SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak dla zamówienia publicznego o wartości poniżej EURO. DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr 350/31/2014 w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę, montaż i serwis gwarancyjny sprzętu komputerowego i oprogramowania. I. Nazwa oraz adres zamawiającego Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garbary Poznań tel. 61/ fax. 61/ godziny pracy od poniedziałku do piątku od 7.30 do adres Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii. II. Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej, o wartości poniżej EURO zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.),zwanej dalej ustawą. 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. W specyfikacji technicznej określono przedmiot zamówienia wskazując znaki towarowe i dopuszczając równocześnie sprzęt równoważny. Takie określenie przedmiotu zamówienia ma charakter pomocniczy w przygotowaniu oferty. Zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt może pochodzić od innego producenta, jednak nie może posiadać parametrów gorszych niż wskazane przez Zamawiającego nazwą lub opisem parametrów sprzętu. Wskazane znakami towarowymi konfiguracje sprzętu należy traktować wyłącznie, jako oczekiwanie Zamawiającego co do parametrów technicznych a nie odnosić do oczekiwań co do producentów sprzętu. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach 1

2 technicznych nie gorszych niż zamawiane. W przypadku ofert równoważnych do załącznika specyfikacji technicznej należy dołączyć dokładny opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu w języku polskim z podaniem typu i producenta zaproponowanego sprzętu pod rygorem nieważności oferty. Zaproponowane w ofercie równoważnej urządzenia musza być zgodne ze wszystkimi wymaganymi i podanymi normami jakości, posiadać certyfikaty CE. 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7) ustawy. 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom- zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji, 9. Wymagany przez Zamawiającego termin płatności za sprzęt objęty zamówieniem - 30 dni. 10. Okres gwarancji : okres gwarancji nie krótszy niż określony w pkt. III niniejszej SIWZ. 11. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określony w pkt IV. III. Opis przedmiotu zamówienia Dostawa, montaż i serwis gwarancyjny sprzętu komputerowego i oprogramowania. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Urządzenia komputerowe Ogólne założenia wyjściowe. I. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, montaż i serwis gwarancyjny sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu, ul. Garbary 15, w rodzajach wyszczególnionych niżej i opisanych szczegółowo w załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji, posiadającego ważne atesty i certyfikaty. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Moduł serwerowy do serwera kasetowego BLA1 2. Moduł serwerowy do serwera kasetowego BLA2 3. Drugi procesor do BLA2 - CPU 4. Pamięć RAM1 5. Pamięć RAM2 6. Pamięć RAM3 7. Moduł pass-thru do BX900 PT1 8. Karta Mezzazine 10GbE MEZ1 9. Kabel SFP+ Twinax 10m KAB1 2

3 10. Szafa serwerowa 19 o wysokości 42U SZA 11. Przełącznik sieciowy - ETH1 12. Przełącznik sieciowy ETH2 13. Moduł do przełącznika - SFP1 14. Moduł do przełącznika SFP2 15. Moduł do przełącznika SFP3 16. Moduł do przełącznika - SFP4 17. Moduł do przełącznika HP5406zl MOD1 18. Półka dyskowa do macierzy DX8 19. Dyski twarde do półki dyskowej do macierzy DX8HDD1 20. Dyski twarde do półki dyskowej do macierzy DX8HDD2 21. Półka dyskowa do macierzy DX9S2_ Dyski twarde do półki dyskowej do macierzy DX9HDD Dyski twarde do półki dyskowej do macierzy DX9HDD Dyski twarde do półki dyskowej do macierzy DX9HDD Dyski twarde do półki dyskowej do macierzy DX9HDD Dyski twarde do półki dyskowej do macierzy DX9HDD Półka dyskowa do macierzy DX9S2_ Dyski twarde do półki dyskowej do macierzy DX9HDD Dyski twarde do półki dyskowej do macierzy DX9HDD Dyski twarde do półki dyskowej do macierzy DX9HDD Oprogramowanie do backupu - SYMAGENT1 32. Oprogramowanie do backupu SYMAGENT2 33. Oprogramowanie do backupu VMAGENT3 34. Oprogramowanie Windows 2012 Server R2 DataCenter MOLP WIN2012DTC 35. Oprogramowanie Windows 2012 Server R2 Standard MOLP WIN2012STD 36. Licencja Windows Server CAL 2012 Device MOLP WIN2012CAL 37. Oprogramowanie Microsoft Office 2013 Professional MOLP OFF2013PRO 38. Oprogramowanie Microsoft Office 2013 Standard MOLP OFF2013STD 39. Oprogramowanie Windows 8.1 Professional PL Upgrade WIN8.1UPG 40. OprogramowanieRed Hat 2 CPU Self Support 3 years RHEL1 41. Oprogramowanie do wirtualizacji VMW 42. Zestaw komputerowy podstawowy PC1 43. Zestaw komputerowy podstawowy PC2 3

4 44. Zestaw komputerowy serwisowy PC3 45. Drukarka PRN1 46. Drukarka kolorowa duplex PRND 47. Drukarka kodów kreskowych PRNK 48. Drukarka kodów kreskowych PRNO 49. Urządzenie wielofunkcyjne - UW1 50. Urządzenie wielofunkcyjne UW2 51. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe duplex UW3 52. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe duplex UW4 53. Monitor LCD 19 MON1 54. Monitor LCD 22 MON2 55. Monitor LCD 24 MON3 56. Monitor LCD 27 MON4 57. Laptop 13 LAP1 58. Laptop 15 LAP2 59. Laptop 17 LAP3 60. Czytnik kodów kreskowych USB KRE1 61. Czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy KRE2 62. Czytnik kodów 2D przewodowy KRE3 63. Czytnik kodów 2D bezprzewodowy KRE4 64. Skaner USB SKA1 65. Drukarka etykiet PRNE1 Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę sprzętu komputerowego do siedziby zamawiającego transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko, wniesienie do miejsca wskazanego przez zamawiającego, uruchomienie, przeprowadzenie testu sprawności i zapewnienie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego na warunkach określonych w SIWZ i złożonej ofercie. II. III. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też - w przypadku ich braku europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych (art. 30 ust. 1 i 2 ustawy). Zamawiajacy, w ramach Umowy Ramowej, zastrzega sobie prawo do zamawiania ilości wyżej wymienionego sprzętu w zależności od swoich potrzeb IV. Wartość umowy ramowej nie może przekroczyć wartości podanej w 7 ust. 4 projektu umowy załącznika nr 5 siwz 4

5 V. Ceny netto Sprzętu i Oprogramowania podane w ofercie Wykonawcy, obowiązują przez cały okres wykonywania Umowy Ramowej i nie mogą wzrosnąć w okresie jej wykonywania VI. Wyłącznie na potrzeby dokonania przez Zamawiającego porównania i oceny ofert w kryterium ceny, należy przyjąć sumę całkowitą netto i brutto podaną w Formularzu cenowym załączniku do siwz. Inne warunki związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Warunki graniczne realizacji przedmiotu zamówienia 1. Do każdego dostarczonego sprzętu komputerowego winny być dołączone instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim i karty gwarancyjne oraz certyfikaty, o których mowa w pkt. B ppkt.6 niniejszej specyfikacji. 2. Warunki gwarancji i serwisu dla sprzętu komputerowego: Minimalne warunki gwarancji dla sprzętu wymienionego w załączniku 6 : a) Moduł serwerowy do serwera kasetowego BLA1 Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. b) Moduł serwerowy do serwera kasetowego BLA2 Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. c) Drugi procesor do BLA2 - CPU Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. d) Pamięć RAM Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. e) Pamięć RAM2 Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. f) Pamięć RAM3 Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych 5

6 z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. g) Moduł pass-thru do BX900 PT1 Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. h) Karta Mezzazine 10GbE MEZ1 Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych z gwarantowanym czasem reakcji w naprawy dniu roboczym od zgłoszenia. i) Kabel SFP+ Twinax 10m KAB1 Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. j) Szafa serwerowa 19 o wysokości 42U SZA Gwarancja nie krótsza niż 36 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych z gwarantowanym czasem reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. k) Przełącznik sieciowy - ETH1 Zgodnie z warunkami producenta. l) Przełącznik sieciowy ETH2 Zgodnie z warunkami producenta. m) Moduł do przełącznika - SFP1 Zgodnie z warunkami producenta. n) Moduł do przełącznika SFP2 Zgodnie z warunkami producenta. o) Moduł do przełącznika SFP3 Zgodnie z warunkami producenta. p) Moduł do przełącznika - SFP4 Zgodnie z warunkami producenta. q) Moduł do przełącznika HP5406zl MOD1 Zgodnie z warunkami producenta. r) Półka dyskowa do macierzy DX8 Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych 6

7 z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. s) Dyski twarde do półki dyskowej do macierzy DX8HDD1 Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. t) Dyski twarde do półki dyskowej do macierzy DX8HDD2 Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. u) Półka dyskowa do macierzy DX9S2_2.5 Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. v) Dyski twarde do półki dyskowej do macierzy DX9HDD21 Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. w) Dyski twarde do półki dyskowej do macierzy DX9HDD22 Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. x) Dyski twarde do półki dyskowej do macierzy DX9HDD23 Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. y) Dyski twarde do półki dyskowej do macierzy DX9HDD24 Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. z) Dyski twarde do półki dyskowej do macierzy DX9HDD25 Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. 7

8 aa) Półka dyskowa do macierzy DX9S2_3.5 Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. bb) Dyski twarde do półki dyskowej do macierzy DX9HDD31 Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. cc) Dyski twarde do półki dyskowej do macierzy DX9HDD32 Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. dd) Dyski twarde do półki dyskowej do macierzy DX9HDD33 Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. ee) Oprogramowanie do backupu - SYMAGENT1 Zgodnie z warunkami producenta wsparcie na 1 rok. ff) Oprogramowanie do backupu SYMAGENT2 Zgodnie z warunkami producenta wsparcie na 1 rok. gg) Oprogramowanie do backupu VMAGENT3 Zgodnie z warunkami producenta wsparcie na 1 rok. hh) Oprogramowanie Windows 2012 Server R2 DataCenter MOLP WIN2012DTC Zgodnie z warunkami producenta. ii) Oprogramowanie Windows 2012 Server R2 Standard MOLP WIN2012STD Zgodnie z warunkami producenta. jj) Licencja Windows Server CAL 2012 Device MOLP WIN2012CAL Zgodnie z warunkami producenta. kk) Oprogramowanie Microsoft Office 2013 Professional MOLP OFF2013PRO Zgodnie z warunkami producenta. ll) Oprogramowanie Microsoft Office 2013 Standard MOLP OFF2013STD 8

9 Zgodnie z warunkami producenta. mm) Oprogramowanie Windows 8.1 Professional PL Upgrade WIN8.1UPG Zgodnie z warunkami producenta. nn) OprogramowanieRed Hat 2 CPU Self Support 3 years RHEL1 Zgodnie z warunkami producenta wsparcie 3 lata. oo) Oprogramowanie do wirtualizacji VMW Zgodnie z warunkami producenta wsparcie 1 rok. pp) Zestaw komputerowy podstawowy PC1 Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. qq) Zestaw komputerowy podstawowy PC2 Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. rr) Zestaw komputerowy serwisowy PC3 Gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. ss) Drukarka PRN1 Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. tt) Drukarka kolorowa duplex PRND Gwarancja nie krótsza niż 36 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. Obowiązkowe przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym wliczone w cenę urządzenia (dotyczy robocizny - nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych). uu) Drukarka kodów kreskowych PRNK Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. vv) Drukarka kodów kreskowych PRNO Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. ww) Urządzenie wielofunkcyjne - UW1 9

10 Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. xx) Urządzenie wielofunkcyjne UW2 Gwarancja nie krótsza niż 36 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. Obowiązkowe przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym wliczone w cenę urządzenia (dotyczy robocizny - nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych). yy) Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe duplex UW3 Gwarancja nie krótsza niż 36 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. Obowiązkowe przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym wliczone w cenę urządzenia (dotyczy robocizny - nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych). zz) Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe duplex UW4 Gwarancja nie krótsza niż 36 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. Obowiązkowe przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym wliczone w cenę urządzenia (dotyczy robocizny - nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych). aaa) Monitor LCD 19 MON1 Gwarancja nie krótsza niż 36 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. bbb) Monitor LCD 22 MON2 Gwarancja nie krótsza niż 36 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. ccc) Monitor LCD 24 MON3 Gwarancja nie krótsza niż 36 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. ddd) Monitor LCD 27 MON4 Gwarancja nie krótsza niż 36 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. eee) Laptop 13 LAP1 Gwarancja nie krótsza niż 36 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. fff) Laptop 15 LAP2 10

11 Gwarancja nie krótsza niż 36 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. ggg) Laptop 17 LAP3 Gwarancja nie krótsza niż 36 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. hhh) Czytnik kodów kreskowych USB KRE1 Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. iii) Czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy KRE2 Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. jjj) Czytnik kodów 2D przewodowy KRE3 Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. kkk) Czytnik kodów 2D bezprzewodowy KRE4 Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. lll) Skaner USB SKA1 Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. mmm) 3. Dodatkowe wymagania : Drukarka etykiet PRNE1 Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy, świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem Wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. a. Sprzęt musi być fabrycznie nowy i nie może pochodzić z dostawy do realizacji projektu u innego klienta wymagane i. oświadczenie producenta dołączone do oferty dla poz. a) do dd): ii. oświadczenie oferenta dołączone do oferty dla pozostałych punktów b. Urządzenia muszą pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych (chyba, że specyfikacja stanowi inaczej) zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty. 11

12 4. Czas naprawy lub dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach 48 godzin. Maksymalny czas naprawy do 14 dni. 5. W przypadku nie dokonania naprawy w terminach wynikających z warunków określonych w pkt. 3 wymiana wadliwego egzemplarza sprzętu na nowy o parametrach nie gorszych niż uszkodzony, bez dodatkowych opłat. 6. Wymiana urządzeń w okresie gwarancji na nowe w przypadku 2 awarii uniemożliwiających ich eksploatację w pełnym zakresie funkcjonalnym. 7. W przypadku wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy lub wymiany podzespołu obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu, wynikające ze złożonej oferty 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ramowej ze względu na wadę fizyczną lub prawną dostarczonego sprzętu. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące od chwili wydania sprzętu zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru. IV. Termin wykonania zamówienia 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 24 miesiące od dnia zawarcia umowy ramowej, na drodze odrębnych postępowań realizowanych na podstawie art. 101 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. 2. Przedmiot umowy ramowej zostanie dostarczony Zamawiającemu na podstawie zamówień cząstkowych w terminach: Dla poz. 42, 45, 53, 58, 59, 64 do 3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia Dla poz , 47-49, do 7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia Dla pozostałych pozycji do 28 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego zamówienia V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej Specyfikacji oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 12

13 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu wykazania spełnienia w/w warunku należy złożyć: Oświadczenie o spełnieniu warunku Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 2 Wiedza i doświadczenie W celu wykazania spełnienia w/w warunku należy złożyć: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług o zbliżonym charakterze (dostawy sprzętu komputerowego) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z pkt. VI Niniejszej siwz. Wykonawca na potwierdzenie przedmiotowego warunku przedłoży wykaz wykonanych bądź wykonywanych dostaw wraz z dokumentem potwierdzającym, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek mogą spełnić łącznie. Oświadczenie o spełnieniu warunku Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia. 3 Potencjał techniczny O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć: Oświadczenie o spełnieniu warunków. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć: Oświadczenie o spełnieniu warunków. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia 5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa 13

14 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki i wymagania określone wart. 22 ust. 1 ww. ustawy. W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć: Oświadczenie o spełnieniu warunku Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się. 5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełni je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm..). 8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), należy przedłożyć: Lp. Wymagany dokument 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków Oświadczenie o spełnianiu warunków 2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług o zbliżonym charakterze (dostawy sprzętu komputerowego) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 14

15 składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej 3/trzy zamówienia odpowiadające swoim rodzajem zaoferowanemu przedmiotowi zamówienia również o charakterze zbliżonym (dostawy sprzętu komputerowego) zrealizowanych o wartości co najmniej: ,00 PLN każda. Wykonawca na potwierdzenie przedmiotowego warunku przedłoży wykaz wykonanych bądź wykonywanych dostaw wraz z dokumentem potwierdzającym, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek mogą spełnić łącznie. 2. Dokumenty wyszczególnione w pkt. IV Specyfikacji na zasadach w nim określonych. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), należy przedłożyć: Lp. Wymagany dokument 1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2 Aktualny odpis lub oświadczenie Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentu wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. a) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- jeżeli w kraju miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem 15

16 sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Termin wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio. b) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4. przedłożyć dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: Lp. Wymagany dokument 1. Wypełniony formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym Wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w PLN (netto i brutto), - będącą sumą wartości, tak brutto jak i netto podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań skutkujących finansowo. 2. Formularz cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji 3. Oświadczenie o przekazaniu części zamówienia podwykonawcom wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji. Stosownie do dyspozycji art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 4 Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę niefigurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. 5 Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty dostarczony sprzęt będzie chroniony gwarancją szczegółową określoną w pkt. III. 2-8 niniejszej specyfikacji. 6 Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty dostarczony sprzęt komputerowy będzie posiadał następujące certyfikaty wymagane przy dostawie sprzętu: a) Dla całości dostawy Zgodność z normami UE w zakresie oznaczania sprzętu znakiem CE, 16

17 b) Dla komputerów (Zestaw komputerowy PC1, PC2, PC3) i notebooka, (notebook LAP1) zgodność z normą ISO9241 (ergonomia), Certyfikat GS Approval, Certyfikat Energy Star 5.0, i zostaną one udostępnione do wglądu na każdym etapie postępowania i na każde wezwanie zamawiającego w terminie 24h od wezwania. 7 Opis przedmiotu zamówienia zawierający np. karty katalogowe/foldery potwierdzające wszystkie wymagane przez Zamawiającego dane techniczne i parametry oferowanego sprzętu komputerowego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji 8 1. Oświadczenia, że sprzęt jest fabrycznie nowy i nie pochpdzi z dostawy do realizacji projektu u innego klienta wymagane - oświadczenie producenta dla poz. a) do dd) - oświadczenie oferenta dla pozostałych punktów 2. Oswiadczenie, że urządzenia pochodzą z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych (chyba, że specyfikacja stanowi inaczej) zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta wymagane - oświadczenie producenta Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Godziny pracy WCO Wszelką korespondencję należy kierować na adres Wielkopolskiego Centrum Onkologii ul. Garbary 15, Poznań - Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia. Na podstawie art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ustala następujące sposoby porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 2. Oferta musi być złożona na piśmie w terminie składania ofert. 17

18 3. Wnioski, zawiadomienia, informacje i oświadczenia (nie dotyczy oświadczeń wymaganych w SIWZ, które muszą być dołączone do oferty na piśmie) przekazywane mogą być faxem. 4. Każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt. 3, 5. W przypadku złożenia dokumentów faxem, uważa się je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wymaganego terminu. Fax nie jest wymagany w przypadku złożenia dokumentu pisemnie w terminie. 6. W przypadku wniesienia pytań o wyjaśnienie treści SIWZ (faxem lub pisemnie) Zamawiający prosi o przesłanie treści tych dokumentów em na adres: w celu ułatwienia i przyspieszenia odpowiedzi oraz zamieszczenia ich na stronie internetowej. 7. SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia do upływu terminu składania ofert. 8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: w terminach wskazanych w art. 38 ust. 1 z uwzględnieniem art ustawy Pzp. 8 pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. 9. Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Przepisy art.38 ust.4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: a) Mirosława Mocydlarz-Adamcewicz, Dariusz Kowalczyk tel. 61/ , 61/ , b) Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia - Sylwia Krzywiak, Maria Wielgus, Katarzyna Witkowska, tel. 61/ , tel. 61/ , fax VIII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. IX. Termin związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. Termin związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XI. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 1 cytowanej ustawy. 18

19 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Faks lub droga elektroniczna nie stanowią formy pisemnej, aby były skuteczne muszą być niezwłocznie potwierdzone pismem. 3. Wykonawca składa ofertę, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu art. 36 ust. 2 pkt 8 cytowanej ustawy. 5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert - (art. 84 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). 6. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty, o których mowa w punkcie VI podpunkt 1.1 specyfikacji, upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty oraz dokonywania innych czynności w toku postępowania o zamówienie publiczne winno być dołączone do oferty. 7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub odpowiednim rejestrze, które wskazane są tam jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony. 8. Wszystkie strony oferty winny być połączone (zszyte zszywaczem lub bindownicą lub w skoroszycie) w sposób zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty. Poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i własnoręcznie podpisane przez osobę podpisującą ofertę. 9. Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji. W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii tegoż dokumentu. 10. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane innym wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje te były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty opatrzonego klauzulą TAJNE. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 cytowanej ustawy. a) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych pieczątką Oferenta oznaczonych w następujący sposób: Oferta na zawarcie umowy ramowej na dostawę, montaż i serwis gwarancyjny sprzętu komputerowego i oprogramowania (nr 350/31/2014) dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Nie otwierać przed.../data otwarcia ofert/ 19

20 Każda oferta opatrzona zostanie numerem wpływu odnotowanym na kopercie oferty. b) Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej, należy przygotować w sposób określony powyżej i przesłać w zewnętrznej kopercie, na której powinna znajdować się pieczęć Wykonawcy, zaadresowanej w następujący sposób: Wielkopolskie Centrum Onkologii Ul. Garbary 15, Poznań Oferta na zawarcie umowy ramowej na dostawę, montaż i serwis gwarancyjny sprzętu komputerowego i oprogramowania (nr 350/31/2014) XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1) Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w pokoju 3089 (Kancelaria III piętro), w dni robocze, w godzinach od 7.30 do w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, ul. Garbary 15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz ) Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego Kantor Cegielskiego, Rotunda, parter pokój nr Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 3. Oferty zostaną sprawdzone pod kątem zgodności z przepisami ustawowymi i specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców, którzy złożyli oferty. XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie przewidywane koszty realizacji zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty. Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującą ustawą o cenach i obliczona zgodnie z konstrukcją formularza ofertowego i cenowego, stanowiącego załącznik nr 1 nr 2 do niniejszej specyfikacji z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad obowiązujących w rachunkowości. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie może stanowić ogólnych cenników, kalkulacji, itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl 1 z 7 2015-06-02 10:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Remont pomieszczeń centralnego

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo