Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w prowadzonym postępowaniu Nr ZP/3/A/2013 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, wpłynęły zapytania od Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający prezentuje pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego. Pytanie Nr 1: W Specyfikacji technicznej dla części I, w opisie warunków gwarancji dla komputera stacjonarnego oraz monitora Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu z SIWZ, ponieważ jest on niezgodny z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. poz. 759, z późn. zm) oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać od wykonawców dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Należy przy tym wyjaśnić, że można wyróżnić dwa rodzaje dokumentów: 1. dokumenty przedmiotowe, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy PZP, potwierdzające, że oferowane przez wykonawców dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i 2. dokumenty podmiotowe tj. potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy PZP), o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Żądanie dostarczenia wymienionego wyżej oświadczenia producenta było przedmiotem rozpoznania przez Krajową Izbę Odwoławczą. W wyroku z 19 października 2009 r., sygn. Akt KIO/UZP 1268/09, Izba stwierdziła: Natomiast ( ) oświadczenie, tj. oświadczenie producenta serwerów o akceptacji warunków serwisu i zobowiązaniu o przejęciu obowiązków serwisowych w przypadku nie wywiązywania się z tych obowiązków przez wybranego wykonawcę nie jest w ocenie Izby ani dokumentem potwierdzającym spełnienie przez danego wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), ani potwierdzającym spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). ( ) Należy przy tym podkreślić, iż stosownie do treści art. 25 ust. 1 zd. 1 ustawy Pzp zamawiający może

2 żądać wyłącznie tych dokumentów, które potwierdzają spełnienie warunków udziału wykonawcy w postępowaniu oraz wymagań w zakresie oferowanego sprzętu. Tym samym żądanie oświadczenia producenta o wskazanej wyżej treści należy uznać za nieuprawnione. W związku z powyższym żądanie Zamawiającego dołączenia do oferty oświadczenia producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, i powinno zostać wykreślone z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z wyrokiem KIO/UZP 91/09 z dnia 3 lutego 2009 r. P.z.p. nie powinna być stosowana i interpretowana jedynie przez pryzmat pojmowanej absolutnie zasady równej konkurencji, a w oderwaniu od innego celu jej regulacji, jakim jest zapewnienie dokonywania racjonalnych i celowych zakupów. Dopuszczenie stosowania przepisów ustawy prowadzące do narzucania zamawiającym dokonywania zakupów, które nie odpowiadają jego potrzebom i utrudniają prowadzenie statutowej działalności, nie daje pogodzić się z postulatem racjonalności ustawodawcy. Ponadto, Zamawiający ma prawo żądać wyższych parametrów niż przewidywane normą, jeżeli uzna to za uzasadnione, gdyż to przede wszystkim Zamawiający decyduje o tym co chce uzyskać. (KIO/UZP 272/08). Odnosząc się do kwestii niezgodności z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane poprzez żądanie przez Zamawiającego złożenia oświadczenia producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem, wniosek Wykonawcy o wykreślenie tego zapisu z SIWZ, Zamawiający uznaje za bezzasadny. Wynika to wprost z literalnego brzmienia przepisu 6 ust. 1 wyżej cyt. rozporządzenia, a mianowicie użytego przez ustawodawcę zwrotu w szczególności ( ) co oznacza że przykładowe wymienione w nim zaświadczenia nie stanowią katalogu zamkniętego, ponadto co do zasady KIO nie wyklucza możliwości żądania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczeń/ dokumentów pochodzących od osób i podmiotów trzecich a nie wyłącznie od Wykonawcy (KIO/UZP 1010/09) w tym także oświadczenia, którego dotyczy zapytanie Wykonawcy. Pytanie Nr 2: W Specyfikacji technicznej dla części I, w opisie monitora rodzaj I, Zamawiający wymaga posiadania przez monitor EPEAT Gold. Wnioskujemy o wykreślenie powyższego zapisu. Wymagana przez Zamawiającego zgodność z EPEAT narusza przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Żądany certyfikat nie należy do żadnej kategorii dokumentów określonych w tym rozporządzeniu, ponieważ nie jest wydawany przez instytucję powołaną do kontroli jakości, ani do ustalania zgodności z normami europejskimi. Chcemy zauważyć, że, zgodnie z wyrokiem KIO 483/11: Ustosunkowując się do żądania zamawiającego, dotyczącego wymogu dostarczenia Certyfikatu EPEAT ( ), Izba stwierdziła, że wymagany dokument nie jest dokumentem, o których mowa w rozporządzeniu ( ) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. ( ) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności: 1. próbek, opisów lub fotografii; 2. opisu urządzeń technicznych, instrukcji obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia; 3. zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

3 4. zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich; 5. zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMEAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji. Tymczasem EPEAT nie jest ani normą ani certyfikatem. EPEAT to amerykański program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku, będący projektem GEC (Green Electronics Council z siedzibą w Portland w stanie Oregon w USA) powstałym w odpowiedzi i na bazie europejskich uregulowań prawnych w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska oraz obrotu odpadami elektronicznymi. Co prawda cytowany wyżej przepis 5 rozporządzenia nie wyczerpuje katalogu dokumentów, jakich może żądać zamawiający w celu potwierdzenia postawionych wymagań, niemniej jednak charakter żądań musi być uzasadniony i nie może być dyskryminujący wobec niektórych wykonawców. W ocenie Izby żądanie dostarczenia dokumentu, który otrzymują firmy amerykańskie lub takie, które mają zarejestrowane oddziały w USA stanowi rażące naruszenie określonej w art.7 ust.1 ustawy Pzp zasady równego traktowania wykonawców. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia część I, Monitor, Rodzaj I, Spełnione normy jakościowe: dotychczasowy zapis: Spełnione normy jakościowe. Co najmniej: TCO 5.0, ISO lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5.0. otrzymuje brzmienie: Spełnione normy jakościowe. Co najmniej: TCO 5.0, ISO lub ISO 9241, Energy Star 5.0. Jednocześnie wobec zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku uwzględnienia pytań Wykonawców oraz doprecyzowania oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający publikuje zmodyfikowaną treść załączników do SIWZ, w których zmiany zostały zaznaczone kolorem niebieskim. Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.... (data i podpis Kierownika Zamawiającego)

4 ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I Komputer stacjonarny Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. Procesor Min. 4-rdzeniowy, min 3,2GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min punktów. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony: potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ Pamięć operacyjna 1 x 4GB 1333 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę Parametry pamieci masowej Min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. Karta Graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa BIOS, bezpieczeństwo Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.1 oraz rozdzielczości Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik Obudowa małogabarytowa pracująca zarówno w pionie jak i w poziomie, o maksymalnej sumie wymiarów zewnętrznych 85 cm posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25 i 1 zewnętrzną półkę 3,5 oraz min 1 wewnętrzną półkę 3,5. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie złączy PCI oraz płyty głównej uszkodzenie kontrolera Video. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady typu Kensington). Komputer dostosowany do pracy w polskich standardach zasilania (230 V/50 Hz) BIOS: 1. Możliwość odczytania wersji BIOS oraz modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni, prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3 2. Możliwość odczytania informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach, 3. Możliwość odczytania informacji o dysku twardym: model oraz pojemność a także informacji o napędzie optycznym 4. Możliwość wyłączenia/włączenia: karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB, kart rozszerzeń/slotów PCI z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 5. Kontrola sekwencji BOOT-ującej 6. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 7. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 8. Skonfigurowania hasła Power On oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa

5 Zarządzanie 1. Dołączone dedykowane przez producenta komputera oprogramowanie umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizację i zmianę ustawień BIOS u oraz na zdalną aktualizację sterowników. 2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD 3. Dołączone dedykowane przez producenta komputera oprogramowanie umożliwiające realizacje w/w funkcjonalności. Certyfikaty i standardy - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu) - Deklaracja zgodności CE (Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu) - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star Do oferty należy załączyć kopię certyfikatu lub wpisu dotyczącego oferowanego modelu komputera i typu obudowy w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Ergonomia - Maksymalnie 22 db z pozycji obserwatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; (Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu w postaci certyfikatu lub deklaracji producenta) Warunki gwarancji 36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta w następnym dniu roboczym, dyski twarde pozostają u klienta. (Do oferty należy załączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku). - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera (Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu) - Do oferty należy załączyć kopię oświadczenia producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Wsparcie producenta techniczne Telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Wymagania dodatkowe 1. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft, licencja na system operacyjny Windows 8 Professional 64bit PL + nośniki 2. Wbudowane porty i złącza: - portywideo: min. 1 szt VGA i 1 szt Display Port - min. 10 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: minimum 4 porty USB 2.0 z przodu i 6 portów USB z tyłu w tym min 4 szt USB 3.0, - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy. - serial port (RS-232) - 2 szt PS/2 3. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..

6 4. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI 5. Płyta główna z chipsetem min Q75, wyposażona w: - 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 1600MHz - sloty: 1 sztpcie x16 Gen 3, 2 sztpcie x1, 1 szt PCI - 4 złącza SATA w tym min 1 szt SATA III 6. Klawiatura USB w układzie polski programisty 7. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) + podkładka pod mysz (matowa) 8. Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 SuperMulti Monitor, Rodzaj I przekątna 19 cali, ekran 4:3 rodzaj podświetlenia LED rozdzielczość nominalna 1280 x 1024 piksele kontrast min. 1000:1 jasność min. 250 cd/m² wielkość plamki max 0.29 mm czas reakcji plamki max 5 ms kąt widzenia pion min. 160 kąt widzenia poziom min. 160 ilość wyświetlanych kolorów min mln złącza 15-stykowe złącze D-Sub, DVI-D (HDCP porty wejścia/wyjścia słuchawkowe, co najmniej 2 wbudowane porty USB w wersji nie mniejszej niż 2.0 wbudowane głośniki 2 x min. 1W kolor obudowy czarny Regulacja kąta pochylenia tak Regulacja wysokości tak min 100 mm Zasilanie Monitor dostosowany do pracy w polskich standardach zasilania (230 V/50 Hz) Gwarancja - Minimum 36 miesięcy w serwisie zewnętrznym. Firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta (Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu). - Do oferty należy załączyć kopię oświadczenia producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W zestawie kabel DVI-D, kabel D-SUB, kabel zasilający, instrukcja, kabel USB w standardzie zgodnym z wbudowanymi portami USB w celu połączenia z komputerem spełniane normy jakościowe Co najmniej: Energy Star

7 CZĘŚĆ II Ultrabook Ekran Procesor 13,3 LED o rozdzielczości 1366x768, ekran dotykowy. Procesor dwurdzeniowy do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 1.7 GHz, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ Płyta główna Wspomagająca technologię dwurdzeniowości; Chipset Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora. - w pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania ultrabooka z zewnętrznych urządzeń. - możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku BIOS twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM - możliwość wyłączenia/włączenia zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych - możliwość włączenia/wyłączenia portów USB. Obudowa Obudowa wykonana z aluminium wyposażona w diody informujące użytkownika o rozładowanej baterii. Pamięć RAM Min. 4 GB RAM Dysk twardy Sata 500 GB min obr/min Karta graficzna Zintegrowana z obsługą DirectX 10, Shader Model 4.0, OpenGL 2.0. Karta dźwiękowa Zintegrowana Karta sieciowa 10/100/1000Mbps - wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa z obsługą standardu b/g/n Łączność bezprzewodowa - wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 4.0 (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB). min. 1 x Czytnik Kart pamięci SD min. 2 x USB (2.0), Porty/złącza min. 1 x USB (3.0) min. 1 x Gniazdo słuchawkowe min. 1 X HDMI 1,3a min. 1 x VGA Port (D-sub) Klawiatura Z klawiszami separowanymi, Urządzenie wskazujące Touch Pad (płytka dotykowa) Kamera Wbudowana kamera o rozdzielczości HD. Napęd optyczny Bez wbudowanego napędu optycznego. Bateria Bateria min mah,. Zasilacz Dedykowany do oferowanego ultrabooka, dostosowany do pracy w polskich standardach zasilania (230 V/50 Hz) Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 8 Professional 64bit PL (system System operacyjny operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w ultrabooku) z funkcją recovery. Z możliwością zainstalowania Microsoft Windows 7 Professional 64bit PL Zainstalowane oprogramowanie producenta komputera zarządzające wydajnością oraz Dodatkowe oprogramowanie poziomem poboru mocy w czasie pracy na bateriach oraz przy zasilaniu zewnętrznym. Oprogramowanie producenta umożliwiające szybką konfigurację ustawień sieciowych. Ciężar Max. do 1800 g (z baterią) Min. 24 miesiące w systemie door-to-door na ultrabooka Możliwość konsultacji - telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta ultrabooka (Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu). Gwarancja i wsparcie - Do oferty należy załączyć kopię oświadczenia producenta ultrabooka, że w przypadku techniczne nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta ultrabooka realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta modelu

8 Certyfikaty i standardy ultrabooka. - Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu). - Deklaracja zgodności CE (Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu). Zewnętrzny napęd optyczny Producent Zalecany ten sam co ultrabooka rodzaj Zewnętrzny SlimDVD+/-RW Interfejs Min USB 2.0 czas dostępu dla CD Max 160 ms czas dostępu dla DVD Max 160 ms zapis DVD+/-R Min. 8 x zapis DVD+/-RW Min. 6 x zapis DVD+/-R DL Min. 6 x zapis CD-R Min. 24 x zapis CD-RW Min. 16 x odczyt CD-ROM Min. 24 x odczyt DVD-ROM Min. 8 x Ciężar Max 300 g Współpraca z systemami Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2008 operacyjnymi Gwarancja i wsparcie techniczne - Min 24 miesiące w systemie door-to-door. Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta (Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu). W zestawie Kabel USB do podłączenia z komputerem, oprogramowanie do zapisu na nośnikach optycznych obsługiwanych przez to urządzenie CZĘŚĆ III Serwer Obudowa Procesor Liczba procesorów 1 Liczba 2 obsługiwanych procesorów Architektura Pamięć operacyjna Dysk twardy Kontroler Serwer o wysokości maksymalnie 4U do zamontowania w 19" szafie typu RACK wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami do zamontowania i wysuwania do celów serwisowych. Podstawa montażowa (chassis) oryginalna nieprzerabiana przez dostawcę. Architektura zgodna z x86, rozszerzenie 64-bit, przystosowany do pracy w układach dwuprocesorowych. Oferowany serwer musi osiągnąć w teście SPECint_rate2006 rezultat co najmniej 200 pkt. Testy muszą być wykonane zgodnie z regułami określonymi przez SPEC na oferowanym serwerze. 32 i 64 bitowa 32 GB z możliwością rozszerzenia, DDR3 1066MHz z technologią ECC lub równoważną 5 x 1 dysk 146 GB Typu SAS Hot-Swap, obr./min współpracujące z dostarczonym kontrolerem. Konfiguracja - partycja systemowa 2 dyski w RAID 1 oraz partycja danych RAID 5 Kontroler macierzowy SAS io kanałowy umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0, 1, 1+0, 5, 50, 6, 60, min. 512 MB pamięci podręcznej (cache) z własnym źródłem zasilania bateryjnego, po zainstalowaniu dysków 3 kieszenie wolne na dyski. Sloty PCI Min. 7 slotów PCI-e 2.0 x8 Napęd DVD 1. DVD-RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD, pełna wersja nieograniczona czasowo, wersja językowa PL. 2. Stacja dyskietek: 3,5" 1,44 MB (dopuszcza się urządzenia zewnętrzne USB) 3. Streamer wewnętrzny LTO 3, 200 GB bez kompresji i 400 GB po kompresji, komplet elementów do instalacji streamera w serwerze Karta sieciowa Karta graficzna Dwie karty sieciowe Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-on-LAN, RJ45 wspierająca loadbalancing, failover, TCP/IP Offload Engine, dla każdej karty sieciowej kabel UTP (przewód o dł. 3 m, kategorii 6 klasa E) Zintegrowana karta graficzna 8 MB RAM, VGA interface. Dodatkowo kabel KVM USB szt. 1

9 Porty Min. 1 x szeregowy, min. 5 portów - USB 2.0, w tym minimum dwa z przodu obudowy, VGA Zasilacz 2 zasilacze, redundantne typ Hot-plug. Dostosowane do pracy w polskich standardach (230 V/50 Hz, Kable zasilające min 3m z wtykami zgodnymi z gniazdami typu E). Nie akceptuje się stosowania adapterów, przejściówek. Chłodzenie Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug. Zarządzanie Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej min. na: wyłączenie, włączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i kart, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w dedykowanym slocie. Oprogramowanie zarządzające dedykowane przez producenta serwera. Dołączone nośniki z oprogramowaniem dla celów serwisowych i diagnostycznych wraz z instrukcją podstawowych czynności podczas instalacji i konfiguracji. Dołączony kabel do UTP (przewód o dł. 3 m, kategorii 6 klasa E) Oprogramowanie Oprogramowanie diagnostyczne dostarczane przez producenta serwera, umożliwiające administrowanie systemem oraz współpracę ze zdalnym systemem diagnozowania; Oprogramowanie do tworzenia kopii (backup-u) - najnowsza wersja obowiązująca na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert, spełniająca wymagania: a) obsługa backup-u systemu plików (z obsługą backupu otwartych plików), b) obsługa backupu maszyn wirtualnych utworzonych pod Windows 2012 Server Hyper-V (musi mieć możliwość wykonywania pełnego backupu maszyny wirtualnej) c) obsługa backupu Active Directory Wszystkie produkty muszą być dostarczone wraz z serwerem na nośnikach CD/DVD. Wymagane normy i Poprawna praca oferowanego systemu operacyjnego na oferowanym modelu serwera, certyfikaty - Certyfikatu Microsoft w zakresie kompatybilności oferowanego modelu serwera z systemem MS Windows 2012 Server (Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu). - Serwer wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy jakości ISO 9001 lub równoważnej na cały proces produkcji. (Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu). Gwarancja Warunki gwarancji Oznaczenie producenta Dodatkowe wymagania 36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta w następnym dniu roboczym, dyski twarde pozostają u klienta. (Do oferty należy załączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku). - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera (Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogu). - Do oferty należy załączyć kopię oświadczenia producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Gwarancja przedawaryjna na procesory, dyski i pamięć, Dostawca musi dostarczyć użytkownikowi końcowemu darmowe uaktualnienia BIOS-u, firmware i sterowników, Po zakończeniu naprawy serwerów lub dostarczeniu sprzętu zastępczego, na życzenie Zamawiającego, Wykonawca zainstaluje od nowa na koszt własny określone w ramach przedmiotu zamówienia oprogramowanie, Zamawiający ma prawo: Instalować i wymieniać standardowe karty i urządzenia np.: modemy, karty sieciowe, dyski, zgodnie z wymaganiami technicznymi i przez kwalifikowany personel, Zmieniać lokalizację dostarczonego sprzętu w przypadku zmiany adresu siedziby (na terenie całego kraju), Przemieszczać dostarczony sprzęt do innych lokalizacji Zamawiającego, informując o tym fakcie Wykonawcę świadczącego usługi serwisu gwarancyjnego. Wszystkie pozycje muszą być oznakowane na opakowaniu oraz na obudowie(w widocznym miejscu) symbolem typu urządzenia zgodnie z niniejszą specyfikacją. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, oprogramowania i akcesoriów oraz: Skonfigurować system dyskowy serwerów w wymaganym RAID. Zainstalować oprogramowanie systemowe na dostarczonym serwerze. Dostarczyć wszystkie niezbędne kable kat.6 klasa E, jako wyposażenie do prawidłowej instalacji i pracy serwera, Zainstalować do oprogramowania wszystkie niezbędne i aktualne zestawy poprawek ServicePack oraz aktualne sterowniki i dostarczyć na oddzielnych nośnikach CD/DVD Dostarczyć instrukcje obsługi serwera w języku polskim lub angielskim.

10 CZĘŚĆ IV Kabel KVM USB Załącza PC: 1x HD 15 M 1x USB typ A(M) Złącza konsoli: 1x HD 15M Przeznaczenie: Konsola OXCA Długość Min 1,8m Kabel sieciowy (Patch Cord) Kategoria: Konstrukcja: Długość: Kolor: Rodzaj produktu: Wtyk: 6e FTP 1,5 m Szary Patch cord RJ-45 Kabel sieciowy (w rolce) Rodzaj Skrętka FTP Długość Min 295 mb Typ rdzenia Linka Ilość par 4 x 2 Kolor Szary Nagrywarka DVD Typ napędu: Kolor: Bufor: Prędkość odczytu płyt CD: Prędkość odczytu płyty CD-RW: Prędkość odczytu płyty DVD-ROM: Prędkość zapisu płyty CD-R: Prędkość zapisu płyty CD-RW: Prędkość zapisu płyty DVD-R: Prędkość zapisu płyty DVD+R: Klawiatura Typ klawiatur: Komunikacja z klawiaturą: Klawisze: Interface Kolor Myszka Typ myszy: Komunikacja z myszą: Rozdzielczość pracy: Profil: Ergonomiczny kształt: DVD-RW (wewnętrzny 5,25cala) Czarny 2 MB 48x 32x 24x 48x 32x 24x 24x Płaska Przewodowa Układ klawiszy standard, klawisze separowane (wyspowe), bez klawiatury numerycznej, zgodność z systemami Windows XP, 7 USB Czarny Optyczna Przewodowa 1000 dpi Dla prawo i leworęcznych Tak

11 Ilość przycisków: Rolka przewijania: Interface: Kolor: 3 (w tym jeden pod rolką) 1 szt. USB z konwerterem PS/2 Czarny Karta sieciowa Interface PCI 2.2, PCI 2.1 Rodzaj: Wewnętrzna Porty: 1xRJ-45 Diody sygnalizacyjne: Połączenie/Aktywność 10 Mbps (dioda) Połączenie/Aktywność 100 Mbps (dioda) Połączenie/Aktywność 1000 Mbps (dioda) Full Duplex (dioda) Boot ROM: Możliwość instalacji Funkcje: IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.3x Transmisja dwukierunkowa: Full Duplex (10/100/1000Mbps) Half Duplex (10/100Mbps) Automatyczna negocjacja: Tak Prędkości transferu danych [Mbps]: Protokoły i standardy: IEEE IEEE 802.3u IEEE 802.3ab Obsługiwane systemu operacyjne: Windows XP, Windows 7, Windows Vista Certyfikaty: FCC CE Zasilacz do komputera PC Standard ATX (86 x 140 x 150 mm) Dostosowany do pracy w polskich standardach zasilania (230 V/50 Hz) Moc zasilacza 500 W PFC Pasywny Rodzaj chłodzenia Wentylator 120 mm ATX 24-pin (20+4) Tak PCI-E 6-pin Tak Sata 10 wtyczek Molex 12 wtyczek Inne EPS12V +12V Odpinane złącza Posiada Switch (niezarządzalny) Standardy i protokoły IEEE 802.3/802.3u/ 802.3ab/ 802.3x porty RJ45 10/100/1000Mb/s, Auto-Negocjacja, Auto- MDI/MDIX Zailanie Bezwentylatorowy Dioda LED Certyfikaty W zestawie Wymagania systemowe Gwarancja CSMA/CD Ilość VAC, 50/60Hz tak Zasilanie Wskaźniki połączenia, prędkości oraz aktywności wbudowane w każdy z portów RJ45 CE, FCC, RoHS 5-Portowy przełącznik typu desktop 10/100/1000Mbps Zasilacz dostosowany do pracy w polskich standardach zasilania (230 V/50 Hz) Instrukcja użytkownika Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 7, Mac OS, NetWare, UNIX lub Linux. 2 lata

12 Monitor, Rodzaj II przekątna 27 cali, 16:9, ekran panoramiczny Typ panelu AH-IPS rodzaj podświetlenia LED rozdzielczość nominalna 1920x1080 piksele, Full HD 1080P kontrast :1 dynamiczny jasność min. 250 cd/m² wielkość plamki max mm czas reakcji plamki max 5 ms kąt widzenia pion min. 178 kąt widzenia poziom min. 178 ilość wyświetlanych kolorów min mln porty wejścia/wyjścia Wejścia wideo:hdmi x 2, D-Sub, DVI-D (via HDMI-to-DVI cable) Wejście audio: Mini-jack 3,5mm Wejście AV: HDMI Wejścia audio: Mini-jack 3,5mm wbudowane głośniki 2 x min. 3W kolor obudowy Czarny/srebrny Regulacja kąta pochylenia +20 ~-5 Gwarancja Minimum 36 miesięcy w serwisie zewnętrznym. W zestawie Kabel VGA, Kabel audio, Zasilacz (dostosowany do pracy w polskich standardach zasilania (230 V/50 Hz), Power adapter, Podręcznik użytkownika, HDMI-to-DVI cable, Karta gwarancyjna spełniane normy jakościowe Co najmniej: Energy Star

13 ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ - Formularz oferty... (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Prokuratura Apelacyjna Krakowskie Przedmieście Warszawa O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY APELACYJNEJ W WARSZAWIE 1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z treścią SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, 2. Przedmiotem dostawy są urządzenia spełniające wszystkie wymagania określone w załączniku Nr 1 do SIWZ, zgodnie z załączonym do niniejszej oferty formularzem cenowym: I. Część pierwsza: Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wynosi : netto (bez podatku VAT)....zł. plus podatek VAT... % brutto (z doliczeniem podatku VAT).... zł. słownie: , która nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy. II. Część druga: Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wynosi : netto (bez podatku VAT)....zł. plus podatek VAT... % brutto (z doliczeniem podatku VAT).... zł. słownie: , która nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy.

14 III. Część trzecia: Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wynosi : netto (bez podatku VAT)....zł. plus podatek VAT... % brutto (z doliczeniem podatku VAT).... zł. słownie: , która nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy. IV. Część czwarta: Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wynosi : netto (bez podatku VAT)....zł. plus podatek VAT... % brutto (z doliczeniem podatku VAT).... zł. słownie: , która nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy. 3. Zobowiązujemy się do realizacji umowy w nieprzekraczalnym terminie 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 4. Okres i warunki gwarancji na dostarczany sprzęt są zgodne z wymogami SIWZ. 5. Telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta oferowanego komputera stacjonarnego 6. Warunki płatności są zgodne z SIWZ 7. Oświadczamy, że każdy oferowany sprzęt posiada certyfikat CE. Certyfikaty CE zostaną przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy sprzętu. 8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 10. Wadium w kwocie zł zostało wniesione w dniu... w formie... Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto Nr Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte w załączonym do SIWZ projekcie i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na ww. warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 12. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości.. zł w formie

15 13. Zamówienie wykonamy samodzielnie* Część zamówienia (określić zakres)... zamierzamy powierzyć podwykonawcom* 14. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:.. tel fax.., Ofertę niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. *- niepotrzebne skreślić lub wypełnić Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są: Miejsce i data:... (podpis upoważnionego przedstawiciela)

16 FORMULARZ CENOWY Część Pierwsza Lp. Rodzaj sprzętu Model, symbol, producent oferowanego sprzętu Ilość Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Komputer Monitor Rodzaj I 173 Razem Część Druga Lp. Rodzaj sprzętu Model, symbol, producent oferowanego urządzenia Ilość Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Ultrabook 22 2 Zewnętrzny napęd optyczny 5 Razem Krakowskie Przedmieście 25, Warszawa tel. (22) , fax. (22)

17 Część Trzecia Lp. Rodzaj sprzętu Model, symbol, producent oferowanego urządzenia 1 Serwer 1 Ilość Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto Wartość netto Wartość brutto Razem Część Czwarta Lp. Rodzaj sprzętu Model, symbol, producent oferowanego urządzenia 1 Kabel KVM USB 7 Ilość Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto Wartość netto Wartość brutto 2 Kabel sieciowy (Patch Cord) Kabel sieciowy (w rolce) 1 4 Nagrywarka DVD 2 5 Klawiatura 30 6 Myszka 45 7 Karta sieciowa 10 8 Zasilacz do komputera PC 5 9 Switch 6 10 Monitor Rodzaj II 10 Razem 17 / 18

18 Krakowskie Przedmieście 25, Warszawa tel. (22) , fax. (22)

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe UWAGA!!! Ceny za poniższy sprzęt nie obejmują ceny za program Microsoft Office Pro Plus 2016. W celu zakupu tego oprogramowania należy wystawić oddzielny wniosek na kwotę 330 zł. (brutto). Na poniższy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I Komputer stacjonarny Typ Zastosowanie Procesor Pamięć operacyjna Parametry pamieci masowej Karta Graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa

Bardziej szczegółowo

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP 1... 2 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 1... 4 LAPTOP 2... 5 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 2... 7 1 Część I: Komputery przenośne LAPTOP 1 Element Minimalne wymagania Parametry

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu. 5. Parametry pamięci masowej

Lp. Nazwa komponentu. 5. Parametry pamięci masowej Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów dla stacji roboczej administracja 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 2.

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 L.p. PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego Załącznik nr 7 do SIWZ Oferowane

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego.

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Załącznik Nr 1 do SIWZ.. FORMULARZ OFERTOWY Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Lp Opis Producent / nazwa modelu

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

CENNIK ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

CENNIK ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego CENNIK ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO PRODUKT PRODUCENT I NAZWA MODELU ILOŚĆ OFEROWANEGO SPRZĘTU [SZTUK].. PARAMETR CHARAKTERYZUJĄCY Typ Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej Do Wykonawców Wrocław, 16.03.2016r. CUI-DOAZ.331.3.2016 CUI/ZP/PN/3/2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej Działając na

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Komputery stacjonarne

UWAGA!!! Komputery stacjonarne UWAGA!!! Ceny za poniższy sprzęt nie obejmują ceny za program Microsoft Office Pro Plus 2016. W celu zakupu tego oprogramowania należy wystawić oddzielny wniosek na kwotę 330 zł. (brutto). Komputery stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne zamówienia:

Założenia ogólne zamówienia: Załącznik nr 1. Specyfikacja zamówienia nowych komputerów i oprogramowania do szkolnej pracowni komputerowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim Komputery zostaną zainstalowane w istniejącej

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr II.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia Wymagania ogólne: Lp. Opis produktu Ilość 1. Komputer 6 2. Komputer 1 4. Monitor 6 5.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014 Przedmiot zamówienia dla części I 1. Komputer (A) szt. 33 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający nie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/3/10

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Warszawa, dnia października 2010 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę serwerów - (publikacja

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka Pakiet nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Ilość 1 sztuka Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsług wielu aplikacji

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 203057-2012 z dnia 2012-09-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia 1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa niżej wymienionego

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/03/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ 2. Zastosowanie Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r..

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ I FORMULARZA OFERTY ZADANIE NR 1: 1. Zestaw komputerowy (14 sztuk)..(należy wpisać

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor Specyfikacja techniczna zadanie nr 1 przetarg nr 2/2016/WIP-WIP Załącznik nr 3 Komputer klasy PC desktop Parametr Procesor Pamięć operacyjna Dysk twardy Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model L Nazwa p. 1 Stacja robocza Parametry Ilość Konfiguracja sprzętowa i programowa / wymagania minimalne / 9 szt. Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r.

Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r. OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY www.kz.rcre.opolskie.pl Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r. Dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej LP NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu: WMIM /2017

Dotyczy przetargu: WMIM /2017 Część I, 2 sztuki 1 Obudowa Obudowa typu tower/rack (tower z możliwością monatżu szyn) o wysokości 4U z możliwością instalacji 8 dysków 3,5" Hot-Plug (Hot-Swappable) wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE Załącznik nr 6 do SIWZ POZ. 1 ZESTAW KOMPUTEROWY 1 MONITOR: Przekątna ekranu 21,5" Czas reakcji matrycy nie większa niż 5 ms Jasność ekranu nie mniejsza niż

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 3 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 3 specyfikacja techniczna I. Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa zestawów komputerowych i urządzeń peryferyjnych II. Informacje szczegółowe Zamówienie dotyczy dostawy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 3 specyfikacja

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:...

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:... Nr postępowania: ZSMI.271.6.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ... dnia..... pieczątka firmy Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych ul. Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork woj. pomorskie I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na starcie. Grupa I Komputery stacjonarne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wsparcie na starcie. Grupa I Komputery stacjonarne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup komputera stacjonarnego, drukarki oraz materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu pn.: Wsparcie na starcie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr PO.2611.36.2015 z dnia 03.11.2015 1. Komputer PC. Ilość 12 szt. Kategoria CPV: 30200000-1 Typ: Procesor: Płyta główna: Chipset płyty głównej: Zintegrowane sloty

Bardziej szczegółowo