Manual TMO-17. Mikrovågsugn Mikrobølgeovn Mikrofalowej Microwawe oven ANVÄNDARHANDBOK BRUKSANVISNING INSTRUKCJA OBSLUGI USER MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Manual TMO-17. Mikrovågsugn Mikrobølgeovn Mikrofalowej Microwawe oven ANVÄNDARHANDBOK BRUKSANVISNING INSTRUKCJA OBSLUGI USER MANUAL"

Transkrypt

1 Manual TMO-17 Mikrovågsugn Mikrobølgeovn Mikrofalowej Microwawe oven SE NO PL GB ANVÄNDARHANDBOK BRUKSANVISNING INSTRUKCJA OBSLUGI USER MANUAL TecLime Aps Sundsholmen 14 DK 9400 Nørresundby, Denmark

2 SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR... 4 Jordanslutning... 4 TEKNISKA DATA... 5 BESKRIVNING... 5 HANDHAVANDE... 5 Installation... 5 Radiostörningar... 6 Manöverpanel... 6 Effektinställningsknapp... 6 Tidinställningsknapp... 6 Tillagning... 6 Kärl... 7 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL... 7 FELSÖKNING... 7 Om ugnen inte fungerar... 7 NORSK 9 SIKKERHETSANVISNINGER... 9 Instruksjoner for jording... 9 TEKNISKE DATA BESKRIVELSE BRUK Installasjon Radioforstyrrelser Kontrollpanel Effektvelger Tidsvelger Bruk Hjelp til å velge riktig utstyr RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD FEILSØKING Hvis ovnen ikke fungerer POLSKI 14 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Podłączenie uziemienia DANE TECHNICZNE OPIS OBSŁUGA Montaż Zakłócenia radiowe Panel sterowania Pokrętło regulacji mocy Pokrętło regulacji czasu Przyrządzanie potraw Naczynia CZYSZCZENIE I KONSERWACJA WYKRYWANIE USTEREK Jeśli kuchenka nie działa... 18

3 ENGLISH 19 SAFETY INSTRUCTIONS Earth connection TECHNICAL DATA DESCRIPTION OPERATION Installation Radio interference Control panel Power setting knob Time setting button Cooking Cookware CLEANING AND MAINTENANCE TROUBLESHOOTING If the oven does not work... 23

4 SVENSKA SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Starta inte ugnen med luckan öppen, eftersom detta kan orsaka skadlig exponering för mikrovågsstrålning. Försök aldrig att koppla förbi eller modifiera förreglingssystemet. Placera inga föremål mellan ugnens framsida och luckan. Damm och rester av rengöringsmedel får inte finnas på tätningsytorna. Använd inte ugnen om den är skadad. Det är mycket viktigt att luckan kan stängas ordentligt och att det inte finns några skador på luckan (deformerad), gångjärn och spärrar (trasiga eller lösa) eller lucktätning och tätningsytor. Ugnen får endast justeras eller repareras av kvalificerad servicepersonal. Produkten får endast användas för avsedd användning som beskrivs i handboken. Frätande kemiska ämnen eller ångor får inte användas i produkten. Ugnen är avsedd för att värma, tillaga och torka livsmedel. Den är inte avsedd för industriell användning eller användning i laboratorium. Kör inte ugnen när den är tom. Använd inte apparaten om sladden eller stickproppen är skadad, om apparaten inte fungerar korrekt eller om den har skadats eller tappats. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller annan behörig person, för att undvika fara. Barn får inte använda ugnen utan övervakning om de inte fått lämpliga anvisningar för att använda ugnen på säkert sätt och förstår riskerna med att använda den felaktigt. Kontrollera ugnen ofta när du värmer livsmedel i förpackningar av plast eller papper, eftersom de kan fatta eld. Ta bort påsförslutare från pappers- och plastpåsar innan de placeras i ugnen. Stäng av ugnen eller dra ut stickproppen om det börjar ryka. Låt luckan vara stängd för att kväva eventuella lågor. Använd inte ugnen som förvaringsutrymme. Låt inte papper, kokkärl eller livsmedel ligga kvar i ugnen när den inte används. VARNING! Vätskor och livsmedel får inte värmas i täta förpackningar, eftersom de kan explodera. Vätska som värmts i mikrovågsugnen kan expandera kraftigt efter att den tagits ut ur ugnen. Hantera vätskebehållare försiktigt. Fritera inte livsmedel i ugnen. Het olja kan skada ugnen och kärlen och kan ge brännskador. Ägg med skal och hårdkokta ägg ska inte värmas i mikrovågsugnen, eftersom de kan explodera även efter att de har tagits ur mikrovågsugnen. Stick hål på livsmedel med tjockt skal, som potatis, hel squash, äpplen och kastanjer, innan de tillagas i mikrovågsugnen. Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar ska röras om eller skakas före servering. Kontrollera temperaturen för att undvika brännskador. Kokkärlen kan bli varma när värme överförs från den uppvärmda maten. Grytlappar kan behövas vid hantering av kärlet. Kontrollera att kärl är avsedda att användas i mikrovågsugn. Service eller reparation som innefattar borttagning av hölje som skyddar mot mikrovågsstrålning kan orsaka skador och får endast utföras av utbildad personal. Apparaten är inte avsedd att användas av personer (även barn) med någon typ av funktionshinder eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap för att använda den, såvida de inte har fått anvisningar gällande användande av apparaten av någon med ansvar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. Jordanslutning Apparaten måste vara jordad. Ugnen har sladd med jordledare och godkänd jordad stickpropp. Stickproppen ska anslutas till korrekt installerat jordat uttag. Jordanslutning minskar risken för elolycksfall genom att avleda elströmmen vid eventuell kortslutning. Vi rekommenderar att ugnen ansluts till en egen krets. Anslut inte ugnen till för hög spänning, det kan orsaka personskadad, brand eller annan skada på ugnen. Felaktig användning av jordad stickpropp kan medföra elolycksfall. 4

5 SVENSKA OBS! Rådfråga elektriker eller servicetekniker om du har frågor om elanslutning eller jordning. Varken tillverkaren eller återförsäljaren ansvarar för skador på ugnen eller personskada som uppstått på grund av felaktig elanslutning. Nätspänning Effekt Driftfrekvens Tillagningsenhet Volym, invändig Yttermått Innermått Vikt TEKNISKA DATA BESKRIVNING 230 V ~ 50 Hz 700 W 2450 MHz Roterande skiva 17 L 424 x 263 x mm 285 x x mm 11.1 kg 1. Låshakar 2. Lucka 3. Rotationsring 4. Glasskiva 5. Vågledare 6. Effektinställning 7. Tidsinställning Installation HANDHAVANDE Kontrollera att allt emballagematerial innanför luckan är borttaget. VARNING! Kontrollera att ugnen inte har några skador, som feljusterad eller skev lucka, skadade lucktätningar och tätningsytor, skadade eller lösa gångjärn och spärrar eller bucklor i ugnen eller på luckan. Om ugnen har skador ska den inte användas. Kontakta servicepersonal. Mikrovågsugnen ska placeras på plan och stadig yta som kan bära tyngden av mikrovågsugnen och de livsmedel som ska tillagas. Placera inte ugnen så att den utsätts för värme, fukt eller hög luftfuktighet. Den ska inte heller placeras nära brännbart material. Ugnen måste ha tillräckligt luftflöde för att fungera korrekt. Placera ugnen så att det finns 20 cm fritt utrymme ovanför, 10 cm bakom och 5 cm på vardera sidan. Produktens öppningar får inte blockeras. Ta inte bort fötterna på ugnen. 5

6 SVENSKA Använd inte ugnen utan glasskivan eller om stödrullarna och axeln inte är i rätt läge. Kontrollera att nätsladden inte är skadad och att den inte ligger under ugnen eller på varma ytor eller skarpa kanter. Stickproppen måste vara lätt tillgänglig så att den lätt kan dras ut i nödsituation. Använd inte mikrovågsugnen utomhus. Radiostörningar När mikrovågsugnen används kan störningar på radio, TV eller liknande utrustning uppstå. Störningarna kan minskas genom nedanstående åtgärder: Rengör ugnens lucka och tätningsytor. Flytta antennen för radio eller TV. Flytta mikrovågsugnen i förhållande till mottagaren. Flytta mikrovågsugnen bort från mottagaren. Anslut mikrovågsugnen till en annan krets än mottagaren. Manöverpanel Manöverpanelen består av två knappar för inställning av tid respektive effekt. Effektinställningsknapp Ställ in effektläget med reglaget. Det finns sex olika effekter att välja mellan vid tillagning i mikrovågsugn. Vrid knappen medurs för att öka effekten. Effektstegen delas in enligt nedan. Tidinställningsknapp Läge Utgående effekt Beskrivning 1 100% Hög 2 85% Medelhög 3 66% Medium 4 40% Medellåg 5 37% Tina 6 17% Låg Vrid reglaget för att ställa in önskad tillagningstiden (upp till 30 minuter). Tillagning 1. Placera livsmedlet i mikrovågsugnen och stäng luckan. 2. Ställ in önskad effekt med effektknappen. 3. Ställ in tillagningstid med tidknappen. 4. Tillagningen börjar när du vrider på tidreglaget. Om tillagningstiden är kortare än 2 minuter ska reglaget först vridas förbi 2 minuter och sedan tillbaka till den önskade tiden. OBS! Placera livsmedlet noggrant. Den tjockaste delen ska ligga närmast kärlets kant. Kontrollera tillagningstiden. Välj den kortaste angivna tiden och öka den sedan om det behövs. Livsmedel som tillagas för länge kan börja ryka eller fatta eld. Täck livsmedlet under tillagning. På så sätt stänker det inte och tillagningen blir jämnare. Vänd på livsmedlet under tillagningen för att minska tillagningstiden för exempelvis kyckling och hamburgare. Stora bitar, som stekar, måste vändas minst en gång. Flytta livsmedel som köttbullar efter halva tillagningstiden, från sidorna till mitten av kärlet och tvärt om. VIKTIGT! Ställ alltid tillbaka tiden till noll om livsmedlet tas ut innan tillagningstiden är slut eller om mikrovågsugnen inte används. Tryck på lucköppningsknappen eller öppna luckan genom att dra i handtaget för att stoppa mikrovågsugnen under tillagningen. 6

7 Kärl SVENSKA Det bästa materialet för ett kokkärl som ska användas i mikrovågsugn är ett som låter mikrovågorna passera genom behållaren och värma upp maten. Mikrovågor kan inte passera genom metall och därför ska inte metallkärl eller tallrikar med metallkant användas. Använd inte kärl av återvunnet papper vid tillagning i mikrovågsugn, eftersom de kan innehålla små metallfragment som kan orsaka gnistor och brand. Använd runda eller ovala fat istället för kvadratiska/rektangulära, eftersom maten i hörnen ofta blir överkokt. Smala remsor av aluminiumfolie kan användas för att undvika överkokning i sådana områden. Använd inte för mycket folie och lämna cirka 2, 5 cm avstånd mellan folie och ugnsväggar. Nedan finns en förteckning över material som kan användas. Typ av kärl Värmetåligt glas Värmetålig keramik Plasttallrik avsedd för mikrovågsugn Hushållspapper Mikrovågsugn Ja Ja Ja Ja RENGÖRING OCH UNDERHÅLL Stäng av ugnen och dra ut stickproppen före rengöring. Håll insidan av ugnen ren. Torka av stänk och vätskor med en fuktig trasa. Om ugnen är mycket smutsig kan ett milt rengöringsmedel användas. Undvik att använda sprej eller starka rengöringsmedel som kan ge fläckar och strimmor eller matt yta på luckan. Utsidan av ugnen ska rengöras med en fuktig trasa. Vatten får inte komma in i ventilationsöppningarna, eftersom det kan skada ugnen. Torka ofta av luckans och fönstrets båda sidor, lucktätningarna och intilliggande delar med en fuktig trasa för att ta bort fläckar och stänk. Använd inte slipande rengöringsmedel. Manöverpanelen får inte bli blöt. Rengör den med en fuktig trasa. Låt luckan vara öppen när manöverpanelen rengörs, för att undvika att ugnen startas av misstag. Torka av med en mjuk trasa om det bildas ånga på insidan eller kring kanten av luckan. Ånga kan bildas när mikrovågsugnen används vid hög luftfuktighet. Det är helt normalt. Ibland kan glasskivan behöva tas ut och rengöras. Rengör den i varmt såpvatten eller i diskmaskin. Ringen och ugnens botten ska rengöras med jämna mellanrum så att ringen kan röra sig utan problem. Torka av ugnens botten med ett milt rengöringsmedel. Ringen kan rengöras i miltsåpvatten eller i diskmaskin. Kontrollera att ringen sätts tillbaka på rätt sätt i ugnen efter rengöring. Dålig lukt i ugnen tas bort med skalet och saften av en citron som blandas med 2,5 dl vatten i en mikrovågssäker skål. Kör skålen i mikrovågsugnen i 5 minuter. Torka av mikrovågsugnen noga med en mjuk trasa. Kontakta återförsäljaren när lampan i ugnen måste bytas ut. Ugnen ska rengöras regelbundet och matrester ska tas bort. Om ugnen inte hålls ren kan ytorna brytas ned. Detta minskar produktens livslängd och kan orsaka skada. Apparaten får inte slängas i hushållssoporna utan ska lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning. Om ugnen inte fungerar FELSÖKNING Kontrollera att ugnen är korrekt ansluten. Om den inte är det drar du ut stickproppen ur uttaget, väntar 10 sekunder och sätter i stickproppen igen. Kontrollera att inga säkringar eller brytare löst ut. Om de fungerar kan du kontrollera uttaget med en annan produkt. Kontrollera att manöverpanelen är korrekt programmerad och att kopplingsuret är inställt. Kontrollera att luckan är stängd och att luckans förreglingssystem inte är aktiverat. Om luckan inte är korrekt stängd kan mikrovågsfunktionen inte aktiveras. Kontakta tekniker om detta inte löser problemet. Försök inte justera eller reparera produkten själv. 7

8 SVENSKA Garantivillkor Garantitiden för denna produkt är 2 år från och med inköpsdatum. Under denna period repareras alla defekter i material eller utförande kostnadsfritt. Följande villkor gäller rörande denna garanti: 1. Vi tillbakavisar uttryckligen alla övriga ersättningskrav, inklusive ersättning för följdskador. 2. Garantin förlängs inte i samband med reparationer eller byten av delar som sker inom garantiperioden. 3. Om produkten modi ieras, tillförs delar som inte är original eller repareras av en tredje part gäller inte garantin längre. 4. Garantin gäller endast om daterat köpebevis i original visas upp och om detta köpebevis inte innehåller några ändringar. 5. Garantin täcker inte skador som uppstått genom hantering som inte är i enlighet med bruksanvisningen, försummelse eller skadegörelse 6. Köparen står för transportkostnader och ansvarar för eventuella risker i samband med att produkten eller dess delar för lyttas. För att undvika onödiga kostnader rekommenderar vi att du alltid först läser igenom bruksanvisningen noga. Om denna inte erbjuder någon lösning bör du ta med produkten till återförsäljaren för reparation. Miljöskydd När apparaten inte längre fungerar måste den kasseras på ett sådant sätt att den skadar miljön i minsta möjliga mån och i enlighet med de regler som gäller i din kommun. 8

9 NORSK NORSK Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Ovnen må ikke brukes med døren åpen. Det kan føre til skadelig eksponering for mikrobølgeenergi. Sikkerhetsmekanismene må ikke deaktiveres eller klusses med. Ikke sett gjenstander mellom ovnsfronten og døren, og la det ikke samle seg smuss eller rester etter rengjøringsmidler på tetningsflatene. Ikke bruk ovnen hvis den er skadet. Det er spesielt viktig at ovnsdøren lukkes skikkelig, og at det ikke er skader på døren (bøyd), hengsler og låser (ødelagte eller løsnet), dørtetninger og tetningsflater. Ovnen skal ikke justeres eller repareres av andre enn kvalifisert servicepersonale. Dette apparatet skal brukes bare til det formålet det er beregnet for, som beskrevet i denne håndboken. Ikke bruk korroderende kjemikalier eller damp i dette apparatet. Denne ovnstypen er beregnet for oppvarming, tilberedning eller tørking av mat. Den er ikke beregnet for industriell bruk eller laboratoriebruk. Ikke bruk ovnen i tom tilstand. Ikke bruk dette apparatet hvis ledningen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, eller hvis det er skadet eller har falt i gulvet. Hvis strømledningen er skadet, skal den av sikkerhetsmessige årsaker kun skiftes ut av produsenten, en serviceforhandler som er godkjent av produsenten, eller en tilsvarende kvalifisert person. Barn skal ikke bruke ovnen alene med mindre de har fått den veiledningen som er nødvendig for å bruke ovnen på en trygg måte, og med mindre de forstår farene ved feil bruk. Slik reduserer du faren for brann i ovnsrommet: Når du varmer opp mat i plast- eller papirbeholdere, må du sjekke ovnen ofte med tanke på antenning. Fjern klips fra papir- eller plastposer før de legges i ovnen. Hvis du oppdager røyk, må du slå av apparatet eller trekke ut støpselet og holde døren lukket, slik at eventuelle flammer kveles. Ikke bruk ovnsrommet til oppbevaring. La ikke papirprodukter, kokekar eller mat ligge inne i ovnen når ovnen ikke er i bruk. ADVARSEL! Væske eller annen mat må ikke varmes opp i tette beholdere, i så fall kan de eksplodere. Oppvarming av drikke i mikrobølgeovn kan medføre støtkoking i etterkant. Vær derfor forsiktig ved håndtering av beholderen. Ikke stek mat i ovnen. Varm olje kan skade ovnsdeler og kokekar og til og med føre til hudforbrenninger. Egg med skall og hele, hardkokte egg skal ikke varmes i mikrobølgeovner. De kan eksplodere også etter avsluttet oppvarming i mikrobølgeovnen. Gjennomhull mat med hardt skall, for eksempel poteter, hel squash, epler og kastanjenøtter før tilberedning. Før servering skal innholdet i tåteflasker og glass med barnemat omrøres eller ristes og temperaturen kontrolleres, slik at forbrenninger unngås. Kokekar kan bli varme på grunn av varme som overføres fra den oppvarmede maten. Bruk eventuelt grytekluter ved håndtering av kokekaret. Sjekk kokekarene for å forsikre deg om at de kan brukes i mikrobølgeovner. Det er farlig for andre enn kvalifiserte personer å utføre service eller reparasjoner som omfatter fjerning av deksler som beskytter mot eksponering for mikrobølgeenergi. Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller er blitt opplært i bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Sørg for at barn ikke leker med apparatet. Instruksjoner for jording Dette apparatet må jordes. Ovnen er utstyrt med ledning som har jordingstråd med et jordingsstøpsel. Den skal koples til et vegguttak som er skikkelig montert og jordet. Ved elektrisk kortslutting reduserer jording faren for elektrisk støt ved å sørge for at strømmen ledes bort. Det anbefales å ha en egen krets som brukes bare til ovnen. Bruk av høyspenning er farlig og kan føre til brann eller annen ulykke som forårsaker skade på ovnen. Feil bruk av jordingsstøpselet kan forårsake risiko for elektriske støt. 9

10 NORSK MERK! Hvis du har spørsmål om jording eller el-instruksjoner, ta kontakt med en kvalifisert elektriker eller en serviceperson. Verken produsenten eller forhandleren kan påta seg ansvar for skade på ovnen eller for personskader som skyldes at prosedyrene for elektrisk tilkopling ikke er fulgt. Nettspenning Effekt Driftsfrekvens Tilberedningsegenskap Volum, invenndig Utvendige mål Innvendige mål Vekt TEKNISKE DATA BESKRIVELSE 230 V ~ 50 Hz 700 W 2450 MHz System med roterende glasstallerken 17 L 424 x 263 x mm 285 x x mm 11.1 kg 1. Sikkerhetslås for dør 2. Ovnsvindu 3. Rotasjonsring 4. Glasstallerken 5. Ovnens luftventilasjon 6. Effektvelger 7. Tidsvelger Installasjon BRUK Forsikre deg om at all emballasje fjernes fra innsiden av døren. ADVARSEL! Sjekk om ovnen er skadet, for eksempel om dørtetninger og tetningsflater er skadet, om dørhengsler og - låser er ødelagt eller løse, eller om det er bulker i ovnsrommet eller på døren. Hvis du oppdager skader, må du ikke bruke ovnen. Kontakt kvalifisert servicepersonale. Denne mikrobølgeovnen må plasseres på et flatt, stabilt underlag som tåler vekten av ovnen og den tyngste maten som skal tilberedes i den. Ikke plasser ovnen der det genereres varme, væte eller høy fuktighet, eller i nærheten av brennbart materiale. For at ovnen skal fungere riktig, må luftsirkulasjonen være tilstrekkelig. La det være en klaring på 20 cm over ovnen, 10 cm bak og 5 cm til begge sider. Ikke dekk til eller blokker åpningene på apparatet. Ikke fjern føttene. Ikke bruk ovnen uten at glasstallerkenen, rotasjonsringen og akselen er i riktig posisjon. 10

11 NORSK Pass på at strømforsyningsledningen er intakt, og at den ikke ligger under ovnen eller over varme eller skarpe flater. Stikkontakten skal være lett tilgjengelig, slik at støpselet er enkelt å dra ut i nødstilfeller. Ovnen skal ikke brukes utendørs Radioforstyrrelser Bruk av mikrobølgeovnen kan forstyrre radio, TV eller tilsvarende utstyr. Eventuelle forstyrrelser som oppstår, kan reduseres eller fjernes ved hjelp av følgende tiltak: Rengjør døren og tetningsflater på ovnen. Juster mottaksantenne til radioen eller fjernsynet. Flytt mikrobølgeovnen i forhold til mottakeren. Flytt mikrobølgeovnen vekk fra mottakeren. Kople mikrobølgeovnen til en annen stikkontakt, slik at mikrobølgeovnen og mottakeren bruker forskjellige kretser. Kontrollpanel Kontrollpanelet består av to funksjonsvelgere. Med den ene stiller du inn tiden, og med den andre stiller du inn effekten. Effektvelger Med denne velger du effektnivået maten skal tilberedes ved. Effektnivået øker når velgeren vris med klokken. Effektnivåene kan inndeles på følgende måte. Tidsvelger Med tommelen vrir du enkelt velgeren mot en ønsket tilberedningstid på opptil 30 minutter. Bruk Nivå Utgangseffekt Beskrivelse 1 100% Høy 2 85% Medelhøy 3 66% Middels 4 40% Medellslav 5 37% Tining 6 17% Lav 1. Legg maten inn i ovnen og lukk døren. 2. Vri effektvelgeren til ønsket effektnivå. 3. Bruk tidsvelgeren til å stille inn tilberedningstiden. 4. Ovnen starter så snart tidsvelgeren er stilt inn på ønsket tid. Hvis du ønsker kortere tid enn 2 minutter, vrir du tidsvelgeren forbi 2 minutter før du setter den tilbake til riktig tid MERK! Vær nøye med hvordan maten anordnes. Legg de tykkeste sidene ytterst. Pass på tilberedningstiden. Bruk korteste angitte tilberedningstid og legg til mer tid etter behov. Mat som har stått for lenge i ovnen, kan ryke eller antenne. Dekk maten under tilberedningen. Tildekking hindrer sprut og gir et jevnt resultat. Snu maten en gang under tilberedningen. Det forkorter tilberedningstiden for matvarer som kylling og hamburgere. Store matstykker, for eksempel stek, må snus minst én gang. Flytt rundt på retter som kjøttboller når de halvferdige, både fra øverst til nederst og fra midten av retten til ytterkanten FORSIKTIG! Sett alltid tidsvelgeren tilbake til nullposisjonen hvis maten tas ut av ovnen før utgått tid, eller hvis ovnen ikke er i bruk. Hvis du vil stoppe ovnen under tilberedningen, trykker du på dørens utløserknapp eller åpner døren med håndtaket. 11

12 Hjelp til å velge riktig utstyr NORSK Det ideelle materialet for bruk i mikrobølgeovn er transparent for mikrobølger, det tillater energien å passere gjennom materialet og varme opp maten. Mikrobølger kan ikke trenge gjennom metall, så metallkjeler eller skåler med metallkant bør ikke brukes. Ikke bruk resirkulerte papirprodukter i mikrobølgeovnen. De inneholder små metallfragmenter som kan forårsake gnister og/eller brann. Runde/ovale skåler anbefales fremfor firkantede/avlange skåler, fordi mat i hjørnene har en tendens til å bli kokt for mye. Smale remser med aluminiumsfolie kan brukes til å hindre at utsatte områder kokes for mye. Pass imidlertid på at du ikke bruker for mye, og la det være en avstand på ca. 2,5 cm mellom folie og ovnsrom. Listen nedenfor er en generell hjelp til å velge riktig kokekar. Materiale Varmebestandig glass Varmebestandig keramikk Mikrobølgesikker plast Kjøkkenpapir Mikrobølgeovn Ja Ja Ja Ja RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Slå av ovnen og ta ut støpselet fra stikkontakten før rengjøring. Hold ovnen ren innvendig. Mat- eller væskesøl som fester seg på ovnsveggene, skal tørkes av med en fuktig klut. Mildt rengjøringsmiddel kan benyttes hvis ovnen blir svært skitten. Unngå å bruke spray og andre sterke rengjøringsmidler, fordi disse kan føre til flekker eller render på døroverflaten eller gi den et matt preg. De utvendige flatene bør rengjøres med en fuktig klut. For å unngå skade på de operative delene inne i ovnen må det ikke sive vann inn i ventilasjonsåpningene. Tørk hyppig av begge sider av døren og vinduet, samt dørtetningene og tilstøtende deler, med en fuktig klut for å fjerne søl og sprut. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler. Kontrollpanelet må ikke bli vått. Rengjør med en myk, fuktig klut. La døren stå åpen når du rengjør kontrollpanelet, slik at ovnen ikke slår seg på ved et uhell. Hvis det samler seg damp inne i eller rundt utsiden av ovnsdøren, tørker du den bort med en myk klut. Dette kan skje i tilfeller der mikrobølgeovnen betjenes ved høye fuktighetsnivåer. Og det er normalt. Glasstallerkenen må tas ut for rengjøring innimellom. Vask tallerkenen i varmt, såpeholdig vann eller i oppvaskmaskin. Rotasjonsringen og ovnsbunnen bør rengjøres regelmessig for å unngå høye lyder. Bruk et mildt rengjøringsmiddel til å tørke av ovnsbunnen. Rotasjonsringen kan vaskes med mildt, såpeholdig vann eller i oppvaskmaskin. Når du har tatt ut rotasjonsringen fra ovnsrommet for rengjøring, må du huske å sette den inn på riktig plass igjen. Fjern lukt fra ovnen ved å blande en kopp vann med saften og skallet fra én sitron i en dyp, mikrobølgesikker bolle. Sett dette i ovnen, og la den gå i 5 minutter. Vask grundig og tørk med en myk klut. Ta kontakt med en forhandler hvis lyspæren i ovnen må byttes ut. Ovnen bør rengjøres regelmessig og matrester fjernes. Hvis ovnen ikke holdes ren, kan overflaten forringes. Det kan få negativ innvirkning på apparatets levetid og kan føre til farlige situasjoner. Dette apparatet skal ikke kastes i vanlig søppelkasse, men skal avhendes i henhold til gjeldende bestemmelser for avhending av elektrisk avfall. 12

13 NORSK FEILSØKING Hvis ovnen ikke fungerer Sjekk at støpselet er satt skikkelig inn i stikkontakten. Hvis det ikke er det, tar du ut støpselet fra stikkontakten, venter i 10 sekunder og setter det skikkelig på plass igjen. Sjekk om en av sikringene har gått, eller om overbelastningsbryteren har løst ut. Hvis disse ser ut til å virke som de skal, tester du stikkontakten med andre apparater. Sjekk at kontrollpanelet er programmert riktig, og at tidsvelgeren er innstilt. Sjekk at døren er skikkelig lukket, og at dørens sikkerhetslås er aktivert. I motsatt fall strømmer ikke mikrobølgeenergien inn i ovnen. Hvis ingen av tiltakene ovenfor hjelper, må kvalifisert tekniker tilkalles. ikke forsøk å justere eller reparere ovnen selv. Garantibestemmelser Dette produktet leveres med en 24-måneders garanti som gjelder fra kjøpsdato. Innenfor denne perioden vil defekter i materiale eller utførelse repareres uten kostnad. Følgende bestemmelser skal gjelde for denne garantien: 1. Vi avviser uttrykkelig alle andre krav for påført skade, inkludert følgeskade; 2. Eventuelle reparasjoner eller bytte av komponenter innenfor garantiperioden vil ikke føre til en forlengelse av garantiperioden; 3. Garantien vil ikke lenger gjelde dersom produktet er blitt endret, ikke-originale deler er blitt brukt, eller hvis det har blitt reparert av tredjeparter; 4. Garantien gjelder kun når du viser den originale, daterte kvitteringen, forutsatt at ingen endringer er gjort; 5. Garantien vil ikke gjelde for skader forårsaket av handlinger som ikke er i samsvar med bruksanvisningene, forsømmelse, vandalisme; 6. Transportkostnadene og risikoen involvert i transport av produktet eller dets komponenter vil alltid være kjøperens ansvar. For å unngå unødvendige kostnader, anbefaler vi at du alltid leser instruksjonene nøye først. Hvis de ikke løser eventuelle problemer, kan du ta produktet med til forhandleren for reparasjon. Miljøvern Elektrisk avfall skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Vennligst resirkuler der det innes anlegg for dette. Sjekk med lokale myndigheter eller forhandler for råd om resirkulering. 13

14 POLSKI POLSKI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Nie włączaj kuchenki, jeśli drzwiczki są otwarte. Może to spowodować narażenie na szkodliwe promieniowanie mikrofalowe. Nigdy nie próbuj odłączać ani modyfikować systemu zabezpieczeń. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów pomiędzy czołową ścianą kuchenki a drzwiami. Nie pozwól, by na powierzchniach uszczelniających znajdował się kurz lub resztki środka czyszczącego. Nie używaj kuchenki, jeśli jest uszkodzona. Bardzo ważne jest, by można było dokładnie zamknąć drzwi oraz by nie było uszkodzeń na: drzwiach (zniekształcone), zawiasach i zamkach (zepsute lub poluzowane) lub uszczelkach drzwi i powierzchniach uszczelniających. Kuchenka może być regulowana i naprawiana wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu. Urządzenie przeznaczone jest do użytku wyłącznie zgodnie z opisem w instrukcji. Nie należy stosować żrących środków chemicznych i oparów. Kuchenka jest przeznaczona do podgrzewania, gotowania i suszenia żywności. Nie jest przeznaczona do użytku przemysłowego i laboratoryjnego. Nie uruchamiaj pustej kuchenki. Nie używaj urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone, urządzenie nie działa poprawnie lub zostało uszkodzone lub upuszczone. Jeśli kabel jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez inną uprawnioną osobę. Pozwala to uniknąć zagrożenia. Dzieci nie mogą korzystać z kuchenki bez nadzoru, jeśli nie dostały odpowiednich instrukcji dotyczących używania urządzenia w bezpieczny sposób oraz jeśli nie rozumieją ryzyka towarzyszącego nieprawidłowemu użyciu. Podczas podgrzewania produktów w opakowaniach z tworzywa lub papieru obserwuj, czy we wnętrzu kuchenki nie pojawił się ogień. Usuń zamknięcia z plastikowych i papierowych toreb, zanim umieścisz je w kuchence. Jeśli pojawi się dym, wyłącz kuchenkę lub wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nie otwieraj drzwi, aby stłumić ewentualne płomienie. Nie używaj kuchenki do przechowywania rzeczy. Nie pozostawiaj papieru, naczyń i artykułów spożywczych w kuchence, gdy nie jest używana. OSTRZEŻENIE! Ciecze i produkty spożywcze nie mogą być podgrzewane w szczelnych opakowaniach, gdyż grozi to wybuchem. Ciecz podgrzana w kuchence mikrofalowej może się gwałtownie rozszerzyć po wyjęciu z kuchenki. Obchodź się ostrożnie z pojemnikami z cieczą. Nie używaj kuchenki do smażenia produktów spożywczych. Gorący olej może uszkodzić kuchenkę, a naczynia mogą przyczynić się do poparzeń. W kuchence nie należy podgrzewać jaj w skorupce oraz jaj na twardo, ponieważ mogą pęknąć nawet po wyjęciu z urządzenia. Produkty z twardą skórką, takie jak: ziemniaki, cukinia, jabłka i kasztany, należy nakłuć przed rozpoczęciem ich podgrzewania. Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z potrawami dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć przed podaniem. Sprawdź temperaturę w celu uniknięcia oparzeń. Ciepło z podgrzanej żywności może być także przenoszone na naczynie. Do manewrowania naczyniem może być potrzebna rękawica kuchenna. Sprawdź, czy naczynia są przeznaczone do użytku w kuchence mikrofalowej. Serwis i naprawy związane ze zdejmowaniem oprawy ochraniającej przed promieniowaniem mikrofalowym mogą powodować uszkodzenia i powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby (lub dzieci) z jakąkolwiek formą dysfunkcji lub osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia lub umiejętności w zakresie obsługi urządzenia, o ile nie uzyskają wskazówek odnośnie do obsługi urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny przebywać pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem. 14

15 Podłączenie uziemienia POLSKI Urządzenie musi być uziemione. Kuchenka mikrofalowa ma kabel z przewodem uziemionym oraz zatwierdzoną uziemioną wtyczkę. Wtyczkę należy podłączyć do poprawnie zainstalowanego uziemionego gniazdka. Uziemienie zmniejsza ryzyko wypadków elektrycznych poprzez odprowadzenie prądu przy ewentualnym zwarciu. Zalecamy, aby podłączyć kuchenkę do oddzielnego obwodu. Nie podłączaj kuchenki do zbyt wysokiego napięcia, gdyż może to spowodować obrażenia ciała, pożar lub uszkodzenie urządzenia. Nieprawidłowe użycie wtyczki z uziemieniem może spowodować porażenie prądem. UWAGA! W razie pytań dotyczących podłączenia elektrycznego lub uziemienia skonsultuj się z elektrykiem albo pracownikiem serwisu. Producent ani sprzedawca nie odpowiadają za uszkodzenia urządzenia i obrażenia ciała powstałe na skutek nieprawidłowego podłączenia do prądu. DANE TECHNICZNE Zasilanie Moc Częstotliwość robocza Podstawa pod produkty spożywcze Pojemność, komora Wymiary zewnętrzne Wymiary wewnętrzne Masa OPIS 230 V ~ 50 Hz 700 W 2450 MHz Talerz obrotowy 17 L 424 x 263 x mm 285 x x mm 11.1 kg 1. Zamki zabezpieczające 2. Drzwi 3. Pierścień obrotowy 4. Szklany talerz 5. Falowód 6. Pokrętło regulacji mocy 7. Pokrętło regulacji czasu 15

16 Montaż POLSKI OBSŁUGA Upewnij się, czy z wnętrza kuchenki zostały wyciągnięte wszystkie opakowania. OSTRZEŻENIE! Sprawdź, czy kuchenka nie ma uszkodzeń, takich jak: źle ustawione lub krzywe drzwi, uszkodzone uszczelki drzwi i powierzchnie uszczelniające, zepsute lub luźne zawiasy i zamki czy wgniecenia w kuchence lub drzwiach. Nie należy używać kuchenki, jeśli jest uszkodzona. Skontaktuj się z personelem serwisowym. Urządzenie należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni, która uniesie ciężar kuchenki i wkładanych do niej produktów spożywczych. Nie umieszczaj kuchenki tak, by była narażona na działanie ciepła, wilgoci lub wysokiej wilgotności powietrza. Nie umieszczaj jej także w pobliżu materiałów łatwopalnych. Do prawidłowego działania kuchenka wymaga właściwego przepływu powietrza. Umieść kuchenkę tak, by wokół niej było dostatecznie dużo wolnej przestrzeni: 20 cm ponad nią, 10 cm za nią i 5 cm po obu stronach. Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie zdejmuj nóżek kuchenki. Nie korzystaj z kuchenki bez szklanego talerza obrotowego oraz jeśli rolki prowadnicy i oś napędowa znajdują się w nieodpowiedniej pozycji. Sprawdź, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony i czy nie znajduje się pod kuchenką, na gorących powierzchniach lub ostrych krawędziach. Wtyczka powinna znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, by można ją było wyjąć z kontaktu w sytuacji awaryjnej. Nie używaj kuchenki na zewnątrz pomieszczeń. Zakłócenia radiowe Praca kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia pracy radia, telewizora i podobnego sprzętu. Można zmniejszyć zakłócenia, stosując poniższe środki: Wyczyść drzwi kuchenki i powierzchnie uszczelniające. Zmień położenie anteny radia lub telewizora. Zmień położenie kuchenki mikrofalowej względem odbiornika. Odsuń kuchenkę od odbiornika. Podłącz kuchenkę mikrofalową do innego obwodu niż odbiornik. Panel sterowania Panel sterowania składa się z dwóch pokręteł do ustawiania czasu oraz mocy. Pokrętło regulacji mocy Ustaw pokrętłem poziom mocy. Do wyboru jest sześć poziomów mocy do przyrządzania produktów w kuchence mikrofalowej. Poruszaj pokrętłem zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć moc. Poniżej przedstawiona jest skala mocy. Pokrętło regulacji czasu Położenie Moc wyjściowa Opis 1 100% Wysoka moc 2 85% Średnio wysoka moc 3 66% Średnia moc 4 40% Średnio niska moc 5 37% Rozmrażanie 6 17% Niska moc Ustaw pokrętłem żądany czas przygotowywania potrawy (do 30 minut). Przyrządzanie potraw 1. Umieść produkt w kuchence i zamknij drzwi. 2. Ustaw wybraną moc, używając pokrętła regulacji mocy. 3. Ustaw czas przygotowania potrawy za pomocą pokrętła regulacji czasu. 16

17 POLSKI 4. Podgrzewanie zaczyna się, kiedy obracasz pokrętło regulacji czasu. Jeśli czas podgrzewania jest krótszy niż 2 minuty, należy najpierw przekręcić pokrętło poza pozycję oznaczającą 2 minuty, a następnie ustawić pokrętło na wybranej pozycji. UWAGA! Starannie umieść żywność. Najszersza część powinna znajdować się najbliżej brzegu naczynia. Sprawdź czas podgrzewania. Wybierz najkrótszy podany czas, następnie wydłużaj go w razie potrzeby. Produkty podgrzewane zbyt długo mogą zacząć dymić lub zająć się ogniem. Przykryj produkt podczas przygotowywania w kuchence. W ten sposób unikniesz rozpryskiwania i ułatwisz równomierne podgrzewanie potrawy. Podczas podgrzewania obróć potrawę, aby skrócić czas przygotowania, np. dla kurczaka lub hamburgera. Duże kawałki, np. steki, należy obrócić co najmniej raz. W połowie czasu podgrzewania przemieść produkty, jak np. klopsiki, od brzegów naczynia do środka i na odwrót. WAŻNE!! Zawsze ustawiaj pokrętło czasu w pozycji 0 po wyjęciu produktu przed upłynięciem nastawionego czasu lub jeśli nie korzystasz z kuchenki. Aby zatrzymać pracę kuchenki, wciśnij przycisk otwierający drzwi lub otwórz drzwi, pociągając za uchwyt. Naczynia Najlepszym materiałem do stosowania w kuchence mikrofalowej jest taki, który pozwala mikrofalom przechodzić przez pojemnik i nagrzewać pokarm. Mikrofale nie przechodzą przez metal, dlatego nie można używać naczyń metalowych lub talerzy z metalowym brzegiem. Nie używaj do podgrzewania naczyń z przetworzonego papieru, gdyż mogą one zawierać małe elementy metalowe, powodujące powstanie iskier i ognia. Używaj naczyń okrągłych lub owalnych zamiast kwadratowych/prostokątnych, ponieważ żywność w rogach często się rozgotowuje. Aby uniknąć rozgotowania na tych powierzchniach, można użyć pasków folii aluminiowej. Nie używaj zbyt dużo folii i pozostaw około 2,5 cm odległości pomiędzy folią a ścianami kuchenki. Poniżej znajduje się spis materiałów, które można stosować w kuchence mikrofalowej. Rodzaj naczynia Szkło żaroodporne Żaroodporne wyroby ceramiczne Talerze z tworzywa przeznaczone do stosowania w kuchenkach mikrofalowych Papier do pieczenia Kuchenka mikrofalowa Tak Tak Tak CZYSZCZENIE I KONSERWACJA Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Utrzymuj komorę kuchenki w czystości. Wycieraj zanieczyszczenia i ciecze za pomocą wilgotnej ściereczki. Jeśli kuchenka jest mocno zabrudzona, można użyć łagodnego środka czyszczącego. Unikaj stosowania rozpylaczy i silnych środków czyszczących, które mogłyby zostawić plamy i smugi lub zmatowić powierzchnię drzwi. Obudowę kuchenki należy czyścić wilgotną ściereczką. Woda nie może dostać się do otworów wentylacyjnych, gdyż grozi to uszkodzeniem kuchenki. Wycieraj często wilgotną szmatką obie strony drzwi i okienka, uszczelki drzwi i przylegające części, aby usunąć plamy i zabrudzenia. Nie używaj ściernych środków czyszczących. Panel sterowania nie może zamoknąć. Czyść go zwilżoną szmatką. Otwórz drzwi kuchenki podczas czyszczenia panelu sterowania, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia urządzenia. Wytrzyj miękką szmatką parę, która może utworzyć się w komorze kuchenki lub na krawędziach drzwi. Para może się utworzyć, kiedy kuchenka jest stosowania w warunkach wysokiej wilgotności powietrza. Jest to zupełnie normalne zjawisko. Od czasu do czasu należy wyjąć talerz obrotowy i go wyczyścić. Myj go w ciepłej wodzie z płynem lub w zmywarce. Tak 17

18 POLSKI Pierścień obrotowy i dno kuchenki należy regularnie czyścić, aby pierścień mógł poruszać się bez problemu. Czyść dno kuchenki łagodnym środkiem. Pierścień obrotowy można myć w wodzie z łagodnym detergentem lub w zmywarce. Dopilnuj, by po czyszczeniu pierścień został umieszczony w kuchence we właściwy sposób. Nieprzyjemny zapach usuwa się, podgrzewając skórkę i sok z cytryny zmieszane z 0,25 l wody w naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych. Podgrzewaj mieszankę w kuchence przez 5 minut. Wytrzyj dokładnie kuchenkę przy użyciu miękkiej ściereczki. Skontaktuj się z dystrybutorem, jeśli konieczne jest wymienienie żarówki w kuchence. Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej resztki jedzenia. Jeśli kuchenka nie jest utrzymywana w czystości, może dojść do zniszczenia jej powłok. Skraca to żywotność produktu i może spowodować uszkodzenia. Urządzenia nie można wyrzucać z odpadami gospodarczymi, należy je oddać do zatwierdzonego punktu gospodarki odpadami. Jeśli kuchenka nie działa WYKRYWANIE USTEREK Sprawdź, czy kuchenka jest prawidłowo podłączona. Jeśli nie jest, wyciągnij wtyczkę z gniazdka, odczekaj 10 sekund i włóż wtyczkę do gniazdka. Upewnij się, że żaden bezpiecznik/przełącznik nie przerwał obwodu. Jeśli działają, możesz sprawdzić gniazdko, używając innego urządzenia. Upewnij się, czy panel sterowania jest poprawnie zaprogramowany i czy wyłącznik czasowy jest nastawiony. Sprawdź, czy drzwi kuchenki są zamknięte i czy system zabezpieczeń nie jest aktywny. Jeśli drzwi nie są poprawnie zamknięte, nie zadziała funkcja mikrofali. Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z fachowcem. Nie próbuj samodzielnie regulować ani naprawiać urządzenia. Postanowienia gwarancyjne Producent udziela 24-miesięcznej gwarancji na urządzenie, która płynie od daty jego zakupu. W tym okresie wszelkie wady materiałowe lub wykonawstwa będą usuwane bez żadnych opłat. W przypadku wspomnianej gwarancji zastosowanie mają następujące postanowienia: 1. Producent wyraźnie informuje, iż nie będzie uznawał żadnych innych roszczeń z tytułu szkód, w tym z tytułu szkód wynikowych; 2. Wszelkie naprawy lub wymiany podzespołów, dokonywane w okresie gwarancyjnym, nie będą wpływały na przedłużenie tego okresu; 3. Gwarancja straci ważność, gdy urządzenie zostanie zmody ikowane, zastosowane zostaną w nim części nieoryginalne lub jeżeli jego naprawa zostanie zlecona innym osobom; 4. Gwarancja zostanie uznana tylko wtedy, gdy użytkownik przedstawi oryginalny dowód zakupu, na którym określona będzie data zakupu urządzenia, a także wtedy, gdy dokument ten będzie miał oryginalną formę; 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbań, aktów wandalizmu oraz działań niezgodnych ze wskazówkami dotyczącymi korzystania z urządzenia; 6. Kupujący będzie zawsze ponosił koszty transportu oraz ryzyko związane z transportem urządzenia lub jego elementów. W celu uniknięcia niepotrzebnych kosztów, sugerujemy, aby zawsze najpierw przeczytać dokładnie wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia. Jeżeli wskazówki te nie będą pomocne, prosimy zwrócić urządzenie do najbliższego dilera, który zajmie się jego naprawą. Ochrona środowiska Zużytych urządzeń elektrycznych nie można usuwać wraz z odpadami bytowymi. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, prosimy oddawać je do recyklingu. Aby pozyskać informacje na temat recyklingu na swoim terenie, prosimy skontaktować się z odpowiednim miejscowym organem lub sprzedawcą. 18

19 ENGLISH ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS Read these instructions carefully before use! Do not start the oven with the door open as this can cause harmful exposure to microwave radiation. Never attempt to bypass or modify the interlocking system. Do not place any objects between the front of the oven and the door. Sealing surfaces must not be covered in dust and cleaning agent residue. Do not use the oven if it is damaged. It is very important that the door closes properly and that there is no damage to: the door (deformed), hinges and catches (broken or loose) or door seal and contact surfaces. The oven may only be adjusted or repaired by qualified service personnel. The product may only be used for its intended purpose as described in these Instructions. Corrosive chemicals or vapours may not be used in the product. The oven is designed to heat, cook and dry food. It is not intended for industrial or laboratory use. Do not run the oven when empty. Do not use the appliance if the cord and/or plug are damaged or if the appliance is not working correctly or if it has been damaged or dropped. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorised service centre or other qualified person to avoid putting safety at risk. Children may not use the oven without supervision if they have not received appropriate instructions to use the oven in a safe way and understand the risks of using the oven incorrectly. Frequently check the oven when you heat food in plastic or paper packaging, as they can catch fire. Remove bag sealers from paper and plastic bags before they are placed in the oven. If you see smoke coming from the oven, turn it off and pull out the plug. Let the door remain closed to smother any flames. Do not use the oven for storage. Do not allow paper, cooking utensils or food to remain in the oven when not in use. WARNING! Liquids and food should not be heated in sealed containers, as they may explode. A liquid which is heated in the microwave oven can expand substantially after it has been removed from the oven. Handle the liquid container with care. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage the oven and utensils and can cause burns. Eggs with shell and hard-boiled eggs must not be heated in the microwave oven, as they may explode even after being removed from the microwave oven. Food with a thick skin (potatoes, whole courgettes, apples, chestnuts, etc.) should be pierced before cooking in the microwave oven. The contents of feeding bottles and baby food jars should be shaken or stirred before serving. Check the temperature to avoid burns. Cooking containers may be hot when heat is transferred from the heated food. Oven gloves may be needed when handling the container. Check that the container is intended for use in a microwave oven. Service or repairs that involve removal of the casing, which protects against microwave radiation, can cause injuries and must only be carried out by trained personnel. The appliance is not intended to be used by persons (including children) with any form of disability or by persons who do not have sufficient experience or knowledge of how to use it, unless they have received instructions concerning the use of the appliance from someone who is responsible for their safety. Children must be supervised to make sure they do not play with the appliance. 19

20 Earth connection ENGLISH The appliance must be earthed or grounded. The oven has a power cord with an earth lead and approved, earthed plug. The plug must be plugged into a correctly installed earthed socket. The earth connection reduces the risk of electric shock by diverting electric current in the event of short circuits. We recommend connecting the oven to a separate circuit. Do not connect the oven to a voltage supply that is too high. This can cause injury, fire or other damage to the oven. Incorrect use of an earthed plug can cause electric shock. NOTE! Ask your electrician or service technician if you have any questions about electrical connections or earthing. Neither the manufacturer nor retailer is liable for damage to the oven or personal injury caused by incorrect electrical connection. Mains voltage Output Operating frequency Cooking unit Volume, interior External dimensions Inside measurement Weight TECHNICAL DATA DESCRIPTION 230 V ~ 50 Hz 700 W 2450 MHz Rotating plate 17 L 424 x 263 x mm 285 x x mm 11.1 kg 1. Catches 2. Hatch 3. Rotation ring 4. Glass plate 5. Wave guide 6. Power setting 7. Timing Installation OPERATION Check that all packaging material inside the oven has been removed. WARNING! Check the oven for damage, e.g. a misaligned or bent door, damaged door seals and contact surfaces, damaged or loose door hinges and catches or dents in the oven or on the door. Do not use the oven if it has been damaged. Contact service personnel. 20

21 ENGLISH The microwave oven must be placed on a flat, stable surface that can support the weight of the microwave and the food to be cooked. Do not place it where it will be exposed to heat, moisture or high humidity. Neither should it be placed near combustible materials. The oven requires an adequate flow of air to work correctly. Position the oven so that it has 20 cm of free space above, 10 cm behind and 5 cm on each side. The product's openings must not be covered. Do not remove the feet on the oven. Do not use the oven without the glass plate or if the support rollers and the axle are not in the correct position. Make sure the power cord is not damaged and that it is not under the oven or on hot surfaces or sharp edges. The plug must be easily accessible so that it can be easily pulled out in an emergency. Do not use the microwave oven outdoors. Radio interference Interference on radios, televisions or similar equipment can occur when the microwave oven is used. To reduce interference: Clean the oven door and contact surfaces. Move the radio or TV antenna. Move the microwave oven in relation to the receiver. Move the microwave oven away from the receiver. Plug the microwave into a different circuit than the receiver. Control panel The control panel has two buttons for setting time and power. Power setting knob Set the power setting with the control. There are six different power settings to choose from on the microwave oven. Turn the knob clockwise to increase the power. The power increments are grouped as set out below. Time setting button Mode Output power Description 1 100% High 2 85 % Medium high 3 66 % Medium 4 40 % Medium low 5 37% Defrost 6 17 % Low Turn the control to set the cooking time (up to 30 minutes). Cooking 1. Place the food in the microwave oven and close the door. 2. Set the required power level with the power knob. 3. Set the cooking time with the time knob. 4. Cooking starts when you turn on the time control. If cooking time is less than 2 minutes, first turn the switch past 2 minutes and then back to the required time. NOTE! Position the food carefully. The thickest part should be closest to the edge of the utensil. Check the cooking time. Select the shortest suggested time and then increase this, if necessary. Overcooked food can start to smoke or catch fire. Cover food during cooking. This prevents splashing and cooking is more even. Turn the food during cooking to reduce the cooking time (e.g. chicken and hamburgers). Large pieces, such as roasts, must be turned at least once. Meatballs and similar foods should be stirred halfway through cooking (from the sides to the middle of the utensil and vice versa). 21

22 ENGLISH IMPORTANT! Always reset the clock to zero if the food is taken out before the end of cooking or if the microwave oven is not being used. Press the door opening button or open the door by pulling the handle to stop the microwave oven during cooking. Cookware The best cookware material for use in a microwave oven is one that allows the microwaves to pass through the container and heat the food. Microwaves cannot pass through metal. Metal containers or dishes with metal edges should not be used. Do not use containers made of recycled paper in the microwave. These may contain small metal fragments that can cause sparks and fire. Use round or oval dishes instead of square/rectangular dishes, as food in the corners will often be overcooked. Narrow strips of aluminium foil can be used to prevent overcooking in such areas. Do not use too much foil and leave a space of about 2.5 cm between the foil and oven walls. Below is a list of materials that can be used. Type of cookware Heat resistant glass Heat-resistant ceramics Plastic plates designed for microwave ovens Kitchen paper CLEANING AND MAINTENANCE Microwave oven Yes Yes Yes Yes Turn off and unplug the oven before cleaning. Keep the inside of the oven clean. Remove splashes and liquids with a damp cloth. Use a mild detergent if the oven is very dirty. Avoid using sprays or strong detergents that can cause stains and streaks or dull surfaces on the door. Clean the exterior of the oven with a damp cloth. Do not allow water to enter the ventilation openings, as this can damage the oven. Wipe both sides of the door and window, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove stains and splashes. Do not use abrasive cleaning agents. The control panel must not become wet. Clean with a damp cloth. Let the door remain open when the control panel is cleaned, to prevent the oven from starting unintentionally. Wipe off with a soft cloth if steam forms on the inside or around the edge of the door. Steam may form when the microwave oven is used in high humidity. This is completely normal. Sometimes the glass plate may need to be removed and cleaned. Clean it in warm soapy water or in a dishwasher. The ring and base of the oven should be cleaned at regular intervals so that the ring can move freely. Wipe the base of the oven with a mild detergent. The ring can be cleaned in mild soapy water or in a dishwasher. Make sure the ring is refitted correctly in the oven after cleaning. Bad odours in the oven are removed using the peel and juice of one lemon mixed with 2.5 dl of water in a microwavable bowl. Cook the bowl in the microwave oven for 5 minutes. Wipe the oven thoroughly with a soft cloth. Contact the dealer when the oven light needs replacing. The oven should be cleaned regularly and food residues should be removed. If the microwave is not kept clean, the surfaces may degrade. This shortens the life of the product and can cause damage. The appliance must not be discarded in household waste, but should be taken to an approved waste disposal facility. 22

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampy biurkowej User Instructions for Table Lamp 425-067 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 956-128 Bruksanvisning för campingbord med stolar Bruksanvisning for campingbord med stoler Instrukcja obsługi stołu kempingowego z krzesłami User instructions for camping table with chairs SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED 422-496 Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand 422-995 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock 940-172 Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Bruksanvisning för ljusslinga modell Bruksanvisning for lysslynge modell Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Operating Instructions for String of Lights 946-314 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB User Instructions for USB Cooler/Warmer 929-464 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight 423-339 Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp 423-420 Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-08 Jula AB

Date of production: 2015-05-08 Jula AB 425-080 425-081 Bruksanvisning för arbetsbelysning Bruksanvisning for arbeidsbelysning Instrukcja obsługi reflektora roboczego User instructions for work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star 422-548 Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-458 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-310 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe nstrukcja obsługi lampy roboczej Operating nstructions for Work Lamp 425-003 - 425-019 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock 940-180 Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej Operating Instructions for Work Lamp 424-585 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-497 Bruksanvisning för ljusslinga tomtar LED Bruksanvisning for lysslynge nisser LED Instrukcja obsługi łańcucha mikołaje LED User Instructions for light strand gnomes LED SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem Bruksanvisning för julby med tåg Bruksanvisning for juleby med tog Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem User Instructions for Christmas Village with Train 422-426 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light 422-540 Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler 619-622 Bruksanvisning för digital däckdjupstestare Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler Instrukcja obsługi cyfrowego miernika głębokości bieżnika opony User instructions for digital tyre tread gauge

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för mikrovågsugn 700 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 700 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 700 W

Bruksanvisning för mikrovågsugn 700 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 700 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 700 W Bruksanvisning för mikrovågsugn 700 W Bruksanvisning for mikrobølgeovn 700 W Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 700 W Installation Instructions for Microwave Oven 700 W 801-005 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED 420-068 Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W 424-054 SV PL EN Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-307 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light 422-590 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch Bruksanvisning för ficklampa Bruksanvisning for lommelykt Instrukcja obsługi latarki User Instructions for Torch 957-156 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska 422-467 422-474 Bruksanvisning för julstjärna Bruksanvisning for julestjerne Instrukcja obsługi gwiazda bożonarodzeniowa Operating instructions for Christmas star SE - Bruksanvisning i original Rätten

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED. Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED

Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED. Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED Instrukcja obsługi akumulatorowej latarki z 18 diodami LED Operating Instructions for Rechargeable Torch

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-03-25 Jula AB

Date of production: 2015-03-25 Jula AB 422-530 Bruksanvisning för lysande isbjörn Bruksanvisning for lysende isbjørn Instrukcja obsługi wiecącego niedźwiedzia polarnego User instructions for illuminated polar bear SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED 422-459 - 422-460 Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-322 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do lampy punktowej LED User Instructions for LED Downlight, Add-on

Bardziej szczegółowo

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-29 Jula AB

Date of production: 2015-04-29 Jula AB 422-570 Bruksanvisning för ljusnät med timer Bruksanvisning for lysnett med timer Instrukcja obsługi siatki świetlnej z wyłącznikiem czasowym User instructions for net light with timer SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove 770-027 Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-503 Bruksanvisning för julgransmatta LED Bruksanvisning for juletreteppe LED Instrukcja obsługi mata pod choinkę LED User Instructions for christmas mat LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer Bruksanvisning för kökstimer Bruksanvisning for kjøkkentimer Instrukcja obsługi minutnika kuchennego User Instructions for Kitchen Timer 943-115 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 422-554 Bruksanvisning för flaggstångsslinga Bruksanvisning for flaggstangslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego na maszt flagowy User instructions for flagpole string lights SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för FM/AM radio. Bruksanvisning for FM/AM-radio. Instrukcja obsługi radia FM/AM. User Instructions for FM/AM radio

Bruksanvisning för FM/AM radio. Bruksanvisning for FM/AM-radio. Instrukcja obsługi radia FM/AM. User Instructions for FM/AM radio Bruksanvisning för FM/AM radio Bruksanvisning for FM/AM-radio Instrukcja obsługi radia FM/AM User Instructions for FM/AM radio 920-095 920-098 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley Bruksanvisning för plattformsvagn Bruksanvisning for plattformvogn Instrukcja obsługi wózka platformowego User Instructions for Platform Trolley 325-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight 422-229 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights Bruksanvisning för julbelysning Bruksanvisning for julebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego User Instructions for Christmas Lights 422-947 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-994 Bruksanvisning för julkalender LED Bruksanvisning for julekalender LED Instrukcja obsługi kalendarza adwentowego LED User Instructions for advent calendar LED SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Installation Instructions for Stainless Steel Wall/Post

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-459 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie 422-420 Bruksanvisning för batteridriven julstjärna Bruksanvisning for batteridrevet julestjerne Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie User instructions for battery powered powered Star

Bardziej szczegółowo

Bordslampa. Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov..

Bordslampa. Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.. 000-08 Bordslampa Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.. Bordlampe Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) Viktig!

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för insektsskrämma. Bruksanvisning for insektjager. Instrukcja obsługi odstraszacza insektów

Bruksanvisning för insektsskrämma. Bruksanvisning for insektjager. Instrukcja obsługi odstraszacza insektów Bruksanvisning för insektsskrämma Bruksanvisning for insektjager Instrukcja obsługi odstraszacza insektów Operating Instructions for Insect Repeller 717-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light set

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light set 422-584 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light set SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för strålkastare 30 W. Monteringsanvisning for lyskaster 30 W. Instrukcja montażu reflektora 30 W

Monteringsanvisning för strålkastare 30 W. Monteringsanvisning for lyskaster 30 W. Instrukcja montażu reflektora 30 W Monteringsanvisning för strålkastare 30 W Monteringsanvisning for lyskaster 30 W Instrukcja montażu reflektora 30 W Assembly Instructions for Floodlight 30 W 427-601 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V

Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V 937-142 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick 422-543 422-544 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. User Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. User Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej User Instructions for Work Lamp 425-073 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie Bruksanvisning för batterijlus LED Bruksanvisning for batterilys LED Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie User Instructions for battery light LED 422-387 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej Bruksanvisning för golv-/bordslampa Bruksanvisning for gulv-/bordlampe Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej User Instructions for Floor/Table lamp 422-367 / 422-368 SV NO PL EN Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp 957-189 Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för plafond. Monteringsanvisning for taklampe. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Ceiling Light

Monteringsanvisning för plafond. Monteringsanvisning for taklampe. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Ceiling Light Monteringsanvisning för plafond Monteringsanvisning for taklampe Instrukcja montażu plafonu Installation Instructions for Ceiling Light 422-322 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light 422-556 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslang LED. Bruksanvisning for lysslange LED. Instrukcja obsługi węża świetlnego LED

Bruksanvisning för ljusslang LED. Bruksanvisning for lysslange LED. Instrukcja obsługi węża świetlnego LED Bruksanvisning för ljusslang LED Bruksanvisning for lysslange LED Instrukcja obsługi węża świetlnego LED Operating instructions for LED rope lighting 946 487 / 946 488 / 946 489 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för handvärmare. Bruksanvisning for håndvarmer. Instrukcja obsługi ogrzewacza dłoni. User Instructions for Hand Warmer

Bruksanvisning för handvärmare. Bruksanvisning for håndvarmer. Instrukcja obsługi ogrzewacza dłoni. User Instructions for Hand Warmer Bruksanvisning för handvärmare Bruksanvisning for håndvarmer Instrukcja obsługi ogrzewacza dłoni User Instructions for Hand Warmer 959-123 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender Bruksanvisning för rörböjare Bruksanvisning for rørbøyer Instrukcja obsługi giętarki do rur Operating Instructions for Pipe Bender 439-000 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

411-102. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 25.09.2012 Jula AB

411-102. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 25.09.2012 Jula AB Bruksanvisning för infraröd terrassvärmare 1300 W Bruksanvisning for infrarød terrassevarmer 1300 W Instrukcja obsługi promiennik podczerwieni 1300 W Operating instructions for Infrared patio heater 1300

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för dammsugare 12 V. Bruksanvisning for støvsuger 12 V. Instrukcja obsługi odkurzacza 12 V

Bruksanvisning för dammsugare 12 V. Bruksanvisning for støvsuger 12 V. Instrukcja obsługi odkurzacza 12 V Bruksanvisning för dammsugare 12 V Bruksanvisning for støvsuger 12 V Instrukcja obsługi odkurzacza 12 V Operating instructions for Vacuum Cleaner, 12V 604-075 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack 379-075 Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 425-420 Bruksanvisning för batteridriven ljusslinga Bruksanvisning for batteridrevet lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego na baterie Operating instructions for battery-powered string light

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-095 Bruksanvisning för bagagerem med kodlås Bruksanvisning for bagasjerem med kodelås Instrukcja obsługi bagażowego z zamkiem szyfrowym User instructions for luggage strap with code lock SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för insektsdödare. Bruksanvisning for insektdreper. Instrukcja obsługi lampy owadobójczej. Operating Instructions for Insect Killer

Bruksanvisning för insektsdödare. Bruksanvisning for insektdreper. Instrukcja obsługi lampy owadobójczej. Operating Instructions for Insect Killer Bruksanvisning för insektsdödare Bruksanvisning for insektdreper Instrukcja obsługi lampy owadobójczej Operating Instructions for Insect Killer 429-018 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED 422-520 Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-17 Jula AB

Date of production: 2015-04-17 Jula AB 422-487 Bruksanvisning för julgran med belysning Bruksanvisning for juletre med belysning Instrukcja obsługi choinki z oświetleniem User instructions for christmas tree with lights SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: Jula AB

Date of production: Jula AB 422-553 Bruksanvisning för toppstjärna med ljusslinga Bruksanvisning for juletrestjerne med lysslynge Instrukcja obsługi gwiazdy na choinkę z łańcuchem świetlnym User instructions for top star with string

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-100 Bruksanvisning för hänglås med kod Bruksanvisning for hengelås med kode Instrukcja obsługi kłódki z szyfrem User instructions for padlock with code SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för multiskivare. Bruksanvisning for multikutter. Instrukcja obsługi szatkownicy wielofunkcyjnej. User Instructions for Multi Slicer

Bruksanvisning för multiskivare. Bruksanvisning for multikutter. Instrukcja obsługi szatkownicy wielofunkcyjnej. User Instructions for Multi Slicer Bruksanvisning för multiskivare Bruksanvisning for multikutter Instrukcja obsługi szatkownicy wielofunkcyjnej User Instructions for Multi Slicer 810-157 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 36 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 36 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 36 W

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 36 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 36 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 36 W Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 36 W Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 36 W Operating Instructions for Strip Light 2 x 36 W 424-055 SV PL EN Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-949 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit 423-483 Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

423-481. Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp

423-481. Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp 423-481 Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 960-503 Bruksanvisning för radiostyrd bil Bruksanvisning for radiostyrt bil Instrukcja obsługi zdalnie sterowanego samochodu User Instructions for radio controlled car SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch Bruksanvisning för ficklampa Bruksanvisning for lommelykt Instrukcja obsługi latarki User Instructions for Torch 957-157 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för hopfällbar massagebänk. Bruksanvisning for sammenleggbar massasjebenk. Instrukcja obsługi składanego stołu do masażu

Bruksanvisning för hopfällbar massagebänk. Bruksanvisning for sammenleggbar massasjebenk. Instrukcja obsługi składanego stołu do masażu Bruksanvisning för hopfällbar massagebänk Bruksanvisning for sammenleggbar massasjebenk Instrukcja obsługi składanego stołu do masażu User instructions for folding massage bench 951 106 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter 619-567 Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 801-035 Bruksanvisning för mikrovågsugn Bruksanvisning for mikrobølgeovn Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej Operating instructions for microwave oven SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów Bruksanvisning för fäste för surfplatta Bruksanvisning for feste til nettbrett Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów User Instructions for Tablet Mount 934-348 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för luftsmörjare. Bruksanvisning for luftsmører. Instrukcja obsługi smarownicy powietrza. Operating Instructions for Air Lubricator

Bruksanvisning för luftsmörjare. Bruksanvisning for luftsmører. Instrukcja obsługi smarownicy powietrza. Operating Instructions for Air Lubricator Bruksanvisning för luftsmörjare Bruksanvisning for luftsmører Instrukcja obsługi smarownicy powietrza Operating Instructions for Air Lubricator 080-205 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 405-058 Bruksanvisning för vägguttagsprovare Bruksanvisning for stikkontaktstester Instrukcja obsługi próbnika gniazdek elektrycznych User instructions for wall socket tester SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare. Bruksanvisning for vann-/smussutskiller. Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń

Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare. Bruksanvisning for vann-/smussutskiller. Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare Bruksanvisning for vann-/smussutskiller Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń Operating Instructions for Water/Dirt Separator 080-209 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-951 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster Instrukcja obsługi reflektora LED Operating Instructions for LED Floodlight

Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster Instrukcja obsługi reflektora LED Operating Instructions for LED Floodlight Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster nstrukcja obsługi reflektora LED Operating nstructions for LED Floodlight 427-599 27.12.2010 Jula Postorder AB SVENSKA SVENSKA SÄKERHETSANVSNNGAR

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för dammduk Bruksanvisning for damduk Instrukcja obsługi folii do oczek wodnych Operating Instructions for Pond Liner

Bruksanvisning för dammduk Bruksanvisning for damduk Instrukcja obsługi folii do oczek wodnych Operating Instructions for Pond Liner Bruksanvisning för dammduk Bruksanvisning for damduk Instrukcja obsługi folii do oczek wodnych Operating Instructions for Pond Liner 736-009 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 619-472 Bruksanvisning för bälteskudde Bruksanvisning for beltepute Instrukcja obsługi siedzisko samochodowe User Instructions for child booster cushion SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vattenkokare. Bruksanvisning for vannkoker. Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego. User Instructions for Kettle

Bruksanvisning för vattenkokare. Bruksanvisning for vannkoker. Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego. User Instructions for Kettle SVENSKA Bruksanvisning för vattenkokare Bruksanvisning for vannkoker Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego User Instructions for Kettle 802-541 -- 802-542 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 414-111 Bruksanvisning för badrumsfläkt Bruksanvisning for baderomsvifte Instrukcja obsługi wentylatora łazienkowego Operating Instructions for Bathroom Fan SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett. Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED

Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett. Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED User Instructions for LED Strip, Extension 423-309 SV NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-423 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för mikrovågsugn. Bruksanvisning for mikrobølgeovn. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej. User Instructions for Microwave Oven

Bruksanvisning för mikrovågsugn. Bruksanvisning for mikrobølgeovn. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej. User Instructions for Microwave Oven Bruksanvisning för mikrovågsugn Bruksanvisning for mikrobølgeovn Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej User Instructions for Microwave Oven 801-032 Jula AB 09.09.2015 SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

820-004. Bruksanvisning för skotork Bruksanvisning for skotørker Instrukcja obsługi suszarki do butów Operating instructions for shoe dryer

820-004. Bruksanvisning för skotork Bruksanvisning for skotørker Instrukcja obsługi suszarki do butów Operating instructions for shoe dryer 820-004 Bruksanvisning för skotork Bruksanvisning for skotørker Instrukcja obsługi suszarki do butów Operating instructions for shoe dryer SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar förbehålles.

Bardziej szczegółowo

SÄKERHETSANVISNINGAR TEKNISKA DATA

SÄKERHETSANVISNINGAR TEKNISKA DATA Bruksanvisning för oljefyllt element 2200 W Bruksanvisning for oljefylt radiator 2200 W Instrukcja obsługi grzejnika olejowego 2200 W User Instructions for Oil Filled Radiator 2200 W 411-129 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lödpenna. Bruksanvisning for loddepenn. Instrukcja obsługi lutownicy. Operating Instructions for Soldering Pencil

Bruksanvisning för lödpenna. Bruksanvisning for loddepenn. Instrukcja obsługi lutownicy. Operating Instructions for Soldering Pencil Bruksanvisning för lödpenna Bruksanvisning for loddepenn Instrukcja obsługi lutownicy Operating Instructions for Soldering Pencil 213-028 / 213-029 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo