Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Izabela Struczyńska. Gdańsk, r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Izabela Struczyńska. Gdańsk, r."

Transkrypt

1 Implementacja Dyrektywy 2014/67/WE do krajowego porządku prawnego RP ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 868). Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Izabela Struczyńska Gdańsk, r.

2 Nowe prawo o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług - ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 868) rządowy projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej, którego termin wdrożenia upływał 18 czerwca 2016 r., dotyczy określenia warunków zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium RP; określenia zasad współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich, m.in. określenia zadań i uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy związanych z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. 2

3 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług przebieg procesu legislacyjnego 1 kwietnia 2016 r. projekt wpłynął do Sejmu, 12 kwietnia 2016 r. skierowanie do I czytania, 28 kwietnia 2016 r. pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu, 28 kwietnia 11 maja 2016 r. prace w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zakończone wnioskiem o przyjęcie ustawy, 18 maja 2016 r. drugie czytanie na posiedzeniu Sejmu, 20 maja 2016 r. trzecie czytanie na posiedzeniu Sejmu, głosowanie całości projektu ustawy, 23 maja 2016 r. przekazano Prezydentowi i do Senatu, 8 czerwca 2016 r. stanowisko Senatu, skierowanie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, 9 czerwca 2016 r. rozpatrzenie poprawek Senatu w Komisji, 10 czerwca 2016 r. przyjęcie poprawek Senatu na posiedzeniu Sejmu, 13 czerwca 2016 r. przekazanie ustawy do podpisu przez Prezydenta RP, 15 czerwca 2016 r. podpisanie ustawy przez Prezydenta. 3

4 Ustawa o delegowaniu pracowników główne obszary regulacji delegowanie pracowników na terytorium RP w ramach świadczenia usług, kontrola przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników oraz realizacji obowiązków informacyjnych, współpraca z właściwymi organami innych państw członkowskich w sprawach dotyczących delegowania do i z Polski, ochrona pracowników delegowanych z i do Polski, postępowanie przy realizacji wniosków dotyczących: powiadomienia o decyzji w sprawie nałożenia na pracodawcę delegującego pracownika z RP administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny, egzekucji kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej nałożonej na polskiego przedsiębiorcę delegującego. 4

5 Systematyka ustawy Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium RP Rozdział 3 Odpowiedzialność solidarna wykonawcy powierzającego wykonanie prac Rozdział 4 Zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy Rozdział 5 Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP Rozdział 6 Stosowanie przepisów ustawy do pracownika skierowanego do pracy na terytorium RP przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Rozdział 7 Przepisy karne Rozdział 8 Zmiany w przepisach obowiązujących Rozdział 9 Przepisy przejściowe i przepis końcowy 5

6 Wyłączenia stosowania ustawy Przepisów ustawy nie stosuje się do: przedsiębiorstw marynarki handlowej w odniesieniu do załóg morskich statków handlowych; transportu międzynarodowego, z wyłączeniem przewozów kabotażowych. Do przewozów kabotażowych, nie stosuje się przepisów art. 24 i art. 25 (dotyczących wskazywania osoby upoważnionej do kontaktów z organami kontroli, oświadczeń o delegowaniu, wymogów dotyczących dokumentów ze stosunku pracy) 6

7 Transport kabotażowy Transport kabotażowy to przewozy wykonywane koleją, pojazdem samochodowym lub samolotem zarejestrowanym w innym państwie, bądź wykonywane przez przedsiębiorstwo zarejestrowane na terenie innego państwa, niż wykonywana usługa. Główny Inspektor Transportu Drogowego wydaje przewoźnikowi drogowemu z państwa trzeciego zezwolenie na wykonywanie przewozu kabotażowego na terytorium RP. 7

8 Stosowanie przepisów ustawy do pracownika skierowanego do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim przepisy ustawy stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracownika skierowanego do tej pracy przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim, z zastrzeżeniem przepisów art. 88 pkt 3 i 4, art. 88c ust. 6 pkt 2 i 3 oraz ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 i 691). 8

9 Słowniczek określeń używanych w ustawie (art. 3) 1) dzień roboczy dzień kalendarzowy z wyjątkiem sobót oraz dni wolnych od pracy określonych w przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy 2) organ wnioskujący właściwy organ innego państwa członkowskiego, który zwraca się z wnioskiem o powiadomienie o decyzji w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej w związku z naruszeniem przepisów dotyczących delegowania pracownika z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub o egzekucję takiej kary lub grzywny 3) państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz państwo, które przyjęło, w drodze umowy z Unią Europejską, zobowiązanie do implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy 96/71/WE oraz dyrektywy 2014/67/UE

10 pojęcia podstawowe c.d. 4) pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP pracodawca mający siedzibę oraz prowadzący znaczną działalność gospodarczą w innym państwie członkowskim, z którego terytorium kieruje tymczasowo pracownika do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) w związku z realizacją umowy zawartej przez tego pracodawcę z podmiotem prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) w oddziale lub przedsiębiorstwie należącym do grupy przedsiębiorstw, do której należy ten pracodawca, prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, c) jako agencja pracy tymczasowej

11 pojęcia podstawowe c.d 5) pracodawca delegujący pracownika z terytorium RP pracodawca mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce wykonywania takiej działalności, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kierujący tymczasowo pracownika w rozumieniu przepisów państwa członkowskiego, do którego jest delegowany, do pracy na terytorium tego państwa: a) w związku z realizacją umowy zawartej przez tego pracodawcę z podmiotem prowadzącym działalność na terytorium innego państwa członkowskiego, b) w oddziale lub przedsiębiorstwie należącym do grupy przedsiębiorstw, do której należy ten pracodawca, prowadzącym działalność na terytorium tego państwa członkowskiego, c) jako agencja pracy tymczasowej

12 definicje c.d. 6) pracownik delegowany na terytorium RP pracownik zatrudniony w innym państwie członkowskim, tymczasowo skierowany do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawcę delegującego pracownika na terytorium RP 7) pracownik delegowany z terytorium RP pracownik w rozumieniu przepisów państwa członkowskiego, do którego jest delegowany, wykonujący pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tymczasowo skierowany do pracy na terytorium tego państwa przez pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP 8) właściwy organ organ lub podmiot odpowiedzialny na terytorium danego państwa członkowskiego za informowanie o przepisach dotyczących delegowania pracowników lub współpracę z takimi organami lub podmiotami innych państw członkowskich w zakresie monitorowania przestrzegania tych przepisów

13 Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium RP art. 4 ust.1 i 2 ustawy Pracodawca zapewnia pracownikowi delegowanemu warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz innych, regulujących prawa i obowiązki pracowników. Warunki zatrudnienia, które należy zagwarantować pracownikom delegowanym na terytorium RP dotyczą: norm i wymiaru czasu pracy oraz odpoczynku dobowego i tygodniowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, tzw. płacy minimalnej, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wraz z dodatkiem, bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzegania zasady równego traktowania i niedyskryminacji 11.2 i 11.3 Kodeksu pracy, ochrony pracownic w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego, zatrudniania młodocianych i pracy dzieci, wykonywania pracy zgodnie z przepisami o pracy tymczasowej. 13

14 Rozdział 2 Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium RP co do zasady, przeniesienie przepisów znajdujących się do tej pory w Rozdziale IIa Działu drugiego Kodeksu pracy (art. 4-5) Należy zwrócić uwagę na dodanie do katalogu minimalnych warunków zatrudnienia oprócz wysokości dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych także wysokości wynagrodzenia, zastąpienie szerokiego pojęcia uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem węższym ochrony pracownic w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, a także dodanie oprócz zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu - zasady równego traktowania. przepis dot. zakazu niekorzystnego traktowania pracownika delegowanego z terytorium RP albo na terytorium RP ze względu na wszczęcie przez takiego pracownika postępowania administracyjnego lub sądowego (art. 6)

15 Zwolnienie z obowiązku zapewnienia minimalnych standardów zatrudnienia nie ma obowiązku zapewnienia nie mniej korzystnych warunków zatrudnienia w zakresie: wymiaru urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, pracownikowi delegowanemu na obszar RP, który zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami wykonuje na danym stanowisku przez okres nie dłuższy niż 8 dni w ciągu roku, poczynając od dnia rozpoczęcia pracy na danym stanowisku wstępne prace montażowe lub instalacyjne przewidziane w umowie zawartej przez pracodawcę delegującego pracownika na terytorium RP z podmiotem prowadzącym działalność na tym terytorium, których wykonanie jest niezbędne do korzystania z dostarczonych wyrobów 15

16 UWAGA! Nie stosuje się zwolnienia zasady tej nie stosuje się do pracownika, jeżeli wykonuje on na danym stanowisku prace związane z robotami budowlanymi lub utrzymaniem obiektu budowlanego, w szczególności: 1) wykopy; 2) roboty ziemne; 3) montowanie i demontowanie elementów prefabrykowanych; 4) wyposażanie lub instalowanie; 5) renowację; 6) demontowanie; 7) rozbiórkę; 8) konserwację; z obowiązku zapewnienia 9) prace malarskie i porządkowe. 16

17 NOWOŚĆ: odpowiedzialność solidarna w budownictwie ustawa wprowadza odpowiedzialność solidarną wykonawcy, zlecającego pracodawcom delegującym pracowników na terytorium RP wykonanie następujących prac: 1. wykopy, 2. montaż i demontaż elementów prefabrykowanych, 3. roboty ziemne, 4. wyposażenie lub instalowanie, 5. renowacja, 6. demontowanie, 7. rozbiórka, 8. konserwacja, 9. prace malarskie i porządkowe za niedopełnienie przez pracodawcę delegującego obowiązku wypłaty pracownikom delegowanym minimalnego wynagrodzenia, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wraz z dodatkiem ponosi także wykonawca tych robót w Polsce. 17

18 Zwolnienie wykonawcy z odpowiedzialności należyta staranność - wręczenie pracodawcy delegującemu pisemnej informacji minimalnych o warunkach zatrudnienia, - odebranie od pracodawcy delegującego potwierdzenia zgłoszenia faktu delegowania do Państwowej Inspekcji Pracy. Przy dopełnieniu należytej staranności przez wykonawcę w powyższym zakresie, należy domniemywać, że naruszenie przez pracodawcę delegującego obowiązku wypłaty świadczeń należnych pracownikowi wynikać będzie z okoliczności leżących po stronie pracodawcy właściwego, na które wykonawca zlecający nie ma wpływu. Dlatego też ustawodawca zdecydował o zwolnieniu go odpowiedzialności za te naruszenia. 18

19 Odpowiedzialność solidarna dochodzenie roszczeń do takiej odpowiedzialności stosuje się przepisy określające odpowiedzialność solidarną zwarte w Kodeksie cywilnym. Zatem przy sposobie dochodzenia roszczenia przez wierzyciela (tj. pracownika delegowanego na terytorium RP) od dłużników solidarnych (tj. wykonawcy powierzającego wykonanie robót budowlanych i pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP) należy odwołać się do art. 366 Kodeksu cywilnego. 19

20 NOWOŚĆ - zgłoszenie delegowania do Polski pracodawcy delegujący pracowników do Polski mają obowiązek zgłosić ten fakt do Państwowej Inspekcji Pracy; oświadczenie może być złożone w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem tzw. pojedynczego punktu kontaktowego w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, termin: najpóźniej w dniu rozpoczęcia usługi na terytorium RP, oświadczenie zawiera: dane identyfikacyjne pracodawcy delegującego (m.in. nazwę, siedzibę, numer podatkowy), przewidywany okres delegowania, adres WYKONYWANIA PRACY, dane osoby upoważnionej do kontaktu z organami kontroli, miejsce przechowywania dokumentów, jeżeli delegowanie dotyczy pracowników tymczasowych, dane pracodawcy użytkownika w RP, przewidywana liczba pracowników delegowanych na terytorium RP wraz z danymi imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, 20

21 Oświadczenie o delegowaniu Cel oświadczenia: przeprowadzenie kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy, Zmiana informacji zawartych w oświadczeniu Pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP informuje o każdej zmianie zawartej w oświadczeniu o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 1,6,7 (dane identyfikacyjne pracodawcy delegującego, dane osoby upoważnionej do pośredniczenia w kontaktach z pracodawcą delegującym, miejsce przechowywania dokumentów) oraz ust 4 (dane pracodawcy użytkownika na rzecz którego wykonują pracę pracownicy delegowaniu). 21

22 Oświadczenie o delegowaniu przepisy przejściowe Art. 40 ww. ustawy: W przypadku delegowania pracownika na terytorium RP trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, pracodawca delegujący składa oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 3 w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Termin ten minął 19 września 2016 r. 22

23 Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP pośrednik w kontaktach z pracodawcą delegującym wyznaczenie osoby upoważnionej do pośredniczenia w kontaktach z PIP oraz przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień przebywającej w okresie delegowania na terytorium RP, osoba upoważniona do reprezentowania pracodawcy w trakcie kontroli dane osoby upoważnionej przez pracodawcę delegującego pracownika na terytorium RP do reprezentowania go w trakcie kontroli prowadzonej przez PIP przekazuje - NA ŻĄDANIE PIP- osoba pośrednicząca w kontaktach z pracodawcą delegującym, dane te obejmują: imię, nazwisko, adres pobytu i numer telefonu, adres elektroniczny służbowy. obowiązki w stosunku do cudzoziemców delegowanych z krajów trzecich art. 88c ust. 6 pkt 3 pracodawca zagraniczny wskazuje osobę przebywającą na terytorium RP, posiadającą dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków określonych w pkt 1 oraz 2 i działającą w imieniu pracodawcy i upoważnioną do reprezentowania pracodawcy wobec wojewody oraz organów, o których mowa w art. 88f ust

24 Obowiązki pracodawcy delegującego dokumenty art. 25 ww. ustawy Obowiązek przechowywania na terytorium RP w postaci papierowej lub elektronicznej: 1) kopii umowy o pracę lub innego równoważnego dokumentu poświadczającego warunki zatrudnienia w ramach nawiązanego stosunku pracy, 2) dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracownika delegowanego na terytorium RP w zakresie rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz ilości godzin pracy w danym dniu lub jej kopii, 3) dokumentów określających wysokość wynagrodzenia pracownika delegowanego wraz z wysokością dokonanych odliczeń (potrąceń - DG) zgodnie z właściwym prawem oraz dowodów wypłaty pracownikowi wynagrodzenia lub ich kopii. 24

25 Udostępnienie dokumentów W okresie delegowania: na wniosek PIP wraz z tłumaczeniem na język polski, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wniosku W okresie 2 lat od zakończenia pracy przez pracownika delegowanego na wniosek PIP, nie później niż w ciągu 15 dni roboczych, wniosek może obejmować także tłumaczenie dokumentów na język polski Udostępnienie: w formie papierowej, elektronicznej lub za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego w rozumieniu rozdziału 2a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 25

26 Udostępnienie dokumentów przepisy przejściowe art. 41 ww. ustawy W przypadku delegowania pracownika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwającego w dniu wejścia w życie ustawy pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP dopełnia obowiązku przechowywania dokumentów (art. 25 ust. 1) oraz udostępnia dokumenty (art. 25 ust. 2) w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 41) 26

27 Rozdział 4 Zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) Zadania PIP jako organu właściwego w obszarze delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (art. 9 ww. ustawy) udzielanie informacji na wniosek zainteresowanego o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych przyjmowanie oświadczenia dot. delegowania pracowników od pracodawcy delegującego pracowników na terytorium RP prowadzenie i aktualizacja krajowej strony internetowej dot. delegowania pracowników współpraca z właściwymi organami innych państw członkowskich powiadamianie o decyzji w sprawie nałożenia na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej powiadamianie o wniosku o egzekucję administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej oraz przekazywanie naczelnikowi urzędu skarbowego takiego wniosku

28 Strona internetowa na temat delegowania utworzona w ramach pojedynczego punktu kontaktowego, prowadzenie i aktualizacja informacji należy do Państwowej Inspekcji Pracy, informacje, które mają być umieszczone na stronie dotyczą m.in.: warunków zatrudnienia pracowników delegowanych do pracy w Polsce, obowiązków pracodawców delegujących, odpowiedzialności solidarnej, procedury składania skarg przez pracowników delegowanych, strona jest uruchomiona przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju. 28

29 Państwowa Inspekcja Pracy jako tzw. organ właściwy jest urzędem odpowiedzialnym na terenie RP za informowanie o przepisach dotyczących delegowania pracowników, współpracę z innymi organami właściwymi państw członkowskich, wymiana informacji realizowana jest za pośrednictwem elektronicznego systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym IMI we właściwych terminach, uprawniona jest do kontroli przedsiębiorstw delegujących pracowników na terytorium RP w zakresie m.in. dopełnienia obowiązków informacyjnych i przestrzegania przepisów o warunkach delegowania do Polski, uprawniona jest m.in. do kontroli polskich przedsiębiorców delegujących pracowników do innych krajów, celem uzyskania informacji objętych wnioskiem zagranicznego organu właściwego, realizuje na wniosek zagranicznych organów właściwych czynności egzekucyjne kar pieniężnych i grzywien administracyjnych nałożonych na polskich przedsiębiorców delegujących przez służby kontrolne innych państw. 29

30 Państwowa Inspekcja Pracy jako organ właściwy W związku z uzasadnionymi wnioskami właściwych organów innego państwa członkowskiego dot. delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, PIP jest zobowiązana udzielać takim organom niezbędnych informacji, w szczególności dot. pracowników delegowanych, ich warunków zatrudnienia, pracodawcy delegującego na terytorium RP lub z terytorium RP, a także przeprowadzać kontrole na wniosek takich organów (art. 9 ust. 1 pkt 4 lit d ww. ustawy) PIP ma prawo występować do pracodawcy delegującego z terytorium RP oraz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z wnioskiem o udzielenie informacji, dot. ich działalności, niezbędnych do zamieszczenia w odpowiedzi na wnioski innych państw członkowskich (art. 12 ust 1 ww. ustawy) NAWET WÓWCZAS GDY NIE PROWADZI KONTROLI TYCH PODMIOTÓW 30

31 Wybrane aspekty współpracy administracyjnej PIP z właściwymi organami innych państw członkowskich Pracodawcy, przedsiębiorcy oraz organy administracji publicznej zobowiązani są do udzielenia odpowiedzi w terminie 10 dni roboczych, Powyższe terminy związane są z terminami przewidzianymi w dyrektywie 2014/67/UE PIP ma bowiem 25 dni roboczych na udzielenie odpowiedzi na wniosek innego państwa członkowskiego. Jeżeli natomiast wniosek ma charakter pilny i zawiera prośbę o udzielenie informacji zawartych w krajowych rejestrach, odpowiedź powinna zostać właściwemu organowi innego państwa członkowskiego przekazana niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku

32 Zadania kontrolne PIP PIP kontroluje warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium RP W tym zakresie właściwe organy PIP mają prawo stosowania środków prawnych, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, do pracodawców delegujących pracowników na terytorium RP (art. 15 ww. ustawy) Kontrole pracodawców delegujących pracowników na terytorium RP przeprowadzane przez nie mogą mieć charakteru dyskryminującego ani nie mogą być nieproporcjonalne (art. 16 ww. ustawy)

33 Wymiana informacji współpraca z innymi organami krajowymi udzielając odpowiedzi na wnioski kierowane do PIP ze strony organów właściwych innych państw, inspekcja ma prawo żądać informacji od innych służb krajowych: ZUS (w zakresie danych dotyczących płatników składek i ubezpieczonych), urzędów skarbowych, innych instytucji publicznych. organy te mają obowiązek udzielić informacji do PIP w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Termin ten może być przedłużony w razie konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego lub kontroli przez te służby. o przyczynach opóźnienia mają obowiązek poinformować Państwową Inspekcję Pracy 33

34 Kontrole pracodawców delegujących pracowników na terytorium RP PIP jest uprawniona do kontroli zagranicznych pracodawców delegujących, także wówczas, gdy na terenie RP nie posiadają oni siedziby, oddziału ani przedstawicielstwa, jest uprawniona do wydawania środków prawnych (decyzji, zaleceń w wystąpieniach i poleceniach) oraz sankcji karnych za naruszenia przepisów polskiego prawa pracy, których pracodawcy delegujący są zobowiązani przestrzegać, kontrole mają na celu ustalenie m.in. czy nie mamy do czynienia z tzw. fałszywym delegowaniem : czy pracodawca zagraniczny prowadzi w kraju pochodzenia rzeczywistą i znaczącą działalność oraz czy pracownik jest oddelegowany do pracy w Polsce jedynie czasowo. ustawa wskazuje parametry, które mogą być brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny stanu faktycznego, kontrole prowadzone przez PIP nie mogą mieć charakteru dyskryminującego ani nie mogą być nieproporcjonalne. 34

35 Ocena prawidłowości delegowania do Polski parametry dotyczące przedsiębiorcy miejsce, w którym przedsiębiorca ma zarejestrowaną działalność, prowadzi obsługę administracyjną, korzysta z pomieszczeń biurowych, podlega obowiązkom podatkowym z tytułu prowadzonej działalności i obowiązkom z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz tam, gdzie jest to wymagane w którym, zgodnie z prawem państwa członkowskiego siedziby przedsiębiorcy, posiada stosowny dokument uprawniający do prowadzenia działalności danego rodzaju lub jest zarejestrowany w izbach handlowych lub organizacjach branżowych; miejsce, w którym prowadzi się nabór pracowników delegowanych i z którego są oni delegowani; prawo właściwe dla umów zawieranych przez pracodawcę delegującego pracownika na terytorium RP ze swoimi pracownikami oraz prawo właściwe dla umów zawieranych z klientami tego pracodawcy; 35

36 Ocena prawidłowości delegowania do Polski parametry dotyczące przedsiębiorcy miejsce, w którym przedsiębiorca prowadzi znaczną działalność gospodarczą oraz w którym zatrudnia personel administracyjny; liczba wykonanych umów lub wielkość obrotu uzyskanego w państwie członkowskim siedziby przedsiębiorcy, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji przedsiębiorców, w tym małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowo powstałych przedsiębiorców. 36

37 Ocena prawidłowości delegowania do Polski pracownik delegowany wykonywanie pracy przez ograniczony okres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; data rozpoczęcia delegowania; delegowanie pracownika do państwa członkowskiego innego niż państwo, w którym lub z którego ten pracownik zwyczajowo wykonuje swoją pracę, powrót pracownika do państwa członkowskiego, z którego został delegowany, lub przewidywanie, że ponownie podejmie on pracę w tym państwie po zakończeniu wykonywania pracy lub usług, do których wykonania został delegowany; charakter pracy, zapewnienie pracownikowi transportu, zakwaterowania i wyżywienia lub zwrot kosztów, a w przypadku ich zapewnienia lub zwrotu kosztów sposób, w jaki jest to zapewniane, lub metoda, jaka jest stosowana przy zwrocie kosztów; wykonywanie pracy w poprzednich okresach na danym stanowisku przez tego samego lub innego pracownika. 37

38 UWAGA! Elementy te NIE MUSZĄ WYSTĄPIĆ ŁĄCZNIE! niewystąpienie jednej albo większej liczby okoliczności określonych w art. 14 ust. 3 i 4 ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług nie oznacza, że dana sytuacja nie stanowi delegowania pracownika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ocenę tych okoliczności dostosowuje się do każdego konkretnego przypadku oraz uwzględnia się specyfikę danej sytuacji. prawidłowa ocena stanu faktycznego przez inspektora pracy, może się wiązać z koniecznością uzyskania informacji od przedsiębiorcy delegującego lub od organów publicznych państwa siedziby przedsiębiorcy. 38

39 Nowe wykroczenia związane z delegowaniem Karze grzywny od do podlega: pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP lub osoba działająca w jego imieniu, jeżeli: nie wyznaczy osoby do pośredniczenia w kontaktach z PIP, nie złoży PIP najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi oświadczenia, nie zawiadomi w terminie o każdej zmianie informacji zawartych w oświadczeniu, nie przechowuje w okresie delegowania na terytorium RP określonych w projekcie ustawy dokumentów, nie udostępni w okresie delegowania pracownika na terytorium RP, na wniosek PIP, dokumentów oraz ich tłumaczenia na język polski, nie dostarczy w okresie 2 lat po zakończeniu wykonywania pracy przez pracownika delegowanego na terytorium RP, na wniosek PIP, dokumentów oraz ich tłumaczenia na język polski PIP stwierdzi, że dany pracownik nie może zostać uznany za pracownika delegowanego na terytorium RP 39

40 Pracodawca delegujący pracownika z terytorium RP lub przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub osoba działająca w imieniu tego pracodawcy lub przedsiębiorcy, jeżeli: nie udzieli informacji na wniosek PIP, niezbędnej do udzielenia przez PIP odpowiedzi na wniosek o informacje, skierowany przez właściwe organy innych państw członkowskich, podlega karze grzywny od 1000 do zł

41 Egzekucja administracyjnych kar pieniężnych oraz grzywien administracyjnych nowe zadania PIP związane są z sankcjami nakładanymi na polskich pracodawców delegujących pracowników do innych krajów europejskich, którzy naruszają przepisy o delegowaniu obowiązujące w tych krajach, zadania te realizowane są na wniosek organów właściwych innych państw obejmują: informowanie pracodawcy delegującego o decyzji organu zagranicznego w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej w związku z naruszeniem przepisów kraju przyjmującego, powiadamianie pracodawcy delegującego o wniosku o egzekucję administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej oraz sprawdzanie i przekazywanie naczelnikowi urzędu skarbowego w Polsce takiego wniosku. 41

42 Egzekucja administracyjnych kar pieniężnych oraz grzywien administracyjnych- decyzja o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej Inspekcja Pracy jest zobowiązana powiadomić pracodawcę delegującego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku o decyzji w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej. Wniosek o powiadomienie pracodawcy o decyzji w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej kierowany będzie za pośrednictwem IMI. Wniosek powinien spełniać wymogi formalne. Inspekcja jest zobowiązana sprawdzić elementy formalne wniosku. W następstwie weryfikacji przekazuje decyzję w sprawie nałożenia sankcji przez organ wnioskujący oraz dołączone do niej dokumenty, albo zwraca wniosek organowi zagranicznemu. 42

43 Wniosek o egzekucję administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej zadania PIP sprawdzenie elementów formalnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d oraz pkt 2 i 3 ww. ustawy; sprawdzenie terminów czy wniosek zawiera datę, z którą orzeczenie lub decyzja w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej stały się wykonalne lub ostateczne, opis rodzaju administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej oraz określenie ich wysokości, wszelkie daty istotne dla przeprowadzenia egzekucji, w tym informacje, czy doręczono stronie orzeczenie lub decyzję, a jeżeli tak, to w jaki sposób, lub czy wydano orzeczenie zaoczne, a także potwierdzenie organu wnioskującego, że od takiej kary lub grzywny nie przysługuje dalsze odwołanie, i opis żądania, w związku z którym jest składany wniosek, oraz jego poszczególnych elementów. 43

44 Wniosek o egzekucję administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej zadania PIP powiadomienie o wniosku pracodawcy delegującego w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, przekazanie wniosku naczelnikowi urzędu skarbowego nie wcześniej niż 30 dni od daty doręczenia pracodawcy powiadomienia o wniosku wraz z tytułem wykonawczym, zawierającym określenie wysokości należności w walucie polskiej, jeśli wniosek nie spełnia wymogów formalnych dokonuje się zwrotu do organu właściwego za granicą - OBLIGATORYJNIE 44

45 Wniosek o egzekucję przesłanki zwrotu fakultatywnego Państwowa Inspekcja Pracy może zwrócić wniosek organowi zagranicznemu, jeśli: ogólna kwota administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjne wynosi mniej niż 350 euro, decyzja w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej jest sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP. 45

46 Egzekucja administracyjnych kar pieniężnych oraz grzywien administracyjnych kwoty administracyjnych kar pieniężnych i grzywien administracyjnych nałożonych na pracodawców delegujących pracowników z terytorium RP stanowią dochód budżetu państwa. istnieje możliwość umorzenia należności z tytułu administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej. Nie stosuje się przepisów art. 56 ust. 1 pkt 5 i art. 57 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. (brak możliwości umorzenia w całości z uwagi na ważny interes dłużnika lub interes publiczny, brak możliwości umorzenia częściowego na wniosek dłużnika). 46

47 Dziękuję za uwagę! Izabela Struczyńska Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Sekcja Legalności Zatrudnienia

Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług

Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług P O D S T A W Y P R A W N E, O B O W I Ą Z K I P R A C O D A W C Ó W, W A R U N K I D E L E G O W A N I A I Z A K R E S Z A D A Ń P A

Bardziej szczegółowo

KPMG w Polsce KPMG.pl

KPMG w Polsce KPMG.pl KPMG w Polsce KPMG.pl 2016 KPMG Tax M.Michna sp.k., a Polish limited partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 10 czerwca 2016 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 10 czerwca 2016 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. 1), 2) o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REWICoop Rights to Work Info Centres of Transnational Cooperation

REWICoop Rights to Work Info Centres of Transnational Cooperation REWICoop Rights to Work Info Centres of Transnational Cooperation REWICoop Rights to Work Info Centres of Transnational Cooperation Paweł Galec Oficjalny początek delegowania pracowników: 1996 rok. w 1996

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (druk nr 408)

o rządowym projekcie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (druk nr 408) Druk nr 500 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o rządowym projekcie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (druk

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 868 USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. 1), 2) o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług Art. 1. Ustawa określa zasady:

Bardziej szczegółowo

PREZES RADY MINISTRÓW Warszawa, dnia Ą.ltu:d'111..có- 1.-0Ą G "r

PREZES RADY MINISTRÓW Warszawa, dnia Ą.ltu:d'111..có- 1.-0Ą G r PREZES RADY MINISTRÓW Warszawa, dnia Ą.ltu:d'111..có- 1.-0Ą G "r RM-1 0-33-16 Marszałek Sejmu Szanowny Panie Marszałku Na podstawie art. 118 ust. I Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam Sejmowi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług 1)12) Rozdział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług 1)12) Rozdział I. Przepisy ogólne Projekt z dnia 4 grudnia 2015 r. USTAWA z d n ia... 2015 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług 1)12) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) delegowania pracowników

Bardziej szczegółowo

Departament Legalności Zatrudnienia Warszawa, 28 marca 2017 r. Główny Inspektorat Pracy

Departament Legalności Zatrudnienia Warszawa, 28 marca 2017 r. Główny Inspektorat Pracy Delegowanie pracowników w z i na terytorium RP w świetle przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o delegowaniu pracowników w w ramach świadczenia usług ug (Dz.U. 2016, poz. 868).. Wybrane aspekty

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak

Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również innych ustaw 1 W 2014 r. kontrola w zakresie niniejszego

Bardziej szczegółowo

z dnia.. 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług Rozdział I Przepisy ogólne

z dnia.. 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług Rozdział I Przepisy ogólne Projekt z dnia 23 lutego 2016 r. U S T AWA z dnia.. 2016 r. 1), 2) o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) delegowania pracowników

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady zatrudniania na umowę zlecenie. Prowadzący: adw. Piotr Wojciechowski

Nowe zasady zatrudniania na umowę zlecenie. Prowadzący: adw. Piotr Wojciechowski Nowe zasady zatrudniania na umowę zlecenie Prowadzący: adw. Piotr Wojciechowski ZLECENIE A UMOWA O PRACĘ Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników. Tomasz Podleśny, radca prawny

Delegowanie pracowników. Tomasz Podleśny, radca prawny Delegowanie pracowników Tomasz Podleśny, radca prawny Szczecin, 16 marca 2017 Wprowadzenie Czym jest delegowanie? 2 Wprowadzenie Regulacje prawne dotyczące delegowania pracowników Na poziomie unijnym:

Bardziej szczegółowo

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i innych samozatrudnionych od stycznia 2017 r. - nowe obowiązki i wyłączenia. Piotr Wojciechowski

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i innych samozatrudnionych od stycznia 2017 r. - nowe obowiązki i wyłączenia. Piotr Wojciechowski Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i innych samozatrudnionych od stycznia 2017 r. - nowe obowiązki i wyłączenia Piotr Wojciechowski ZLECENIE A UMOWA O PRACĘ Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku

Bardziej szczegółowo

Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki

Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Nowe przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 24 ust. 1 pkt 10 oraz 11 ustawy - Prawo zamówień publicznych Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Dz.U. z 2016, poz. 360; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa reguluje zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 7 lipca 2016 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 7 lipca 2016 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Wnioskujemy o odstąpienie od nałożenia na Państwową Inspekcję Pracy zadań w zakresie transgranicznej egzekucji kar i grzywien administracyjnych.

Wnioskujemy o odstąpienie od nałożenia na Państwową Inspekcję Pracy zadań w zakresie transgranicznej egzekucji kar i grzywien administracyjnych. 1. Art. 9. 2. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy: 5) powiadamianie, na wniosek organu wnioskującego, pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP o decyzji w sprawie nałożenia administracyjnej

Bardziej szczegółowo

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Jarosław Leśniewski Główny Inspektorat Pracy Departament Legalności Zatrudnienia www.pip.gov.pl Warszawa, 9 lipca 2013 r. Rola Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 1265 USTAWA z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pracy tymczasowej

Ustawa o pracy tymczasowej www.www.interimax.com Ustawa o pracy tymczasowej Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego br. nowych procedur

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 USTAWA o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz. U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Zakres przedmiotowy Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP

Oświadczenie pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP Państwowa Inspekcja Pracy Adnotacje urzędu Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska Oświadczenie pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? Katarzyna Klemba Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? Stan prawny: maj 2017 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017 Spis treści Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmiany legislacyjne związane z działalnością agencji zatrudnienia

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmiany legislacyjne związane z działalnością agencji zatrudnienia Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmiany legislacyjne związane z działalnością agencji zatrudnienia Izabela Struczyńska Starszy Inspektor Pracy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007

Bardziej szczegółowo

Omówienie najważniejszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania Pracowników Tymczasowych po 1 czerwca 2017 r.

Omówienie najważniejszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania Pracowników Tymczasowych po 1 czerwca 2017 r. Omówienie najważniejszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania Pracowników Tymczasowych po 1 czerwca 2017 r. Mateusz Brząkowski radca prawny TGC Corporate Lawyers AGENDA Zmiany w zatrudnianiu pracowników

Bardziej szczegółowo

Izabela Struczyńska Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy Zespół Inspektorów Pracy Gdańsk Południe

Izabela Struczyńska Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy Zespół Inspektorów Pracy Gdańsk Południe Założenia nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie zagadnień dotyczących agencji zatrudnienia- problematyka kontroli. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG w świetle doświadczeń Państwowej Inspekcji Pracy.

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG w świetle doświadczeń Państwowej Inspekcji Pracy. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG w świetle doświadczeń Państwowej Inspekcji Pracy. PODRÓŻ SŁUŻBOWA A ODDELEGOWANIE. www.pip.gov.pl OBOWIĄZKI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W ZAKRESIE DELEGOWANIA

Bardziej szczegółowo

Schengen (symbol D)) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Informacje dot. wzorów

Schengen (symbol D)) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Informacje dot. wzorów Od 21 lipca 2012 r. nowe obowiązki dla zatrudniających cudzoziemców. SPRAWDŹ DOKUMENT POBYTOWY CUDZOZIEMCA 1 i przechowuj kopię! Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 1),2)

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 1),2) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 1),2) Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. 1),2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 403. Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie opracowania: Jarosław Cichoń Główny Inspektorat Pracy Departament Legalności Zatrudnienia. www.pip.gov.pl Gdańsk 24-25 listopada 2014 r.

Na podstawie opracowania: Jarosław Cichoń Główny Inspektorat Pracy Departament Legalności Zatrudnienia. www.pip.gov.pl Gdańsk 24-25 listopada 2014 r. Założenia nowej ustawy o cudzoziemcach oraz nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie zagadnień dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców Na podstawie opracowania:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Magdalena Miska st. inspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

Magdalena Miska st. inspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie Delegowanie pracowników do innych krajów UE Magdalena Miska st. inspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie źródła prawa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 96/71/WE z dnia 16.12.1996r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania?

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Pojęcie oddelegowania nie zostało zdefiniowane w polskim prawie. Przez oddelegowanie pracownika należy rozumieć przejściowe wykonywanie przez niego pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów druków stosowanych w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 648)

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 648) Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 648) Dział V. Automatyczna wymiana informacji podatkowych o jednostkach wchodzących w skład grupy

Bardziej szczegółowo

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 1

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 1 Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 1 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 360 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 567 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608)

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608) brzmienie od 2010-01-24 Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608) Rozdział I. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa reguluje zasady

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Numer: Data:

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Numer: Data: Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 348443-2016 z dnia 22-11-2016 - Cewice 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ul. Kwiatowej w Łebuni 2. Zakres robót obejmuje wykonanie następującego zakresu prac:

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z 2009r. Nr 6,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY R.

ZMIANY W PRAWIE PRACY R. ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016-2017 R. Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Ożóg w Gdańsku ul. M. Konopnickiej 15/1 80-240 Gdańsk tel.: + 48 608 66 90 50 www.kancelariaozog.eu kontakt@kancelariaozog.eu KALENDARZ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym

USTAWA. z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 1), 2) wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Postanowienia ogólne

ZASADY. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DĘBICY NR 1/2017 Z DN. 05 STYCZNIA 2017 ZASADY organizacji miejsc pracy w ramach refundacji ze środków Funduszu Pracy pracodawcy lub przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 769

Warszawa, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 769 Warszawa, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 769 USTAWA z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 1), 2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 marca 2016 r. Departament Administracji Podatkowej AP8.851.5.2015.EKN. Panie/Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych

Warszawa, dnia 21 marca 2016 r. Departament Administracji Podatkowej AP8.851.5.2015.EKN. Panie/Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Warszawa, dnia 21 marca 2016 r. Departament Administracji Podatkowej AP8.851.5.2015.EKN Panie/Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych W związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ul. Trubakowska Chełm. Zasady odpowiedzialności przewoźników

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ul. Trubakowska Chełm. Zasady odpowiedzialności przewoźników ul. Trubakowska 2 22-100 Chełm Zasady odpowiedzialności przewoźników Obowiązek nakładania kar na przewoźnika na gruncie prawa unijnego regulują przepisy Konwencji Wykonawczej do układu Schengen z dnia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 1

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 1 Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 1 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia Izabela Przybyłkiewicz

Agencje zatrudnienia Izabela Przybyłkiewicz Agencje zatrudnienia Izabela Przybyłkiewicz Wałbrzych, 9 lutego 2017r. Podstawy prawne: 1. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst pierwotny: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220, 1268. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia. Kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy

Agencje zatrudnienia. Kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy Agencje zatrudnienia Kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy Zagadnienia ogólne. Z przepisów art. 18 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynika, iż prowadzenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 1), 2)

USTAWA. z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 1), 2) 1 z 10 2012-08-29 12:19 Dz.U.2012.769 USTAWA z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 1), 2) przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY KONTROLI legalności zatrudnienia cudzoziemców, prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy

PROCEDURY KONTROLI legalności zatrudnienia cudzoziemców, prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy PROCEDURY KONTROLI legalności zatrudnienia cudzoziemców, prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy Jarosław Leśniewski Główny Inspektorat Pracy Departament Legalności Zatrudnienia www.pip.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 769 USTAWA. z dnia 15 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 769 USTAWA. z dnia 15 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 769 USTAWA z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 1),

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane Szkolenie przygotowała i przeprowadziła w dniu 27 listopada 2015 roku: Wykaz aktów prawnych, w oparciu o które przeprowadzono szkolenie: 1.

Bardziej szczegółowo

Pieczęć wnioskodawcy (dotyczy podmiotu posługującego się pieczątką) Sygnatura i data złożenia wniosku WNIOSEK

Pieczęć wnioskodawcy (dotyczy podmiotu posługującego się pieczątką) Sygnatura i data złożenia wniosku WNIOSEK Załącznik nr 1 Pieczęć wnioskodawcy (dotyczy podmiotu posługującego się pieczątką) Sygnatura i data złożenia wniosku... (wypełnia organ właściwy) WNIOSEK o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy po zmianach w 2016 roku

Prawo pracy po zmianach w 2016 roku Prawo pracy po zmianach w 2016 roku Kod szkolenia: 601516 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Omówienie zmian ustawy Kodeks pracy dotyczących umów o pracę Zakres

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące procedury oddelegowania pracowników z państw członkowskich Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii:

Wskazówki dotyczące procedury oddelegowania pracowników z państw członkowskich Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii: Wskazówki dotyczące procedury oddelegowania pracowników z państw członkowskich Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii: Poniżej zamieszczono skrót przepisów prawnych dotyczących

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Postanowienia ogólne

ZASADY. Postanowienia ogólne ZASADY organizacji miejsc pracy w ramach refundacji ze środków Funduszu Pracy pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.)

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) Dz.U.1983.35.163 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Działalność kontrolno-nadzorcza inspektora pracy

Działalność kontrolno-nadzorcza inspektora pracy Działalność kontrolno-nadzorcza inspektora pracy Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy precyzyjnie określa zakres obowiązków i praw, jakie wzajemnie wobec siebie mają podczas kontroli kontrolowani i kontrolerzy.

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców?

Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców? Dyrektywa usługowa 13.05.10 1 Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców? Gdynia, 13 maja 2010' European Commission Enterprise and Industry Dyrektywa usługowa 13.05.10 2 Dyrektywa a ustawa-

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osób migrującychpodejmujących. terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii. Delegowanie pracowników w świetle prawa unijnego

Ubezpieczenia osób migrującychpodejmujących. terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii. Delegowanie pracowników w świetle prawa unijnego Zielona Góra, listopad 2017 Ubezpieczenia osób migrującychpodejmujących pracę na terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii Delegowanie pracowników w świetle prawa unijnego Beata Leszyk Wydział Ubezpieczeń i Składek

Bardziej szczegółowo

Izabela Struczyńska Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy Sekcja Legalności Zatrudnienia. Gdańsk, 16 listopada 2016 r.

Izabela Struczyńska Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy Sekcja Legalności Zatrudnienia.  Gdańsk, 16 listopada 2016 r. Zagadnienia podlegające kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również innych ustaw. Izabela Struczyńska Państwowa

Bardziej szczegółowo

Ustawa. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 12 lipca 2016 r. Ustawa z dnia o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Rozdział 1.

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Rozdział 1. Przedmowa... Wykaz skrótów.... XIII Wykaz literatury... XIX Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1265).... 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 2 Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 16 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 16 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz. 2006 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zmiana ustawy o zatrudnieniu Pracowników Tymczasowych

Zmiana ustawy o zatrudnieniu Pracowników Tymczasowych finding people who click Zmiana ustawy o zatrudnieniu Pracowników Tymczasowych Czerwiec 2017 2 Zmiana ustawy o zatrudnieniu Pracowników Tymczasowych Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ========================================================================= ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH *** Rok 2017 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników za granicę. Prowadzący: Paweł Ziółkowski

Delegowanie pracowników za granicę. Prowadzący: Paweł Ziółkowski Delegowanie pracowników za granicę Prowadzący: Paweł Ziółkowski Delegacja a oddelegowanie Żaden przepis polskiego prawa nie ogranicza czasu trwania delegacji. Zazwyczaj delegację i oddelegowanie odróżnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym

USTAWA z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 15 czerwca 2012 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 769. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 1), 2) wbrew przepisom

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. z dnia 7 kwietnia 2017 r. Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 9 lipca

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PIP W 2017 R.

KONTROLA PIP W 2017 R. KATARZYNA CZAJKOWSKA-MATOSIUK KONTROLA PIP W 2017 R. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY ISBN 978-83-7440-986-5 20 stycznia 2017 r. 1 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 5 2.1. Regulacje prawne...

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw /druk nr 812/.

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw /druk nr 812/. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1090-A DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1265. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Rada Dyrektorów Personalnych Toruń r.

Rada Dyrektorów Personalnych Toruń r. Rada Dyrektorów Personalnych Toruń 17.08.2017 r. Nowa formuła oszczędzania na emeryturę wstępne informacje wejście w życie - ma zależeć od wielkości podmiotu zatrudniającego pracodawcy od 250 osób - 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy

Bardziej szczegółowo

ISBN:

ISBN: Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Źródła prawa pracy Diagram nr 1 - Hierarchia źródeł prawa pracy 2. Zasada uprzywilejowania pracownika Diagram nr 2 - Stosowanie zasady uprzywilejowania pracownika Diagram

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 1), 2) oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 1), 2) oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 1), 2) oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1237.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1999 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 401 o zmianie ustawy o usługach turystycznych Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE I. Zmiany od 01.01.2017 r. UMOWY O PRACĘ 1. Świadectwo pracy

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA Druk nr 3223 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo