterminowo. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie komponenty oprogramowania systemowego, narzędziowego, baz danych niezbędne do uruchomienia i wdroŝenia systemów objętych zamówieniem. Dostarczone licencje oprogramowania systemowego, narzędziowego, baz danych SQL powinno uwzględniać równoczesny dostęp do wszystkich zasobów systemu do 50 zalogowanych uŝytkowników Systemu. 3. Zaproponowane przez Wykonawcę warunki licencjonowania Systemu w części obejmującej System Obiegu Dokumentów: a) nie mogą być przywiązane do komputera (miejsca pracy), b) muszą być udzielone Zamawiającemu na określoną ilość uŝytkowników Strona 14

15 (urzędników i administratorów). 4. Licencje muszą w sumie umoŝliwiać jednoczesną pracę w systemie wszystkim nazwanym uŝytkownikom (personalnie definiowanym w systemie). W ramach tej liczby dysponent licencji (Zamawiający) będzie miał nieograniczone prawo przydzielania jednostkom organizacyjnym bądź przemieszczania do poszczególnych jednostek organizacyjnych dopuszczalnej liczby nazwanych uŝytkowników. Zamawiający w ramach licencji będzie mógł zainstalować dodatkowo instancję testową całego systemu. Przydzielenie, przeniesienie oraz pozbawienie licencji na SEOD musi obejmować równieŝ przydzielenie, przeniesienie oraz pozbawienie licencji na oprogramowanie systemowe, bazodanowe oraz inne, jeŝeli jest ono wymagane do poprawnego korzystania z licencji SEOD. 5. Licencje oprogramowania baz danych oraz serwera aplikacji muszą: a) umoŝliwiać instalację oprogramowania zarządzania relacyjna bazą danych przynajmniej na 3 serwerach, b) umoŝliwiać uruchomienie na kaŝdym serwerze nieograniczonej liczby instancji bazy danych (np. bazy danych szkoleniowe, archiwa zapasowe, kopie tymczasowe), c) nie mieć ograniczeń związanych z liczbą uŝytkowników. 6. Licencje na pozostałe oprogramowanie mają być dostarczone w ilości umoŝliwiającej prawidłowe działanie Systemu wg załoŝeń SIWZ. Wymagania dotyczące obszaru: Instalacja, konfiguracja oraz wdroŝenie 1. WdroŜenie systemu przez Wykonawcę musi zawierać: a) ustalenie i wprowadzenie parametrów startowych systemu niezbędnych do rozpoczęcia eksploatacji, w tym strukturę organizacyjną, słownik klasyfikacji dokumentów i spraw (JRWA), rejestry, rodzaje i właściwości ewidencjonowanych obiektów, b) instalację i konfigurację baz danych oraz aplikacji systemowych związanych z działaniem systemu na infrastrukturze sprzętowej dedykowanej do obsługi systemu. 2. System musi być dostarczony wraz z bezterminową licencją na jego uŝytkowanie oraz z minimum 60 miesięcznym wsparciem technicznym w zakresie aktualizacji, rozbudowy i parametryzacji systemu dostosowującej go do zmian prawnych w szczególności dotyczących systemów informatycznych, Instrukcji Kancelaryjnej i Kodeksu Postępowania Administracyjnego 3. Dostawca Systemu musi zapewnić minimum 60 miesięczną gwarancję w następującym zakresie: a) usuwania błędów, awarii i usterek wskazanych przez uŝytkownika oraz 60 miesięczne wsparcie obejmujące: b) udzielanie wyjaśnień i konsultacji Zamawiającemu, 4. Dostawca Systemu musi zapewnić ciągłość publikacji informacji udostępnianych przez System, zgodnie z wymogami prawa, na funkcjonalnej stronie podmiotowej e-urzędu Zamawiającego 5. Wykonawca skonfiguruje i uruchomi dostarczony sprzęt i oprogramowanie. Dotyczy to zarówno oprogramowania dziedzinowego, jak równieŝ oprogramowania wspomagającego. 6. Ewentualne komponenty aplikacji typu desktop mają być zainstalowane na wszystkich komputerach, których pracownicy będą korzystali z Systemu, w szczególności dotyczy skanowania oraz innych niezbędnych do prawidłowego działania Systemu. Strona 15

16 7. Wykonawca opublikuje struktury wszystkich dokumentów elektronicznych słuŝących do wymiany danych z zewnętrznymi systemami oraz udzieli wszelkich informacji, koniecznych do wykonania integracji. 8. Wykonawca przygotuje pełną dokumentację powykonawczą obejmującą m.in.: a) opis uŝytych bibliotek (funkcji, parametrów), b) opis techniczny rodzajów i zastosowanych protokołów komunikacji, c) szczegółowy schemat baz danych systemu, uwzględniający powiązania i zaleŝności między tabelami, d) opis techniczny procedur aktualizacyjnych. 9. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne materiały uzupełniające do powyŝszej dokumentacji powykonawczej, które są konieczne do właściwej eksploatacji systemu (instrukcje obsługi kaŝdego modułu, sprzętu, struktury i powiązania baz danych zgodnie, w szczególności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych). 10. Wykonawca przygotuje (w trakcie realizacji zadania) procedury działania na okoliczność awarii systemu i sprzętu. Procedury awaryjne muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 11. Procedury awaryjne mają obejmować min.: a) Komu zgłosić awarię? b) Postępowanie w okresie oczekiwania na reakcję serwisu, c) Osoby kontaktowe, koordynatorów dla danego typu awarii, d) Ewentualne rekonfiguracje sprzętu, systemu w celu zapewnienia właściwego dalszego działania systemu. 12. Wykonawca przygotuje (w trakcie realizacji projektu) procedury bieŝących prac konserwacyjnych dla poszczególnych składowych systemu. 13. Procedury konserwacyjne muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 14. Procedury konserwacyjne mają obejmować minimum: a) Częstotliwość dokonywania przeglądów, b) Zakres przeglądów konserwacyjnych, c) Listę materiałów eksploatacyjnych (z kodami producentów) koniecznych do wymiany w trakcie eksploatacji systemu. 15. Wykonawca w trakcie realizacji projektu przedstawi wykaz niezbędnych elementów i zalecanych materiałów eksploatacyjnych, które Zamawiający powinien uwzględnić w przyszłych umowach serwisowych, a które są konieczne do pełnego funkcjonowania systemu (przeglądy, wymiana części, aktualizacje, itp.). Wykaz ten nie jest równoznaczny z podjęciem się przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych obowiązków, np. dostawy tych elementów czy wykonywania usług, za wyjątkiem tych elementów, które są w sposób jawny częścią oferty. 16. Wykonawca uruchomi w pełni funkcjonalne z wymaganiami Zamawiającego własne środowisko testowo-szkoleniowe dla minimum własnych 10 stanowiskach, na którym będzie wykonywał czynności szkoleniowe oraz konfiguracyjne, a które po wykonaniu testów jakościowych zostanie przeniesione na dostarczone sprzętowe platformy produkcyjne systemu. W ramach wymaganego środowiska testowego udostępni na okres prowadzonych prac serwer wraz z konfiguracja systemu SEOD w siedzibie Zamawiającego oraz dla modułów e-urzędu zespołu dwu serwerowni własnych z skonfigurowanym oferowanym systemem w zakresie podstawowym. 17. Wykonawca zapewni na czas realizacji szkoleń dostęp do min. 10 skonfigurowanych Strona 16

17 stanowisk roboczych przeznaczonych do celów szkoleniowych. 18. Odbiór jakościowy odbędzie na podstawie przedstawionych scenariuszy i zaakceptowanych scenariuszy przypadków testowych oraz uzyskanych na podstawie ich realizacji wyników testów. Ilość opracowanych scenariuszy testowych, do ich późniejszej weryfikacji musi odzwierciedlać wymagania w zakresie SEOD i e-urząd i musi być zaakceptowana ilościowo jakościowo przez Zamawiającego. Testy musza takŝe odzwierciedlać jako dowód odbioru zgodny z wymaganiami opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U r. Nr 212 poz. 1766), Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz.U r. Nr 214 poz. 1781) oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz.U r. Nr 217 poz. 1836). Testy muszą być przeprowadzone na kaŝdym oddanym etapie wdroŝenia oraz na w całości powtórzone na zakończenie realizacji dla kaŝdego modułu funkcjonalnego oraz wymagań wydajnościowych. Wykonawca przedstawi scenariusze testowe do akceptacji min. na 14 dni przed datą wykonania testów oraz do 7 dni przekaŝe raport z ich wykonania do akceptacji. b) E-Urząd oraz Elektroniczna Skrzynka Podawcza Oferowany system zawiera e-urząd, Edytor Formularzy Elektronicznych, Elektroniczna Skrzynkę Podawczą, Biuletyn Informacji Publicznej Wymagania dotyczące obszaru: Wymagania dla e-urzad, ESP oraz integracji z SEKAP, e-puap 1. ESP musi być zintegrowany z systemem SEOD, SEKAP i epuap w pełnym zakresie opisanym w dokumentacji publikowanej przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI) jednostkę zarządzającą projektem SEKAP. 2. Transmisja dokumentów pomiędzy SEOD SEKAP - epuap oparta musi zostać o mechanizmy komunikacji z wykorzystaniem mechanizmów SEKAP i epuap. 3. W szczególności obsługiwane powinny być następujące komunikaty przychodzące z PeUP SEKAP do SEOD: d) przychodzący dokument elektroniczny z UPO w formacie e-paczki (wniosek), e) wychodzący dokument elektroniczny w formacie e-paczki (pismo), f) zwrotne UPO podpisane przez HSM dla dokumentów wychodzących (pismoupo), g) zwrotne UPO podpisane przez Klienta dla dokumentów wychodzących (pismoupoodb), h) raport wysłania dokumentu (exportdokumentraport), i) powiadomienie do skrzynki kontaktowej (powiadomienie), j) przesłanie pliku do skrzynki kontaktowej (plik), k) Ŝądanie informacji o stanie sprawy (sprawa), l) informacja o stanie sprawy (sprawaraport), Strona 17

18 m) Ŝądanie informacji o stanie naleŝności (naleznosci), n) informacja o stanie naleŝności (naleznosciraport), o) potwierdzenie rozliczenia opłaty (oplatarozliczenie), p) nowa opłata (oplatanowa), q) potwierdzenie nadania identyfikatora opłaty (oplatapotwierdzenie), r) Elektroniczne Poświadczenie Opłaty (epo), s) nowa wpłata (wplatanowa), t) wplata dla opłaty (wplata), u) wplata dla grupy opłat (wplataplat), v) rozliczenie dla grupy opłat (platnoscrozliczenie), w) nowa grupa opłat (platnosc), x) Ŝądanie weryfikacji dokumentu elektronicznego przez SAWPE (sawpe), y) raport weryfikacji dokumentu elektronicznego przez SAWPE (sawperaport), z) nowa skrzynka kontaktowa (skrzynkanowa), aa) potwierdzenie dodania skrzynki kontaktowej (skrzynkapotwierdzenie), bb) Ŝądanie przesłania aktualnych formularzy (pformdrefresh), cc) przesłanie aktualnych formularzy (pformdpack), dd) przesłanie projektu formularza do akceptacji (pformr), ee) przesłanie informacji o usunięciu formularza (pformdusun), ff) przesłanie informacji teleadresowych urzędu (adresrep), gg) przesłanie informacji o strukturze organizacyjnej urzędu (struktrep), hh) przesłanie informacji o rejestrach i zamówieniach publicznych (rejrep), ii) Ŝądanie przesłania załączników do rejestrów i zamówień publicznych (zalacznikireq), jj) przesłanie załączników do rejestrów i zamówień publicznych (zalacznikipart), kk) Ŝądanie przesłania listy pism z rejestru korespondencji przychodzącej (sdpismolistreq), ll) przesłanie listy pism z rejestru korespondencji przychodzącej (sdpismolist), mm) Ŝądanie przesłania danych pisma z rejestru korespondencji przychodzącej (sdpismoreq), nn) przesłanie danych pisma z rejestru korespondencji przychodzącej (sdpismo), oo) Ŝądanie przesłania listy pozycji rejestrów (sdrejestrlistreq), pp) przesłanie listy pozycji rejestrów (sdrejestrlist), qq) Ŝądanie przesłania danych pozycji rejestrów (sdrejestrreq), rr) przesłanie danych pozycji rejestru (sdrejestr), ss) Ŝądanie przesłania listy dokumentów (sddokumentlistreq), tt) przesłanie listy dokumentów (sddokumentlist), uu) Ŝądanie przesłania danych dokumentu (sddokumentreq), vv) przesłanie danych dokumentu (sddokument), ww) Ŝądanie przesłania listy spraw (sdsprawalistreq), xx) przesłanie listy spraw (sdsprawalist), yy) Ŝądanie przesłania danych sprawy (sdsprawareq), Strona 18

19 zz) przesłanie danych sprawy (sdsprawa), aaa) Ŝądanie przesłania listy kontrahentów (sdkontrahentlistreq), bbb) przesłanie listy kontrahentów (sdkontrahentlist), ccc) Ŝądanie przesłania danych kontrahenta (sdkontrahentreq), ddd) przesłanie danych kontrahenta (sdkontrahent), eee) Ŝądanie przesłania listy personelu (sdpersonellistreq), fff) przesłanie listy personelu (sdpersonellist), ggg) Ŝądanie przesłania danych personelu (sdpersonelreq), hhh) przesłanie danych personelu (sdpersonel), iii) komunikat diagnostyczny (ping), jjj) odpowiedź na komunikat diagnostyczny (pingodpowiedz); 4. Pełna obsługa powyŝszych komunikatów oznacza, Ŝe dla komunikatów, których nadawcą jest system elektronicznego obiegu dokumentów, w systemie istnieją funkcje przeznaczone do obsługi komunikatu (dostępne z poziomu interfejsu uŝytkownika, lub, jeŝeli wymaga tego specyfika danego komunikatu, komunikat generowany jest automatycznie jako reakcja na zdarzenie); jeŝeli komunikat tworzony jest w wyniku czynności podjętej przez uŝytkownika programu, obsługa tego komunikatu musi być spójna z logiką wykonywania pozostałych czynności w systemie i w pełni z nimi zintegrowana; 5. System umoŝliwi podgląd kolejki komunikatów brokera integracyjnego z moŝliwością: a) uzyskania informacji o kaŝdym przychodzącym i wychodzącym komunikacie w zakresie: daty i czasu utworzenia komunikatu, adresu URL systemu nadawcy i odbiorcy, data i czas zakolejkowania komunikatu, data i czas ostatniej próby wysłania komunikatu, liczba podjętych prób wysłania komunikatu, informacja czy komunikatu został podpisany, informacja czy komunikatu został zaszyfrowany, informacja czy komunikatu został skompresowany; b) ręcznego wysłania komunikatu diagnostycznego; c) wstrzymania jednego bądź wielu wybranych przez uŝytkownika komunikatów; d) wznowienia jednego bądź wielu wybranych przez uŝytkownika komunikatów; e) eksportu do pliku wybranego komunikatu. 6. System umoŝliwia przyjmowanie i obsługę dokumentów przesłanych z platformy PeUP systemu SEKAP 7. System umoŝliwia przyjmowanie i obsługę dokumentów przesłanych z platformy epuap za pośrednictwem systemu SEKAP 8. Przyjmowanie i obsługa dokumentów elektronicznych, o których mowa powyŝej obejmuje: a) automatyczne (bez udziału uŝytkownika) zarejestrowanie dokumentu przychodzącego z platformy PeUP SEKAP lub epuap w rejestrze przesyłek wpływających wraz z automatycznym uzupełnieniem metadanych co najmniej w zakresie: daty pisma, Strona 19

20 tytułu (na podstawie nazwy usługi na PeUP SEKAP), danych teleadresowych nadawcy; b) automatyczne wyszukanie nadawcy pisma w kartotece Klientów (Kontrahentów) w SEOD a jeŝeli nie zostanie odnaleziony to automatyczne dodanie go do ewidencji klientów urzędu i powiązanie go z zarejestrowaną przesyłką przychodzącą ; c) w przypadku dodawania nowego wpisu do ewidencji klientów urzędu system musi automatycznie przypisywać klientowi adres skrzynki kontaktowej PeUP SEKAP lub adres skrytki na epuap; dotyczy to równieŝ sytuacji gdy wyszukany w ewidencji klient nie posiadał przypisanego adresu skrytki/skrzynki; d) automatyczne załączenie UPO do zbioru plików załączonych do danego pisma; e) system obsługuje wszystkie dostępne w ramach SEKAP warianty generowania UPO dla dokumentów przychodzących, w szczególności: UPO generowane przez komputer komunikacyjny zlokalizowany w siedzibie urzędu z wykorzystaniem lokalnego HSM, UPO generowane przez komputer komunikacyjny zlokalizowany w siedzibie urzędu z wykorzystaniem HSM udostępnianego przez ŚCSI, UPO generowane przez komputer komunikacyjny zlokalizowany w siedzibie ŚCSI; f) automatyczną weryfikację podpisów elektronicznych zgodnie z opisem w Wymaganiach w zakresie obsługi podpisów elektronicznych wraz z automatycznym załączeniem wyniku weryfikacji do zbioru plików załączonych do danego pisma; g) automatyczne określenie dla pisma przychodzącego: właściwego rejestru, osoby odpowiedzialnej, procedury dekretacji; h) moŝliwość określenia osobnych zestawów danych, dla operacji, o których mowa w powyŝszym punkcie, w zaleŝności od symbolu usługi na PeUP SEKAP, w ramach której złoŝony został dokument; i) moŝliwość wysłania na PeUP powiadomienia (zgodnie ze standardami przyjętymi w systemie SEKAP); j) moŝliwość wizualizacji przyjętego dokumentu z wykorzystaniem szablonu wizualizacji zamieszczonego w CRD lub RWD SEKAP (lokalne repozytorium wzorów dokumentów SEKAP); k) moŝliwość utworzenia kopii pliku zawierającego dokument i automatycznego umieszczenia jej w zbiorze plików związanych z danym pismem przychodzącym; l) moŝliwość edycji przyjętego pisma z wykorzystaniem odpowiedniego formularza elektronicznego wykorzystywanego przez PeUP SEKAP obejmująca: pobranie z odpowiedniego repozytorium definicji formularza odpowiedniego dla zastosowanego przy tworzeniu pisma wzoru dokumentu, udostępnienie i obsługa formularza do edycji dokumentu, moŝliwość wykonania wszystkich operacji na edytowanym dokumencie (analogicznie jak dla dokumentu elektronicznego tworzonego w systemie na podstawie wzoru), ze szczególnym uwzględnieniem moŝliwości podpisania go zgodnie z wymaganiami dotyczącymi obsługi podpisu elektronicznego. 9. System umoŝliwi tworzenie, edycję i wysyłanie dokumentów do skrzynek kontaktowych na Strona 20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. warstwa prezentacji, obejmująca interfejsy użytkownika klienta WWW, warstwa danych, zawierająca serwer bazy danych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. warstwa prezentacji, obejmująca interfejsy użytkownika klienta WWW, warstwa danych, zawierająca serwer bazy danych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 7 do siwz 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu EZD w Urzędzie Gminy w Stężycy 2. Zamówienie obejmie w szczególności: 1) Wdrożenie systemu,

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji MUNSOL Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

F8WEB INT.PK1 Przepływ informacji (komunikatów) w systemie v5.1 Komunikaty dotyczące przekazywania pism i wniosków między SOD a PeUP

F8WEB INT.PK1 Przepływ informacji (komunikatów) w systemie v5.1 Komunikaty dotyczące przekazywania pism i wniosków między SOD a PeUP F8WEB INT.PK1 Komunikaty dotyczące przekazywania pism i wniosków między SOD a Ma dostęp do (przez VPN) oraz wszystkich KK przez VPN. Publikuje dla Klientów oraz Interfejs administracyjny. Rejestracja korespondencji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku prowadzenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy i Miasta w Pelplinie

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Załącznik do Zarządzenia Nr 183.195.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 grudnia 2015 r. PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Urząd Gminy Wiązowna 1/7 Spis treści: I. OKREŚLENIA UŻYTE W PROCEDURZE.

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Czy przedmiotem oferty jest dostarczenie bazy danych dedykowanej do oferowanego rozwiązania?

Czy przedmiotem oferty jest dostarczenie bazy danych dedykowanej do oferowanego rozwiązania? Znak WAG II 2910-16/PII/08 Kraków 01.12.2008r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę systemu elektronicznego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji

FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji LTC Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie, 22 maja 2014 r. Nasze zadania Firma LTC oferuje kompleksowe rozwiązania elektronizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP 1. Architektura Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) 1.1. Oprogramowanie musi posiadać architekturę trójwarstwową,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 93/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 93/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2008 roku Zarządzenie Nr 93/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Zgierza elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji DocFlow Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Małopolska wobec epuap

Małopolska wobec epuap Małopolska wobec epuap Zasady integracji samorządów Małopolski na platformie epap poprzez Cyfrowy Urząd Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Cyfrowy Urząd stan obecny Elektroniczna platforma komunikacyjna umoŝliwiającą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda www.comarch.pl Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW II Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie 29.01.09 Agenda e-urząd

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU TALGOS v. 4.0

FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU TALGOS v. 4.0 Załącznik nr 1 FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU TALGOS v. 4.0 System TALGOS w wersji 4.0 zapewnia: 1) kontrolę nad obiegiem informacji (korespondencji przychodzącej i wychodzącej, poczty elektronicznej i innych

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie korespondencją

Zarządzanie korespondencją Zarządzanie korespondencją Aby korzystać z systemu należy: mieć dostęp do internetu uruchomić przeglądarkę internetową (Firefox) Informację od konsultanta EAT adres internetowy login hasło startowe adres

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl:

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: 1. Regulamin niniejszy określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach niekomercyjnego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe Elektroniczne Dzienniki Urzędowe Moduł Komunikacyjny 2009-2013 ABC PRO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument przeznaczony jest dla podmiotów wydających akty prawne. Zawiera opis przesyłania do

Bardziej szczegółowo

4. Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Prosimy o podanie dokładnych wymagań co do ilości certyfikatów, które mają być generowane w module obsługi

4. Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Prosimy o podanie dokładnych wymagań co do ilości certyfikatów, które mają być generowane w module obsługi Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na opracowanie i wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Zarządzania Informacją oraz modułu transakcyjnego do Komunikacji z Internetem dla Urzędu

Bardziej szczegółowo

F8WEB WDR Integracja z epuap - Instrukcja Użytkownika

F8WEB WDR Integracja z epuap - Instrukcja Użytkownika LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA -Załącznik nr 1 do Decyzji nr 232/10 KWP we Wrocławiu z dn. 18.06.2010 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA w sprawie tworzenia, ewidencjonowania oraz przechowywania dokumentów jawnych w komórkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza. FlowER & eboi

Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza. FlowER & eboi Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza FlowER & eboi Agenda Flower Cyfrowy Urząd eboi Serwer wiadomości SCS Administracja SCS Warianty wdrożenia systemu Cele istnienia FlowER

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Radom Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. eurząd. Profil Interesanta

Instrukcja obsługi. eurząd. Profil Interesanta Instrukcja obsługi eurząd Profil Interesanta 2 Instrukcja obsługi eurząd - Profil Interesanta Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 1.1. Jak korzystać z instrukcji...3 1.2. Podstawowe informacje o systemie

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Instrukcja. Elektronicznej Skrzynki Podawczej Instrukcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej Podstawowe funkcje elektronicznej skrzynki podawczej 1. Możliwość składania do urzędu podań w formie elektronicznej (zarówno w postaci przygotowanych przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis)

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) 1. Informacje ogólne Moduł CELINA (e-podpis) jest częścią systemu Fraktal Studio Celne. Moduł słuŝy obsługi spraw przywozowych zgłaszanych do systemu

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.3 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Wysyłka do systemu e-deklaracje

Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje dotyczy wyłącznie deklaracji podatkowych i jest realizowana przez kreatora wysyłki. Na komputerze, na którym dokonywana jest wysyłka powinien

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Spis treści System e-rpo... 3 System e-rpo krok

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu SEKAP 1 DEFINICJE

Regulamin korzystania z systemu SEKAP 1 DEFINICJE Regulamin korzystania z systemu SEKAP 1. Lider Województwo Śląskie; 1 DEFINICJE 2. Partner podmiot działający na obszarze województwa śląskiego korzystający z systemu SEKAP na podstawie zawartej umowy,

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

System informacji prawnej w wersji internetowej

System informacji prawnej w wersji internetowej Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 27/ZP/CBA/2007 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ System informacji prawnej w wersji internetowej Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informacji

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz dostępny na stronie logowania https://lsi.slaskie.pl.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 0300-10/10 Pęcław, dnia 01 października 2010r. O G Ł O S Z E N I E

Nasz znak: 0300-10/10 Pęcław, dnia 01 października 2010r. O G Ł O S Z E N I E Nasz znak: 0300-10/10 Pęcław, dnia 01 października 2010r. O G Ł O S Z E N I E Gmina Pęcław z siedzibą w Pęcławiu 28, REGON 390647370, NIP 6931942641 ogłasza zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3. z dnia 29 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 3. z dnia 29 maja 2015 r. KANCLERZ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL/AZOWA-0161/ZK-3-198/15 ZARZĄDZENIE NR 3 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Szkole

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Elektroniczny system obiegu dokumentów i załatwiania spraw (ESOD) - licencja, instalacja, konfiguracja, uruchomienie oraz szkolenia i serwis Warunki

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Bariera dla e- administracji Przepisy prawne nie odpowiadające istocie elektronizacji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Bariera dla e- administracji Przepisy prawne nie odpowiadające istocie elektronizacji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Postępowanie z dokumentem elektronicznym w urzędzie w świetle ustawy o zmianie ustawy informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Krzysztof Lange Bariera dla e- administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna komunikacja z wykorzystaniem platformy SEKAP. Dariusz Kowal Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Bezpieczna komunikacja z wykorzystaniem platformy SEKAP. Dariusz Kowal Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Bezpieczna komunikacja z wykorzystaniem platformy SEKAP Dariusz Kowal Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Elektroniczna usługa publiczna to usługa świadczona przez administrację publiczną na rzecz

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Spis treści 1. WYMAGANIA... 3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Katowice, 15 października 2015r Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Szablony pism dla pism wychodzących. 1. Dodano możliwość tworzenia gotowych wzorów dokumentów dla pism wychodzących

Szablony pism dla pism wychodzących. 1. Dodano możliwość tworzenia gotowych wzorów dokumentów dla pism wychodzących Lista Zmian do 6.3 Lista Zmian do 6.3 1. Szablony pism dla pism wychodzących. 2. Kreator przenoszenia osób 3. Podpowiadanie istniejących adresatów. 4. Mail dla wszystkich użytkowników. 5. Mail dla kancelarii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Część III Opis przedmiotu zamówienia

Część III Opis przedmiotu zamówienia PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Część III Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z elektronicznego wsparcia Archiwum Zakładowego. Justyna, Adam Drzeniek Urząd Miasta Radlin

Korzyści wynikające z elektronicznego wsparcia Archiwum Zakładowego. Justyna, Adam Drzeniek Urząd Miasta Radlin Korzyści wynikające z elektronicznego wsparcia Archiwum Zakładowego Justyna, Adam Drzeniek Urząd Miasta Radlin Korzyści wynikające z elektronicznego wsparcia Archiwum Zakładowego CZYLI: łatwiej, szybciej,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po cyfrowym urzędzie Poznań 2012

Przewodnik po cyfrowym urzędzie Poznań 2012 Przewodnik po cyfrowym urzędzie Poznań 2012 1 Spis treści 1. Dostęp do Platformy Integrującej str. 3 2. Dostęp do EBOI str. 4 3. Jak złożyć wniosek str. 6 4. Jak sprawdzić status sprawy str. 9 5. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Koninie, określenia wyjątków

Bardziej szczegółowo

Pleszew, dn. 09. 07. 2010r

Pleszew, dn. 09. 07. 2010r Pleszew, dn. 09. 07. 2010r Zarząd Powiatu w Pleszewie ul. Poznańska 79 63 300 Pleszew Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Dostawę i wdrożenie oprogramowania administracyjnego w ramach projektu pn.

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) musi być systemem elektronicznego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup

Bardziej szczegółowo

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Dynamiczny rozwój technologii internetowych oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa mają swoje bezpośrednie konsekwencje także w sferze

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta o uprawnieniach instytucji publicznej wersja 1.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo