GMINA MIASTO PUŁAWY PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 BZP GMINA MIASTO PUŁAWY PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Rozbudowa systemu IT w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym realizowanego w ramach projektu Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego i przygotowanie terenów inwestycyjnych, który Umową nr POPW /10-00 otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie Innowacji. Zatwierdzam. Styczeń, 2014r.

2 ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I. ZAMAWIAJĄCY gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, Puławy; tel. (81) ; fax. (81) ; adres internetowy: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego systemu IT w Puławskim Parku Naukowo Technologicznym. Zamawiający wyszczególnia następujące części: - Część I - dostawa i montaż sprzętu IT - Część II - dostawa i instalacja oprogramowania Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale II do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca oznaczy dostarczony sprzęt nadrukiem lub naklejką samoprzylepną zgodnie z zasadami promocji Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodu CPV: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Lokalna sieć komputerowa Systemy i serwery informacyjne Usługi instalowania urządzeń do przetwarzania informacji Usługi instalowania urządzeń biurowych Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji Usługi instalowania komputerów Usługi instalowania urządzeń komputerowych Komputery osobiste Komputery przenośne Urządzenia komputerowe Serwery Serwery sieciowe Serwery komputerowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w stosunku do części I zamówienia w wysokości do 10% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 60 dni od daty podpisania umowy.

3 V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. b) posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: - w zakresie części nr I Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej zł netto na dostawę i montaż systemu IT. - w zakresie części nr II Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej zł netto na dostawę i instalację oprogramowania. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada - w zakresie części I opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej ,00 zł, - w zakresie części II opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej ,00 zł 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 3. spełnią pozostałe wymagania SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez analizę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. VI. na zasadzie spełnia/ nie spełnia wymaganego warunku. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał

4 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z treści polisy nie wynika, że została ona opłacona, Zamawiający wymaga dołączenia potwierdzenia opłaty polisy. 7. Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy dostawy zostały wykonane należycie. (Załącznik Wykaz głównych dostaw ) 8. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 9. Jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej to za wiążące uznaje się podpisanie druku oferty. Jeżeli jednak Wykonawca należy do grupy kapitałowej to zobowiązany jest do złożenia listy udziałowców grupy kapitałowej stanowiącą załącznik do SIWZ i wykreślenia zapisu o nienależeniu do grupy kapitałowej na druku oferty. Jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą listę udziałowców grupy kapitałowej i nie dokona wykreślenia na druku oferty - uznaje się, że należy do grupy kapitałowej. 10. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na potencjale innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez złożenie pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 11. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: - o którym mowa w pkt 1 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - o których mowa w pkt 2,3 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga! Dokumenty, o których mowa wyżej, za wyjątkiem pełnomocnictwa, mogą być

5 przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kserokopie dokumentów muszą być ponadto opatrzone własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź kopii poświadczonej notarialnie. VII. WYKAZ DODATKOWYCH DOKUMENTÓW DO OFERTY. 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu - w przypadku wykonawców występujących wspólnie. 2. dowód wniesienia wadium 3. oświadczenia producenta serwerów i macierzy dyskowych, przełączników sieciowych, oraz producenta systemu audio wideo wystawionych na potrzeby przedmiotowego postępowania potwierdzających, iż: a) sprzęt jest fabrycznie nowy i nie posiada założonych kontraktów serwisowych na inne podmioty oraz że pochodzi z legalnego kanału sprzedaży na rynek Unii Europejskiej, b) sprzęt jest objęty gwarancją i serwisem producenta zgodnie z wymaganiami Zamawiającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się stosowne oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę. VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wadium w zamówieniu wynosi: dla części I: 7.000,00 zł dla części II: 3.500,00 zł 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Getin Banku, nr rachunku: ; z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Dowód wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna należy dołączyć do oferty. 5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 13. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub elektronicznie 2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcy, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej. 5. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia: Jarosław Pazik tel w zakresie procedury przetargowej: Małgorzata Syta tel od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, sporządzając ją w języku polskim. 2. Ofertę składa się w formie pisemnej. Powinna być ona napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym w sposób czytelny. 3. Oferta winna być sporządzona na załączonym do niniejszej specyfikacji FORMULARZU

7 OFERTY lub być zgodna z tym formularzem. 4. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty i oświadczenia określone w specyfikacji. 5. Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenia: Oferta na Rozbudowę systemu IT w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym oraz nie otwierać przed dniem r. do godz Poza oznaczeniami powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i siedzibę Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie. 6. Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania należy załączyć w osobnym opakowaniu z napisem informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Wykonawca nie może zastrzec informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, ul. Lubelska 5, nr pokoju 1, nie później niż do godz w dniu r. 2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu r. o godz w Urzędzie Miasta Puławy w pokoju nr 7. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Kalkulację ceny oferty, jako ceny ryczałtowej należy sporządzić w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w niniejszej specyfikacji. 3. W cenie oferty musi być uwzględniony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) - nie dopuszcza się walut obcych. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium - najniższa cena. 2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana w następujący sposób: cena oferty najtańszej x 100 pkt. = N pkt. cena oferty badanej 3. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania: - czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, - czy oferta złożona w postępowaniu podlega odrzuceniu. 4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych dla każdej części odrębnie. XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

8 a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) Terminie, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o których mowa w ust.1 pkt a, na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie. 3. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców. 4. XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Wykonawca, któremu przyznane zostanie wykonanie zamówienia publicznego zobowiązany jest do podpisania umowy, stanowiącej załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy miejsce i termin zawarcia umowy. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3. XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny w następujących formach (do wyboru): a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy , b. poręczeniach bankowych, c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych, e. gwarancjach ubezpieczeniowych f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

9 ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA We wszystkich miejscach SIWZ gdzie wskazane zostały przykładowe lub konkretne rozwiązanie lub materiał dopuszczalne jest zastosowanie materiału lub rozwiązań równoważnych. Równoważność polega na zastosowaniu materiałów lub rozwiązań o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy w dokumentacji wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy wyrobu, to charakteryzujące tak opisany wyrób parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla wyrobów zamiennych. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych w dokumentacji gwarancji, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności itp. nie później, niż przed podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Do protokołu odbioru zostanie załączony wykaz urządzeń wraz z ich cenami sporządzony przez Wykonawcę. Urządzenia o parametrach nie gorszych niż: CZĘŚĆ I Akcesoria komputerowe i urządzenia biurowe Rozbudowa istniejącej infrastruktury sieci WiFi opartej o kontroler HP o kolejny punkt dostępowy Sieć bezprzewodowa - Wolnostojący magazyn HP MSM466-R Dual Radio Outdoor n Access Point (JP) (J9717A) Punkt dostępowy szt. 1 Maksymalna szybkość przesyłania danych Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia Waga produktu (netto) Pobór mocy 450 Mbit/s 1 port 10/100/1000 RJ-45 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10BASE-T typu IEEE 802.3, 100BASE-TX typu IEEE 802.3u, 1000BASE-T typu IEEE 802.3ab) Dupleks: 10BASE-T/100BASE-TX: pełny dupleks lub półdupleks; 1000BASE-T: tylko pełny dupleks; 1 port szeregowy konsoli RJ-45 2,75kg 12,9 W (maks.) Standardy komunikacyjne IEEE dual (a/n + a/b/g/n), IEEE 802.3af PoE/Gigabit Max. Anten 6 Podłączenie anten zewnętrznych Type N

10 Zakres temperatur pracy min -40 C to 55 C Gwarancja 60 miesięcy Okablowanie Dodatkowe okablowanie Instalacja Instalacja i konfiguracja Sieć bezprzewodowa - Wolnostojący magazyn Antena szt. 2 do urządzenia HP MSM466-R Dual Radio Outdoor n Access Point (JP) (J9717A) Pasmo częstotliwości, GHz & Gain with 34 cable (dbi) VSWR Maximum 2.0: GHz, GHz 3 db Beamwidth - Azimuth 2.45 GHz / 5.5 GHz 3 db Beamwidth - Elevation 2.45 GHz / 5.5 GHz Polaryzacja Impedancja Linear, 2 Vertical, 1 Horizontal 50 ohm Cable Length 2.75 ft. (0.84 m) wtyku anteny / Type N (male) connector (3x) złącza Typy montażu Maszt / Ściana Zakres temperatur pracy min -30 C to + 65 C Wind Survival Water / Dust Seal Rating Gwarancja 200 km/h IP67 60 miesięcy Sieć komputerowa - Portiernia VoIP i INTERNET Dodatkowe informacje Zasilanie Gwarancja MiniGBIC (SFP) 1000Base-SX (LC) dla urządzeń J9642A i J9298A 4 szt. moduł 1Gb do światłowodu wielomodowego w standardzie 50 µm oraz 62.5 µm Długość fali: 850 nm gniazdo: LC (duplex) maksymalny dystans m dla MHz*km maksymalny dystans m dla MHz*km typ kabla: Multi-mode z normą ITU-T G.651 i ISO/IEC typu A1b lub A1a moduł pracuje w standardzie IEEE 802.3z typ 1000Base-SX (tylko pełny duplex) typowe: max: 0.4 W / max: 0.7 W 60 miesięcy

11 Sieć komputerowa - Portiernia VoIP i INTERNET Architektura sieci LAN Liczba portów 1000BaseT (RJ45) Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP) Porty komunikacji Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu Obsługiwane protokoły i standardy Switch 1 szt. Gigabit Ethernet 8 szt. 2 szt. RS232 (RJ45) Rozmiar tablicy adresów MAC Minimalnie 8000 Prędkość magistrali wew. 20 Przepustowość Bufor pamięci Warstwa przełączania 2 Możliwość łączenia w stos Maksymalne zużycie energii CLI - Command Line Interface podstawowa konfiguracja poprzez WWW Telnet SSH v.1 - Secure Shall ver. 1 SSH v.2 - Secure Shall ver. 2 RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników IEEE BaseT IEEE 802.3u - 100BaseTX IEEE 802.3ab BaseT IEEE 802.3af - Power over Ethernet do 15.4 W auto MDI/MDI-X half/full duplex IEEE 802.1D - Spanning Tree IEEE 802.1p - Priority IEEE 802.1Q - Virtual LANs IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol IEEE 802.3x - Flow Control SNTP - Simple Network Time Protocol DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol ICMP - internetowy protokół komunikatów IPv6 SSL - Secure Sockets Layer TACACS+ TFTP - Trivial File Transfer Protocol ARP - Address Resolution Protocol Denial-of-service 14,8 milionów PPS Minimalnie 512 kb Nie 90 W Zakres temperatur pracy 0 C do + 45 C

12 Głośność Gwarancja 0 db 60 miesięcy Sieć komputerowa Okablowanie Organizer kabli w serwerowni i punktach dostępowych 30 szt. Specyfikacja Organizer poziomy 1U, 19 Minimum 5 uchwytów Blacha stalowa 1,5 mm Prowadnica kabli z minimum 5-cioma uchwytami zalecana do szaf wolnostojących Do bezpośredniego mocowania na profilach 19 Zestaw: po 4 nakrętki i śruby M6 Gwarancja 36 miesięcy Sieć komputerowa Okablowanie Typ gniazda wejściowego Liczba gniazd wyjściowych Listwa zasilająca do serwerowni 6 szt. IEC320 C14 (10A) Minimum 9 szt. Długość przewodu zasilającego Minimum 2 metry Napięcie znamionowe Prąd znamionowy Częstotliwość Możliwość zamontowania w szafie rack 19" Wyposażenie standardowe Dodatkowe funkcje Gwarancja 230 V AC 16 A 50 Hz TAK Uchwyty montażowe Sieć komputerowa Okablowanie Kolor: możliwość montażu poziomego (1U) i pionowego (0U) 60 miesięcy Klipsy do oznaczania kabli krosowych kompatybilne z okablowaniem określonym w punktach: Sieć komputerowa - okablowanie p. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Czerwony 1 opakowanie 100 szt. Niebieski 1 opakowanie 100 szt. Zielony 1 opakowanie 100 szt. Żółty 1 opakowanie 100 szt. Sieć komputerowa Okablowanie Kable różne kolory: 20 x szary 20 x niebieski

13 Długość Model 20 x czerwony 20 x żółty 20 x zielony 20 x turkusowy 0,5 m Kabel krosowy z funkcją identyfikacji połączeń - LED RJ45-RJ45 kat.6a /klasy EA, STP, przystosowane do transmisji protokołu 10 Gigabit Ethernet z pasmem 500MHz. Sieć komputerowa Okablowanie Długość Model Kable różne kolory: 20 x szary 20 x niebieski 20 x czerwony 20 x żółty 20 x zielony 20 x turkusowy 1 m Sieć komputerowa Okablowanie Długość Model Kabel krosowy z funkcją identyfikacji połączeń - LED RJ45-RJ45 kat.6a /klasy EA, STP, przystosowane do transmisji protokołu 10 Gigabit Ethernet z pasmem 500MHz. Kable 40 szt. kolor szary 2 m Sieć komputerowa Okablowanie długość Model Kabel krosowy z funkcją identyfikacji połączeń - LED RJ45-RJ45 kat.6a /klasy EA, STP, przystosowane do transmisji protokołu 10 Gigabit Ethernet z pasmem 500MHz. Kable sieciowe do sal konferencyjnych 2 szt. 5 m Sieć komputerowa Okablowanie długość Kabel krosowy z funkcją identyfikacji połączeń - LED RJ45-RJ45 kat.6a /klasy EA, STP, przystosowane do transmisji protokołu 10 Gigabit Ethernet z pasmem 500MHz. Kable sieciowe do sal konferencyjnych 2 szt. 10 m

14 Model Kabel krosowy z funkcją identyfikacji połączeń - LED RJ45-RJ45 kat.6a /klasy EA, STP, przystosowane do transmisji protokołu 10 Gigabit Ethernet z pasmem 500MHz. Sieć komputerowa Okablowanie długość Model Kable sieciowe do sal konferencyjnych 2 szt. 15 m Sieć komputerowa Okablowanie Biuro PPNT Przekątna ekranu Rozdzielczość ekranu Technologia podświetlenia Wyświetlacz dotykowy Typ ekranu dotykowego Wbudowana pamięć Klasa procesora Łączność i transmisja danych Wbudowany modem 3G/4G Kabel krosowy z funkcją identyfikacji połączeń - LED RJ45-RJ45 kat.6a /klasy EA, STP, przystosowane do transmisji protokołu 10 Gigabit Ethernet z pasmem 500MHz. Detektor VC LED + bateria 1 szt. Kompatybilny z okablowaniem określonym w punktach: Sieć komputerowa okablowanie p. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tablet 5 szt. Minimum 9,7 cali Minimum 2048 x 1536 pikseli LED Tak Pojemnościowy Minimum 128 GB ARM Wi-Fi (802.11a/b/g/n) Bluetooth 4.0 GSM EDGE UMTS HSPA+ DC-HSDPA Tak Złącza zew. 1 x wyjście na słuchawki Tacka/slot na kartę Micro-SIM Funkcja telefonu komórkowego Nie Wbudowany aparat cyfrowy Efektywna liczba pikseli Wbudowany odbiornik GPS Tak 5 mln pikseli Tak

15 Pozostałe funkcje Praca na baterii Ładowanie Obsługiwane załączniki poczty Gwarancja Akcelerometr Czujnik oświetlenia zewnętrznego Żyroskop Kompas cyfrowy Do 10 godzin przeglądania Internetu przez Wi-Fi, oglądania wideo lub słuchania muzyki Do 9 godzin przeglądania Internetu w sieci komórkowej zasilacz lub przewód USB podłączony do komputera Możliwość przeglądania następujących typów dokumentów:.jpg,.tiff,.gif (obrazy);.doc i.docx (Microsoft Word);.htm i.html (strony WWW);.pdf (Preview i Adobe Acrobat);.ppt i.pptx (Microsoft PowerPoint);.txt (tekst);.rtf (tekst sformatowany);.vcf (informacje kontaktowe);.xls i.xlsx (Microsoft Excel) Gwarancja producenta 2 lata Biuro PPNT Etui do tabletów opisanych w punkcie Biuro PPNT p.1 5 szt. Gwarancja Gwarancja producenta Biuro PPNT Bramka VoIP 20 szt. Wyświetlacz diodowy Tak minimum: linie telefoniczne, WAN, zasilanie Zakres temperatur (eksploatacja) 0 C do + 45 C Zakres wilgotności względnej Suma wymiarów produktu W+S+G Waga produktu Zasilanie procent maksymalnie 230mm Maksymalnie 160 g AC, V, Hz, Kodeki głosu G.711, G.726, G.729 Ilość portów Ethernet LAN (RJ- 45) Minimum 1 Porty modemu rj-11 Minimum 2 i identyfikacja dzwoniącego Tak Możliwość rozmowy konferencyjnej Tak Połączenie oczekujące Szyfrowanie / bezpieczeństwo Metoda autentyczności Tak SSL/TLS SIP

16 Filtrowanie adresów MAC Quality of Service Klient DHCP Tak Tak Tak Obsługuje VPN 802.1p MAC adres (IEEE 802.3) IPv4 (RFC 791 IPv6 (RFC 1883) Address Resolution Protocol (ARP) Domain Name System (DNS) A record (RFC 1706) I SRV record (RFC 2782) Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) klient (RFC 2131) Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPoE) klient (RFC 2516) Internet Control Message Protocol (ICMP) (RFC 792) TCP (RFC 793) User Datagram Protocol (UDP) (RFC 768) Real Time Protocol (RTP) (RFC 1889) (RFC 1890) Real Time Control Protocol (RTCP) (RFC 1889) VLAN tagging (IEEE 802.1p) Obsługiwane protokoły Simple Network Time Protocol (SNTP) (RFC 2030) sieciowe SIP - UDP / TCP transport Pobór mocy Maksymalnie 5W Gwarancja 60 miesięcy na sprzęt Biuro PPNT Porty Montaż Pamięć i procesor Opóźnienie Przepustowość Pojemność przełączania Protokoły ogólne Zużycie energii Napięcie wejściowe Switch 1 szt. 8 portów 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10BASE-T typu IEEE 802.3, 100BASE-TX typu IEEE 802.3u, 1000BASE-T typu IEEE 802.3ab), Typ nośnika: Auto-MDIX, Dupleks: 10BASE- T/100BASE-TX: pełny dupleks lub półdupleks; 1000BASE-T: tylko pełny dupleks Możliwość montażu ściennego pamięć masowa: 4 Kb pojemności EEPROM, pojemność bufora pakietów: 192 kb Opóźnienie 100 Mb: < 3,6 µs (64-bajtowe pakiety LIFO); Opóźnienie 1000 Mb: < 1,2 µs (64-bajtowe pakiety LIFO) maks. 11,9 mln p/s (pakiety 64-bajtowe) 16 Gb/s Priorytet IEEE 802.1p; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-X; Kontrola przepływu IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X 12 W (max.) V prądu zmiennego;

17 Natężenie wejściowe Częstotliwość wejściowa Zakres temperatur pracy min Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji Głośność Emisja ciepła Suma wymiarów produktu (szer.+ głęb. + wys.) Gwarancja 1,0 A 50/60 Hz 0 40 C Od 15 do 95% przy 40 C, bez kondensacji 0 db; brak wentylatora Maksymalnie 41 BTU/godz. (43,26 kj/godz.) Maksymalnie 30 cm. 60 miesięcy Biuro PPNT Porty Montaż Pamięć Opóźnienie Przepustowość Pojemność przełączania Ochrona przed atakami typu odmowa usługi Protokoły ogólne Switch 1 szt. 8 portów RJ-45 10/100 PoE z automatycznym wykrywaniem szybkości (10BASE-T typu IEEE 802.3, 100BASE-TX typu IEEE 802.3u, PoE typu IEEE 802.3af), Typ nośnika: Auto-MDIX, Dupleks: pełny dupleks lub półdupleks; 2 porty typu dual personality każdy z nich może służyć jako port RJ-45 10/100/1000 (10Base-T typu IEEE 802.3; 100Base-TX typu IEEE 802.3u; IEEE 802.3ae 1000Base-T Gigabit Ethernet); lub gniazdo SFP (na terminale nadawczoodbiorcze SFP); 1 szeregowy port konsoli RJ-45 Możliwość montażu w 19-calowym szafie telekomunikacyjnej, montaż w pozycji poziomej; montaż na ścianie min 128 MB Opóźnienie 100 Mb: < 5,3 µs (64-bajtowe pakiety LIFO); Opóźnienie 1000 Mb: < 2,7 µs (64-bajtowe pakiety LIFO) 4,1 mln p/s 5,6 Gb/s Automatyczne filtrowanie znanych pakietów typu odmowa usługi IEEE 802.1D MAC Bridges; Priorytet IEEE 802.1p; IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; 10Base-T typu IEEE 802.3; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3af Power over Ethernet; IEEE 802.3u 100BASE-X; Kontrola przepływu IEEE 802.3x; RFC 768 UDP; RFC 783 Protokół TFTP (wersja 2); RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 868 Time Protocol; RFC 951 BOOTP; RFC 1058 RIPv1; RFC 1350 Protokół TFTP (wersja 2); RFC 1723 RIP v2; RFC 1812 Trasowanie w sieci IPv4; RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) ;v4

18 Zarządzanie siecią Zużycie energii Napięcie wejściowe Natężenie wejściowe Częstotliwość wejściowa Zakres temperatur podczas eksploatacji Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji Głośność Emisja ciepła RFC 2131 DHCP; RFC 2453 RIPv2; UDLD (Unidirectional Link Detection) IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); RFC 1098 Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol); RFC 2819 cztery grupy RMON: 1 (statystyki), 2 (historia), 3 (alarmy) i 9 (zdarzenia); RFC 3176 Technologia sflow; SNMPv1//v2cv3 86 W (maks.) V prądu zmiennego; 1,5 A 50/60 Hz Od 0 do 45 C Od 15 do 95% przy 40 C, bez kondensacji 0 db Maksymalnie 87 BTU/godz. (91,79 kj/godz.) Standard wykrywania zagrożeń EN 55024, CISPR 24; EN 55024, CISPR 24; IEC ; IEC ; IEC ; IEC ; IEC ; IEC ; IEC ; EN , IEC ; EN , IEC Suma wymiarów (szer. + głęb. maksymalnie 46 cm + wys.) Gwarancja 60 miesięcy Biuro PPNT Szafka 1 szt. Szafka pod drukarki Xerox, WorkCentre 5222, Gwarancja WorkCentre Pro 123/128, CopyCentre 133, WorkCentre 5225/5230, WorkCentre M123/M128, CopyCentre C123/C128, WorkCentre 133, WorkCentre 7132, WorkCentre Pro miesięcy Biuro PPNT Listwa zasilająca antyprzepięciowa 1,5 metra 4 szt.

19 Typ gniazda wyjściowego Euro Liczba gniazd wyjściowych 5 szt. Długość przewodu zasilającego 1,5 metra Liczba bezpieczników 1 Suma wymiarów (szer. + głęb. maksymalnie 45 cm + wys.) bezpiecznika zwłoczny Absorpcja energii sumarycznie 140 [J] Typ wyłącznika jednobiegunowy, podświetlany wtyku PN-E-93201:1997 (PL z uziemieniem + uni-schuko) Kolor obudowy czarny Zabezpieczane linie L-N Zabezpieczenia przepięciowoimpulsowe 14N471 Ilość zabezpieczeń 1 przepięciowo-impulsowych Ilość zabezpieczenia 1 prądowego Częstotliwość napięcia 50 nominalnego [Hz] Napięcie nominalne [V] 230 Warystor Warystor metalowo-tlenowy Gwarancja 60 miesięcy Biuro PPNT Typ gniazda wyjściowego Liczba gniazd wyjściowych Listwa zasilająca antyprzepięciowa 3 metry 4 szt. Euro 5 szt. Długość przewodu zasilającego 3 metry Liczba bezpieczników 1 Suma wymiarów (szer. + głęb. + wys.) bezpiecznika Absorpcja energii sumarycznie [J] Typ wyłącznika wtyku Kolor obudowy Zabezpieczane linie Zabezpieczenia przepięciowo- Maksymalnie 45 cm zwłoczny 140 jednobiegunowy, podświetlany PN-E-93201:1997 (PL z uziemieniem + uni-schuko) czarny L-N 14N471

20 impulsowe Ilość zabezpieczeń 1 przepięciowo-impulsowych Ilość zabezpieczenia 1 prądowego Częstotliwość napięcia 50 nominalnego [Hz] Napięcie nominalne [V] 230 Warystor Warystor metalowo-tlenowy Gwarancja 60 miesięcy Biuro PPNT Typ gniazda wyjściowego Liczba gniazd wyjściowych Listwa zasilająca antyprzepięciowa 5 metrów 2 szt. Euro 5 szt. Długość przewodu zasilającego 5 metrów Liczba bezpieczników 1 Suma wymiarów (szer. + głęb. + wys.) bezpiecznika Absorpcja energii sumarycznie [J] Typ wyłącznika wtyku Kolor obudowy Zabezpieczane linie Maksymalnie 45 cm zwłoczny 560 jednobiegunowy, podświetlany PN-E-93201:1997 (PL z uziemieniem + uni-schuko) czarny L-N Zabezpieczenia przepięciowoimpulsowe 14N471 Ilość zabezpieczeń 1 przepięciowo-impulsowych Ilość zabezpieczenia 1 prądowego Częstotliwość napięcia 50 nominalnego [Hz] Napięcie nominalne [V] 230 Warystor Gwarancja Warystor metalowo-tlenowy 60 miesięcy Biuro PPNT Pojemność pamięci (flash) Flash USB 10 szt. 32 GB

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Zestawienie ilościowe 1. Zestaw komputerowy... szt. 22 Np. Fujitsu P2760 2. Laptop 1... szt. 3 Np. HP ProBook 6555b (wd720ea) 3. Laptop 2... szt. 3 Np. HP Probook 6555b (wd722ea) 4. Laptop 3... szt. 1

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Nr postępowania WNB.243.4.2013.AM Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy Z ogólnej liczby stron Nazwa wykonawcy: Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: Adres e-mail: FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo