Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej Nysa tel. (77) fax. (77) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej Nysa tel. (77) fax. (77) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa sprzętu do studia wirtualizacji i studia wizualizacji Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie część I (studio wirtualizacji). na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 1

2 Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1. Nazwa i adres zamawiającego dane zamawiającego. 2. Tryb udzielenia zamówienia. 3. Opis przedmiotu zamówienia. 4. Termin wykonania zamówienia. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 8. Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 9. Wymagania dotyczące wadium. 10. Termin związania ofertą. 11. Opis sposobu przygotowania ofert. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 13. Opis sposobu obliczenia ceny. 14. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert. 15. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 19. Opis części zamówienia, jeŝeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 20. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych. 22. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. 23. Wskazanie części zamówienia, która moŝe być powierzona podwykonawcom. 24. Dodatkowe postanowienia specyfikacji. 25. Załączniki do specyfikacji: 2

3 Informacje wprowadzające UŜyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: a) Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie lub Zamawiający. b) Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. c) SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. d) Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. e) Zamówienie naleŝy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w punkcie 3 SIWZ. f) Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoŝy ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie; ul. Armii Krajowej 7; Nysa. Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (77) Godziny urzędowania: od 8:00 do 16:00 Znak Postępowania: ZP 10/2012. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego naleŝy posługiwać się tym znakiem. 2. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie przetargowe jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniŝej kwot unijnych określonych w art. 11 ust. 8 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą. Podstawę prawną do przeprowadzenia postępowania stanowią przepisy następujących aktów prawnych: a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1796). c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1650). 3

4 3. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pod nazwą: Zakup urządzeń i niezbędnego wyposaŝenia do świadczenia nowych usług dla biznesu przez Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Przedmiot zamówienia polega na utworzeniu studia wirtualizacji, w budynku Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie i obejmuje: a) Stworzenie projektu wykonawczego budowy środowiska (do akceptacji przez Zamawiającego), w szczególności zawierającego: zestawienie sprzętu, zestawienie oprogramowania, zaproponowane nazewnictwo, schematy połączeń, załoŝenia konfiguracyjne, testy akceptacyjne. b) Dostarczenie wymaganego sprzętu i oprogramowania (sprzęt musi być dostarczony w fabrycznych opakowaniach i rozpakowany w siedzibie Zamawiającego): serwer do wirtualizacji 3 sztuki, pamięć masowa (macierz dyskowa) 1 sztuka, przełączniki SAN (przełączniki Fibre Channel) 2 sztuki, szafa teleinformatyczna (szafa serwerowa z wyposaŝeniem) 1 sztuka, biblioteka taśmowa 1 sztuka, oprogramowanie do backupu (oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych wraz z systemem operacyjnym), oprogramowanie do wirtualizacji, oprogramowanie do zarządzania. c) Instalację i konfigurację sprzętu i oprogramowania zgodnie z wymogami Zamawiającego w szczególności: złoŝenie i instalacja sprzętu w szafie RACK, zestawienie połączeń sieciowych, konfiguracja przestrzeni dyskowych, stworzenie i implementacja polityk backupu, wdroŝenie funkcjonalności klastra wirtualizacyjnego na dostarczonych serwerach, 4

5 migracja wskazanych przez Zamawiającego serwerów fizycznych na platformę wirtualną, wdroŝenie systemu monitoringu dostarczonej infrastruktury i oprogramowania, testy akceptacyjne wdroŝonych funkcjonalności, szkolenia: o 2-dniowe szkolenie w siedzibie Zamawiającego z wdroŝonego rozwiązania; o 1-dniowe autoryzowane szkolenie w siedzibie Zamawiającego z wdroŝonego systemu monitoringu. d) Stworzenie dokumentacji powykonawczej. e) Świadczenie usług wsparcia technicznego w okresie 36 miesięcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku nr 7 do SIWZ. 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): serwery, dyski, nadmiarowa macierz niezaleŝnych dysków (RAID), urządzenia sieciowe, szafy kablowe, jednostki pamięci taśmowej, pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania, 5. Podane ewentualnie w załączniku nr 7 do SIWZ nazwy handlowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu i nie wskazuje na konieczność zastosowania konkretnego wyrobu lub konkretnego producenta. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe Wykonawca moŝe zaoferować równowaŝny asortyment sprzętu nie gorszy niŝ asortyment wskazany przez Zamawiającego. 4. Termin wykonania zamówienia. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany przez Wykonawcę w terminie 8 tygodni od daty zawarcia umowy. 5

6 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków Zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe: wykonał lub wykonuje naleŝycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: minimum jedno zamówienie obejmujące swym zakresem dostawę sprzętu i oprogramowania do wirtualizacji oraz budowę w oparciu o dostarczony sprzęt i oprogramowanie infrastruktury serwerowej z wykorzystaniem serwerów, macierzy i systemu backupu o wartości nie mniejszej niŝ ,00 zł (brutto) kaŝde oraz udokumentuje, Ŝe zamówienia te zostały wykonane naleŝycie, 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: a) co najmniej dwoma osobami posiadającymi waŝny certyfikat inŝyniera oferowanych serwerów, macierzy, biblioteki taśmowej i oprogramowania do backupu, w zakresie usług instalacyjnych i konfiguracyjnych, b) co najmniej dwoma osobami posiadającymi waŝny certyfikat inŝyniera oferowanego systemu wirtualizacji, c) co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika projektu posiadającego kompetencje w zakresie zarządzania projektami według metodyki PRICE2 lub PMBOOK na poziomie praktycznym. 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6

7 5.3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia na podstawie dostarczonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŝ w/w warunki Wykonawca spełnił Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złoŝyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w Postępowaniu lub, którzy nie złoŝyli pełnomocnictw albo, którzy złoŝyli wymagane dokumenty i oświadczenia zawierające błędy lub, którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie chyba, Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy dołączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy w załączeniu wzór oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ). W przypadku składania oferty wspólnej w/w. oświadczenie składa kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upowaŝniony pełnomocnik. 2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie wzór wykazu wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 4 do SIWZ W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeŝeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 7

8 W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeŝeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 4) Pisemne zobowiązanie podmiotu(ów) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej w/w. oświadczenie składa kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 (treść oświadczenia zawarta w pkt. 2 załącznika nr 3 do SIWZ). W przypadku składania oferty wspólnej w/w. dokument składa kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej w/w. dokument składa kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej w/w. dokument składa kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 8

9 6.3. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy (wymienionych w punkcie 5 ustęp 5.1 SIWZ) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, z podmioty te będą brać udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 6.2 SIWZ W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców (dotyczy równieŝ spółek cywilnych), Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy), o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.2 SIWZ: 1) ustęp 2-4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej w/w. dokumenty składa kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólną JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŝej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów ich waŝności określonych powyŝej Wykonawca składa Ŝądane dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. przez osoby reprezentujące Wykonawcę lub przez pełnomocnika upowaŝnionego do złoŝenia oferty w jego imieniu). Sposób reprezentacji musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru. W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez pełnomocnika, wymagane jest dołączenie oryginału pełnomocnictwa lub kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w punkcie 5.2 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 9

10 6.9. Dokumenty (z zastrzeŝeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w SIWZ Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faksem w godzinach urzędowania określonych w punkcie 1 SIWZ. Korespondencja, która wpłynie po godzinach urzędowania, będzie traktowana jako otrzymana w następnym dniu roboczym. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Numer faksu Zamawiającego: (77) Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej. Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 10

11 8. Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: W zakresie procedury przetargowej: - Lesław Wierdak - numer telefonu/ (77) - Ireneusz Miszczak - nr telefonu/ (77) W zakresie przedmiotu zamówienia: - Michał Malski Wymagania dotyczące wadium Przystępując do przetargu kaŝdy Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w punkcie 12.1 SIWZ. Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą Wadium moŝe być wniesione w jednej z kilku następujących form: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ustęp 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późniejszymi zmianami) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK PEKAO B.P.S.A. O/Nysa - nr rachunku: Z dopiskiem: Wadium do postępowania ZP 10/2012. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na rachunek Zamawiającego. Kserokopię bankowego dowodu wpłaty wadium (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) Wykonawca dołącza do oferty Pozostałe niepienięŝne formy wadium w oryginale, winny być złoŝone w Sekretariacie (pokój nr 20) przy ul. Armii Krajowej 7 w Nysie do godziny 10:00 w dniu r. Kserokopię niepienięŝnej formy wadium (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) Wykonawca dołącza do oferty. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny być wystawione na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego. 11

12 9.6. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy, a jego oferta zgodnie z art. 24 ust. 4 zostanie uznana za odrzuconą Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem, o którym mowa w ust Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający zaŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9.7, jeŝeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemoŝliwe z przyczyn le- Ŝących po stronie Wykonawcy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca nie złoŝy na wezwanie Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, Ŝe udowodni, iŝ wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. 10. Termin związania ofertą Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 12 SIWZ Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. Odmowa wyraŝenia zgody nie powoduje utraty wadium. 12

13 10.4. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest moŝliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŝenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŝenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Opis sposobu przygotowania ofert Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi. Ofertę sporządza się w języku polskim przy uŝyciu Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ). Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami SIWZ Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. UpowaŜnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kopii składa własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją za zgodność z oryginałem wraz z datą) Oferta winna być podpisana w wyznaczonych miejscach przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym Ofertę wypełnić naleŝy w sposób czytelny, na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnym pismem odręcznym. Zaleca się aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym Do Formularza ofertowego dołączyć naleŝy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki i oświadczenia wymienione w punktach 6 i 9 SIWZ oraz załączniku nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kompletną ofertę naleŝy złoŝyć przed upływem terminu składania ofert Ofertę naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, Nysa, Sekretariat pokój 20, oraz opisane: Oferta do przetargu nieograniczonego ZP 10/2012 Dostawa sprzętu do studia wirtualizacji i studia wizualizacji Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie część I (studio wirtualizacji) nie otwierać przed dniem r., godzina 11:00. 13

14 11.9. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 11.8 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej naleŝy dodatkowo umieścić zastrze- Ŝenie ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY Zamawiający informuje, iŝ zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane w Postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy (w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503), powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeŝenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŝone jako tajemnice przedsiębiorstwa były przez Wykonawców złoŝone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznaczeniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów oferty Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty, niezaleŝnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w Ŝadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Termin składania ofert upływa r. o godz. 10:00. Oferty złoŝone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyŝszego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską Ofertę naleŝy dostarczyć do siedziby Zamawiającego pokój 20, w kopercie opisanej zgodnie z punktem 11.8 SIWZ Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr

15 12.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny kaŝdej oferty, terminy wykonania zamówienia oraz okresy gwarancji i warunki płatności, zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 13. Opis sposobu obliczenia ceny Ceną oferty jest kwota wpisana w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Cena oferty musi być podana w złotych polskich w kwocie brutto, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia. Cena wynikająca z przemnoŝenia wartości netto przez stawkę podatku VAT powinna być zaokrąglona w dół lub w górę w następujący sposób: - w dół jeŝeli kolejna liczba jest mniejsza od 5, - w górę jeŝeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt Zamawiającego w związku z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 Ustawy Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym min. podatek VAT, koszty dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia, ubezpieczenia, itp JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 14. Opis kryteriów oceny ofert. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia Wykonawcy, Zamawiający uzna jego ofertę za odrzuconą. Następnie Zamawiający dokona oceny, czy oferty Wykonawców niewykluczonych z Postępowania nie podlegają odrzuceniu. Oferty będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najniŝszą ceną. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iŝ oferta nieodrzucona zawierająca najniŝszą cenę jest ofertą najkorzystniejszą. 15

16 W kryterium cena ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Cmin C = 100 pkt C X gdzie: C = liczba punktów za kryterium cena - (max. 100 pkt), C min = najniŝsza cena wynikająca ze złoŝonych ofert, C = cena oferty badanej. X JeŜeli nie będzie moŝna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. W toku oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złoŝonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 15. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z Postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 15.1a SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 16

17 15.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5- cio dniowego terminu, jeŝeli w Postępowaniu zostanie złoŝona tylko jedna oferta lub z Postępowania nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy i nie odrzucono oferty Ŝadnego z Wykonawców JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy. 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki umowy zawiera Wzór Umowy przedstawiony w załączniku nr 6 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Treść umowy nie podlega negocjacjom i zawiera wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 144 Ustawy, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem następujących przypadków: a) Zaproponowany w ofercie Wykonawcy model urządzenia nie będzie juŝ dostępny na rynku w chwili realizacji dostawy (został wycofany z produkcji). Warunkiem zmiany będzie otrzymanie pisma od Wykonawcy, w którym zostanie stwierdzony ten fakt oraz zostanie zaproponowane nowe urządzenie o nie gorszych parametrach od urządzenia wcześniej zaoferowanego oraz w niezmienionej cenie i zaakceptowanie tej zmiany przez Zamawiającego. b) Zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na: - warunki atmosferyczne, - przyczyny leŝące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania do przyjęcia dostawy bądź teŝ nie przekazania miejsca instalacji elementów (urządzeń) studia, - inne niezawinione przyczyny spowodowane przez np. zalanie, poŝar, itp., - wystąpienie okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) ObniŜenia kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację w sytuacji zmiany ceny materiałów eksploatacyjnych, ceny świadczenia usług, itp. d) WydłuŜenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłuŝenia jej przez Wykonawcę. e) Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 17

18 f) Zmiany w kolejności i terminach realizacji przedmiotu zamówienia w sytuacji, kiedy są one korzystne dla Zamawiającego. g) Zmiany osób upowaŝnionych do reprezentowania stron umowy w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, ze względów zdrowotnych, losowych lub innych. h) Zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. i) Zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym. j) ObniŜenie ilości (wielkości przedmiotu zamówienia) i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, wynikające z zaistnienia obiektywnych przesłanek konieczności takiej zmiany. 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. W prowadzonym Postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Ustawy Środki ochrony prawnej Wykonawcom a takŝe innym podmiotom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, na podstawie, art.180 ust. 2 Ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, b) wykluczenia odwołującego z Postępowania o udzielenie zamówienia, c) odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŝ Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy. 18

19 18.6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona zaniechanej czynności, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na te czynności nie przysługuje odwołanie, z zastrzeŝeniem art. 180 ust Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłanie informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 Ustawy, albo w terminie 10 dni jeŝeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone w ust i 18.8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia JeŜeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŝ w terminie: - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŝeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 19. Opis części zamówienia, jeŝeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 20. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy. 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 19

20 22. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 23. Wskazanie części zamówienia, która moŝe być powierzona podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zakres prac, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom naleŝy wymienić w ofercie Wykonawcy w Formularzu Ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 24. Dodatkowe postanowienia specyfikacji. 1. Zasady udostępniania dokumentów. Udostępnienie protokołu lub załączników moŝe nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie moŝe samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych słuŝących do utrwalania obrazu treści złoŝonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. JeŜeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość Ŝądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niŝ w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o uniewaŝnieniu postępowania. Nieujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca zastrzegł nie później niŝ w terminie składania ofert, Ŝe nie mogą być one ujawnione. 2. Udostępnienie niezastrzeŝonej treści ofert dokonywane będzie w/g poniŝszych zasad: - zainteresowany zobowiązany będzie złoŝyć u Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści protokołu z załącznikami bądź oferty, - Zamawiający ustali z uwzględnieniem złoŝonego w ofercie zastrzeŝenia zakres informacji, które mogą być ujawnione, - Zamawiający wyznaczy termin oraz miejsce udostępnienia dokumentów oraz pracownika, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty, - udostępnienie moŝe mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania. 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola - instalacja klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo