Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w prowadzonym postępowaniu Nr ZP/3/A/2013 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, wpłynęły zapytania od Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający prezentuje pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego. Pytanie Nr 1: W Specyfikacji technicznej dla części I, w opisie warunków gwarancji dla komputera stacjonarnego oraz monitora Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu z SIWZ, ponieważ jest on niezgodny z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. poz. 759, z późn. zm) oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać od wykonawców dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Należy przy tym wyjaśnić, że można wyróżnić dwa rodzaje dokumentów: 1. dokumenty przedmiotowe, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy PZP, potwierdzające, że oferowane przez wykonawców dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i 2. dokumenty podmiotowe tj. potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy PZP), o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Żądanie dostarczenia wymienionego wyżej oświadczenia producenta było przedmiotem rozpoznania przez Krajową Izbę Odwoławczą. W wyroku z 19 października 2009 r., sygn. Akt KIO/UZP 1268/09, Izba stwierdziła: Natomiast ( ) oświadczenie, tj. oświadczenie producenta serwerów o akceptacji warunków serwisu i zobowiązaniu o przejęciu obowiązków serwisowych w przypadku nie wywiązywania się z tych obowiązków przez wybranego wykonawcę nie jest w ocenie Izby ani dokumentem potwierdzającym spełnienie przez danego wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), ani potwierdzającym spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). ( ) Należy przy tym podkreślić, iż stosownie do treści art. 25 ust. 1 zd. 1 ustawy Pzp zamawiający może

2 żądać wyłącznie tych dokumentów, które potwierdzają spełnienie warunków udziału wykonawcy w postępowaniu oraz wymagań w zakresie oferowanego sprzętu. Tym samym żądanie oświadczenia producenta o wskazanej wyżej treści należy uznać za nieuprawnione. W związku z powyższym żądanie Zamawiającego dołączenia do oferty oświadczenia producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, i powinno zostać wykreślone z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z wyrokiem KIO/UZP 91/09 z dnia 3 lutego 2009 r. P.z.p. nie powinna być stosowana i interpretowana jedynie przez pryzmat pojmowanej absolutnie zasady równej konkurencji, a w oderwaniu od innego celu jej regulacji, jakim jest zapewnienie dokonywania racjonalnych i celowych zakupów. Dopuszczenie stosowania przepisów ustawy prowadzące do narzucania zamawiającym dokonywania zakupów, które nie odpowiadają jego potrzebom i utrudniają prowadzenie statutowej działalności, nie daje pogodzić się z postulatem racjonalności ustawodawcy. Ponadto, Zamawiający ma prawo żądać wyższych parametrów niż przewidywane normą, jeżeli uzna to za uzasadnione, gdyż to przede wszystkim Zamawiający decyduje o tym co chce uzyskać. (KIO/UZP 272/08). Odnosząc się do kwestii niezgodności z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane poprzez żądanie przez Zamawiającego złożenia oświadczenia producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem, wniosek Wykonawcy o wykreślenie tego zapisu z SIWZ, Zamawiający uznaje za bezzasadny. Wynika to wprost z literalnego brzmienia przepisu 6 ust. 1 wyżej cyt. rozporządzenia, a mianowicie użytego przez ustawodawcę zwrotu w szczególności ( ) co oznacza że przykładowe wymienione w nim zaświadczenia nie stanowią katalogu zamkniętego, ponadto co do zasady KIO nie wyklucza możliwości żądania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczeń/ dokumentów pochodzących od osób i podmiotów trzecich a nie wyłącznie od Wykonawcy (KIO/UZP 1010/09) w tym także oświadczenia, którego dotyczy zapytanie Wykonawcy. Pytanie Nr 2: W Specyfikacji technicznej dla części I, w opisie monitora rodzaj I, Zamawiający wymaga posiadania przez monitor EPEAT Gold. Wnioskujemy o wykreślenie powyższego zapisu. Wymagana przez Zamawiającego zgodność z EPEAT narusza przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Żądany certyfikat nie należy do żadnej kategorii dokumentów określonych w tym rozporządzeniu, ponieważ nie jest wydawany przez instytucję powołaną do kontroli jakości, ani do ustalania zgodności z normami europejskimi. Chcemy zauważyć, że, zgodnie z wyrokiem KIO 483/11: Ustosunkowując się do żądania zamawiającego, dotyczącego wymogu dostarczenia Certyfikatu EPEAT ( ), Izba stwierdziła, że wymagany dokument nie jest dokumentem, o których mowa w rozporządzeniu ( ) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. ( ) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności: 1. próbek, opisów lub fotografii; 2. opisu urządzeń technicznych, instrukcji obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia; 3. zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

3 4. zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich; 5. zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMEAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji. Tymczasem EPEAT nie jest ani normą ani certyfikatem. EPEAT to amerykański program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku, będący projektem GEC (Green Electronics Council z siedzibą w Portland w stanie Oregon w USA) powstałym w odpowiedzi i na bazie europejskich uregulowań prawnych w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska oraz obrotu odpadami elektronicznymi. Co prawda cytowany wyżej przepis 5 rozporządzenia nie wyczerpuje katalogu dokumentów, jakich może żądać zamawiający w celu potwierdzenia postawionych wymagań, niemniej jednak charakter żądań musi być uzasadniony i nie może być dyskryminujący wobec niektórych wykonawców. W ocenie Izby żądanie dostarczenia dokumentu, który otrzymują firmy amerykańskie lub takie, które mają zarejestrowane oddziały w USA stanowi rażące naruszenie określonej w art.7 ust.1 ustawy Pzp zasady równego traktowania wykonawców. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia część I, Monitor, Rodzaj I, Spełnione normy jakościowe: dotychczasowy zapis: Spełnione normy jakościowe. Co najmniej: TCO 5.0, ISO lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5.0. otrzymuje brzmienie: Spełnione normy jakościowe. Co najmniej: TCO 5.0, ISO lub ISO 9241, Energy Star 5.0. Jednocześnie wobec zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku uwzględnienia pytań Wykonawców oraz doprecyzowania oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający publikuje zmodyfikowaną treść załączników do SIWZ, w których zmiany zostały zaznaczone kolorem niebieskim. Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.... (data i podpis Kierownika Zamawiającego)

4 ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I Komputer stacjonarny Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. Procesor Min. 4-rdzeniowy, min 3,2GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min punktów. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony: potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ Pamięć operacyjna 1 x 4GB 1333 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę Parametry pamieci masowej Min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. Karta Graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa BIOS, bezpieczeństwo Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.1 oraz rozdzielczości Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik Obudowa małogabarytowa pracująca zarówno w pionie jak i w poziomie, o maksymalnej sumie wymiarów zewnętrznych 85 cm posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25 i 1 zewnętrzną półkę 3,5 oraz min 1 wewnętrzną półkę 3,5. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie złączy PCI oraz płyty głównej uszkodzenie kontrolera Video. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady typu Kensington). Komputer dostosowany do pracy w polskich standardach zasilania (230 V/50 Hz) BIOS: 1. Możliwość odczytania wersji BIOS oraz modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni, prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3 2. Możliwość odczytania informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach, 3. Możliwość odczytania informacji o dysku twardym: model oraz pojemność a także informacji o napędzie optycznym 4. Możliwość wyłączenia/włączenia: karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB, kart rozszerzeń/slotów PCI z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 5. Kontrola sekwencji BOOT-ującej 6. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 7. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 8. Skonfigurowania hasła Power On oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa

5 Zarządzanie 1. Dołączone dedykowane przez producenta komputera oprogramowanie umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizację i zmianę ustawień BIOS u oraz na zdalną aktualizację sterowników. 2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD 3. Dołączone dedykowane przez producenta komputera oprogramowanie umożliwiające realizacje w/w funkcjonalności. Certyfikaty i standardy - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu) - Deklaracja zgodności CE (Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu) - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star Do oferty należy załączyć kopię certyfikatu lub wpisu dotyczącego oferowanego modelu komputera i typu obudowy w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Ergonomia - Maksymalnie 22 db z pozycji obserwatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; (Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu w postaci certyfikatu lub deklaracji producenta) Warunki gwarancji 36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta w następnym dniu roboczym, dyski twarde pozostają u klienta. (Do oferty należy załączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku). - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera (Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu) - Do oferty należy załączyć kopię oświadczenia producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Wsparcie producenta techniczne Telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Wymagania dodatkowe 1. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft, licencja na system operacyjny Windows 8 Professional 64bit PL + nośniki 2. Wbudowane porty i złącza: - portywideo: min. 1 szt VGA i 1 szt Display Port - min. 10 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: minimum 4 porty USB 2.0 z przodu i 6 portów USB z tyłu w tym min 4 szt USB 3.0, - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy. - serial port (RS-232) - 2 szt PS/2 3. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..

6 4. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI 5. Płyta główna z chipsetem min Q75, wyposażona w: - 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 1600MHz - sloty: 1 sztpcie x16 Gen 3, 2 sztpcie x1, 1 szt PCI - 4 złącza SATA w tym min 1 szt SATA III 6. Klawiatura USB w układzie polski programisty 7. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) + podkładka pod mysz (matowa) 8. Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 SuperMulti Monitor, Rodzaj I przekątna 19 cali, ekran 4:3 rodzaj podświetlenia LED rozdzielczość nominalna 1280 x 1024 piksele kontrast min. 1000:1 jasność min. 250 cd/m² wielkość plamki max 0.29 mm czas reakcji plamki max 5 ms kąt widzenia pion min. 160 kąt widzenia poziom min. 160 ilość wyświetlanych kolorów min mln złącza 15-stykowe złącze D-Sub, DVI-D (HDCP porty wejścia/wyjścia słuchawkowe, co najmniej 2 wbudowane porty USB w wersji nie mniejszej niż 2.0 wbudowane głośniki 2 x min. 1W kolor obudowy czarny Regulacja kąta pochylenia tak Regulacja wysokości tak min 100 mm Zasilanie Monitor dostosowany do pracy w polskich standardach zasilania (230 V/50 Hz) Gwarancja - Minimum 36 miesięcy w serwisie zewnętrznym. Firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta (Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu). - Do oferty należy załączyć kopię oświadczenia producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W zestawie kabel DVI-D, kabel D-SUB, kabel zasilający, instrukcja, kabel USB w standardzie zgodnym z wbudowanymi portami USB w celu połączenia z komputerem spełniane normy jakościowe Co najmniej: Energy Star

7 CZĘŚĆ II Ultrabook Ekran Procesor 13,3 LED o rozdzielczości 1366x768, ekran dotykowy. Procesor dwurdzeniowy do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 1.7 GHz, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ Płyta główna Wspomagająca technologię dwurdzeniowości; Chipset Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora. - w pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania ultrabooka z zewnętrznych urządzeń. - możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku BIOS twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM - możliwość wyłączenia/włączenia zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych - możliwość włączenia/wyłączenia portów USB. Obudowa Obudowa wykonana z aluminium wyposażona w diody informujące użytkownika o rozładowanej baterii. Pamięć RAM Min. 4 GB RAM Dysk twardy Sata 500 GB min obr/min Karta graficzna Zintegrowana z obsługą DirectX 10, Shader Model 4.0, OpenGL 2.0. Karta dźwiękowa Zintegrowana Karta sieciowa 10/100/1000Mbps - wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa z obsługą standardu b/g/n Łączność bezprzewodowa - wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 4.0 (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB). min. 1 x Czytnik Kart pamięci SD min. 2 x USB (2.0), Porty/złącza min. 1 x USB (3.0) min. 1 x Gniazdo słuchawkowe min. 1 X HDMI 1,3a min. 1 x VGA Port (D-sub) Klawiatura Z klawiszami separowanymi, Urządzenie wskazujące Touch Pad (płytka dotykowa) Kamera Wbudowana kamera o rozdzielczości HD. Napęd optyczny Bez wbudowanego napędu optycznego. Bateria Bateria min mah,. Zasilacz Dedykowany do oferowanego ultrabooka, dostosowany do pracy w polskich standardach zasilania (230 V/50 Hz) Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 8 Professional 64bit PL (system System operacyjny operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w ultrabooku) z funkcją recovery. Z możliwością zainstalowania Microsoft Windows 7 Professional 64bit PL Zainstalowane oprogramowanie producenta komputera zarządzające wydajnością oraz Dodatkowe oprogramowanie poziomem poboru mocy w czasie pracy na bateriach oraz przy zasilaniu zewnętrznym. Oprogramowanie producenta umożliwiające szybką konfigurację ustawień sieciowych. Ciężar Max. do 1800 g (z baterią) Min. 24 miesiące w systemie door-to-door na ultrabooka Możliwość konsultacji - telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta ultrabooka (Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu). Gwarancja i wsparcie - Do oferty należy załączyć kopię oświadczenia producenta ultrabooka, że w przypadku techniczne nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta ultrabooka realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta modelu

8 Certyfikaty i standardy ultrabooka. - Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu). - Deklaracja zgodności CE (Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu). Zewnętrzny napęd optyczny Producent Zalecany ten sam co ultrabooka rodzaj Zewnętrzny SlimDVD+/-RW Interfejs Min USB 2.0 czas dostępu dla CD Max 160 ms czas dostępu dla DVD Max 160 ms zapis DVD+/-R Min. 8 x zapis DVD+/-RW Min. 6 x zapis DVD+/-R DL Min. 6 x zapis CD-R Min. 24 x zapis CD-RW Min. 16 x odczyt CD-ROM Min. 24 x odczyt DVD-ROM Min. 8 x Ciężar Max 300 g Współpraca z systemami Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2008 operacyjnymi Gwarancja i wsparcie techniczne - Min 24 miesiące w systemie door-to-door. Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta (Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu). W zestawie Kabel USB do podłączenia z komputerem, oprogramowanie do zapisu na nośnikach optycznych obsługiwanych przez to urządzenie CZĘŚĆ III Serwer Obudowa Procesor Liczba procesorów 1 Liczba 2 obsługiwanych procesorów Architektura Pamięć operacyjna Dysk twardy Kontroler Serwer o wysokości maksymalnie 4U do zamontowania w 19" szafie typu RACK wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami do zamontowania i wysuwania do celów serwisowych. Podstawa montażowa (chassis) oryginalna nieprzerabiana przez dostawcę. Architektura zgodna z x86, rozszerzenie 64-bit, przystosowany do pracy w układach dwuprocesorowych. Oferowany serwer musi osiągnąć w teście SPECint_rate2006 rezultat co najmniej 200 pkt. Testy muszą być wykonane zgodnie z regułami określonymi przez SPEC na oferowanym serwerze. 32 i 64 bitowa 32 GB z możliwością rozszerzenia, DDR3 1066MHz z technologią ECC lub równoważną 5 x 1 dysk 146 GB Typu SAS Hot-Swap, obr./min współpracujące z dostarczonym kontrolerem. Konfiguracja - partycja systemowa 2 dyski w RAID 1 oraz partycja danych RAID 5 Kontroler macierzowy SAS io kanałowy umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0, 1, 1+0, 5, 50, 6, 60, min. 512 MB pamięci podręcznej (cache) z własnym źródłem zasilania bateryjnego, po zainstalowaniu dysków 3 kieszenie wolne na dyski. Sloty PCI Min. 7 slotów PCI-e 2.0 x8 Napęd DVD 1. DVD-RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD, pełna wersja nieograniczona czasowo, wersja językowa PL. 2. Stacja dyskietek: 3,5" 1,44 MB (dopuszcza się urządzenia zewnętrzne USB) 3. Streamer wewnętrzny LTO 3, 200 GB bez kompresji i 400 GB po kompresji, komplet elementów do instalacji streamera w serwerze Karta sieciowa Karta graficzna Dwie karty sieciowe Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-on-LAN, RJ45 wspierająca loadbalancing, failover, TCP/IP Offload Engine, dla każdej karty sieciowej kabel UTP (przewód o dł. 3 m, kategorii 6 klasa E) Zintegrowana karta graficzna 8 MB RAM, VGA interface. Dodatkowo kabel KVM USB szt. 1

9 Porty Min. 1 x szeregowy, min. 5 portów - USB 2.0, w tym minimum dwa z przodu obudowy, VGA Zasilacz 2 zasilacze, redundantne typ Hot-plug. Dostosowane do pracy w polskich standardach (230 V/50 Hz, Kable zasilające min 3m z wtykami zgodnymi z gniazdami typu E). Nie akceptuje się stosowania adapterów, przejściówek. Chłodzenie Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug. Zarządzanie Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej min. na: wyłączenie, włączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i kart, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w dedykowanym slocie. Oprogramowanie zarządzające dedykowane przez producenta serwera. Dołączone nośniki z oprogramowaniem dla celów serwisowych i diagnostycznych wraz z instrukcją podstawowych czynności podczas instalacji i konfiguracji. Dołączony kabel do UTP (przewód o dł. 3 m, kategorii 6 klasa E) Oprogramowanie Oprogramowanie diagnostyczne dostarczane przez producenta serwera, umożliwiające administrowanie systemem oraz współpracę ze zdalnym systemem diagnozowania; Oprogramowanie do tworzenia kopii (backup-u) - najnowsza wersja obowiązująca na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert, spełniająca wymagania: a) obsługa backup-u systemu plików (z obsługą backupu otwartych plików), b) obsługa backupu maszyn wirtualnych utworzonych pod Windows 2012 Server Hyper-V (musi mieć możliwość wykonywania pełnego backupu maszyny wirtualnej) c) obsługa backupu Active Directory Wszystkie produkty muszą być dostarczone wraz z serwerem na nośnikach CD/DVD. Wymagane normy i Poprawna praca oferowanego systemu operacyjnego na oferowanym modelu serwera, certyfikaty - Certyfikatu Microsoft w zakresie kompatybilności oferowanego modelu serwera z systemem MS Windows 2012 Server (Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu). - Serwer wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy jakości ISO 9001 lub równoważnej na cały proces produkcji. (Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu). Gwarancja Warunki gwarancji Oznaczenie producenta Dodatkowe wymagania 36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta w następnym dniu roboczym, dyski twarde pozostają u klienta. (Do oferty należy załączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku). - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera (Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu). - Do oferty należy załączyć kopię oświadczenia producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Gwarancja przedawaryjna na procesory, dyski i pamięć, Dostawca musi dostarczyć użytkownikowi końcowemu darmowe uaktualnienia BIOS-u, firmware i sterowników, Po zakończeniu naprawy serwerów lub dostarczeniu sprzętu zastępczego, na życzenie Zamawiającego, Wykonawca zainstaluje od nowa na koszt własny określone w ramach przedmiotu zamówienia oprogramowanie, Zamawiający ma prawo: Instalować i wymieniać standardowe karty i urządzenia np.: modemy, karty sieciowe, dyski, zgodnie z wymaganiami technicznymi i przez kwalifikowany personel, Zmieniać lokalizację dostarczonego sprzętu w przypadku zmiany adresu siedziby (na terenie całego kraju), Przemieszczać dostarczony sprzęt do innych lokalizacji Zamawiającego, informując o tym fakcie Wykonawcę świadczącego usługi serwisu gwarancyjnego. Wszystkie pozycje muszą być oznakowane na opakowaniu oraz na obudowie(w widocznym miejscu) symbolem typu urządzenia zgodnie z niniejszą specyfikacją. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, oprogramowania i akcesoriów oraz: Skonfigurować system dyskowy serwerów w wymaganym RAID. Zainstalować oprogramowanie systemowe na dostarczonym serwerze. Dostarczyć wszystkie niezbędne kable kat.6 klasa E, jako wyposażenie do prawidłowej instalacji i pracy serwera, Zainstalować do oprogramowania wszystkie niezbędne i aktualne zestawy poprawek ServicePack oraz aktualne sterowniki i dostarczyć na oddzielnych nośnikach CD/DVD Dostarczyć instrukcje obsługi serwera w języku polskim lub angielskim.

10 CZĘŚĆ IV Kabel KVM USB Załącza PC: 1x HD 15 M 1x USB typ A(M) Złącza konsoli: 1x HD 15M Przeznaczenie: Konsola OXCA Długość Min 1,8m Kabel sieciowy (Patch Cord) Kategoria: Konstrukcja: Długość: Kolor: Rodzaj produktu: Wtyk: 6e FTP 1,5 m Szary Patch cord RJ-45 Kabel sieciowy (w rolce) Rodzaj Skrętka FTP Długość Min 295 mb Typ rdzenia Linka Ilość par 4 x 2 Kolor Szary Nagrywarka DVD Typ napędu: Kolor: Bufor: Prędkość odczytu płyt CD: Prędkość odczytu płyty CD-RW: Prędkość odczytu płyty DVD-ROM: Prędkość zapisu płyty CD-R: Prędkość zapisu płyty CD-RW: Prędkość zapisu płyty DVD-R: Prędkość zapisu płyty DVD+R: Klawiatura Typ klawiatur: Komunikacja z klawiaturą: Klawisze: Interface Kolor Myszka Typ myszy: Komunikacja z myszą: Rozdzielczość pracy: Profil: Ergonomiczny kształt: DVD-RW (wewnętrzny 5,25cala) Czarny 2 MB 48x 32x 24x 48x 32x 24x 24x Płaska Przewodowa Układ klawiszy standard, klawisze separowane (wyspowe), bez klawiatury numerycznej, zgodność z systemami Windows XP, 7 USB Czarny Optyczna Przewodowa 1000 dpi Dla prawo i leworęcznych Tak

11 Ilość przycisków: Rolka przewijania: Interface: Kolor: 3 (w tym jeden pod rolką) 1 szt. USB z konwerterem PS/2 Czarny Karta sieciowa Interface PCI 2.2, PCI 2.1 Rodzaj: Wewnętrzna Porty: 1xRJ-45 Diody sygnalizacyjne: Połączenie/Aktywność 10 Mbps (dioda) Połączenie/Aktywność 100 Mbps (dioda) Połączenie/Aktywność 1000 Mbps (dioda) Full Duplex (dioda) Boot ROM: Możliwość instalacji Funkcje: IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.3x Transmisja dwukierunkowa: Full Duplex (10/100/1000Mbps) Half Duplex (10/100Mbps) Automatyczna negocjacja: Tak Prędkości transferu danych [Mbps]: Protokoły i standardy: IEEE IEEE 802.3u IEEE 802.3ab Obsługiwane systemu operacyjne: Windows XP, Windows 7, Windows Vista Certyfikaty: FCC CE Zasilacz do komputera PC Standard ATX (86 x 140 x 150 mm) Dostosowany do pracy w polskich standardach zasilania (230 V/50 Hz) Moc zasilacza 500 W PFC Pasywny Rodzaj chłodzenia Wentylator 120 mm ATX 24-pin (20+4) Tak PCI-E 6-pin Tak Sata 10 wtyczek Molex 12 wtyczek Inne EPS12V +12V Odpinane złącza Posiada Switch (niezarządzalny) Standardy i protokoły IEEE 802.3/802.3u/ 802.3ab/ 802.3x porty RJ45 10/100/1000Mb/s, Auto-Negocjacja, Auto- MDI/MDIX Zailanie Bezwentylatorowy Dioda LED Certyfikaty W zestawie Wymagania systemowe Gwarancja CSMA/CD Ilość VAC, 50/60Hz tak Zasilanie Wskaźniki połączenia, prędkości oraz aktywności wbudowane w każdy z portów RJ45 CE, FCC, RoHS 5-Portowy przełącznik typu desktop 10/100/1000Mbps Zasilacz dostosowany do pracy w polskich standardach zasilania (230 V/50 Hz) Instrukcja użytkownika Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 7, Mac OS, NetWare, UNIX lub Linux. 2 lata

12 Monitor, Rodzaj II przekątna 27 cali, 16:9, ekran panoramiczny Typ panelu AH-IPS rodzaj podświetlenia LED rozdzielczość nominalna 1920x1080 piksele, Full HD 1080P kontrast :1 dynamiczny jasność min. 250 cd/m² wielkość plamki max mm czas reakcji plamki max 5 ms kąt widzenia pion min. 178 kąt widzenia poziom min. 178 ilość wyświetlanych kolorów min mln porty wejścia/wyjścia Wejścia wideo:hdmi x 2, D-Sub, DVI-D (via HDMI-to-DVI cable) Wejście audio: Mini-jack 3,5mm Wejście AV: HDMI Wejścia audio: Mini-jack 3,5mm wbudowane głośniki 2 x min. 3W kolor obudowy Czarny/srebrny Regulacja kąta pochylenia +20 ~-5 Gwarancja Minimum 36 miesięcy w serwisie zewnętrznym. W zestawie Kabel VGA, Kabel audio, Zasilacz (dostosowany do pracy w polskich standardach zasilania (230 V/50 Hz), Power adapter, Podręcznik użytkownika, HDMI-to-DVI cable, Karta gwarancyjna spełniane normy jakościowe Co najmniej: Energy Star

13 ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ - Formularz oferty... (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Prokuratura Apelacyjna Krakowskie Przedmieście Warszawa O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY APELACYJNEJ W WARSZAWIE 1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z treścią SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, 2. Przedmiotem dostawy są urządzenia spełniające wszystkie wymagania określone w załączniku Nr 1 do SIWZ, zgodnie z załączonym do niniejszej oferty formularzem cenowym: I. Część pierwsza: Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wynosi : netto (bez podatku VAT)....zł. plus podatek VAT... % brutto (z doliczeniem podatku VAT).... zł. słownie: , która nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy. II. Część druga: Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wynosi : netto (bez podatku VAT)....zł. plus podatek VAT... % brutto (z doliczeniem podatku VAT).... zł. słownie: , która nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy.

14 III. Część trzecia: Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wynosi : netto (bez podatku VAT)....zł. plus podatek VAT... % brutto (z doliczeniem podatku VAT).... zł. słownie: , która nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy. IV. Część czwarta: Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wynosi : netto (bez podatku VAT)....zł. plus podatek VAT... % brutto (z doliczeniem podatku VAT).... zł. słownie: , która nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy. 3. Zobowiązujemy się do realizacji umowy w nieprzekraczalnym terminie 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 4. Okres i warunki gwarancji na dostarczany sprzęt są zgodne z wymogami SIWZ. 5. Telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta oferowanego komputera stacjonarnego 6. Warunki płatności są zgodne z SIWZ 7. Oświadczamy, że każdy oferowany sprzęt posiada certyfikat CE. Certyfikaty CE zostaną przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy sprzętu. 8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 10. Wadium w kwocie zł zostało wniesione w dniu... w formie... Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto Nr Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte w załączonym do SIWZ projekcie i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na ww. warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 12. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości.. zł w formie

15 13. Zamówienie wykonamy samodzielnie* Część zamówienia (określić zakres)... zamierzamy powierzyć podwykonawcom* 14. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:.. tel fax.., Ofertę niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. *- niepotrzebne skreślić lub wypełnić Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są: Miejsce i data:... (podpis upoważnionego przedstawiciela)

16 FORMULARZ CENOWY Część Pierwsza Lp. Rodzaj sprzętu Model, symbol, producent oferowanego sprzętu Ilość Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Komputer Monitor Rodzaj I 173 Razem Część Druga Lp. Rodzaj sprzętu Model, symbol, producent oferowanego urządzenia Ilość Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Ultrabook 22 2 Zewnętrzny napęd optyczny 5 Razem Krakowskie Przedmieście 25, Warszawa tel. (22) , fax. (22)

17 Część Trzecia Lp. Rodzaj sprzętu Model, symbol, producent oferowanego urządzenia 1 Serwer 1 Ilość Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto Wartość netto Wartość brutto Razem Część Czwarta Lp. Rodzaj sprzętu Model, symbol, producent oferowanego urządzenia 1 Kabel KVM USB 7 Ilość Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto Wartość netto Wartość brutto 2 Kabel sieciowy (Patch Cord) Kabel sieciowy (w rolce) 1 4 Nagrywarka DVD 2 5 Klawiatura 30 6 Myszka 45 7 Karta sieciowa 10 8 Zasilacz do komputera PC 5 9 Switch 6 10 Monitor Rodzaj II 10 Razem 17 / 18

18 Krakowskie Przedmieście 25, Warszawa tel. (22) , fax. (22)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Zestawienie ilościowe 1. Zestaw komputerowy... szt. 22 Np. Fujitsu P2760 2. Laptop 1... szt. 3 Np. HP ProBook 6555b (wd720ea) 3. Laptop 2... szt. 3 Np. HP Probook 6555b (wd722ea) 4. Laptop 3... szt. 1

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Nr postępowania WNB.243.4.2013.AM Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy Z ogólnej liczby stron Nazwa wykonawcy: Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: Adres e-mail: FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2358/14 WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo