GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A."

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. I KWARTAŁ 2010 Skonsolidowany Raport Kwartalny za pierwszy kwartał 2010 roku kończący się 31 marca 2010 roku sporządzony zgodnie z MSSF

2 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za 1 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od do zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF w walucie zł oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF w walucie zł data przekazania: Grupa Żywiec Spółka Akcyjna ŻYWIEC S.A. (skrócona nazwa emitenta) Żywiec (pełna nazwa emitenta) Przemysł spożywczy (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) (kod pocztowy) (miejscowość ) Browarna 88 (ulica) ( 0-48 ) ( 0-48 ) (telefon) ( ) (NIP) (fax) (www) (REGON) (numer) WYBRANE DANE FINANSOWE 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do w tys. zł 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od do kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od do Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk z działalności operacyjnej III. Zysk przed opodatkowaniem IV. Zysk netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej V. Zysk netto przypadający na udziały mniejszości VI. Zysk netto za okres sprawozdawczy VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (99 560) (21 646) VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 605) (52 005) (6 455) (11 307) IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (58 409) (14 724) X. Przepływy pieniężne netto ( ) (22 454) Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec XI. poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na XII. koniec poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na XIII. koniec poprzedniego roku obrotowego) Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec XIV. bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Udziały mniejszości (na koniec bieżącego kwartału i na koniec XV. poprzedniego roku obrotowego) Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec XVI. poprzedniego roku obrotowego) XVII. Średnio ważona liczba akcji XVIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,56 0,92 0,65 0, Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów XX. Zysk z działalności operacyjnej XXI. Zysk przed opodatkowaniem Komisja Nadzoru Finansowego 2 z 17

3 XXII. Zysk netto za okres sprawozdawczy XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) (24 021) XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 457) (43 235) (4 401) (9 400) XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (56 756) (14 307) XXVI. Przepływy pieniężne netto (11 207) ( ) (2 825) (22 602) Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec XXVII. poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XXVIII. na koniec poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XXIX. na koniec poprzedniego roku obrotowego) Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec XXX. poprzedniego roku obrotowego) XXXI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,05 1,74 0,01 0,38 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. ZAWARTOŚĆ RAPORTU Plik SARSQ Grupa Zywiec SA IFRS IQ 2010.pdf Opis Skonsolidowany raport kwartalny PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Christopher Barrow Prezes Zarządu Radovan Sikorsky Członek Zarządu Jacek Gerula Członek Zarządu Mariusz Borowiak Członek Zarządu Michael McKeown Członek Zarządu Marta Bułhak Członek Zarządu Maciej Mitoraj Członek Zarządu Krzysztof Bula Dyrektor - Centrum Finansowo-Księgowe Żywiec Sp. z o.o. Komisja Nadzoru Finansowego 3 z 17

4 Skonsolidowany Raport Kwartalny GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego dla Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. oraz skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego dla jednostki dominującej Grupa Żywiec S.A. za I kwartał 2010 roku I. Zasady sporządzania skonsolidowanego raportu kwartalnego oraz skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego dla Grupy Żywiec S.A. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259). Dane do skonsolidowanego raportu kwartalnego oraz skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego dla Grupy Żywiec S.A. zostały sporządzone z zastosowaniem tych samych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. Wszystkie kwoty przedstawione w raporcie kwartalnym są wykazane w tysiącach złotych, tysiącach EUR i sztukach (liczba akcji). Dane w tysiącach EUR przeliczone zostały według kursów ogłaszanych przez Prezesa NBP: 1. Pierwszy kwartał 2010: pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań według kursu 1EUR = 3,8622 PLN (kurs średni na ); pozycje rachunku zysków i strat za I kwartał według kursu 1EUR = 3,9669 PLN (średni kurs za okres ); 2. Pierwszy kwartał 2009: pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań według kursu 1EUR = 4,7013 PLN (kurs średni na ); pozycje rachunku zysków i strat za I kwartał według kursu 1EUR = 4,5994 PLN (średni kurs za okres ). II. Organizacja Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. Na dzień 31 marca 2010 roku Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. ( Grupa Kapitałowa ) składała się z 8 spółek (w tym m. in. 2 spółek produkcyjnych i 1 spółki dystrybucyjnej). Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej jest Grupa Żywiec S.A., pozostałe spółki są spółkami zależnymi bezpośrednio od Grupy Żywiec S.A. a Chmiel Polski S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Elbląska S.A. jednostkami stowarzyszonymi. Podstawowym segmentem działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. jest produkcja piwa oznaczona kodem PKD Z oraz jego dystrybucja. Nazwa jednostki Udział procentowy 1 Grupa Żywiec S.A. jednostka dominująca 2 Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp. z o.o. 100% podlega konsolidacji 3 Centrum Finansowo-Księgowe Żywiec Sp. z o.o. 100% podlega konsolidacji 4 Trans Trade - Żywiec Sp. z o.o. 100% podlega konsolidacji 5 Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. 100% podlega konsolidacji 6 Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Spółka z 100% podlega konsolidacji ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 7 Chmiel Polski S.A. w upadłości likwidacyjnej** 48,10% wyceniona metodą praw własności 8 Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Elbląska S.A.* 60,35% wyceniona metodą praw własności * Grupa Żywiec S.A. posiada 43,52% głosów na Walnym Zgromadzeniu Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Giełda Elbląska S.A. ** Sąd Rejonowy w Lublinie XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych postanowieniem z dnia 5 lutego 2010 roku ogłosił upadłość Chmiel Polski Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie 4 z 17

5 Skonsolidowany Raport Kwartalny GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. III. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących W związku z procesem połączenia, w trybie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Grupy Żywiec S.A. (spółka przejmująca) ze spółką zależną HBC-Żywiec Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (spółka przejmowana), byłemu wspólnikowi przejętej spółki HBC-Żywiec Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu wydano 11 akcji własnych Grupy Żywiec S.A. W dniu 1 marca 2010 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpiło rozliczenie transakcji sprzedaży przez Grupę Żywiec S.A. 29 akcji własnych. Sprzedane akcji własne, Grupa Żywiec S.A. nabyła w 2009 roku w celu ich wydania byłym wspólnikom przejętej w trybie art pkt 1 k.s.h. spółki HBC-Żywiec Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu. W dniu 19 marca 2010 roku Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A. działając na podstawie 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, postanowiła wybrać kolejny raz firmę PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy , Al. Armii Ludowej 14, jako biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Grupy Żywiec S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144. W dniu 19 marca 2010 roku Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A. na podstawie art kodeksu spółek handlowych postanowiła powołać, z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, na kolejną trzyletnią kadencję do Zarządu Spółki: - Pana Christopher John Barrow Prezesa Zarządu; - Panią Martę Bułhak Członka Zarządu; - Pana Jacka Gerulę Członka Zarządu; - Pana Michael McKeown Członka Zarządu. Zarząd Grupy Żywiec S.A. działając na podstawie art , art. 402 k.s.h. oraz 21 Statutu Spółki zwołał na dzień 26 kwietnia 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. IV. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. I kwartał 2010 roku W pierwszym kwartale 2010 roku skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2009 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły tys. złotych. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2010 roku wyniósł tys. złotych. W wyniku osiągniętego zysku z działalności operacyjnej, w pierwszym kwartale 2010 roku zanotowano również zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki w wysokości tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2009 roku Grupa Kapitałowa zanotowała zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki w wysokości tys. złotych. Jednostka dominująca Grupa Żywiec S.A. I kwartał 2010 roku W pierwszym kwartale 2010 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2009 roku wyniosły tys. złotych, co oznacza wzrost przychodów netto w 2010 roku o 8,4 %. Zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2010 roku wyniósł tys. złotych. Zysk netto za pierwszy kwartał 2010 roku wyniósł 550 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie roku ubiegłego Spółka zanotowała zysk netto w wysokości tys. złotych. Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Ogółem stan rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia oraz zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych w spółkach Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. na dzień 31 marca 2010 roku wyniósł 5 z 17

6 Skonsolidowany Raport Kwartalny GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A tys. złotych, co oznacza spadek o tys. złotych w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2009 roku. Za pierwszy kwartał 2010 roku nie wystąpiło zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wg stanu na dzień 31 marca 2010 roku wyniosło tys. złotych, co oznacza spadek o tys. złotych wobec stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Jednostka dominująca Grupa Żywiec S.A. W jednostce dominującej Grupa Żywiec S.A. stan rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia oraz zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych na dzień 31 marca 2010 roku wyniósł tys. złotych, co oznacza spadek o tys. złotych w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2009 roku. Na dzień 31 marca 2010 roku nie wystąpiło zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wg stanu na dzień 31 marca 2010 roku wyniosło tys. złotych, co oznacza spadek o tys. złotych wobec stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. V. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie Przemysł piwowarski charakteryzuje się sezonowością produkcji i sprzedaży. Szczyt sezonu przypada na miesiące letnie. VI. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych W I kwartale 2010 roku Grupa Żywiec S.A. nie dokonywała emisji, wykupu oraz spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. VII. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane W dniu 19 marca 2010 roku Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A. zaakceptowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok 2009, w tym propozycję wypłaty dywidendy za rok 2009 w wysokości 48 złotych za jedną akcję. W związku z powyższym Zarząd Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Żywiec S.A. przedstawi akcjonariuszom Spółki propozycję wypłaty dywidendy za rok 2009 w wysokości 48 złotych za jedną akcję. Na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 22 września 2009 roku na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2009, Spółka w listopadzie 2009 roku wypłaciła zaliczkę w wysokości 18 złotych za jedną akcję. Pozostała proponowana przez Zarząd do wypłaty w 2009 roku wartości dywidendy za rok 2009 wynosi 30 złotych za jedną akcję. VIII. Wydarzenia po dacie bilansowej nie ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym W dniu 14 kwietnia 2010 roku Pan Christopher Barrow poinformował o zamiarze rezygnacji ze sprawowanej funkcji Prezesa Zarządu Grupy Żywiec S.A. w związku z propozycją objęcia przez niego kierownictwa reprezentacji Heineken International w Brazylii. Warunkiem objęcia nowej funkcji jest pomyślne zakończenie procesu przejęcia koncernu FEMSA Cerveza przez Heineken International. Planowana nominacja wejdzie w życie w sierpniu 2010 roku. Do tego momentu Pana Christopher Barrow będzie w dalszym ciągu sprawował funkcję Prezesa Zarządu Grupy Żywiec S.A. W dniu 26 kwietnia 2010 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A., na którym akcjonariusze Spółki podjęli uchwały w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Grupy Żywiec S.A. oraz Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2009, podziału zysku za rok 2009, udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki za działalność w 2009 roku, wyboru Członka Rady Nadzorczej. Uchwałą Nr 3/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. wysokość dywidendy za rok obrotowy 2009 na jedną akcję wynosi 48 złotych. Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 12 maja 2010 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 26 maja 2010 roku. Spółka w 2009 roku wypłaciła akcjonariuszom kwotę tys. złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 18 złotych za jedną akcję. Do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota tys. złotych tj. 30 złotych na jedną akcję. Do dywidendy uprawnionych jest akcji zwykłych na okaziciela Grupy Żywiec S.A. Uchwałą Nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. Pan John Higgins powołany został w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy z 17

7 Skonsolidowany Raport Kwartalny GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. W dniu 30 kwietnia 2010 roku osoba zarządzająca w Grupie Żywiec S.A. poinformowała Zarząd Grupy Żywiec S.A. że w dniu 27 kwietnia 2010 roku dokonała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcji zakupu 50 akcji Spółki. W dniu 6 maja 2010 roku Zarząd Grupy Żywiec S.A. poinformował, iż otrzymał pismo Przewodniczącego Rady Nadzorczej informujące o zamiarze powołania z dniem 1 sierpnia 2010 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy Żywiec S.A. Pana Xaviera Belison. IX. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności W pierwszym kwartale 2010 roku nie wystąpiły żadne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. X. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Od ostatniego skonsolidowanego raportu stan zobowiązań warunkowych nie uległ znaczącej zmianie. XI. Prognozy finansowe Grupa Żywiec S.A nie publikowała prognoz dotyczących wyników Spółki oraz Grupy Kapitałowej. XII. Akcjonariusze Spółki Głównymi akcjonariuszami Grupy Żywiec S.A. posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2010 roku byli: - Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria. Według informacji posiadanych przez Spółkę, w dniu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2010 roku Brau Union AG był właścicielem akcji Grupy Żywiec S.A. i takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. 61,94 % kapitału podstawowego Spółki. Ilość akcji posiadanych przez Brau Union AG nie zmieniła się od czasu publikacji raportu za IV kwartał 2009 roku. - Harbin B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia. Według posiadanych przez Spółkę informacji, w dniu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2010 roku stan posiadanych akcji Grupy Żywiec S.A. przez Harbin B.V. wynosił akcji i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. 36,22 % kapitału podstawowego Spółki. Od dnia publikacji raportu za IV kwartał 2009 roku stan posiadanych akcji Grupy Żywiec S.A przez Harbin B.V. nie uległ zmianie. XIII. Stan posiadanych akcji przez osoby nadzorujące i zarządzające Grupą Żywiec S.A. Według informacji posiadanych przez Spółkę, w dniu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2010 roku następujące osoby nadzorujące i zarządzające w Grupie Żywiec S.A. posiadały akcje Spółki: 1. Pan Krzysztof Jasek Członek Rady Nadzorczej Spółki - 12 akcji. Od czasu publikacji raportu za IV kwartał 2009 roku ilość posiadanych akcji nie uległa zmianie. 2. Pan Jacek Gerula Członek Zarządu Grupy Żywiec S.A. - wspólnie z żoną jest właścicielem akcji. Od czasu publikacji raportu za IV kwartał 2009 roku ilość posiadanych akcji nie uległa zmianie. 3. Pan Marek Włoch Prokurent Grupy Żywiec S.A. - 1 akcja. Od czasu publikacji raportu za IV kwartał 2009 roku ilość posiadanych akcji nie uległa zmianie. 4. Michael McKeown Członek Zarządu Grupy Żywiec S.A jest właścicielem 420 akcji Żywca S.A. Od czasu publikacji raportu za IV kwartał 2009 roku ilość posiadanych akcji wzrosła o 50 akcji. XIV. Postępowania sądowe Grupa Żywiec S.A. oraz podmioty od niej zależne nie posiadają zobowiązań albo wierzytelności, co do których wszczęto postępowania sądowe i administracyjne, których łączna wartość stanowi 10 % kapitałów własnych. XV. Transakcje Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. z podmiotami powiązanymi W dniu 30 marca 2010 roku Grupa Żywiec S.A. podpisała znaczącą umowę z Mouterij Albert N.V. z siedzibą w Antwerpi (Belgia), spółką należącą do Grupy Heineken. Umowa dotyczy udzielenia Grupie Żywiec S.A. kredytu w wysokości 455 mln złotych. Jednocześnie z dniem 1 kwietnia 2010 roku ulega rozwiązaniu umowa kredytowa pomiędzy Grupą Żywiec S.A. a Mouterij Albert N.V. zwarta 5 kwietnia 2001 roku wraz z późniejszymi zmianami. Zadłużenie na poziomie Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. z Mouterij Albert N.V. nie ulega zmianie i wynosi 455 mln złotych. 7 z 17

8 Skonsolidowany Raport Kwartalny GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. XVI. Gwarancje i poręczenia Na dzień 31 marca 2010 roku Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. nie udzieliła poręczeń i gwarancji na rzecz żadnych jednostek. XVII. Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. W I kwartale 2010 roku nie wystąpiły okoliczności mogące w sposób istotny wpłynąć na pogorszenie sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego emitenta, lub które mogłyby zagrozić jego zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań. XVIII. Czynniki wpływające na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. Grupa Żywiec S.A. w dalszym ciągu koncentruje się na budowaniu marek, poprawie dystrybucji i obsługi klienta oraz satysfakcji konsumenta. Grupa Żywiec S.A. jest podmiotem stabilnym finansowo, jakkolwiek w związku z bieżącym rozwojem sytuacji na rynkach finansowych, który ma wpływ na sytuację ekonomiczną Polski, zdecydowaliśmy nie ujawniać prognoz dotyczących wyniku. XIX. Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych Zgodnie z MSSF 8 Zarząd ustalił segmenty działalności, które są używane przy podejmowaniu decyzji strategicznych. Zarząd analizuje działalność z geograficznego punktu widzenia i uwzględnia wyniki sprzedaży w regionach: zachodnim, północnym, środkowo-wschodnim, południowo-zachodnim, południowo-wschodnim. Sprawozdawcze segmenty działalności czerpią swoje przychody przede wszystkim ze sprzedaży piwa. Pozostałe przychody i koszty nie zostały uwzględnione w ramach sprawozdawczych segmentów działalności, ponieważ nie są objęte raportami przedkładanymi Zarządowi. Wyniki tej działalności są uwzględnione w kolumnie wszystkie pozostałe segmenty. Informacje o segmentach przedłożone Zarządowi dla segmentów sprawozdawczych za okres zakończony 31 marca 2010 roku są następujące: Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. zachodni północny środkowowschodni południowozachodni południowowschodni Wszystkie pozostałe segmenty Razem Przychody Amortyzacja Rzeczowe aktywa trwałe Zapasy Należności handlowe Jednostka dominująca Grupa Żywiec S.A. zachodni północny środkowowschodni południowozachodni południowowschodni Wszystkie pozostałe segmenty Razem Przychody Amortyzacja Rzeczowe aktywa trwałe Zapasy Należności handlowe z 17

9 Skonsolidowany Raport Kwartalny GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. Pomiędzy segmentami nie występują istotne transakcje. Przychody z transakcji z podmiotami zewnętrznymi, przedstawiane Zarządowi w podziale na segmenty działalności, są wyceniane w sposób spójny ze sposobem zastosowanym w rachunku zysków i strat. Kwoty przedstawione Zarządowi w zakresie łącznych aktywów w podziale na segmenty działalności są wyceniane w sposób spójny ze sposobem zastosowanym w raporcie kwartalnym. Aktywa te są alokowane na podstawie operacji segmentu i fizycznej lokalizacji danego składnika majątku. Aktywa segmentów sprawozdawczych są uzgadniane z łącznymi aktywami w następujący sposób: Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 31 Marca 2010 Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Zapasy Należności handlowe Niealokowane: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Udziały w jednostkach stowarzyszonych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 2 Pozostałe należności Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem Jednostka dominująca Grupa Żywiec S.A. 31 Marca 2010 Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Zapasy Należności handlowe Niealokowane: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Udziały w jednostkach zależnych Udziały w jednostkach stowarzyszonych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 2 Pozostałe należności Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem W związku z restrukturyzacją Spółki zaprezentowanie danych porównawczych dotyczących segmentów działalności nie było możliwe z uwagi na brak dostępności danych i wysokie koszty ich uzyskania. 9 z 17

10 Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. w tys. zł o ile nie podano inaczej 1 31 Marca Grudnia 2009 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Udziały w jednostkach stowarzyszonych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 2 2 Należności handlowe oraz pozostałe należności Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem Kapitał własny Kapitał podstawowy Akcje własne - (26) Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy i wynik finansowy roku obrotowego Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego - 75 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia Kapitał własny i zobowiązania razem z 17

11 Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. w tys. zł o ile nie podano inaczej 2 1 kwartał kwartał 2009 okres od okres od do do SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk brutto Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe zyski (straty) netto Zysk z działalności operacyjnej Przychody odsetkowe Koszty odsetkowe Pozostałe przychody (koszty) finansowe netto (6 582) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych rozliczanych metodą praw własności (193) 323 Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto za okres z tego: - przypadający na akcjonariuszy Spółki przypadający na udziały mniejszości - 2 Dochód całkowity za okres Dochód całkowity przypadający na: - akcjonariuszy Spółki udziały mniejszości - 2 Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk przypadający na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,56 0,92 Rozwodniony zysk na jedną akcję jest równy zyskowi na jedną akcję. 11 z 17

12 Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. w tys. zł o ile nie podano inaczej 3 Kapitał podstawowy Akcje własne Kapitał zapasowy - ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Niepodzielony wynik Kapitał zapasowy - pozostały Pozostałe kapitały rezerwowe finansowy i wynik finansowy roku obrotowego Kapitał przypadający Kapitał przypadający na na akcjonariuszy udziały mniejszości Spółki Kapitał własny, razem Okres bieżący Stan na 1 stycznia (26) Dochód całkowity za okres Sprzedaż akcji własnych Wydanie akcji własnych Utworzenie funduszu dywidendowego ( ) Stan na 31 marca Okres porównawczy Stan na 1 stycznia (98 933) Dochód całkowity za okres Umorzenie akcji własnych - koszty dodatkowe - (8) (8) - (8) Stan na 31 marca (98 941) z 17

13 Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. w tys. zł o ile nie podano inaczej 4 1 kwartał kwartał 2009 okres od okres od do do SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem przypadający na akcjonariuszy Spółki Korekty razem ( ) Zyski udziałów mniejszości - 2 Udział w (zyskach) stratach netto jednostek stowarzyszonych rozliczanych metodą praw własności 193 (323) Amortyzacja Podatek dochodowy zapłacony (298) (53 661) Dywidendy otrzymane i odsetki (515) (372) Koszty odsetkowe (Zysk) na sprzedaży i likwidacji środków trwałych (671) (808) Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (357) (178) Zmiana stanu zapasów (9 338) (6 847) Zmiana stanu rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia (1 685) Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności (27 046) Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych (10) (625) Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań ( ) ( ) Inne korekty - (8) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (99 560) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Odsetki otrzymane Wydatki działalności inwestycyjnej Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 605) (52 005) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Wpływy z działalności finansowej Wpływy netto ze sprzedaży akcji 19 - Kredyty i pożyczki otrzymane Wydanie akcji własnych 7 - Wydatki z działalności finansowej Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Odsetki zapłacone Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (58 409) Przepływy pieniężne netto, razem ( ) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych i kredytów bankowych w rachunku bieżącym ( ) Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i kredyty bankowe w rachunku bieżącym na początek okresu ( ) (38 850) Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i kredyty bankowe w rachunku bieżącym na koniec okresu (97 766) ( ) 13 z 17

14 Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. w tys. zł o ile nie podano inaczej 1 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31 Marca Grudnia 2009 przekształcony Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Udziały w jednostkach zależnych Udziały w jednostkach stowarzyszonych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 2 2 Należności handlowe oraz pozostałe należności Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem Kapitał własny Kapitał podstawowy Akcje własne - (26) Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały Kapitał z połączenia ( ) ( ) Niepodzielony wynik finansowy i wynik finansowy roku obrotowego Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia Kapitał własny i zobowiązania razem z 17

15 Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. w tys. zł o ile nie podano inaczej 2 1 kwartał kwartał 2009 okres od okres od do do przekształcony SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk brutto Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe zyski (straty) netto Zysk z działalności operacyjnej Przychody odsetkowe Koszty odsetkowe Pozostałe przychody (koszty) finansowe netto (6 346) Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto za okres Dochód całkowity za okres Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk przypadający na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 1,74 Rozwodniony zysk na jedną akcję jest równy zyskowi na jedną akcję. 15 z 17

16 Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. w tys. zł o ile nie podano inaczej 3 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy Akcje własne Kapitał zapasowy - ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały Kapitał z połączenia Niepodzielony wynik finansowy i wynik finansowy roku obrotowego Kapitał własny, razem Kapitał zapasowy - pozostały Pozostałe kapitały rezerwowe Okres bieżący Stan na 1 stycznia (26) ( ) Dochód całkowity za okres Sprzedaż akcji własnych Wydanie akcji własnych Utworzenie funduszu dywidendowego ( ) - Stan na 31 marca ( ) Okres porównawczy Stan na 1 stycznia 2009 według zatwierdzonego sprawozdania finansowego (98 933) ( ) Korekta związana z połączeniem Grupy Żywiec S.A. ze spółką zależną* (8) Stan na 1 stycznia 2009 przekształcony (98 933) ( ) Dochód całkowity za okres Umorzenie akcji własnych - (8) Stan na 31 marca 2009 przekształcony (98 941) ( ) * - dnia 17 grudnia 2009 roku z Grupą Żywiec Trade Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu 16 z 17

17 Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. w tys. zł o ile nie podano inaczej 4 1 kwartał 2010 okres od do SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1 kwartał 2009 okres od do przekształcony Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem Korekty razem ( ) Amortyzacja Podatek dochodowy zapłacony - (45 816) Dywidendy otrzymane i odsetki (160) (310) Koszty odsetkowe (Zysk)/ strata na sprzedaży i likwidacji środków trwałych (169) (891) Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (357) (178) Zmiana stanu zapasów (5 788) (322) Zmiana stanu rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia (1 378) Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych - (471) Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań ( ) ( ) Inne korekty - 17 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Odsetki otrzymane Wydatki działalności inwestycyjnej Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 457) (43 235) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Wpływy z działalności finansowej Wpływy netto ze sprzedaży akcji 19 - Kredyty i pożyczki otrzymane Wydanie akcji własnych 7 - Wydatki z działalności finansowej Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Odsetki zapłacone Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (56 756) Przepływy pieniężne netto, razem (11 207) ( ) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych i kredytów bankowych w rachunku bieżącym (11 207) ( ) Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i kredyty bankowe w rachunku bieżącym na początek okresu (39 577) (1 529) Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i kredyty bankowe w rachunku bieżącym na koniec okresu (50 784) ( ) 17 z 17

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. I KWARTAŁ 2011 Skonsolidowany Raport Kwartalny za pierwszy kwartał 2011 roku kończący się 31 marca 2011 roku sporządzony zgodnie z MSSF ŻYWIEC S.A. skorygowany QSr 1/2011 KOMISJA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. I KWARTAŁ 2012 Skonsolidowany Raport Kwartalny za pierwszy kwartał 2012 roku kończący się 31 marca 2012 roku sporządzony zgodnie z MSSF Skonsolidowany Raport Kwartalny Informacja dodatkowa do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. III KWARTAŁ 2014 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2014 roku kończący się 30 września 2014 roku sporządzone zgodnie z MSSF I. Zasady sporządzania skonsolidowanego raportu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2013

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2013 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. I KWARTAŁ 2014 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2014 roku kończący się 31 marca 2014 roku sporządzone zgodnie z MSSF I. Zasady sporządzania skonsolidowanego raportu kwartalnego

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

4 kwartał(y) 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31. 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

4 kwartał(y) 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31. 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, QSr: Data: 2010-03-01 Firma: Hyperion Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis załączników:

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. II KWARTAŁ 2007 Skonsolidowany Raport Kwartalny za drugi kwartał 2007 roku kończący się 30 czerwca 2007 roku sporządzony zgodnie z MSR skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016

Raport półroczny SA-P 2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków)

Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków) BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA SAB-QSr 3/2004 w tys. zł. Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. U.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017 ŻYWIEC S.A. skorygowany QSr 1/2017 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017 kwartał / rok godnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. III KWARTAŁ 2013 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2013 roku kończący się 30 września 2013 roku sporządzone zgodnie z MSSF I. Zasady sporządzania

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2017 1 / 2017 rok dla za 1 2017 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2017-05-11 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 2 / 2006

Raport kwartalny SAF-Q 2 / 2006 skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 2 / 2006 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za półrocze bieżącego roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. III KWARTAŁ 2008 Skonsolidowany Raport Kwartalny za trzeci kwartał 2008 roku kończący się 30 września 2008 roku sporządzony zgodnie z MSSF skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q I / 2005

Formularz SA-Q I / 2005 Zarząd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje wiamości raport kwartalny za roku obrotowego 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 900 6 980 722,24 1 456,05 II. Zysk (strata)

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla banków)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. I KWARTAŁ 2006 Skonsolidowany Raport Kwartalny za pierwszy kwartał 2006 roku kończący się 31 marca 2006 roku sporządzony zgodnie z MSR 2 3 w tys. zł o ile nie podano inaczej

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 46 (dla banków)

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Oddział w Katowicach Business Point ul. Ściegiennego 3 40001 Katowice Poland Telephone +48 (32) 6040 200 Facsimile +48 (32) 6040

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. III KWARTAŁ 2016

RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. III KWARTAŁ 2016 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. III KWARTAŁ 2016 Katowice, 04.11.2016 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Wybrane dane finansowe w TYS PLN w TYS PLN

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, INFORMACJA O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI)

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel BOGDANKA. Kwartalne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel BOGDANKA. Kwartalne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel BOGDANKA Kwartalne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2011 roku na dzień i za okres zakończony 30 września 2011 roku 1 Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

QSr: Data: Firma: INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA

QSr: Data: Firma: INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA QSr: Data: 2007-11-15 Firma: INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis załączników:

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin,

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin, Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Megaron S.A. Szczecin, 14.11.2016 S S t r o n a 1 Spis treści Dane finansowe za III kwartał 2016 roku... 2 1. Bilans... 2 2. Pozycje pozabilansowe... 4 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo