2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II Nr 70 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, Warszawa Osoba do kontaktów: Izabella Helbing Tel.: Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 26

2 I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) Agencja Wykonawcza I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 26

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : Zapewnienie specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w ramach realizowanych projektów informatycznych II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Kupno Kategoria usług: nr: 7 Dzierżawa Najem Leasing Połączenie powyższych form Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Zob. kategorie usług w załączniku C1 Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Kod NUTS: II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 26

4 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na zapewnieniu Specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w ramach realizowanych projektów informatycznych, z obszarów: a) analitycznego, b) architektonicznego, c) projektowo-programistycznego, d) zarządzania projektami IT, e) administracji infrastrukturą, f) utrzymania systemów informatycznych, g) szacowania złożoności oprogramowania, w zakresie i zgodnie z kompetencjami wskazanymi przez Zamawiającego w tabeli nr 1 - Wykaz wymaganego Personelu Informatycznego oraz ich specjalności i kompetencji (rozdział I pkt 2 siwz) 2. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 7 do siwz. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup usług polegających na zapewnieniu Specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w ramach realizowanych projektów informatycznych, z obszarów: a) analitycznego, b) architektonicznego, c) projektowo-programistycznego, d) zarządzania projektami IT, e) administracji infrastrukturą, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 26

5 f) utrzymania systemów informatycznych, g) szacowania złożoności oprogramowania, w zakresie i zgodnie z kompetencjami wskazanymi przez Zamawiającego w tabeli nr 1 - Wykaz wymaganego Personelu Informatycznego oraz ich specjalności i kompetencji zawartej w rozdziale I pkt 2 siwz. (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i: (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Okres w miesiącach : 36 albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: _ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: _ (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 26

6 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości ,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy). 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający żąda wniesienia 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 28 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, dostarczonej Zamawiającemu wraz z kopią Protokołu Odbioru Usługi podpisanego przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust Umowy. 2. W sytuacji, o której mowa w 8 ust. 5 Umowy zapłata wynagrodzenia za Usługę nastąpi częściowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez Zamawiającego Rejestru za dany miesiąc kalendarzowy, w terminie 28 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, dostarczonej Zamawiającemu wraz z kopią podpisanego Rejestru. 3. Za termin wykonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak podpisanego przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Usługi lub podpisanego Rejestru, w sytuacji, o której mowa w ust. 8 9 Umowy, spowodują naliczenie ponownego, co najmniej 28 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, lub podpisanego dokumentu stanowiącego podstawę do wystawienia faktury. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum), w takim przypadku: 1) oferta konsorcjum musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, 2) każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, w tym złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, a także złożyć informację lub listę, o której mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 9 siwz. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy powinno być złożone przez pełnomocnika konsorcjum, 3) zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, 4) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, 5) przed podpisaniem umowy przedłożą pełnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli pełnomocnictwo takie nie zostało dołączone do oferty. III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 26

7 III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku), b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. zrealizowali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizują, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi, każda z nich o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych zero groszy), każda z nich polegająca na zapewnieniu specjalistów (architekta lub analityka lub projektanta-programisty lub administratora IT) do realizacji zadań z obszaru IT i każda z usług świadczona przez okres co najmniej 6 miesięcy. Uwaga: Wykonawca w wykazie usług zobowiązany jest podać tylko te główne usługi, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli wartość usługi wskazanej w wykazie jest podana w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest, na potrzeby niniejszego postępowania, dokonać przeliczenia jej wartości na PLN wg średniego kursu NBP (www.nbp.pl tabela A tabela kursów średnich walut obcych) z dnia zakończenia usługi o zakresie jak wyżej wraz z podaniem kursu oraz daty jego obowiązywania (zgodnie z tabelą A tabela kursów średnich walut obcych) wg których dokonano przeliczenia, w przypadku usług nadal realizowanych wg tabeli kursów średnich walut obcych z dnia rozpoczęcia realizacji usługi. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej: I. pięcioma osobami: Projektant programista - JAVA EE - 5 specjalistów, każdy z nich spełniający poniższe wymagania: 1. wykształcenie wyższe informatyczne, 2. znajomość języka angielskiego, umożliwiająca efektywne zapoznawanie się z dokumentacją techniczną, 3. co najmniej trzyletnie, ugruntowane doświadczenie w programowaniu przy użyciu Java Enterprise Edition (Java EE), 4. uczestnictwo w co najmniej 2 projektach informatycznych wykorzystujących Java EE w ciągu ostatnich 3 lat - wartość co najmniej jednego z tych projektów musi przekraczać ,00 PLN brutto, 5. umiejętność projektowania i pisania kodu źródłowego systemu istniejącego lub tworzonego od podstaw, 6. umiejętność pisania testów jednostkowych (pokrywanie kodu źródłowego testami jednostkowymi), 7. doświadczenie w reimplementacji systemów (analiza kodu zastanego i implementacja odpowiednika w JEE), 8. praktyczna znajomość wzorców projektowych i dobrych praktyk programistycznych, 9. posiada praktyczną znajomość i brał udział jako programista w projekcie/projektach wykorzystujących: o bazę danych Oracle, PostgreSQL, o JSF 2+, EJB 3+, JPA, Hibernate, o Maven, Ant, o JBoss EAP, o PrimeFaces 4+, o Spring Security, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 26

8 o Jasper Reports, o HTML, CSS, XML, o Continuous Integration II. jedną osobą: Projektant programista MS SharePoint 1 specjalista spełniający poniższe wymagania: 2. co najmniej 3 letnie doświadczenie projektowe w roli projektanta/programisty systemu IT, 3. praktyczna znajomość metodyki prowadzenia analizy funkcjonalności i analizy kodów źródłowych systemów informatycznych zbudowanych przy wykorzystaniu oprogramowania MS SharePoint lub MS Project Server oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie we wdrażaniu funkcjonalności tego oprogramowania zgodnie z wymaganiami producenta, potwierdzone wprowadzeniem i uruchomieniem funkcjonalności w systemach zbudowanych przy wykorzystaniu oprogramowania MS SharePoint, w tym roczne doświadczenie przy wykorzystaniu oprogramowania MS SharePoint 2013, 4. udział w co najmniej dwóch projektach, związanych z wdrożeniem systemu działającego w oparciu o oprogramowanie MS SharePoint. Jeden z tych projektów musi polegać na wdrożeniu wersji oprogramowania działającego w oparciu o oprogramowanie MS SharePoint 2013, użytkowanego przez co najmniej 300 użytkowników, 5. udział w projekcie związanym z wdrożeniem systemu działającego w oparciu o oprogramowanie MS Project Server 2013, użytkowanego przez co najmniej 15 użytkowników. III. jedną osobą: Kierownik Projektu IT 1-1 specjalista spełniający poniższe wymagania: 2. certyfikat Prince2 Practitioner (certyfikacja APMG) lub PMP (certyfikacja PMI) lub równoważny, 3. co najmniej 3 letnie doświadczenie projektowe w roli projektanta-programisty lub programisty w zakresie wdrażania systemów wielowarstwowych przy wykorzystaniu języków obiektowych, 4. uczestnictwo w co najmniej 3 projektach informatycznych implementacyjno-wdrożeniowych o wartości co najmniej ,00 PLN brutto każdy z nich, w roli kierownika projektu, 5. uczestnictwo w co najmniej 2 projektach informatycznych implementacyjno-wdrożeniowych Hurtowni Danych lub systemów klasy Master Data Management o wartości co najmniej ,00 PLN brutto każdy z nich, w roli Kierownika Projektu, Projektanta IT lub architekta rozwiązań informatycznych. W przypadku udziału w projekcie w roli Kierownika, projekt ten jest zaliczony również do liczby wymaganych projektów wskazanych w pkt 4 powyżej. IV. jedną osobą: Kierownik Projektu IT 2-1 specjalista spełniający poniższe wymagania: 2. certyfikat Prince2 Practitioner (certyfikacja APMG) lub PMP (certyfikacja PMI) lub równoważny, 3. co najmniej 3 letnie doświadczenie projektowe w roli projektanta-programisty lub programisty w zakresie wdrażania systemów wielowarstwowych przy wykorzystaniu języków obiektowych, 4. uczestnictwo w co najmniej 3 projektach informatycznych implementacyjno-wdrożeniowych o wartości co najmniej ,00 PLN brutto każdy z nich, w roli kierownika projektu, 5. uczestnictwo w co najmniej 2 projektach informatycznych implementacyjno-wdrożeniowych rozwiązań klasy GIS o wartości co najmniej ,00 PLN brutto każdy z nich, w roli kierownika projektu lub projektanta IT lub architekta rozwiązań informatycznych. W przypadku udziału w projekcie w roli kierownika, ten projekt jest zaliczony również do liczby wymaganych projektów wskazanych w pkt 4 powyżej. V. jedną osobą: Kierownik Projektu IT 3-1 specjalista spełniający poniższe wymagania: 2. certyfikat Prince2 Practitioner (certyfikacja APMG) lub PMP (certyfikacja PMI) lub równoważny 3. certyfikat Managing Successful Programmes na poziomie co najmniej Foundation Level (certyfikacja APMG) lub Program Management Professional (certyfikacja PMI), lub równoważny 4. co najmniej 3 letnie doświadczenie projektowe w roli projektanta-programisty lub programisty w zakresie wdrażania systemów wielowarstwowych przy wykorzystaniu języków obiektowych, 5. uczestnictwo w co najmniej 3 projektach informatycznych implementacyjno-wdrożeniowych o wartości co najmniej PLN brutto każdy z nich, w roli Kierownika Projektu, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 26

9 6. uczestnictwo w co najmniej 2 projektach informatycznych implementacyjno-wdrożeniowych platform aplikacyjnych opartych na rozwiązaniach BPM, ESB, ECM o wartości co najmniej ,00 PLN brutto każdy z nich, w roli Kierownika Projektu, projektanta IT lub architekta rozwiązań informatycznych. W przypadku udziału w projekcie w roli Kierownika, projekt ten jest zaliczony również do liczby wymaganych projektów wskazanych w pkt 5 powyżej. VI. jedną osobą: Kierownik Projektu IT 4-1 specjalista spełniający poniższe wymagania: 2. certyfikat Prince2 Practitioner (certyfikacja APMG) lub PMP (certyfikacja PMI) lub równoważny 3. co najmniej 3 letnie doświadczenie projektowe w roli projektanta-programisty lub programisty w zakresie wdrażania systemów wielowarstwowych przy wykorzystaniu języków obiektowych, 4. uczestnictwo w co najmniej 3 projektach informatycznych implementacyjno-wdrożeniowych o wartości co najmniej ,00 PLN brutto każdy z nich, w roli Kierownika Projektu, 5. uczestnictwo w co najmniej 2 projektach informatycznych polegających na podwyższeniu wersji oprogramowania Oracle E-Business Suite o wartości co najmniej ,00 PLN brutto każdy z nich, w roli Kierownika Projektu, projektanta IT lub architekta rozwiązań informatycznych. W przypadku udziału w projekcie w roli Kierownika, projekt ten jest zaliczony również do liczby wymaganych projektów wskazanych w pkt 4 powyżej. VII. jedną osobą: Administrator baz danych MS SQL 1 specjalista spełniający poniższe wymagania: 2. Bardzo dobra znajomość baz danych MS SQL, 3. Minimum 2-letnie doświadczenie w administrowaniu bazami danych MS SQL, 4. Bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Windows Server, 5. Minimum 2-letnie doświadczenie w tworzeniu backupów i odtwarzaniu baz danych, 6. Minimum 2-letnie doświadczenie w monitorowaniu i strojeniu baz danych, 7. Doświadczenie w realizacji bieżących działań w bazach danych. VIII. jedną osobą: Administrator baz danych MySQL 1 specjalista spełniający poniższe wymagania: 2. Bardzo dobra znajomość baz danych MySQL 3. Minimum 2-letnie doświadczenie w administrowaniu bazami danych MySQL 4. Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych rodziny Linux (Red Hat Enterprise Linux) 5. Minimum 2-letnie doświadczenie w tworzeniu backupów i odtwarzaniu baz danych 6. Minimum 2-letnie doświadczenie w monitorowaniu i strojeniu baz danych 7. Doświadczenie w realizacji bieżących działań w bazach danych. IX. jedną osobą: Administrator baz danych PostgreSQL 1 specjalista spełniający poniższe wymagania: 2. Bardzo dobra znajomość baz danych PostgreSQL 3. Minimum 2-letnie doświadczenie w administrowaniu bazami danych PostgreSQL 4. Bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Red Hat Enterprise Linux 5. Minimum 2-letnie doświadczenie w tworzeniu backupów i odtwarzaniu z backupów 6. Minimum 2-letnie doświadczenie w monitorowaniu i strojeniu baz danych. 7. Doświadczenie w realizacji bieżących działań w bazach danych X. jedną osobą: Administrator baz danych Oracle 1 specjalista spełniający poniższe wymagania: 2. Bardzo dobra znajomość baz danych ORACLE, 3. Bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Red Hat Enterprise Linux, 4. Minimum 2-letnie doświadczenie w administrowaniu bazami danych ORACLE, 5. Minimum 2-letnie doświadczenie w tworzeniu backupów i odtwarzaniu z backupów, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 26

10 6. Minimum 2-letnie doświadczenie w monitorowaniu i strojeniu baz danych, 7. Doświadczenie w realizacji bieżących działań w bazach danych. XI. jedną osobą: Administrator systemów Windows Server i usługi katalogowej Active Directory -1 specjalista spełniający poniższe wymagania: 2. Posiada certyfikat Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) lub równoważny, potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji, administracji, diagnostyki systemów operacyjnych Windows Serwer 2012, 3. Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Windows Server i usługi katalogowej Active Directory, 4. Bardzo dobra znajomość Microsoft System Center, Hyper-V, 5. Posiada minimum 2-letnie doświadczenie w administrowaniu systemami Windows, Server i Active Directory, 6. Posiada minimum 2-letnie doświadczenie we wdrażaniu, utrzymaniu i administracji produktami z rodziny Microsoft System Center, 7. Posiada minimum 2-letnie doświadczenie we wdrażaniu, utrzymaniu i administracji rozwiązaniami wirtualnymi w oparciu o Microsoft Hyper-V i rozwiązania klastrowe, 8. Posiada doświadczenie w administracji i utrzymaniu Microsoft Exchange 9. Posiada doświadczenie w administracji i utrzymaniu bazami danych Microsoft SQL Server. XII. dwoma osobami: Administrator systemów Windows Server i usługi katalogowej Active Directory - 2 specjalistów, każdy z nich spełniający poniższe wymagania: 2. Posiada certyfikat Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) lub równoważny, potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji, administracji, diagnostyki systemów operacyjnych Windows Serwer 2012, 3. Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Windows Server i usługi katalogowej Active Directory, 4. Bardzo dobra znajomość Microsoft System Center, Hyper-V, 5. Posiada minimum 2-letnie doświadczenie w administrowaniu systemami Windows, Server i Active Directory, 6. Posiada minimum 2-letnie doświadczenie we wdrażaniu, utrzymaniu i administracji produktami z rodziny Microsoft System Center, 7. Posiada minimum 2-letnie doświadczenie we wdrażaniu, utrzymaniu i administracji rozwiązaniami wirtualnymi w oparciu o Microsoft Hyper-V i rozwiązania klastrowe. XIII. jedną osobą: Administrator systemów Red Hat Enterprise Linux -1 specjalista spełniający poniższe wymagania: 2. Posiada certyfikat certyfikat Red Hat Certified System Administrator lub równoważny, potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji, administracji, diagnostyki systemów operacyjnych Red Hat Enterprise Linux, 3. Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Red Hat Enterprise Linux, 4. Posiada minimum 2-letnie doświadczenie w administrowaniu systemami klasy Linux, 5. Posiada minimum 2-letnie doświadczenie we wdrażaniu, utrzymaniu i administracji produktami z rodziny Red Hat, 6. Posiada doświadczenie we wdrażaniu, administracji i utrzymaniu systemu Zabbix. XIV. jedną osobą: Administrator sieci LAN/WAN-1 specjalista spełniający poniższe wymagania: 2. Posiada certyfikat Cisco Certified Network Professional, lub równoważny, potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji, administracji, diagnostyki i serwisowania urządzeń sieciowych Cisco (switche i routery) stosowanych w budowie dużych sieci konwergentnych, 3. Bardzo dobra znajomość infrastruktury sieciowej takich producentów jak HP, CISCO, IBM, PaloAlto, 4. Posiada minimum 2-letnie doświadczenie w administrowaniu sieciami rozległymi, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 26

11 5. Posiada minimum 2-letnie doświadczenie we wdrażaniu, utrzymaniu i administracji rozwiązaniami sieciowymi w obszarze LAN Wan oraz obszarach bezpiecznego dostępu do Internetu (DMZ). XV. jedną osobą: Administrator systemów składowania danych i backupu -1 specjalista spełniający poniższe wymagania: 2. Posiada certyfikat Technology Architect Symmetrix Solutions Specialist lub równoważny, potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie architektury rozwiązań Symetrix, 3. Bardzo dobra znajomość systemów macierzowych takich producentów jak EMC, HP, NetApp, Fujitsu, Hitachi, 4. Posiada minimum 2-letnie doświadczenie we wdrażaniu, utrzymaniu i administracji rozwiązaniami storage klasy Enterprise, 5. Posiada minimum 2-letnie doświadczenie we wdrażaniu, utrzymaniu i administracji systemami backupu opartymi o rozwiązania HP Data Protector oraz Microsoft Data Protection Manager. XVI. jedną osobą: Administrator stacji roboczych - 1 specjalista spełniający poniższe wymagania: 2. Posiada certyfikat Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)z zakresu administracji, instalacji i utrzymania systemu Microsoft Windows 8.1 lub równoważny 3. Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem i administracją stacjami roboczymi użytkowników wraz z systemem operacyjnym Windows. 4. Posiada minimum 2-letnie doświadczenie we wdrażaniu, utrzymaniu i administracji Microsoft Windows 8.x, 5. Posiada minimum 2-letnie doświadczenie we wdrażaniu i utrzymaniu Microsoft System Center a w szczególności dystrybucji oprogramowania i utrzymania systemu System Center Endpoint Protection. XVII. jedną osobą: Architekt rozwiązań IT komponenty: ESB, J2EE, Portal, BPM - 1 specjalista spełniający poniższe wymagania: 2. co najmniej 3 letnie doświadczenie projektowe w roli architekta IT, 3. co najmniej 3 letnie doświadczenie projektowe (projektant- programista lub programista) w zakresie wdrażania systemów opartych na Framework-u J2EE, 4. praktyczna znajomość technologii i rozwiązań Business Process Management (BPM), Enterprise Service Bus (ESB), Enterprise Content Management (ECM). XVIII. jedną osobą: Architekt rozwiązań IT warstwy bezpieczeństwa systemu informatycznego - 1 specjalista spełniający poniższe wymagania: 2. co najmniej 3 letnie doświadczenie projektowe w roli architekta IT, 3. co najmniej 2 letnie doświadczenie projektowe w zakresie wykorzystania technologii klasy IDM, Single Sign- On [SSO] oraz zarządzania modelem bezpieczeństwa użytkownika systemu informatycznego, 4. praktyczna znajomość architektury rozwiązań informatycznych wykorzystujących repozytoria Lightweight Directory Access Protocol [LDAP], Active Directory [AD], 5. praktyczna znajomość architektury IT systemów klasy Public Key Infrastructure, 6. udział w co najmniej dwóch projektach implementacyjno- wdrożeniowych związanych z budową systemu IDM w roli architekta rozwiązań IT. XIX. dwoma osobami: Architekt rozwiązań IT warstwy i komponenty GIS - 2 specjalistów, każdy z nich spełniający poniższe wymagania: 2. co najmniej 3 letnie doświadczenie projektowe w roli architekta IT w zakresie tworzenia i wdrażania systemów GIS (w szczególności GeoMedia,), 3. co najmniej 2 letnie doświadczenie projektowe w zakresie wykorzystania i wdrażania technologii GIS, 4. znajomość technologii GIS (rozwiązania Open Source) potwierdzona praktycznymi wdrożeniami, 5. znajomość rozszerzeń technologii bazodanowej ORACLE oraz PostgreSQL w zakresie GIS (w szczególności wykorzystanie komponentów Spatial oraz PostGIS), PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 26

12 6. udział w co najmniej dwóch projektach implementacyjno- wdrożeniowych związanych z budową systemu GIS w roli architekta rozwiązań IT. 7. umiejętność projektowania złożonych systemów GIS (np. kilkuset użytkowników końcowych, rozbudowana struktura przestrzennych baz danych, integracja z zewnętrznymi źródłami zasilania). 8. praktyczna wiedza z zakresu analizy procesów biznesowych umiejętność modelowanie procesów, danych, oraz przepływów i relacji za pomocą ogólnie uznanych technik i narzędzi do modelowania. XX. jedną osobą: Architekt rozwiązań IT warstwy integracji danych i komponenty Master Data Management [MDM] - 1 specjalista spełniający poniższe wymagania: 2. co najmniej 3 letnie doświadczenie projektowe w roli architekta IT, 3. co najmniej 2 letnie doświadczenie projektowe (procesy ETL) w zakresie wykorzystania i wdrażania Hurtowni Danych lub rozwiązań klasy Master Data Management (MDM), 4. praktyczna znajomość architektury rozwiązań informatycznych klasy MDM, 5. udział w co najmniej dwóch projektach implementacyjno- wdrożeniowych związanych z budową Hurtowni Danych lub systemów klasy MDM w roli architekta rozwiązań IT. XXI. jedną osobą: Analityk IT 1-1 specjalista spełniający poniższe wymagania: 1. wykształcenie wyższe informatyczne lub matematyczne, 2. co najmniej 3 letnie doświadczenie projektowe w roli analityka systemu IT, 3. praktyczna wiedza z zakresu analizy i modelowania relacyjnych baz danych oraz procesów biznesowych w notacji BPMN, umiejętność modelowania procesów oraz przepływów i relacji danych za pomocą ogólnie uznanych technik i narzędzi do modelowania, 4. zdolność kreowania wykonalnych specyfikacji i kryteriów akceptacji dla systemów aplikacyjnych (np. Specyfikacja Wymagań, Podstawowe Założenia Projektowe), 5. zdolność metodologicznego badania, analizy, przeglądu i dokumentowania całości albo części biznesu uwarunkowanych funkcjami biznesowymi i procesami, używanie informacji i danych na których informacje bazują, 6. umiejętność analizowania, interpretacji i klasyfikacji danych w celu zdefiniowania struktur danych odzwierciedlających jednostki oraz relacje pomiędzy nimi w celu poprawnego projektowania struktur danych w systemach aplikacyjnych, 7. udział w co najmniej dwóch projektach, związanych z wdrożeniem ESB, BPM, ECM lub GIS w roli analityka IT. XXII. jedną osobą: Analityk IT 2-1 specjalista spełniający poniższe wymagania: 1. wykształcenie wyższe informatyczne lub matematyczne, 2. co najmniej 3 letnie doświadczenie projektowe w roli analityka systemu IT, 3. praktyczna wiedza z zakresu analizy i modelowania relacyjnych baz danych oraz procesów biznesowych w notacji BPMN, umiejętność modelowania procesów oraz przepływów i relacji danych za pomocą ogólnie uznanych technik i narzędzi do modelowania, znajomość procesów ETL, 4. zdolność kreowania wykonalnych specyfikacji i kryteriów akceptacji dla systemów aplikacyjnych (np. Specyfikacja Wymagań, Podstawowe Założenia Projektowe), 5. zdolność metodologicznego badania, analizy, przeglądu i dokumentowania całości albo części biznesu, uwarunkowanych funkcjami biznesowymi i procesami, używanie informacji i danych na których informacje bazują, 6. umiejętność analizowania, interpretacji i klasyfikacji danych w celu zdefiniowania struktur danych odzwierciedlających jednostki oraz relacje pomiędzy nimi w celu poprawnego projektowania struktur danych w systemach aplikacyjnych, 7. udział w co najmniej dwóch projektach związanych z wdrożeniem Hurtowni Danych lub systemów klasy Master Data oraz systemów obiegu dokumentów w roli analityka IT. XXIII. jedną osobą: Analityk IT 3 1 specjalista spełniający poniższe wymagania: 2. co najmniej 3 letnie doświadczenie projektowe w roli analityka systemów IT, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 26

13 3. praktyczna znajomość oprogramowania Oracle EBS oraz Oracle Business Intelligence Publisher, 4. umiejętność analizowania, interpretacji i klasyfikacji danych w celu poprawnego projektowania struktur danych w systemach aplikacyjnych, 5. udział w co najmniej dwóch projektach, związanych z wdrożeniem systemu działającego w oparciu o oprogramowanie Oracle EBS w roli głównego analityka IT. XXIV. jedną osobą: Specjalista ds. szacowania złożoności oprogramowania 1 specjalista spełniający poniższe wymagania: : 1. wykształcenie wyższe informatyczne lub matematyczne, 2. praktyczna umiejętność szacowania złożoności oprogramowania z wykorzystaniem Punktu Funkcyjnego, (znajomość metodologii IFPUG), 3. co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z wyceną oraz szacowaniem złożoności oprogramowania systemów informatycznych, 4. co najmniej 3 letnie doświadczenie projektowe w roli analityka systemu IT, 5. praktyczna wiedza z zakresu analizy danych, modelowania baz danych oraz modelowania procesów biznesowych, 6. znajomość oprogramowania służącego do szacowania złożoności oprogramowania. XXV. jedną osobą: Projektant/Programista BI 1 specjalista spełniający poniższe wymagania: 1. co najmniej 3 letnie doświadczenie jako projektant w obszarze hurtowni danych, procesów ETL i Business Intelligence, 2. znajomość i umiejętność wykorzystania dobrych praktyk w obszarze projektowania, rozwoju i utrzymania systemów BI/DWH, 3. udział co najmniej w dwóch wdrożeniachbi/dwh (data warehouse), 4. umiejętność przygotowywania analitycznych opisów produktów dla systemów aplikacyjnych klasy BI, 5. umiejętność modelowanie procesów, danych, oraz przepływów i relacji za pomocą ogólnie uznanych technik i narzędzi do modelowania. XXVI. jedną osobą: Analityk/Statystyk 1 specjalista spełniający poniższe wymagania: 1. Wykształcenie wyższe z zakresu analityki lub statystyki, 2. Co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku analityka lub projektanta, 3. Udział w realizacji co najmniej 3 projektów związanych z przygotowaniem systemu raportowania lub budową hurtowni danych, 4. Udokumentowane doświadczenie w zakresie sporządzania analiz i opracowań statystycznych, 5. Umiejętność prowadzenia badań, przygotowywania opracowań i analiz statystycznych w ujęciu regionalnym i krajowym, 6. Umiejętność analizowania, interpretacji i klasyfikacji danych. Uwagi: 1) W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego niedopuszczalne jest wystąpienie tej samej osoby kilkukrotnie w różnych rolach w tej samej ofercie. 2) Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia odbywało się co najmniej przez osoby wykazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. 3) Przez certyfikaty równoważne, o których mowa powyżej Zamawiający rozumie certyfikat, który jest: - analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy co jest rozumiane jako: analogiczna dziedzina merytoryczna której dotyczy certyfikat, analogiczny stopień poziomu kompetencji, analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu; - potwierdzony jest egzaminem (dotyczy tylko tych certyfikatów, które muszą być potwierdzone egzaminem). d) sytuacji ekonomicznej i finansowej (Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku), PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 26

14 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 ustawy. B. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy. 1. Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym (wg załącznika nr 1 do siwz). 2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 7) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (wg załącznika nr 2 do siwz), 8) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 3 do siwz), 9) listę podmiotów należących z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg załącznika nr 4 do siwz), 10) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączonymi dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg załącznika nr 5 do siwz). Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający żąda, aby w wykazie głównych usług były wskazane tylko usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w cz. A. pkt 1 ppkt 1 lit. b) ogłoszenia; 11) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 6 do siwz), 12) pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym, 13) dowód wniesienia wadium (oryginał w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, powinno ono obowiązywać przez cały okres związania ofertą), 3. Dowodami służącymi do wykazania czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w cz. B. pkt 3 ppkt 1) ogłoszenia (w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania takich przyczyn), PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 26

15 3) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie głównych usług zostały wcześniej wykonane bądź są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w niniejszym pkt. 4. Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, poprzez poleganie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy: 1) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia; 2) w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, jest zobowiązany złożyć stosowne dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 3) jeżeli podmioty, na zasobach których polega Wykonawca będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów z cz. B. pkt 2 ppkt 1)-6), 8) ogłoszenia lub odpowiednio cz. B. pkt 5 ogłoszenia. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) cz. B. pkt 2, ppkt 1), 3), 5) i 6) ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2) cz. B. pkt 2, ppkt 2) i 4) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8,10 i 11 ustawy (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w cz. B. pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Do daty wystawienia dokumentu stosuje się postanowienia cz. B. pkt 5 odpowiednio. 7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 26

16 Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.; dalej: ustawa ). Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli dotyczy) III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) 1. Oświadczenie, ze wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.; dalej: ustawa ). 2. Dokument, o którym mowa w sekcji III.2.1) cz. B. pkt 2 ppkt 10) ogłoszenia. 3. Dokument, o którym mowa w sekcji III.2.1) cz. B. pkt 2 ppkt 11) ogłoszenia. 1. Warunek opisany w sekcji III.2.1) cz. A. pkt 1) lit. b ogłoszenia. 2. Warunek opisany w sekcji III.2.1) cz. A. pkt 1) lit. c ogłoszenia. III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy) Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu: Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie (jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych : III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi: Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak nie PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 26

17 Sekcja IV : Procedura IV.1) Rodzaj procedury: IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie (jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału: (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców: albo Przewidywana minimalna liczba: i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert : tak nie IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) albo Najniższa cena Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga 1. cena gwarancja PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 17 / 26

18 Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie (jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: IV.3) Informacje administracyjne: IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy) DZP /2015 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: tak nie (jeżeli tak) Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S z dnia: 12/02/2015 (dd/mm/rrrr) Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: _ Godzina: Dokumenty odpłatne tak nie (jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: Waluta: Warunki i sposób płatności: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 18/06/2015 Godzina: 13:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: _ IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Dowolny język urzędowy UE Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL Inny: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 18 / 26

19 IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Do: : _ albo Okres w miesiącach : albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data : 18/06/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina14:00 (jeżeli dotyczy)miejscowość: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, Warszawa, Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) : tak nie (jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 19 / 26

20 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie (jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie (jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy) A. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższych przypadkach, jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi: 1) zmiana stawki podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, 2) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), 3) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy. B. (dotyczy sekcji II.3)ogłoszenia) Termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do chwili wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 wzoru umowy, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy. C. Kryterium oceny ofert "gwarancja", o którym mowa w sekcji IV.2.1) ogłoszenia należy rozumień następująco. Opis kryterium gwarancja. Kryterium gwarancja (PG) waga 6%, wyrażony w miesiącach okres gwarancji na utwory powstałe w wyniku realizacji Umowy, liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Usługi dla danej Usługi. Zamawiający przyzna punkty według następujących zasad: a) Wykonawca, który zaoferuje w formularzu ofertowym wydłużenie wymaganego 24 miesięcznego okresu gwarancji otrzyma 1 pkt za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji, przy czym maksymalnie można będzie uzyskać 6 pkt. b) W przypadku zaoferowania w formularzu ofertowym dodatkowo więcej niż 6 miesięcy gwarancji (tj. łącznie ponad 30 miesięcy gwarancji) Zamawiający przyzna 6 punktów. c) W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym okresu gwarancji, lub wskaże 24 miesięczny okres gwarancji uzyska 0 pkt. Uwaga: Jeżeli Wykonawca poda w formularzu ofertowym okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące - oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy jako niezgodna z siwz. VI.4) Procedury odwoławcze: VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 20 / 26

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69686-2015:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35327-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Remont pomieszczeń centralnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo