Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 2 (zmieniony) opis urządzeń technicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 2 (zmieniony) opis urządzeń technicznych"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 2 (zmieniony) opis urządzeń technicznych Załącznik Nr 4a do SIWZ Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń (wraz z niezbędnym wyposaŝeniem i oprogramowaniem): macierz dyskowa o efektywnej pojemności 100 TB, serwer sterujący macierzą, 4 stacje robocze (w tym 2 stacje graficzne) do realizacji projektu pt. Imago Silesiae Inferioris online. Mapy, plany i widoki Dolnego Śląska ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata UWAGA: oferent winien wypełnić wszystkie niezaczernione pola w kolumnach 4 i 5 tabeli. Brak dodatkowych objaśnień w kolumnie 5 oznacza kocznieczność podania: producenta, typu i modelu. TAK/NIE - niewłaściwe skreslić. Lp Nazwa asortymentu Ilość Parametry oferowanego urządzenia Określenie produktu Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania [. Dostawca podaje wartości Model/typ/producent dotyczące jego rozwiązania] Rozwiązanie NAS / SAN 100TB (macierz dyskowa o efektywnej pojemności 100 TB, serwer sterujący macierzą) Opis ogólny. Środowisko macierzy musi udostępniać przestrzeń roboczą o minimalnej pojemności netto 100 TB (RAID 6) dla: skanerów, stacji graficznych, komputerów operatorskich itp. Macierz z częścią roboczą powinna być zbudowana w oparciu o dyski SAS MDL/NL SAS /SATA / SAS. Pojedynczy system plików musi posiadać moŝliwość rozbudowy swojego rozmiaru do co najmniej do 8PB. Minimalna wydajność skonfigurowanego zestawu macierzy 1 Przestrzeń robocza dla uŝytkownika (po instalacji RAID 6).. TB [podać wartość] Macierz z częścią roboczą zbudowana w oparciu o dyski [podać typ] Pojedynczy system plików posiada moŝliwość rozbudowy swojego rozmiaru do. PB [podać wartość] podawana przez producenta w RAID 5 musi zapewnić: - odczyty sekwencyjne co najmniej: MB/s. - odczyty sekwencyjne.. MB/s. [podać wartość] - zapisy sekwencyjne co najmniej: 900 MB/s. - zapisy sekwencyjne.. MB/s. [podać wartość] Macierz musi mieć moŝliwość obsługi minimum 96 dysków. Obsługa. dysków [podać wartość] Dostarczone rozwiązanie musi posiadać moŝliwość rozbudowy ilości dysków co najmniej o 100% w odniesieniu do ilości dysków zapewniającej 100TB pojemności netto. Dostarczone rozwiązanie posiada moŝliwość rozbudowy ilości dysków co najmniej o. % w odniesieniu do ilości dysków zapewniającej 100TB pojemności netto [podać wartość] Urządzenie typu NAS serwer. Wspierane protokoły dostępu do danych: Kontroler musi wspierać protokoły: NFS, CIFS, FTP Zabezpieczenie dostępu do danych: Dostęp do danych musi odbywać się poprzez minimum jeden kontroler. Rozwiązanie musi mieć moŝliwość rozbudowy o minimum 1 dodatkowy kontroler. KaŜdy z kontrolerów musi mieć moŝliwość prezentacji wszystkich tworzonych systemów plików. Niezbędne spełnienie wszystkich cech łącznie. Przenoszenie danych pomiędzy dyskami róŝnego typu: Rozwiązanie musi posiadać moŝliwość przenoszenia danych pomiędzy dyskami szybkimi (typ SAS) i wolniejszymi (typ SATA) mechanizmami urządzenia (bez udziału dodatkowych elementów np. serwerów). Wymagane dostarczanie wszystkich niezbędnych elementów dla ww. funkcjonalności. Zabezpieczenie DR: MoŜliwość rozbudowy oferowanego rozwiązania o funkcję Disaster Recovery. Wymagane dostarczenie wszystkich niezbędnych licencji dla uruchomienia ww. funkcjonalności. Kontroler wspiera protokoły:. [wymienić jakie] [wymienić licencje]

2 Replikacja: Oferowane rozwiązanie musi posiadać moŝliwość ciągłej lub cyklicznej replikacji danych. Wymagane wsparcie dla stworzenia kilku strumieni replikowanych danych w celu balansowania obciąŝenia dla pojedynczego systemu plików. Monitorowanie przepustowości: Rozwiązanie musi posiadać funkcję badania przepustowości typu online zarówno dla połączeń z serwerami jak i dla połączeń z urządzeniami dyskowymi. Zarządzanie: Wymagana moŝliwość zarządzania zdalnego z jednostki centralnej. Architektura: Kontrolery serwujące dane muszą działać w architekturze klastra. Typ interfejsów: KaŜdy z kontrolerów musi posiadać min. 4porty 1Gb i 2 porty 10Gb. Zabezpieczenie niezawodności: [podać typy interfejsów i wyszczególnić porty] - Kontrolerów: System operacyjny kontrolerów powinien posiadać zabezpieczenie RAID typu 1 lub 5. [podać typ] - Typ interfejsów dla danych: Dostęp do przestrzeni dyskowej za pomocą interfejsów 8Gb FC. Wymagane min. 2 porty dla kaŝdego z kontrolerów macierzy dyskowej. Macierz SAN. Przestrzeń zbudowana z jednego bądź więcej modułów macierzowych. PoniŜsze wymagania dotyczą pojedynczego modułu macierzy Wymagana przestrzeń fizyczna: Fizyczna przestrzeń zbudowana za pomocą dysków o pojemności 300GB (lub większych) o prędkości 15k rpm lub 10k rpm w technologii SAS lub dysków o pojemności 1TB (lub większych) o prędkości 7.2k rpm w technologii SATA/SAS/NL SAS/SAS MDL. Typ zabezpieczenia przestrzeni dyskowej: KaŜdy z kontrolerów macierzy powinien obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu. Pamięć: KaŜdy z kontrolerów w macierzy musi posiadać min. 2GB pamięci cache. Wydajność: Minimalna ilość lun-ów 512 Minimalna wydajność podawana przez producenta w RAID 5: - odczyty sekwencyjne co najmniej: MB/sek. - zapisy sekwencyjne co najmniej: 900 MB/sek. Interfejsy zewnętrzne: KaŜdy z kontrolerów macierzy musi posiadać min. dwa interfejsy 8Gb FC. Serwisowanie: Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementów bez przerywania dostępu do danych, pełna redundancja na poziomie macierzy. Zarządzanie: Zarządzanie macierzą z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajności) oraz moŝliwość konfigurowania jej zasobów dyskowych [dodatkowo podać liczbę portów na kontroler] Dostawca podaje dane dotyczące odczytów i zapisów i ilość obsługiwanych dysków Dostawca podaje dane dotyczące odczytów i zapisów i ilość obsługiwanych dysków [dodatkowo podać liczbę portów na kontroler] Wymagane dostarczenie ww. funkcjonalności dotyczących: seriwsowania, zarządzania, monitorowania na maksymalną moŝliwą do zainstalowania przestrzeń dyskową. Kontrolery dyskowe: Zaoferowana macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery dyskowe pracujące w trybie active/active.

3 Kontrolery dyskowe muszą mieć moŝliwość wykonywania operacji na zdefiniowanych wolumenach typu snapshot. Wspierane systemy operacyjne: SuSE SLES (32/64), Microsoft Windows Server 2008 x64 Hyper-V, Microsoft Windows Server 2003, Vmware 4, Citrix XenServer. Sieć FC (Fibre Channel) W ramach zadania naleŝy dostarczyć kompletną sieć SAN składającą się z przełączników FC zgodnych z poniŝszą specyfikacją oraz kabli LC-LC według poniŝszej specyfikacji. Przełączniki SAN: Dostęp do macierzy realizowany jest poprzez sieć Storage Area Network (SAN) opartą o technologię Fibre Channel 8Gb/s. Wymagane jest dostarczenie co najmniej jednego 24 - portowego przełącznika Fibre Channel. Przełącznik musi posiadać co najmniej 16 aktywnych interfejsów FC 8Gb/s wraz z 6 wkładkami (transceiver) oraz 6 kablami FC typu LC/LC o odpowiedniej długości. WyposaŜenie: Wraz z przełącznikiem naleŝy dostarczyć: - szyny rack - 1 karta sieciowa FC 8Gb PCI-E co najmniej dwuportowa wraz z niezbędnym okablowaniem kompatybilna z przełącznikiem SAN Sieć 10Gb. NaleŜy dostarczyć przełącznik wraz z okablowaniem. Przełącznik LAN: Zarządzany przełącznik warstwy trzeciej L3, 24 portowy wyposaŝony w minimum 24 porty RJ45 o przepustowości 1Gb oraz 4 porty SFP+ o przepustowości 10Gb, duplex MoŜliwość wyposaŝenia switcha w redundantne zasilacze i redundantne wiatraki. Przełącznik powinien zapewnić bezproblemową konfigurację i niezawodną pracę zestawu w sieci Ethernet opartej o urządzenia przełączające i dostępowe Cisco. Dostawca zapewni brakujące urządzenia takie jak przełączniki, połączenia kablowe w celu właściwego połączenia z istniejącą siecią LAN. WyposaŜenie: Wraz z przełącznikiem naleŝy dostarczyć szyny rack. Okablowanie: NaleŜy dostarczyć wszystkie niezbędne do wykonania instalacji kable. W szczególności m.in.: - kable SFP+/SFP+ o odpowiedniej długości, - kable FC OM3 (typu LC/LC) o odpowiedniej długości, - kable Ethernetowe 1Gb o odpowiedniej długości, - kable Ethernetowe 10Gb o odpowiedniej długości. Zapotrzebowanie na moc. Maksymalne zapotrzebowanie zestawu (w podanej wyŝej konfiguracji) składającego się z serwera NAS i macierzy SAN na moc nie moŝe być większe niŝ 5[kW]. Szkolenie w zakresie rozwiązania NAS / SAN 100TB Dostawca zapewnia szkolenie dla 2 osób obejmujące kluczowe aspekty architektury NAS/SAN i technologie producenta rozwiązania wykorzystywane w środowiskach biznesowych. Szkolenie powinno przekazać wiedzę i umiejętności niezbędne do instalacji i konfiguracji sieciowych pamięci masowych, a takŝe analizy i konfiguracji środowisk Fibre Chanel. Szczególny nacisk naleŝy połoŝyć na dostarczane rozwiązanie i jego obsługę. Szkolenie powinno trwać minimum 2x3dni i powinno być w ofercie producenta rozwiązania. Szkolenie powinno mieć charakter teoretyczno/praktyczny. Dostawca pokrywa wszelkie koszty związane ze szkoleniem takŝe w przypadku szkolenia wyjazdowego (wyŝywienie, zakwaterowanie). Na zakończenie szkoleń kursanci powinni otrzymać certyfikaty producenta potwierdzające odbycie szkoleń i uzyskanie określonych umiejętności. Dostawca zapewnia wszelkie materiały dydaktyczne łącznie z materiałami multimedialnymi. [podać wartość zapotrzebowania] [Podać tematykę i czas trwania szkoleń]

4 Materiały dla 2 osób powinny być dostarczone na w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej. Do zarządzania systemem przewidziano 1 mobilną stację roboczą (notebook) Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście PassMark - CPU Mark wynik min.: 3846 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie ). W przypadku uŝycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, zestaw komputerowy oraz dokładny opis uŝytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Pamięć RAM: min. 4 GB wymagana wydajność pamięci w teście PCMark Vantage Memory to minimum 5300 moŝliwość rozbudowy do co najmniej 8GB [łącznie dla wszystkich cech] Ilość dysków wewnętrznych: 1 dysk wewnętrzny: co najmniej SATA II 500 GB, 7200 obr./min Napęd optyczny: DVD+/-RW SuperMulti DL, Karta grafiki: posiadająca min 1 GB własnej pamięci, obsługująca standardy DirectX11 i OpenGL4.1 Karty sieciowe/inne: wbudowana karta sieciowa Gigabit (10/100/1000), karta sieciowa a/b/g/n, zintegrowany moduł z technologią bezprzewodową Bluetooth 2.1+EDR, SRS Premium Sound, wbudowane głośniki stereo, zespół dwóch mikrofonów, przycisk wyciszania głośności, klawisze funkcyjne regulacji głośności, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio, wejście mikrofonu stereo/wejście sygnałowe audio, kamera internetowa HD, [podać wynik testu] [podać wielkość pamięci i wynik testu] Interfejsy: 2 porty USB 3.0, 1 port USB 2.0, 1 port USB 2.0 (ładowanie), 1 złącze combo esata/usb, 1 gniazdo zew. monitora VGA, 1 złącze DisplayPort, 1 port 1394a, 1 wejście mikrofonu stereo, 1 wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio, 1 gniazdo zasilania, 1 RJ- 11, 1 RJ-45, 1 złącze dokowania, 1 złącze akumulatora dodatkowego, 1 gniazdo kart Express Card/54, 1 czytnik kart procesorowych, 1 gniazdo kart SD/MMC, Zasilanie: zasilacz zewnętrzny, akumulator co najmniej 8- ogniwowy litowy typu Long Life (75 Wh) [podać parametry akumulatora] Wyświetlacz zintegrowany: FHD o przekatnej 39,6 cm (15,6 cala) z powłoką przeciwrefleksyjną. [podać rozdzielczość wyświetlacza] Klawiatura zintegrowana: Pełnowymiarowa, odporna na zalanie z oddzielną klawiaturą numeryczną, tabliczka dotykowa z przyciskiem wł./wył., przewijanie w dwóch kierunkach, sterowanie palcami, trzy przyciski wyboru, wskaźnik pointstick z trzema dodatkowymi przyciskami, System operacyjny: Preinstalowany system operacyjny zgodny z infrastrukturą informatyczną opartą na Microsoft Windows 7 Pro PL 64-bit, Dołączony nośnik z oprogramowaniem oraz pakiet biurowy zawierający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i program do przygotowywania prezentacji o moŝliwościach przynajmniej równych i zgodnych z uŝywanym przez Zamawiającego pakietem Microsoft Office Standard 2010 MOLP Bezpieczeństwo: Security Manager, obsługa centralnego zarządzania, wbudowany czytnik kart procesorowych, Enhanced Pre-Boot Security (Multiuser / Multifactor), One- Step Logon, śruba zabezpieczająca dolną pokrywę, Dodatkowy osprzęt: przejściówka Display Port/HDMI w przypadku braku portu HDMI, torba kurierska producenta mogąca pomieścić notebook z ekranem o przekątnej 15,6 cala

5 Wymagania dodatkowe (dla całego zestawu) 1. Zamawiający wymaga, aby oferta w zakresie Serwera NAS, Macierzy SAN oraz Sieci FC bazowała na predefiniowanym sprzęcie typu Appliance, zawierającym wszelkie niezbędne komponenty typu hardware oraz software, posiadającym unikalny P/N w portfolio produktów producenta, a nie zestawie elementów konfigurowalnych w fazie wdroŝenia. 2. Zamawiający wymaga, aby całe rozwiązanie serwisowane było przez lokalny serwis dostawcy świadczący usługi w języku polskim. Lokalna organizacja serwisowa powinna dysponować certyfikatem ISO 9001: Zamawiający wymaga od dostawcy aby na pisemny wniosek Zamawiającego zapewnił demontaŝ, transport i ponowny montaŝ włącznie z uruchomieniem w przypadku przeprowadzki do innego budynku w zlokalizowanego w granicach administracyjnych miasta Wrocławia w czasie trwania opieki serwisowej. 4.Rozwiązanie musi być objęte co najmniej 36 miesięczną gwarancją liczoną od daty podpisania bez zastrzeŝeń protokołu zdawczo-odbiorczego przez upowaŝnionych przedstawicieli stron oraz w okresie 36 miesięcy od wygaśnięcia gwarancji odpłatnym serwisem dostarczonego przedmiotu umowy. Czas reakcji serwisu (podjęcie czynności w celu usunięcia usterki) na zgłoszenie usterki wynosi 24 godziny od momentu jej zgłoszenia. Podać podmiot serwisujący i certfikat tego podmiotu] 5.Rozwiązanie 100TB musi być zmontowane w szafie rack 19. Szafa powinna mieć odpowiednią głębokość. NaleŜy zapewnić dostęp do urządzeń co najmniej z trzech stron. 2 Stacja robocza 2 Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście PassMark - CPU Mark wynik min.: 6060 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie ) W przypadku uŝycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, zestaw komputerowy oraz dokładny opis uŝytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Pamięć RAM: Min. 4GB pamięci, wymagana wydajność pamięci w teście PCMark Vantage Memory to minimum 5300, 4 DIMM, moŝliwość rozbudowy do 32GB Częstotliwość szyny QPI/DMI: Min 4,5 GT/s Liczba zainstalowanych dysków twardych: 2 Minimalna pojemność kaŝdego z zamontowanych dysków twardych: 1TB SATA II Napęd optyczny: DVD-RW +/- z funkcją LightScribe Karta grafiki: [podać wynik testu] [podać wielkość pamięci i wynik testu] [podać wartość] [podać pojemność kaŝdego z dysków] Osiągająca wynik G3D co najmniej 246 w teście GPU PassMark. Przykładowe wyniki dostępne na stronie Karta powinna posiadać co najmniej 512MB pamięci własnej i złącza : DMS-59 z adapterem: - wersja DP - 2x DisplayPort - wersja DVI - 2x DVI-I (VGA poprzez adapter DVI->VGA lub DMS59->VGA). Obsługa wyjść DisplayPort do rozdzielczości 2560x1600 i DVI 1920x1200. Karta powinna spełniać standardy DirectX 10.1 i OpenGL3.3 Karta sieciowa/inne: Zintegrowana 10/100/1000 Zintegrowana karta muzycz [podać wynik testu]

6 Złącza zewnętrzne: 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 1 x DisplayPort 10 x USB x RJ-45 (LAN) 1 x Serial PS/2 (klawiatura) PS/2 (mysz) 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) 1 x wejście liniowe 1 x wyjście liniowe Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0 6 x USB 2.0 (tylny panel) 4 x USB 2.0 (przedni panel) 2 x USB 3,0 (tylny panel, zainstalowana dodatkowa karta) CD,MMC,CF,SM-panel frontowy Obudowa: Typu tower z moŝliwością ustawienia poziomie. Moc zasilaczy min 320W PFC aktywny o efektywności min. 90% (energy saving Power) [podać moc zasilaczy] Monitor: 20 16:9 podświetlenie LED Złącza wejściowe 15-stykowe D-Sub DVI-D (z HDCP) DisplayPort Wbudowany HUB USB MoŜliwość pochylenia panela (tilt) Regulacja wysokości monitora (height adjustment) Obrotowa podstawa monitora (swivel) Panel obrotowy (pivot) Klawiatura: Klawiatura USB Mysz: Mysz optyczna ze scrolem, podkładka Liczba zewnętrznych dysków do transferu danych: 3, USB 3.0, 1TB W tym dysków 2,5 : 2 W tym dysków 3,5 : 1 Kable/oprogramowanie/inne: Wszystkie niezbędne kable sieciowe do podłączenia do sieci oraz inne kable niezbędne do uruchomienia. Wszystkie wymagane sterowniki oraz dodatki przewidziane przez producenta. System operacyjny: Preinstalowany system operacyjny zgodny z infrastrukturą informatyczną opartą na Microsoft Windows 7 Pro PL 64-bit, Dołączony nośnik z oprogramowaniem oraz pakiet biurowy zawierający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i program do przygotowywania prezentacji o moŝliwościach przynajmniej równych i zgodnych z uŝywanym przez Zamawiającego pakietem Microsoft Office Standard 2010 MOLP Oprogramowanie dodatkowe:

7 1. Przeglądarka graficzna ACDSee Pro 5.0 / ACDSee Photo Manager 14.0 lub równowaŝna czyli zawierający co najmniej następujące funkcje: - katalogowanie zdjęć - tworzenie albumów - wyszukiwanie i sortowanie po nazwie i datach plików - wyszukiwanie duplikatów - odczyt zdjęć w formacie RAW - import z aparatu cyfrowego i skanera - przetwarzanie wsadowe - etykiety (tagi) - odwracanie zdjęcia - kadrowanie zdjęcia - kompresowanie zdjęcia - zmiana rozmiarów zdjęcia 2. Oprogramowanie do synchronizacji danych - Total Commander TC Ultima Prime 5.2 lub równowaŝny, czyli zawierający co najmniej następujące funkcje - porównanie plików i synchronizacja katalogów (dwa panele z zakładkami) - szybki podgląd plików graficznych, - obsługa dla skompresowanych plików(co najmniej *.zip oraz *.rar) bez konieczności instalowania dodatkowych programów - klient FTP wspiera FXP i HTTP Proxy, - moŝliwość wznowienia procesu pobierania pliku - wyświetlanie formatu 1. Unicode UTF-8 - wsparcie połączenia dwóch komputerów poprzez port równoległy, - przeszukiwanie dysku w tym odnajdowanie duplikatów plików, - kodowanie i odkodowanie plików: UUE, XXE i MIME, - pomoc w poruszaniu się po Otoczeniu Sieciowym. 3. Oprogramowanie do przekształcania plików PDF zawierające co najmniej następujące funkcje Technologia inteligentnej konwersji plików Precyzyjne odwzorowanie struktury i formatowania dokumentów Obsługa 160 języków i automatyczne wykrywanie języka Integracja z aplikacjami pakietu Microsoft Office Konwersja z poziomu Eksploratora Windows Konwersja plików PDF do formatów umoŝliwiających edycję Konwersja wielu plików PDF za jednym kliknięciem Narzędzia do ręcznego wyboru obszarów Konwersja wybranych stron i obszarów Zapisywanie oznaczonych obszarów dokumentu w schowku Elastyczne opcje odwzorowania układu Tworzenie plików PDF z poziomu aplikacji pakietu Microsoft Office Funkcja drukowania do formatu PDF z dowolnej aplikacji Łączenie wielu plików w jeden dokument PDF Odtwarzanie wewnętrznych odnośników, hiperłącz i metadanych Obsługa formatu PDF/A Optymalny rozmiar tworzonych plików PDF Konwersja plików PDF z obrazami na przeszukiwalne pliki PDF Kompresja MRC Dołączanie nowych plików do istniejących dokumentów PDF Tworzenie plików PDF chronionych hasłem Redakcja informacji poufnych Pieczęcie i numeratory

8 Zarządzanie: 1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umoŝliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS u 2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania, która niezaleŝnie od obecności systemu operacyjnego, powinna umoŝliwiać: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; b) zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu; c) zdalne przejęcie konsoli graficznej systemu (KVM), przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. Zarządzanie bezpieczeństwem: 1.BIOS musi posiadać moŝliwość - skonfigurowania hasła Power On, - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB, COM i Centronics; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; - kontrola sekwencji boot; - start systemu z urządzenia USB - opcjonalny zamek / czujnik otwarcia obudowy 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. MoŜliwość zapięcia linki typu Kensington Głośność: Maksymalnie 22 db z pozycji operatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta Certyfikaty: [podać głośność] potwierdzające przyznane certyfikaty: Microsoft Windows, znak bezpieczeństwa CE, ISO 9001: 2000 producenta komputera Gwarancja: 36 miesięcy w miejscu instalacji 3 Stacja robocza graficzna typ I 1 Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście PassMark - CPU Mark wynik min.: 6275 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie ) W przypadku uŝycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, zestaw komputerowy oraz dokładny opis uŝytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Pamięć RAM: 16GB z moŝliwością rozbudowy do 32GB, typu ECC, wymagana wydajność pamięci w teście PCMark Vantage Memory to minimum 5300 Częstotliwość szyny QPI/DMI: [podać wynik testu] [podać wielkość pamięci i wynik testu] 5,0 GT/s [podać wartość]

9 Liczba zamontowanych dysków: 2 Pojemność dysków twardych: 1TB SATA II 160GB SSD Napęd optyczny: DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer Karta grafiki: Osiągająca wynik G3D co najmniej 703 w teście GPU PassMark. Przykładowe wyniki dostępne na stronie Karta powinna posiadać co najmniej 1GB pamięci własnej i złącza : 1 wyjście cyfrowe DisplayPort (maks. 2560x1600/60Hz lub 1920x1200/120Hz) 1 wyjście DVI-I (maks. 2560x1600/60Hz lub 1920x1200/120Hz). Obsługa standardów OpenGL 4.1 i DirectX 11 Karta sieciowa/inne: Zintegrowana 10/100/1000 Zintegrowana karta muzyczna [podać wynik testu] Interfejsy: 1 x DVI (wyjście na monitor) 1 x DisplayPort 14 x USB x RJ-45 (LAN) PS/2 (klawiatura) PS/2 (mysz) 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) 1 x wejście na mikrofon 1 x wejście liniowe 1 x wyjście liniowe Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0 6 x USB 2.0 (tylny panel) 3 x USB 2.0 (przedni panel) 5 x USB 2.0 (opcja) 2 x USB 3,0 (tylny panel, zainstalowana dodatkowa karta) Czytnik kart CD,MMC,CF,SM-panel frontowy Zasilacz: Moc zasilacza 400 Wat Typ PFC (Power Factor Correction) aktywny o efektywności min. 90% Monitor: Monitor o przekątnej ekranu 24 16:10 Matryca TFT S-IPS Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1200 pikseli Złącza wejściowe 15-stykowe D-Sub DVI-D (z HDCP) DisplayPort Wbudowany HUB USB, 4xUSB MoŜliwość pochylenia panela (tilt) Regulacja wysokości monitora (height adjustment) Obrotowa podstawa monitora (swivel) Panel obrotowy (pivot) [podać moc zasilaczy] [podać rozdzielczość ekranu] Liczba zewnętrznych dysków do transferu danych: 3, USB 3.0, 1TB W tym dysków 2,5 : 2 W tym dysków 3,5 : 1 Klawiatura: Klawiatura USB Mysz: Mysz optyczna ze scrolem, podkładka

10 System operacyjny: Preinstalowany system operacyjny zgodny z infrastrukturą informatyczną opartą na Microsoft Windows 7 Pro PL 64-bit, Dołączony nośnik z oprogramowaniem oraz pakiet biurowy zawierający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i program do przygotowywania prezentacji o moŝliwościach przynajmniej równych i zgodnych z uŝywanym przez Zamawiającego pakietem Microsoft Office Standard 2010 MOLP Oprogramowanie dodatkowe: 1. Przeglądarka graficzna ACDSee Pro 5.0 / ACDSee Photo Manager 14.0 lub równowaŝna czyli zawierający co najmniej następujące funkcje: - katalogowanie zdjęć - tworzenie albumów - wyszukiwanie i sortowanie po nazwie i datach plików - wyszukiwanie duplikatów - odczyt zdjęć w formacie RAW - import z aparatu cyfrowego i skanera - przetwarzanie wsadowe - etykiety (tagi) - odwracanie zdjęcia - kadrowanie zdjęcia - kompresowanie zdjęcia - zmiana rozmiarów zdjęcia 2. Oprogramowanie do synchronizacji danych - Total Commander TC Ultima Prime 5.2 lub równowaŝny, czyli zawierający co najmniej następujące funkcje - porównanie plików i synchronizacja katalogów (dwa panele z zakładkami) - szybki podgląd plików graficznych, - obsługa dla skompresowanych plików(co najmniej *.zip oraz *.rar) bez konieczności instalowania dodatkowych programów - klient FTP wspiera FXP i HTTP Proxy, - moŝliwość wznowienia procesu pobierania pliku - wyświetlanie formatu Unicode UTF-8 - wsparcie połączenia dwóch komputerów poprzez port równoległy, - przeszukiwanie dysku w tym odnajdowanie duplikatów plików, - kodowanie i odkodowanie plików: UUE, XXE i MIME, - pomoc w poruszaniu się po Otoczeniu Sieciowym. 3. Oprogramowanie do przekształcania zeskanowanych dokumentów, zdjęć i plików PDF na postać edytowalną zawierające co najmniej następujące funkcje - polska wersja językowa - precyzyjne zachowanie układu strony - tryb czarno-biały rozpoznawanych języków (w tym j.polski) - 40 wbudowanych słowników - przetwarzanie plików PDF - rozpoznawanie: pisma drukowanego i tabel, tekstu w pionie, hiperłącz, nagłówków i stopek oraz numeracji stron, pieczątek - przetwarzanie zdjęć dokumentów wykonanych aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym - tworzenie e-booków w formacie EPUB lub FB2 - pełne zachowanie koloru tekstu - otwieranie plików graficznych co najmniej formatów: bmp, jpeg, jpeg 2000, tiff, jbig2, dcx, pcx, png xps,dib,wdp, - eksport co najmniej do formatów: rtf, txt, doc, xls, csv, dbf, html, pdf, pdf/a, ppt, docx, xlsx, pptx, html, scv, DjVu - morfologiczne wyszukiwanie tekstu - moŝliwość instalacji programu na dowolnej ilości stacji roboczych w sieci - moŝliwość przenoszenia danych z papierowych wizytówek do kontaktów programu Microsoft Outlook 4. Pakiet oprogramowania graficznego zgodny z Adobe PhotoShop CS5 I Adobe Photoshop Lightroom 3

11 Zarządzanie: 1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umoŝliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS u 2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania, która niezaleŝnie od obecności systemu operacyjnego, powinna umoŝliwiać: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; b) zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu; c) zdalne przejęcie konsoli graficznej systemu (KVM), przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. Bezpieczeństwo: 1.BIOS musi posiadać moŝliwość - skonfigurowania hasła Power On, - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB, COM i Centronics; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; - kontrola sekwencji boot jącej; - start systemu z urządzenia USB 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. MoŜliwość zapięcia linki typu Kensington Głośność: Maksymalnie 22 db z pozycji operatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta [podać wartość] Certyfikaty: potwierdzające przyznane certyfikaty: Microsoft Windows, znak bezpieczeństwa CE, ISO 9001: 2000 producenta komputera Gwarancja: 36 miesięcy w miejscu instalacji

12 4 Stacja robocza graficzna typ II 1 Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście PassMark - CPU Mark wynik min.: 9337 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie ) W przypadku uŝycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, zestaw komputerowy oraz dokładny opis uŝytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Ilość zainstalowanych procesorów: 1 Maksymalna ilość procesorów: 2 [podać wynik testu] Pamięć RAM: 24GB z moŝliwością rozbudowy do 48GB wymagana wydajność pamięci w teście PCMark Vantage Memory to minimum 5300 Częstotliwość szyny QPI/DMI: Min. 5,86 GT/s Liczba zamontowanych dysków: 2 Pojemność dysków twardych: 300GB SATA SFF 160GB SSD Liczba zewnętrznych dysków do transferu danych: 3, USB 3.0, 1TB W tym dysków 2,5 : 2 W tym dysków 3,5 : 1 Napęd optyczny: DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer [podać wielkość pamięci i wynik testu] [podać wartość] Karta grafiki: Osiągająca wynik G3D co najmniej 1112 w teście GPU PassMark. Przykładowe wyniki dostępne na stronie Karta powinna posiadać co najmniej 1GB pamięci własnej i złącza : 2 wyjścia cyfrowe DisplayPort (maks. 2560x1600/60Hz lub 1920x1200/120Hz) 1 wyjście cyfrowe DVI-I (maks. 2560x1600/60Hz lub 1920x1200/120Hz). Karta powinna obsługiwać standardy: OpenGL 4.1 i DirectX 11 Karta sieciowa/inne: Zintegrowana 10/100/1000 Zintegrowana karta muzyczna Interfejsy: 1 x RJ-45 (LAN) PS/2 (klawiatura) PS/2 (mysz) 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) 1 x wejście liniowe (stereo) 1 x wyjście liniowe 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) 9 x USB 2.0 Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0 3 x USB 2.0 (przedni panel) 6 x USB 2.0 (tylny panel) 2 x USB 3,0 (tylny panel, zainstalowana dodatkowa karta) Czytnik kart CD,MMC,CF,SM-panel frontowy [podać wynik testu] Zasilacz: Moc zasilacza 650 Wat Typ PFC (Power Factor Correction aktywny o efektywności min. 85% [podać moc zasilaczy]

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Zestawienie ilościowe 1. Zestaw komputerowy... szt. 22 Np. Fujitsu P2760 2. Laptop 1... szt. 3 Np. HP ProBook 6555b (wd720ea) 3. Laptop 2... szt. 3 Np. HP Probook 6555b (wd722ea) 4. Laptop 3... szt. 1

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. (QDVH08 / QDVH16) ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 QDVH 08 / QDVH 16 Sygnał wideo Wejścia 8 BNC 75 Ohm / 16 BNC 75 Ohm Wyjścia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK Tor audio Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo