ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 czerwca 1992 r. (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 1992 r.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 czerwca 1992 r. (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 1992 r.)"

Transkrypt

1 Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm.wyn.z Dz.U art.31, art zm.wyn.z Dz.U art.1 pkt7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie zasad określania zdolności do czynnej słuŝby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach. * (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 1992 r.) Na podstawie art. 26 ust. 4 i art. 70 ust. 1 oraz w związku z art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 i Nr 40, poz. 174), art. 6 ust. 3, art. 56 pkt 2 i art. 101 ust. 3 oraz w związku z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o słuŝbie wojskowej Ŝołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 8, poz. 31), jak równieŝ na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze słuŝbą wojskową (Dz. U. Nr 53, poz. 342, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Kategoria zdolności do czynnej słuŝby wojskowej oraz zasady zaliczania do tych kategorii Ustala się następujące kategorie zdolności do czynnej słuŝby wojskowej: 1) kategoria A - zdolny do słuŝby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania zasadniczej i nadterminowej zasadniczej słuŝby wojskowej, zajęć wojskowych w czasie trwania studiów wyŝszych, przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŝby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, zasadniczej słuŝby lub szkolenia poborowych w obronie cywilnej, słuŝby zastępczej, jak równieŝ słuŝby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 2) kategoria B - czasowo niezdolny do słuŝby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do słuŝby wojskowej, o której mowa w pkt 1, 3) kategoria D - niezdolny do słuŝby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, 4) (1) kategoria E - trwale niezdolny do słuŝby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 5) kategoria Z - zdolny do zawodowej słuŝby wojskowej, co oznacza zdolność do pełnienia zawodowej słuŝby stałej i kontraktowej, zwanej dalej "słuŝbą zawodową", oraz słuŝby w charakterze kandydata na Ŝołnierza zawodowego, zwanej dalej równieŝ "słuŝbą kandydacką",

2 6) kategoria N - trwale lub czasowo niezdolny do zawodowej słuŝby wojskowej oraz niezdolny do słuŝby kandydackiej. 2. Ilekroć w dalszych przepisach rozporządzenia jest mowa o "Ŝołnierzu zawodowym", naleŝy przez to rozumieć Ŝołnierza zawodowego w słuŝbie stałej lub kontraktowej (2) Orzeczenie o zaliczeniu danej osoby do jednej z kategorii, o których mowa w 1, właściwe komisje lekarskie wydają na podstawie badania lekarskiego fizycznej i psychicznej zdolności tej osoby do odpowiedniego rodzaju słuŝby wojskowej, z uwzględnieniem wyników badań specjalistycznych, a w razie potrzeby równieŝ obserwacji szpitalnej - według wykazu chorób i ułomności, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia. 2. (3) W razie stwierdzenia kilku chorób i ułomności przy określaniu zdolności do czynnej słuŝby wojskowej rozpatruje się łącznie wszystkie ograniczenia spowodowane tymi chorobami i ułomnościami. Osobę badaną moŝna w takim wypadku zaliczyć do niŝszej kategorii zdolności do czynnej słuŝby wojskowej, niŝ wynikałoby to z kategorii zdolności ustalonej dla poszczególnych chorób i ułomności; w takim wypadku decyduje ocena ogólnej sprawności psychofizycznej badanego NiezaleŜnie od orzeczenia o zdolności do czynnej słuŝby wojskowej według kategorii i kryteriów, o których mowa w 1 i 2, w stosunku do Ŝołnierzy niezawodowych i zawodowych pełniących słuŝbę wojskową w niŝej wymienionych jednostkach oraz specjalnościach wojskowych, jak równieŝ osób ubiegających się o przyjęcie do tych jednostek (uzyskanie specjalności), wojskowe komisje lekarskie wydają orzeczenia o zdolności lub niezdolności do słuŝby: 1) w jednostkach desantowo-szturmowych, 2) w charakterze instruktorów-skoczków spadochronowych oraz skoczków spadochronowych doświadczalnych, 3) w charakterze nurków i płetwonurków, 4) w Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, 5) w składzie personelu latającego, naziemnego zabezpieczenia lotów oraz słuŝby inŝynieryjnolotniczej, 6) na okrętach w specjalnościach morskich Marynarki Wojennej. 2. Na potrzeby orzekania o zdolności do słuŝby w składzie personelu latającego, personelu naziemnego zabezpieczenia lotów oraz personelu słuŝby inŝynieryjno-lotniczej (ust. 1 pkt 5) ustala się następujące kategorie zdolności do słuŝby w poszczególnych specjalnościach lotniczych: 1) kandydaci i piloci samolotów bojowych i naddźwiękowych oraz piloci doświadczalni samolotów naddźwiękowych: a) zdolny - Z/IA, b) niezdolny - N/IA, c) czasowo niezdolny - F/IA, 2) kandydaci i piloci samolotów bojowych poddźwiękowych oraz piloci doświadczalni samolotów poddźwiękowych: a) zdolny - Z/IB, b) niezdolny - N/IB, c) czasowo niezdolny - F/IB, 3) kandydaci i piloci doświadczalni samolotów i śmigłowców innych niŝ wymienione w pkt 1 i 2:

3 a) zdolny - Z/IC, b) niezdolny - N/IC, c) czasowo niezdolny - F/IC, 4) pozostały personel latający i kandydaci do tego personelu: a) zdolny - Z/II, b) niezdolny - N/II, c) czasowo niezdolny - F/II, 5) personel naziemny zabezpieczający loty i kandydaci do tego personelu oraz kandydaci i personel słuŝby inŝynieryjno-lotniczej: a) zdolny - Z/III, b) niezdolny - N/III, c) czasowo niezdolny - F/III. 3. (4) Na potrzeby orzekania o zdolnościach do słuŝby na okrętach w specjalnościach morskich Marynarki Wojennej (ust. 1 pkt 3 i 6) ustala się następujące kategorie zdolności do słuŝby w tych specjalnościach: 1) kandydaci do słuŝby na okrętach w specjalnościach morskich: a) zdolny - Z/I-IV/A, b) niezdolny - N/I-IV/A, 2) marynarze słuŝby zasadniczej na okrętach, słuchacze wojskowych szkół morskich i kursów szkolenia specjalistów morskich: a) zdolny - Z/I-IV/B, b) niezdolny - N/I-IV/B - podlega wyokrętowaniu, c) czasowo niezdolny - F/I-IV/B - podlega wyokrętowaniu do 3 miesięcy, 3) Ŝołnierze zawodowi - specjaliści morscy: a) zdolny - Z/I-IV/C, b) niezdolny - N/I-IV/C - podlega wyokrętowaniu, c) czasowo niezdolny - F/I-IV/C - podlega wyokrętowaniu na okres do 6 miesięcy. 4. (5) Wojskowe komisje lekarskie wydają orzeczenia o których mowa w ust. 1-3, według dodatkowych kryteriów zdrowotnych określonych w: 1) załączniku nr 1 do rozporządzenia - w odniesieniu do słuŝby wojskowej w jednostkach (specjalnościach) wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, 2) załączniku nr 2 do rozporządzenia - w odniesieniu do słuŝby w składzie personelu latającego, naziemnego zabezpieczenia lotów i słuŝby inŝynieryjno-lotniczej (ust. 1 pkt 5), 3) załączniku nr 3 do rozporządzenia - w odniesieniu do słuŝby na okrętach w specjalnościach morskich Marynarki Wojennej (ust. 1 pkt 3 i 6). Rozdział 2 Właściwość i tryb postępowania wojskowych komisji lekarskich 4. (6) 1. Do orzekania o zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej słuŝby wojskowej są właściwe: 1) terenowe wojskowe komisje lekarskie, 2) rejonowe wojskowe komisje lekarskie, 3) Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Dęblinie oraz Wojskowa Komisja Lotniczo- Lekarska w Warszawie,

4 4) Wojskowa Komisja Lekarska Sił Powietrznych, 5) Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska, 6) Wojskowa Komisja Lekarska Marynarki Wojennej, 7) Stołeczna Wojskowa Komisja Lekarska, 8) Centralna Wojskowa Komisja Lekarska - zwane dalej "wojskowymi komisjami lekarskimi". 2. Terytorialny zasięg działania komisji, o których mowa w ust. 1, i ich właściwość w stosunku do określonych jednostek wojskowych ustala Minister Obrony Narodowej. 5. (7) 1. Do terenowych wojskowych komisji lekarskich, stosownie do ich terytorialnego zasięgu działania i właściwości, naleŝy: 1) orzekanie o zdolności do czynnej słuŝby wojskowej: a) Ŝołnierzy niezawodowych, w tym równieŝ w słuŝbie kandydackiej, b) Ŝołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska etatowe do stopnia wojskowego kapitana (kapitana marynarki), c) Ŝołnierzy i innych osób przewidzianych do szkolenia na skoczków spadochronowych, nurków i płetwonurków, d) Ŝołnierzy rezerwy w razie potrzeby ponownego wydania orzeczenia w związku ze zmianami w ich stanie zdrowia, e) poborowych odbywających zasadniczą słuŝbę w obronie cywilnej, f) poborowych, w tym równieŝ poborowych odbywających słuŝbę zastępczą oraz studentów szkół wyŝszych podlegających obowiązkowi odbywania zajęć wojskowych - w okresie, gdy nie urzęduje powiatowa komisja lekarska, g) osób ubiegających się o powołanie do słuŝby kandydackiej lub do zawodowej słuŝby wojskowej, 2) orzekanie: a) o udzielaniu Ŝołnierzom, o których mowa w pkt 1 lit. a) i b), urlopu zdrowotnego, b) o potrzebie długotrwałego lub stałego zwolnienia Ŝołnierza zawodowego ze względu na stan zdrowia od niektórych zajęć słuŝbowych, c) czy stan zdrowia Ŝołnierza zawodowego uniemoŝliwia mu dalsze pełnienie słuŝby na dotychczas zajmowanym stanowisku słuŝbowym, 3) orzekanie o zdolności do odbywania nauki przez małoletnich w szkołach i orkiestrach wojskowych. 2. Do terenowych wojskowych komisji lekarskich, zgodnie z odrębnymi przepisami, naleŝy takŝe orzekanie: 1) w stosunku do Ŝołnierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) i b): a) o związku ich chorób i ułomności oraz śmierci ze słuŝbą wojskową, b) o stopniu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej słuŝby wojskowej lub choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami tej słuŝby, 2) o inwalidztwie i jego związku ze słuŝbą wojskową Ŝołnierzy zawodowych, uznanych przez te komisje za niezdolnych do zawodowej słuŝby wojskowej, 3) o związku obraŝeń lub śmierci ze słuŝbą wojskową osób powołanych do czynnej słuŝby wojskowej lub z niej zwolnionych, które uległy wypadkowi w czasie bezpośredniej drogi do jednostki lub z powrotem, 4) o związku śmierci rencistów wojskowych oraz przeprowadzanie badań kontrolnych rencistów wojskowych,

5 5) o inwalidztwie emerytów i rencistów wojskowych, skierowanych przez wojskowy organ emerytalny, 6) o uprawnieniu członków rodzin Ŝołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych oraz członków ich rodzin do korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkalnej ze względu na stan zdrowia, 7) o związku zranień, kontuzji i innych obraŝeń lub chorób z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojennych albo ze słuŝbą wojskową oraz związku śmierci Ŝołnierza z tymi działaniami lub tą słuŝbą, w sprawach dotyczących osób ubiegających się o inwalidztwo wojenne lub wojskowe, badanych przez organa orzeczniczo-lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 8) o związku chorób i ułomności oraz śmierci z zasadniczą słuŝbą w obronie cywilnej, jak równieŝ o stopniu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem tej słuŝby albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami tej słuŝby, 9) w stosunku do studentów wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. f) o związku chorób i ułomności oraz śmierci z odbywaniem zajęć wojskowych w czasie studiów w szkołach wyŝszych, jak równieŝ o stopniu trwałego uszczerbku na ich zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z odbywaniem tych zajęć. 3. Terenowe wojskowe komisje lekarskie przeprowadzają badania stanu zdrowia kandydatów do liceów wojskowych. orzeczenia sądów tezy z piśmiennictwa 6. (8) Do rejonowych wojskowych komisji lekarskich naleŝy: 1) rozpatrywanie odwołań i sprzeciwów od orzeczeń wydanych przez terenowe wojskowe komisje lekarskie oraz zatwierdzanie orzeczeń wydanych przez te komisje, z uwzględnieniem przepisu 8 pkt 1 i 10 pkt 1, 2) orzekanie o zdolności do czynnej słuŝby wojskowej Ŝołnierzy zawodowych, zajmujących stanowiska etatowe od stopnia wojskowego majora (komandora podporucznika) wzwyŝ, z wyjątkiem Ŝołnierzy, o których mowa w 8 pkt 2, 10 pkt 2 i 11 pkt 1, 3) orzekanie w stosunku do Ŝołnierzy, o których mowa w pkt 2, w sprawach wymienionych w 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 i 2, 4) orzekanie w sprawie odwołań od orzeczeń o związku zranień, kontuzji i innych obraŝeń lub chorób z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojennych albo ze słuŝbą wojskową oraz związku śmierci Ŝołnierza z tymi działaniami lub tą słuŝbą, w sprawach dotyczących osób ubiegających się o inwalidztwo wojenne lub wojskowe, badanych przez organa orzeczniczo-lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 7. (9) 1. Do Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Dęblinie naleŝy: 1) orzekanie o zdolności do zawodowej słuŝby wojskowej: a) kandydatów do WyŜszej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Szkoły ChorąŜych Lotnictwa, b) podchorąŝych WyŜszej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i kadetów Szkoły ChorąŜych Lotnictwa, 2) przeprowadzanie okresowych i okolicznościowych badań lekarskich Ŝołnierzy, o których mowa w pkt 1 lit. b), 3) orzekanie w sprawach, o których mowa w 5.

6 2. Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Dęblinie przeprowadza takŝe badania stanu zdrowia i zdolności do słuŝby w powietrzu kandydatów do Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie. 7a. (10) Do Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie naleŝy: 1) orzekanie o zdolności do słuŝby w powietrzu, słuŝby naziemnego zabezpieczenia lotów i słuŝby inŝynieryjno-lotniczej w stosunku do Ŝołnierzy zawodowych - członków personelu latającego, personelu naziemnego zabezpieczenia lotów i personelu słuŝby inŝynieryjnolotniczej, 2) przeprowadzanie okresowych i okolicznościowych badań lekarskich Ŝołnierzy, o których mowa w pkt 1, 3) orzekanie w stosunku do Ŝołnierzy, o których mowa w pkt 1: a) w sprawach wymienionych w 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz ust. 2 pkt 1, b) o udzieleniu urlopu zdrowotnego, c) o potrzebie długotrwałego lub stałego zwolnienia Ŝołnierza zawodowego od niektórych zajęć słuŝbowych ze względu na stan zdrowia, d) o zdolności do słuŝby wojskowej Ŝołnierzy zajmujących stanowiska etatowe do stopnia wojskowego kapitana (kapitana marynarki) włącznie, uznanych za niezdolnych do słuŝby w powietrzu, do słuŝby naziemnego zabezpieczenia lotów lub do słuŝby inŝynieryjnolotniczej. 8. (11) Do Wojskowej Komisji Lekarskiej Sił Powietrznych naleŝy: 1) rozpatrywanie odwołań i sprzeciwów od orzeczeń wydanych przez Wojskowe Komisje Lotniczo-Lekarskie oraz zatwierdzanie orzeczeń wydanych przez te komisje, 2) orzekanie o zdolności do czynnej słuŝby wojskowej Ŝołnierzy uznanych za niezdolnych do słuŝby w powietrzu, do słuŝby naziemnego zabezpieczenia lotów lub do słuŝby inŝynieryjnolotniczej, zajmujących stanowiska etatowe od stopnia wojskowego majora (komandora podporucznika) wzwyŝ, 3) orzekanie w stosunku do Ŝołnierzy, o których mowa w 7a pkt 1, zajmujących stanowiska etatowe od stopnia wojskowego majora (komandora podporucznika) wzwyŝ w sprawach wymienionych w 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1-3, 4) orzekanie w sprawach odwołań od orzeczeń o związku zranień, kontuzji i innych obraŝeń lub chorób z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojennych albo ze słuŝbą wojskową oraz związku śmierci Ŝołnierza z tymi działaniami lub tą słuŝbą, w sprawach dotyczących osób ubiegających się o inwalidztwo wojenne lub wojskowe, badanych przez organa orzeczniczo-lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 9. (12) Do Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej naleŝy: 1) orzekanie o zdolności do słuŝby wojskowej na okręcie w specjalnościach morskich: a) Ŝołnierzy niezawodowych pełniących słuŝbę w jednostkach Marynarki Wojennej oraz Ŝołnierzy zawodowych zajmujących w tych jednostkach stanowiska etatowe do stopnia wojskowego kapitana marynarki, b) kandydatów do Akademii Marynarki Wojennej, Szkoły ChorąŜych Marynarki Wojennej oraz Szkoły Podoficerów Zawodowych Marynarki Wojennej, c) podchorąŝych Akademii Marynarki Wojennej oraz kadetów i elewów szkół, o których mowa pod lit. b), d) Ŝołnierzy przeznaczonych do szkolenia na nurków i płetwonurków,

7 2) orzekanie w sprawach wymienionych w 5, 3) przeprowadzanie okresowych i okolicznościowych badań lekarskich Ŝołnierzy, o których mowa w pkt 1 lit. a) i c). 10. (13) Do Wojskowej Komisji Lekarskiej Marynarki Wojennej naleŝy: 1) rozpatrywanie odwołań i sprzeciwów od orzeczeń wydanych przez Wojskową Komisję Morsko-Lekarską oraz zatwierdzanie orzeczeń wydanych przez tę komisję, 2) orzekanie o zdolności do słuŝby na okręcie w specjalnościach morskich i w jednostkach nabrzeŝnych marynarki wojennej Ŝołnierzy zawodowych zajmujących w tych jednostkach (na okrętach) stanowiska etatowe od stopnia wojskowego komandora podporucznika wzwyŝ, 3) orzekanie w stosunku do Ŝołnierzy, o których mowa w pkt 2, w sprawach wymienionych w 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, 4) orzekanie w sprawach odwołań od orzeczeń o związku zranień, kontuzji i innych obraŝeń lub chorób z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojennych albo ze słuŝbą wojskową oraz związku śmierci Ŝołnierza z tymi działaniami lub tą słuŝbą, dotyczących osób ubiegających się o inwalidztwo wojenne lub wojskowe, badanych przez organa orzeczniczolekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 5) przeprowadzanie okresowych i okolicznościowych badań lekarskich Ŝołnierzy, o których mowa w pkt (14) Do Stołecznej Wojskowej Komisji Lekarskiej naleŝy orzekanie: 1) o zdolności do czynnej słuŝby wojskowej wszystkich Ŝołnierzy zawodowych pełniących słuŝbę wojskową w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, przedsiębiorstwach państwowych, dla których jest on organem załoŝycielskim, i innych jednostkach wojskowych podległych tym organom wojskowym z powiatu warszawskiego, warszawskiego zachodniego, piaseczyńskiego i wołomińskiego oraz podchorąŝych Wojskowej Akademii Technicznej, 2) w stosunku do Ŝołnierzy, o których mowa w pkt 1, w sprawach wymienionych w 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1, 2 i 7, 3) w sprawach wymienionych w 5 ust. 2 pkt 4 w stosunku do rencistów wojskowych będących na zaopatrzeniu Wojskowego Biura Emerytalnego w Warszawie i zamieszkałych w powiecie warszawskim oraz przeprowadzanie badań kontrolnych tych rencistów wojskowych, 4) o inwalidztwie emerytów i rencistów wojskowych, skierowanych przez wojskowy organ emerytalny, zamieszkałych w powiecie warszawskim, 5) o zdolności do czynnej słuŝby wojskowej oficerów i chorąŝych rezerwy zamieszkałych w powiecie warszawskim w razie potrzeby ponownego wydania orzeczenia w związku ze zmianami w ich stanie zdrowia, 6) o uprawnieniu członków rodzin Ŝołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych oraz członków ich rodzin zamieszkałych w powiecie warszawskim do korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkalnej ze względu na stan zdrowia. 12. (15) Do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej naleŝy: 1) sprawowanie słuŝbowego i fachowego kierownictwa oraz nadzoru nad działalnością wojskowych komisji lekarskich wszystkich szczebli, rozstrzyganie kwestii spornych lub

8 nasuwających szczególne wątpliwości oraz wydawanie w tym przedmiocie wiąŝących zaleceń, 2) rozpatrywanie odwołań i sprzeciwów od orzeczeń wydanych przez rejonowe wojskowe komisje lekarskie, Wojskową Komisję Lekarską Sił Powietrznych, Wojskową Komisję Lekarską Marynarki Wojennej, Stołeczną Wojskową Komisję Lekarską oraz zatwierdzanie orzeczeń wydanych przez te komisje, 3) analiza całokształtu zagadnień związanych z orzecznictwem wojskowo-lekarskim i działalnością orzeczniczo-lekarską wojskowych komisji lekarskich oraz udzielanie im wiąŝących zaleceń w sprawach organizacyjnych dotyczących orzecznictwa wojskowolekarskiego, 4) współpraca z organami wojskowymi i Wojskową Izbą Lekarską oraz instytucjami naukowobadawczymi i orzeczniczo-lekarskimi spoza wojska w zakresie spraw związanych z orzecznictwem wojskowo-lekarskim. Rozdział 3 Kierowanie do wojskowych komisji lekarskich Do wojskowych komisji lekarskich kieruje się - z urzędu lub na prośbę - osoby ubiegające się o wydanie orzeczenia lekarskiego. 2. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje się z urzędu: 1) Ŝołnierzy zwolnionych z zawodowej słuŝby wojskowej i innych przyczyn niŝ ze względu na stan zdrowia, 2) Ŝołnierzy niezawodowych przed zwolnieniem z: a) zasadniczej słuŝby wojskowej, b) nadterminowej zasadniczej słuŝby wojskowej, c) przeszkolenia wojskowego, d) okresowej słuŝby wojskowej, e) ćwiczeń wojskowych Ŝołnierzy rezerwy - jeŝeli zdaniem lekarza jednostki wojskowej ich stan zdrowia w okresie słuŝby uległ pogorszeniu, 3) Ŝołnierzy, którzy nie wykonują obowiązków słuŝbowych z powodu choroby: a) Ŝołnierzy zawodowych - przez kolejne 6 miesięcy, b) Ŝołnierzy słuŝby okresowej - przez kolejne 3 miesiące, c) Ŝołnierzy nadterminowej zasadniczej słuŝby wojskowej - przez kolejne 60 dni, d) Ŝołnierzy słuŝby zasadniczej oraz odbywających przeszkolenie wojskowe - przez kolejne 30 dni, 4) (16) Ŝołnierzy zawodowych i niezawodowych, którzy ulegli wypadkom pozostającym w związku z pełnieniem czynnej słuŝby wojskowej lub u których choroba powstała w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami słuŝby wojskowej, w celu określenia trwałego uszczerbku na zdrowiu, 5) Ŝołnierzy, o których mowa w 7 ust. 1 pkt 1 lit. b), 8 pkt 2, 9 pkt 1 lit. a) i c) oraz 10 pkt 2, na badania okresowe i okolicznościowe w terminach i przypadkach określonych w odrębnych przepisach, 6) Ŝołnierzy zawodowych i niezawodowych, jeŝeli orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest niezbędne w postępowaniu karnym,

9 7) osoby powołane lub zwolnione z czynnej słuŝby wojskowej, które uległy wypadkowi w czasie bezpośredniej drogi z miejsca zamieszkania do jednostki wojskowej lub z powrotem, 8) (17) osoby ubiegające się o przyjęcie lub przewidziane do: a) zawodowej słuŝby wojskowej, b) słuŝby wojskowej w charakterze kandydata na Ŝołnierza zawodowego, c) szkolenia na skoczków spadochronowych, nurków lub płetwonurków, d) (18) (skreślona). 9) (19) junaków oddziałów obrony cywilnej, w sprawach określonych w pkt 2 i pkt 4. 10) (20) w okresie gdy nie urzęduje rejonowa komisja lekarska: a) poborowych, b) studentów szkół wyŝszych podlegających obowiązkowi odbywania zajęć wojskowych oraz absolwentów tych szkół przeznaczonych do odbycia przeszkolenia wojskowego. 3. (21) Do wojskowej komisji lekarskiej mogą być równieŝ kierowani z urzędu: 1) Ŝołnierze niezaleŝnie od przyczyn, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5, jeŝeli w ich stanie zdrowia nastąpiło nagłe pogorszenie spowodowane wypadkiem lub ujawnieniem choroby, uniemoŝliwiające lub utrudniające pełnienie obowiązków słuŝbowych, 2) Ŝołnierze zawodowi: a) przed wyznaczeniem na kolejne stanowisko słuŝbowe, b) przewidziani do słuŝby w innym korpusie osobowym (grupie i specjalności wojskowej). 4. (22) śołnierza zawodowego kieruje się na jego wniosek do wojskowej komisji lekarskiej: 1) gdy stan jego zdrowia uniemoŝliwia mu pełnienie czynnej słuŝby wojskowej lub słuŝby na zajmowanym stanowisku słuŝbowym, 2) w kaŝdym czasie, a w szczególności w okresie poprzedzającym zwolnienie go z zawodowej słuŝby wojskowej. 14. (23) 1. Skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej zarządza: 1) komendant wojskowego zakładu opieki zdrowotnej - w stosunku do wszystkich Ŝołnierzy przebywających na leczeniu w tym zakładzie, 2) wojskowy komendant uzupełnień - w stosunku do: a) Ŝołnierzy zwolnionych z zawodowej słuŝby wojskowej niezwłocznie po zgłoszeniu się do wojskowej komendy uzupełnień, z wyjątkiem tych Ŝołnierzy, których powodem zwolnienia ze słuŝby był stan zdrowia, oraz skierowanych na własny wniosek do wojskowej komisji lekarskiej w okresie poprzedzającym zwolnienie z zawodowej słuŝby wojskowej, b) Ŝołnierzy rezerwy, c) poborowych, d) absolwentów szkół wyŝszych, przeznaczonych do odbycia przeszkolenia wojskowego, e) osób, o których mowa w 5 ust. 2 pkt 3 i 13 ust. 2 pkt 8 i 9, 3) dowódca rodzaju sił zbrojnych lub dowódca okręgu wojskowego - w stosunku do oficerów w stopniach wojskowych generałów (admirałów) i pułkowników (komandorów) oraz oficerów zajmujących stanowiska etatowe pułkowników (komandorów) lub wyŝsze, pełniących słuŝbę w podległych jednostkach wojskowych, 4) dyrektorzy oraz szefowie komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej - w stosunku do podległych oficerów, o których mowa w pkt 3, 5) dowódcy jednostek wojskowych - w stosunku do pozostałych Ŝołnierzy pełniących czynną słuŝbę wojskową w podległych jednostkach oraz małoletnich odbywających naukę w szkołach i orkiestrach wojskowych.

10 2. Skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej zarządzają takŝe: 1) Przewodniczący Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej oraz przewodniczący rejonowej wojskowej komisji lekarskiej, Wojskowej Komisji Lekarskiej Sił Powietrznych i Wojskowej Komisji Lekarskiej Marynarki Wojennej - w stosunku do kaŝdego Ŝołnierza w sprawach rozpatrywanych przez te komisje, 2) dowódcy jednostek wojskowych, w wypadkach, o których mowa w 13 ust. 4 - w stosunku do podległych Ŝołnierzy, 3) sądy i prokuratury wojskowe oraz organy śandarmerii Wojskowej - w stosunku do Ŝołnierzy pozostających w ich dyspozycji. 3. Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadrowych moŝe kierować do wojskowych komisji lekarskich wszystkich Ŝołnierzy zawodowych oraz Ŝołnierzy rezerwy. 15. Na podstawie odrębnych przepisów do wojskowych komisji lekarskich mogą kierować: 1) wszystkich Ŝołnierzy w czynnej słuŝbie wojskowej - organy wojskowe właściwe do ustalania prawa do odszkodowania, 2) emerytów i rencistów wojskowych - wojskowe organy emerytalne, 3) (24) osoby ubiegające się o inwalidztwo wojenne lub wojskowe, zbadane przez organa orzeczniczo-lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Organy wojskowe kierujące Ŝołnierza do wojskowej komisji lekarskiej są obowiązane przekazać tej komisji wszelkie informacje oraz dokumenty, które dotyczą okoliczności zachorowania Ŝołnierza i mogą mieć znaczenie dla ustalenia związku choroby lub ułomności ze słuŝbą wojskową. 2. Na wniosek przewodniczącego wojskowej komisji lekarskiej organy wojskowe, o których mowa w ust. 1 (w tym takŝe sądy, prokuratury wojskowe oraz organy śandarmerii Wojskowej), są obowiązane dostarczyć komisji równieŝ inne dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia. 17. Wzór skierowania do wojskowej komisji lekarskiej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. Rozdział 4 Orzekanie przez wojskowe komisje lekarskie i tryb zatwierdzania orzeczeń Wojskowa komisja lekarska wydaje orzeczenie na podstawie badania lekarskiego, według kategorii i kryteriów, o których mowa w 2 i 3, oraz na podstawie dokumentacji lekarskiej i innych dokumentów mających znaczenie w sprawie, w szczególności dotyczących przebiegu i warunków pełnienia słuŝby wojskowej przez osobę badaną. 2. W uzasadnionych wypadkach wojskowa komisja lekarska moŝe wydać orzeczenie wyłącznie na podstawie posiadanej dokumentacji lekarskiej. 3. Orzeczenie wydaje się niezwłocznie po skompletowaniu dokumentacji i po przeprowadzeniu niezbędnych badań. 4. (25) Orzeczenie o stopniu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej słuŝby wojskowej albo choroby pozostającej w

11 związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami słuŝby wojskowej wydaje się po zakończeniu leczenia jednakŝe nie później niŝ przy zwolnieniu ze słuŝby wojskowej; jeŝeli okres leczenia trwa dłuŝej niŝ 6 miesięcy, moŝe być wydane wstępne orzeczenie o uszczerbku na zdrowiu. Orzeczenie o stopniu trwałego uszczerbku na zdrowiu moŝe być wydane równieŝ przed zakończeniem leczenia, jeŝeli uszczerbek na zdrowiu jest niewątpliwy, taki jak brak kończyny, brak gałki ocznej, ślepota. Wojskowa komisja lekarska orzeka o stopniu trwałego uszczerbku na zdrowiu z urzędu, jeŝeli podczas badania stwierdziła chorobę powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami słuŝby wojskowej. 5. JeŜeli wojskowa komisja lekarska nie moŝe wydać orzeczenia z powodu braku dostatecznych dowodów, w szczególności dotyczących schorzeń, ułomności i śmierci ze słuŝbą wojskową, powiadamia o tym zainteresowaną osobę, zobowiązując ją do dostarczania brakujących dokumentów w terminie nie przekraczającym 14 dni; o dostarczenie tych dokumentów komisja lekarska moŝe się równieŝ zwrócić do przełoŝonego lub organu, który skierował sprawę do komisji lekarskiej. 6. Po upływie terminu wyznaczonego do dostarczenia brakujących dokumentów, wojskowa komisja lekarska wydaje orzeczenie na podstawie posiadanych dokumentów. 7. (26) śołnierzom, o których mowa w 13 ust. 2 pkt 1 i 14 ust. 1 pkt 2 lit. a), komisja lekarska niezaleŝnie od określenia kategorii zdolności do czynnej słuŝby wojskowej, o których mowa w 1 (według grupy IV), określa jednocześnie zdolność do słuŝby wojskowej według grupy II Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej powinno zawierać: 1) rozpoznanie lekarskie, 2) ustalenie kategorii zdolności do czynnej słuŝby wojskowej, a w razie stwierdzenia chorób i ułomności - określenie ich związku ze słuŝbą wojskową, 3) szczegółowe uzasadnienie, 4) pouczenie o prawie odwołania się w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia. 2. Treść orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej dotyczącego: 1) stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu Ŝołnierza w czynnej słuŝbie wojskowej oraz związku śmierci tego Ŝołnierza ze słuŝbą wojskową wskutek wypadku lub choroby, 2) inwalidztwa Ŝołnierza rezerwy oraz związku jego inwalidztwa lub śmierci ze słuŝbą wojskową, 3) związku zranień, kontuzji oraz innych obraŝeń i chorób z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojenny - określają odrębne przepisy. orzeczenia sądów (27) Wojskowa komisja lekarska, orzekając o związku choroby ze słuŝbą wojskową, kieruje się ustaleniami wykazów chorób powstałych lub ujawniających się w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami słuŝby wojskowej, określonych na podstawie odrębnych przepisów. 2. (28) JeŜeli przy orzekaniu zdolności do czynnej słuŝby wojskowej komisja lekarska stwierdzi u badanego kilka schorzeń lub ułomności pozostających w związku ze słuŝbą wojskową, z których jedno pojedynczo lub łącznie z innymi jest przyczyną niezdolności do słuŝby, to niezdolność do słuŝby ustala się jako pozostającą w związku ze słuŝbą wojskową.

12 Wojskowa komisja lekarska orzeka w składzie trzech oficerów-lekarzy; orzeczenie podpisują wszyscy członkowie komisji. 2. Członek komisji, mający odrębne zdanie, moŝe wnieść na piśmie sprzeciw od orzeczenia z podaniem uzasadnienia. Przewodniczący komisji przesyła ten sprzeciw łącznie z orzeczeniem i pozostałymi dokumentami do wojskowej komisji lekarskiej wyŝszego szczebla, która zobowiązana jest zająć stanowisko w sprawie w ciągu siedmiu dni od otrzymania sprzeciwu. orzeczenia sądów 22. (29) 1. Orzeczenia wojskowych komisji lekarskich sporządza się na formularzach: 1) o niezdolności do zawodowej słuŝby wojskowej - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia, 2) o zdolności do czynnej słuŝby wojskowej - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia, 3) o związku śmierci ze słuŝbą wojskową - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia, 4) o stopniu trwałego uszczerbku na zdrowiu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia, 5) o związku zranień, kontuzji i innych obraŝeń lub chorób z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojenny - według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do rozporządzenia, 6) o wyniku badania kontrolnego inwalidztwa rencistów wojskowych - według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do rozporządzenia, 7) o przyznaniu uprawnień do dodatkowej powierzchni mieszkalnej na stałe ze względu na stan zdrowia według wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do rozporządzenia. 2. Decyzje wojskowych komisji lekarskich o przyznaniu uprawnień do dodatkowej powierzchni mieszkalnej na stałe ze względu na stan zdrowia sporządza się na formularzach według wzorów stanowiących załączniki nr 14 i 15 do rozporządzenia Niezwłocznie po wydaniu orzeczenia, o którym mowa w 22 pkt 1, 3 i 4, przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej zawiadamia osobę zainteresowaną o jego treści; zawiadomienie sporządza się na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do rozporządzenia i wręcza się zainteresowanej osobie lub przesyła listem poleconym. 2. W zawiadomieniu naleŝy podać w szczególności rozpoznane schorzenia lub ułomności fizyczne albo psychiczne, określenie stopnia zdolności do słuŝby wojskowej, związek schorzeń lub ułomności ze słuŝbą, uzasadnienie orzeczenia oraz pouczenie o prawie odwołania się od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej. 24. (30) 1. Orzeczenia wojskowych komisji lekarskich ustalające: 1) trwałą lub czasową niezdolność do zawodowej słuŝby wojskowej w stosunku do Ŝołnierzy pełniących tę słuŝbę oraz istnienie lub nieistnienie związku ich schorzeń lub ułomności ze słuŝbą wojskową, 2) związek śmierci ze słuŝbą wojskową osób, o których mowa w 5 ust. 2 pkt 3, 3) uszczerbek na zdrowiu Ŝołnierza wskutek wypadku lub choroby, 4) uprawnienie do dodatkowej powierzchni mieszkalnej na stałe ze względu na stan zdrowia - podlegają zatwierdzeniu przez wojskową komisję lekarską wyŝszego szczebla w trybie postanowienia, na które nie przysługuje zaŝalenie.

13 2. Po upływie terminu do wniesienia odwołań od orzeczeń, o których mowa w ust. 1, orzeczenia wydane przez: 1) terenowe wojskowe komisje lekarskie przesyła się do komisji, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 2, 2) Wojskową Komisję Morsko-Lekarską przesyła się do komisji, o której mowa w 4 ust. 1 pkt 6, 3) wojskowe komisje lotniczo-lekarskie przesyła się do komisji, o której mowa w 4 ust. 1 pkt 4, 4) rejonowe wojskowe komisje lekarskie, Wojskową Komisję Lekarską Sił Powietrznych, Wojskową Komisję Lekarską Marynarki Wojennej i Stołeczną Wojskową Komisję Lekarską przesyła się do komisji, o której mowa w 4 ust. 1 pkt 8, - w celu zatwierdzenia. 3. W razie niezatwierdzenia orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, wojskowa komisja lekarska wyŝszego szczebla: 1) przeprowadza ponowne badanie i wydaje nowe orzeczenie lub 2) zarządza ponowne badanie i wydanie nowego orzeczenia przez właściwą wojskową komisję lekarską. 4. Orzeczenie zatwierdzone jest ostateczne. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, zainteresowanej osobie przysługuje odwołanie do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej, a jeŝeli orzeczenie wydała ta komisja - do Ministra Obrony Narodowej lub organu przez niego określonego. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zainteresowanej osobie przysługuje odwołanie do wojskowej komisji lekarskiej wyŝszego szczebla. 25. Istotną treść orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, w szczególności ocenę zdolności do czynnej słuŝby wojskowej oraz wymienienie stwierdzonych chorób i ułomności, wpisuje się do ksiąŝki zdrowia Ŝołnierza (emeryta, rencisty wojskowego). 26. JeŜeli choroby i ułomności stwierdzone u osoby badanej nasuną wojskowej komisji lekarskiej uzasadnione podejrzenie, Ŝe zostały spowodowane umyślnie, naleŝy orzec o stanie zdrowia tej osoby zgodnie z wynikami badań lekarskich i o podejrzeniu powiadomić niezwłocznie właściwego prokuratora oraz przełoŝonego lub organ, który skierował tę osobę do komisji. Rozdział 5 Orzekanie o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego (31) Urlopu zdrowotnego udziela się - z zastrzeŝeniem ust. 3 - Ŝołnierzowi po leczeniu w zakładzie opieki zdrowotnej. 2. W uzasadnionych wypadkach urlopu zdrowotnego moŝna udzielić po leczeniu ambulatoryjnym. 3. Urlopu zdrowotnego udziela się w szczególności, gdy Ŝołnierz nie wymaga juŝ dalszego leczenia zakładowego, ale nie odzyskał jeszcze pełnej zdolności do wykonywania obowiązków słuŝbowych. 4. (32) (skreślony).

14 Urlopu zdrowotnego udziela się: 1) (33) Ŝołnierzom zawodowym - jednorazowo na okres 1-2 miesięcy, łącznie nie więcej niŝ 6 miesięcy, po uprzednim wykorzystaniu 6 miesięcy zwolnień od wykonywania obowiązków słuŝbowych, 2) (34) Ŝołnierzom pełniącym słuŝbę w charakterze kandydatów na Ŝołnierzy zawodowych oraz Ŝołnierzom pełniącym nadterminową zasadniczą słuŝbę wojskową - jednorazowo na okres do 30 dni - łącznie w czasie tej słuŝby do 3 miesięcy, 3) Ŝołnierzom słuŝby zasadniczej oraz Ŝołnierzom odbywającym przeszkolenie wojskowe - jednorazowo na okres 30 dni. 2. śołnierzom okresowej słuŝby wojskowej uznanym za niezdolnych do czynnej słuŝby wojskowej, którzy uzyskali w trybie odrębnie określonym zgodę na przedłuŝenie tej słuŝby, udziela się urlopu zdrowotnego na okres słuŝby. 29. Przepisów 27 i 28 ust. 1 nie stosuje się do Ŝołnierzy zawodowych w słuŝbie stałej, którzy odbyli słuŝbę obowiązkową, zwalnianych z zawodowej słuŝby wojskowej wskutek wypowiedzenia stosunku słuŝbowego przez organ wojskowy. Rozdział 6 Rozpatrywanie odwołań i sprzeciwów od orzeczeń i decyzji wojskowych komisji lekarskich (35) (36) Prawo odwołania przysługuje od kaŝdego nieprawomocnego orzeczenia i decyzji wojskowej komisji lekarskiej. 2. JeŜeli orzeczenie dotyczy ustalenia związku śmierci ze słuŝbą wojskową, prawo odwołania przysługuje małŝonkowi lub innemu najbliŝszemu członkowi rodziny zmarłego. JeŜeli orzeczenie dotyczy chorego psychicznie lub ubezwłasnowolnionego, prawo odwołania przysługuje takŝe małŝonkowi lub innemu najbliŝszemu członkowi rodziny. 3. (37) Przedmiotem odwołania moŝe być orzeczenie i decyzja w całości lub w części. 4. (38) Odwołanie wnosi się do właściwej wojskowej komisji lekarskiej wyŝszego szczebla, o której mowa w 24 ust. 2, za pośrednictwem komisji, która wydała orzeczenie i decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymienionego w 23 ust. 1 albo doręczenie orzeczenia i decyzji nie podlegającego zatwierdzeniu. orzeczenia sądów (39) Wojskowa komisja lekarska, od której orzeczenia i decyzji zostało wniesione odwołanie, moŝe odwołanie uwzględnić i wydać nowe orzeczenie i decyzję oraz powiadomić o tym odwołującego się. 2. W razie nieuwzględnienia odwołania, wojskowa komisja lekarska, w terminie 7 dni od jego otrzymania, przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy i uzasadnieniem własnej decyzji do komisji wyŝszego szczebla; przepis 24 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 3. Odwołanie wniesione po terminie określonym w 30 ust. 4 nie podlega rozpatrzeniu. W wyjątkowych naleŝycie umotywowanych wypadkach wymienione odwołanie po tym terminie moŝe być rozpatrzone.

15 Wojskowe komisje lekarskie rozpatrują odwołania w składzie trzech oficerówlekarzy. 2. (40) Wojskowa komisja lekarska rozpatrująca odwołanie orzeka w zasadzie na podstawie dokumentacji znajdujących się w aktach orzeczniczo-lekarskich; w razie potrzeby komisja moŝe przeprowadzić ponowne badanie lekarskie, a takŝe skierować badanego na obserwację szpitalną. Komisja moŝe równieŝ przeprowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania komisji, która wydała orzeczenie i decyzję. 3. (41) Wojskowa komisja lekarska rozpatrująca odwołanie moŝe: 1) utrzymać w mocy orzeczenie i decyzję, 2) uchylić je oraz zarządzić ponowne badanie i wydanie nowego orzeczenia i decyzji przez wojskową komisję lekarską niŝszego szczebla, udzielając jej wiąŝących zaleceń, 3) uchylić i wydać nowe orzeczenie i dezycję. 4. (42) (skreślony). orzeczenia sądów 33. (43) Orzeczenie i decyzja wojskowej komisji lekarskiej wydane w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczne. 34. Przepisy 32 i 33 stosuje się odpowiednio do rozpatrywania sprzeciwów, z tym Ŝe Centralna Wojskowa Komisja Lekarska rozpatruje sprzeciwy w składzie pięciu oficerów-lekarzy. 35. (44) 1. (45) Wojskowa komisja lekarska, która wydała orzeczenie i decyzję w trybie przepisów 24 ust. 3, 32 ust. 3 i 4 lub 34, zawiadamia właściwą komisję lekarską na piśmie o utrzymaniu w mocy orzeczenia i decyzji lub jego uchyleniu oraz o trybie wydania nowego orzeczenia i decyzji; do komisji przesyła się równieŝ nowe orzeczenie i decyzję oraz dokumentację orzeczniczo-lekarską. 2. O rozpatrzeniu odwołania (sprzeciwu) wojskowa komisja lekarska powiadamia osobę zainteresowaną. 3. (46) Przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej, która wydała orzeczenie i decyzję w trybie określonym w 24 ust. 3, 32 ust. 3 lub 34, przesyła kopię orzeczenia i decyzji osobie badanej, dowódcy macierzystej jednostki wojskowej lub kierownikowi wojskowego organu emerytalnego, a w przypadku Ŝołnierza rezerwy - właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień, kierującemu Ŝołnierza do wojskowej komisji lekarskiej. Rozdział 7 Uchylanie orzeczeń wojskowych komisji lekarskich w trybie nadzoru 36. (47) 1. Minister Obrony Narodowej lub organ przez niego upowaŝniony moŝe w trybie nadzoru uchylić kaŝde orzeczenie i decyzję wojskowej komisji lekarskiej sprzeczne z prawem lub wydane z pominięciem istotnych okoliczności faktycznych. 2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje równieŝ Przewodniczącemu Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej.

16 3. W razie uchylenia orzeczenia i decyzji wojskowej komisji lekarskiej, organ, o którym mowa w ust. 1 i 2, zarządza ponowne rozpatrzenie sprawy przez wyznaczoną wojskową komisję lekarską, udzielając jej wiąŝących zaleceń. 4. Wyznaczona wojskowa komisja lekarska, wydając nowe orzeczenie i decyzję, zawiadamia o tym wojskową komisję lekarską, której orzeczenie i decyzja zostało uchylone, oraz odpowiednio właściwy wojskowy organ emerytalny lub organ wojskowy właściwy do ustalania prawa do odszkodowania. 37. (48) Orzeczenie i decyzja wojskowej komisji lekarskiej wydane w trybie określonym w 36 ust. 1 i 2 jest ostateczne. Rozdział 8 Przepisy końcowe Osoby, które na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zostały zaliczone ze względu na zdolność do słuŝby wojskowej, do kategorii A grupy A1, A2 i A3, z dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia uzyskują: 1) grupa A1 - kategorię A, 2) grupa A2 - kategorię A, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 2, 3) grupa A3 - kategorię D. 2. Osoby, które zostały zaliczone do kategorii A grupy A2, na podstawie schorzeń i ułomności wymienionych w załączniku nr 12 do rozporządzenia, uzyskują kategorię D. 39. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 1973 r. w sprawie ustalania stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci Ŝołnierzy ze słuŝbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (Dz. U. Nr 13, poz. 93 i z 1976 r. Nr 41, poz. 242) wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się 1-5 oraz 9, 12, 13 i 15, 2) w 6 ust. 1 po wyrazach "Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu" dodaje się wyrazy "Ŝołnierza wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej słuŝby wojskowej albo w skutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami słuŝby wojskowej". 40. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 9 czerwca 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2015 r. Dz.U.2015.761 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r. Dz.U.04.150.1584 2005.05.03 zm. Dz.U.05.68.598 1 2005.08.04 zm. Dz.U.05.133.1121 1 2006.06.07 zm. Dz.U.06.86.596 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 stycznia 2006 r. Dz.U.2014.1078 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 1078 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 615

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 615 Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 615 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2015 r. Dz.U.2015.761 2017.02.10 zm. Dz.U.2017.163 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Wersja od: 10 lutego 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U z późn. zm.)... 5

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U z późn. zm.)... 5 S P I S T R E Ś C I USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U.10.90. 593 z późn. zm.)... 5 Rozdział 1 Przepisy ogólne... 5 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 749 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 749 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 749 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 listopada 2009 r. (Dz. U. z dnia 1 grudnia 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 listopada 2009 r. (Dz. U. z dnia 1 grudnia 2009 r.) Dz.U.09.202.1556 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej słuŝby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do słuŝby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do słuŝby wojskowej Dz.U.05.68.597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do słuŝby wojskowej (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 12 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 września 2012 r. Poz. 1013 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI Orzecznictwo lekarskie w resorcie spraw wewnętrznych istnieje od zakończenia działań wojennych. Konieczność powołania odrębnego od powszechnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 47 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 47 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 47 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podległe

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J. z dnia 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J. z dnia 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J z dnia 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, orzekania o inwalidztwie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2010 r.)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 listopada 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 listopada 2009 r. Dz.U.2013.735 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2004 r. Dz.U.2004.142.1505 2010.08.26 zm.wyn.z Dz.U.2009.161.1278 art. 1 pkt 62, art. 22 Istnieją późniejsze wersje tekstu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2010 r. PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2010 r. w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych przysługujących Ŝołnierzom zawodowym i zagadnień z tym związanych Na podstawie art. 67 ust. 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 250 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 87 5333 Poz. 487 487 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie przeznaczania i kierowania osób do służby w formacjach uzbrojonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczenia pienięŝnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym Ŝołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia r.

U S T AWA. z dnia r. U S T AWA Projekt z dnia 19 marca 2013 r. z dnia.. 2013 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw Nr 87 7436 Poz. 561 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r.

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2010 r. Druk nr 1058 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych. (Dz. U. z dnia 6 lipca 2015 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych. (Dz. U. z dnia 6 lipca 2015 r.) Dz.U.2015.950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie (Dz. U. z dnia 6 lipca 2015 r.) Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2004 r.) Dz.U.04.145.1539 2006.12.16 zm. Dz.U.2006.220.1603 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 83 poz. 760 USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 83 poz. 760 USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/13 Dz.U. 2003 Nr 83 poz. 760 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie słuŝby wojskowej kandydatów na Ŝołnierzy zawodowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie słuŝby wojskowej kandydatów na Ŝołnierzy zawodowych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie słuŝby wojskowej kandydatów na Ŝołnierzy zawodowych Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o słuŝbie wojskowej

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia.. 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia 28 stycznia 2014 r. z dnia.. 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2012-01-01 Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 760) Zmiany

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koncepcja załoŝeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy słuŝb mundurowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koncepcja załoŝeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy słuŝb mundurowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Koncepcja załoŝeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy słuŝb mundurowych Warszawa, marzec 2009 I. Opis obecnego systemu emerytalnego

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa Kwalifikacja wojskowa Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej: Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 756-62 -10 CO TO JEST KWALIFIKACJA WOJSKOWA I CO WARTO O

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wojskowa 2014

Kwalifikacja wojskowa 2014 Kwalifikacja wojskowa 2014 Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej: Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, tel. 22 756-62-10, 519-329-112 Termin kwalifikacji wojskowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady działania komisji lekarskich oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. projekt z dnia 1 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne dla

Bardziej szczegółowo

1) dane identyfikacyjne straŝaka (imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania);

1) dane identyfikacyjne straŝaka (imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia...2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2614 Warszawa, 7 lipca 2014 r.

Druk nr 2614 Warszawa, 7 lipca 2014 r. SEJM REYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-120-12 Druk nr 2614 Warszawa, 7 lipca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek a podstawie

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony w ZJO) w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

(Tekst ujednolicony w ZJO) w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. (Dz.U. z 1996 nr 60, poz. 282, z 2002 r. nr 214, poz. 1809, z 2003 r. nr 230, poz. 2289, z 2011 r. nr 251, poz. 1509) (Tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/48 U S T AWA z dnia 28 listopada 2014 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2014 r. poz. 1822, z 2016 r. poz. 1948. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych Na podstawie art. 99b ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1674. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737 Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 listopada 2008 roku

z dnia 24 listopada 2008 roku ZARZĄDZENIE NR 53/08 REKTORA KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUśBY POśARNICZEJ z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu praktyk zawodowych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 87 poz. 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z dnia 21 maja 2010 r.) Na podstawie art. 76

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Dz.U. z 2010 nr 45 poz. 265 Brzmienie od 8 kwietnia 2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej z dnia 9 marca 2010 r. Na podstawie art. 16 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1674 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1674 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1674 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Opracowano na

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 179 poz USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 179 poz USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2014 r.

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2014 r. Dz.U.2014.1822 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2014 r.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.04.241.2416 ze zm. (Tekst jednolity) USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.04.241.2416 2005.01.13 zm. Dz.U.2004.277.2742 art. 2 2005.07.01 zm. przen. Dz.U.2003.210.2036 art. 1 2005.10.21 zm. Dz.U.2005.180.1496 art. 1 2006.01.03 zm. Dz.U.2005.180.1496 art. 1 2006.07.24 zm.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r.

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r.

Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r. Zarządzenie nr 42/2009 Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r. w sprawie : szczegółowego sposobu przeprowadzania słuŝby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuŝbę w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Dz.U (R) Ćwiczenia wojskowe. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych

Dz.U (R) Ćwiczenia wojskowe. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych Strona 1 z 7 Numer dokumentu LexPolonica: 2354070 zmiany: 2014-01-01 Dz.U.2013.1539 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń Na podstawie art. 106 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Art. 1. Ustawa określa: 1) rodzaje wypadków

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA Służba przygotowawcza to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób nie podlegających obowiązkowi odbycia

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw USTAWA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne zmiany wchodzące w życie z dniem 05.12.2013 r. zmiany wchodzące w życie z dniem 01.01.2014 r. Dz.U.2010.90.593 2010.06.25 zm. Dz.U.2010.113.745 art. 9 2010.07.01 zm. przen. Dz.U.2010.28.143 art. 6 2010.09.18

Bardziej szczegółowo

1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do wyznaczania na poszczególne stanowiska służbowe;

1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do wyznaczania na poszczególne stanowiska służbowe; Dz.U. z 2009 nr 218 poz. 1699 Brzmienie od 6 lipca 2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.08.141.892 2008.12.06 zm. Dz.U.2008.206.1288 art. 2 2008.12.28 zm. Dz.U.2008.208.1308 art. 1 2009.03.04 zm. Dz.U.2009.26.157 art. 62 2009.06.12 zm. Dz.U.2009.79.669 art. 1 2010.01.01. zm. Dz.U.2009.79.669

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2009 r. PROJEKT 07.07.09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2009 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez Ŝołnierzy zawodowych Na podstawie art. 56

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (tekst jednolity) Dz.U.2015.307 2016.03.01 zm. Dz.U.2016.260 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (tekst jednolity) Na podstawie art. 76 ust. 14

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia...

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczyciel oraz warunków i sposobu ich przyznawania Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445718 Warszawa, dnia 19 grudnia 2007 r. Nr kontroli: P/07/089 KOB-30-41005/07

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, Ŝe... (imię i nazwisko pracownika)

ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, Ŝe... (imię i nazwisko pracownika) ...... (pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania)... (numer REGON-EKD) ŚWIADECTWO PRACY (miejscowość, data) 1. Stwierdza się, Ŝe... (imię i nazwisko pracownika) imiona rodziców... urodzony...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych Dziennik Ustaw Nr 145 11401 Poz. 974 974 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 września 2003 r.

USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. zmiany: 2010-06-25 Dz.U.2010.113.745 art. 9 2010-07-01 Dz.U.2010.28.143 art. 6 2010-09-18 Dz.U.2010.107.679 art. 122 2010-10-16 Dz.U.2010.127.857 art. 72 2011-01-02 Dz.U.2010.182.1228 art. 151 2011-03-01

Bardziej szczegółowo

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 11 /09 Burmistrza Ozimka z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania słuŝby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuŝbę w Urzędzie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Wykaz obowiązujących aktów prawnych

Wykaz obowiązujących aktów prawnych Załącznik nr 4 Wykaz obowiązujących aktów prawnych Załącznik Nr 1 do umowy nr.. 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŝe zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb orzekania o niepełnosprawności

Zasady i tryb orzekania o niepełnosprawności Zasady i tryb orzekania o niepełnosprawności O niepełnosprawności orzekają: Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności jako pierwsza instancja; Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNI ZWIĄZKU STRZELECKIEGO

REGULAMIN STOPNI ZWIĄZKU STRZELECKIEGO REGULAMIN STOPNI ZWIĄZKU STRZELECKIEGO Regulamin przyjęty Uchwałą Nr 16/10 Komendy Głównej Związku Strzeleckiego z dnia 10 kwietnia 2010 roku 1. STOPNIE STRZELECKIE 1. W Związku Strzeleckim występują trzy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.04.241.2416 2005.01.13 zm. Dz.U.04.277.2742 art. 2 2005.07.01 zm. przen. Dz.U.03.210.2036 art. 1 2005.10.21 zm. Dz.U.05.180.1496 art. 1 2006.01.03 zm. Dz.U.05.180.1496 art. 1 2006.07.24 zm. Dz.U.06.104.708

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750. USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750. USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/88 Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady powoływania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1996 Nr 100 poz. 461 USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r.

Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2014.1414 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1822 art. 59 USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji

Projekt ustawy o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2004/275,projekt-ustawy-o-swiadczeniach-przyslugujacych-w-razi e-wypadkow-i-chorob-pozosta.html Wygenerowano: Wtorek, 2 lutego 2016, 18:23 Projekt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r.

Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r. Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r. w sprawie: przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb zwalniania żołnierzy zawodowych, zwanych dalej żołnierzami, z zawodowej służby wojskowej.

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb zwalniania żołnierzy zawodowych, zwanych dalej żołnierzami, z zawodowej służby wojskowej. zmiany: 2010-01-01 Dz.U.2009.216.1680 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2007 r.) Na podstawie art. 57 ustawy

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

6) w art. 120: c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4e w brzmieniu:

6) w art. 120: c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4e w brzmieniu: USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

2. W zależności od korpusu kadry, w jakim żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę wojskową, rozróżnia się legitymacje:

2. W zależności od korpusu kadry, w jakim żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę wojskową, rozróżnia się legitymacje: Dz.U. z 2010 nr 56 poz. 343 Brzmienie od 8 kwietnia 2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych z dnia 22 marca 2010 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 179 poz USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 179 poz USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA z dnia 11 września 2003 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 948 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 948 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 948 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy rezerwy przydatnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U (U) Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej.DZIAŁ VI... Strona 1 z 63

Dz.U (U) Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej.DZIAŁ VI... Strona 1 z 63 Dz.U.2004.241.2416 (U) Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej.DZIAŁ VI... Strona 1 z 63 zmiany: 2005-01-13 Dz.U.2004.277.2742 art. 2 2005-07-01 Dz.U.2003.210.2036 art. 1 2005-10-21 Dz.U.2005.180.1496

Bardziej szczegółowo

Dz.U (U) Służba wojskowa żołnierzy zawodowych

Dz.U (U) Służba wojskowa żołnierzy zawodowych Strona 1 z 78 Numer dokumentu LexPolonica: 28461 zmiany: 2010-06-25 Dz.U.2010.113.745 art. 9 2010-07-01 Dz.U.2010.28.143 art. 6 2010-09-18 Dz.U.2010.107.679 art. 122 2010-10-16 Dz.U.2010.127.857 art. 72

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo