SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Znak sprawy: DZ /205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/ , fax: 2/ , zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek, skanerów, monitorów, macierzy i dysków, pozostałego sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego 9 zadań. TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony o wartości powyżej euro, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 203 r. w sprawie kwot wartości zamówienia oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 203r., poz. 735). Szacowania dokonano zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. - Dz. U. z 203r., Poz. 907 z późn. zm.). Zamówienie jest finansowane z Funduszu Spójności oraz z budżetu państwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PRZETARG OGŁOSZONO: - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej po przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, na stronie internetowej: - na stronie internetowej Zamawiającego, - na tablicy w siedzibie Zamawiającego. DANE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA: Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (kody CPV): Fotokopiarki; Urządzenia fotokopiujące; Urządzenia komputerowe; Komputery wysokowydajne; Komputery osobiste; Komputery przenośne; Komputer biurkowy; Skanery komputerowe; Sprzęt związany z komputerami; Monitory ekranowe; Drukarki laserowe; Kolorowe drukarki atramentowe; Drukarki atramentowe;

2 Części, akcesoria i wyroby do komputerów; Aparaty fotograficzne; Kamery cyfrowe; Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedzib Zamawiającego: a) komputerów stacjonarnych Zadanie nr, b) komputerów przenośnych Zadanie nr 2, c) drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Zadanie nr 3, d) kolorowych kserokopiarek formatu A3 Zadanie nr 4; e) skanerów Zadanie nr 5, f) monitorów Zadanie nr 6, g) macierzy i dysków Zadanie nr 7, h) pozostałego sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych Zadanie nr 8 i) programów komputerowych Zadanie nr 9. Dla Zadań nr, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 szczegółowe wymagania techniczne oraz gwarancyjne zamawianych urządzeń zawarte są w załączniku nr do SIWZ. Dla Zadania nr 9 szczegółowe wymagania i dane techniczne zamawianych programów komputerowych zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ. Oferowany sprzęt w zadaniach - 8 musi być sprzętem fabrycznie nowym (nieużywanym) oraz pochodzić z legalnego kanału dystrybucji Producenta. Oferowane oprogramowanie w zadaniu nr 9 musi pochodzić z legalnego kanału dystrybucji Producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp: Zamawiający - opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części: 9 zadań. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. 3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje: Zawarcia umowy ramowej, Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 6. Warunki wymagane od Wykonawców. Termin realizacji przedmiotu zamówienia w poszczególnych zadaniach: a) dla Zadania nr : do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy; b) dla Zadania nr 2: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy; c) dla Zadania nr 3: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy; d) dla Zadania nr 4: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy; e) dla Zadania nr 5: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy; f) dla Zadania nr 6: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy; g) dla Zadania nr 7: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy; h) dla Zadania nr 8: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy; i) dla Zadania nr 9: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy. Dostawa w zadaniach -8 realizowana do siedzib Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego: 2

3 a) przy ul. Lubicz 25A w Krakowie, b) przy ul. Łukasiewicza w Krakowie, c) przy ul. Bagrowa w Krakowie, d) Oddziału w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25 (jeśli wskazano w Załączniku nr do SIWZ), e) Oddziału w Krośnie przy ul. Armii Krajowej 3 (jeśli wskazano w Załączniku nr do SIWZ). Dostawa w zadaniu nr 9 realizowana do siedziby Instytutu przy ul. Lubicz 25A w Krakowie. Dotyczy Zadań nr 8: Oferowany sprzęt musi być sprzętem fabrycznie nowym (nieużywanym, nie refurbished) oraz wydajność komponentów nie może być osiągana poprzez O.C. Do wszystkich urządzeń należy dołączyć kable, niezbędne do ich prawidłowego użytkowania. Instalacja i pierwsze uruchomienie w celu sprawdzenia poprawności działania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (jeżeli wymagane). O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. l i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w niniejszej specyfikacji. Ofertę należy sporządzić na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta ma być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta oraz składane wraz z ofertą dokumenty muszą być złożone w języku polskim, z wyjątkiem prospektów, katalogów i innych materiałów producenta. Wymogu języka polskiego nie będą naruszać podane w ofercie i dokumentach składanych wraz z ofertą nazwy własne. Jako opis oferowanego sprzętu uznane będą prospekty, katalogi i inne materiały producenta, jeżeli zostaną złożone wraz z ofertą. Będą one traktowane jako załączniki do oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści i wymaganiom zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 9 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: ) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie dokonana w następujący sposób: A) Za spełniający warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany Wykonawca, który wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia, tzn. polegające na dostarczeniu podobnego typu sprzętu/oprogramowania, każda o wartości nie niższej niż: 3

4 a) dla Zadania nr ,00 zł brutto, b) dla Zadania nr ,00 zł brutto, c) dla Zadania nr ,00 zł brutto, d) dla Zadania nr ,00 zł brutto, e) dla Zadania nr ,00 zł brutto, f) dla Zadania nr ,00 zł. brutto, g) dla Zadania nr ,00 zł. brutto, h) dla Zadania nr ,00 zł. brutto, i) dla Zadania nr ,00 zł. brutto. Uwaga nr dotycząca Wykonawców składających ofertę na więcej niż jedno zadanie: Warunki udziału w postępowaniu dotyczące wiedzy i doświadczenia podlegają sumowaniu pod względem przedmiotu i wartości. Uwaga nr 2 dotyczy Wykonawców składających ofertę wspólną: Warunki udziału w postępowaniu dla danego zadania dotyczące wiedzy i doświadczenia muszą być spełnione przez jednego z Wykonawców. B) Na spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie stawia żadnych wymagań poza złożeniem odpowiedniego oświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły (spełnia/nie spełnia). Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalnoprawnym, pod względem ich aktualności, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na wiedzę i doświadczenie i/lub dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i/lub na zdolności finansowe podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy pamiętać, iż podmiot z którego potencjału Wykonawca korzysta musi uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. ustawy Pzp. W przypadku korzystania z zasobów więcej niż jednego podmiotu każdy z tych podmiotów wypełnia odrębne zobowiązanie oraz załącza odrębne wymagane dokumenty. Zgodnie z art. 26 ust. 2e podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust 2b odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4

5 8. Dokumenty wymagane. A) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia: oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ; wykaz wykonanych głównych dostaw (minimum 2) zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie) potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, tzn. polegających na dostarczeniu podobnego typu sprzętu/oprogramowania, każda o wartości nie niższej niż: - dla Zadania nr ,00 zł brutto, - dla Zadania nr ,00 zł brutto, - dla Zadania nr ,00 zł brutto, - dla Zadania nr ,00 zł brutto, - dla Zadania nr ,00 zł brutto, - dla Zadania nr ,00 zł. brutto, - dla Zadania nr ,00 zł. brutto, - dla Zadania nr ,00 zł. brutto, - dla Zadania nr ,00 zł. brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców załącznik nr 7 do SIWZ; dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie; pisemne zobowiązanie innych podmiotów (jeżeli dotyczy), zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia załącznik nr 8 do SIWZ. B) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca musi przedstawić następujące dokumenty: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych, wzór załącznik nr 4 do SIWZ; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 4 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 5

6 terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 0 i ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; oraz dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wzór załącznik nr 5 do SIWZ; informacja o powstaniu obowiązku podatkowego na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wzór załącznik nr 9 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio ( 2 ust. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 203r. (Dz. U. z 203r., poz. 23), że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 4-8 ustawy. Za aktualne w rozumieniu niniejszego punktu uznaje się dokumenty wystawione lub sporządzone z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku dokumentu o braku zaległości z uiszczaniem podatków, opłat i składek wystawiony lub sporządzony z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W/w oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. C) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy składają następujące dokumenty: szczegółowy opis oferowanych produktów, potwierdzający spełnianie wszystkich wymagań Zamawiającego zawartych w SIWZ (dla zadań nr 8 w Załączniku nr do SIWZ, a dla zadania nr 9 Załączniku nr 2 do SIWZ). Opis w poszczególnych oferowanych produktów musi zawierać proponowany model, markę i symbol producenta danego sprzętu (jeżeli istnieje); dokument potwierdzający, że oferowany sprzęt był/będzie wyprodukowany zgodnie z normą ISO:900 lub równoważny, wystawiony przez podmiot niezależny (dotyczy zadania nr i zadania nr 2); dokument potwierdzający, że oferowany sprzęt spełnia wymagania wewnątrzwspólnotowego znakowania efektywności energetycznej Energy Star minimum 5.2 (dotyczy zadania nr oraz pozycji nr 2 w zadaniu nr 2) dopuszcza się wydruk ze strony internetowej; dokument potwierdzający, że oferowany sprzęt spełnia wymagania wewnątrzwspólnotowego znakowania efektywności energetycznej Energy Star minimum 5.0 (dotyczy zadania nr 2 poza pozycją nr 2) dopuszcza się wydruk ze strony internetowej; 6

7 deklaracja zgodności CE (dotyczy zadania nr i zadania nr 2) dopuszcza się wydruk ze strony internetowej; oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia kryteria środowiskowe, tj. jest zgodny z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w szczególności zgodności z normą ISO (dotyczy zadania nr ) dopuszcza się wydruk ze strony internetowej; oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia kryteria środowiskowe, tj. jest zgodny z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (dotyczy zadania nr 2) dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. D) Jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie podaje informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U Nr 47, poz. 2 z późn. zm) dalej ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i chce, aby wskazane informacje nie podlegały ujawnieniu osobom trzecim, powinien co do tych informacji złożyć oświadczenie o ich zastrzeżeniu jako informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie Wykonawcy nie może dotyczyć informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak też dotyczyć nazwy Wykonawcy (firmy), jego adresu, oraz oferowanej ceny. Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy załączyć do oferty. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą zostać oznaczone i umieszczone w osobnej, wewnętrznej kopercie z napisem Tajemnica przedsiębiorstwa. E) Wszystkie wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu. F) Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład grupy Wykonawców składających ofertę, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu. Natomiast warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione przez wszystkich Wykonawców wspólnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców (wg. Kodeksu cywilnego - art. 98) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców składających wspólną ofertę. W/w pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania 7

8 Wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych Wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Zgodnie z treścią art.4 ustawy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Wymagania dotyczące wadium. Ustala się wadium w wysokości: a) dla Zadania nr : 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych); b) dla Zadania nr 2: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych); c) dla Zadania nr 3: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych); d) dla Zadania nr 4: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych); e) dla Zadania nr 5: 00,00 PLN (słownie: sto złotych); f) dla Zadania nr 6: 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych); g) dla Zadania nr 7: 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych); h) dla Zadania nr 8: 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych); i) dla Zadania nr 9: 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium stanowiące sumę wadiów dla danych zadań. Wykonawca wnosi wadium przed terminem składania ofert tj. do dnia 2 września 205r. do godz. 9:30, w następujących formach:. pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO S.A. O/ Kraków, ul. Dunajewskiego, nr konta Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego; lub w formie bezgotówkowej w kasie INiG-PIB, ul. Lubicz 25A, Kraków III piętro, w oryginale, w następujących formach : 2. w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 3. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 09, poz. 58, z późn. zm.). Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom wyklucza się. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 8

9 wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z art.46 ust., a, 2, 4 ustawy Pzp. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 0. Sposób sporządzenia oferty oraz sposób obliczania ceny. Ofertę w danym zadaniu należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Oferta dla danego zadania musi zawierać: a) cenę oferty łącznie (netto i brutto) oraz wycenę poszczególnych pozycji asortymentowych (ceny jednostkowe). Ceny w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich. b) wszystkie wymagane dokumenty, określone w pkt. 8 SIWZ, c) proponowany termin realizacji zamówienia w danym zadaniu, d) oferowany przez Wykonawcę okres udzielonej gwarancji oraz dodatkowy okres gwarancji (dotyczy zadań nr 3 6) i wyszczególnienie spełnienia wszystkich wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ załączniku nr (opis oferowanego sprzętu). Wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie, wszelkie ewentualne upusty, koszty dojazdu, transportu, opłaty celne i podatkowe. Cena oferty powinna uwzględniać również wszelkie inne, nie wymienione w formularzu, a konieczne do poniesienia zdaniem Wykonawcy koszty, związane z realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ. Cenę oferty w danym zadaniu należy skalkulować i podać w ofercie stosownie do wymagań Zamawiającego. Podana cena w danym zadaniu jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy. Zamawiający nie dopuszcza wyrażenia cen w walucie obcej. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę będącego osobą zagraniczną, nie podlegającą obowiązkowi podatkowemu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zobowiązany jest on zamieścić taką informację wraz z podaną ceną. Wykonawca zagraniczny podaje tylko cenę ofertową netto. Zamawiający, w celu zapewnienia możliwości porównania cen, doliczy do ceny oferty podatek VAT. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby / osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Oferta wraz z załącznikami musi być zgodna zarówno w sposobie jej sporządzenia, jak i zawartości merytorycznej i treści z ustawą Pzp i ze wszystkimi postanowieniami niniejszej SIWZ. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem uprawnionej osoby. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.. Kryteria oceny ofert. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z art. 87 ust. ustawy Pzp. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: A) Dla zadania nr oraz zadania nr 2 i) cena ogółem brutto (cena oferty obejmująca całość wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia danym zadaniu): 95 % ii) Dodatkowy okres gwarancji na dostarczany sprzęt poza wymagany w SIWZ: 5 % 9

10 B) Dla zadania nr 3, zadania nr 4, zadania nr 5 oraz zadania nr 6: i) cena ogółem brutto (cena oferty obejmująca całość wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia danym zadaniu): 95 % ii) Dodatkowy okres gwarancji na dostarczany sprzęt poza wymagany w SIWZ: 5 % C) Dla zadania nr 7, zadania nr 8 i zadania nr 9: i) cena ogółem brutto (cena oferty obejmująca całość wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia danym zadaniu): 95 % ii) termin realizacji zamówienia w danym zadaniu: 5 % W kryterium cena oferty brutto (Wc) dla zadań nr - 9: cena oferty brutto minimalna Wc = cena oferty brutto badanej x 95 pkt. W kryterium dodatkowy okres gwarancji na dostarczony sprzęt poza wymagany w SIWZ (Wg) dla zadania nr, zadania nr 2: Ocena w tym kryterium nastąpi na podstawie wypełnionego formularza ofertowego (Załącznik nr 3 do SIWZ). W zakresie kryterium dodatkowy okresu gwarancji na dostarczany sprzęt poza wymagany w SIWZ oferta może uzyskać maksymalnie 5 pkt. Ofertom zostaną przyznane punkty w następujący sposób: za brak dodatkowego okresu gwarancji oferta otrzyma 0 pkt., za dodatkowe 2 miesięcy gwarancji oferta otrzyma 2,5 pkt., za dodatkowe 24 miesiące i więcej oferta otrzyma 5,0 pkt. W kryterium dodatkowy okres gwarancji na dostarczony sprzęt poza wymagany w SIWZ (Wg) dla zadania nr 3, zadania nr 4, zadania nr 5 i zadania nr 6: Ocena w tym kryterium nastąpi na podstawie wypełnionego formularza ofertowego (Załącznik nr 3 do SIWZ). W zakresie kryterium dodatkowy okresu gwarancji na dostarczany sprzęt poza wymagany w SIWZ oferta może uzyskać maksymalnie 5 pkt. Ofertom zostaną przyznane punkty w następujący sposób: za brak dodatkowego okresu gwarancji oferta otrzyma 0 pkt., za dodatkowe 2 miesięcy gwarancji oferta otrzyma 5 pkt. UWAGI: ) Punktacja kryterium Dodatkowy okres gwarancji ( ) zostanie przyznana tylko za wskazane powyżej okresy udzielanej gwarancji. 2) W przypadku zaoferowania okresu gwarancji poniżej wymaganego w SIWZ oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. pkt. 2 ustawy Pzp. 3) Zamawiający wymaga, aby w treści oferty Wykonawcy wskazali okres gwarancji zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ dla danego zadania oraz dodatkowy oferowany okres gwarancji wartościami wskazanymi powyżej. W kryterium termin realizacji zamówienia (Wt) dla zadań nr 7-9: oferowany najkrótszy termin wykonania zamówienia w tygodniach (nie krócej niż 2 tyg.) Wt = termin wykonania zamówienia badanej oferty w tygodniach x 5 pkt. 0

11 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów w danym zadaniu (dla zadań nr 6: Wc + Wg a dla zadań nr 7 9: Wc + Wt). 2. Wymagany termin realizacji zamówienia. Wymagany termin realizacji zamówienia w poszczególnych zadaniach nie dłużej niż 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy (dotyczy Zadań nr 9). 3. Termin związania ofertą: 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 4. Miejsce oraz termin składania ofert oraz otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć w siedzibie Instytutu Kraków, ul. Lubicz 25 A, sekretariat pok.3, I piętro w zamkniętej kopercie opatrzonej z napisem Przetarg nieograniczony nr DZ 270- /205 na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek, skanerów, monitorów, macierzy i dysków, pozostałego sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego 9 zadań. Oferta na Zadanie nr w terminie do 2 września 205r. do godz. 0:00. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 września 205r. do godz. 0:5 w siedzibie Instytutu w Krakowie, przy ul. Lubicz 25A, I p, pok Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25 A Kraków lub fax. 2/ lub pocztą elektroniczną Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza otrzymanie pism faksem lub drogą elektroniczną. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami - w zakresie spraw technicznych: Waldemar Gastoł tel. 2/ , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 4:00, ; - w sprawach proceduralnych: Monika Stachnik tel. 2/ , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-4:00, fax. 2/ , ; Elżbieta Turek tel. 2/ , od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-3:00, fax. 2/ , e- mail: ; Magdalena Szymanik - tel. 2/ , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-3:00, fax. 2/ , Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek

12 o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. W korespondencji kierowanej do zamawiającego należy wpisać znak postępowania: DZ /205. Zgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, na adres wskazany powyżej. Zamawiający nie udzieli żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemnego trybu postępowania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzone w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: Wszelkie zmiany, uzupełnienia i ustalenia, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ, Zamawiający zawiadomi na stronie internetowej. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 6. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY DOTYCZY TYLKO ZADANIA NR, ZADANIA NR 2 i ZADANIA NR 3 oraz ZADANIA NR 4. Na podstawie art. 47 ust. i 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie dla danego zadania (zadania nr i/lub zadania nr 2 i/lub Zadania nr 3 i/lub Zadania nr 4), wniesione w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 48 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: - pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO S.A. O/ Kraków, ul. Dunajewskiego, nr konta: ; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W/w poręczenia i gwarancje należy dołączyć w oryginale. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla danego zadania w następujący sposób: 00% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Wykonawcy występujący ze wspólną ofertą ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy. DLA ZADAŃ NR 5 9 ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 7. Warunki umowy, które zostaną wprowadzone do umowy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę w danym zadaniu. 2

13 Jako termin zawarcia umowy zostanie wyznaczona data przypadająca nie wcześniej niż 0 dni licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego uczestnikom postępowania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. a ustawy Pzp. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień i wymagań wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych i cen zawartych w ofercie - wzór umowy stanowi załącznik nr 0 do SIWZ. W przypadku dofinansowania zakupu sprzętu i/lub oprogramowania ze środków Funduszu Spójności oraz z budżetu państwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zamawiający wymaga wystawienia odrębnej faktury. Zamawiający wskaże Wykonawcy sprzęt i/lub oprogramowanie finansowane ze środków zewnętrznych w momencie zawarcia umowy. 8. Środki ochrony prawnej Wobec treści ogłoszenia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres czynności na jakie dopuszczalne jest wniesienie odwołania określają zapisy art. 80 ustawy Pzp. 9. Ogłoszenia wyników przetargu Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych - wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej, na stronie internetowej INiG-PIB oraz w miejscu publicznie dostępnym. 20. Załączniki do SIWZ: Nr Szczegółowe wymagania techniczne oraz gwarancyjne zamawianych urządzeń (dla zadań nr 8); Nr 2 Szczegółowe wymagania i dane techniczne zamawianych programów komputerowych (dla zadania nr 9); Nr 3 Formularz ofertowy wzór; Nr 4 Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. ustawy Pzp; Nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. ustawy Pzp; Nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp (tzw. grupy kapitałowe); Nr 7 Doświadczenie Wykonawcy wykaz dostaw; Nr 8 Zobowiązanie podmiotu trzeciego; Nr 9 Informacja o powstaniu obowiązku podatkowego na podstawie art. 9 ust. 3c ustawy Pzp; Nr 0 Wzór umowy. Kraków, dnia 7 sierpnia 205r.... zatwierdzam podpis kierownika jednostki Zamawiającej 3

14 Załącznik nr do SIWZ Nr sprawy: DZ /205 Szczegółowe wymagania techniczne oraz gwarancyjne oferowanego sprzętu Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp: Zamawiający - opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zadanie nr Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych do Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego: - w Krakowie przy ul. Lubicz 25A, ul. Łukasiewicza, ul. Bagrowa ; - oraz Oddziału Krosno zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 3. Wymagania ogólne: a) oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nigdy nieużywany (nie refurbished), a wydajność komponentów nie może być osiągana poprzez O.C.; b) komputery będą wykorzystywane dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu i poczty, zasobów bibliotecznych, jako stacja programistyczna, do symulacji i obliczeń oraz do pracy ze specjalistycznym oprogramowaniem i aparaturą; c) oferowany komputer ma posiadać licencję na Windows 8. ale mieć zainstalowany system Windows 7 Professional (64 bit) lub równoważny wraz nośnikiem do każdego komputera. System niewymagający aktywacji przez telefon ani Internet. System w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby jeden komputer z pozycji 5 ma posiadać licencję na Windows 8. ale mieć zainstalowany system Windows 7 Professional (32 bit) lub równoważny wraz nośnikiem. Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli z systemem operacyjnym Windows 7 32 bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL wraz z Windows Logo Verification Report); d) oferowany każdy komputer musi posiadać nagrywarkę DVD, komplet kabli, mysz i klawiaturę w układzie polskim programisty oraz nośnik ze sterownikami na wypadek reinstalacji systemu operacyjnego; e) obudowa wymagana typu MidiTower/Tower umożliwiająca serwisowanie (montaż/demontaż komponentów) komputera bez użycia narzędzi wyklucza się używanie wkrętów/szybkowkrętów/śrub motylkowych f) obudowa ma posiadać wbudowane głośniki; g) obudowa/płyta główna musi posiadać wbudowany system diagnostyczny zgłaszający problemy (wizualnie lub dźwiękowo) w szczególności: uszkodzenie lub brak RAM, uszkodzenie złącz na płycie głównej, uszkodzenie kontrolera video, uszkodzenie dysku twardego, awarię BIOS'u i procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może zajmować standardowych slotów rozszerzeń na płycie głównej; h) obudowa musi mieć wbudowany czujnik otwarcia obudowy(nie zajmujący slotów kart rozszerzeń) i głośnik, oraz musi umożliwiać fizyczne zabezpieczenie obudowy komputera przy pomocy stalowej linki (np. kensington lock) i kłódki (dedykowane oczko w obudowie ); i) do każdego komputera muszą być dołączone dodatkowe uchwyty montażowe zgodne z systemem montażu dla dysków, umożliwiające dalszą rozbudowę o dodatkowe dyski (do maksymalnej możliwej ilości); 4

15 j) wymagane i podawane w tabeli ilości portów nie mogą być uzyskiwane poprzez dodatkowe karty rozszerzeń; k) sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane przez procesor chipset płyty głównej i BIOS z możliwością włączenia/wyłączenia dla poszczególnych komponentów systemu; l) zdalne zarządzanie poprzez wbudowaną technologię zarządzania i monitorowania komputera (opartą na IPv4 i IPv6) na poziomie sprzętowym niezależnie od stanu czy obecności systemów operacyjnych umożliwiające: monitorowanie komponentów, zdalną konfigurację BIOS; m) oferowane komputery mają mieć sprzętową możliwość połączenia się poprzez szyfrowane protokoły z serwerem zarządzającym w określonych interwałach czasowych, w przypadku wystąpienia zdarzenia lub na żądanie z poziomu BIOS'u; n) mają być wyposażone w sprzętowy firewall zarządzany zdalnie z serwera i niedostępny dla lokalnego systemu i lokalnych aplikacji; o) BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI umożliwiający: z poziomu BIOS odczytanie informacji o komputerze (wersja BIOS, nr seryjny komputera, ilości i sposobu obłożenia pamięci RAM, typie procesora z inf. o ilości rdzeni i wielkości poszczególnych pamięci, pojemności dysku, rodzajach napędów, MAC adresie karty sieciowej, kontrolerze audio, itp.), blokowanie wejścia do BIOS i blokowanie startu systemu operacyjnego z gwarancją utrzymania haseł po odcięciu zasilania i podtrzymania BIOS, blokowanie ładowania systemu z innych urządzeń, blokowanie/odblokowywanie karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego i szeregowego, slotów PCI z poziomu BIOS, ustawienie portów USB w tryb uniemożliwiający uruchamianie z zapewnieniem widoczności w systemie, dowolne włączanie/wyłączanie grup portów USB; p) możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz statusu gwarancji na podstawie numeru seryjnego u producenta lub jego przedstawiciela; q) dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na podstawie numeru seryjnego lub modelu poprzez stronę WWW; r) Zamawiający wymaga gwarancja na okres 36 miesięcy oraz 36 miesięczna opcja pozostawienia dysku u Zamawiającego, w przypadku awarii. Naprawa (serwis) w następnym dniu roboczym oraz świadczona na miejscu u Zamawiającego. Serwis urządzenia musi być realizowany przez Producenta lub autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. s) zainstalowane zasilacze muszą zapewnić stabilną pracę i zabezpieczyć zapotrzebowanie energetyczne jednostki; t) oferowany sprzęt musi: być wyprodukowany zgodnie z normą ISO:900 lub równoważną, spełniać wymagania wewnątrzwspólnotowego znakowania efektywności energetycznej Energy Star minimum 5.2, spełniać kryteria środowiskowe, tj. być zgodny z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w szczególności zgodności z normą ISO , posiadać deklarację zgodności CE, systemy operacyjne zainstalowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego muszą być oryginalne, pochodzić z legalnego źródła, nie łamać warunków żadnej licencji. Wszystkie systemy w języku polskim. 5

16 L.p. Nazwa, wymagania szczegółowe Ilość Komputer stacjonarny typ I 4 a) Procesor zgodny z x86 uzyskujący w konfiguracji jednoprocesorowej minimum 5030 punktów według testów PassMark CPU Mark; b) Pamięć minimum 4 GB RAM z możliwością dalszej rozbudowy poprzez dołożenie kości w wolne gniazda (obłożenie max 50% gniazd); c) Hybrydowy dysk twardy SATA 3 minimum TB; d) Grafika zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 0., Shader 4. posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode, lub równoważna; e) Zasilacz o mocy max 300W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%; f) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wskazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 25 db; g) Gniazda rozszerzeń: minimum 2xPCI Express x6, minimum xpci Express x, minimum xpci 32, minimum 4 złącza SATA w tym minimum 2 SATA3.0; h) Możliwość spięcia razem dwóch kart graficznych; i) Minimum 4 gniazda na pamięci z obsługa maksymalną aż do min. 6 GB RAM; j) Minimum 0 portów USB w tym minimum 4 USB 3.0 (minimum 2 USB 3.0 z przodu obudowy); k) Pozostałe porty: min. xrs232, min 2x PS/2, min. xvga, min. 2xDisplayPort; l) Karta sieciowa wspierająca WOL, PXE 2. i zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej konsoli zarządzania niezależnej od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); m) Porty słuchawek i mikrofonu na przednim i tylnym panelu. 2 Komputer stacjonarny typ IIa 6 a) Procesor zgodny z x86 uzyskujący w konfiguracji jednoprocesorowej minimum 7250 punktów według testów PassMark CPU Mark; b) Pamięć minimum 8 GB RAM z możliwością dalszej rozbudowy poprzez dołożenie kości w wolne gniazda (obłożenie max 50% gniazd); c) Hybrydowy dysk twardy SATA 3 minimum TB; d) Grafika zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 0., Shader 4. posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode, lub równoważna; e) Zasilacz o mocy max 300W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%; f) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz 6

17 wskazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 25 db; g) Gniazda rozszerzeń: minimum 2xPCI Express x6, minimum xpci Express x, minimum xpci 32, minimum 4 złącza SATA w tym minimum 2 SATA3.0; h) Możliwość spięcia razem dwóch kart graficznych; i) Minimum 4 gniazda na pamięci z obsługa maksymalną aż do min. 6 GB RAM; j) Minimum 0 portów USB w tym minimum 4 USB 3.0 (minimum 2 USB 3.0 z przodu obudowy); k) Pozostałe porty: min. xrs232, min 2x PS/2, min. xvga, min. 2xDisplayPort; l) Karta sieciowa wspierająca WOL, PXE 2. i zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej konsoli zarządzania niezależnej od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); m) Porty słuchawek i mikrofonu na przednim i tylnym panelu. 3 Komputer stacjonarny typ IIb a) Procesor zgodny z x86 uzyskujący w konfiguracji jednoprocesorowej minimum 7250 punktów według testów PassMark CPU Mark; b) Pamięć minimum 8 GB RAM z możliwością dalszej rozbudowy poprzez dołożenie kości w wolne gniazda (obłożenie max 50% gniazd); c) Hybrydowy dysk twardy SATA 3 minimum TB; d) Grafika zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 0., Shader 4. posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode, lub równoważna; e) Dodatkowa karta graficzna z wbudowaną pamięcią na karcie graficznej minimum 2GB; f) Zasilacz o mocy max 300W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%; g) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wskazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 25 db; h) Gniazda rozszerzeń: minimum 2xPCI Express x6, minimum xpci Express x, minimum xpci 32, minimum 4 złącza SATA w tym minimum 2 SATA3.0; i) Możliwość spięcia razem dwóch kart graficznych; j) Minimum 4 gniazda na pamięci z obsługa maksymalną aż do min. 6 GB RAM; k) Minimum 0 portów USB w tym minimum 4 USB 3.0 (minimum 2 USB 3.0 z przodu obudowy); l) Pozostałe porty: min. xrs232, min 2x PS/2, 7

18 min. xvga, min. 2xDisplayPort; m) Karta sieciowa wspierająca WOL, PXE 2. i zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej konsoli zarządzania niezależnej od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); n) Porty słuchawek i mikrofonu na przednim i tylnym panelu. 4 Komputer stacjonarny typ IIIa a) Procesor zgodny z x86 uzyskujący w konfiguracji jednoprocesorowej minimum 9950 punktów według testów PassMark CPU Mark; b) Pamięć minimum 6 GB RAM z możliwością dalszej rozbudowy poprzez dołożenie kości w wolne gniazda (obłożenie max 50% gniazd); c) Hybrydowy dysk twardy SATA 3 minimum TB; d) Grafika zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX, Shader 5.0 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode, lub równoważna; e) Zasilacz o mocy max 300W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% f) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wskazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 db; g) Gniazda rozszerzeń: min. 2xPCI Express x6, min. xpci Express x4, min. xpci Express x, min. xpci 32, min. 4 złącza SATA w tym min. 2 SATA3.0; h) Możliwość spięcia razem dwóch kart graficznych; i) Minimum 4 gniazda na pamięci z obsługa maksymalną aż do min. 64 GB RAM; j) Minimum 0 portów USB w tym minimum 4 USB 3.0 (minimum 2 USB 3.0 z przodu obudowy); k) Pozostałe porty: min. x RS232, min. 2x PS/2, min. x VGA, min. 2x DisplayPort; l) Karta sieciowa wspierająca WOL, PXE 2. i zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej konsoli zarządzania niezależnej od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); m) Dwie przejściówki DisplayPort na DVI; n) Porty słuchawek i mikrofonu na przednim i tylnym panelu 5 Komputer stacjonarny typ IIIb 3 a) Procesor zgodny z x86 uzyskujący w konfiguracji jednoprocesorowej minimum 9950 punktów według testów PassMark CPU Mark; b) Pamięć minimum 6 GB RAM z możliwością dalszej rozbudowy poprzez dołożenie kości w wolne gniazda (obłożenie max 50% gniazd); c) Hybrydowy dysk twardy SATA 3 minimum TB; d) Grafika zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia 8

19 pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX, Shader 5.0 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode, lub równoważna; e) Dodatkowa kartą graficzną osiągającą w testach PassMark GPU Mark minimum 300 punktów; f) Zasilacz o mocy max 300W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%; g) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wskazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 db; h) Gniazda rozszerzeń: min. 2xPCI Express x6, min. xpci Express x4, min. xpci Express x, min. xpci 32, min. 4 złącza SATA w tym minimum 2 SATA3.0; i) Możliwość spięcia razem dwóch kart graficznych; j) Minimum 4 gniazda na pamięci z obsługa maksymalną aż do min. 64 GB RAM; k) Minimum 0 portów USB w tym minimum 4 USB 3.0 (minimum 2 USB 3.0 z przodu obudowy); l) Pozostałe porty: min. x RS232, min. 2x PS/2, min. x VGA, min. 2x DisplayPort; m) Karta sieciowa wspierająca WOL, PXE 2. i zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej konsoli zarządzania niezależnej od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); n) Dwie przejściówki DisplayPort na DVI; o) Porty słuchawek i mikrofonu na przednim i tylnym panelu; p) Licencja na Windows 8. ale zainstalowany system Windows 7 Professional (32 bit) lub równoważny wraz nośnikiem. Warunki równoważności dla systemu operacyjnego (Windows 7 PL OEM): a) system w języku polskim; b) system 64 bit o ile w SIWZ nie wpisano inaczej; c) zestaw nośników; d) współpraca z domenami i Active Directory (AD); e) brak konieczności aktywacji przez Internet; f) praca natywna (bez utraty wydajności) z obowiązującym w firmie systemem Cogisoft, oprogramowaniem do audytu legalności oprogramowania (LanCenter), sieciową aplikacją OCR (Fine Reader Corporate Edition) i oprogramowaniem antywirusowym (OfficeScan); g) możliwość delegowania uprawnień dla użytkownika i maszyny z poziomu AD; h) opcja przypominania i możliwość zmiany hasła domenowego w określonych interwałach czasowych; i) możliwość świadczenia pomocy zdalnej i łączenia się z pulpitami zdalnymi komputerów; j) możliwość zdalnej instalacji aplikacji w formie paczek poprzez AD; k) możliwość uruchomienia wirtualnej maszyny w systemie operacyjnym w ramach jednej licencji - do obsługi urządzeń starszego typu (skanerów, drukarek, aparatury, itp.) nie posiadających sterowników lub nie obsługujących najnowszych systemów operacyjnych; 9

20 l) możliwość obsługi urządzeń do uwierzytelniania jako podpis elektroniczny lub jako klucze uwierzytelniające do uruchomienia komputerów; m) możliwość w razie potrzeby wykorzystania pamięci zewnętrznych (np. kart pamięci lub pendrive) w celu zwiększenia wydajności systemu jako dodatkowa pamięć systemowa. 20

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inig.pl/zamowienia-pub

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inig.pl/zamowienia-pub Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inig.pl/zamowienia-pub Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 212-384814. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 212-384814. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:384814-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 212-384814 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195749-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2015r. Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015

Warszawa, dnia 03.03.2015r. Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015 Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015 Warszawa, dnia 03.03.2015r. Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego 2 Numer ogłoszenia: 46726-2015; data zamieszczenia: 03.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.attis.com.pl Warszawa: Sprzęt komputerowy Numer ogłoszenia: 41365-2014; data zamieszczenia: 27.02.2014

Bardziej szczegółowo

której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl

której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl Zielona Góra: Dostawa sprzętu komputerowego dla Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl 1 z 9 2015-12-01 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: WFA.2420.12.2015.JR Dostawa, instalacja i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o przetargu nieograniczonym. o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

OGŁOSZENIE. o przetargu nieograniczonym. o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego Tucholskiej Grupy Zakupowej OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa urządzeń komputerowych Numer ogłoszenia: 439734-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa urządzeń komputerowych Numer ogłoszenia: 464360-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 455210-2013; data zamieszczenia: 07.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Biała Podlaska: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 455210-2013; data zamieszczenia: 07.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Biała Podlaska: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 455210-2013; data zamieszczenia: 07.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl Warszawa: Świadczenie usług polegających na kierowaniu osób do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa.pl Bydgoszcz: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa implantów i ekspanderów piersi oraz ekspanderów tkankowych

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2016/S 020-031117. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2016/S 020-031117. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31117-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2016/S 020-031117 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18984-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH Numer ogłoszenia: 174346-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stargard.sr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stargard.sr.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stargard.sr.gov.pl Stargard Szczeciński: DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH DO SĄDU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Częstochowa, 2016.07.14 IZ.271.43.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, serwera, przełączników zarządzalnych warstwy 2, akcesoriów komputerowych i oprogramowania -

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji wrocławskiej. Numer ogłoszenia: 400090-2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.is.poznan.pl Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa profesjonalnych środków higieny Numer ogłoszenia: 293876-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa profesjonalnych środków higieny Numer ogłoszenia: 293876-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-11-02 14:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: snzoz.bip-gov.eu/index.php?id=65 Lublin: Dostawa profesjonalnych środków higieny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2015. Białystok: Dostawa 5 bibliotek taśmowych, 4 laptopów oraz 4 dysków macierzy do sądów apelacji białostockiej. Numer ogłoszenia: 309166 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl Firlej: Dostawa tablic interaktywnych i komputerów w ramach projektu pn.: Budowa i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 8 2015-03-10 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Druk i sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl 1 z 6 2015-11-13 13:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl Zielona Góra: Dostawa zestawów komputerowych dla Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-lodz.pl Łódź: Dostawa zestawów komputerowych - ZP/ŁOW NFZ/3/2013 Numer ogłoszenia: 166942-2013;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\02-1=przetargi 2015\01=PN=KOMPUTEROWY STACJONARNE I NOTEBOOKI\...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\02-1=przetargi 2015\01=PN=KOMPUTEROWY STACJONARNE I NOTEBOOKI\... Page 1 of 6 Warszawa: Dostawa zestawów komputerowych PC i komputerów przenośnych wraz ze związanym z dostawą serwisem gwarancyjnym Numer ogłoszenia: 39225-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nszw.pl Wrocław: Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i konfiguracją komputerów panelowych

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej Numer ogłoszenia: 9915-2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo