Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 2 (zmieniony) opis urządzeń technicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 2 (zmieniony) opis urządzeń technicznych"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 2 (zmieniony) opis urządzeń technicznych Załącznik Nr 4a do SIWZ Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń (wraz z niezbędnym wyposaŝeniem i oprogramowaniem): macierz dyskowa o efektywnej pojemności 100 TB, serwer sterujący macierzą, 4 stacje robocze (w tym 2 stacje graficzne) do realizacji projektu pt. Imago Silesiae Inferioris online. Mapy, plany i widoki Dolnego Śląska ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata UWAGA: oferent winien wypełnić wszystkie niezaczernione pola w kolumnach 4 i 5 tabeli. Brak dodatkowych objaśnień w kolumnie 5 oznacza kocznieczność podania: producenta, typu i modelu. TAK/NIE - niewłaściwe skreslić. Lp Nazwa asortymentu Ilość Parametry oferowanego urządzenia Określenie produktu Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania [. Dostawca podaje wartości Model/typ/producent dotyczące jego rozwiązania] Rozwiązanie NAS / SAN 100TB (macierz dyskowa o efektywnej pojemności 100 TB, serwer sterujący macierzą) Opis ogólny. Środowisko macierzy musi udostępniać przestrzeń roboczą o minimalnej pojemności netto 100 TB (RAID 6) dla: skanerów, stacji graficznych, komputerów operatorskich itp. Macierz z częścią roboczą powinna być zbudowana w oparciu o dyski SAS MDL/NL SAS /SATA / SAS. Pojedynczy system plików musi posiadać moŝliwość rozbudowy swojego rozmiaru do co najmniej do 8PB. Minimalna wydajność skonfigurowanego zestawu macierzy 1 Przestrzeń robocza dla uŝytkownika (po instalacji RAID 6).. TB [podać wartość] Macierz z częścią roboczą zbudowana w oparciu o dyski [podać typ] Pojedynczy system plików posiada moŝliwość rozbudowy swojego rozmiaru do. PB [podać wartość] podawana przez producenta w RAID 5 musi zapewnić: - odczyty sekwencyjne co najmniej: MB/s. - odczyty sekwencyjne.. MB/s. [podać wartość] - zapisy sekwencyjne co najmniej: 900 MB/s. - zapisy sekwencyjne.. MB/s. [podać wartość] Macierz musi mieć moŝliwość obsługi minimum 96 dysków. Obsługa. dysków [podać wartość] Dostarczone rozwiązanie musi posiadać moŝliwość rozbudowy ilości dysków co najmniej o 100% w odniesieniu do ilości dysków zapewniającej 100TB pojemności netto. Dostarczone rozwiązanie posiada moŝliwość rozbudowy ilości dysków co najmniej o. % w odniesieniu do ilości dysków zapewniającej 100TB pojemności netto [podać wartość] Urządzenie typu NAS serwer. Wspierane protokoły dostępu do danych: Kontroler musi wspierać protokoły: NFS, CIFS, FTP Zabezpieczenie dostępu do danych: Dostęp do danych musi odbywać się poprzez minimum jeden kontroler. Rozwiązanie musi mieć moŝliwość rozbudowy o minimum 1 dodatkowy kontroler. KaŜdy z kontrolerów musi mieć moŝliwość prezentacji wszystkich tworzonych systemów plików. Niezbędne spełnienie wszystkich cech łącznie. Przenoszenie danych pomiędzy dyskami róŝnego typu: Rozwiązanie musi posiadać moŝliwość przenoszenia danych pomiędzy dyskami szybkimi (typ SAS) i wolniejszymi (typ SATA) mechanizmami urządzenia (bez udziału dodatkowych elementów np. serwerów). Wymagane dostarczanie wszystkich niezbędnych elementów dla ww. funkcjonalności. Zabezpieczenie DR: MoŜliwość rozbudowy oferowanego rozwiązania o funkcję Disaster Recovery. Wymagane dostarczenie wszystkich niezbędnych licencji dla uruchomienia ww. funkcjonalności. Kontroler wspiera protokoły:. [wymienić jakie] [wymienić licencje]

2 Replikacja: Oferowane rozwiązanie musi posiadać moŝliwość ciągłej lub cyklicznej replikacji danych. Wymagane wsparcie dla stworzenia kilku strumieni replikowanych danych w celu balansowania obciąŝenia dla pojedynczego systemu plików. Monitorowanie przepustowości: Rozwiązanie musi posiadać funkcję badania przepustowości typu online zarówno dla połączeń z serwerami jak i dla połączeń z urządzeniami dyskowymi. Zarządzanie: Wymagana moŝliwość zarządzania zdalnego z jednostki centralnej. Architektura: Kontrolery serwujące dane muszą działać w architekturze klastra. Typ interfejsów: KaŜdy z kontrolerów musi posiadać min. 4porty 1Gb i 2 porty 10Gb. Zabezpieczenie niezawodności: [podać typy interfejsów i wyszczególnić porty] - Kontrolerów: System operacyjny kontrolerów powinien posiadać zabezpieczenie RAID typu 1 lub 5. [podać typ] - Typ interfejsów dla danych: Dostęp do przestrzeni dyskowej za pomocą interfejsów 8Gb FC. Wymagane min. 2 porty dla kaŝdego z kontrolerów macierzy dyskowej. Macierz SAN. Przestrzeń zbudowana z jednego bądź więcej modułów macierzowych. PoniŜsze wymagania dotyczą pojedynczego modułu macierzy Wymagana przestrzeń fizyczna: Fizyczna przestrzeń zbudowana za pomocą dysków o pojemności 300GB (lub większych) o prędkości 15k rpm lub 10k rpm w technologii SAS lub dysków o pojemności 1TB (lub większych) o prędkości 7.2k rpm w technologii SATA/SAS/NL SAS/SAS MDL. Typ zabezpieczenia przestrzeni dyskowej: KaŜdy z kontrolerów macierzy powinien obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu. Pamięć: KaŜdy z kontrolerów w macierzy musi posiadać min. 2GB pamięci cache. Wydajność: Minimalna ilość lun-ów 512 Minimalna wydajność podawana przez producenta w RAID 5: - odczyty sekwencyjne co najmniej: MB/sek. - zapisy sekwencyjne co najmniej: 900 MB/sek. Interfejsy zewnętrzne: KaŜdy z kontrolerów macierzy musi posiadać min. dwa interfejsy 8Gb FC. Serwisowanie: Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementów bez przerywania dostępu do danych, pełna redundancja na poziomie macierzy. Zarządzanie: Zarządzanie macierzą z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajności) oraz moŝliwość konfigurowania jej zasobów dyskowych [dodatkowo podać liczbę portów na kontroler] Dostawca podaje dane dotyczące odczytów i zapisów i ilość obsługiwanych dysków Dostawca podaje dane dotyczące odczytów i zapisów i ilość obsługiwanych dysków [dodatkowo podać liczbę portów na kontroler] Wymagane dostarczenie ww. funkcjonalności dotyczących: seriwsowania, zarządzania, monitorowania na maksymalną moŝliwą do zainstalowania przestrzeń dyskową. Kontrolery dyskowe: Zaoferowana macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery dyskowe pracujące w trybie active/active.

3 Kontrolery dyskowe muszą mieć moŝliwość wykonywania operacji na zdefiniowanych wolumenach typu snapshot. Wspierane systemy operacyjne: SuSE SLES (32/64), Microsoft Windows Server 2008 x64 Hyper-V, Microsoft Windows Server 2003, Vmware 4, Citrix XenServer. Sieć FC (Fibre Channel) W ramach zadania naleŝy dostarczyć kompletną sieć SAN składającą się z przełączników FC zgodnych z poniŝszą specyfikacją oraz kabli LC-LC według poniŝszej specyfikacji. Przełączniki SAN: Dostęp do macierzy realizowany jest poprzez sieć Storage Area Network (SAN) opartą o technologię Fibre Channel 8Gb/s. Wymagane jest dostarczenie co najmniej jednego 24 - portowego przełącznika Fibre Channel. Przełącznik musi posiadać co najmniej 16 aktywnych interfejsów FC 8Gb/s wraz z 6 wkładkami (transceiver) oraz 6 kablami FC typu LC/LC o odpowiedniej długości. WyposaŜenie: Wraz z przełącznikiem naleŝy dostarczyć: - szyny rack - 1 karta sieciowa FC 8Gb PCI-E co najmniej dwuportowa wraz z niezbędnym okablowaniem kompatybilna z przełącznikiem SAN Sieć 10Gb. NaleŜy dostarczyć przełącznik wraz z okablowaniem. Przełącznik LAN: Zarządzany przełącznik warstwy trzeciej L3, 24 portowy wyposaŝony w minimum 24 porty RJ45 o przepustowości 1Gb oraz 4 porty SFP+ o przepustowości 10Gb, duplex MoŜliwość wyposaŝenia switcha w redundantne zasilacze i redundantne wiatraki. Przełącznik powinien zapewnić bezproblemową konfigurację i niezawodną pracę zestawu w sieci Ethernet opartej o urządzenia przełączające i dostępowe Cisco. Dostawca zapewni brakujące urządzenia takie jak przełączniki, połączenia kablowe w celu właściwego połączenia z istniejącą siecią LAN. WyposaŜenie: Wraz z przełącznikiem naleŝy dostarczyć szyny rack. Okablowanie: NaleŜy dostarczyć wszystkie niezbędne do wykonania instalacji kable. W szczególności m.in.: - kable SFP+/SFP+ o odpowiedniej długości, - kable FC OM3 (typu LC/LC) o odpowiedniej długości, - kable Ethernetowe 1Gb o odpowiedniej długości, - kable Ethernetowe 10Gb o odpowiedniej długości. Zapotrzebowanie na moc. Maksymalne zapotrzebowanie zestawu (w podanej wyŝej konfiguracji) składającego się z serwera NAS i macierzy SAN na moc nie moŝe być większe niŝ 5[kW]. Szkolenie w zakresie rozwiązania NAS / SAN 100TB Dostawca zapewnia szkolenie dla 2 osób obejmujące kluczowe aspekty architektury NAS/SAN i technologie producenta rozwiązania wykorzystywane w środowiskach biznesowych. Szkolenie powinno przekazać wiedzę i umiejętności niezbędne do instalacji i konfiguracji sieciowych pamięci masowych, a takŝe analizy i konfiguracji środowisk Fibre Chanel. Szczególny nacisk naleŝy połoŝyć na dostarczane rozwiązanie i jego obsługę. Szkolenie powinno trwać minimum 2x3dni i powinno być w ofercie producenta rozwiązania. Szkolenie powinno mieć charakter teoretyczno/praktyczny. Dostawca pokrywa wszelkie koszty związane ze szkoleniem takŝe w przypadku szkolenia wyjazdowego (wyŝywienie, zakwaterowanie). Na zakończenie szkoleń kursanci powinni otrzymać certyfikaty producenta potwierdzające odbycie szkoleń i uzyskanie określonych umiejętności. Dostawca zapewnia wszelkie materiały dydaktyczne łącznie z materiałami multimedialnymi. [podać wartość zapotrzebowania] [Podać tematykę i czas trwania szkoleń]

4 Materiały dla 2 osób powinny być dostarczone na w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej. Do zarządzania systemem przewidziano 1 mobilną stację roboczą (notebook) Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście PassMark - CPU Mark wynik min.: 3846 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie ). W przypadku uŝycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, zestaw komputerowy oraz dokładny opis uŝytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Pamięć RAM: min. 4 GB wymagana wydajność pamięci w teście PCMark Vantage Memory to minimum 5300 moŝliwość rozbudowy do co najmniej 8GB [łącznie dla wszystkich cech] Ilość dysków wewnętrznych: 1 dysk wewnętrzny: co najmniej SATA II 500 GB, 7200 obr./min Napęd optyczny: DVD+/-RW SuperMulti DL, Karta grafiki: posiadająca min 1 GB własnej pamięci, obsługująca standardy DirectX11 i OpenGL4.1 Karty sieciowe/inne: wbudowana karta sieciowa Gigabit (10/100/1000), karta sieciowa a/b/g/n, zintegrowany moduł z technologią bezprzewodową Bluetooth 2.1+EDR, SRS Premium Sound, wbudowane głośniki stereo, zespół dwóch mikrofonów, przycisk wyciszania głośności, klawisze funkcyjne regulacji głośności, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio, wejście mikrofonu stereo/wejście sygnałowe audio, kamera internetowa HD, [podać wynik testu] [podać wielkość pamięci i wynik testu] Interfejsy: 2 porty USB 3.0, 1 port USB 2.0, 1 port USB 2.0 (ładowanie), 1 złącze combo esata/usb, 1 gniazdo zew. monitora VGA, 1 złącze DisplayPort, 1 port 1394a, 1 wejście mikrofonu stereo, 1 wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio, 1 gniazdo zasilania, 1 RJ- 11, 1 RJ-45, 1 złącze dokowania, 1 złącze akumulatora dodatkowego, 1 gniazdo kart Express Card/54, 1 czytnik kart procesorowych, 1 gniazdo kart SD/MMC, Zasilanie: zasilacz zewnętrzny, akumulator co najmniej 8- ogniwowy litowy typu Long Life (75 Wh) [podać parametry akumulatora] Wyświetlacz zintegrowany: FHD o przekatnej 39,6 cm (15,6 cala) z powłoką przeciwrefleksyjną. [podać rozdzielczość wyświetlacza] Klawiatura zintegrowana: Pełnowymiarowa, odporna na zalanie z oddzielną klawiaturą numeryczną, tabliczka dotykowa z przyciskiem wł./wył., przewijanie w dwóch kierunkach, sterowanie palcami, trzy przyciski wyboru, wskaźnik pointstick z trzema dodatkowymi przyciskami, System operacyjny: Preinstalowany system operacyjny zgodny z infrastrukturą informatyczną opartą na Microsoft Windows 7 Pro PL 64-bit, Dołączony nośnik z oprogramowaniem oraz pakiet biurowy zawierający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i program do przygotowywania prezentacji o moŝliwościach przynajmniej równych i zgodnych z uŝywanym przez Zamawiającego pakietem Microsoft Office Standard 2010 MOLP Bezpieczeństwo: Security Manager, obsługa centralnego zarządzania, wbudowany czytnik kart procesorowych, Enhanced Pre-Boot Security (Multiuser / Multifactor), One- Step Logon, śruba zabezpieczająca dolną pokrywę, Dodatkowy osprzęt: przejściówka Display Port/HDMI w przypadku braku portu HDMI, torba kurierska producenta mogąca pomieścić notebook z ekranem o przekątnej 15,6 cala

5 Wymagania dodatkowe (dla całego zestawu) 1. Zamawiający wymaga, aby oferta w zakresie Serwera NAS, Macierzy SAN oraz Sieci FC bazowała na predefiniowanym sprzęcie typu Appliance, zawierającym wszelkie niezbędne komponenty typu hardware oraz software, posiadającym unikalny P/N w portfolio produktów producenta, a nie zestawie elementów konfigurowalnych w fazie wdroŝenia. 2. Zamawiający wymaga, aby całe rozwiązanie serwisowane było przez lokalny serwis dostawcy świadczący usługi w języku polskim. Lokalna organizacja serwisowa powinna dysponować certyfikatem ISO 9001: Zamawiający wymaga od dostawcy aby na pisemny wniosek Zamawiającego zapewnił demontaŝ, transport i ponowny montaŝ włącznie z uruchomieniem w przypadku przeprowadzki do innego budynku w zlokalizowanego w granicach administracyjnych miasta Wrocławia w czasie trwania opieki serwisowej. 4.Rozwiązanie musi być objęte co najmniej 36 miesięczną gwarancją liczoną od daty podpisania bez zastrzeŝeń protokołu zdawczo-odbiorczego przez upowaŝnionych przedstawicieli stron oraz w okresie 36 miesięcy od wygaśnięcia gwarancji odpłatnym serwisem dostarczonego przedmiotu umowy. Czas reakcji serwisu (podjęcie czynności w celu usunięcia usterki) na zgłoszenie usterki wynosi 24 godziny od momentu jej zgłoszenia. Podać podmiot serwisujący i certfikat tego podmiotu] 5.Rozwiązanie 100TB musi być zmontowane w szafie rack 19. Szafa powinna mieć odpowiednią głębokość. NaleŜy zapewnić dostęp do urządzeń co najmniej z trzech stron. 2 Stacja robocza 2 Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście PassMark - CPU Mark wynik min.: 6060 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie ) W przypadku uŝycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, zestaw komputerowy oraz dokładny opis uŝytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Pamięć RAM: Min. 4GB pamięci, wymagana wydajność pamięci w teście PCMark Vantage Memory to minimum 5300, 4 DIMM, moŝliwość rozbudowy do 32GB Częstotliwość szyny QPI/DMI: Min 4,5 GT/s Liczba zainstalowanych dysków twardych: 2 Minimalna pojemność kaŝdego z zamontowanych dysków twardych: 1TB SATA II Napęd optyczny: DVD-RW +/- z funkcją LightScribe Karta grafiki: [podać wynik testu] [podać wielkość pamięci i wynik testu] [podać wartość] [podać pojemność kaŝdego z dysków] Osiągająca wynik G3D co najmniej 246 w teście GPU PassMark. Przykładowe wyniki dostępne na stronie Karta powinna posiadać co najmniej 512MB pamięci własnej i złącza : DMS-59 z adapterem: - wersja DP - 2x DisplayPort - wersja DVI - 2x DVI-I (VGA poprzez adapter DVI->VGA lub DMS59->VGA). Obsługa wyjść DisplayPort do rozdzielczości 2560x1600 i DVI 1920x1200. Karta powinna spełniać standardy DirectX 10.1 i OpenGL3.3 Karta sieciowa/inne: Zintegrowana 10/100/1000 Zintegrowana karta muzycz [podać wynik testu]

6 Złącza zewnętrzne: 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 1 x DisplayPort 10 x USB x RJ-45 (LAN) 1 x Serial PS/2 (klawiatura) PS/2 (mysz) 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) 1 x wejście liniowe 1 x wyjście liniowe Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0 6 x USB 2.0 (tylny panel) 4 x USB 2.0 (przedni panel) 2 x USB 3,0 (tylny panel, zainstalowana dodatkowa karta) CD,MMC,CF,SM-panel frontowy Obudowa: Typu tower z moŝliwością ustawienia poziomie. Moc zasilaczy min 320W PFC aktywny o efektywności min. 90% (energy saving Power) [podać moc zasilaczy] Monitor: 20 16:9 podświetlenie LED Złącza wejściowe 15-stykowe D-Sub DVI-D (z HDCP) DisplayPort Wbudowany HUB USB MoŜliwość pochylenia panela (tilt) Regulacja wysokości monitora (height adjustment) Obrotowa podstawa monitora (swivel) Panel obrotowy (pivot) Klawiatura: Klawiatura USB Mysz: Mysz optyczna ze scrolem, podkładka Liczba zewnętrznych dysków do transferu danych: 3, USB 3.0, 1TB W tym dysków 2,5 : 2 W tym dysków 3,5 : 1 Kable/oprogramowanie/inne: Wszystkie niezbędne kable sieciowe do podłączenia do sieci oraz inne kable niezbędne do uruchomienia. Wszystkie wymagane sterowniki oraz dodatki przewidziane przez producenta. System operacyjny: Preinstalowany system operacyjny zgodny z infrastrukturą informatyczną opartą na Microsoft Windows 7 Pro PL 64-bit, Dołączony nośnik z oprogramowaniem oraz pakiet biurowy zawierający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i program do przygotowywania prezentacji o moŝliwościach przynajmniej równych i zgodnych z uŝywanym przez Zamawiającego pakietem Microsoft Office Standard 2010 MOLP Oprogramowanie dodatkowe:

7 1. Przeglądarka graficzna ACDSee Pro 5.0 / ACDSee Photo Manager 14.0 lub równowaŝna czyli zawierający co najmniej następujące funkcje: - katalogowanie zdjęć - tworzenie albumów - wyszukiwanie i sortowanie po nazwie i datach plików - wyszukiwanie duplikatów - odczyt zdjęć w formacie RAW - import z aparatu cyfrowego i skanera - przetwarzanie wsadowe - etykiety (tagi) - odwracanie zdjęcia - kadrowanie zdjęcia - kompresowanie zdjęcia - zmiana rozmiarów zdjęcia 2. Oprogramowanie do synchronizacji danych - Total Commander TC Ultima Prime 5.2 lub równowaŝny, czyli zawierający co najmniej następujące funkcje - porównanie plików i synchronizacja katalogów (dwa panele z zakładkami) - szybki podgląd plików graficznych, - obsługa dla skompresowanych plików(co najmniej *.zip oraz *.rar) bez konieczności instalowania dodatkowych programów - klient FTP wspiera FXP i HTTP Proxy, - moŝliwość wznowienia procesu pobierania pliku - wyświetlanie formatu 1. Unicode UTF-8 - wsparcie połączenia dwóch komputerów poprzez port równoległy, - przeszukiwanie dysku w tym odnajdowanie duplikatów plików, - kodowanie i odkodowanie plików: UUE, XXE i MIME, - pomoc w poruszaniu się po Otoczeniu Sieciowym. 3. Oprogramowanie do przekształcania plików PDF zawierające co najmniej następujące funkcje Technologia inteligentnej konwersji plików Precyzyjne odwzorowanie struktury i formatowania dokumentów Obsługa 160 języków i automatyczne wykrywanie języka Integracja z aplikacjami pakietu Microsoft Office Konwersja z poziomu Eksploratora Windows Konwersja plików PDF do formatów umoŝliwiających edycję Konwersja wielu plików PDF za jednym kliknięciem Narzędzia do ręcznego wyboru obszarów Konwersja wybranych stron i obszarów Zapisywanie oznaczonych obszarów dokumentu w schowku Elastyczne opcje odwzorowania układu Tworzenie plików PDF z poziomu aplikacji pakietu Microsoft Office Funkcja drukowania do formatu PDF z dowolnej aplikacji Łączenie wielu plików w jeden dokument PDF Odtwarzanie wewnętrznych odnośników, hiperłącz i metadanych Obsługa formatu PDF/A Optymalny rozmiar tworzonych plików PDF Konwersja plików PDF z obrazami na przeszukiwalne pliki PDF Kompresja MRC Dołączanie nowych plików do istniejących dokumentów PDF Tworzenie plików PDF chronionych hasłem Redakcja informacji poufnych Pieczęcie i numeratory

8 Zarządzanie: 1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umoŝliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS u 2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania, która niezaleŝnie od obecności systemu operacyjnego, powinna umoŝliwiać: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; b) zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu; c) zdalne przejęcie konsoli graficznej systemu (KVM), przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. Zarządzanie bezpieczeństwem: 1.BIOS musi posiadać moŝliwość - skonfigurowania hasła Power On, - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB, COM i Centronics; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; - kontrola sekwencji boot; - start systemu z urządzenia USB - opcjonalny zamek / czujnik otwarcia obudowy 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. MoŜliwość zapięcia linki typu Kensington Głośność: Maksymalnie 22 db z pozycji operatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta Certyfikaty: [podać głośność] potwierdzające przyznane certyfikaty: Microsoft Windows, znak bezpieczeństwa CE, ISO 9001: 2000 producenta komputera Gwarancja: 36 miesięcy w miejscu instalacji 3 Stacja robocza graficzna typ I 1 Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście PassMark - CPU Mark wynik min.: 6275 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie ) W przypadku uŝycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, zestaw komputerowy oraz dokładny opis uŝytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Pamięć RAM: 16GB z moŝliwością rozbudowy do 32GB, typu ECC, wymagana wydajność pamięci w teście PCMark Vantage Memory to minimum 5300 Częstotliwość szyny QPI/DMI: [podać wynik testu] [podać wielkość pamięci i wynik testu] 5,0 GT/s [podać wartość]

9 Liczba zamontowanych dysków: 2 Pojemność dysków twardych: 1TB SATA II 160GB SSD Napęd optyczny: DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer Karta grafiki: Osiągająca wynik G3D co najmniej 703 w teście GPU PassMark. Przykładowe wyniki dostępne na stronie Karta powinna posiadać co najmniej 1GB pamięci własnej i złącza : 1 wyjście cyfrowe DisplayPort (maks. 2560x1600/60Hz lub 1920x1200/120Hz) 1 wyjście DVI-I (maks. 2560x1600/60Hz lub 1920x1200/120Hz). Obsługa standardów OpenGL 4.1 i DirectX 11 Karta sieciowa/inne: Zintegrowana 10/100/1000 Zintegrowana karta muzyczna [podać wynik testu] Interfejsy: 1 x DVI (wyjście na monitor) 1 x DisplayPort 14 x USB x RJ-45 (LAN) PS/2 (klawiatura) PS/2 (mysz) 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) 1 x wejście na mikrofon 1 x wejście liniowe 1 x wyjście liniowe Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0 6 x USB 2.0 (tylny panel) 3 x USB 2.0 (przedni panel) 5 x USB 2.0 (opcja) 2 x USB 3,0 (tylny panel, zainstalowana dodatkowa karta) Czytnik kart CD,MMC,CF,SM-panel frontowy Zasilacz: Moc zasilacza 400 Wat Typ PFC (Power Factor Correction) aktywny o efektywności min. 90% Monitor: Monitor o przekątnej ekranu 24 16:10 Matryca TFT S-IPS Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1200 pikseli Złącza wejściowe 15-stykowe D-Sub DVI-D (z HDCP) DisplayPort Wbudowany HUB USB, 4xUSB MoŜliwość pochylenia panela (tilt) Regulacja wysokości monitora (height adjustment) Obrotowa podstawa monitora (swivel) Panel obrotowy (pivot) [podać moc zasilaczy] [podać rozdzielczość ekranu] Liczba zewnętrznych dysków do transferu danych: 3, USB 3.0, 1TB W tym dysków 2,5 : 2 W tym dysków 3,5 : 1 Klawiatura: Klawiatura USB Mysz: Mysz optyczna ze scrolem, podkładka

10 System operacyjny: Preinstalowany system operacyjny zgodny z infrastrukturą informatyczną opartą na Microsoft Windows 7 Pro PL 64-bit, Dołączony nośnik z oprogramowaniem oraz pakiet biurowy zawierający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i program do przygotowywania prezentacji o moŝliwościach przynajmniej równych i zgodnych z uŝywanym przez Zamawiającego pakietem Microsoft Office Standard 2010 MOLP Oprogramowanie dodatkowe: 1. Przeglądarka graficzna ACDSee Pro 5.0 / ACDSee Photo Manager 14.0 lub równowaŝna czyli zawierający co najmniej następujące funkcje: - katalogowanie zdjęć - tworzenie albumów - wyszukiwanie i sortowanie po nazwie i datach plików - wyszukiwanie duplikatów - odczyt zdjęć w formacie RAW - import z aparatu cyfrowego i skanera - przetwarzanie wsadowe - etykiety (tagi) - odwracanie zdjęcia - kadrowanie zdjęcia - kompresowanie zdjęcia - zmiana rozmiarów zdjęcia 2. Oprogramowanie do synchronizacji danych - Total Commander TC Ultima Prime 5.2 lub równowaŝny, czyli zawierający co najmniej następujące funkcje - porównanie plików i synchronizacja katalogów (dwa panele z zakładkami) - szybki podgląd plików graficznych, - obsługa dla skompresowanych plików(co najmniej *.zip oraz *.rar) bez konieczności instalowania dodatkowych programów - klient FTP wspiera FXP i HTTP Proxy, - moŝliwość wznowienia procesu pobierania pliku - wyświetlanie formatu Unicode UTF-8 - wsparcie połączenia dwóch komputerów poprzez port równoległy, - przeszukiwanie dysku w tym odnajdowanie duplikatów plików, - kodowanie i odkodowanie plików: UUE, XXE i MIME, - pomoc w poruszaniu się po Otoczeniu Sieciowym. 3. Oprogramowanie do przekształcania zeskanowanych dokumentów, zdjęć i plików PDF na postać edytowalną zawierające co najmniej następujące funkcje - polska wersja językowa - precyzyjne zachowanie układu strony - tryb czarno-biały rozpoznawanych języków (w tym j.polski) - 40 wbudowanych słowników - przetwarzanie plików PDF - rozpoznawanie: pisma drukowanego i tabel, tekstu w pionie, hiperłącz, nagłówków i stopek oraz numeracji stron, pieczątek - przetwarzanie zdjęć dokumentów wykonanych aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym - tworzenie e-booków w formacie EPUB lub FB2 - pełne zachowanie koloru tekstu - otwieranie plików graficznych co najmniej formatów: bmp, jpeg, jpeg 2000, tiff, jbig2, dcx, pcx, png xps,dib,wdp, - eksport co najmniej do formatów: rtf, txt, doc, xls, csv, dbf, html, pdf, pdf/a, ppt, docx, xlsx, pptx, html, scv, DjVu - morfologiczne wyszukiwanie tekstu - moŝliwość instalacji programu na dowolnej ilości stacji roboczych w sieci - moŝliwość przenoszenia danych z papierowych wizytówek do kontaktów programu Microsoft Outlook 4. Pakiet oprogramowania graficznego zgodny z Adobe PhotoShop CS5 I Adobe Photoshop Lightroom 3

11 Zarządzanie: 1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umoŝliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS u 2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania, która niezaleŝnie od obecności systemu operacyjnego, powinna umoŝliwiać: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; b) zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu; c) zdalne przejęcie konsoli graficznej systemu (KVM), przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. Bezpieczeństwo: 1.BIOS musi posiadać moŝliwość - skonfigurowania hasła Power On, - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB, COM i Centronics; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; - kontrola sekwencji boot jącej; - start systemu z urządzenia USB 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. MoŜliwość zapięcia linki typu Kensington Głośność: Maksymalnie 22 db z pozycji operatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta [podać wartość] Certyfikaty: potwierdzające przyznane certyfikaty: Microsoft Windows, znak bezpieczeństwa CE, ISO 9001: 2000 producenta komputera Gwarancja: 36 miesięcy w miejscu instalacji

12 4 Stacja robocza graficzna typ II 1 Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście PassMark - CPU Mark wynik min.: 9337 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie ) W przypadku uŝycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, zestaw komputerowy oraz dokładny opis uŝytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Ilość zainstalowanych procesorów: 1 Maksymalna ilość procesorów: 2 [podać wynik testu] Pamięć RAM: 24GB z moŝliwością rozbudowy do 48GB wymagana wydajność pamięci w teście PCMark Vantage Memory to minimum 5300 Częstotliwość szyny QPI/DMI: Min. 5,86 GT/s Liczba zamontowanych dysków: 2 Pojemność dysków twardych: 300GB SATA SFF 160GB SSD Liczba zewnętrznych dysków do transferu danych: 3, USB 3.0, 1TB W tym dysków 2,5 : 2 W tym dysków 3,5 : 1 Napęd optyczny: DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer [podać wielkość pamięci i wynik testu] [podać wartość] Karta grafiki: Osiągająca wynik G3D co najmniej 1112 w teście GPU PassMark. Przykładowe wyniki dostępne na stronie Karta powinna posiadać co najmniej 1GB pamięci własnej i złącza : 2 wyjścia cyfrowe DisplayPort (maks. 2560x1600/60Hz lub 1920x1200/120Hz) 1 wyjście cyfrowe DVI-I (maks. 2560x1600/60Hz lub 1920x1200/120Hz). Karta powinna obsługiwać standardy: OpenGL 4.1 i DirectX 11 Karta sieciowa/inne: Zintegrowana 10/100/1000 Zintegrowana karta muzyczna Interfejsy: 1 x RJ-45 (LAN) PS/2 (klawiatura) PS/2 (mysz) 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) 1 x wejście liniowe (stereo) 1 x wyjście liniowe 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) 9 x USB 2.0 Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0 3 x USB 2.0 (przedni panel) 6 x USB 2.0 (tylny panel) 2 x USB 3,0 (tylny panel, zainstalowana dodatkowa karta) Czytnik kart CD,MMC,CF,SM-panel frontowy [podać wynik testu] Zasilacz: Moc zasilacza 650 Wat Typ PFC (Power Factor Correction aktywny o efektywności min. 85% [podać moc zasilaczy]

13 Monitor: Monitor o przekątnej ekranu 24 16:10 Matryca TFT S-IPS Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1200 pikseli Złącza wejściowe 15-stykowe D-Sub DVI-D (z HDCP) DisplayPort Wbudowany HUB USB, 4xUSB MoŜliwość pochylenia panela (tilt) Regulacja wysokości monitora (height adjustment) Obrotowa podstawa monitora (swivel) Panel obrotowy (pivot) Klawiatura: Klawiatura USB Mysz: Mysz optyczna ze scrolem, podkładka [podać rozdzielczość ekranu] System operacyjny: Preinstalowany system operacyjny zgodny z infrastrukturą informatyczną opartą na Microsoft Windows 7 Pro PL 64-bit, Dołączony nośnik z oprogramowaniem oraz pakiet biurowy zawierający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i program do przygotowywania prezentacji o moŝliwościach przynajmniej równych i zgodnych z uŝywanym przez Zamawiającego pakietem Microsoft Office Standard 2010 MOLP Oprogramowanie dodatkowe: 1. Przeglądarka graficzna ACDSee Pro 5.0 / ACDSee Photo Manager 14.0 lub równowaŝna czyli zawierający co najmniej następujące funkcje: - katalogowanie zdjęć - tworzenie albumów - wyszukiwanie i sortowanie po nazwie i datach plików - wyszukiwanie duplikatów - odczyt zdjęć w formacie RAW - import z aparatu cyfrowego i skanera - przetwarzanie wsadowe - etykiety (tagi) - odwracanie zdjęcia - kadrowanie zdjęcia - kompresowanie zdjęcia - zmiana rozmiarów zdjęcia 2. Oprogramowanie do synchronizacji danych - Total Commander TC Ultima Prime 5.2 lub równowaŝny, czyli zawierający co najmniej następujące funkcje - porównanie plików i synchronizacja katalogów (dwa panele z zakładkami) - szybki podgląd plików graficznych, - obsługa dla skompresowanych plików(co najmniej *.zip oraz *.rar) bez konieczności instalowania dodatkowych programów - klient FTP wspiera FXP i HTTP Proxy, - moŝliwość wznowienia procesu pobierania pliku - wyświetlanie formatu Unicode UTF-8 - wsparcie połączenia dwóch komputerów poprzez port równoległy, - przeszukiwanie dysku w tym odnajdowanie duplikatów plików, - kodowanie i odkodowanie plików: UUE, XXE i MIME, - pomoc w poruszaniu się po Otoczeniu Sieciowym.

14 3. Oprogramowanie do przekształcania zeskanowanych dokumentów, zdjęć i plików PDF na postać edytowalną zawierające co najmniej następujące funkcje - polska wersja językowa - precyzyjne zachowanie układu strony - tryb czarno-biały rozpoznawanych języków (w tym j.polski) - 40 wbudowanych słowników - przetwarzanie plików PDF - rozpoznawanie: pisma drukowanego i tabel, tekstu w pionie, hiperłącz, nagłówków i stopek oraz numeracji stron, pieczątek - przetwarzanie zdjęć dokumentów wykonanych aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym - tworzenie e-booków w formacie EPUB lub FB2 - pełne zachowanie koloru tekstu - otwieranie plików graficznych co najmniej formatów: bmp, jpeg, jpeg 2000, tiff, jbig2, dcx, pcx, png xps,dib,wdp, - eksport co najmniej do formatów: rtf, txt, doc, xls, csv, dbf, html, pdf, pdf/a, ppt, docx, xlsx, pptx, html, scv, DjVu - morfologiczne wyszukiwanie tekstu - moŝliwość instalacji programu na dowolnej ilości stacji roboczych w sieci - moŝliwość przenoszenia danych z papierowych wizytówek do kontaktów programu Microsoft Outlook 4. Oprogramowanie do przekształcania zeskanowanych dokumentów, zdjęć i plików PDF na postać edytowalną (odrębne od pkt. 3) zawierające co najmniej następujące funkcje: - rozpoznawania tekstów pisanych frakturą lub pismem (nowo) gotyckim z XIX pocz. XX w. - otwieranie plików graficznych co najmniej formatów: bmp, jpeg, jpeg 2000, tiff, dcx, pcx, png - eksport co najmniej do formatów: rtf, txt, doc, xls, csv, dbf, html, pdf, docx, xlsx, scv - moŝliwość przetworzenia nie mniej niŝ stron) 5. Pakiet oprogramowania graficznego zgodny z Adobe PhotoShop CS5 i Adobe Photoshop Lightroom 3 6. Tylko dla jednej stacji graficznej dodatkowo: AutoCAD zawierający następujące komponenty: Building Design Suite, Architecture (z biblioteką), Map 3D Zarządzanie: 1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umoŝliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS u 2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania, która niezaleŝnie od obecności systemu operacyjnego, powinna umoŝliwiać: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; b) zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu; c) zdalne przejęcie konsoli graficznej systemu (KVM), przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.

15 Bezpieczeństwo: 1.BIOS musi posiadać moŝliwość - skonfigurowania hasła Power On, - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB, COM i Centronics; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; - kontrola sekwencji boot jącej; - start systemu z urządzenia USB 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. MoŜliwość zapięcia linki typu Kensington Głośność: Maksymalnie 23 db z pozycji operatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta (w czasie pracy dysków i wentylatorów) [podać wartość] Certyfikaty: potwierdzające przyznane certyfikaty: Microsoft Windows, znak bezpieczeństwa CE, ISO 9001: 2000 producenta komputera Macierz dyskowa NAS (dołączona jako zewnętrzny magazyn danych do kaŝdej stacji roboczej typu II) 3 Minimalna liczba zamontowanych dysków - 5 Minimalna łączna pojemność kaŝdego z dysków - 3 TB [podac model] [podac liczbę dysków] [podac pojemność kaŝdego z dysków] Zapis nie wolniej niŝ 165,91 MB/s [podac prędkość zapisu] Odczyt nie wolniej niŝ: 197,8 MB/s1 [podac prędkość odczytu] Obsługa Windows ADS i ACL Obsługa iscsi jako rozwiązanie do wizualizacji Skalowalność do 15 dysków w oparciu o rozwiązanie producenta macierzy [podać wartość skalowalności] Rozszerzalna pamięć RAM (do 3 GB) [podać wartość] 2 LAN z obsługą protokołów Failover i Link Aggregation Twarde dyski hot-swap Obsługa RAID 0/1/5/6 z funkcją auto-rebuild i rozbudową w locie. Wbudowany serwer plików FTP z obsługą SSL / TLS Hosting stron internetowych z uŝyciem PHP 5 / MySQL w najnowszych wersjach (na dzień skladania oferty) Protokoły sieciowe: CIFS, AFP, FTP, Telnet, SSH, NFS Częstotliwość procesora: 1.8GHz Koprocesor: Wymagany Pamięć podręczna minimum: 1GB Wewnętrzny dysk twardy: 3.5" or 2.5" SATA(II) X5 [podać wartość] [podać wartość]

16 Wymiana dysków podczas pracy - wymagana Interfejs zewnętrznego dysku twardego: co najmniej 4 x port USB 2.0, 2 x port esata Wymiary maksymalne (Wys. x Szer. x Gł.): 160mm X 248mm X 240 mm Waga maks.: 4,50 kg LAN: 2 x Gigabit [podać specyfikację portów] [podać wymiary] [podać wagę] [podać specyfikację] Wireless Support Wentylatory: nie mniej niŝ 2 Wentylatory: minimalny wymiar kaŝdego z wentylatorów - 80 mm X 80 mm) Wake on LAN/WAN Maks. natęŝenie dźwięku:26.0db(a) Przywracanie zasilania Napięcie zasilania (prąd zmienny): minimalny zakres od 100 V do 240 V Częstotliwość zasilania: minimalny zakres prądu jednofazowego od 50 Hz do 60 Hz [podać liczbę] [podać wymiary] [podać natęŝenie dźwięku] [podać zakres] [podać zakres] Makymalne zuŝycie energii: 70W (dostęp) Makymalne zuŝycie energii: 30W (hibernacja dysku twardego) [podać wartość zuŝycia] [podać wartość zuŝycia] Temperatura pracy: minimalny zakres od 5 C do 35 C Temperatura przechowywania: minimlany zakres od -10 C do 70 C Dopuszczalna wilgotność względna: minilany zakres od 5% do 95% Certyfikaty: FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B lub inne równowaŝne opisywanym Gwarancja (łacznie dla stacji roboczej i macierzy) 36 miesięcy w miejscu instalacji [podać zakres temperatur] [podać zakres temperatur] [podać zakres wilgotności] [wymienić ceryfikaty] Łączna wartość netto Wartość podatku VAT ( %) zł zł Cena ofertowa brutto (łączna wartość netto + VAT) zł* * wartośc naleŝy przenieść odpowiednio do Formularza oferty - zał. nr 1 do SIWZ.. miejscowość, data.. pieczęc i podpisy osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań

Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 1 (zmieniony) opis urzadzeń technicznych

Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 1 (zmieniony) opis urzadzeń technicznych Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 1 (zmieniony) opis urzadzeń technicznych Załącznik Nr 4 do SIWZ Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń (wraz z niezbędnym wyposaŝeniem i oprogramowaniem): macierz

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

BZP.243.8.2012.KP Wrocław, dnia 13 listopada 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

BZP.243.8.2012.KP Wrocław, dnia 13 listopada 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 BZP.243.8.2012.KP Wrocław, dnia 13 listopada 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 dotyczy: postępowania nr BZP.243.8.2012.KP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 2

Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 2 Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 2 Załącznik Nr 4a do SIWZ BZP.243.8.2012.KP opis urządzeń technicznych Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń (wraz z niezbędnym wyposaŝeniem i oprogramowaniem):

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego, urządzeń przenośnych wraz z licencjami oprogramowania systemowego i biurowego. 1. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 1(zmieniony) opis urządzeń technicznych

Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 1(zmieniony) opis urządzeń technicznych Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 1(zmieniony) opis urządzeń technicznych BZP.243.8.2012.KP Załącznik Nr 4 do SIWZ Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń (wraz z niezbędnym wyposaŝeniem i oprogramowaniem):

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu: WMIM /2017

Dotyczy przetargu: WMIM /2017 Część I, 2 sztuki 1 Obudowa Obudowa typu tower/rack (tower z możliwością monatżu szyn) o wysokości 4U z możliwością instalacji 8 dysków 3,5" Hot-Plug (Hot-Swappable) wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej

Program Współpracy Transgranicznej Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ CENOWY - SPECYFIKACJA SPRZĘTU I. SPECYFIKACJA SPRZETU Zestaw komputerowy I - 3 szt Lp. Parametr Minimalne wymagania Opis parametrów oferowanych 1. Typ obudowy Micro Tower

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 2 opis urządzeń technicznych

Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 2 opis urządzeń technicznych Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 2 opis urządzeń technicznych Załącznik Nr 4a do SIWZ Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń (wraz z niezbędnym wyposaŝeniem i oprogramowaniem): macierz dyskowa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1b do SIWZ RAP/144/2011 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik z systemem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 1 opis urzadzeń technicznych

Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 1 opis urzadzeń technicznych Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 1 opis urzadzeń technicznych Załącznik Nr 4 do SIWZ Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń (wraz z niezbędnym wyposaŝeniem i oprogramowaniem): macierz dyskowa o

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP 1... 2 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 1... 4 LAPTOP 2... 5 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 2... 7 1 Część I: Komputery przenośne LAPTOP 1 Element Minimalne wymagania Parametry

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie:

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: 1. Microsoft Office 2010 Government OPEN 1 License No Level lub podobny spełniający następujące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 Zamówienia. (proszę wpisać model oferowanego sprzętu) Opis wymagań minimalnych. Element Minimalne wymagania Obowiązkowy opis oferty

CZĘŚĆ 1 Zamówienia. (proszę wpisać model oferowanego sprzętu) Opis wymagań minimalnych. Element Minimalne wymagania Obowiązkowy opis oferty CZĘŚĆ 1 Zamówienia 1. Komputer stacjonarny (10 szt.). (proszę wpisać model oferowanego sprzętu) Obowiązkowy opis oferty 1. Punktacja procesora Średnia nie mniejsza niż 4700 pkt. w teście PassMark wg. załącznika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1 Komputer przenośny typu HP ProBook 430 G3 lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne): 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) ZAŁĄCZNIK NR 2a Nr postępowania BZP.243.2.2012.KP PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU Zaoferowana ZAOFEROWANY SPRZĘT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor Specyfikacja techniczna zadanie nr 1 przetarg nr 2/2016/WIP-WIP Załącznik nr 3 Komputer klasy PC desktop Parametr Procesor Pamięć operacyjna Dysk twardy Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr II.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia Wymagania ogólne: Lp. Opis produktu Ilość 1. Komputer 6 2. Komputer 1 4. Monitor 6 5.

Bardziej szczegółowo

BZP.243.9.2011.KP Wrocław, dnia 31 stycznia 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3

BZP.243.9.2011.KP Wrocław, dnia 31 stycznia 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 BZP.243.9.2011.KP Wrocław, dnia 31 stycznia 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 dotyczy: postępowania nr BZP.243.9.2011.KP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część I I 1 szt. Lp. Element konfiguracji 1. Procesor Co najmniej Intel Core i5 2.30 GHz drugiej generacji 2. Karta graficzna Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

w związku z zapytaniem ofertowym Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze z dnia r. Nazwa Wykonawcy:...

w związku z zapytaniem ofertowym Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze z dnia r. Nazwa Wykonawcy:... ...., dnia.. (miejscowość) Oferta Wykonawcy Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27 58-500 Jelenia Góra w związku z zapytaniem ofertowym Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka Pakiet nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Ilość 1 sztuka Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsług wielu aplikacji

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/ /2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 3 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 3 specyfikacja techniczna I. Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa zestawów komputerowych i urządzeń peryferyjnych II. Informacje szczegółowe Zamówienie dotyczy dostawy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 3 specyfikacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający nie

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ZADANIE I Pozycja nr 1 1 szt. Komputer stacjonarny... 2 ZADANIE II... 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ZADANIE I Pozycja nr 1 1 szt. Komputer stacjonarny... 2 ZADANIE II... 3 ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K-DZP.362.1.5.2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ZADANIE I... 2 Pozycja nr 1 1 szt. Komputer stacjonarny... 2 ZADANIE II... 3 Pozycja nr 1 1 szt. Komputer

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy komputera - tabletu Liczba - 1 sztuk.

Bardziej szczegółowo

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB,

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB, zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż: a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( np. większa ilość pamięci,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Serwer typ A liczba sztuk: 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Serwer typ A liczba sztuk: 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer typ A liczba sztuk: 2 Procesor 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 10000 punktów (wynik średni na dzień

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 2 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 2 specyfikacja techniczna I. Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa zestawu komputerowego i urządzeń peryferyjnych II. Informacje szczegółowe Zamówienie dotyczy dostawy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 2 specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP /10 Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP /10 Załącznik do oferty

... Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP /10 Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP /10 Załącznik do oferty Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.341-404/10 Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP.342-404/10 Załącznik do oferty SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE KOMPUTER MOBILNY - 1 Sprzęt musi być zgodny z serią Toshiba S500-115

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie Załącznik nr 2 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:.

Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie Załącznik nr 2 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:. Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:. Sprawa nr KZ-24/2013 1 2 3 4 KF/15/2013 2szt. PSS/28/2013 1 szt. 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY, SYSTEM OPERACYJNY,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 25 stycznia 2016r.

Kraków, dnia 25 stycznia 2016r. DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

jedn. miary ilość procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: procesor:

jedn. miary ilość procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: procesor: Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/211/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nazwa producenta i nr katalogowy części wchodzącej w skład zestawu/ okres

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

Wymagania zamawiającego

Wymagania zamawiającego Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA Część 1 - Komputer stacjonarny szt. 4 Obudowa Mini Tower Procesor min. 2 rdzenie częstotliwość taktowania procesora min. 2,8 GHz Płyta główna częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery Nr sprawy: DAS-251-3/17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A Warunki ogólne: gwarancja świadczona w miejscu dostawy dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie (00-716

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: DZP.272-27/14. Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia. LAPTOPY 3 szt. (poz.

Nr postępowania: DZP.272-27/14. Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia. LAPTOPY 3 szt. (poz. Nr postępowania: DZP.272-27/14 Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy Opis przedmiotu zamówienia LAPTOPY 3 szt. (poz. 1) Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania) Typ: Laptop. W ofercie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem: 1. Komputer Typ A liczba sztuk: 11

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem: 1. Komputer Typ A liczba sztuk: 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem: 1. Komputer Typ A liczba sztuk: 11 1. 2. 3. 4. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (szer./dł./wys.) 18cm/18cm5cm

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA specyfikacja techniczna I. Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa notebooków i akcesoriów komputerowych (10 ). II. Informacje szczegółowe Zamówienie dotyczy dostawy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo