INSTYTUT SPORTU NIP REGON SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:"

Transkrypt

1 INSTYTUT SPORTU Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) NIP REGON W dniu 10 sierpnia 2015 roku przekazano do opublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu którego wartość nie przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty Ogłoszenie zostało opublikowane w tymże publikatorze w dniu 10 sierpnia 2015 roku pod numerem W dniu 10 sierpnia 2015 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym, w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: W okresie trwającym od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert udostępnia się na stronie internetowej SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: wykonanie rozbudowy systemu teleinformatycznego do zarządzania danymi w zakresie bezpieczeństwa danych w Instytucie Sportu w Warszawie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Termin składania ofert upływa w dniu 24 sierpnia 2015 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2015 r., początek o godzinie 10:30. Zatwierdził: Dyrektor Instytutu Sportu dr Bartosz Krawczyński kierownik zamawiającego 1

2 0. Postanowienia ogólne Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwane dalej PZP (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, z późn. zmianami). oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej, o której mowa w szczególności w art. 91a 91c PZP Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną cenę za wykonanie całości zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej, tzn. przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ, sposób wykonania zamówienia Zamawiający informuje że, zezwala/dopuszcza na udział w realizacji zamówienia publicznego podwykonawców W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje się możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP o wartości nie większej niż 20 % wartości umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej w rozumieniu art PZP Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie postanowienia SIWZ, które dotyczą jego zobowiązania. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz z wymaganymi dokumentami i w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie - zgodnie z obowiązującym prawem - wiadomości niezbędnych do przygotowania dokumentacji ofertowej, a także do podpisania umowy. Zamawiający nie zwraca wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający informuje, że dla udziału w postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium. 1. Przedmiot, sposób i terminy wykonania zamówienia; okres obowiązywania umowy. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie rozbudowy i modernizacji systemu teleinformatycznego do zarządzania danymi w zakresie bezpieczeństwa danych w Instytucie Sportu w Warszawie wraz z pracami budowlanymi w zakresie modernizacji pomieszczeń w calu dostosowania ich do wymagań zasad ochrony danych. Szczegółowy opis dostaw i usług przewidzianych do wykonania: Etap 1. Prace remontowo-budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń serwerowych dostawa i instalacja systemu kontroli dostępu oraz systemu alarmowego w pomieszczeniach serwerowni na pierwszym i na czwartym piętrze, dostawa, wymiana (1 piętro) i naprawa (4 piętro, wymiana okuć drzwiowych tj.: klamka, zamek) drzwi do serwerowni; dostawa i instalacja naściennego systemu klimatyzacyjnego w serwerowni 1 i 4 piętro; doprowadzenie linii zasilającej do serwerowni na IV piętrze (przewód YDY3*6-70mb) Etap 2. Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego sieci komputerowej w budynku Instytutu Sportu. 1. IV piętro rozbudowa okablowania w pomieszczeniach biurowych (31 punktów dostępowych, szacowana ilość kabla to 1860mb) dostawa i montaż 2 szt. dostępowego przełącznika sieciowego - typ 1 dostawa i montaż 1 szt. zasilacza awaryjnego UPS - typ 1 szafa rack stojąca wysokości 42U, głębokości 100 cm dostawa i montaż 1 szt. szafki wiszącej - typ 1 2

3 dostawa i montaż niezbędnych patch paneli światłowodowych i RJ45 kat. 6 dostawa i montaż 1 szt. zasilacza awaryjnego UPS - typ 2 (montaż w serwerowni) dostawa i montaż 3 szt. punktów dostępowych sieci bezprzewodowej typ 1 2. III piętro rozbudowa okablowania w pomieszczeniach biurowych (14 punktów dostępowych, szacowana ilość okablowania 840mb) dostawa i montaż 1 szt. dostępowego przełącznika sieciowego typ 1 dostawa i montaż 1 szt. zasilacza awaryjnego UPS - typ 1 dostawa i montaż niezbędnych patch paneli światłowodowych i RJ45 kat. 6 dostawa i montaż 3 szt. punktów dostępowych sieci bezprzewodowej typ 1 3. II piętro rozbudowa okablowania w pomieszczeniach biurowych (93 punkty dostępowe, szacowana ilość okablowania 5580mb) dostawa i montaż 2 szt. dostępowego przełącznika sieciowego typ 1 dostawa i montaż 2 szt. zasilacza awaryjnego UPS - typ 1 dostawa i montaż 1 szt. szafki wiszącej - typ 1 dostawa i montaż niezbędnych patch paneli światłowodowych i RJ45 kat. 6 dostawa i montaż 3 szt. punktów dostępowych sieci bezprzewodowej typ 1 4. I piętro rozbudowa okablowania w korytarzu (4 punkty dostępowe, szacowana ilość okablowania 240mb) dostawa i montaż 2 szt. dostępowego przełącznika sieciowego typ 1 dostawa i montaż niezbędnych patch paneli światłowodowych i RJ45 kat. 6 dostawa i montaż 1 szt. zasilacza awaryjnego UPS - typ 2 (montaż w serwerowni) dostawa i montaż 3 szt. punktów dostępowych sieci bezprzewodowej typ 1 5. Parter rozbudowa okablowania w pomieszczeniach biurowych (63 punkty dostępowe, szacowana ilość okablowania 3780mb) doprowadzenie okablowania światłowodowego z serwerownia I piętro do centralnego punktu dystrybucyjnego Zakładu Badań Antydopingowych, dalej ZBA dostawa i montaż 2 szt. dostępowego przełącznika sieciowego typ 1 dostawa i montaż 1 szt. zasilacza awaryjnego - UPS typ 1 dostawa i montaż 1 szt. szafy wiszącej - typ 1 dostawa i montaż niezbędnych patch paneli światłowodowych i RJ45 kat. 6 dostawa i montaż 3 szt. punktów dostępowych sieci bezprzewodowej typ 1 6. Piwnica rozbudowa okablowania do szafy rack dostawa i montaż 1 szt. szafy wiszącej - typ 1 7. Przybudówka poziom górny doprowadzenie i rozbudowa okablowania korytarzu (2 punkty dostępowe, szacowana ilość okablowania 120mb) Szacunkowo łączna ilość kabla UTP kat.6 wynosi ok metrów. Połączenia pionowe pomiędzy dwoma serwerowniami znajdującymi się na 1 i 4 piętrze musi zostać zrealizowane za pomocą połączenia światłowodowego (standard 12G 50/125 OM3). Topologia sieci: gwiazda Połączenia pomiędzy przełącznikami dostępowymi a serwerownią muszą zostać zrealizowane za pomocą połączenia światłowodowego (standard 12G 50/125 OM3). 3

4 Wszystkie przełączniki sieciowe muszą być zarządzalne. Wykonawca musi dostarczyć oprogramowanie do zarządzania. Etap 3. Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej 1. Dostawa i wdrożenie 2 szt. serwerów - typ 1 2. Dostawa i wdrożenie 1 szt. macierzy dyskowej - typ 1 3. Dostawa i wdrożenie oprogramowania witalizacyjnego VMware lub równoważne 4. Dostawa i wdrożenie systemu kopii bezpieczeństwa 5. Dostawa i wdrożenie 2 szt. sprzętowego repozytorium backupu (NAS) - typ1 6. Dostawa i wdrożenie oryginalnego :oprogramowania a. Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 GOV 2proc (licencja rządowa) lub równoważny - (4 szt.) b. Microsoft Windows Server CAL 2012 User CAL dla 120 jednoczesnych użytkowników (licencja rządowa) lub równoważny (1 szt.) 7. Wdrożenie w oparciu o dostarczone oprogramowanie usług katalogowania i uwierzytelniania użytkowników 8. Dostawa oprogramowania do monitorowania, wizualizacji sieci i inwentaryzacji komputerów dla 120 komputerów 9. Szkolenie z obsługi wdrożonego systemu Dostarczone serwery muszą działać w trybie zapewniającym wysoką dostępność (HA). Zasoby systemu muszą zostać osadzone w macierzy dyskowej, wspólnej dla wszystkich serwerów. Przyrostowe i pełne kopie zapasowe muszą być składowane na sprzętowym repozytorium backupu znajdującym się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Kopie zapasowe muszą być cyklicznie, według ustalonego harmonogramu przesyłane do bliźniaczego urządzenia znajdującego się w zewnętrznej lokalizacji, wskazanej przez Zamawiającego. Dane przesyłane do zewnętrznej lokalizacji muszą być szyfrowane. Szczegółowy opis zamówienia 1. Dostawa i instalacja systemu kontroli dostępu oraz systemu alarmowego w pomieszczeniach serwerowni na pierwszym i na czwartym piętrze, Zapewnienie kontroli dostępu do pomieszczeń serwerowni, tj. zapewnienie współpracy czytników kontroli dostępu w technologii Mifare firmy Roger posiadanym przez Zamawiającego. Wprowadzony system kontroli dostępu w w/w musi być zintegrowany z systemem Kontroli Dostępu- budynkowym INSTYTUTU SPORTU (za wyjątkiem pomieszczeń ZBA) i współpracować z czytnikami Roger w technologii MIFARE, wymagane są przejścia jednostronne. Szczegółowy opis dostaw i usług przewidzianych do wykonania: Etap 1. Prace remontowo-budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń serwerowych dostawa i instalacja systemu kontroli dostępu oraz systemu alarmowego w pomieszczeniach serwerowni na pierwszym i na czwartym piętrze, dostawa, wymiana (1 piętro) i naprawa drzwi do serwerowni (4 piętro) - wymiana okuć drzwiowych: klamka i zamek); dostawa i instalacja naściennego systemu klimatyzacyjnego w serwerowni 1 i 4 piętro; doprowadzenie linii zasilającej do serwerowni na IV piętrze (przewód YDY3*6 70 mb) Etap 2. Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego sieci komputerowej w budynku Instytutu Sportu. 1. IV piętro rozbudowa okablowania w pomieszczeniach biurowych (31 punktów dostępowych, szacowana ilość kabla to mb) dostawa i montaż 2 szt. dostępowego przełącznika sieciowego - typ 1 4

5 dostawa i montaż 1 szt. zasilacza awaryjnego UPS - typ 1 szafa rack stojąca wysokości 42U, głębokości 100 cm dostawa i montaż 1 szt. szafki wiszącej - typ 1 dostawa i montaż niezbędnych patch paneli światłowodowych i RJ45 kat. 6 dostawa i montaż 1 szt. zasilacza awaryjnego UPS - typ 2 (montaż w serwerowni) dostawa i montaż 3 szt. punktów dostępowych sieci bezprzewodowej typ 1 2. III piętro rozbudowa okablowania w pomieszczeniach biurowych (14 punktów dostępowych, szacowana ilość okablowania 840 mb) dostawa i montaż 1 szt. dostępowego przełącznika sieciowego typ 1 dostawa i montaż 1 szt. zasilacza awaryjnego UPS - typ 1 dostawa i montaż niezbędnych patch paneli światłowodowych i RJ45 kat. 6 dostawa i montaż 3 szt. punktów dostępowych sieci bezprzewodowej typ 1 3. II piętro rozbudowa okablowania w pomieszczeniach biurowych (93 punkty dostępowe, szacowana ilość okablowania mb) dostawa i montaż 2 szt. dostępowego przełącznika sieciowego typ 1 dostawa i montaż 2 szt. zasilacza awaryjnego UPS - typ 1 dostawa i montaż 1 szt. szafki wiszącej - typ 1 dostawa i montaż niezbędnych patch paneli światłowodowych i RJ45 kat. 6 dostawa i montaż 3 szt. punktów dostępowych sieci bezprzewodowej typ 1 4. I piętro rozbudowa okablowania w korytarzu (4 punkty dostępowe, szacowana ilość okablowania 240mb) dostawa i montaż 2 szt. dostępowego przełącznika sieciowego typ 1 dostawa i montaż niezbędnych patch paneli światłowodowych i RJ45 kat. 6 dostawa i montaż 1 szt. zasilacza awaryjnego UPS - typ 2 (montaż w serwerowni) dostawa i montaż 3 szt. punktów dostępowych sieci bezprzewodowej typ 1 5. Parter rozbudowa okablowania w pomieszczeniach biurowych (63 punkty dostępowe, szacowana ilość okablowania mb) doprowadzenie okablowania światłowodowego z serwerownia I piętro do centralnego punktu dystrybucyjnego ZBA dostawa i montaż 2 szt. dostępowego przełącznika sieciowego typ 1 dostawa i montaż 1 szt. zasilacza awaryjnego - UPS typ 1 dostawa i montaż 1 szt. szafy wiszącej - typ 1 dostawa i montaż niezbędnych patch paneli światłowodowych i RJ45 kat. 6 dostawa i montaż 3 szt. punktów dostępowych sieci bezprzewodowej typ 1 6. Piwnica rozbudowa okablowania do szafy rack dostawa i montaż 1 szt. szafy wiszącej - typ 1 7. Przybudówka poziom górny doprowadzenie i rozbudowa okablowania korytarzu (2 punkty dostępowe, szacowana ilość okablowania 120 mb) Szacunkowo łączna ilość kabla UTP kat.6 wynosi ok metrów. Połączenia pionowe pomiędzy dwoma serwerowniami znajdującymi się na 1 i 4 piętrze musi zostać zrealizowane za pomocą połączenia światłowodowego (standard 12G 50/125 OM3). 5

6 Topologia sieci: gwiazda Połączenia pomiędzy przełącznikami dostępowymi a serwerownią muszą zostać zrealizowane za pomocą połączenia światłowodowego (standard 12G 50/125 OM3). Wszystkie przełączniki sieciowe muszą być zarządzalne. Wykonawca musi dostarczyć oprogramowanie do zarządzania. Uwaga: Umiejscowienie oraz czas montażu elementów infrastruktury sieci strukturalnej musi być dla każdego piętra budynku uzgodnione z Zamawiającym Etap 3. Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej 1. Dostawa i wdrożenie 2 szt. serwerów - typ 1 2. Dostawa i wdrożenie 1 szt. macierzy dyskowej - typ 1 3. Dostawa i wdrożenie oprogramowania witalizacyjnego VMware lub równoważne 4. Dostawa i wdrożenie systemu kopii bezpieczeństwa 5. Dostawa i wdrożenie 2 szt. sprzętowego repozytorium backupu (NAS) - typ1 6. Dostawa i wdrożenie oprogramowania a. Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 GOV 2proc (licencja rządowa) lub równoważny - (4 szt.) b. Microsoft Windows Server CAL 2012 User CAL dla 120 jednoczesnych użytkowników (licencja rządowa) lub równoważny (1 szt.) 7. Wdrożenie w oparciu o dostarczone oprogramowanie usług katalogowania i uwierzytelniania użytkowników 8. Dostawa oprogramowania do monitorowania, wizualizacji sieci i inwentaryzacji komputerów dla 120 komputerów 9. Szkolenie z obsługi wdrożonego systemu Dostarczone serwery muszą działać w trybie zapewniającym wysoką dostępność (HA). Zasoby systemu muszą zostać osadzone w macierzy dyskowej, wspólnej dla wszystkich serwerów. Przyrostowe i pełne kopie zapasowe muszą być składowane na sprzętowym repozytorium backupu znajdującym się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Kopie zapasowe muszą być cyklicznie, według ustalonego harmonogramu przesyłane do bliźniaczego urządzenia znajdującego się w zewnętrznej lokalizacji, wskazanej przez Zamawiającego. Dane przesyłane do zewnętrznej lokalizacji muszą być szyfrowane. Szczegółowy opis zamówienia 1. Dostawa i instalacja systemu kontroli dostępu oraz systemu alarmowego w pomieszczeniach serwerowni na pierwszym i na czwartym piętrze, Kontrola dostępu do pomieszczeń serwerowni - współpraca czytników kontroli dostępu w technologii Mifare firmy Roger posiadanym przez Zamawiającego. System kontroli dostępu w w/w musi być zintegrowany z systemem Kontroli Dostępu- budynkowym INSTYTUTU SPORTU (za wyjątkiem pomieszczeń ZBA) i współpracować z czytnikami Roger w technologii MIFARE- przejścia jednostronne. LP jedn. ilość SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU KONFIGURACJA URZĄDZEŃ 1. Interfejs USB - RS485 UT 2 USB szt TERMINAL PRT12MF(z klawiaturą),przewód 0,5 m (152,5mmx46mmx23 lub 35 mm)/odpowiednik szt Kontroler 402DR-SET/odpowiednik Szt Rygiel EM ON 12V niskoprądowy kpl. 1 6

7 5. Blacha do w/w rygla 1 6. Akumulator 7 Ah EUROPOWER/odpowiednik szt Przycisk wyjścia TKN 01 szt Czujnik magnetyczny drzwiowy MC/odpowiednik szt Przycisk wyjścia awaryjnego szt Samozamykacz szt Zwora elektromagnetyczna 12 V ASSA-ABLOY /YALE lub odpowiednik Szt Zestaw mocujących blach do w/w zwory 12V kpl Zestaw pochwytów do drzwi Szt Materiał instalacyjny + pomocniczy,kable, kołki rozporowe kpl Instalacja systemu ( wykonanie niezbędnego okablowania, montaż urządzeń oraz osprzętu, programowanie systemu, sprawdzenie i uruchomienie systemu, szkolenie w zakresie obsługi systemu SKD) kpl. 1 Rozbudowa istniejącego systemu alarmowego SSWIN o pomieszczenia serwerowni. LP jedn. ilość 2. Dostawa, wymiana (1 piętro) i naprawa (4 piętro) drzwi do serwerowni; Dostawa drzwi antywłamaniowych (90x200mm) BIAŁE-wytrzymałość ogniowa 30 Montaż w/w drzwi ( wraz z obróbką i malowaniem ) Naprawa drzwi w pomieszczeniu serwerowni (4 piętro) montaż zamka i klamek 3. Dostawa i instalacja naściennego systemu klimatyzacyjnego w serwerowni 1 i 4 piętro; Parametry nie gorsze niż: Wydajność nominalna SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONFIGURACJA URZĄDZEŃ 1. Klawiatura sterująca INT- KLCDR- BL szt Czujnik dualny przewodowy LC103 PIR + MW/odpowiednik szt Moduł expandera 8 linii z zasilaczem INT PP szt Obudowa do w/w modułu ( serii AWO ) szt Uchwyt czujnika szt Kontaktron do drzwi met szt Akumulator 17 Ah EUROPOWER/Odpowiednik-trwałość ok.6 lat szt Sygnalizator akustyczny SP 2/odpowiednik szt Radiolinia napadowa (zawiera 2 szt. pilotów) np. RA 200/odpowiednik szt Materiał instalacyjny ( przewody, itd..) kpl Instalacja systemu ( montaż urządzeń, okablowanie, programowanie centrali alarmowej, sprawdzenie i uruchomienie systemu, szkolenie w zakresie obsługi użytkowania ). kpl. 1 Chłodzenie 2.6 Grzanie kw 2.8 Moc elektryczna / Pobór mocy Chłodzenie/Grzanie 0.82 / 0.77 Napięcie/Liczba faz/częstotliwość V/Ø/Hz /1/50 Podbór prądu Chłodzenie/Grzanie A 3.7 / 3.4 EER - Wskaźnik energetyczne Chłodzenie 3.21 W/W COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 3.61 SEER Chłodzenie W/W - 7

8 SCOP Grzanie (średnie) - Klasa efektywności energetycznej Chłodzenie A/A Grzanie (średnie) A/A Średnica przyłącza Ciesz / Gaz mm 1/4" / 3/8" Max. długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 20 Max. różnica poziomów m 8 Wymiary Wysokość x Szerokość x Głębokość Masa netto Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna mm 710x250x189 kg 7 mm 700x535x235 kg 24.5 uwaga- wymiary i masa przykładowe 4. Doprowadzenie linii zasilającej do serwerowni na IV piętrze. Wykonanie okablowania przewodem YDY3, montaż listew 4x4, obudowa tablicy 18-modułowej, wyposażenie tablicy podziałowej, montaż gniazd wew. 6szt. 5. Szafa wisząca - typ 1 musi posiadać parametry nie gorsze niż: - Szafa wisząca dwuczęściowa 19 wysokość 12U, 600/500/600 szer./gł./wys. mm., - Kolor jasno szary struktura - Szafy muszą spełniać wymogi zabezpieczenia IP20 zgodnie z normami PN 92/E / EN / IEC 529, - Szafy przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, - W dachu i podstawie szafy po jednym otworze przystosowanym do montażu modułu wentylacyjnego 1-wentylatorowego do szaf wiszących, - Para pionowych profili 19 z blachy ocynkowanej mocowanych na poziomych trawersach z rastrem 25 mm. - Minimalna odległość od drzwi przednich 31,5 mm (możliwość dodawania kolejnych profili montażowych). - Maksymalny rozstaw profili montażowych w szafie o głębokości 500 mm mm. - Dach i podstawa wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, ściany boczne wykonane z blachy gr. 0,8 mm, - Drzwi przednie wykonane z szyby hartowanej o gr. 4 mm z zamkiem jednopunktowym, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie o 180, (na wyposażeniu szafy 2 szt. kluczy do drzwi przednich), - Drzwi otwierane prawo- lub lewostronnie - funkcja uzyskiwana przez możliwość dowolnego zawieszania (góra - dół) szafy na ścianie, - Możliwość otwarcia tylnej części szafy jedynie po otwarciu drzwi przednich, - W części górnej, dolnej oraz tylnej cztery otwory do wprowadzania wiązek kablowych (250 x 70 mm) - 1 x część górna, 1 x część dolna, 2 x część tylna, - Tylna sekcja szafy wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm, mocowana przy pomocy zawiasów umożliwiających otwieranie szafy o Szafa wisząca - typ 2 musi posiadać parametry nie gorsze niż: - Szafa stojąca 19 wysokość 42U, 600/1000/1980 szer./gł./wys. mm., - Szafy muszą spełniać wymogi zabezpieczenia IP 20 zgodnie z normami PN 92 / E / EN / IEC 529, - Szafy przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń serwerowych. Możliwość kontrolowania drogi przepływu powietrza poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju drzwi, osłon bocznych i tylnej oraz paneli wentylacyjnych, - Możliwość zestawiania szaf w rzędy (przy zastosowaniu zestawu do łączenia szaf), - Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm, przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących lub montowana na cokole. Obrzeże dachu posiada perforację dla bardziej wydolnej wenty- 8

9 lacji szafy. W dachu i podstawie po dwa otwory 8U pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory 2U szer. 450 mm do wprowadzenia kabli. Dodatkowo dwa otwory 2U szer. 450 mm znajdują się w górnej i dolnej części tylnej ściany szafy. Wszystkie otwory występujące w ramie powinny być zaślepione blaszkami znajdującymi się na mikrozłączach i mają mieć możliwość wyłamania według potrzeby użytkownika (powinna być możliwość montażu na wcisk przepust szczotkowy do szaf stojących 90/450 mm - Nóżki poziomujące M10, - Możliwość zastosowania kompletu kół jezdnych, 2 x kółko zwykłe + 2 x kółko z hamulcem. Przy zastosowaniu kółek maksymalna nośność szaf statycznie (nie licząc masy szafy) nie może przekraczać 150 kg. - Skrócona osłona tylna, pełen metal, - Ściany boczne z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych (istnieje możliwość wykonania osłon bocznych perforowanych), - Cztery pionowe profile montażowe 19 z blachy ocynkowanej (numerowane co 1U) montowane do kątowników w dachu i podłodze szafy (co skutecznie zwiększa jej nośność), tworzy trzy płaszczyzny montażowe, - Maksymalny rozstaw profili montażowych max mm 7. Zasilacz awaryjny UPS - typ 1 musi posiadać parametry nie gorsze niż: na wyjściu Moc wyjściowa 280W / 450 VA Maksymalna moc, jaką można skonfigurować 280W / 450 VA Napięcie wyjściowe 230V Zniekształcenia napięcia wyjściowego Mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz, Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz Topologia Line Interactive Typ przebiegu Schodkowa aproksymacja sinusiody Gniazda wyjściowe (4) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers na wejściu Nominalne napięcie wejściowe 230V Częstotliwość na wejściu 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie) Typ gniazda wejściowego IEC-320 C14 Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym V Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym V Akumulatory i czas podtrzymania Typ akumulatora Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny Typowy czas pełnego ładowania akumulatora 5 godziny Ilość zestawów RBC 1 Komunikacja i zarządzanie Port komunikacyjny RS-232 DB-9 Panel przedni Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online: Zasilanie akumulatorowe: Wskaźniki Wymień baterię i Przeciążenie Alarm dźwiękowy Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie Awaryjny wyłącznik zasilania Ochrona przed przepięciami i filtracja Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) 320 Dżule Filtracja Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: Przepuszczanie przepięć 0, 7% wg IEEE: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi UL 1449 Ochrona linii danych Dwuwyjściowy rozdzielacz RJ-11 Modem/Fax/DSL z zabezpieczeniem 9

10 (czterożyłowa, podwójna linia ), RJ-45 ochrona Ethernetu typu 10/100 Base-T Cechy fizyczne Maksymalna wysokość mm Maksymalna szerokość mm Maksymalna głębokość mm Wysokość w szafie przemysłowej 1U Ciężar kg (±1.0 kg) Parametry środowiskowe Środowisko operacyjne 0-40 C Wilgotność względna podczas pracy 0-95% Temperatura (przechowywanie) C Wilgotność względna (przechowywanie) 0-95% Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia ok dba Odprowadzanie ciepła ok BTU/godz. Certyfikaty i zgodność z normami Potwierdzenia zgodności Znak C, CE, GOST, VDE 8. Zasilacz awaryjny UPS - typ 2 musi posiadać parametry nie gorsze niż: Moc pozorna 2000 VA Liczba faz na wejściu 1 (230V) Liczba akumulatorów 6 Napięcie 12 V Pojemność akumulatora 9 Ah Czas przełączenia (maks.) 0 ms Czas podtrzymania (obciążenie 100%) 7 min Typ obudowy Zabezpieczenia / filtry Funkcje specjalne Rack Tower Nadmierne rozładowanie Przeciwprzeciążeniowe Przeciwprzepięciowe Przeciwzwarciowe Termiczne Filtrowanie zakłóceń na linii zasilania urządzenia Obudowa typu Rack/Tower Łatwa wymiana akumulatorów Automatyczne wykrywanie dodatkowych modułów bateryjnych Tryb ECO zmniejszający straty Zmienna prędkość wentylatorów dla zmniejszenia hałasu Funkcja ROO (Remote On/Off) możliwość zdalnego załączania/wyłączania zasilacza System EPO (Emergency Power Off) Zastosowanie mikroprocesorowego układu sterowania Złącze Sieciowej Karty Zarządzającej SNMP/http Możliwość rozszerzenia o dodatkowe moduły bateryjne Automatyczny układ obejściowy Zintegrowany panel operatorski LCD Zimny start- możliwość uruchomienia urządzenia bez podłą- 10

11 Porty zasilania we. Porty zasilania wy. Złącza Wymagania środowiskowe Akcesoria w zestawie Wymiary Inne parametry czonej sieci zasilającej Green Power 2 interfejsy komunikacyjne IEC-C14 6 x IEC-C13 RJ-11 RS-232 (COM) 1 x USB 2.0 Bezpośrednie połączenie z siecią lokalną poprzez złącze RJ-45 umożliwiające: - Zdalna obsługa UPS-a za pośrednictwem protokołu SNMP, strony WWW lub terminala Telnet - Funkcja zegara czasu rzeczywistego (RTC) - Wsparcie dla szyfrowania SSL - Bezpieczne zamykanie systemu operacyjnego - Obsługa zasilacza UPS poprzez standardową bazę obiektów MIB lub zdefiniowaną przez użytkownika - Możliwość zamykania systemu z redundantnymi zasilaczami Temperatura pracy: 0-40 stopni C Temperatura przechowywania: od -25 do 50 stopni C Wilgotność względna (praca/przechowywanie): < 95% Kabel zasilający Sterowniki na CD 438 x 86 (2U) x 658 mm Moc czynna: 1600 Wat Układ automatycznej regulacji napięcia: (AVR) Tak Znamionowe napięcie wejściowe: VAC Operacyjny zakres napięcia wejściowego: VAC Kształt napięcia: sinus Próg zadziałania funkcji GREENPOWER: < 45W Tryb bypass Możliwość podłączenia do 4 zewnętrznych modułów bateryjnych Głębokość szafy Rack: do 800 mm Sygnalizacja akustyczna Odłączany przewód zasilający 9. Przełącznik dostępowy typ 1 - muszą posiadać parametry nie gorsze niż: Wymagania podstawoweł - Przełącznik posiadający minimum następującą liczbę i rodzaj portów: 48 portów 10/100/1000BASE-T Dodatkowe 4 gniazda na wkładki 1000Base-X SFP, mogą być typu combo Dodatkowe porty umożliwiające łączenie co najmniej 8 urządzeń w stos o przepustowości minimum 40Gbps Port szeregowy oraz port do zarządzania przełącznikiem typu out-of-band - Gniazdo lub kieszeń do podłączenia zapasowego źródła zasilania - Wysokość urządzenia 1U - Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 130 Gb/s - Szybkość przełączania min. 100 milionów pakietów na sekundę - Powinien posiadać minimum 512MB DRAM oraz 512MB pamięci Flash - Tablica adresów MAC o pojemności min. 16 tysięcy 11

12 - Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q min Obsługa sieci wirtualnych protokołowych IEEE 802.1v - Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci - Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min bajtów) - Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad - Obsługa Quality of Service IEEE 802.1p DiffServ 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym - Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB - Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) - Wbudowany serwer DHCP - Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware - Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash - Możliwość monitorowania zajętości CPU - Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) - Opóźnienie dla 64 bajtowych pakietów poniżej 5 µs Obsługa Routingu IPv4 - Pojemność tabeli routingu typowa dla przełącznika brzegowego min. 16 wpisów - Routing statyczny - Obsługa routingu dynamicznego IPv4 RIPv1/v2 Możliwość rozszerzenia przełącznika w przyszłości o wsparcie dla OSPFv2 (np. poprzez dodatkową licencję) - Policy-Based Routing Obsługa Routingu IPv6 - Pojemność tabeli routingu typowa dla przełącznika brzegowego min. 16 wpisów - Routing statyczny - Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6 RIPng Możliwość rozszerzenia przełącznika w przyszłości o wsparcie dla OSPFv3 (np. poprzez dodatkową licencję) Obsługa Multicastów - Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1) - Obsługa MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2) - Filtrowanie IGMP - Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR - Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping - Obsługa PIM snooping - Możliwość rozszerzenia przełącznika w przyszłości o wsparcie dla PIM-SM (np. poprzez dodatkową licencję) Bezpieczeństwo - Obsługa wielu metod uwierzytelniania IEEE 802.1x - RFC 3580 Web-based MAC-based - Obsługa wielu uwierzytelnianych systemów końcowych na jednym porcie (Multiple supplicants) - Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network Login - Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x 12

13 - Obsługa funkcjonalności Kerberos snooping - przechwytywanie autoryzacji użytkowników z wykorzystaniem protokołu Kerberos - Wbudowana obrona urządzenia przed atakami DoS - Obsługa TACACS+ (RFC 1492) - Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) - Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) - RADIUS and TACACS+ per-command Authentication - Bezpieczeństwo adresów MAC - ograniczenie liczby adresów MAC na porcie - zatrzaśnięcie adresu MAC na porcie - możliwość wpisania statycznych adresów MAC na port/vlan - Możliwość wyłączenia MAC learning - Klient SSH2 - Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS Network Ingress Filtering RFC 2267 SYN Attack Protection Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania - Listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6 Protokół np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd. Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP Identyfikator sieci VLAN VLAN ID Flagi TCP Obsługa fragmentów - Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika - Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI. - Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP - Obsługa DHCP Option 82 - Obsługa IP Security - Gratuitous ARP Protection - Obsługa IP Security - Trusted DHCP Server - Obsługa IP Security - DHCP Snooping - Obsługa IP Security - DHCP Secured ARP/ARP Validation - Obsługa IP Security IP Source Guard - Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych z kwantem nie większym niż 64 kb/s oraz na portach wejściowych z kwantem nie większym niż 8 kb/s Bezpieczeństwo sieciowe - Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego - Możliwość rozszerzenia przełącznika w przyszłości o wsparcie dla VRRP (np. poprzez dodatkową licencję) RFC Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D - Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w - Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s - Obsługa PVST+ - Obsługa G Obsługa Connectivity Fault Management 13

14 - Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP do 128 grup po 8 portów. Możliwość konfiguracji połączenia Link Aggregation z różnych przełączników w stosie. - Obsługa MLAG - połączenie link aggregation do dwóch niezależnych przełączników. - Obsługa LACP w ramach MLAG inaczej to nazwać Zarządzanie - Obsługa synchronizacji czasu SNTP v4 (Simple Network Time Protocol) - Obsługa synchronizacji czasu NTP - Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 - Zarządzanie przez przeglądarkę WWW HTTP i HTTPS - Możliwość zarządzania poprzez protokół XML - Telnet Serwer/Klient dla IPv4/IPv6 - SSH2 Serwer/Klient dla IPv4/IPv6 - Ping dla IPv4/IPv6 - Traceroute dla IPv4/IPv6 - Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów - Sprzętowa obsługa sflow - Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757) - Obsługa RMON2 (RFC 2021) Inne - Obsługa skryptów CLI - Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI - Możliwość edycji skryptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych) - Wsparcie dla OpenFlow - Możliwość uruchamiania skryptów: Ręcznie O określonym czasie lub co wskazany okres czasu Na podstawie wpisów w logu systemowym - Wraz z przełącznikami należy dostarczyć wymagane moduły/kable/przewody tego samego producenta, co dostarczane urządzenia, w tym: 5 x GIBIC SFP 1Gbps SX 850nm LC MMF 550m - Należy dostarczyć wraz z przełącznikiem pasujący do niego przewód zasilający. Gwarancja Przełącznik musi posiadać wsparcie producenta, wymiana na następny dzień roboczy, z dostępem do nowych funkcjonalności, wsparcia przez , telefon i zdalną sesje, na okres nie krótszy niż 1 rok Przełącznik musi posiadać dożywotnią gwarancję producenta na sprawność sprzętu oraz minimum 5 lat po zakończeniu produkcji modelu. 10. Przełącznik serwerownia - typ 2 - muszą posiadać parametry nie gorsze niż: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 1. Architektura Wszystkie porty pracujące z pełną prędkością łącza w trybie nieblokującym, dla przekazywania danych na warstwach L2 i L3 Możliwość łączenia przełączników w stosy Wsparcie dla 802.3az (Energy-Efficient Ethernet) 14

15 2. Interfejsy fizyczne 24 portów 10/100/1000BaseT RJ45 8 portów 100/1000BASE-X (SFP) 4 porty 10GBaseX SFP+ 1 port zarządzania 10/100/1000Base-T typu Out-of-Band Szeregowy port dostępu do konsoli Możliwość rozbudowy w przyszłości o interfejsy uplink 40Gb Jednocześnie aktywne powinno być minimum 28 portów 1Gbe i 4 porty 10Gb 3. Montaż Przełącznik stosowy o rozmiarze 1U 4. Wydajność 5. Zasilanie i wentylacja Całkowita przepustowość: 296 Gb/s Szybkość przetwarzania danych: 220 Mpps Wymagana możliwość redundancji zasilania w ramach urządzenia (2 zasilacze) wymagane dostarczenie przełącznika z jednym zasilaczem Możliwość wymiany zasilacza podczas pracy urządzenia Kierunek przepływu powietrza: przód-tył lub tył-przód Nadmiarowy moduł wentylatorów z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap) Cechy systemu operacyjnego Konfiguracja i zarządzanie Ponowne uruchamianie procesów bez restartowania systemu (Non- Reboot Process Restart) - zwiększa ogólną dostępność urządzenia Automatyczne monitorowanie procesów i ponowne uruchamianie modułów, które uległy awarii Wgrywanie i uruchamianie dodatkowych modułów aplikacji podczas pracy systemu, w celu unikania niepotrzebnych restartów całego systemu Zarządzanie za pomocą wiersza poleceń (CLI, Telnet), SNMPv1/2, SNMPv3 Pobieranie i wgrywanie danych konfiguracyjnych poprzez TFTP Obsługa Secure Shell (SSH-2), Secure Copy (SCP-2), SFTP (serwer i klient) Dostęp do wewnętrznego interfejsu użytkownika przy pomocy protokołu HTTP i HTTPS Uwierzytelnianie RADIUS, TACACS+, RADIUS Accounting Profile dostępu dla każdego użytkownika z prawami administracyjnymi Obsługa Syslog: lokalnie na przełączniku i zdalnie poprzez serwer Syslog Obsługa grup RMON 1, 4 Przestrzeń dyskowa pozwalająca na zapisanie dwóch obrazów systemu operacyjnego Przełącznik może przechowywać dowolną liczbę plików konfiguracyjnych Możliwość edycji danych konfiguracyjnych w trybie offline, a następnie wgrania ich na przełącznik 15

16 Funkcje przełączania - warstwa L2 Funkcje routingu - warstwa L3 Funkcje bezpieczeństwa Sieci VLAN IEEE 802.1Q, oparte na porcie, adresie MAC Jednoczesna obsługa do 4096 aktywnych sieci VLAN Agregacja łączy IEEE 802.3ad, statyczna lub dynamiczna konfiguracja (LACP);128 grup po 8 portów Obsługa protokołów STP (Spanning Tree, 802.1D-2004), RSTP (Rapid Spanning Tree, 802.1w-2001) i MSTP (Multiple Spanning Tree, 802.1Q-2003, dawniej 802.1s), a także PVSTP+ Obsługa LLDP (Link Layer Discovery Protocol), w tym LLDP- MED (LLDP Media Endpoint Discovery). Routing IP z pełną prędkością łącza i obsługą RIPv1/v2 lub opcjonalnie OSPF Opcjonalna obsługa BGP, IS/IS i VRRP Opcjonalny routing multicast z PIM DM/SM, PIM Snooping Sprzętowa obsługa IPv6 Sprzętowe tabele routingu L3 oraz obsługa routingu LPM (Longest Prefix Match). Możliwość wprowadzenia do wpisów LPM. Routing oparty na politykach PBR (Policy Based Routing) ECMP (Equal Cost Multipath Routing) Funkcja DHCP/BootP Relay IGMP Snooping v1 i v2, filtr IGMP Kontrola dostępu dla użytkowników i systemów końcowych (logowanie do sieci) - musi wspierać wiele metod uwierzytelniania: WebAuth, IEEE 802.1x i MAC; - na każdy porcie musi być możliwość stosowania dowolnej konfiguracji powyższych metod uwierzytelniania; - obsługa wielu Suplikantów 802.1x (minimum 4 urządzenia na każdym porcie przełącznika) i sieci VLAN - poprawnie uwierzytelnionym urządzeniom końcowym na danym porcie mogą być przydzielone różne sieci VLAN Zarządzanie tożsamościami - Użytkownikom są przypisywane odpowiednie profile w oparciu o informacje z procesu logowania i uwierzytelniania (LLDP Discovery oraz Kerberos Snooping). Informacje o czasie i położeniu są pobierane z systemu zarządzania siecią. Dynamiczne blokowanie MAC - określanie zbioru dozwolonych adresów, a także zdefiniowanie maksymalnej liczby dozwolonych adresów na danym porcie. Funkcje bezpieczeństwa adresów IP - ochrona przed atakami typu ARP Spoofing czy Man-in-the-Middle. Możliwość konfiguracji do 4096 wejściowych i 1024 wyjściowych list ACL warstw L2/3/4 Ochrona przed atakami TCP-SYN Ochrona CPU przed atakami typu DoS 16

17 11. Quality of Service (QoS) 12. Dodatkowe 13. Gwarancja 8 kolejek sprzętowych na port Zarządzanie ruchem w oparciu o kolejkowanie Metody kolejkowania: SPQ (Strict Priority Queueing) i WRR (Weighted Round Robin) Możliwość przypisania minimalnej i maksymalnej wielkości pasma do każdej kolejki. Obsługa DiffServ i IEEE 802.1p Oznaczanie lub nadpisywanie wchodzących danych 802.1p i DiffServ bez wpływu na wydajność procesu przełączania. Klasyfikacja danych na warstwach L1 - L4 Klasyfikacja pakietów w oparciu o poniższe kryteria: - Port p lub DiffServ Code Point - Adres IP (źródłowy lub docelowy, hosta lub sieci) - Wartość w polu Ethertype nagłówka - Typ protokołu IP (TCP, UDP, ICMP, IGMP) - Numer portu TCP/UDP Jedno- i dwukierunkowe kształtowanie poziomu ruchu; dostępne szerokości pasma: od 8 kb/s do 1 Mb/s Wraz z przełącznikami należy dostarczyć wymagane moduły/kable/przewody tego samego producenta, co dostarczane urządzenia, w tym: - 2 x GIBIC SFP+ 10Gbs 850nm LC MMF 300m - 5 x GIBIC SFP 1 Gbps SX 850nm LC MMF 550m Należy dostarczyć wraz z przełącznikiem pasujący do niego przewód zasilający Roczne wsparcie producenta, wymiana na następny dzień roboczy, z dostępem do nowych funkcjonalności, wsparcia przez , telefon i zdalną sesję. Dożywotnia gwarancja producenta na sprawność sprzętu minimum 5 lat po zakończeniu produkcji modelu. 11. Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami sieciowymi Zamawiający określa wymagania minimalne dla systemu zarządzania siecią jako: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Musi mieć możliwość zarządzania minimum 25 urządzeniami sieciowymi Musi zapewniać narzędzie do zarządzania na poziomie systemowym - umożliwiające implementacje dowolnej funkcjonalności wynikającej z karty katalogowej zarządzanego urządzenia Musi umożliwiać zbieranie statystyk co najmniej z wykorzystaniem SNMP lub RMON. 1. Funkcjonalność Musi umożliwiać centralne wykonywanie operacji systemowych, takich jak wykrywanie urządzeń, zarządzanie zdarzeniami, rejestrowanie zdarzeń i utrzymanie aplikacji Musi zapewnić narzędzie umożliwiające szybkie i łatwe określenie fizycznej lokalizacji systemów i użytkowników końcowych oraz miejsca ich podłączenia do sieci Musi zapewniać możliwości monitorowania całego systemu i wdrażania w nim konfiguracji VLAN Musi udostępniać narzędzia automatycznej identyfikacji urządzeń 17

18 2. Architektura 3. Bezpieczeństwo instalowanych w sieci. Musi zapewniać kompleksowe wsparcie zdalnego zarządzania dla wszystkich proponowanych urządzeń sieciowych, jak również wszystkich urządzeń zarządzanych przez SNMP MIB-I oraz MIB-II Do obsługi zdalnej nie może wymagać stosowania żadnych klientów użytkowników końcowych lub oprogramowania typu agent Musi umożliwiać śledzenie atrybutów urządzeń zainstalowanych w sieci, takich jak numer seryjny, etykieta zasobu, wersja oprogramowania firmware, typ CPU i pamięć Musi udostępniać narzędzia graficznej prezentacji urządzeń sieciowych wraz z dynamiczną prezentacją zmiany stanu urządzenia. Musi zapewniać scentralizowane zarządzanie wszystkimi urządzeniami sieci przewodowej. Musi mieć możliwość instalacji jako maszyna wirtualna Musi obsługiwać możliwość automatycznego egzekwowania raz zdefiniowanych profili bezpieczeństwa na urządzeniach sieci przewodowej. Rozwiązanie musi integrować się ze środowiskiem wirtualnym: - Musi posiadać wsparcie dla VMware ESX i ESXi - Musi posiadać wsparcie dla Citrix XEN - Musi posiadać wsparcie dla Microsoft HyperV Musi mieć możliwość definiowania profili bezpieczeństwa w oparciu o następujące parametry: - ograniczanie poziomu pasma, - ograniczanie liczby nowych połączeń sieciowych, - ustalanie pierwszeństwo ruchu w oparciu o mechanizmy QoS warstw 2 i 3, - nadawanie tagi pakietom, celem poddawania kwarantannie poszczególnych portów lub sieci VLAN i/lub uruchamianie wcześniej zdefiniowanych działań Musi umożliwiać powiązanie profilu bezpieczeństwa w jeden funkcjonalny zestaw reguł obejmujący: - użytkowników, - protokoły, - sieci VLAN, - porty Musi posiadać możliwość wdrażania profili bezpieczeństwa w całej sieci za pomocą jednej aplikacji, poprzez wykonanie jednej czynności, dzięki której profile zostaną rozesłane do wszystkich urządzeń Musi mieć możliwość podejmowania działań w oparciu o wcześniej określone profile bezpieczeństwa, włączając w to zdolność do powiadamiania systemu FireWall o podjętych działaniach poprzez komunikat SNMPv3 Trap (Inform) Musi obsługiwać uwierzytelnianie RADIUS i LDAP dla użytkowników aplikacji Musi obsługiwać bezpieczne zarządzanie przełącznikiem przez https. Musi funkcjonować automatycznie gwarantując, że odpowiednie usługi są dostępne dla każdego użytkownika. Niezależnie od miejsca jego logowania do sieci Musi współpracować z istniejącymi w danej sieci metodami uwierzytelniania, w szczególności musi obsługiwać uwierzytelnianie oparte o 18

19 4. Narzędzia administracjne 5. Raportowanie 802.1X, Radius oraz MAC Musi mieć możliwość natychmiastowego blokowania lub dopuszczania różnych aktywności sieciowych, w tym dostępu do sieci Web, poczty elektronicznej lub wymiany plików p2p Musi zapewniać dynamiczne, konfigurowalne rozwiązanie powstrzymywania zagrożeń z szeroką gamą opcji reagowania, rejestrowania i audytowania Musi umożliwiać przypisywanie reguł filtrowania warstw L2-L4 oraz QoS na w warstwach L2-L4 (DSCP i 802.1p) dla każdego użytkownika na porcie przełącznika i grupie portów. Musi pozwalać użytkownikowi na generowanie w tle zaplanowanych zdarzeń i zadań oraz planowanie terminu ich wykonania Musi zapewnić narzędzie do podglądu i wyboru obiektów MIB (Management Information Base) z reprezentacji opartej na drzewie, oraz zawierać kompilator dla nowych lub pochodzących od innych dostawców MIB Musi pozwalać administratorom IT na desygnowanie wybranego personelu do aktywowania/dezaktywowania wcześniej skonfigurowanych profili bezpieczeństwa w razie potrzeby Musi umożliwiać prezentowanie szczegółowych informacji konfiguracyjnych, w tym datę i godzinę zapisów konfiguracji, wersję oprogramowania firmware i wielkość pliku konfiguracyjnego Musi udostępniać narzędzie dla automatyzacji uaktualniania oprogramowania i zmian konfiguracyjnych w urządzeniach sieciowych. Musi posiadać możliwość pobierania oprogramowania firmware do jednego urządzenia lub do wielu urządzeń jednocześnie Musi mieć możliwość pobierania obrazów boot PROM do jednego urządzenia lub do wielu urządzeń jednocześnie Musi posiadać zdolność do przeprowadzania zaplanowanych, rutynowych kopii zapasowych konfiguracji urządzeń Musi mieć możliwość pobierania szablonów konfiguracyjnych w formacie tekstowym (ASCII) do jednego lub większej liczby urządzeń Musi zapewniać interfejs sieci Web zawierający narzędzia do raportowania, monitorowania, rozwiązywania problemów i panele zarządzania Musi zapewniać oparte o sieć Web elastyczne widoki, widoki urządzeń oraz dzienniki zdarzeń dla całej infrastruktury Musi zapewniać możliwości modyfikacji, filtrowania i tworzenia własnych, elastycznych widoków sieci Musi umożliwiać prezentowanie danych w formie wykresów lub tabelarycznej i pozwalać użytkownikowi na wybór wielu unikatowych identyfikatorów obiektów (OID) Musi zapewniać dane dla potrzeb audytu (dziennik zdarzeń) Musi mieć możliwość generowania szczegółowego wykazu produktów zainstalowanych w sieci, zorganizowany według typu urządzenia Musi rejestrować dane historyczne o atrybutach urządzenia i raportować jakiekolwiek zmiany w urządzeniu Musi zapewniać dane historyczne o zmianach w konfiguracji i oprogramowaniu firmware urządzenia Musi posiadać centralną bazę, zawierającą historyczne dane związane z operacjami zarządzania, spisem urządzeń Musi umożliwiać generowanie szczegółowych raportów dla potrzeb 19

20 związanych z planowaniem spisu urządzeń sieciowych Musi zapewniać możliwości analiz na poziomie portu Dodatkowo system zarządzania siecią musi umożliwiać rozbudowę, poprzez zakup dodatkowych licencji, o system kontroli dostępu do sieci (NAC). 12. Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej typ 1 muszą posiadać parametry nie gorsze niż: Architektura sieci LAN Typ urządzenia Przeznaczenie Port LAN Typ złącza anteny zewnętrznej Maksymalna moc nadajnika dla n Szyfrowanie Dostępne transmisji Tryb pracy Częstotliwość szybkości Obsługiwane protokoły i standardy Szerokość max. Wysokość max. Głębokość max. Masa netto max. Dodatkowe informacje Wireless IEEE ac punkt dostępowy HotSpot Sieci bezprzewodowe 2x 10/100/1000BaseT (RJ45) Passive PoE(48V), 802.3af Supported N/A 28 dbm WEP - Wired Equivalent Privacy WPA (PSK) - Wi-Fi Protected Access (Pre-Shared Keys) WPA (TKIP) - Wi-Fi Protected Access (Temporal Key Integrity Protocol) WPA2 (AES) - Advanced Encryption Standard (CCMP protocol) i (WPA2, 802.1x, CCMP) Mbps (MCS0-MCS23, HT 20/40) n (2.4 GHz 3x3) Mb/s Mbps (MCS0-MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) ac (5 GHz 3x3) Mb/s punkt dostępowy Universal Repeater (AP and AP client at the same time) 2.4 GHz 5 GHz IEEE 802.1Q - Virtual LANs Advanced QoS (Per-User Rate Limiting) WMM QoS (priorytyzacja transferu glosu i video) Guest Traffic Isolation IEEE b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz IEEE g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz IEEE n - Wireless LAN 450Mbps, 2,4GHz IEEE a - Wireless LAN 54Mbps, 5GHz IEEE ac - Wireless LAN 1300Mbps, 5GHz IEEE 802.3af - Power over Ethernet 20 cm 20 cm 2,7 cm 510 g Maximum Power Consumption 22 W 48V, 0.5A PoE Adapter Included Wall/Ceiling (Kits Included) Operating Temperature -10 to 55 C 20

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zapobiegającego atakom sieciowym, chroniącego przed oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2.

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2. 1 Index 1 Opakowanie i zawartość...5 1.1 Opakowanie...5 1.2 Zawartość opakowania...5 1.3 Wersje modemu...6 2 Opis ogólny...7 2.1 Panel przedni...7 2.2 Panel tylni...7 2.3 Złącza zewnętrzne...8 2.3.1 Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. załącznik nr 5 do siwz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. I. Zakres prac w ramach zamówienia Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu

Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu Spis treści Wprowadzenie...3 Technologia reklozerów...4 Siłowniki magnetyczne...4 Łącznik drogowy...4

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Zestawienie ilościowe 1. Zestaw komputerowy... szt. 22 Np. Fujitsu P2760 2. Laptop 1... szt. 3 Np. HP ProBook 6555b (wd720ea) 3. Laptop 2... szt. 3 Np. HP Probook 6555b (wd722ea) 4. Laptop 3... szt. 1

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo