RAPORT Z SYMULACJI KOMPUTEROWEJ CFD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z SYMULACJI KOMPUTEROWEJ CFD"

Transkrypt

1 Data: Sierpień 2008r. Strona 1 z 23 WENTYLACJA STRUMIENIOWA Marek Magdziarz ul. Zapustna 10A m.26, Warszawa tel./fax , kom RAPORT Z SYMULACJI KOMPUTEROWEJ CFD I OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ODDYMIANIA Z ZASTOSOWANIEM ROZWIĄZANIA WENTYLACJI STRUMIENIOWEJ ZAPROJEKTOWANEJ DLA GARAśU W BUDYNKU BIUROWYM NR B4 UL.CZERNIAKOWSKA/ RÓG CHEŁMSKIEJ W WARSZAWIE AUTOR OPRACOWANIA: Marek Magdziarz, nr. Upr. MAZ/0118/PWOS/03

2 Budynek biurowy nr B4, ul Chełmska w Warszawie Data: Sierpień 2008r. Strona 2 z 23 Spis treści 1. Przedmiot opracowania Podstawa opracowania ZałoŜenia projektowe Przyjęte kryteria i modele CFD Analiza moŝliwości ewakuacji ludzi Analiza warunków bezpieczeństwa Kryteria zbieŝności metod obliczeniowych Modele CFD Geometria garaŝu Wyniki graficzne obliczeń CFD Analiza wyników oraz wnioski Analiza warunków i moŝliwości ewakuacji ludzi z garaŝu oraz skuteczności działania systemu wentylacji oddymiającej Analiza skuteczności działania systemu oddymiania dla celów bezpieczeństwa operowania ekip ratowniczych Ocena moŝliwości zrezygnowania z zastosowania instalacji tryskaczowej Ocena moŝliwości zrezygnowania z podziału na strefy poŝarowe wydzielone oddzieleniami przeciwpoŝarowymi i ocena moŝliwości powiększenia powierzchni strefy poŝarowej Ocena moŝliwości zastosowania wentylatorów poŝarowych w instalacji oddymiającej o odporności w klasie F

3 Data: Sierpień 2008r. Strona 3 z Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania stanowi system wentylacji oddymiającej dla garaŝu podziemnego w budynku biurowym nr B4, przy ul. Chełmskiej z zastosowaniem rozwiązania wentylacji strumieniowej jetfan. Celem opracowania jest : - analiza warunków i moŝliwości ewakuacji ludzi z garaŝu oraz skuteczności działania systemu wentylacji oddymiającej; - ocena moŝliwości operowania ekip ratowniczych; - ocena moŝliwości zrezygnowania z instalacji tryskaczowej w garaŝu; - ocena moŝliwości zrezygnowania z zastosowania podziału obszaru garaŝu na strefy poŝarowe wydzielone oddzieleniami przeciwpoŝarowymi i powiększenia powierzchni strefy poŝarowej dopuszczonej przepisami techniczno-budowlanymi Dz. U. Nr. 75.poz. 690 z 2002r.; - ocena moŝliwości zastosowania wentylatorów poŝarowych w instalacji oddymiającej o odporności w klasie F300 wg. PN-EN zamiennie dla urządzeń o odporności 400 o C/2 godziny wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi Dz. U. Nr. 75.poz. 690 z 2002r.; Analizy oparte będą o modelowanie CFD warunków rozwoju poŝaru dla najbardziej prawdopodobnego i niekorzystnego scenariusza rozwoju poŝaru na kondygnacji -2. Jest to scenariusz w strefie wykrywania dymu WD-2A, pokazany na Rys Niniejsze opracowanie moŝna uznać jako uzupełnienie weryfikacji rozwiązania projektowego oddymiania garaŝu w budynku biurowym nr B3 przy ul. Chełmskiej i raportu z komputerowego modelowania CFD wykonanego dla tego garaŝu - nr opracowania CHE-B3/20/2008/PL, który został wykonany dla innego najbardziej prawdopodobnego i niekorzystnego scenariusza rozwoju poŝaru w strefie wykrywania dymu WD-2B. GaraŜe w budynku B3 i B4 są odbiciem lustrzanym i mają taką samą wysokość kondygnacji, stąd oba opracowania uzupełniają się i mogą słuŝyć do potwierdzenia prawidłowości rozwiązania. 2. Podstawa opracowania Opracowanie sporządzono na podstawie: - dokumentacji PROJEKT WSTĘPNY WENTYLACJI ODDYMIAJĄCEJ DLA OBSZARU PARKINGOWEGO GARAśU PODZIEMNEGO W BUDYNKACH BIUROWYCH B1, B2, B3, B4 NA UL.CZERNIAKOWSKIEJ/RÓG CHEŁMSKIEJ W WARSZAWIE pt.: WENTYLACJA STRUMIENIOWA, opracowanej przez Marka Magdziarza w Sierpniu 2008r.; - projektu architektonicznego kondygnacji garaŝu autorstwa biura projektowo-architektonicznego JEMS Architekci z Czerwca 2008r. - danych technicznych urządzeń jet-fan firmy GebhardtVentilatoren, - zasad wiedzy technicznej, - wyników obliczeniowych symulacji komputerowej wraz z graficznym ich zobrazowaniem uzyskanych za pomocą licencjonowanego programu komputerowego PHOENICS FLAIR, 3. ZałoŜenia projektowe a) scenariusz rozwoju poŝaru nr.1 tj. miejsce poŝaru pokazano na rysunku nr. 5.1, 5.2, 5.3; b) model garaŝ składa się z 1-ego poziomu, 1-ej strefy poŝarowej, c) czas trwania symulacji CFD 15 minut; d) temperatura otaczającego powietrza 20 o C; e) początkowa temperatura w przestrzeni garaŝu 20 o C;

4 Budynek biurowy nr B4, ul Chełmska w Warszawie Data: Sierpień 2008r. Strona 4 z 23 Rys Rzut kondygnacji Przyjęte kryteria i modele CFD 4.1 Analiza moŝliwości ewakuacji ludzi Dla analizy warunków ewakuacji ludzi w garaŝu i spełnienia wymogów zapewniających umoŝliwienie ewakuacji ludzi w czasie niezbędnym do przeprowadzenia ewakuacji przyjmuje się spełnienie kryteriów na drogach ewakuacyjnych i przy wyjściach ewakuacyjnych: a) zakres widzialności znaków ewakuacyjnych podświetlanych (ozn. SLEN) na wysokości ok. 1.8m nie mniejszy niŝ 15m; b) temperatura powietrza (ozn. TEMPERATURE) na wysokości ok. 1.8m nie wyŝsza niŝ 60 o C; w obliczonym czasie niezbędnym do ewakuacji ludzi, od wybuchu poŝaru i początku symulacji, na podstawie poniŝszych załoŝeń i który wynosi: dla osób najdalej miejsca poŝaru: 4 minuty (240 sekundy), dla osób dość blisko miejsca poŝaru: 2 minuty i 45 sekund (165 sekund), Do powyŝszych obliczeń przyjęto wskaźniki wg. sugerowanej metody obliczeniowej podanej w BS PD :2004 (ang. The application of fire safety engineering principles to fire safety design of buildings- part 6: Human factors: Life safety strategies occupant evacuation, behaviour and condition (Sub-system 6)). 4.2 Analiza warunków bezpieczeństwa Dla analizy warunków bezpieczeństwa konstrukcji budynku i operowania ekip ratowniczo gaśniczych oraz spełnienia wymogów bezpieczeństwa z umoŝliwieniem ugaszenia poŝaru przez przybyłe ekipy gaśniczo-ratownicze przyjmuje się spełnienie kryteriów: a) umoŝliwienia wejścia ekipom gaśniczo-ratowniczym w strefie wolnej od dymu (nawietrznej na miejsce poŝaru) i operowanie w wystarczającym zakresie widzialności. b) temperatura powietrza w obszarze nawietrznym nie wyŝsza niŝ 60 o C;

5 Data: Sierpień 2008r. Strona 5 z 23 c) poŝaru przy wartości krytycznej 1000 o C do 15 minut wg krzywej odporności stropu REI120 zagraŝającej naruszeniu wytrzymałości statycznej konstrukcji budynku; d) temperatura mieszaniny dymu w punkcie usuwania dymu przy szachcie wentylacyjnym nie wyŝsza niŝ 300 o C zagraŝająca uszkodzeniem konstrukcji urządzeń systemu oddymiania; 4.3 Kryteria zbieŝności metod obliczeniowych Przyjęte zostały poniŝsze kryteria zbieŝności metod obliczeniowych: a) równanie transportu dymu: b) równanie ciągłości: c) równanie zachowania energii: d) równanie energii kinetycznej turbulencji: e) równanie dyssypacji energii turbulencji: f) równanie zachowania pędu w kierunku osi X: g) równanie zachowania pędu w kierunku osi Y: h) równanie zachowania pędu w kierunku osi Z: Modele CFD a) Przyjęto model przepływów turbulentnych k-ε ; b) Pominięto model promieniowania IMMERSOL; c) Przyjęto potencjał dymu 400 m 2 /kg i ciepło spalania wg. badań instytutu TNO z Holandii; d) Wielkość poŝaru dla 1-ego pojazdu osobowego: 5m x 2.5m x 1.6m; e) Przyjęto krzywą rozwoju poŝaru wg. badań TNO z 1998r dla 1 pojazdu samochodu osobowego

6 Budynek biurowy nr B4, ul Chełmska w Warszawie Data: Sierpień 2008r. Strona 6 z Geometria garaŝu Rampa wjazdowa z -1 Scenariusz poŝaru nr.1 JF4 Rys.5.1. Rzut kondygnacji garaŝu 2. Wyjście ewakuacyjne Osoba ewakuująca się

7 Data: Sierpień 2008r. Strona 7 z 23 Miejsce poŝaru Rampa wjazdowa z -1 Rys Widok ogólny aksonometryczny 3D od strony rampy wjazdowej.

8 Budynek biurowy nr B4, ul Chełmska w Warszawie Data: Sierpień 2008r. Strona 8 z 23 Rampa wjazdowa z -1 Miejsce poŝaru Rys Widok ogólny aksonometryczny 3D od strony szachtu wyciągowego.

9 Data: Sierpień 2008r. Strona 9 z 23 Rys Widok ogólny na miejsce poŝaru zza ściany przy rampie przejazdowej.

10 Budynek biurowy nr B4, ul Chełmska w Warszawie Data: Sierpień 2008r. Strona 10 z Wyniki graficzne obliczeń CFD Wyniki graficznego zobrazowania obliczeń komputerowych zostały przedstawione na slajdach -Rys. 6.1 do Slajdy obrazują wyniki obliczeń w chwilach czasowych od wybuchu poŝaru: 30 sekund, 1 minuta, 2 minuta, 3 minuta, 4 minuta, 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta. Rys do Widzialności ewakuacyjnych znaków podświetlanych (ozn. SLEN) na wysokości 1.8m nad posadzką od 30 sekundy do 15 minuty od wybuchu poŝaru. Rys do Zakres temperatury (ozn. TEMPERATURE) powietrza na wysokości 1.8m nad posadzką i 2.71m, czyli pod stropem od 30 sekundy do 15 minuty od wybuchu poŝaru. Znacznikiem pokazano na kaŝdym rysunku przewidywaną pozycję osoby, która będzie ewakuować się jako pierwsza tj. osoby dość blisko miejsca poŝaru. Znacznikiem pokazano takŝe, na kaŝdym rysunku, przewidywaną pozycję osoby, która będzie ewakuować się jako ostatnia tj. najdalej miejsca poŝaru. Znacznikiem pokazano równieŝ na rysunku miejsca wyjść ewakuacyjnych.

11 Data: Sierpień 2008r. Strona 11 z 23 Rys Zakres widzialności ewakuacyjnych znaków podświetlanych (SLEN skala m) na wysokości 1.8m ponad posadzką- 30 sek. od wybuchu poŝaru. Rys Zakres widzialności ewakuacyjnych znaków podświetlanych (SLEN skala m) na wysokości 1.8m ponad posadzką- 1 MINUTA od wybuchu poŝaru ROZPOCZĘCIE EWAKUACJI.

12 Budynek biurowy nr B4, ul Chełmska w Warszawie Data: Sierpień 2008r. Strona 12 z 23 Rys Zakres widzialności ewakuacyjnych znaków podświetlanych (SLEN skala m) na wysokości 1.8m ponad posadzką- 2 MINUTA od wybuchu poŝaru. Rys Zakres widzialności ewakuacyjnych znaków podświetlanych (SLEN skala m) na wysokości 1.8m ponad posadzką - 3 MINUTA od wybuchu poŝaru.

13 Data: Sierpień 2008r. Strona 13 z 23 Rys Zakres widzialności ewakuacyjnych znaków podświetlanych (SLEN skala m) na wysokości 1.8m ponad posadzką- 4 MINUTA od wybuchu poŝaru KONIEC EWAKUACJI. Rys Zakres widzialności ewakuacyjnych znaków podświetlanych (SLEN skala m) na wysokości 1.8m ponad posadzką- 5 MINUTA od wybuchu poŝaru.

14 Budynek biurowy nr B4, ul Chełmska w Warszawie Data: Sierpień 2008r. Strona 14 z 23 Rys Zakres widzialności ewakuacyjnych znaków podświetlanych (SLEN skala m) na wysokości 1.8m ponad posadzką- 10 MINUTA od wybuchu poŝaru. Rys Zakres widzialności ewakuacyjnych znaków podświetlanych (SLEN skala m) na wysokości 1.8m ponad posadzką- 15 MINUTA od wybuchu poŝaru.

15 Data: Sierpień 2008r. Strona 15 z 23 Rys Zakres widzialności ewakuacyjnych znaków podświetlanych (SLEN skala m) w przekroju podłuŝnym- 15 MINUTA od wybuchu poŝaru. Rys Zakres widzialności ewakuacyjnych znaków podświetlanych (SLEN skala m) w przekroju poprzecznym- 15 MINUTA od wybuchu poŝaru.

16 Budynek biurowy nr B4, ul Chełmska w Warszawie Data: Sierpień 2008r. Strona 16 z 23 Rys Zakres temperatury powietrza na wysokości 1.8m ponad posadzką 30 sek. od wybuchu poŝaru. Rys Zakres temperatury powietrza na wysokości 1.8m ponad posadzką 1 MINUTA od wybuchu poŝaru.

17 Data: Sierpień 2008r. Strona 17 z 23 Rys Zakres temperatury powietrza na wysokości 1.8m ponad posadzką 2 MINUTA od wybuchu poŝaru. Rys Zakres temperatury powietrza na wysokości 1.8m ponad posadzką 3 MINUTA od wybuchu poŝaru.

18 Budynek biurowy nr B4, ul Chełmska w Warszawie Data: Sierpień 2008r. Strona 18 z 23 Rys Zakres temperatury powietrza na wysokości 1.8m ponad posadzką 4 MINUTA od wybuchu poŝaru- KONIEC EWAKUACJI. Rys Zakres temperatury powietrza na wysokości 1.8m ponad posadzką 5 MINUTA od wybuchu poŝaru.

19 Data: Sierpień 2008r. Strona 19 z 23 Rys Zakres temperatury powietrza na wysokości 1.8m ponad posadzką 10 MINUTA od wybuchu poŝaru. Rys Zakres temperatury powietrza pod stropem 2.71m 10 MINUTA od wybuchu poŝaru.

20 Budynek biurowy nr B4, ul Chełmska w Warszawie Data: Sierpień 2008r. Strona 20 z 23 Rys Zakres temperatury powietrza na wysokości 1.8m ponad posadzką 15 MINUTA od wybuchu poŝaru. Rys Zakres temperatury powietrza pod stropem 2.71m 15 MINUTA od wybuchu poŝaru.

21 Data: Sierpień 2008r. Strona 21 z 23 Rys Zakres temperatury powietrza w przekroju podłuŝnym 15 MINUTA od wybuchu poŝaru. Rys Zakres temperatury powietrza w przekroju poprzecznym 15 MINUTA od wybuchu poŝaru.

22 Budynek biurowy nr B4, ul Chełmska w Warszawie Data: Sierpień 2008r. Strona 22 z Analiza wyników oraz wnioski 7.1 Analiza warunków i moŝliwości ewakuacji ludzi z garaŝu oraz skuteczności działania systemu wentylacji oddymiającej. Widzialność Analizując moŝliwość ewakuacji ludzi z garaŝu, rozpoczynające ewakuację jako pierwsze, na podstawie wyników widzialności znaków ewakuacyjnych podświetlanych na wysokości 1.8m obserwujemy do 4 minuty wartości widzialności tych znaków od 15 do 30m na drodze ewakuującej się osoby do najbliŝszego wyjścia ewakuacyjnych (patrz rysunki nr ). I jest to czas wystarczający do zakończenia ewakuacji osób z tego rejonu. Osoby mogą równieŝ ewakuować się do innych wyjść pozostających widocznymi znacznie dłuŝej niŝ w wymaganym minimalnym czasie dla zapewnienia ewakuacji. Analizując moŝliwość ewakuacji ludzi z garaŝu, rozpoczynające ewakuację jako ostatnie, najbardziej oddalone, na podstawie wyników widzialności znaków ewakuacyjnych podświetlanych na wysokości 1.8m obserwujemy do 4 minuty wartości widzialności tych znaków od 15 do 30m na drogach przejść ewakuacyjnych do wyjść ewakuacyjnych (patrz rysunki nr ). I jest to czas wystarczający do zakończenia ewakuacji tych osób. Wniosek: System oddymiania strumieniowego skutecznie spełnia swoje zadanie. Warunki widzialności w garaŝu umoŝliwiają bezpieczna ewakuację w kierunku wydzielonych chronionych klatek schodowych na zewnątrz strefy poŝarowej garaŝu w czasie dłuŝszym niŝ 4 minuty, a więc w czasie niezbędnym do ewakuacji zgodnie z obliczeniami w pkt Temperatury Analizując moŝliwość ewakuacji ludzi zaczynających ewakuację jako pierwsze z rejonu bliskiego miejsca poŝaru, na podstawie wyników temperatury powietrza na wysokości 1.8m obserwujemy do 4 minuty wartości temperatury nie przekraczające 60 o C na drogach przejść ewakuacyjnych do wyjść ewakuacyjnych (patrz rysunki nr ). I jest to czas wystarczający do zakończenia ewakuacji osób z tego rejonu. Analizując moŝliwość ewakuacji ludzi zaczynających ewakuację jako ostatnie, na podstawie wyników temperatury powietrza na wysokości 1.8m obserwujemy do 4 minuty wartości temperatury nie przekraczające 60 o C na drogach przejść ewakuacyjnych do wyjść ewakuacyjnych (patrz rysunki nr ). I jest to czas wystarczający do zakończenia ewakuacji tych osób. Wniosek: System oddymiania strumieniowego skutecznie spełnia swoje zadanie. Warunki temperatury umoŝliwiającej ewakuację zostało spełnione w czasie dłuŝszym niŝ 4 minuty od wybuchu poŝaru, a więc w czasie niezbędny do ewakuacji zgodnie z obliczeniami w pkt Analiza skuteczności działania systemu oddymiania dla celów bezpieczeństwa operowania ekip ratowniczych. System wentylacji strumieniowej zapewnia skuteczne oddymianie garaŝu: - do 4 minut dla celów ewakuacji, - do 15 minuty dla celów dostępu ekip ratowniczych od strony rampy wjazdowej i bramy przeciwpoŝarowej oddzielającej poziom -1 i -2, na odległość mniejszą niŝ 10m od źródła poŝaru, w warunkach widzialności znaków podświetlanych do 30m i temperaturze do 40 o C na wys. 1.8m (patrz rysunek nr 6.8 i 6.19),

23 Data: Sierpień 2008r. Strona 23 z 23 Wniosek: Ekipy ratownicze mają moŝliwość podania strumienia wody z prądownicy na ognisko poŝaru, w strefie nawietrznej, w dostatecznej widzialności oraz bezpiecznej temperaturze i warunki zapewniają moŝliwość prowadzenia akcji gaśniczej. 7.3 Ocena moŝliwości zrezygnowania z zastosowania instalacji tryskaczowej. Temperatura poŝaru pod stropem osiągnęła wartość ok. 480 o C w 5 minucie (patrz rysunek nr 6.16) a następnie po włączeniu wentylatorów spadła o ok. 150 o C w 15 minucie (patrz rysunek nr 6.20). Wartości wynikające z obliczeń CFD pokazują, Ŝe zarówno czas ekspozycji jak i wartość temperatury poŝaru nie zagraŝa odporności statycznej stropu REI120 w garaŝu o parametrach odporności na temperaturę 1000 c C i czasie ekspozycji 15min. Wniosek: PowyŜsze warunki oraz moŝliwość dostępu ekipom ratowniczym w dostatecznej widzialnością oraz z bezpieczną temperaturą i nie występuje zagroŝenie bezpieczeństwa konstrukcji budynku Ocena moŝliwości zrezygnowania z podziału na strefy poŝarowe wydzielone oddzieleniami przeciwpoŝarowymi i ocena moŝliwości powiększenia powierzchni strefy poŝarowej. Ze względu na spełnienie warunków umoŝliwiających ewakuację w czasie niezbędnych do ewakuacji ludzi z garaŝu oraz zapewnienie moŝliwości operowania ekipom gaśniczym podział kondygnacji na dodatkowe mniejsze strefy poŝarowe o powierzchni do 2500m 2 jest niecelowe. Wydzielenie pionowe stref poŝarowych jest niezbędne Ocena moŝliwości zastosowania wentylatorów poŝarowych w instalacji oddymiającej o odporności w klasie F300. Temperatura poŝaru pod stropem osiągnęła wartość ok. 480 o C w 5 minucie (patrz rysunek nr 6.16) a następnie po włączeniu wentylatorów spadła o ok. 150 o C w 15 minucie (patrz rysunek nr 6.20). Jedynie lokalnie przy wentylatorach strumieniowych istnieje moŝliwość przekroczenia temperatury 300 o C pod stropem co moŝe spowodować uszkodzenie najwyŝej 1 wentylatora strumieniowego. Jednak ten fakt nie będzie miał znaczenia dla warunków ewakuacji ludzi. RównieŜ ten fakt nie ma wpływu na pracę głównych oddymiających wentylatorów poŝarowych, gdyŝ przy komorze wentylacyjnej temperatura spada do wartości poniŝej 300 o C. Wniosek: System z zastosowaniem wentylatorów o klasie F300 zapewnia skuteczną i ciągłą pracę systemu oddymiania i usuwanie dymu bez awarii wentylatorów oddymiających lub z awarią najwyŝej 1-ego wentylatora strumieniowego. PowyŜsze warunki umoŝliwiają zastosowanie wentylatorów poŝarowych o odporności 300 o C / 1 godzinę -klasa F300 wg. PN-EN

RAPORT Z SYMULACJI KOMPUTEROWEJ CFD

RAPORT Z SYMULACJI KOMPUTEROWEJ CFD Data: Lipiec 2008r. Strona 1 z 19 WENTYLACJA STRUMIENIOWA Marek Magdziarz ul. Zapustna 10A m.26, 02-483 Warszawa tel./fax. 022-863 1338, kom. 0 607 324 445 WWW.wentylacja-strumieniowa.com.pl RAPORT Z SYMULACJI

Bardziej szczegółowo

Nr opracowania: RAPORT CFD SKRÓCONY Data: LUTY 2009r. Strona 1 z 29 RAPORT Z SYMULACJI KOMPUTEROWEJ CFD

Nr opracowania: RAPORT CFD SKRÓCONY Data: LUTY 2009r. Strona 1 z 29 RAPORT Z SYMULACJI KOMPUTEROWEJ CFD Data: LUTY 2009r. Strona 1 z 29 WENTYLACJA STRUMIENIOWA Marek Magdziarz ul. Zapustna 10A m.26, 02-483 Warszawa tel./fax. 022-863 1338, kom. 0 607 324 445 WWW.wentylacja-strumieniowa.com.pl RAPORT Z SYMULACJI

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 W warunkach technicznych pojawiają się następujące określenia dotyczące wentylacji pożarowej: urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 OBLICZENIA WYMAGANEGO CZASU BEZPIECZNEJ EWAKUACJI Z HALI MORIS W CHORZOWIE PRZY UL

ZAŁĄCZNIK NR 2 OBLICZENIA WYMAGANEGO CZASU BEZPIECZNEJ EWAKUACJI Z HALI MORIS W CHORZOWIE PRZY UL ZAŁĄCZNIK NR 2 OBLICZENIA WYMAGANEGO CZASU BEZPIECZNEJ EWAKUACJI Z HALI MORIS W CHORZOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 113 Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH POLEGAJĄCYCH NA ZABUDOWIE DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji.

Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji. Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych weryfikacja skuteczności systemu w czasie ewakuacji. 1. Wstęp. W ostatnich latach budownictwo podziemne w dużych miastach przeżywa rozkwit, głównie z powodu oszczędności

Bardziej szczegółowo

Scenariusze rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiektach budowlanych

Scenariusze rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiektach budowlanych dr inż. Rafał Porowski Pracownia Usług Inżynierskich S A F E C O N biuro@safecon.pl Scenariusze rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w obiektach budowlanych Formalne określenie scenariusza rozwoju zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD dr inż. Dorota Brzezińska Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy WIPOŚ PŁ Licheń,

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD

Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD dr inż. Grzegorz Sztarbała ARDOR, ekspert CNBOP-PIB Warszawa, 12 stycznia 2017 r. Cel prowadzania analiz CFD Cel i metodyka prowadzenia analiz CFD zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA

OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA mgr inż. Grzegorz Sztarbała Zakład Badań Ogniowych OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ. OBLICZENIA NUMERYCZNE I TESTY ODBIOROWE. Seminarium ITB, BUDMA 2010 Środowisko budynku

Bardziej szczegółowo

4. Wentylatory oddymiające powinny mieć klasę:

4. Wentylatory oddymiające powinny mieć klasę: Projektanci często zadają pytanie jak oszacować przewidywaną temperaturę dymu, będącą kluczowym parametrem w doborze klasy odporności temperaturowej wentylatorów oddymiających? Niniejszy artykuł przedstawia

Bardziej szczegółowo

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Marian Skaźnik Żory, 25.09. 2013 Przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej omówione w prezentacji 1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych

Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych DR INŻ. MARIUSZ PECIO Plan prezentacji Podstawy prawne Dane na temat ilości budynków wysokościowych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja ochrony przeciwpożarowej budynku. budynku Warsaw Spire. Warszawa r. 1

Koncepcja ochrony przeciwpożarowej budynku. budynku Warsaw Spire. Warszawa r. 1 Warsaw Spire Tower Koncepcja ochrony przeciwpożarowej budynku wysokościowego - studium przypadku Ryszard Małolepszy 1 Wprowadzenie Kompleks Warsaw Spire to wyjątkowe połączenie wizji architektonicznej

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z symulacji CFD jakie dane powinien zawierać?

Raport końcowy z symulacji CFD jakie dane powinien zawierać? Raport końcowy z symulacji CFD jakie dane powinien zawierać? 1. Wstęp. Raport końcowy z wykonanej symulacji CFD jest dokumentem zawierającym nie tylko wyniki końcowe oraz płynące z nich wnioski, ale również

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45 Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15 1.1. Przewodzenie ciepła... 16 1.2. Konwekcja... 17 1.3. Obliczanie strumieni konwekcyjnych powietrza wg Baturina i Eltermana...

Bardziej szczegółowo

Nowa koncepcja systemu bezkanałowego - Wentylacja i oddymianie garaży

Nowa koncepcja systemu bezkanałowego - Wentylacja i oddymianie garaży Nowa koncepcja systemu bezkanałowego - Wentylacja i oddymianie garaży Wykorzystując wieloletnie doświadczenia firmy DLK w zakresie oddymiania w niniejszym artykule przedstawiono nowoczesny system wentylacji

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie przejść podziemnych i garaŝy c.d.

Kształtowanie przejść podziemnych i garaŝy c.d. Podstawy inŝynierii miejskiej i budownictwa podziemnego w.3. Kształtowanie przejść podziemnych i garaŝy c.d. B.Przybyła, W-2, Politechnika Wrocławska Podstawowym wskaźnikiem ekonomicznym parkingu jest

Bardziej szczegółowo

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Zawartość 1. Przedmiot opracowania... 1 2. Podstawa opracowania... 1 3. Instalacja wentylacji oddymiającej klatki schodowej, ewakuacyjnej E... 1 3.1 Założenia dotyczące działania wentylacji w trybie wentylacji

Bardziej szczegółowo

Rys 1. zadania oddymiania

Rys 1. zadania oddymiania Bezpieczny budynek - oddymianie dla ochrony ludzi. Firma BSH Klima Polska jest największym w Polsce dostawcą wentylatorów oddymiających ale nasza działalność nie ogranicza się jedynie do wykonywania dostaw.

Bardziej szczegółowo

Badanie klasy wymaganej odporności ogniowej wentylatora przy wykorzystaniu programu FDS

Badanie klasy wymaganej odporności ogniowej wentylatora przy wykorzystaniu programu FDS Badanie klasy wymaganej odporności ogniowej wentylatora przy wykorzystaniu programu FDS 1. Wstęp: Symulacje komputerowe CFD mogą posłużyć jako narzędzie weryfikujące klasę odporności ogniowej wentylatora,

Bardziej szczegółowo

01814/12/Z00NP Warszawa 31.08.2012

01814/12/Z00NP Warszawa 31.08.2012 01814/12/Z00NP Warszawa 31.08.2012 Ekspert Doradztwo i Szkolenia Urszula Kopczyńska ul. Szlifierska 21 lok. 25 01-461 Warszawa Centrum Handlowe Bielany w gm. Kobierzyce /k Wrocławia Raport z obliczeń numerycznych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży

mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży ZASTOSOWANIE Systemy wentylacji strumieniowej stosuje się do oddymiania garaży podziemnych jako alternatywne rozwiązanie wobec tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa w obiektach nietypowych przykłady projektowe. Dr inż. Dorota Brzezińska Politechnika Łódzka GRID, SIBP

Ochrona przeciwpożarowa w obiektach nietypowych przykłady projektowe. Dr inż. Dorota Brzezińska Politechnika Łódzka GRID, SIBP Ochrona przeciwpożarowa w obiektach nietypowych przykłady projektowe Dr inż. Dorota Brzezińska Politechnika Łódzka GRID, SIBP Obiekty nietypowe 1. Galerie handlowe 2. Hale widowiskowo-sportowe 3. Tunele

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej dla budynków średniowysokich

Ograniczenia funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej dla budynków średniowysokich prezentacja na temat: Ograniczenia funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej dla budynków średniowysokich Grzegorz Kubicki Politechnika Warszawska Wydział IBHIŚ STATYSTYKI POŻARÓW W BUDYNKACH ŚREDNIOWYSOKICH

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI V OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 2008 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części V Ochrona przeciwpoŝarowa 2008, Przepisów klasyfikacji i budowy

Bardziej szczegółowo

WOD WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE

WOD WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE WOD WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE ZASTOSOWANIE Wentylatory dachowe oddymiające WOD są mi dwufunkcyjnymi. Przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń oraz usuwania gorących gazów, dymu oraz ciepła w przypadku pożaru

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Nowe przepisy dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Nowe przepisy dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Projektowanie wentylacji pożarowej - wybrane zagadnienia w praktyce inż. Jacek Podyma mgr inż. Ryszard Zaguła

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Pożar Biura w Biurowcu (układ pomieszczeń: pomieszczenie, korytarz, klatka schodowa)

Pożar Biura w Biurowcu (układ pomieszczeń: pomieszczenie, korytarz, klatka schodowa) Hazards Control Lech Forowicz Pożar Biura w Biurowcu (układ pomieszczeń: pomieszczenie, korytarz, klatka schodowa) Pożar wybucha gwałtownie na środku pomieszczenia nr 1, na poziomie podłogi. Zapaleniu

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż. Dorota Brzezińska Warszawa, 21 stycznia 2016 r.

dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż. Dorota Brzezińska Warszawa, 21 stycznia 2016 r. Optymalizacja systemów oddymiania w budynkach produkcyjnych i magazynowych z uwzględnieniem technicznych i organizacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż.

Bardziej szczegółowo

Wykresy statystyczne w PyroSim, jako narzędzie do prezentacji i weryfikacji symulacji scenariuszy pożarowych

Wykresy statystyczne w PyroSim, jako narzędzie do prezentacji i weryfikacji symulacji scenariuszy pożarowych Wykresy statystyczne w PyroSim, jako narzędzie do prezentacji i weryfikacji symulacji scenariuszy pożarowych 1. Wstęp: Program PyroSim posiada wiele narzędzi służących do prezentacji i weryfikacji wyników

Bardziej szczegółowo

Oddymianie wydzielonych na potrzeby najemcy przestrzeni w nowoprojektowanych i istniejących obiektach produkcyjno-magazynowych -analiza przypadku

Oddymianie wydzielonych na potrzeby najemcy przestrzeni w nowoprojektowanych i istniejących obiektach produkcyjno-magazynowych -analiza przypadku VI Warsztaty Szkoleniowe Śmigiel 2016 Oddymianie wydzielonych na potrzeby najemcy przestrzeni w nowoprojektowanych i istniejących obiektach produkcyjno-magazynowych -analiza przypadku mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego problemy, metody, rozwiązania Budynki wysokościowe 26 września 2013 r.

Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego problemy, metody, rozwiązania Budynki wysokościowe 26 września 2013 r. Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego problemy, metody, rozwiązania Budynki wysokościowe 26 września 2013 r. Wentylacja pożarowa i ewakuacja ludzi z budynków wysokościowych wykorzystanie narzędzi inżynierskich

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

KLATEK KLATEK SCHODOWYCH

KLATEK KLATEK SCHODOWYCH IP SYSTEMY SYSTEMY ODDYMIANIA ODDYMIANIA KLATEK KLATEK SCHODOWYCH -M; ykacze i zadbać zczeniu możliwi pożaru Skuteczne i Skuteczne efektywne i oddymianie efektywne oddymianie klatek schodowych klatek schodowych

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie Cel i zakres opracowania Standard wykonania Symbole i oznaczenia

1. Wprowadzenie Cel i zakres opracowania Standard wykonania Symbole i oznaczenia 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i zakres opracowania Celem opracowania są założenia techniczne do wykonania projektu instalacji grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła w budynku hali produkcyjno-magazynowej.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej 1 Wybór rodzaju czujki pożarowej KRYTERIA WYBORU Prawdopodobny rozwój pożaru w początkowej fazie Wysokość pomieszczenia Warunki otoczenia 2 Prawdopodobny rozwój pożaru w

Bardziej szczegółowo

Klapy oddymiające w FDS rozmieszczenie klap, a skuteczność wentylacji grawitacyjnej

Klapy oddymiające w FDS rozmieszczenie klap, a skuteczność wentylacji grawitacyjnej Klapy oddymiające w FDS rozmieszczenie klap, a skuteczność wentylacji grawitacyjnej Wstęp Wentylacja grawitacyjna to w dalszym ciągu najpopularniejszy sposób oddymiania budynków jedno lub wielokondygnacyjnych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZAKOPANE WIOSNA 2011 seminarium dla rzeczoznawców STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA ODDZIAŁ W KATOWICACH

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZAKOPANE WIOSNA 2011 seminarium dla rzeczoznawców STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA ODDZIAŁ W KATOWICACH OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZAKOPANE WIOSNA 2011 seminarium dla rzeczoznawców STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA ODDZIAŁ W KATOWICACH KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Fluid Desk: Smokepack - program do projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach wysokich

Fluid Desk: Smokepack - program do projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach wysokich Fluid Desk: Smokepack - program do projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach wysokich Wydaje się, że o wentylacji pożarowej zapomnieli nie tylko twórcy aplikacji komputerowych, ale również

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA P R A C O W N I A Z A B E Z P I E C Z E Ń P R Z E C I W P O ś A R O W Y C H D E L T A 4 5-7 0 9 O P O L E, u l. Ś c i e g i e n n e g o 3, t e l. 4 5 7-2 0 1 6 N I P 7 5 4-1 9 0-2 3-5 0 R E G O N 5 3 1

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce.

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Tadeusz Cisek Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych t.cisek@protect.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Spis treści Oświetlenie awaryjne stan prawny... 3 Rodzaje i cele oświetlenia awaryjnego... 4 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne... 4 Ogólne zasady umieszczania

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW HANDLOWYCH W FAZIE PROJEKTOWANIA, BUDOWY I EKSPLOATACJI

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW HANDLOWYCH W FAZIE PROJEKTOWANIA, BUDOWY I EKSPLOATACJI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW HANDLOWYCH W FAZIE PROJEKTOWANIA, BUDOWY I EKSPLOATACJI Podstawowe problemy ochrony przeciwpożarowej w projektowaniu obiektów handlowych w opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty zastosowania wentylacji strumieniowej w garażach

Praktyczne aspekty zastosowania wentylacji strumieniowej w garażach Praktyczne aspekty zastosowania wentylacji strumieniowej w garażach mgr inż. Wojciech Węgrzyński mgr inż. Grzegorz Sztarbała mgr inż. Grzegorz Krajewski Zakład Badań Ogniowych, Instytut Techniki Budowlanej,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA. dr inż. Dariusz Ratajczak

STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA. dr inż. Dariusz Ratajczak STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA dr inż. Dariusz Ratajczak Klatki schodowe obudowane, z urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu wymagane: 1) w budynkach średniowysokich

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH ZODIC. Projektant Sekcja Projektowa - Doradztwo Techniczne SMAY Sp. z o.o. Warszawa, r.

SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH ZODIC. Projektant Sekcja Projektowa - Doradztwo Techniczne SMAY Sp. z o.o. Warszawa, r. SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH ZODIC Warszawa, 12.01.2017r. przygotował: Janusz Majcherczyk Projektant Sekcja Projektowa - Doradztwo Techniczne SMAY Sp. z o.o. 1. Wstęp Firma SMAY w roku 2017 wprowadza

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot wytycznych. 2. Zalecenia projektowe. W-001 Systemy usuwania dymu z klatek schodowych Rew. A.1:

1. Przedmiot wytycznych. 2. Zalecenia projektowe. W-001 Systemy usuwania dymu z klatek schodowych Rew. A.1: 1. Przedmiot wytycznych Niniejszy dokument zawiera propozycje w zakresie rozwiązań technicznych dotyczących systemów do usuwania dymu z wydzielonych klatek schodowych. Dotyczą one klatek schodowych w niskich

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA KOMPUTEROWA CFD ZADYMIENIA GARAŻU PODZIEMNEGO DLA POTRZEB OCENY WARUNKÓW EWAKUACJI I SKUTECZNOŚCI PROJEKTOWANEGO SYSTEMU ODDYMIANIA

SYMULACJA KOMPUTEROWA CFD ZADYMIENIA GARAŻU PODZIEMNEGO DLA POTRZEB OCENY WARUNKÓW EWAKUACJI I SKUTECZNOŚCI PROJEKTOWANEGO SYSTEMU ODDYMIANIA INBEPO Sp. z o.o. Siedziba: ul. Ignacego Domeyki 9a 53-209 Wrocław Biuro tel.: +48 71 7874900 Biuro: ul. Krzycka 90f E-mail: inbepo@inbepo.pl Web: www.inbepo.pl SYMULACJA KOMPUTEROWA CFD ZADYMIENIA GARAŻU

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa

Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa Kierownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB Dlaczego CNBOP-PIB? Badania, aprobacja/oceny techniczne i certyfikacja wyrobów

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod numerycznych w ocenie bezpieczeństwa ewakuacji w przykładowym garażu podziemnym

Zastosowanie metod numerycznych w ocenie bezpieczeństwa ewakuacji w przykładowym garażu podziemnym Zeszyty Naukowe SGSP 2017, Nr 61 (tom 1)/1/2017 dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. Politechniki Warszawskiej dr inż. Andrzej Grzebielec mgr inż. Adam Dorsz Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania dla systemów wentylacji pożarowej

Minimalne wymagania dla systemów wentylacji pożarowej Przepisy prawa budowlanego i o ochronie przeciwpożarowej podlegają okresowej modyfikacji, która uwzględnia zarówno opinie ich odbiorców (osób związanych z szeroko pojętym procesem inwestycyjnym), jak również

Bardziej szczegółowo

NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany rozdziału p.poŝ. nieruchomości budynku nr 25 i 27 przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany rozdziału p.poŝ. nieruchomości budynku nr 25 i 27 przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku. OBIEKT: Budynek Urzędu Marszałkowskiego LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 INWESTOR: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-126 Gdańsk NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

Wentylacja mechaniczna a działanie instalacji tryskaczowej

Wentylacja mechaniczna a działanie instalacji tryskaczowej Wentylacja mechaniczna a działanie instalacji tryskaczowej Wstęp W związku z wysokimi wymogami w zakresie oddymiania budynków, coraz częściej dochodzi do konieczności regulowania ich w sposób wymuszony

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 poz. 1409) Art. 5 PB: Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 poz. 1409) Art. 5 PB: Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 poz. 1409) Art. 5 PB: Obiekt budowlany

Bardziej szczegółowo

Dane: Temperatury krytyczne dla projektowej nośności ogniowej stalowych belek i elementów rozciąganych.

Dane: Temperatury krytyczne dla projektowej nośności ogniowej stalowych belek i elementów rozciąganych. Dane: Temperatury krytyczne dla projektowej nośności ogniowej stalowych belek i Niniejszy dokument przedstawia krzywe temperatury krytycznej dla belek stalowych i elementów rozciąganych, zaleŝne od wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Wytyczne dla scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Wytyczne dla scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru Załącznik do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO NAZWA ZADANIA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZAMAWIAJĄCY: Opracowanie dokumentacji projektowej w systemie

Bardziej szczegółowo

Wentylatory strumieniowe w FDS/PyroSim praktyczne zasady modelowania

Wentylatory strumieniowe w FDS/PyroSim praktyczne zasady modelowania Wentylatory strumieniowe w FDS/PyroSim praktyczne zasady modelowania 1. Wstęp: Wentylacja strumieniowa garaży podziemnych to najczęstszy przedmiot symulacji komputerowych CFD. Projektanci posiłkują się

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe mgr inż. Łukasz Ostapiuk Klatki schodowe Zgodnie z PN-B-02877-4/Az1:2006 wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A cz. na klatce schodowej budynków

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

2012-04-25 WPŁYW WYNIKÓW SYMULACJI POŻARU NA SPSÓB PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH

2012-04-25 WPŁYW WYNIKÓW SYMULACJI POŻARU NA SPSÓB PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH KONFERENCJA "ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE I EKSPLOATACJA OBIEKTÓW WIELKOKUBATUROWYCH" WPŁYW WYNIKÓW SYMULACJI POŻARU NA SPSÓB PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej i sposoby jej obliczania na podstawie wytycznych CNBOP-PIB

Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej i sposoby jej obliczania na podstawie wytycznych CNBOP-PIB Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej i sposoby jej obliczania na podstawie wytycznych CNBOP-PIB mł. bryg. mgr inż. Marcin Cisek Szkoła Główna Służby Pożarniczej Ekspert CNBOP-PIB Definicja A KS powierzchnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZNAKOWANIA DRÓG EWAKUACYJNYCH W BUDYNKACH

INSTRUKCJA ZNAKOWANIA DRÓG EWAKUACYJNYCH W BUDYNKACH Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej INSTRUKCJA ZNAKOWANIA DRÓG EWAKUACYJNYCH W BUDYNKACH DLA KIEROWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH I ADMINISTRATORÓW BUDYNKÓW UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

czyli materiały: - nie zapalne - niepalne

czyli materiały: - nie zapalne - niepalne czyli materiały: - palne - nie zapalne - niepalne klasa odporności poŝarowej budynku określa wymagania dotyczące właściwości materiałów i elementów budynku, obowiązujące przepisy ustalają 5 klas: A, B,

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

SIBP i SFPE Cele i przedsięwzięcia

SIBP i SFPE Cele i przedsięwzięcia SIBP i SFPE Cele i przedsięwzięcia dr inż. Piotr Tofiło Plan prezentacji Co to jest SFPE? Geneza powstania SIBP Cele SIBP Przedsięwzięcia realizowane Przedsięwzięcia planowane 1 Society of Fire Protection

Bardziej szczegółowo

Systemy wentylacji pożarowej tuneli drogowych

Systemy wentylacji pożarowej tuneli drogowych Systemy wentylacji pożarowej tuneli drogowych Problem pożarów w tunelach drogowych w Polsce do niedawna nie występował, ze względu na niewielką liczbę takowych obiektów inżynierskich. W ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe:

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Obecna konfiguracja systemów ppoż. przewiduje zadziałanie scenariusza zdarzeń pożarowych tylko dla jednej strefy pożarowej. W większości przypadków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

: Dom Pomocy Społecznej

: Dom Pomocy Społecznej ELEKTROPLAN Wiesław Suchy 37-200 Przeworsk ul. 11-Listopada 10 tel/fax 648 85 12 tel.: 0604 428 229 Projektowanie Nadzór Wykonawstwo Instalacji elektrycznych, strukturalnych monitoringu i antywłamaniowych

Bardziej szczegółowo