Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk"

Transkrypt

1 INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) Fax. (48-22) REGON: P , NIP: DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: Tryb udzielenia zamówienia: Inwestor/Kupujący: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 wraz z późniejszymi zmianami). Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa, Al. Lotników 32/46. NIP: Regon: P Zakup Zadania nr 2 jest współfinansowany z projektu Homogeneous vs. composite ferromagnetic semiconductors for spintronic applications: structural, electrical and magnetic properties realizowany w ramach programu Homing Plus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zakup Zadania nr 5 może być współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej. Ochrona prawna SIWZ: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1). 2. Termin wykonania zamówienia: Wymaga się aby wykonanie przedmiotu zamówienia odbyło się w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

2 Wyjątek stanowi Zadanie nr 5 gdzie dostawy będą odbywać się sukcesywnie w okresie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, w miarę występowania potrzeb Zamawiającego na podstawie osobnych zamówień. Wymaga się oczywiście, aby wykonanie tych sukcesywnych dostaw również odbyło się w ciągu 14 dni od daty poszczególnych zamówień. 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, i nie podlegają wykluczeniu z postępowania z trybie Art. 24 ust Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków: 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP. 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy PZP. 3 Informacja o nieprzynależności lub przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej grupy kapitałowej. 5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1 Zamawiający będzie kontaktował się z wykonawcami na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. 2 Osoby przewidziane do kontaktu z wykonawcami: Maciej Zajączkowski fax: (22) Jacek Zieliński fax: (22) Termin związania ofertą: 1 Zamawiający ustala termin związania ofertą na okres 30 dni od daty terminu składania ofert.

3 7. Opis sposobu przygotowania oferty: 1 Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, trwałą, czytelną techniką, na formularzu ofertowym. 2 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłożył więcej niż jedną ofertę, zostanie wyłączony z postępowania. 3 Dopuszcza się składania ofert częściowych (na poszczególne Zadania). 4 Wymaga się, aby do oferty były załączone specyfikacje techniczne oferowanego sprzętu. 5 Wymaga się, aby do oferty był załączony zaakceptowany wzór umowy. 6 Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane, podpisane i zszyte. 7 Wymaga się aby do oferty dołączyć zeskanowaną ofertę do plików.jpg lub.pdf. Nośnikiem danych może być płyta CD lub DVD. 8 Oferent powinien zamieścić ofertę w kopercie z adresem i nazwą Zamawiającego oraz Oferenta, a także napisem: "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzęt komputerowy i oprogramowanie [DZPIE/001-V/2013]" 8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek I pok. Nr. 101 (kancelaria ogólna) w godzinach w dni robocze, do dnia 19 września 2013 r., do godz. 10:00. 2 W przypadku wysłania oferty pocztą (lub pocztą kurierską) za termin złożenia przyjmuje się termin otrzymania oferty, a nie datę stempla pocztowego (nadania). 3 Otwarcie ofert odbędzie się w ostatnim dniu ich składania, w siedzibie Zamawiającego, budynek I sala 107 o godzinie 10: Opis sposobu obliczenia ceny: 1 Cena wyrażona w kwocie polskiej PLN. 2 Cena powinna uwzględniać: cenę towaru; dostawę; podatki, cła, ubezpieczenia. 10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1 Cena 100 pkt. 2 Przy przeliczaniu punktów zamawiający posłuży się wzorem: gdzie:

4 C min cena najtańszej oferty; C bad cena oferty badanej 11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1 Wykonawca, który wygra postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powinien podpisać umowę w ciągu 7 dni od daty zakończenie terminu na wnoszenie protestów i odwołań, na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż termin związania ofertą. 12. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1 Wzór umowy stanowi załącznik nr Pouczenie o środkach ochrony prawnej: Środki ochrony prawnej, przysługujące wszystkim wykonawcom, opisane są w Dziale VI Prawa Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 wraz z późniejszymi zmianami).

5 pieczęć adresowa Oferenta data Oświadczenie Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. podpis i pieczęć imienna Oferenta

6 pieczęć adresowa Oferenta data Oświadczenie Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu zgodnie z Art. 24 ust. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. podpis i pieczęć imienna Oferenta

7 pieczęć adresowa Oferenta data Informacja Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego informuję/emy, iż zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Nie przynależymy do grupy kapitałowej. 1 Przynależymy do grupy kapitałowej, a lista podmiotów należących do tej grupy kapitałowej zawarta jest w załączniku do niniejszej informacji. 1 podpis i pieczęć imienna Oferenta 1 Niepotrzebne skreślić

8 pieczęć adresowa Oferenta data Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom 2. Lp Zakres zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom podpis i pieczęć imienna Oferenta 2 w przypadku, gdy Wykonawca wykona zamówienia samodzielnie, należy wypełnić tabelkę kreskami. W przypadku nie załączenia wykazu do oferty, Zamawiający zinterpretuje to jako brak części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom.

9 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-V/2013 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) Osoba kontaktowa: UWAGA!!! Wszystkie podane poniżej ceny są cenami brutto za sprzęt fabrycznie nowy (chyba że specyfikacja mówi inaczej). Zadanie nr 1 (dostawy sukcesywne) (szt. 3) Pakiet oprogramowania: MS Windows 8 Professional OEM PLN (za sztukę) PLN (za całość) Zadanie nr 2 (szt. 1) Licencja: TLP Acrobat Pro 11 PL (EDU) PLN

10 Zadanie nr 3 (szt. 1) Licencja: Wolfram Mathematica 9.0 werssja GOVERNMENT PLN Zadanie nr 4 (szt. 1) Skaner płaski, kolorowy Rozdielczość optyczna: co najmniej 4800 x 4800 px Interfejs: USB 2.0 Możliwość skanowania kartek, książek, slajdów i negatywów (materiałów transparentnych), Klawisz do konwersji na wielostronicowy PDF Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 5 (dostawy sukcesywne) (szt. 15) Licencja MOLP: Microsoft Office Pro Plus 2013 Single Academic OPEN PLN (za sztukę) PLN (za całość) Zadanie nr 6 (szt. 1) Drukarka laserowa, kolorowa Szybkość druku: min. 18 str./min (czerń i kolor, A4) Jasność wydruku: min. 600 x 600 dpi Obsługiwany system operacyjny Windows 7 w wersji 64-bitowej Zainstalowane fabrycznie początkowe wkłady z tonerem Pobór mocy: max. 410W Port Hi-Speed USB 2.0 Bez karty sieci Wi-Fi Cykl pracy: Do str. Standardowe podajniki papieru: 2 Prędkość procesora : 600 MHz Pamięć standardowa: 128 MB Gwarancja: miesięcy/miesiące.

11 PLN (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 7 (szt. 1) Drukarka laserowa, monochromatyczna Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi Automatyczny druk dwustronny (na A4) Praca sieciowa z łączem ETHERNET (LAN/GBLAN) Łącze USB 2.0 Pamięć RAM co najmniej 256 MB Obsługiwane OS: nowsze Windows od XP do 8, nowsze Linuxy: Ubuntu, Red Hat, SuSE Dodatkowa kaseta z tonerem do w/w urządzenia sygnowana marką producenta drukarki Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 8 (szt. 1) Komputer przenośny Ekran 13.3 cala typu LED, matowy Procesor: typu i5-3317u (1.7 GHz, 2.6 GHz Turbo, 3MB Cache), 2 rdzenie lub równoważny Pamięć RAM: 10 GB DDR3 (1600 MHz) Dysk twardy: SSD, nie mniej niż 120 GB Waga: mniej niż 1.5 kg Bluetooth, Wi-Fi Materiał obudowy: aluminium i tworzywo sztuczne Wydzielona krta graficzna System: Windows 7 Professional lub Windows 8 Professional (z możliwością downgrade) Interfejsy: co najmniej 2x USB Możliwość podłączenia monitora za pomocą VGA (może być za pomocą przejściówki) Urządzenie przeznaczone do użytku na rynek polski Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty)

12 Zadanie nr 9 (szt. 1) Komputer przenośny typu laptop Wyświetlacz: ekran o przekątnej 15,4 cala z podświetleniem LED, w technologii IPS Rozdzielczość natywna 2880x1800 pikseli z 220 pikselami na cal i możliwością wyświetlenia milionów kolorów Rozdzielczości skalowane: 1920x1200, 1680x1050, 1280x800 i 1024x640 pikseli Procesor: Czterordzeniowy procesor Intel Core i7 2,4 GHz (Turbo Boost do 3,4 GHz) z 6MB współdzielonej pamięci podręcznej L3 Pamięć RAM: 8 GB pamięci DDR3L 1600 MHz Pamięć masowa: 256 GB pamięci masowej flash (SSD) Grafika i video: Dwa procesory graficzne: - Procesor graficzny Intel HD Graphics Procesor graficzny NVIDIA GeForce GT 650M z 1 GB pamięci GDDR5 i automatycznym wyborem procesora graficznego Obsługa dwóch monitorów i reprodukcja wideo: możliwość wyświetlania obrazu w pełnej rodzimej rozdzielczości na wbudowanym ekranie i obrazu w rozdzielczości maksymalnej 2560 na 1600 pikseli na dwóch ekranach zewnętrznych w milionach kolorów Cyfrowe wyjście wideo Thunderbolt Natywne wyjście Mini DisplayPort Kamera: Wbudowana Kamera HD 720p Porty wejścia/wyjścia, złącza: Gniazdo zasilania Dwa porty Thunderbolt (do 10 Gb/s) Dwa porty USB 3 (do 5 Gb/s) Port HDMI Gniazdo słuchawkowe Gniazdo dla karty SDXC Sieć bezprzewodowa: Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi n; zgodny z IEEE a/b/g Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4.0 Dźwięk: Głośniki stereofoniczne Dwa mikrofony Gniazdo słuchawkowe Klawiatura i gładzik: Pełnowymiarowa podświetlana klawiatura z czujnikiem oświetlenia zewnętrznego Gładzik umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem; przewijanie z efektem bezwładności, szczypanie, obroty, machnięcia, machnięcie trzema i czterema palcami, stukanie, dwukrotne stukanie i przeciąganie Bateria i zasilanie: Do 7 godzin pracy w sieci bezprzewodowej Do 30 dni w stanie gotowości Wbudowana bateria litowo-polimerowa o pojemności nie mniejszej niż 95 Wh Zasilacz o mocy nie mniejszej niż 85 W dostosowany do sieci 230V/50Hz Napęd modułowy: BRAK wewnętrznego optycznego napędu CD/DVD Wymiary i masa Wysokość: nie większa niż 1,8 cm Masa: do 2,1 kg System operacyjny preinstalowany przez producenta Mac OS X Mountain Lion Gwarancja 12 miesięcy lub więcej Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN

13 (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 10 (szt. 1) Komputer uniwersalny umożliwiający rozbudowę oraz instalację specjalistycznych kart rozszerzeń 1. procesor: typu Intel Core i7, model 3820 lub równoważny 2. płyta główna: markowa, spełniająca następujące warunki: gniazdo procesora: Socket 2011 obsługiwane typy procesorów: Intel Core i7 chipset: Intel X79 rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR3 DIMM typ obsługiwanej pamięci: DDR3-1066(PC3-8500) DDR (PC ) DDR3-1600(PC ) DDR3-1866(PC ) DDR (PC ) maks. pojemność pamięci: MB liczba złączy PCI: min 1 szt. złącza PCI-E (liczba slotów): PCI-Express xl (>=2) PCI-Expressxl6(>=2) standard kontrolera (liczba kanałów) : Serial ATA III (>=6) zintegrowana karta sieciowa: tak, Gigabit LAN zintegrowana karta dźwiękowa: tak kontrolery: USB 2.0 USB 3.0 porty zewnętrzne: USB 3.0, USB 2.0, PS/2, RJ45, Audio standard płyty: ATX 3. pamięć RAM: markowa DDR (PC ), pojemność 2x4 GB częstotliwość pracy: 1866MHz 4. HDD 3.5 cala, 2TB, interfejs Serial ATA III pamięć cache: >=64 MB niezawodność (MTBF) >= godz. 5. Karta graficzna: typ złącza: PCI-Express xl6 producent chipsetu: NVIDIA wielkość pamięci: 1024MBGDDR3 szyna danych pamięci: 128 bit rodzaje wyjść (min 3, bez VGA): HDMI, DP 2x wyjście DVI wsparcie dla HDCP: tak wsparcie dla CUDA: tak zaawansowane technologie: NVIDIA CUDA, NVIDIA PhysX Ready, NVIDIA PureVideo 6. Obudowa: typ obudowy: Midi Tower standard: ATX liczba kieszeni 5.25: 2szt. liczba kieszeni 3.5 zewn.: 0 lub 1 szt. liczba kieszeni 3.5 wewn.: 3 szt. złącza na przednim panelu: USB 2.0, USB 3.0 zainstalowane komponenty: 2 wentylatory 120mm lub większe z automatyczną regulacją obrotów rodzaj materiału: Masywna (gruba) stal i/lub aluminium Uwagi: umożliwiająca instalację długich kart rozszerzeń, zasilacz umieszczony na dole, nad podłogą bez klapy przedniej, zamykanego frontu itp. ograniczeń dostępu, także z tyłu, bez podświetleń, kolorowych wiatraków, panelu LCD. Kolor dowolny. Z łatwym dostępem do wnętrza w celu montażu dodatkowych elementów, serwisu itp. 7. Zasilacz: Markowy, moc ok. 600W, z certyfikatem 80PLUS GOLD, z jednym dużym wolnoobrotowym wentylatorem i odpinanymi kablami 8. Dodatkowe urządzenia: Napęd RW DVD, klawiatura i mysz przewodowe. 9. Zainstalowane oprogramowanie Windows 7 Pro 64bit OEM

14 Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 11 (szt. 1) Zestaw: (3 serwery typu RACK, 2 listwy zasilające typu RACK, 1 kabel przyłączeniowy) Serwer 3sztuki Obudowa: Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 1U z możliwością instalacji minimum 8 dysków 2.5" Hot Plug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie Rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. Posiadająca fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych przez nieuprawnionych użytkowników. Płyta główna: Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów dwu, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych, posiadająca minimum 24 sloty na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 768GB pamięci RAM. Możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym. Procesor: Dwa procesory sześciordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 441 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej dla konfiguracji dwuprocesorowej. Do oferty należy załączyć wydruk z wynikiem testu dla oferowanego modelu serwera. Pamięć RAM: Minimum 16 GB pamięci RAM typu LV RDIMM o częstotliwości taktowania minimum 1600 MHz Sloty PCI Express: Funkcjonujące sloty PCI Express: minimum dwa sloty x16 generacji 3 połowy wysokości, minimum jeden slot x8 połowy wysokości Wbudowane porty: Minimum 4 porty USB 2.0, 1x RS-232, 2x VGA D-Sub Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli Interfejsy sieciowe: Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT, interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express. Wsparcie dla protokołów iscsi Boot oraz IPv6. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+ - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT - cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ Kontroler dyskowy: Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający minimum 512MB nieulotnej pamięci cache, umożliwiający konfigurację poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Wewnętrzna pamięć masowa: Możliwość instalacji dysków SATA, NearLine SAS, SAS, SSD i SED dostępnych w ofercie producenta serwera. Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności minimum 146GB SAS 15k RPM każdy skonfigurowane fabrycznie w RAID 1. Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w dwa jednakowe nośniki typu flash z możliwością skonfigurowania zabezpieczenia typu "mirror" pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

15 Napęd optyczny: Zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt i zapis nośników DVD Bezpieczeństwo i system diagnostyczny: - Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze - Zintegrowany z płytą główną moduł TPM - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Chłodzenie i zasilanie: Minimum siedem wewnętrznych redundantnych wentylatorów typu Hot Plug. Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 750 Wat każdy. Karta zarządzająca: Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną posiadająca port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : - komunikacja poprzez dedykowany interfejs RJ45 - podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging - wbudowana diagnostyka - wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera - zdalna instalacja systemów operacyjnych - wsparcie dla IPv4 i IPv6 - zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii - integracja z Active Directory - wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury - udostępnianie wirtualnej konsoli - autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH) - możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie - wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - automatyczne przywracanie ustawień serwera kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash wbudowanej na karcie zarządzającej - możliwość partycjonowania wbudowanej pamięci flash na minimum dwie partycje po 4GB każda Gwarancja: Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Załączyć do oferty oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. Certyfikaty: Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO (dokumenty załączyć do oferty). Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty) Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 oraz Microsoft Hyper-V. Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vsphere. Listwa zasilająca 2 sztuki Listwa zasilająca, 2 sztuki: Liczba gniazd wyjściowych: 12x IEC-320 C13. Gniazdo wejściowe: 1x IEC-320 C20. Maksymalny prąd wyjściowy: 16 A (łącznie). Montaż: w szafach typu RACK 19" Możliwy w pionie lub w poziomie. Typ obudowy: 1 U RACK 19". Gwarancja producenta: 12 mc

16 Kabel przyłączeniowy 1 sztuka Kabel przyłączeniowy: C20 na C19 o długości min 1,5 m, pasujący do wyżej wymienionej listwy. Maksymalny prąd wyjściowy 16A. Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 12 (szt. 2) Komputer Procesor: typ gniazda: Socket 1155, ilość rdzeni: 4 szt. (4 fizyczne rdzenie a nie wątki), proces technologiczny: 22nm, częstotliwość taktowania procesora: 3400 MHz, częstotliwość taktowania magistrali MHz: 100 MHz, częstotliwość taktowania magistrali GT/s: 5 GT/s, zintegrowana karta graficzna: tak, typu Intel HD Graphics 2500 lub równoważna, taktowanie grafiki: 650 MHz Graphics Max Dynamic Frequency 1.15 GHz, dołączony wentylator: tak, rozszerzenia instrukcji: SSE4, dodatkowe informacje: Execute Disable Bit AES New Instructions Thermal Monitoring Technologies Anti- Theft Technology Technology (VT-x). Płyta główna: gniazdo procesora: Socket 1155, rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR3 DIMM, typ obsługiwanej pamięci: DDR (PC3-8500), DDR (PC ), DDR (PC ), DDR (PC ), DDR (PC ), dwukanałowa obsługa pamięci: tak, ilość gniazd pamięci: 4 szt., maks. pojemność pamięci: MB, złącza PCI-E (liczba slotów): PCI-Express x1 (1), PCI-Express x16 (2), ilość złączy PCI: 3 szt., standard kontrolera (liczba kanałów): Serial ATA II (4), Serial ATA III (2), obsługa Raid: tak, RAID 0,1,5,10, zintegrowana karta sieciowa: tak, Gigabit LAN, zintegrowana karta dźwiękowa: tak, 7:1 HD Audio, kontrolery: USB 2.0, USB 3.0, porty zewnętrzne: 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x PS/2, 1x RJ45, 1x VGA, 3x USB, Audio, standard płyty: ATX, wtyczka zasilania: ATX 24pin pin, szerokość: 305 mm, wysokość: 245 mm. Pamięć RAM: rodzaj pamięci: DDR3 DIMM, standard : DDR (PC ), pojemność pamięci: 8 GB 2sztuki x 8GB, łącznie 16GB, ilość kontaktów [pin]: 240 szt., częstotliwość pracy: 1600 MHz, przepustowość: MB/s, opóźnienie - cycle latency: 7,

17 timingi: Dysk twardy: Pojemność: 250 GB, Interfejs: Serial ATA III, szybkość odczytu: 540 MB/s, szybkość zapisu: 250 MB/s, średni czas dostępu: 0 ms, wytrzymałość w czasie pracy: 1500 G, wytrzymałość w czasie spoczynku: 1500 G, niezawodność MTBF: godz., Karta graficzna Typ karty: Zintegrowana z procesorem CPU Zasilacz ATX Moc: 550 W, standard : ESP12V 2.92 ATX12V 2.31, wtyczka zasilania [pin]: ATX 24pin, ATX 20pin, 8x 6/8-pin PEG, 8x 4-pin Molex, 2x Floppy, 2x 6/8-pin PEG, 1x EPS 12V, funkcja PFC: tak, typ PFC: aktywny, filtry: zabezpieczenie termiczne, przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy, przeciwprzeciążeniowy, dodatkowa stabilizacja napięcia, ilość wentylatorów chłodzących: 1, średnica wentylatorów: 140 mm, regulacja obrotów wentylatorów: automatyczna, MTBF: godz. Szerokość: 150 mm Głębokość: 160 mm Wysokość: 86 mm dodatkowe informacje: Certyfikat 80 PLUS Bronze Obudowa: standard : ATX, ilość kieszeni 5.25: 4 szt., ilość kieszeni 3.5 zewn.: 2 szt., ilość kieszeni 3.5 wewn.: 5 szt., złącza na przednim panelu: 2x USB, zainstalowane komponenty: 1 wentylator 120mm, obsługa bez śrubokręta: tak, rodzaj materiału: SECC, dodatkowe cechy : Air duct. Napęd optyczny Nagrywarka DVD w kolorze czarnym. Urządzenia peryferyjne: bezprzewodowa klawiatura: płaska, ciche klawisze, kolor czarny bezprzewodowa mysz laserowa USB: kolor czarny, rozdzielczość 1000dpi, rolka przewijania Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN (za sztukę) PLN (za całość) (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty)

18 Zadanie nr 13 (szt. 3) Monitor Matryca : Technologia matrycy/podświetlenie: IPS/LED Przekątna: 23" / 58 cm (584 mm) Naturalna rozdzielczość: 1920 x 1080 (16:9) Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S): Ok x mm Rozmiar piksela: x mm Liczba kolorów: miliona Kąty widzenia (pionowo / poziomo): 178 / 178 Jasność: 250 cd/m² Kontrast : 1000:1 Czas reakcji (typowy): 6 ms (półtony) Sygnał wideo: Wejścia sygnałowe: D-Sub mini 15 pin x1, DVI-D 24 pin x1 (z HDCP), DisplayPort x1 (z HDCP) Cyfrowa częstotliwość odświeżania: khz, Hz (VGA Text: Hz) Analogowa częstotliwość odświeżania: khz, Hz Wejścia/wyjścia: USB/Standard: 1x dodatkowo 2x huby USB / USB 2.0 Głośniki: Tak Wejścia/wyjścia audio: 3.5 mm stereo jack / 3.5 mm headphone jack Zasilanie: Zasilacz: AC V / V, 50 / 60 Hz Zarządzanie energią: Power Save (VESA DPM, DisplayPort Rev. 1.1a oraz DVI DMPM), Off Timer Dodatkowe funkcje: BrightRegulator: Tak Predefiniowane tryby pracy: FineContrast (Paper, Movie, srgb, User1, User2) Ecoview Sense: Tak Regulacja ekranu : faza, położenie, rozdzielczość, korekcja zakresu sygnału wejściowego (Auto) Wielkość obrazu: pełen ekran, powiększony, normalny, wygładzanie (5 stopni) Regulacja koloru: kolor obramowania, jasność, kontrast, gamma, temperatura, nasycenie, odcień, wzmocnienie, overdrive, reset Inne: przełączanie sygnału, ustawienia OSD, blokada ustawień, blokada DDC/CI, pełny reset ustawień Specyfikacja fizyczna: Regulacja wysokości: 179 mm (maksymalnie 195mm) Pochylenie: 30 góra, 0 dół Obrót: 172 prawo, 172 lewo Pivot: 90 Wymagania środowiskowe: Temperatura: 5-35 C Wilgotność: % Certyfikaty i standardy TCO Displays 6.0, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics ( ISO ), TUV/GS, c-tick, CE, CB, ctuvus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R Kolor: Czarny Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN (za sztukę) PLN (za całość) (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty)

19 Zadanie nr 14 (szt. 1) Serwer stacjonarny typu miditower Procesor: Procesor czterordzeniowy, osiem wątków, o zegarze co najmniej 3.9 Ghz (w maksymalnym trybie niepodkręconym), zintegrowany układ graficzny, nie więcej niż 4W TDP, z możliwością zmiany mnożnika (podkręcanie), wyprodukowany w procesie nie większym niż 22nm. Pamięć cache: o najmniej 4 x 256 KB L2, i 8 MB L3 Pamięć operacyjna: 16 GB (2 x 8 GB) DDR3 DIMM, pracujących z częstotliwością co najmniej 1600 MHz, chłodzonych radiatorami, opóźnienia 9 CL, a napięcie nie wyższe niż 1.5 V, pracujących w trybie dual channel. Płyta główna: Odpowiednia do zaproponowanego procesora, w formacie ATX, posiadająca: -kontroler RAID 0,1,10.5, -obsługująca pamięci DDR3 1600MHz, co najmniej cztery słoty, maksymalna pojemność 32GB lub więcej -zintegrowany układ dźwiękowy -zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 -co najmniej : lx PCI, lx PCI Express 3.0 x!6, lx PCI Express 3.0 x16 (x8), lx PCI Express x16 (x4), 3x PCI Express 2.0 x1 -złącza wewnętrzne na płycie: sata III, 2x S/PDIF, 2x USB 2.0 (umożliwiają wyprowadzenie 4 portów USB2.0), 2x USB 3.0 (umożliwiają wyprowadzenie 4 ortów USB3.0), 3x zasilanie wentylatora obudowy, zasilanie wentylatora CPU, ATX 24P, ATX12V 8P, Port COM, Wł./wył. Clear CMOS, Złącza audio przedniego panelu, -złącza na panelu tylnym: lx D-Sub (VGA), lx DVI-D, lx HDMI, lx PS/2 (klawiatura/mysz), lx RJ-45, lx S/PDIF Optyczne, 2x USB 2.0, 5x wyjście audio, 6x USB 3.0, -możliwość obsługi: 2-Way CrossFireX i 2-Way SLI Karta graficzna: Jednordzeniowa, taktowanie rdzenia co najmniej 900 Mhz (w najszybszym trybie), pamięci 3 GB GDDR5 co najmniej 1502 Mhz, szyna danych co najmniej 384 bit, standard PCI-Express 3.0 x16, maksymalna rozdzielczość co najmniej 2560x1600, możliwy układ wielokartowy (SLI lub CrossFire), chłodzenie aktywne (co najmniej 3x wentylator), obsługiwane standardy: DirectX 11.1, OpenGL 4.3, złącza: DVI-D/I, HDMI, DisplayPort wraz z niezbędnymi kablami i przejściówkami (przewód zasilający, adapter DVI do D-Sub), moc obliczeniowa: co najmniej 4169 gigaflopów. Karta dźwiękowa: Wbudowana w płytę główną. Dysk twardy: 2x 1TB HDD, wewnętrzne, 3.5 cala, 7200 RPM, 64 Mb cache, SATA III, NCQ DVD: Wewnętrzna DVD-RW, CD-RW, zapis co najmniej 8xDVD, 40xCD, SATA Karta sieciowa: Zintegrowana w płycie. Obudowa: Standard Midi TOWER, wymiary co najmniej 523x442x207 mm, przedni panel (musi znajdować się na górze): 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0 / Audio, PowerButton, standard płyt ATX, regulator obrotów wiatraków, ilość zatok co najmniej 2x 5.25", 8x 3.5", montaż zasilacza na dole, 2 wentylatory 140mm, filtry przeciwkurzowe przy wlotach powietrza: przód i wlot dla zasilacza, drzwiczki z przodu. Zasilacz: 650W, aktywne PFC, certyfikaty CE TUV FCC 80 PLUS Gold ErP Lot 6 cruus, modularny (z odłączanymi kablami), ATX 2,3, wtyczki: lx 20-pin + 4-pin, lx +12V 4+4-pin, 4 x Molex, 9x SATA, wentylator 1x 140mm, OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe), OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe), OTP (zabezpieczenie termiczne). Chłodzenie CPU: Przystosowane do podstawki procesora, wentylator co najmniej 140mm, hałas poniżej 22 dba (według specyfikacji producenta), złącze 4 pin, co najmniej 6 rurek cieplnych (heat pipę). Mysz: 3 przyciski (w tym jeden scroll) przewodowa USB. Klawiatura:

20 Klawiatura 104/105 klawiszy, przewodowa USB. Oprogramowanie: Brak Gwarancja: 24 miesiące Wszystkie komponenty powinny ze sobą współpracować Gwarancja: miesięcy/miesiące. PLN (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Termin związania ofertą: 30 dni. Przewidywany termin dostawy: 14 dni od daty umowy/zamówienia. Forma płatności: przelew 30 (słownie: trzydzieści) dni. Oświadczamy, że w ciągu (słownie: ) godzin zareagujemy na ewentualną reklamację. Oświadczamy, iż w przypadku gdy nasza oferta okaże się najkorzystniejsza, podpiszemy umowę w ciągu 7 dni od daty zakończenie terminu na wnoszenie odwołań, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż termin związania ofertą. Oświadczam, że numery seryjne płyt głównych, dysków, monitorów, skanerów, drukarek, etc. i numery licencji oprogramowania (również OEM) zostaną umieszczone na fakturach i będą wyspecyfikowane z nazw i typów (np. Nagrywarka: CD-RW XYZ 52/32/52, a nie CD-RW XYZ 52/32/52, etc.)., 2013 r. Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Zestawienie ilościowe 1. Zestaw komputerowy... szt. 22 Np. Fujitsu P2760 2. Laptop 1... szt. 3 Np. HP ProBook 6555b (wd720ea) 3. Laptop 2... szt. 3 Np. HP Probook 6555b (wd722ea) 4. Laptop 3... szt. 1

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Nr postępowania WNB.243.4.2013.AM Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy Z ogólnej liczby stron Nazwa wykonawcy: Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: Adres e-mail: FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Monitory do profesjonalnych zastosowań graficznych i fotograficznych. Kolor taki, jaki być powinien

Monitory do profesjonalnych zastosowań graficznych i fotograficznych. Kolor taki, jaki być powinien Monitory do profesjonalnych zastosowań graficznych i fotograficznych Kolor taki, jaki być powinien ColorEdge doskonałe odwzorowanie koloru w cyfrowym procesie wydawniczym Wybór właściwego monitora do systemów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Skaner INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 374154. www.conrad.pl. Strona 1 z 26

Skaner INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 374154. www.conrad.pl. Strona 1 z 26 INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner Nr produktu 374154 Strona 1 z 26 Wskazówka - Aby poprawnie zeskanować film należy ustawić górę obrazka w stronę tyłu skanera (kabel sieciowy i USB). Uważaj, żeby pokryta emulsją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo