PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z monitorami, komputerów przenośnych, serwera oraz licencji oprogramowania VEEAM. Kod CPV: Spis treści: A. Formularz Oferty B. Instrukcja dla Wykonawców wraz z Załącznikami C. Wzór Umowy D. Opis Przedmiotu Zamówienia Przetarg prowadzony jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach. Gliwice, wrzesień 2014 roku 1

2 Nazwa i siedziba Wykonawcy R01/55/ NIP... [A] OFERTA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o Gliwice ul. Rybnicka Nawiązując do zamówienia prowadzonego w trybie przetargu otwartego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach, oferujemy sprzedaŝ fabrycznie nowych zestawów komputerowych z monitorami, komputerów przenośnych, serwera oraz licencji oprogramowania VEEAM zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia [D], w cenie: Zestaw I: A. Komputer 1 10 szt. Wartość netto...zł +... kwota VAT, co stanowi łączną kwotę brutto...zł (słownie: ) B. Monitor 10 szt. Wartość netto...zł +... kwota VAT, co stanowi łączną kwotę brutto...zł (słownie: ) C. Komputer przenośny 1 5 szt. Wartość netto...zł +... kwota VAT, co stanowi łączną kwotę brutto...zł (słownie: ) D. Komputer przenośny 2 1 szt. Wartość netto...zł +... kwota VAT, co stanowi łączną kwotę brutto...zł (słownie: ) Zestaw II: Serwer 1 szt. Wartość netto...zł +... kwota VAT, co stanowi łączną kwotę brutto...zł (słownie: ) Zestaw III: Licencja oprogramowania VEEAM licencja na 4 procesory Wartość netto...zł +... kwota VAT, co stanowi łączną kwotę brutto...zł (słownie: ) UWAGA: Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert w dowolnej konfiguracji zestawów. Wykonawcy muszą złoŝyć ofertę na cały zakres zamówienia, określony w poszczególnym zestawie. 2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 28 dni od daty zawarcia umowy. 2

3 3. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia [D]. 4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i jego opisem oraz warunkami przystąpienia do udziału w postępowaniu przetargowym i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeŝeń, a takŝe zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 5. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 6. Oświadczamy, Ŝe zawarty w Materiałach Przetargowych Wzór Umowy [C] został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wypełniony i podpisany - Wzór Umowy [C]. 3. Podpisany - Opis Przedmiotu Zamówienia [D]. 4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A. 5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1B. 6. Wypełniony i podpisany - Załącznik nr W przypadku spółki cywilnej - umowa spółki; ofertę winni podpisać wszyscy wspólnicy, chyba, Ŝe umowa spółki cywilnej stanowi inaczej lub teŝ wspólnicy udzielili stosowanego pełnomocnictwa. 8. Pełnomocnictwo - w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, o ile umocowanie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty podpisy i pieczęcie imienne osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy R01/55/2014 3

4 [B] INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Prosimy o uwaŝne prześledzenie treści dokumentacji. Niedostosowanie się Wykonawcy do wymogów niniejszej instrukcji jest jego własnym ryzykiem i moŝe skutkować odrzuceniem oferty. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o Gliwice, ul. Rybnicka 47, woj. śląskie, pow. m. Gliwice, tel. (32) , strona internetowa: zwane dalej Zamawiającym. II. TRYB UDZIELENIA ZMÓWIENIA Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu otwartego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Gliwicach. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowych zestawów komputerowych wraz z monitorami, komputerów przenośnych, serwera oraz licencji VEEAM zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia [D]. IV. OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert w dowolnej konfiguracji zestawów. Wykonawcy muszą złoŝyć ofertę na cały zakres zamówienia, określony w poszczególnym zestawie. V. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych (równowaŝnych). Wykonawcy winni złoŝyć oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Materiałach Przetargowych. VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie naleŝy zrealizować w terminie 28 dni od daty zawarcia umowy. 2. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia [D]. VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawcę: a) który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia udzielonego mu przez PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach lub przez udziałowców PWiK Sp. z o. o. albo wykonał je nienaleŝycie, b) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, c) którego upadłość lub likwidację ogłoszono, d) który zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, e) który nie wniósł wadium, w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą lub nie zgodził się na przedłuŝenie okresu związania ofertą, f) który wykonywał czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tego Wykonawcy nie utrudni uczciwej konkurencji, g) który złoŝył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 4

5 h) który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału z zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. W przypadku Wykonawców będących osobami prawnymi dotyczy to członków organów zarządzających, spółkami jawnymi wspólników, spółkami partnerskimi partnerów lub członków zarządu, spółkami komandytowymi lub komandytowo akcyjnymi komplementariuszy, i) wobec którego jako podmiotu zbiorowego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 3. Zamawiający moŝe wykluczyć Wykonawcę, który znajduje się w sporze z PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach lub udziałowcem PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach w związku z udzielonym mu zamówieniem. 4. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykluczonego Wykonawcę. 5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŝeli: a) jej treść nie odpowiada treści Materiałów Przetargowych; b) zawiera raŝąco niską cenę, która nie gwarantuje realizacji przez Wykonawcę zamówienia w wymaganym terminie i na wymaganych warunkach, c) została złoŝona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu; d) zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny; e) Wykonawca nie zgodził się na poprawę omyłki prowadzącej do znaczącej zmiany treści oferty lub zmiany ceny; f) oferta jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. g) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 6. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, podając uzasadnienie. 7. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Wypełniony i podpisany - Wzór Umowy [C]. c) Podpisany - Opis Przedmiotu Zamówienia [D]. d) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A. e) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1B. f) Wypełniony i podpisany - Załącznik nr 2. g) W przypadku spółki cywilnej - umowa spółki; ofertę winni podpisać wszyscy wspólnicy, chyba, Ŝe umowa spółki cywilnej stanowi inaczej lub teŝ wspólnicy udzielili stosowanego pełnomocnictwa. h) Pełnomocnictwo - w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, o ile umocowanie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia tworząc Konsorcjum oraz są zobowiązani przedstawić przed podpisaniem umowy z Zamawiającym umowę Konsorcjum. 2. Wykonawcy tworzący Konsorcjum, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złoŝyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt VIII. IDW. 4. KaŜdy z członków Konsorcjum winien przedstawić dokumenty wymienione w pkt. VIII. 7. a, e IDW oraz odpowiednie dokumenty wymagane w pkt. VIII. 7. na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, takie aby Konsorcjum spełniało wymagania określone w pkt. VIII. 1. a, b, d, e IDW. Ponadto Konsorcjum winno złoŝyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku - Załącznik nr 1A. 5

6 X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wypełniony szczegółowo Formularz Oferty na załączonym druku A wraz z Załącznikami wskazanymi w pkt.viii.7.idw. 2. KaŜdy Wykonawca przedłoŝy tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoŝy więcej niŝ jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 3. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami Materiałów Przetargowych. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 4. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana przez naleŝycie umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, trwale połączona (zszyta), celem uniemoŝliwienia dekompletacji. 5. Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która: będzie zaadresowana na Zamawiającego (jak w nagłówku) będzie posiadać oznaczenia: Przetarg otwarty pn. Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z monitorami, komputerów przenośnych, serwera oraz licencji oprogramowania VEEAM nie otwierać do dnia r. do godz Poza oznaczeniami podanymi powyŝej koperta będzie równieŝ posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 7. Formularz ofertowy [A] oraz Wzór Umowy [C] powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę w miejscach wykropkowanych ściśle według warunków postanowień zawartych w Materiałach Przetargowych bez dokonywania w nich zmian lub skreśleń. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyŝszych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy wpisuje on nie dotyczy. Wykonawca winien wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane. 8. Formularz Ofertowy [A], Wzór Umowy [C] oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby upowaŝnione do reprezentacji Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo. 9. ZłoŜona oferta pozostaje własnością PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Zamawiający ustala termin składania ofert do dnia: r. do godz Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyŝej zostaną odesłane Wykonawcom nie otwarte. W przypadku przesłania oferty pocztą będzie się ją uwaŝać za złoŝoną w terminie, jeŝeli w wyznaczonym terminie zostanie doręczona do Zamawiającego. Pełne ryzyko nie doręczenia oferty w terminie spoczywa na Wykonawcy. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 października 2014r. o godzinie w siedzibie Zamawiającego sala konferencyjna. Podczas otwierania kopert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny ofert. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. XII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB ICH OCENY 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o kryterium cenowe: Cena 100% 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom określonym w Materiałach Przetargowych oraz została uznana za najkorzystniejszą cenowo. 3. Sprawdzanie waŝności ofert, następnie ocena ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami dokonane będą przez Komisję Przetargową w trakcie posiedzeń niejawnych. W toku dokonywania oceny złoŝonych ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści. XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złoŝoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIV. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 6

7 XV. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XVI. WYJAŚNIENIA 1. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: Pan Wojciech Józefowski Dział Informatyki tel. (32) w godzinach: Pan Michał Giller Dział Zamówień Publicznych tel. (32) w godzinach: Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Materiałów Przetargowych w terminie nie krótszym niŝ 6 dni przed terminem składania. Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień, przekazując ich treść wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu i zamieszczając ją na stronie internetowej zamawiającego, jeŝeli Materiały Przetargowe były udostępnione na stronie internetowej. 3. Zamawiający moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Materiałów Przetargowych. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Materiały Przetargowe lub zaproszenia do złoŝenia ofert i udostępnia na stronie internetowej Zamawiającego, jeŝeli Materiały Przetargowe były udostępnione na stronie internetowej. Gdy jest to konieczne, zamawiający w przypadku modyfikacji Materiałów Przetargowych przedłuŝa termin składania ofert o odpowiedni okres. 4. O przedłuŝeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano Materiały Przetargowe lub zaproszenia do złoŝenia ofert, a jeŝeli Materiały Przetargowe były udostępniane na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie. 5. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofanie zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone jak w pkt. X.5.IDW. Koperty będą dodatkowo oznaczone napisem Zmiana lub Wycofanie. Wykonawca nie moŝe wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. XVII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, dokonywane będą w złotych (PLN). XVIII. ZAWARCIE UMOWY 1. Zamawiający ma moŝliwość prowadzenia z wszystkimi Wykonawcami, którzy złoŝyli oferty nie podlegające odrzuceniu negocjacji dotyczących ceny oraz innych kryteriów oceny ofert. 2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą. 3. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy. UWAGI Miejsca, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów winne być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. UpowaŜnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. ZłoŜenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszych Materiałach Przetargowych jako wyłącznej podstawy przetargu; ZłoŜenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych oświadczeń zagroŝone jest karą pozbawienia wolności ( art. 297 ustawy z dnia roku - Kodeks Karny - Dz. U. z dnia roku). Gliwice, wrzesień 2014 roku. 7

8 Załącznik nr 1A [pieczątka Firmy] [miejscowość, data] OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Z MONITORAMI, KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH, SERWERA ORAZ LICENCJI OPROGRAMOWANIA VEEAM. Oświadczam, Ŝe podmiot, który reprezentuję spełnia następujące warunki: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów w zakresie zdolności finansowej; d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podpisy i pieczęcie imienne osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy 8

9 Załącznik nr 1B [pieczątka Firmy] [miejscowość, data] OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Z MONITORAMI, KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH, SERWERA ORAZ LICENCJI OPROGRAMOWANIA VEEAM Oświadczam, Ŝe podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w Materiałach Przetargowych podpisy i pieczęcie imienne osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy 9

10 Załącznik nr [pieczątka Wykonawcy] [miejscowość, data] PODSTAWOWE DANE WYKONAWCY [pełna nazwa firmy Wykonawcy] [adres miejscowość, województwo, powiat, ulica, numer]... [status prawny] [telefon] [ ] [fax] [REGON] strona www [NIP]... [bank]... [numer konta] [Osoby reprezentujące Wykonawcę w niniejszym przetargu] podpisy i pieczęcie imienne osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy 10

11 [C] WZÓR UMOWY R01/55/2014 Nazwa Wykonawcy...z siedzibą... NIP... zwanym w dalszej części Wykonawcą, w imieniu którego działają: Przedmiotem umowy jest sprzedaŝ , których szczegółową specyfikację zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia [D]. 2. Opis Przedmiotu Zamówienia [D] stanowi Załącznik do umowy i jest jej integralną częścią Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 28 dni od daty zawarcia umowy. 2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i rozładowania przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego w Gliwicach przy ulicy Rybnickiej 47 na swój koszt i ryzyko Potwierdzeniem dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy będzie protokół odbioru podpisany przez upowaŝnionych przedstawicieli Stron. 2. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wadliwości przedmiotu umowy lub jego niezgodności ze specyfikacją zawartą w Opisie Przedmiotu Zamówienia [D], Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej, najpóźniej w ciągu 2 dni od zawiadomienia, wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad i zgodny z parametrami określonymi w umowie. 3. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres i na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia [D]. Okres gwarancji będzie biegł od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad przedmiotu umowy lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeŝeli wady te ujawnią się w terminie określonym zgodnie z ust W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancyjnym wad dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający zgłasza Wykonawcy wystąpienie wady przedmiotu umowy pisemnie, faksem albo em. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wadę lub dostarczyć rzecz wolną od wad w terminie uzgodnionym przez Strony. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 2 dni, termin wyznaczy Zamawiający. 6. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z gwarancji ponosi Wykonawca Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ceny za dostarczony przedmiot umowy w wysokości: cena netto... zł +... kwota VAT, co stanowi łączną kwotę brutto... zł (słownie:.. ), cena wskazana w zdaniu pierwszym obejmuje równieŝ wynagrodzenie za udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania, o której mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia [D]. 2. Zapłata za dostarczony towar dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy: Bank... nr rachunku... w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT. Za datę zapłaty uwaŝa się dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru, o którym mowa w 3 ust W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zaistniałym fakcie osobnym pismem. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 1 Do uzupełnienia przy podpisywaniu umowy w zaleŝności od tego, który z Zestawów będzie jej przedmiotem. 11

12 5 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości; 10% wartości netto umowy określonej w 4 ust. 1 powyŝej w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy; 0,1% wartości netto umowy określonej w 4 ust. 1 powyŝej za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji umowy w stosunku do terminu określonego w 2 ust. 1; 0,1% wartości netto umowy określonej w 4 ust. 1 powyŝej za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad lub dostarczeniu rzeczy wolnej od wad w stosunku do terminu określonego zgodnie z 3 ust. 5 oraz za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do czasu reakcji producenta na zgłoszenie wady określonego w Załączniku nr Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naleŝnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Zamawiający zachowa moŝliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyŝszającego zastrzeŝone powyŝej kary umowne. 6 Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie moŝe przenieść przysługującej mu na podstawie niniejszej umowy wierzytelności ani Ŝadnych praw z nią związanych na osobę trzecią. 7 Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu umowy, w tym podpisania protokołu, o którym mowa 3 ust.1, Strony wyznaczają: 1. Pan(i)... reprezentujący(a) Wykonawcę tel 2. Pan Wojciech Józefowski reprezentujący Zamawiającego tel. (32) Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową, Strony poddają pod rozstrzygniecie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 9 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze Stron podpisy i pieczęcie imienne osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy 12

13 [D] OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAW I: A. Komputer 10 szt. Procesor Procesor minimum czterordzeniowy, czterowątkowy z wbudowanym układem graficznym, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, w architekturze x64 o wydajności min 6496 pkt. w teście PassMark (testy z (http://cpubenchmark.net) wydruk dołączony do oferty Pamięć RAM 4GB (1x 4GB) DDR3-1600MHz moŝliwość rozbudowy do 32 GB moŝliwość pracy w trybie dual channel min. 3 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci Dysk twardy 500GB (min rpm) 7.2k SATA III (6Gbit) Napęd DVD-RW Optyczny Płyta główna zaprojektowana, wyprodukowana i przetestowana dla danego modelu komputera chipset rekomendowany przez producenta procesora model płyty oraz numer katalogowy trwale naniesiony na powierzchnię na etapie produkcji obsługa procesorów wielordzeniowych wspierających wirtualizację zintegrowany kontroler 4x SATA, min 1x PCI-Express 3.0 x16, min 1x PCI-Express 2.0 x4, min 2x PCI-Express x1, moŝliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezaleŝnie od siebie moŝliwość manualnego obniŝenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniŝoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy moŝliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym moŝliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze co najmniej model, typ, częstotliwości pracy moŝliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania uŝywanej wersji BIOS moŝliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu i wersji firmware dysku twardego oraz modelu i wersji firmware napędu optycznego moŝliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji) moŝliwość wyłączenia portów COM, USB oraz zintegrowanego mikroukładu szyfrującego z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych moŝliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków, pamięci flash oraz hubów pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x; wsparcie dla obsługi kart procesorowych (SmartCard) rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające moŝliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma moŝliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej czy uruchomienia systemu operacyjnego Karta Zintegrowana, w standardzie High Definition, moŝliwość wyłączenia karty muzycznej w dźwiękowa Karta sieciowa BIOS 10/100/1000 MBit/s obsługa protokołów: WoL, ASF 2.0, PXE 2.1 moŝliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS moŝliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera 13

14 Karta graficzna Zintegrowana, z moŝliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej do 1782MB, ze wsparciem dla DirectX 10.1, HDCP i OpenGL 2.1, np. Intel HD Graphics lub równowaŝna, moŝliwość pracy na dwóch ekranach jednocześnie, 1x DVI, 1x VGA Porty I/O min. 8 portów USB 2.0 zintegrowanych trwale w komputerze (w tym min. 2 na panelu przednim) min. 4 porty USB 3.0 w tym min. dwa wyprowadzone na tylni panel 2x porty PS2 1x wyjście słuchawkowe oraz 1x wejście mikrofonowe na panelu przednim obudowy nie dopuszcza się moŝliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich uŝycia np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera porty USB z zasilaniem prądowym umoŝliwiającym ładowanie urządzeń zewnętrznych System operacyjny Licencja dla Windows 8 Professional z prawami do instalacji Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej. Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej - Dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM w polskiej wersji językowej - płyta przygotowana przez producenta komputera do automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami), pozwalający na ponowną instalację systemu 32bit i 64bit niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Obudowa typu desktop, suma wymiarów nie przekraczająca 839 mm Klawiatura Mysz Gwarancja obudowa konwertowalna z moŝliwością pracy w pionie i poziomie w kolorze ciemnym (szara, czarna) zasilacz o mocy max 280W zasilacz z aktywnym filtrem PFC o sprawności minimum 86% przy 50% obciąŝeniu komputera tryb zerowego poboru mocy obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy slot Kensington umieszczony z tyłu obudowy Klawiatura PS2/USB w układzie polski programisty, trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta, numer katalogowy klawiatury wg oznaczeń producenta na spodniej stronie klawiatury (moŝliwość zamówienia klawiatury w autoryzowanym serwisie producenta jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na klawiaturze) Mysz optyczna 800 dpi, PS2/USB, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego, trwałe oznaczenie myszy logo producenta, numer katalogowy producenta na spodniej stronie obudowy myszy (moŝliwość zamówienia myszy w autoryzowanym serwisie producenta jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na myszy) Komputer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji. - Gwarancja 36 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu - Gwarantowany przez producenta czas reakcji do końca nastepnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii - W przypadku awarii dysk twardy zostaje u uŝytkownika a serwis dostarcza nowy dysk - Pakiet serwisowy winien być składnikiem komputera oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony uŝytkownika - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty - Komputer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza - Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji komputera o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta - MoŜliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy - MoŜliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet 14

15 Zarządzanie zdalne i diagnostyka Certyfikaty i normy - MoŜliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim - Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umoŝliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację szczegółowej sprzętowej konfiguracji fabrycznej, okresu i typu obowiązującej gwarancji, obecności fabrycznej licencji dla systemu operacyjnego - MoŜliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera - MoŜliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reŝimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Jako potwierdzenie udzielenia wyŝej wymienionych warunków serwisowych oferent dołączy do oferty stosowne oświadczenie upowaŝnionego przedstawiciela producenta sprzętu. 1.Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na: - pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie - moŝliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny - monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, , sms) - moŝliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu - monitoring komponentów takich jak: dysu twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera - zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; - generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji - inwentaryzacja szczegółowa komputera: odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) - moŝliwość wgrania UEFI do PBA 2. Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: - praca w środowisku Windows - pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację - odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy - eksport informacji do plików danych 1. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony). 2. Potwierdzenie producenta o zgodności ze standardami, DMI 2.0 (Desktop Management Interface ) oraz z WMI 1.5 ( Windows Management Instrumentation ) naleŝy załączyć dokumentację 3. Deklaracja zgodności CE. 4. Certyfikaty jakości ISO 9001 i Certyfikacja Energy Star 6. Certyfikat EPEAT Gold 7. Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (tryb IDLE przy uruchomionym systemie Microsoft Windows) powinien wynosić nie więcej niŝ 23 db z pozycji operatora (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera oświadczenie wraz z raportem badawczym 15

16 Inne wykonanym przez notyfikowane laboratorium dla komputera w kompletnej konfiguracji zawierającej procesor o nie gorszej niŝ wymagana wydajności oraz z uruchomionym systemem operacyjnym Windows 7/Vista lub XP). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaŝy producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty i podzespoły komputera muszą pochodzić od jednego producenta lub muszą być przez niego certyfikowane. Wymagane oświadczenie producenta, Ŝe oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. Oferent dołączy do oferty szczegółową specyfikacje oferowanego sprzętu z podaniem producenta, modelu oraz listy oferowanych komponentów, oprogramowania i pakietów serwisowych B. Monitor 10 szt. Przekątna ekranu, rozdzielczość Parametry obrazu Wejścia wideo Obudowa i regulacja monitora 21,5 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1080pikseli, maksymalny rozmiar piksela mm, podświetlanie typu LED Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast :1, jasność min. 250 cd/m 2,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 176 stopni w poziomie oraz 170 stopni w pionie, częstotliwość pozioma khz, częstotliwość pionowa Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora) 1x DVI (z HDCP), 1x D-SUB Obudowa ekranu w kolorze ciemnym (grafit/czarny), wbudowany zasilacz, pochylenie ekranu w zakresie -3 / +20 (tzw. tilt), zintegrowany zasilacz i 2 głośniki stereo o mocy minimum 1.5W kaŝdy, moŝliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montaŝu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), wymiary maksymalne obudowy bez podstawy 515 x 55 x 325 mm, waga maksymalna 3,0 kg Deklarowany przez producenta MTBF na poziomie min 60 tys godzin Kable Dostarczone: kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo analogowy Gwarancja Gwarancja 36 miesięcy, moŝliwość realizacji przez serwis producenta z pominięciem dostawcy (oświadczenie producenta monitora naleŝy dołączyć do oferty) Menu OSD Regulacja palety barw z menu OSD co najmniej regulacja 6500K, 9300K, regulacja poziomu czerni, moŝliwość wyboru sygnału wejściowego, wyświetlanie parametrów pracy (rozdzielczość, uŝywane złącze sygnałowe) poprzez menu OSD Certyfikaty i normy, dokumentacja - zuŝycie energii max. 17W wg standardów EPA, zuŝycie energii w trybie stand-by 0.2W oraz w trybie oszczędzania energii nie więcej niŝ 0.2W parametry potwierdzone w oficjalnej dokumentacji technicznej producenta monitora -CE -ISO9241 -Certyfikaty jakości ISO 9001 i EPEAT Silver C. Komputer przenośny 1 5 szt. Procesor Procesor minimum dwurdzeniowy, czterowątkowy z wbudowanym układem graficznym, dedykowany do pracy w komputerach mobilnych, w architekturze x64 o wydajności min 3333 pkt. w teście PassMark (testy z (http://cpubenchmark.net) wydruk dołączony do oferty Pamięć RAM 4GB (1x 4GB) DDR3-1600MHz moŝliwość rozbudowy do 16 GB moŝliwość pracy w trybie dual channel min. 1 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci Dysk twardy 500GB (min rpm) 5.4k SATA III (6Gbit) zawierający partycję RECOVERY umoŝliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. Napęd DVD-RW Optyczny 16

17 Płyta główna zaprojektowana, wyprodukowana i przetestowana dla danego modelu notebooka chipset rekomendowany przez producenta procesora model płyty oraz numer katalogowy trwale naniesiony na powierzchnię na etapie produkcji obsługa procesorów wielordzeniowych wspierających wirtualizację moŝliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezaleŝnie od siebie moŝliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, moŝliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze co najmniej model, typ, częstotliwości pracy moŝliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji BIOS moŝliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji) zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umoŝliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. UmoŜliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest moŝliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2 Karta Zintegrowana, w standardzie High Definition, wbudowane dwa głośniki dźwiękowa Karta sieciowa 10/100/1000 MBit/s Karta sieciowa WLAN b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-pci Express; karta WLAN musi zapewniać moŝliwość bezprzewodowego bezpośredniego (t.j. bez pośrednictwa punktu dostępowego lub sieci LAN) podłączenia do notebooka dodatkowego monitora lub projektora wyposaŝonego w odpowiedni adapter (lub natywną obsługę takiej funkcji) z wykorzystaniem standardów IEEE n w pasmie 2,4 Ghz lub 5GHz, w trybie ekranu systemowego z obsługą wyświetlania w trybie kolonowania ekranów, rozszerzonego desktopu oraz wyświetlania ekranu systemu jedynie na dodatkowym monitorze lub projektorze (Clone, Extended Desktop, Remote Only). Wymagana jest obsługa przesyłania dowolnej treści ekranu oraz dźwięku systemu operacyjnego z parametrami nie gorszymi niŝ: rozdzielczość 1920x fps kompresja H.264 dzwięk with AC3 5.1 Surround Audio obsługa szyfracji WPS/WPA2/WEP Karta graficzna Zintegrowana, z moŝliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej do 1695MB, ze wsparciem dla DirectX 11, HDCP i OpenGL 2.1, np. Intel HD Graphics lub równowaŝna, moŝliwość pracy na trzech ekranach jednocześnie Porty I/O min. 1 port USB 2.0 zintegrowany trwale w notebooku min. 3 porty USB 3.0 zintegrowany trwale w notebooku 1 x VGA 1 x HDMI 1 x RJ45 1 x czytnik kard SD (SD/SDHC/SDXC) nie dopuszcza się moŝliwości zasłonięcia złączy USB jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich uŝycia np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy. port USB z zasilaniem prądowym umoŝliwiający ładowanie urządzeń zewnętrznych Audio: line-in/mikrofon Audio: line-out/słuchawki Kamera HD z mikrofonem wbudowana w obudowę matrycy Bluetooth 4.0 System Licencja dla Windows 8.1 Professional z prawami do instalacji Windows 7 operacyjny Professional w polskiej wersji językowej. Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej - Dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM w polskiej wersji językowej - płyta przygotowana przez producenta komputera do automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami), pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Matryca 15,6 o rozdzielczości min. 1366x768. Matowa typa anty-glare 17

18 Klawiatura Klawiatura układ US -QWERTY, min 106 klawisze z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej, touchpad Mysz Mysz optyczna 1000 dpi, bezprzewodowa, 3 przyciski Torba Torba 15,6 czarna Wewnętrzna kieszeń na dokumenty Zewnętrzna kieszeń na dokumenty Kieszenie na dokumanty, prasę Dodatkowe funkcje Wzmocnione boki Wygodna rączka Sztywna konstrukcja Gwarancja Notebook musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji. - Gwarancja 36 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu - Gwarantowany przez producenta czas reakcji do końca drugiego z rzędu dnia roboczego od zgłoszenia awarii - W przypadku awarii dysk twardy zostaje u uŝytkownika a serwis dostarcza nowy dysk - Pakiet serwisowy winien być składnikiem notebooka oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony uŝytkownika - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta dokumenty potwierdzające załączyć do oferty - Notebook nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza - Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta - MoŜliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy - MoŜliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet - MoŜliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim - Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta notebooka, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umoŝliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację szczegółowej sprzętowej konfiguracji fabrycznej, okresu i typu obowiązującej gwarancji, obecności fabrycznej licencji dla systemu operacyjnego - MoŜliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta notebooka - MoŜliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reŝimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta notebooka Jako potwierdzenie udzielenia wyŝej wymienionych warunków serwisowych oferent dołączy do oferty stosowne oświadczenie upowaŝnionego przedstawiciela producenta sprzętu. Waga Waga max 2.4 z baterią 6-cio komorową Bezpieczeństwo Kompatybilność z technologią COMPUTRACE lub równowaŝną Złącze typu Kensington Lock lub równowaŝne Zasilanie Bateria 6-cell, 48WHr, Li-Ion Czas pracy na baterii min 5 godzin zasilacz o mocy min. 65W Certyfikaty i 1. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware normy Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony). 2. Deklaracja zgodności CE 3. Certyfikaty jakości ISO 9001 i Certyfikacja Energy Star 5. Certyfikat EPEAT Gold Inne Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaŝy producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty i podzespoły komputera muszą pochodzić od jednego producenta lub muszą być przez niego certyfikowane. Wymagane oświadczenie producenta, Ŝe oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. Oferent dołączy do oferty szczegółową specyfikacje oferowanego sprzętu z 18

19 D. Komputer przenośny 2 1 szt. Procesor podaniem producenta, modelu oraz listy oferowanych komponentów, oprogramowania i pakietów serwisowych Procesor minimum dwurdzeniowy, czterowątkowy z wbudowanym układem graficznym, dedykowany do pracy w komputerach mobilnych, w architekturze x64 o wydajności min 4321 pkt. w teście PassMark (testy z (http://cpubenchmark.net) wydruk dołączony do oferty Pamięć RAM 10GB DDR3-1600MHz Dysk twardy SSD SATA 6 Gb/s min. 256 GB zawierający partycję RECOVERY umoŝliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na notebook po awarii bez dodatkowych nośników. Napęd Optyczny Zewnętrzny min. USB 2.0, DVD-RW obsługa nośników DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R9, DVD-RAM, DVD-ROM, CD-R, CD-RW Maksymalna pojemność nośnika 8,5GB Napęd w kolorze ciemnym (czarny/grafit) Wymiary nie więcej niŝ 142 mm x 150 mm x 14 mm Masa netto nie więcej niŝ 0,25 kg Płyta główna zaprojektowana, wyprodukowana i przetestowana dla danego modelu notebooka chipset rekomendowany przez producenta procesora model płyty oraz numer katalogowy trwale naniesiony na powierzchnię na etapie produkcji obsługa procesorów wielordzeniowych wspierających wirtualizację moŝliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezaleŝnie od siebie moŝliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, moŝliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze co najmniej model, typ, częstotliwości pracy moŝliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji BIOS moŝliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o ilości i taktowaniu pamięci RAM moŝliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o dysku twardym: model oraz pojemność moŝliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji) moŝliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej MoŜliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: karty sieciowej RJ45, karty sieciowej WLAN, karty sieciowej WWAN, kamery, portów USB, czytnika kart multimedialnych, czytnika linii papilarnych zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umoŝliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. UmoŜliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest moŝliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2 Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (moŝliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezaleŝnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz PIv6, a takŝe zapewniająca: Monitorowanie konfiguracji komponentów komputera CPU, Pamięć, HDD, wersja BIOS płyty głównej; Zdalną konfigurację ustawień BIOS; Zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; 19

20 Zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keybord, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, równieŝ w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; Zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; Technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); Nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na Ŝądanie uŝytkownika z poziomu BIOS; Wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, moŝliwy do kasowania tylko przez upowaŝnionego uŝytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego; Sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji. Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny Karta Zintegrowana, w standardzie High Definition, wbudowane głosniki stereo dźwiękowa Karta sieciowa 10/100/1000 MBit/s Karta sieciowa WLAN b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-pci Express; Karta graficzna Zintegrowana, z moŝliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej, ze wsparciem dla DirectX 11, HDCP i OpenGL 2.1, np. Intel HD Graphics lub równowaŝna, moŝliwość pracy na trzech ekranach jednocześnie Porty I/O min. 2 porty USB 3.0 zintegrowany trwale w notebooku slot na kartę SIM 1 x HDMI 1 x RJ45 1 x czytnik kard SD (SD/SDHC/SDXC) nie dopuszcza się moŝliwości zasłonięcia złączy USB jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich uŝycia np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy. port USB z zasilaniem prądowym umoŝliwiający ładowanie urządzeń zewnętrznych Audio: line-in/mikrofon Audio: line-out/słuchawki Kamera HD z mikrofonem wbudowana w obudowę matrycy Bluetooth 4.0 Złącze replikatora portów System Licencja dla Windows 8.1 Professional z prawami do instalacji Windows 7 operacyjny Professional w polskiej wersji językowej. Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej - Dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM w polskiej wersji językowej - płyta przygotowana przez producenta komputera do automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami), pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Matryca 14,0 o rozdzielczości min. 3200x1800. Matowa typu anty-glare, kontrast 1000:1, jasność 400 cd/m² Klawiatura Mysz Klawiatura układ US -QWERTY, min 83 klawisze odporna na zalanie, touchpad Mysz optyczna 2000 dpi, bezprzewodowa, 3 przyciski programowalne, zasięg min. 10m 20

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Zestawienie ilościowe 1. Zestaw komputerowy... szt. 22 Np. Fujitsu P2760 2. Laptop 1... szt. 3 Np. HP ProBook 6555b (wd720ea) 3. Laptop 2... szt. 3 Np. HP Probook 6555b (wd722ea) 4. Laptop 3... szt. 1

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo