Urządzenia te są przypisane do grup i rodzajów określonych w załączniku nr 1 do ustawy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urządzenia te są przypisane do grup i rodzajów określonych w załączniku nr 1 do ustawy:"

Transkrypt

1 CO TO JEST ZUŻYTY SPRZĘT Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz z późniejszymi zmianami) definiuje sprzęt jako urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym V dla prądu przemiennego oraz V dla prądu stałego (art. 3 pkt 10 ustawy ZSEiE). Urządzenia te są przypisane do grup i rodzajów określonych w załączniku nr 1 do ustawy: GRUPA 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (np. chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, urządzenia kuchenne, w tym kuchenki, mikrofalówki, elektryczne urządzenia grzejne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, wyciągi wentylacyjne). GRUPA 2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (np. żelazka, tostery, frytkownice, wagi, rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań, noże elektryczne, odkurzacze, urządzenia używane do szycia, urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu, zegary). GRUPA 3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (np. komputery oraz ich podzespoły, monitory, notebooki, notepady, sprzęt drukujący, sprzęt kopiujący, kalkulatory, terminale, faksy, telefony, centrale telefoniczne). GRUPA 4. Sprzęt audiowizualny (np. odbiorniki radiowe i telewizyjne, kamery video, sprzęt video, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku, instrumenty muzyczne). GRUPA 5. Sprzęt oświetleniowy (np. liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe, niskoprężne lampy sodowe). GRUPA 6. Narzędzia elektroniczne i elektryczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych (np. piły, wiertarki, maszyny do szycia, narzędzie do nitowania, spawania). GRUPA 7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (np. kolejki elektryczne, gry video, sprzęt sportowy). GRUPA 8. Wyroby medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów (np. sprzęt do badań kardiologicznych, radioterapii, analizatory, zamrażarki). GRUPA 9. Przyrządy do nadzoru i kontroli (np. czujniki dymu, termostaty). GRUPA 10. Automaty do wydawania (np. automaty do wydawania napojów gorących, automaty do wydawania produktów stałych).

2 CO TO JEST ZUŻYTY SPRZĘT POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH W ustawie zwraca się szczególną uwagę na zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych obejmujący również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny Przedsiębiorca, który na terytorium kraju: produkuje i sprzedaje pod własnym oznaczeniem sprzęt sprzedaje pod własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę prowadzi działalność związaną z importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem sprzętu uznawany jest za wprowadzającego sprzęt. Prawa i obowiązki wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny (Producenci i importerzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego) Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nakłada na przedsiębiorców, którzy na terytorium Polski: produkują i sprzedają pod własnym oznaczeniem sprzęt, sprzedają pod własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę, lub prowadzą działalność związaną z importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem sprzętu, szereg obowiązków związanych z jego zagospodarowaniem, wśród których najważniejsze to: 1. Złożenie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosku o wpis do rejestru (art. 7 ustawy ZSEiE) oraz uiszczenie opłaty rejestrowej i opłaty rocznej (art. 9 ustawy ZSEiE). Wysokość opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. Nr 17, poz. 139). Termin uiszczenia opłaty rocznej do końca lutego każdego roku. W roku, w którym następuje rejestracja opłaty rocznej nie wnosi się. Pozostali przedsiębiorcy oraz organizacje odzysku nie wnoszą opłat. 2. Wniesienie zabezpieczenia finansowego na dany rok kalendarzowy przeznaczonego na sfinansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu (art. 18 ustawy ZSEiE)

3 Firmy, które nie podpiszą umowy ze stosowną organizacja odzysku zobowiązane są do złożenia zabezpieczenia finansowego stanowiącego gwarancję sfinansowania ciążących na nim obowiązków na wypadek ich niewykonania lub nieprawidłowego ich wykonania. Wysokość zabezpieczenia finansowego oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej oraz masy sprzętu wprowadzonego przez dany podmiot w danym roku. Zabezpieczenie finansowe może mieć formę (art. 19 ustawy ZSEiE): depozytu wpłacanego na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW); umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu (polisę składa się do NFOŚiGW); gwarancji bankowej złożonej do NFOŚiGW. Umieszczanie numeru rejestrowego na wystawianych przez siebie fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej (art. 21 ustawy ZSEiE). Informowanie użytkowników którzy zakupili od niego sprzęt o obowiązku selektywnego zbierania oraz o systemie zbierania zużytego sprzętu (art. 22 ustawy ZSEiE). Oznakowanie wprowadzanego sprzętu symbolem przekreślonego kosza, co oznaczać ma zakaz wyrzucania danego sprzętu do zwykłego kosza (art. 23 ustawy ZSEiE). OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE WPROWADZAJĄCEGO Lp. Rodzaj sprawozdania Termin 1 Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu określone w załączniku nr 1 do ustawy, z wyszczególnieniem danych o rodzaju i masie baterii, akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu. Do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia art. 24 ustawy ZSEiE 2 Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwieniu. Do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia art. 31 ust 1 pkt.1 ustawy ZSEiE

4 3 4 Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Wprowadzający sprzęt jest zobowiązany do zawarcia umowy z prowadzącymi zakłady przetwarzania, wpisanymi do rejestru, o których mowa w art. 6 ustawy ZSEiE. Do 31 marca po roku w którym nastąpiło zebranie lub odzysk, w tym recyklingu art. 31 ust 1 pkt.2 ustawy ZSEiE stała umowa art. 33 ust 1 pkt.2 ustawy ZSEiE Sporządzanie i przedstawianie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska regularnych sprawozdań: Opracowanie (w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia nowego sprzętu) informacji dotyczącej ponownego użycia i przetwarzania zużytego sprzętu przeznaczonej dla prowadzących zakład przetwarzania (art. 26 ustawy ZSEiE). Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany zorganizować i sfinansować odbiór ZSEE od prowadzących punkty zbierania zużytego sprzętu, przetwarzanie, odzysk (w tym recyklingu) i unieszkodliwienie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (art. 27 ustawy ZSEiE) Dla sprzętu innego niż dla gospodarstw domowych: zorganizowanie i sfinansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu: - powstałego ze sprzętu wprowadzonego przez niego na terytorium kraju po r.; - powstałego ze sprzętu wprowadzonego przez niego na terytorium kraju do r., jeżeli zużyty sprzęt jest zastępowany przez sprzęt tego samego rodzaju, co sprzęt dostarczony przez tego wprowadzającego, przy czym finansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania tego sprzętu może być również ponoszone przez jego użytkownika w zakresie określonym w umowie zawartej pomiędzy wprowadzającym sprzęt i użytkownikiem. (art. 29 ustawy ZSEiE) Osiągnięcie (od 1 stycznia 2008 r.) określonych w ustawie poziomów odzysku i recyklingu wyliczanych jako procent masy zużytego sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania wpisanego do rejestru (art. 30 ustawy ZSEiE). Rozliczenie wykonania obowiązków, o których mowa w art. 30 ust. 1 następuje na koniec roku kalendarzowego. Jeżeli wprowadzający sprzęt nie wykona obowiązków jakie nakłada ten artykuł zobowiązany jest do wpłacania opłaty produktowej (art. 64 ustawy ZSEiE). Zapis ten obowiązuje od 1 stycznia 2008r. Prowadzenie dodatkowej ewidencji o ilościach i masach wprowadzanego sprzętu (art. 32 ustawy ZSEiE).

5 Zawrzeć umowę z prowadzącymi zakłady przetwarzania, wpisanymi do rejestru, o których mowa w art. 6, o zdolnościach przetwórczych umożliwiających przetworzenie zebranego zużytego sprzętu. (art. 33 ustawy ZSEiE) Ustawa ta dopuszcza przeniesienie części zobowiązań z wprowadzającego na organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (art. 57 ustawy ZSEiE), a w przypadku wprowadzających sprzęt oświetleniowy nawet zobowiązuje do przeniesienia obowiązków na organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (art. 34 ustawy ZSEiE). Obowiązki sprawozdawcze wprowadzającego Lp. Rodzaj sprawozdania Termin Rozporządzenie określające wzór sprawozdania 1 Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu określone w załączniku nr 1 do ustawy, z wyszczególnieniem danych o rodzaju i masie baterii, akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu. Do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia art. 24 ustawy ZSEiE Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2006r. - Dz. U. Nr 6 poz Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwieniu. Do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia art. 31 ust 1 pkt.1 ustawy ZSEiE Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2006r. - Dz. U. Nr 6 poz Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Do 31 marca po roku w którym nastąpiło zebranie lub odzysk, w tym recyklingu art. 31 ust 1 pkt.2 ustawy ZSEiE Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2006r. - Dz. U. Nr 6 poz Wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły jego sieć Do 31 marca każdego roku art. 33 ust 1 pkt.2 ustawy ZSEiE Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2005r. - Dz. U.

6 zakładów przetwarzania. Nr 241 poz Sprawozdanie zawierające odrębnie dla poszczególnych rodzajów sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy informację o wysokości należnej opłaty produktowej Do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy 1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2006r. - Dz. U. Nr 34 poz ) Obowiązek wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r. Pierwsze sprawozdanie należy przekazać do GIOŚ w terminie do 31 marca 2009r. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Zbierającym zużyty sprzęt jest każdy kto prowadzi punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym: sprzedawca detaliczny sprzedawca hurtowy gminna jednostka organizacyjna prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych (art. 3 ustawy ZSEiE). Prawa i obowiązki CO POWINIEN WIEDZIEĆ ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT?? (sprzedawcy hurtowi i detaliczni, sieci handlowe, zakłady komunalne) Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien wiedzieć o: 1. Złożeniu do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosku o wpis do rejestru (art. 7 ustawy ZSEiE) 2. Selektywnym zbieraniu zużytego sprzęt elektrycznego i elektronicznego (art. 37 ustawy ZSiEE) 3. Informowaniu klientów o wysokości kosztu gospodarowania odpadami jeżeli taka informacja została przekazana przez wprowadzającego sprzęt (producenta, importera) oraz udzieleniu informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu (art. 41 ustawy ZSiEE)

7 4. Obowiązku nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie "sztuka za sztukę (art. 42 ustawy ZSiEE) 5. Obowiązku nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu - w przypadku sprzedawcy detalicznego - prowadzącemu zakład przetwarzania lub sprzedawcy hurtowemu (art. 42 ustawy ZSiEE) 6. Obowiązku nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu w przypadku sprzedawcy hurtowego - prowadzącemu zakład przetwarzania (art. 42 ustawy ZSEE) Tym samym sprzedawcy dołączyli do innych zbierających takich jak np. zakłady komunalne, którzy powinni nieodpłatnie przyjmować i selektywnie gromadzić zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych. Ustawa o zużytym sprzęcie nakłada na zbierających obowiązek przekazania zużytego sprzętu do zakładów przetwarzania wpisanych do rejestru. OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE ZBIERAJĄCEGO Lp. Rodzaj sprawozdania Termin 1 Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego i przekazanego do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu. do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku art. 40 ust. 1 ustawy ZSEiE Obowiązki sprawozdawcze zbierającego Lp. Rodzaj sprawozdania Termin Rozporządzenie 1 Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego i przekazanego do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku art. 40 ust 1 ustawy ZSEiE Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2006r. - Dz. U. Nr 11 poz. 60.

8 Użytkownik sprzętu: CO POWINIEN WIEDZIEĆ UŻYTKOWNIK SPRZĘTU? (Konsument) 1. Ma obowiązek oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierającemu taki sprzęt (art.35 ustawy ZSEiE) 2. Konsument nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (art.36 ustawy ZSEiE) 3. Pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) podlega karze grzywny (art. 74 ustawy ZSEiE) 4. Konsument ma również prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w punkcie zbierania (art. 37 ustawy ZSEiE). Od 1 lipca 2006 r. przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego konsument ma prawo do nieodpłatnego oddania swojego zużytego sprzętu w sklepie, który przyjmuje zużyty sprzęt (na zasadzie sztuka za sztukę ) (art. 42 ustawy ZSEiE) OPŁATA PRODUKTOWA Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach zużytego sprzętu. (art. 65, 66 ustawy ZSEiE) opłata produktowa = stawka opłaty produktowej x różnica pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku Stawka opłaty produktowej wynosi: dla grupy 5 rodzaje 2-5 sprzętu od 4zł do 20 zł za kilogram dla pozostałych grup od 0 zł do 2 zł za kilogram Obowiązek obliczenia należnej opłaty produktowej powstaje na koniec roku kalendarzowego (art. 68 ustawy ZSEiE) Wprowadzający sprzęt i organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego są obowiązani do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska rocznego sprawozdania zawierającego odrębnie dla poszczególnych rodzajów sprzętu informację o wysokości należnej opłaty produktowej do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy (art. 67 ustawy ZSEiE). Artykuł obowiązuje od roku.

9 W wyniku stwierdzenia, że wprowadzający sprzęt lub organizacja odzysku nie dokonali wpłaty opłaty produktowej albo dokonali wpłaty w wysokości niższej od należnej GIOŚ wydaje decyzję, w której ustala wysokość opłaty produktowej (art. 69 ustawy ZSEiE). W przypadku niewykonanej decyzji w ciągu 14 dni Główny Inspektor Ochrony Środowiska określa w drodze decyzji dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej należnej opłaty produktowej. Zakład Przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Zakład Przetwarzania - miejsce (instalacja lub obiekt budowlany) w którym prowadzone jest przetwarzanie zużytego sprzętu, w tym demontaż obejmujący usunięcie z tego sprzętu składników niebezpiecznych oraz materiałów i części składowych (art. 3 ustawy pkt 15 ZSEiE). Zakład przetwarzania powinien być wyposażony w (art. 46 ustawy ZSEiE): urządzenia ważące magazyn na zdemontowane części składowe do ponownego użycia pojemniki do magazynowania baterii, kondensatorów oraz innych odpadów zawierających składniki niebezpieczne nieprzepuszczalne podłoża urządzenia zapewniające oczyszczanie wód opadowych i roztopowych Miejsce, w którym prowadzący zakład przetwarzania magazynuje sprzęt powinno być wyposażone w (art. 45 ustawy ZSEiE): nieprzepuszczalne podłoża, zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych, zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym. CO POWINIEN WIEDZIEĆ PROWADZĄCY ZAKŁAD PRZETWARZANIA?? 1. Powinien zapewnić bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie zużytego sprzętu i powstających z niego odpadów (art. 43 ustawy ZSEiE) oraz jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia ze zużytego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych (art. 44 ustawy ZSEiE),

10 2. Prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany przekazać odpady powstałe w wyniku przetwarzania zakładowi prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku (art. 47 ustawy ZSEiE), 3. Ma obowiązek podać we wniosku o wydanie decyzji numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu (art. 48 ustawy ZSEE), 4. Jest obowiązany w terminie do 20 dnia po upływie kwartału wydać wprowadzającemu sprzęt - z którym ma podpisaną umowę dotyczącą przetwarzania odpadów zaświadczenia o zużytym sprzęcie (art. 50 ustawy ZSEE). OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE ZAKŁADU PRZETWARZANIA Lp. Rodzaj sprawozdania Termin 1 Sprawozdanie: o masie przyjętego sprzętu do zakładu przetwarzania wraz z podaniem numeru i nazwy grupy oraz numeru i nazwy rodzaju sprzętu, rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, prowadzącemu działalność w zakresie odzysku innych niż recykling i prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwienia. do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku art. 51 ust 1 ustawy ZSEiE Prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany przechowywać zaświadczenia i sprawozdania przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą te zaświadczenia i sprawozdania. RECYKLER ORAZ PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODZYSKU INNEGO NIŻ RECYKLING PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE RECYKLINGU Co powinien wiedzieć prowadzący działalność w zakresie recyklingu Prowadzący działalność w zakresie recyklingu powinien wiedzieć o: 1. Złożeniu do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosku o wpis do rejestru (art. 7 ustawy ZSEiE). 2. Wydaniu zaświadczenie potwierdzające recykling (art. 53 ustawy ZSEiE) w terminie do dnia 10 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca o do końca lutego za okres od 1 lipca do 31 grudnia - na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania. Zaświadczenia potwierdzające recykling mogą być wydawane

11 wyłącznie przez prowadzącego działalność w zakresie recyklingu wpisanego do rejestru, o którym mowa w art Sporządzeniu zaświadczenia potwierdzającego recykling w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje prowadzący zakład przetwarzania przekazujący odpady do recyklingu, drugi jest przekazywany Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, a trzeci pozostaje u prowadzącego działalność w zakresie recyklingu. 4. Przechowywaniu zaświadczenia potwierdzające recykling oraz sprawozdania, o których mowa w art. 56 ust. 1, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą te zaświadczenia i sprawozdania. OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE RECYKLERA Lp. Rodzaj sprawozdania Termin 1 Zaświadczenie potwierdzające recykling do 10 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do końca lutego za okres od 1 lipca do 31 grudnia art. 53 ust.1 ustawy ZSEiE 2 Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku art. 56 ust.1 ustawy ZSEiE PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODZYSKU INNY NIŻ RECYKLING Co powinien wiedzieć prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku powinien wiedzieć o: 1. Złożeniu do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosku o wpis do rejestru (art. 7 ustawy ZSEiE). 2. Wydaniu zaświadczenie potwierdzające inny niż recykling procesy odzysku (art. 53 ustawy ZSEiE) w terminie do 10 lipca za okres od 1 stycznia do 30

12 czerwca i do końca lutego za okres od 1 lipca do 31 grudnia - na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania. Zaświadczenia potwierdzające odzysk inny niż recykling mogą być wydawane wyłącznie przez prowadzącego działalność w zakresie odzysku innego niż recyklingu wpisanego do rejestru, o którym mowa w art Sporządzeniu zaświadczenia potwierdzającego odzysk inny niż recykling w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje prowadzący zakład przetwarzania przekazujący odpady do innych niż recykling procesów odzysku, drugi jest przekazywany Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, a trzeci pozostaje u prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku. 4. Przechowywaniu zaświadczenia potwierdzające odzysk inny niż recykling oraz sprawozdania, o których mowa w art. 56 ust. 1, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą te zaświadczenia i sprawozdania. OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE RECYKLERA Lp. Rodzaj sprawozdania Termin 1 Zaświadczenie potwierdzające recykling do 10 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do końca lutego za okres od 1 lipca do 31 grudnia art. 54 ust.1 ustawy ZSEiE 2 Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku art. 56 ust.1 ustawy ZSEiE Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego Organizacja odzysku jest to spółka akcyjna utworzona przez wprowadzających sprzęt lub reprezentujące ich związki pracodawców lub izby gospodarcze. Głównym celem działalności organizacji jest realizacja określonych w ustawie obowiązków (art. 57 ust.3 ustawy ZSEiE) przejętych na podstawie umów od wprowadzających sprzęt za wyjątkiem obowiązków o których mowa w: art. 7 ust.1 i 2 ustawy ZSEiE - złożenia do Głównego Inspektora ochrony Środowiska wniosku o wpis do rejestru,

13 art. 8 ust. 4, 7 i 8 ustawy ZSEiE w przypadku zmiany danych przedsiębiorca obowiązany jest złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie 30 dni w którym nastąpiła zmiana, wniosek o zmianę wpisu do rejestru. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych dołącza do wniosku uwierzytelniona kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej oraz kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W przypadku braku umowy dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, art. 9 ust. 2 i 3 ustawy ZSEiE wprowadzający sprzęt wpisany do rejestru uiszcza opłatę rejestrową oraz opłatę roczną na odrębny rachunek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, art. 13 ust. 1 ustawy ZSEiE w przypadku zakończenia działalności przedsiębiorca obowiązany jest złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 7 dni od trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności wniosek o wykreślenie z rejestru, art ustawy ZSEiE wprowadzający sprzęt obowiązany jest do umieszczania numeru rejestrowego na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności, dołączać informację do sprzętu dotyczącą zakazu umieszczania go łącznie z innymi odpadami, skutków dla środowiska i zdrowia człowieka wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz masy sprzętu. Wprowadzający ma również obowiązek umieszczania na sprzęcie oznakowania wg wzoru jaki określony jest w załączniku nr 3 do ustawy, art. 25 ustawy ZSEiE wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych może przekazać informację sprzedawcom detalicznym i hurtowym o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, art. 26 ustawy ZSEiE wprowadzający na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania ma obowiązek opracowania informacji dla prowadzącego zakład przetwarzania, dotyczącej ponownego użycia i przetwarzania zużytego sprzętu. Informacja ta powinna zawierać dane odnośnie części składowych sprzętu, które mogą być przeznaczone do ponownego użycia oraz umiejscowienie składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych, które powinny być usunięte z tego sprzętu. Przedmiotem działania organizacji odzysku jest wyłącznie działalność związana z: organizowaniem, zarządzaniem, prowadzeniem przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem i innymi niż recykling procesami odzysku oraz unieszkodliwianiem zużytego sprzętu w tym edukacja ekologiczna. PRAWA I OBOWIĄZKI Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązana do: 1. Złożenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania, kopię statutu i odpis KRS (art. 60 ustawy ZSEiE).

14 2. Zachowania w tajemnicy wszelkich danych przekazanych jej przez przedsiębiorców poza informacjami wynikającymi z ustawy o ZSEiE (art. 61 ustawy ZSEiE). 3. Pokrycia kosztów zbierania, przetwarzania, recyklingu i innych niż recykling procesów odzysku oraz unieszkodliwienia zużytego sprzętu jeżeli wprowadzający sprzęt z którym organizacja podpisała umowę zakończył działalność gospodarczą (art. 62 ustawy ZSEiE). 4. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku obowiązki ponownie obciążają wprowadzającego sprzęt (art. 63 ustawy ZSEiE). 5. Wpłacenia opłaty produktowej (art. 64 ustawy ZSEiE) w przypadku nie osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu o którym mowa w art. 30 ustawy ZSEiE. Zapis ten obowiązuje od 1 stycznia 2008 r. 6. Sporządzenia i przedłożenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska rocznego sprawozdania zawierającego informację o wysokości opłaty produktowej do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy (Zapis ten obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.) Wprowadzający sprzęt i organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego są obowiązani do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska rocznego sprawozdania zawierającego odrębnie dla poszczególnych rodzajów sprzętu informację o wysokości należnej opłaty produktowej do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy (art. 67 ustawy ZSEiE). Artykuł obowiązuje od roku.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE KOZIENICKIEJ GOSPODRKI KOMUNALNEJ SP. ZO.O.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE KOZIENICKIEJ GOSPODRKI KOMUNALNEJ SP. ZO.O. Zarząd Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01.12.2011 r możliwy jest odbiór niżej wymienionego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie zakładu 26-900

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM Robert Pochyluk, opublikowano w 2006 r.

GOSPODARKA ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM Robert Pochyluk,  opublikowano w 2006 r. GOSPODARKA ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM Robert Pochyluk, www.eko-net.pl opublikowano w 2006 r. Wprowadzenie W reakcji na lawinowo wzrastającą ilość odpadów zużytych urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA RAPORT. o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2006 roku

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA RAPORT. o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2006 roku GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA RAPORT o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2006 roku Warszawa, kwiecień 2007 r. Opracowano w Departamencie Kontroli

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.)

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) wymagania, jakim powinien

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Rozdział 1. Dz.U.05.180.1495 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) wymagania,

Bardziej szczegółowo

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice Lp. 1. Podmiot zbierający Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. Miejsce zbierania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17

SPIS TREŚCI. Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17 Spis treści Wykaz skrótów...11 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17 Rozdział 1 Przepisy ogólne...17 Art. 1. [Zakres normowania]... 17 Art. 1a. [Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Nr.2 Prezesa Zarządu ZOM w Lwówku Śląskim Sp. zo.o. z dnia 01 lipca 2013r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE ZAKŁADU OCZYSZCZANIA

Bardziej szczegółowo

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nr grupy. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nr grupy. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dziennik Ustaw rok 2013 poz. 1155 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2015 r., poz. 881) Pokaż wszystkie zmiany Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Odpady elektryczne i elektroniczne Obowiązki przedsiębiorców sierpień 2009 r.

Odpady elektryczne i elektroniczne Obowiązki przedsiębiorców sierpień 2009 r. Zespół podatków pośrednich Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Odpady elektryczne i elektroniczne Obowiązki przedsiębiorców sierpień 2009 r. Cezary Sowiński MenedŜer Jakiego rodzaju odpadów

Bardziej szczegółowo

1 z 23 2013-12-21 20:22

1 z 23 2013-12-21 20:22 1 z 23 2013-12-21 20:22 Dz.U.2013.1155 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1.1.Ustawa określa: 1)wymagania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1155 2015-01-01 zm. Dz.U.2014.1322 art. 4 zm. Dz.U.2014.1662 art. 23 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) - wersja na dzień 1.01.2009 r. (publikacja: Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. nr 223, poz. 1464) Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZGODNIE Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZGODNIE Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZGODNIE Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM Aktualny wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Ustawa z dnia... o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa z dnia... o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Projekt z dnia 16 listopada 2004 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1495 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1.

Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1495 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1495 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1155, z 2014 r. 1322, 1662, z 2015 r. poz. 881. o zużytym sprzęcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.05.180.1495 2009.01.01 zm. Dz.U.2008.223.1464 art. 1 2009.06.12 zm. Dz.U.2009.79.666 art. 114 2010.01.01 zm. Dz.U.2009.79.666 art. 114 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym

Bardziej szczegółowo

OPŁATA ZA ZBIERANIE ODPADÓW ZSEIE OPŁATA ZA PRZETWARZANIE ODPADÓW ZSEIE. Numer i nazwa rodzaju sprzętu odpadu. Cena brutto 2014 r.

OPŁATA ZA ZBIERANIE ODPADÓW ZSEIE OPŁATA ZA PRZETWARZANIE ODPADÓW ZSEIE. Numer i nazwa rodzaju sprzętu odpadu. Cena brutto 2014 r. urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego załącznik nr 2 rodzaju ZBIERANIE 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące* 2. Chłodziarki* 3. Zamrażarki* 16 02 11*

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Załącznik nr 2 Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego Urząd Gminy Wilków informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami podaje wykaz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach. Małgorzata Tomczak

Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach. Małgorzata Tomczak Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach Małgorzata Tomczak Wprowadzający baterie lub akumulatory Przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Ministra Środowiska w sprawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Stanowisko Ministra Środowiska w sprawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Stanowisko Ministra Środowiska w sprawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Bardziej szczegółowo

JAK POSTĘPOWAĆ Z ZSEE?

JAK POSTĘPOWAĆ Z ZSEE? JAK POSTĘPOWAĆ Z ZSEE? Prawo Kwestie związane z postępowaniem ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym reguluje Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.

Bardziej szczegółowo

1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące 200123 2. Chłodziarki 200123

1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące 200123 2. Chłodziarki 200123 REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU UL. STASZICA 6, 59-700 BOLESŁAWIEC 1. Punkt Zbierania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/44 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z 2008

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Ustawa z dnia... o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 24 czerwca 2004 r. Ustawa z dnia... o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Celem ustawy jest zapewnienie osiągnięcia wysokiego poziomu selektywnego

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa WEEE. 2. Dyrektywa RoHS 3. Znak CE i normy zharmonizowane 4. Certyfikacja wyrobów 5. Bezpieczeństwo wyrobów

Dyrektywa WEEE. 2. Dyrektywa RoHS 3. Znak CE i normy zharmonizowane 4. Certyfikacja wyrobów 5. Bezpieczeństwo wyrobów Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej elektroniczny Prawne aspekty projektowania i realizacji urządzeń elektronicznych dr inż. Piotr Pietrzak pietrzak@dmcs.pl pok. 54,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu (Dz. U. z dnia 6 lutego 2006 r.) Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz w związku z

Bardziej szczegółowo

REJESTR PODMIOTO W ODBIERAJĄCYCH ZUZ YTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

REJESTR PODMIOTO W ODBIERAJĄCYCH ZUZ YTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY REJESTR PODMIOTO W ODBIERAJĄCYCH ZUZ YTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 1. AMAR Sp. z o.o. ul. Kombatantów Polskich 3d godz. otwarcia : Pon. so.: 9:00 do 21:00 nd.: 10:00 do 19:00 - Odkurzacze - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZAJĄCY DO OBROTU BATERIE i AKUMULATORY

WPROWADZAJĄCY DO OBROTU BATERIE i AKUMULATORY Obowiązki przedsiębiorców gospodarujących bateriami i akumulatorami - zestawienie od 1 stycznia 2015 roku WPROWADZAJĄCY DO OBROTU BATERIE i AKUMULATORY Wprowadzającym jest przedsiębiorca: 1. dokonujący

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa i adres siedziby

Lp. Nazwa i adres siedziby Przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zbierający zużyty sprzęt na terenie

Bardziej szczegółowo

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z perspektywy organizatora systemu

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z perspektywy organizatora systemu Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z perspektywy organizatora systemu mgr. inż. Adrian Piotr Kołczewiak Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Strona 1 z 9 OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Grupy i rodzaje elektroodpadów

Grupy i rodzaje elektroodpadów Posiadamy numer rejestracyjny wydany przez Główny Inspektor Ochrony Środowiska E0007849Z Grupy i rodzaje elektroodpadów Wyróżnione zostało 10 grup, na które dzielą się wszelkiego rodzaju urządzenia: 1.

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy ul. Augustyńskiego 2 80-819 tel. 58 32 68 320, fax 58 32 68 663 adres do korespondencji: ul. Okopowa 21/27 80-810, SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach Zakres ustawy wymagania dotyczące wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów; zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów;

Bardziej szczegółowo

Poznajcie proste zasady segregując odpady

Poznajcie proste zasady segregując odpady Poznajcie proste zasady segregując odpady PAPIER tapet tektury z folią artykułów higienicznych brudnego lub tłustego papieru PLASTIK I METAL opakowań po lekach pojemników po aerozolach puszek po farbach

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kozienicach przy ul. Chartowej.

Regulamin. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kozienicach przy ul. Chartowej. Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kozienicach przy ul. Chartowej. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY I ODPADY POUŻYTKOWE

PRODUKTY I ODPADY POUŻYTKOWE PRODUKTY I ODPADY POUŻYTKOWE Z dniem 1 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/56 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRODUKT Y I ODPADY POUŻYT KOWE nowe zasady od 2014 r.

PRODUKT Y I ODPADY POUŻYT KOWE nowe zasady od 2014 r. PRODUKT Y I ODPADY POUŻYT KOWE nowe zasady od 2014 r. Z dniem 1 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi

Bardziej szczegółowo

Zakład Przetwarzania ELGO

Zakład Przetwarzania ELGO ELGO zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ELGO Lighting Industries S.A. ELGO świadczy usługi w zakresie kompleksowego odbioru i utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym teoria versus praktyka

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym teoria versus praktyka Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym teoria versus praktyka Kinga Kulesza Kinga Majewska Dębe, 18 marca 2008 r. Założenia dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Technika sp. z o.o. 44-113 Gliwice, ul. Poezji 16, tel. 032 338 38 00 www.recykling.biz.pl KRS: 0000068121 Sąd

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Technika sp. z o.o. 44-113 Gliwice, ul. Poezji 16, tel. 032 338 38 00 www.recykling.biz.pl KRS: 0000068121 Sąd Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Technika sp. z o.o. 44-113 Gliwice, ul. Poezji 16, tel. 032 338 38 00 www.recykling.biz.pl KRS: 0000068121 Sąd Rejonowy Gliwice, X Wydział Gospodarczy Rok założenia

Bardziej szczegółowo

Baterie powinny być także dodatkowo oznakowane, jeżeli zawartość kadmu wagowo przekracza 0,002 proc., a ołowiu 0,004 proc.

Baterie powinny być także dodatkowo oznakowane, jeżeli zawartość kadmu wagowo przekracza 0,002 proc., a ołowiu 0,004 proc. 19 lutego 10 (nr 35) PRAWO Organizacja zbiórki zużytych ogniw Obowiązki przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą lub produkcją baterii i akumulatorów Przedsiębiorca, który wprowadza na rynek baterie lub

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 RODZAJE ODPADÓW. I. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

ZAŁĄCZNIK 2 RODZAJE ODPADÓW. I. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. ZAŁĄCZNIK 2 RODZAJE ODPADÓW I. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące 2. Chłodziarki 3. Zamrażarki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie. (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie. (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2016 r. Dz.U.2016.2186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2016 r.) Na podstawie art. 53 ust. 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2006 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2006 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2006 r. Informacja Ministerstwa Środowiska w sprawie obowiązków dotyczących funkcjonowania systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w związku z ustawą

Bardziej szczegółowo

3. 1. Baza danych jest prowadzona na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17

3. 1. Baza danych jest prowadzona na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 Dz.U.09.132.1092 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprzęcie i zuŝytym sprzęcie (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 2009 r.) Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy od 2014 roku

Nowe przepisy od 2014 roku Opakowania i odpady opakowaniowe Nowe przepisy od 2014 roku Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1863 z późn. zm.) obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 1856 UCHWAŁA NR XLVI/392/14 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 1856 UCHWAŁA NR XLVI/392/14 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 1856 UCHWAŁA NR XLVI/392/14 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 16 maja 2008 r. Ustawa z dnia 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE DLA Firma przedsiębiorcy 1) 1), 2) Nr rejestrowy

ZAŚWIADCZENIE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE DLA Firma przedsiębiorcy 1) 1), 2) Nr rejestrowy ZAŚWIADCZENIE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE DLA Firma przedsiębiorcy 1) 1), 2) Nr rejestrowy Egzemplarz przeznaczony dla 3) wprowadzającego sprzęt Głównego Inspektora Ochrony Środowiska prowadzącego zakład przetwarzania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009

Bardziej szczegółowo

1. WIELKOGABARYTOWE URZĄDZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

1. WIELKOGABARYTOWE URZĄDZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 1. WIELKOGABARYTOWE URZĄDZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące - Chłodziarki - Zamrażarki - Pozostałe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/53 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) wymagania, jakim powinien odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Załączniki do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Załącznik nr 1 Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1. Wielkogabarytowe urządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO WYMIEŃ ODPADY NA EKOWYPADY

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO WYMIEŃ ODPADY NA EKOWYPADY REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO WYMIEŃ ODPADY NA EKOWYPADY 1. Organizatorami Konkursu Ekologicznego zwanego dalej Konkursem są: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, Centrum Kultury i Sportu w

Bardziej szczegółowo

REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R.

REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R. REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R. OBOWIĄZEK PROWADZENIA REJESTRU Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2012 (5)

Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2012 (5) Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2012 (5) Marzec 2012 Spis treści SPRAWOZDANIA/RAPORTY 1. Ustawa o odpadach... 3 a) Posiadacz odpadów...3 2. Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych. McDonald s Polska

Obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych. McDonald s Polska Obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych McDonald s Polska opakowanie Opakowaniem w rozumieniu ustawy jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o.

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Józef Kosecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Dscn1100.jpg Dscn1100.jpg Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Pojazdy wycofane z eksploatacji Gospodarka pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami w świetle Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 2007 r. Pojazdy

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE POROZUMIEO Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA

ZAWIERANIE POROZUMIEO Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA ZAWIERANIE POROZUMIEO Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) Art. 25 1. Organizacja samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

8 października 2013 r. Poznań ZBIÓRKA I RECYKLING ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

8 października 2013 r. Poznań ZBIÓRKA I RECYKLING ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 8 października 2013 r. Poznań ZBIÓRKA I RECYKLING ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Projekt założeń do projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym prof. UKW Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Odpady poużytkowe w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów

Odpady poużytkowe w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów Odpady poużytkowe w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów w świetle aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

*ZSEE- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

*ZSEE- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny A B C o ZSEE* *ZSEE- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Co to są elektrośmieci? Nazwą tą określa się wszystkie sprzęty elektryczne i elektroniczne, które są już zepsute, zniszczone bądź po prostu

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce

ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Kinga Majewska Wydział ds. Odpadów PouŜytkowych Wydział ds. Odpadów PouŜytkowych Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1),2) Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1),2) Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt z dnia 21.05.2014 r. U S T AWA z dnia o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne recyklingu baterii

Uwarunkowania prawne recyklingu baterii Uwarunkowania prawne recyklingu baterii Katarzyna Grzesik Przegląd Komunalny. Recykling; ISSN 1731-9927. - 2005 nr 1 s. 22 24 Baterie należą do odpadów, którym poświęcono szczególną uwagę w przepisach

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 21. tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r.

Dz.U poz. 21. tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/123 Dz.U. 2013 poz. 21 tj. Dz.U. 2016 poz. 1987 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania zużytego sprzętu przez sklepy uprawnienia konsumentów, zasady odpłatności, ciężar dostarczenia.

Zasady przyjmowania zużytego sprzętu przez sklepy uprawnienia konsumentów, zasady odpłatności, ciężar dostarczenia. Zasady przyjmowania zużytego sprzętu przez sklepy uprawnienia konsumentów, zasady odpłatności, ciężar dostarczenia. Na podstawie Ustawy z 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Dzierżanowski

Arkadiusz Dzierżanowski Arkadiusz Dzierżanowski Art. 4. 1. Wprowadzenie na terytorium kraju następuje z dniem: 1) wydania pojazdu z magazynu lub przekazania innemu podmiotowi w przypadku pojazdu wyprodukowanego na terytorium

Bardziej szczegółowo

Do zakresu dyrektywy włączono 10 grup urządzeń elektrycznych i elektronicznych:

Do zakresu dyrektywy włączono 10 grup urządzeń elektrycznych i elektronicznych: Recykling elektroodpadów Niebawem wejdzie w życie przyjęta w styczniu przez Parlament Europejski znowelizowana Dyrektywa WEEE (ang. Waste Electric and Electronic Equipment). Wprowadzi ona wiele istotnych

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA

ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) Art. 25 1. Organizacja samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw w zakresie wejścia w życie zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 27 sierpnia 2007 r.

Projekt z dnia 27 sierpnia 2007 r. Projekt z dnia 27 sierpnia 2007 r. Ustawa z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa i opłata depozytowa

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa i opłata depozytowa Rozdział 1 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa i opłata depozytowa Przepisy ogólne Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach

Bardziej szczegółowo

WPROWADZAJĄCY BATERIE I AKUMULATORY

WPROWADZAJĄCY BATERIE I AKUMULATORY WPROWADZAJĄCY BATERIE I AKUMULATORY 1. Wprowadzasz do obrotu baterie lub akumulatory przenośne na rynek krajowy? 2. Importujesz z zagranicy zabawki z zamontowanymi bateriami przenośnymi? 3. Dokonujesz

Bardziej szczegółowo

lub recykling jest obowiązany wydać na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji, przekazujących odpady do odzysku lub recyklingu, w terminie 7 dni od

lub recykling jest obowiązany wydać na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji, przekazujących odpady do odzysku lub recyklingu, w terminie 7 dni od 291 USTAWA z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2004 r.

USTAWA z dnia 2004 r. IV kadencja/druk nr 3211 1 Projekt USTAWA z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej Art.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji

Postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji Postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji Obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

NUMERY I NAZWY GRUP SPRZĘTU ORAZ PRZYKŁADOWE RODZAJE SPRZĘTU NALEŻĄCEGO DO GRUP SPRZĘTU

NUMERY I NAZWY GRUP SPRZĘTU ORAZ PRZYKŁADOWE RODZAJE SPRZĘTU NALEŻĄCEGO DO GRUP SPRZĘTU - 1 - Załączniki do ustawy z dnia.. (poz. ) Załącznik nr 1 NUMERY I NAZWY GRUP SPRZĘTU ORAZ PRZYKŁADOWE RODZAJE SPRZĘTU NALEŻĄCEGO DO GRUP SPRZĘTU I. NUMERY I NAZWY GRUP SPRZĘTU 1. Sprzęt działający na

Bardziej szczegółowo

IV Kongres Serwisów AGD Mszczonów,

IV Kongres Serwisów AGD Mszczonów, IV Kongres Serwisów AGD Mszczonów, 15.09.2016 ElektroEko organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego Art. 60. Ustawy o ZSEE z dnia 11.09.2015 1. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca Wykaz sprawozdań przekazywanych marszałkowi województwa. Termin złożenia u L.p. Rodzaj u Podmiot przedkładający 31 stycznia 2011 r. 1. Wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w aptece.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w aptece. Nasz znak: SIAKat-0327-2006 Katowice 2006-08-21 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w aptece. Szanowne Koleżanki i Koledzy Od 1 lipca apteki mają obowiązek odebrania od klienta zużytego sprzętu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Rozdział 1 Kancelaria Sejmu s. 1/19 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 639 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Opracowano na

Bardziej szczegółowo

SYMBOL: ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYSOKOŚCI OŚ - SEE 1 NALEŻNEJ OPŁATY PRODUKTOWEJ DLA SPRZĘTU ADRESAT:

SYMBOL: ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYSOKOŚCI OŚ - SEE 1 NALEŻNEJ OPŁATY PRODUKTOWEJ DLA SPRZĘTU ADRESAT: WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY PRODUKTOWEJ DLA SPRZĘTU I. DANE PRZEDSIĘBIORCY Numer rejestrowy 1) za... rok SYMBOL: OŚ - SEE 1 ADRESAT: GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Firma przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Zmiana ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym kary pieniężne

Zmiana ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym kary pieniężne Zmiana ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym kary pieniężne Izabela Szadura DKR GIOŚ USTAWA o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 1987 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o bateriach i akumulatorach (druk nr 487)

Opinia do ustawy o bateriach i akumulatorach (druk nr 487) Warszawa, dnia 24 marca 2009 r. Opinia do ustawy o bateriach i akumulatorach (druk nr 487) I. Cel i przedmiot ustawy Uchwalona przez Sejm w dniu 5 marca 2009 r. ustawa o bateriach i akumulatorach dokonuje

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE ZSEE ORAZ O BATERIACH I AKUMULATORACH Dr Bartosz Draniewicz, radca prawny, Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ekologicznego

PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE ZSEE ORAZ O BATERIACH I AKUMULATORACH Dr Bartosz Draniewicz, radca prawny, Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ekologicznego PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE ZSEE ORAZ O BATERIACH I AKUMULATORACH Dr Bartosz Draniewicz, radca prawny, Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ekologicznego w Warszawie Nowa ustawa o ZSEE Projekt ustawy wdraża

Bardziej szczegółowo

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu?

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Ustawie z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (T.J.

Bardziej szczegółowo

USTAWA O BATERIACH I AKUMULATORACH PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA

USTAWA O BATERIACH I AKUMULATORACH PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA Paweł KRAWCZYK Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o. USTAWA O BATERIACH I AKUMULATORACH PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA Streszczenie: Tematem przewodnim artykułu jest zwrócenie uwagi na istniejące obowiązki prawne

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Skrypt dla wprowadzających

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r). Rozdział 1

Bardziej szczegółowo