Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy oprogramowania dla placówek oświaty oraz przeprowadzenia kursów specjalistycznych. Zapytanie realizowane jest w ramach projektu Nowy wymiar zawodu, nr umowy: UDA-POKL /14-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 9.2 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Pakiety oprogramowania użytkowego Usługi edukacyjne i szkoleniowe I ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze ul. Żurawia 43, Warszawa II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązujących na dzień ogłoszenie zapytania. Zapytanie ofertowe zostanie wysłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, udostępnione na stronie internetowej. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego szczegółowo wyspecyfikowana poniżej. Zamówienie zostało podzielone na 8 części.

2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Dostawa programów na potrzeby realizacji zajęć wyrównawczych przygotowujących do egzaminu w zawodzie technik budownictwa. Część 1. Dostawa programu do tworzenia projektów architektonicznych, spełniającego minimum poniższe wymagania: Ilość zestawów zapewniająca jednoczesne użytkowanie przez min. 15 użytkowników/użytkowniczek + nośnik do użytku edukacyjnego; ArCon 17 lub równoważny. - Ogólne możliwości programu: o Praca w dwóch trybach - na rzutach płaskich i w układzie perspektywicznym, o Automatyczne generowanie trzeciego wymiaru do rzutu stworzonego w trybie 2D o Możliwość wprowadzanie ścian jedno lub wielowarstwowych, tworzenia dowolnej stolarki okiennej i drzwiowej o Automatycznie wymiarowanie rzutów kondygnacji, dowymiarowywanie potrzebnych elementów (wymiarowanie szeregowe, kątowe, łańcuch wmiarowy, kota wysokościowa) o Możliwość tworzenia przekrojów (także schodkowych) i elewacji o Aranżacja wnętrza i otoczenia budynku z katalogu gotowych i własnych obiektów: mebli, drzew, postaci ludzkich, tekstur itp. o Możliwość powiększania bibliotek obiektów pliki w formacie: dae, kmz, zip o Możliwość tworzenia filmów wideo w formacie pliku AVI i foto realistycznych prezentacji o Generowanie zestawień powierzchni, kubatury, wstępnego kosztorysu, zestawień mebli itp. w formacie rtf - Współpraca z innymi programami: o Eksport projektu w formacie 3ds o Import podkładów (folii) w formatach dxf i dwg o Obiektowa współpraca (import/eksport budynku) z programem ArCADia-Architektura.

3 Część 2. Dostawa programu do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, spełniającego minimum poniższe wymagania: Ilość zestawów zapewniająca jednoczesne użytkowanie przez min. 15 użytkowników/użytkowniczek + nośnik do użytku edukacyjnego; ArCADia-Termo STD 6 lub równoważny. - Ogólne możliwości programu: o Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego (bez oświetlenia i chłodu) o Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej (bez ograniczeń) dowolnego budynku i lokalu mieszkalnego o Obliczanie świadectwa energetycznego wg WT 2008 i WT 2014 i wg rozp. MIiR z dn r. i r. o Obliczanie świadectwa dla budynku wielofunkcyjnego EPm o Obliczanie emisji CO2 i wskaźnika UOZ o Obliczanie parametrów przegród niejednorodnych o Obliczanie współczynnika przenikania U okien na podstawie PN-EN ISO 10077: 2007 o Obliczanie współczynnika btr i temperatury stref nieogrzewanych na podstawie PN-EN ISO 13789: 2 o Definiowanie wielu źródeł dla systemów ogrzewania i c.w.u o Praca grupowa - import zdefiniowanych stref cieplnych i struktury budynku o Automatyczne obliczanie mostków cieplnych o Podgląd wartości EP podczas obliczeń o Zapis zdefiniowanych danych adresowych, przegród, źródeł ciepła o Automatyczne sprawdzanie aktualizacji o Kalkulator do obliczeń powierzchni i objętości, funkcja Cofnij, Powtórz, kopia zapasowa o Edycja bazy meteorologicznej i aktynometrycznej o Obliczenia strat ciepła z wykorzystaniem struktury budynku o Generowanie stref cieplnych na postawie temperatur i funkcji budynku o Zestawienie systemów wentylacji w budynku o Współpraca z programami: AutoCAD, ArCADia-INTELLICAD, ArCADia-START o Automatyczne obliczanie mostków na podstawie projektu budynku stworzonego w programie ArCADia- Architektura o Możliwość definiowania EPH+W, ΔEPc, ΔEPL i Umax o Obliczenia wentylacji mieszanej o Definiowanie wielu źródeł dla systemów chłodu i oświetlenia o Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na chłód wg PN-EN ISO 13790:2009 o Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla instalacji oświetlenia wg PN-EN 15193:2010.

4 Dostawa programów na potrzeby realizacji zajęć wyrównawczych przygotowujących do egzaminu w zawodzie technik informatyk. Część 3. Dostawa oprogramowania graficznego, spełniającego minimum poniższe wymagania: Ilość zestawów zapewniająca jednoczesne użytkowanie przez min. 15 użytkowników/użytkowniczek + nośnik do użytku edukacyjnego; CorelDRAW Graphics Suite X6 PL Classroom lub równoważny. - Główne aplikacje: o Edycja grafiki wektorowej o Edycja grafiki rastrowej o Przekształcanie map bitowych w grafiki wektorowe o Wyszukiwarka zasobów o Narzędzia do przechwytywania zawartości ekranu o Projektowanie stron internetowych o Dodatek umożliwiający powiększanie zdjęć cyfrowych o Narzędzie do współpracy online - Zasoby: o obrazków clipart i obrazków cyfrowych o 2000 zdjęć o wysokiej rozdzielczości o 1000 czcionek OpenType o Projekty szablonów, ramek i deseni - Zainstalowanie na jednym komputerze produktów pochodzących od różnych producentów nie jest uznane za ofertę zintegrowanego pakietu, - Polska wersja językowa interfejsu użytkownika, - Współpraca z systemami operacyjnymi: Microsoft Windows 7 i 8, 64 bit. Dostawa programów na potrzeby realizacji zajęć praktycznych z lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami. Część 4. Dostawa zintegrowanego operacyjnego systemu serwerowego wraz z licencją połączeniową, spełniającego minimum poniższe wymagania: Ilość zestawów 1 licencja zintegrowanego operacyjnego systemu serwerowego + nośnik do użytku edukacyjnego; Microsoft server 2012 R12 lub równoważny oraz 15 licencji połączeniowych do użytku edukacyjnego, w zależności od wybranego systemu serwerowego.

5 - Usługa Active Directory lub równoważna, - Serwery: aplikacji, DHCP, DNS, sieci Web, plików, - Usługi: o Certyfikatów w AD, pulpitu zdalnego, wdrażania systemu Windows lub równoważną o Zarządzania prawami dostępu w usłudze AD, zasad i dostępu sieciowego, drukowania i zarządzania dokumentami o Migracja maszyn wirtualnych na żywo o Funkcja Hyper-V Replica - wielowęzłowa replikacja z konfiguracją czasu o Współdzielone dyski wirtualne (VHDX) o Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika o Zainstalowanie na jednym komputerze produktów pochodzących od różnych producentów nie jest uznane za ofertę zintegrowanego systemu serwerowego. Część 5. Dostawa systemu operacyjnego, spełniającego minimum poniższe wymagania: Ilość zestawów 14 licencji systemu operacyjnego + nośnik do użytku edukacyjnego; Microsoft Windows 8.1 PL prof. 64 bit OEM lub uaktualnienie systemu Vista prof. lub równoważne. - System powinien miedzy innymi umożliwić: o Korzystanie z technologii: USB 3.0, Near Field Communication (NFC) i cloud computing o Pracę w domenie - System powinien posiadać: o Wsparcie dla UEFI o Wbudowane oprogramowanie do wirtualizacji, narzędzie szyfrujące dyski (BitLocker) o Wbudowaną aplikację News o Możliwość obsługi dotykowej o Pełną polską wersje językową interfejsu użytkownika o System aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim o Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta, dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, co najmniej na 5 lat od daty zakupu.

6 Realizacja kursów specjalistycznych w oparciu o dostarczone oprogramowanie. Część 6. Zatrudnienie osoby do realizacji kursu ArCADia-Architektura w oparciu o dostarczony program do tworzenia dokumentacji architektonicznej, spełniający minimum poniższe wymagania: Ilość zestawów zapewniająca jednoczesne użytkowanie przez min. 15 użytkowników/użytkowniczek programu do tworzenia dokumentacji architektonicznej do celów edukacyjnych; ArCADia-Architektura 6 wersja edukacyjna lub równoważny. - Ogólne możliwości programu: o Praca na rysunkach dowolnie skomplikowanych rzutów kondygnacji i budynków, przy użyciu podstawowych elementów konstrukcyjnych: ścian warstwowych (z definicją materiałów dla warstw, ich priorytetów łączenia oraz sposobów kreskowania), stolarki okiennej i drzwiowej, słupów (okrągłych, eliptycznych i prostokątnych), kominów, schodów, dachów, itp. o Rysowanie ścian jedno i wielowarstwowych z możliwością definiowania najczęściej używanych wypełnień warstw o Dowolne definiowanie grubości i ilości warstw z określeniem linii rysowania ściany (krawędź lub osi), o Stolarka wybierana z obszernej biblioteki i wprowadzana na rzut w sposób parametryczny (z możliwością zadania wszystkich parametrów: wysokości, szerokości, symbolu i wysokości parapetu) wraz z pełnym opisem o Wbudowana biblioteka elementów zawierająca symbole: sanitarne, kuchenne, roślinność, elementy wyposażenia wnętrz, pojazdy, itp. Możliwość oglądania bryły budynku zarówno w podglądzie 3D jak i na przekrojach i elewacjach o Automatyzacja wymiarowania o Współpraca z systemami operacyjnymi: Microsoft Windows 7 i 8, 32 i 64 bit - Obsługiwane formaty: o DWG o ArCADia-INTELLICAD 2009 SE lub programu ArCADia-INTELLICAD 7. Zatrudnienie osoby do przeprowadzenia kursu ArCADia-Architektura Liczba grup Szacunkowa liczba uczniów i uczennic w grupie Liczba godzin przypadająca na jedną grupę Ogólna liczba uczniów i uczennic objętych wsparciem Ogólna liczba godzin zajęć Termin realizacji zajęć: godzin Grupa docelowa: Zajęcia dla uczniów technikum budowlanego z obsługi programu. Zajęcia dla uczniów zdolnych i twórczych. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie: o uprawnienia do nadawania certyfikatów po ukończonym kursie, o niezbędne kwalifikacje i doświadczenia zawodowe prowadzących zajęcia:

7 osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia kursu dot. oprogramowania. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. Część 7. Zatrudnienie osoby do realizacji kursu Norma Pro w oparciu o dostarczony program do kosztorysowania, spełniający minimum poniższe wymagania: Ilość zestawów zapewniająca jednoczesne użytkowanie przez min. 15 użytkowników/użytkowniczek programu do kosztorysowania do celów edukacyjnych; Norma Pro lub równoważny. - Program główny: o Możliwość wykonywania kosztorysów: ofertowych, inwestorskich, kalkulacji uproszczonej, z wariantami danych, złożonych o Tworzenie kosztorysów zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej (procedury FIDIC) o Graficzne porównywanie kosztorysów o Rejestracja zmian i korekt w kosztorysie o Możliwość pracy w sieci komputerowej o Wymiana danych z innymi programami do kosztorysowania o Dynamiczna praca na kilku kosztorysach o Całkowicie dowolne definiowanie sposobu liczenia narzutów o Tworzenie pozycji i katalogów własnych o Pełna baza katalogów typu KNR, KNNR, KNR-W, TZKNBK (PKZ), KNP i innych o Współpraca z programami: ATH, Excel, CAD Rysunek, Stawka 2, Wykopy o Możliwość zapisu kosztorysu w standardzie XML o Współpraca z systemami operacyjnymi: Microsoft Windows 7 i 8, 32 i 64 bit. - Przedmiary: o Możliwość wczytania przedmiaru w formacie PDF o Korzystanie z biblioteki wzorów i funkcji matematycznych o Import obmiarów z innych programów o Możliwość wstawiania obiektów graficznych do dokumentacji przedmiarowej - Bazy cenowe: o Pełna baza katalogów typu KNR, KNNR, KNR-W, TZKNBK (PKZ), KNP i innych o Współpraca z popularnymi bazami cenowymi (Orgbud, Bistyp, Sekocenbud) o Komunikacja on-line z bazą Intercenbud.pl o Możliwość tworzenia własnych cenników.

8 Zatrudnienie osoby do przeprowadzenia kursu Norma Pro Liczba grup Szacunkowa liczba uczniów i uczennic w grupie Liczba godzin przypadająca na jedną grupę Ogólna liczba uczniów i uczennic objętych wsparciem Ogólna liczba godzin zajęć Termin realizacji zajęć: godzin Grupa docelowa: Zajęcia dla uczniów technikum budowlanego z obsługi programu. Zajęcia dla uczniów zdolnych i twórczych. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie: o uprawnienia do nadawania certyfikatów po ukończonym kursie, o niezbędne kwalifikacje i doświadczenia zawodowe prowadzących zajęcia: osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia kursu dot. oprogramowania. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. Część 8. Zatrudnienie osoby do realizacji kursu AUTO CAD w oparciu o dostarczony program typu CAD, spełniający minimum poniższe wymagania: Ilość zestawów zapewniająca jednoczesne użytkowanie przez min. 15 użytkowników/użytkowniczek programu typu CAD do celów edukacyjnych; Autodesk Design Academy 2014 lub równoważny. - Główne aplikacje: o Do projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej 2d i 3D o Program do projektowania maszyn dla produkcji o Oprogramowanie CAD 3D do projektowania elementów mechanicznych o Oprogramowanie do projektowania i konstrukcji budynków o Planowanie zagospodarowania przestrzennego o Instalacji mechanicznych, elektrycznych i kanalizacyjnych o Oprogramowanie do projektowania, modelowania, renderingu i wizualizacji 3D - Zainstalowanie na jednym komputerze produktów pochodzących od różnych producentów nie jest uznane za ofertę zintegrowanego pakietu, - Pełną polską wersje językową interfejsu użytkownika, - Rodzaje obsługiwanych formatów: (dwg, dws, dwt, dxf, import: 3ds, CATProduct, wmf, sat, prt, sldprt, asm, eksport: dwfx, sat, wmf), - Współpraca z systemami operacyjnymi: Microsoft Windows 7 i 8, 64 bit. -

9 Zatrudnienie osoby do przeprowadzenia kursu AUTO CAD o wyższym poziomie trudności. Liczba grup Szacunkowa liczba uczniów i uczennic w grupie Liczba godzin przypadająca na jedną grupę Ogólna liczba uczniów i uczennic objętych wsparciem Ogólna liczba godzin zajęć Termin realizacji zajęć: godzin Grupa docelowa: Zajęcia dla uczniów technikum budowlanego z obsługi programu. Zajęcia dla uczniów zdolnych. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie: o uprawnienia do nadawania certyfikatów po ukończonym kursie, o niezbędne kwalifikacje i doświadczenia zawodowe prowadzących zajęcia: osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia kursu dot. oprogramowania. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. IV INFORMACJE DODATKOWE 1. Miejsce dostawy i instalacji oprogramowania / licencji: Dostawy odbywać się będą do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - Adres: ul. Górska 39, Nowy Dwór Mazowiecki 2. Miejsce realizacji kursów (dotyczy części 7-9 zapytania ofertowego): Kursy odbywać się będą w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w salach i na sprzęcie komputerowym udostępnionym przez szkołę. 3. Praca osoby prowadzącej kurs będzie nadzorowana przez dyrekcję Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (dotyczy części 7-9 zapytania ofertowego). 4. Wykonawca dostarczy (dotyczy części 7-9 zapytania ofertowego): o materiały szkoleniowe tj. minimum skrypt wspomagający tematykę kursu w formie drukowanej dla każdego uczestnika/uczestniczki kursu; o certyfikaty uczestnictwa w kursie; 5. Obowiązki Wykonawcy prowadzącego kursy (dotyczy części 7-9 zapytania ofertowego): o Wykonawca wyda absolwentom/absolwentkom certyfikat uczestnictwa w kursie. Na potwierdzenie przedstawi listę wydanych zaświadczeń i certyfikatów podpisaną przez uczestników i uczestniczki kursu; o Prowadzenie nadzoru wewnętrznego nad tokiem zajęć służącego podnoszeniu jakości zajęć. o Współpraca przy ewaluacja prowadzonych zajęć, przekazywanie do koordynatora projektu w szkole spostrzeżeń i uwag związanych z realizacją zajęć.

10 o o o o o o Przeprowadzenie zajęć zgodnie z opracowanym i zaakceptowanym przez dyrekcję programem zajęć.prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zajęć, w tym: uzupełnianie dziennika zajęć, uzupełnienie listy wydanych certyfikatów i zaświadczeń (z podpisani uczniów i uczennic); przekazanie Zamawiającemu kopii wydanych certyfikatów i zaświadczeń; Informowanie uczniów i uczennic o współfinansowaniu realizacji zajęć przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zachowanie należytej staranności przy realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z powyższymi wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego w niniejszym opisie. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia warunków pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania kursu. Wykonawca ma obowiązek posiadania stosownych uprawnień do wykonywania określonej działalności oraz musi dysponować wykwalifikowaną kadrą prowadząca zajęcia. 6. Planowane terminy dostawy oprogramowania oraz realizacji kursu: Część zapytania Termin dostawy / Termin realizacji kursu 1 do dnia 15 grudnia 2014 r. 2 do dnia 15 grudnia 2014 r. 3 do dnia 15 grudnia 2014 r. 4 do dnia 31 stycznia 2015 r. 5 do dnia 31 stycznia 2015 r. 6 do dnia 15 grudnia 2014 r. / I kwartał 2015 r. 7 do dnia 15 grudnia 2014 r. / I kwartał 2015 r. 8 do dnia 31 stycznia 2015 r. / I kwartał 2015 r. 7. Oferowane produkty powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad, nie noszące śladów uszkodzeń i użytkowania. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony produkt nie spełnia tego wymogu, zamawiający odmówi odbioru części lub całości zamówienia, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia wyposażenia wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 8. Wykonawca zagwarantuje bezpłatną dostawę a w razie potrzeby instalację zamawianych produktów, rozładunek, wniesienie wyposażenia oraz podłączenie wszystkich urządzeń w taki sposób, żeby były gotowe do użytku. 9. Wszystkie oferowane przedmioty muszą posiadać zgodnie z polskim prawem stosowne certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ich do sprzedaży, które wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru. 10. Wykonanie zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi spełniać normy PN-EN właściwe dla danego asortymentu, ze szczególnym uwzględnieniem norm bezpieczeństwa.

11 11. Wszystkie nazwy własne użyte w opisie, określające typ produktu lub producenta zostały podane przykładowo a ich wskazanie ma na celu określenie minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu. 12. Dopuszcza się materiały i technologie równoważne w stosunku do przywołanych. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w treści niniejszego zapytania jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, iż oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe niż produkt określony przez Zamawiającego. V WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU - Uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca przedstawi aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej. VI DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2) Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku, którego wzór został załączony do Zapytania.

12 VII KRYTERIA WYBORU OFERT Kryterium oceny ofert w każdej z części jest CENA. Cena jest jedynym kryterium, który podlegać będzie ocenie. CENA OFERTOWA 100% liczona wg wzoru: C min Cof = x 100 pkt Cof bad gdzie: Cof bad cena ofertowa brutto badanej oferty, Cmin najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. VIII WARUNKI WYBORU OFERT: 1. ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. W RAMACH ZAPYTANIA ZAMAWIAJACY MOŻE WYŁONIĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WYKONAWCĘ. 2. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować całość usługi na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. 3. Cenę jednostkową, należy wpisać do formularza ofertowego z dokładnością do 1 grosza. 4. W cenę muszą zostać włączone koszty dostawy produktu. 5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 6. Ustalone ceny nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy, niezależnie od ewentualnych zmian stawki VAT (wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy). 7. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. 8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez niego określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 10. Wykonawca ma obowiązek zgodnie z obowiązującym prawem naliczyć odpowiednią stawkę podatku.

13 IX POZOSTAŁE WARUNKI: 1. Jeżeli nadesłane Oferty przekroczą kwoty założone w budżecie projektu, Zamawiający podejmie negocjacje z Oferentami według kolejności zajmowanej na liście rankingowej. Jeżeli pomimo negocjacji cena nadal będzie przekraczała kwoty założone w budżecie, Zamawiający może unieważnić całe lub część zapytania ofertowe i powtórzyć zapytanie lub przeprowadzić negocjacje z wolnej ręki. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia i/lub anulowania zapytania w części lub całości bez wybrania żadnej oferty i bez podania przyczyny. 3. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty albo zamknięciu przetargu bez wyboru żadnej oferty. 4. Zamawiający może prosić oferentów o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienie oferty. W takiej sytuacji wszyscy oferenci będą mieli szanse na takie same uzupełnienia. 5. Oferenci mogą zadawać pytania w trakcie okresu przygotowania oferty wyłącznie mailowo 6. Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia udzielonego do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą. 7. Oferta wiążę, aż do momentu podpisania umowy z wybranym wykonawcą zamówienia. Jeżeli wybrany wykonawca odmówi podpisania umowy Zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty, która uzyskała następną w kolejności najwyższą ilość punktów. X ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1 - Wzór oferty. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. XI TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT: Proszę o przesłanie oferty w terminie do 3 grudnia 2014r. (środa) do godz na adres lub na nr faks: (22) W tytule maila proszę dopisać: oferta w projekcie Nowy Wymiar Zawodu. Pytania należy kierować do: Małgorzata Jaglińska (22)

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2013 z dnia 12.07.2013r. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Radości. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 23 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące projektu KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo