Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2009 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2009 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 4/W/0 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2009 roku Opole, wrzesień 200 r.

2 . Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Działania wymagane w celu wdrożenia prawodawstwa wspólnotowego, a więc działania wymagane na mocy dyrektyw (m.in.: dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, czy też dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach) obejmuje całościowo Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/we. Zapisy RDW zostały transponowane do prawa polskiego znajdując swe odzwierciedlenie m.in.: w ustawie Prawo wodne z dnia 8 lipca 200r. (t.j. Dz. U. Nr 29, poz. 209 z 2005 r. z poźn. zm.). RDW wymaga sporządzenia charakterystyki dorzeczy zarówno pod względem form korzystania z wody, jak i problemów gospodarki wodnej, by określić, przy udziale społeczeństwa, program działań, który pozwoli na osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód w 205 r. Przystępując do Unii Europejskiej zobowiązano się, że przepisy prawne Unii w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych określone w dyrektywie rady 9/27/EWG z dnia 2 maja 99 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych będą w Polsce w pełni obowiązywały od grudnia 205 r. Ponadto cały obszar Polski (położony w 99,7% w zlewisku Morza ałtyckiego) został uznany za wrażliwy tj. wymagający ograniczenia zrzutów związków azotu i fosforu do wód. Zobowiązania oznaczają, że do grudnia 205 r. wszystkie aglomeracje > RLM muszą być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków o efekcie oczyszczania uzależnionym od wielkości oczyszczalni, a aglomeracje < RLM, wyposażone w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w systemy kanalizacyjne, powinny posiadać do tego terminu oczyszczalnie zapewniające odpowiednie oczyszczanie. W efekcie tych działań do końca 205 r. powinna być zapewniona 75% redukcja związków azotu i fosforu ogólnego pochodzących ze źródeł komunalnych na terenie Polski i odprowadzanych do wód. W celu wypełnienia zapisów prawa wspólnotowego, 6 grudnia 200 r., zatwierdzony został Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), jako instrument koordynujący działania w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych zawierający harmonogram powstawania aglomeracji i uściślający działania z zakresu kanalizacji. Program określa wykaz aglomeracji o RLM większej od wraz z wykazem niezbędnych przedsięwzięć, jakie należy przeprowadzić w tych aglomeracjach w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych. Realizacja całego Programu została rozłożona na cztery horyzonty czasowe, tj. lata: , , oraz Poprzez opracowanie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dokonano identyfikacji liczby aglomeracji oraz zakresu prac i kosztów niezbędnych do poniesienia w celu kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki ściekowej w Polsce. Pierwszą aktualizację przeprowadzono w 2005 r. i zatwierdzono przez Radę Ministrów 7 czerwca 2005 r. Zaawansowanie prac prowadzonych w gminach i województwach w zakresie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji i wydanie przez wojewodów rozporządzeń w tym zakresie spowodowało konieczność przygotowania kolejnej aktualizacji KPOŚK. Konieczność dokonania kolejnej aktualizacji KPOŚK wynika z art. 4 ust. 4c Prawa wodnego zgodnie, z którym kolejne aktualizacje Programu są dokonywane, co najmniej raz na 4 lata, jak również z konieczności

3 weryfikacji zapisów Programu w oparciu o prace prowadzone w gminach i województwach w zakresie wyznaczania obszarów i granic aglomeracji. Aktualizacja 2009 Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych została zatwierdzona przez Radę Ministrów 2 marca 200 r. W Aktualizacji 2009 Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych umieszczono: ) wszystkie aglomeracje o RLM> objęte KPOŚK w jego wersji zaktualizowanej z 2005 r; 2) wszystkie aglomeracje o RLM zawartej w przedziale < > utworzone rozporządzeniami wojewodów wydanymi przed 28 lutego 2008 r. W Aktualizacji 2009 KPOŚK wyróżniono 4 grupy wielkości aglomeracji (0 RLM ; RLM 5 000< ; 2 RLM 0 000< 5 000, RLM 2 000< 0 000) oraz przedstawiono 4 horyzonty czasowe: 2007 r. aglomeracje, w których osiągnięto do końca 2007 r. efekt oczyszczania ścieków zgodny z wymaganiami przepisów prawnych, w latach konieczna rozbudowa systemów kanalizacyjnych; r. aglomeracje, w których efekt oczyszczania ścieków zgodny z wymaganiami przepisów prawnych powinien być osiągnięty do 200 r., w latach konieczna rozbudowa systemów kanalizacyjnych; r. aglomeracje, w których efekt oczyszczania ścieków zgodny z wymaganiami przepisów prawnych powinien być osiągnięty w latach 20 20, w latach konieczna rozbudowa systemów kanalizacyjnych; r. aglomeracje, w których efekt oczyszczania ścieków zgodny z wymaganiami przepisów prawnych powinien być osiągnięty w latach , w latach konieczna rozbudowa systemów kanalizacyjnych; W celu stymulacji i egzekwowania oraz koordynacji działań gmin na terenie, których położone są aglomeracje < RLM przygotowano dodatkowe programy: Program wyposażenia aglomeracji poniżej RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji sanitarnej Stanowi uzupełnienie do KPOŚK. Zawiera wykaz aglomeracji o RLM poniżej na terenie, których istniała w 2004 r. sieć kanalizacji zbiorczej i które powinny być wyposażone w oczyszczalnie zapewniające odpowiednie (pełne biologiczne lub równoważne) oczyszczanie ścieków w terminie do końca 205 r. Aby aglomeracja została zakwalifikowana do Programu musi spełniać podstawowe kryteria, a mianowicie: wielkość aglomeracji < RLM; wyposażenie aglomeracji w 2004 r. w sieć kanalizacyjną co najmniej o długości 0, km; wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej lub/i oczyszczalnie ścieków, które wymagają modernizacji lub rozbudowy, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i technicznych; występowania na terenie aglomeracji oczyszczalni ścieków, do których ścieki są dowożone taborem asenizacyjnym. Dla pozostałych aglomeracji < RLM powinny zostać opracowane programy wojewódzkie koordynowane przez urzędy wojewódzkie/marszałkowskie. Dla województwa opolskiego wytypowano następujące aglomeracje: 2

4 Raków, Pludry, Tłustomosty Langowo, Sternalice, Czerwonków, Rudniki, Kotlarnia, Żytniów, Jakubowice, Gracze, Lasocice, Kadłub. Program wyposażenia zakładów przemysłu rolno spożywczego o wielkości RLM, odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód Program obejmuje 4 zakładów różnych branż przemysłu rolno spożywczego generujących ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych ok. mln RLM. Dla województwa opolskiego takich zakładów wytypowano dwa: OVITA NUTRICIA SP. z o.o. w Opolu (obecnie NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.) oczyszczalnię zlikwidowano w II półroczu 2007 r.; POLSNAK Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Nysie (obecnie INTERSNACK Polska Sp. z o.o.). RLM oczyszczalni oszacowano na 8 7. Aglomeracja zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 ustawy Prawo wodne oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych. Do 2008 r. obszar i granice aglomeracji były wyznaczane przez właściwego wojewodę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 28, poz. 284 z późn. zmianami). W chwili obecnej na podstawie art. 4 ust. 2a Prawa wodnego, aglomeracje są wyznaczane w drodze uchwały przez sejmik województwa, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia lipca 200 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 7, poz. 922). Obszar aglomeracji może obejmować jedną lub więcej jednostek osadniczych (miasto, miejscowości wiejskie) bądź tylko jej część. Pojęcie aglomeracji oraz zastrzeżenie, że na obszarach gdzie występuje mała koncentracja zabudowy można stosować systemy indywidualne, stanowią podstawę wyznaczania zasięgu systemu kanalizacyjnego. Istotnym elementem wyznaczania obszaru i granic aglomeracji jest zasadność techniczna i ekonomiczna wyznaczania zasięgu systemu kanalizacji zbiorczej na terenie gminy. Na podstawie informacji, uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w tabeli przedstawiono wybrane elementy sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w roku 2009 na podstawie aktualizacji KPOŚK dla województwa opolskiego wraz z lokalizacją aglomeracji na rysunku. Charakterystykę aglomeracji utworzonych w województwie opolskim (stan na dzień 0 czerwca 200 r.) przedstawiono jako załącznik do niniejszego komunikatu.

5 4

6 Tabela. Sprawozdanie z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2009 dla województwa opolskiego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w dziedzinie gospodarki wodno ściekowej ujętych w A KPOŚK 2009 Lp. Nazwa aglomeracji (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy RLM według A KPOŚK 2009 RLM zgodnie z m / uchwałą 4) Liczba rzeczywistych mieszkańców 5) Udział mieszkańców 5) (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym systemem Długość sieci kanalizacyjnej 6) kanalizacji deszczowej (km) (długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej / zmodernizowanej w 2009 r.) Ilość ścieków komunalnych powstających ogółem (tys. m /rok) Szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych 7) Ilość ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni b) dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi d) nieoczyszczonych Nazwa oczyszczalni Rodzaj 8) Czy oczyszczalnia spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 9) Plan inwestycyjny 0) Termin zakończenia planowanej inwestycji. Opole (PLOP00) 0 Opole Chrząstowice, Dąbrowa, Łubniany, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski a) 92,6 b) 6,9 c) 0,5 456, 5,9 (,8/0,0) 0 848, 2% a) 99,2 b) 0, c) 0,5 Opole PU MO Nysa (PLOP002) 0 Nysa Głuchołazy, Otmuchów, Paczków, Pakosławice a) 70,7 b) 4,2 c) 0,2 d) 4,9 06,0 99,0 (22,0/0,0) 868,0 0% a) 97,5 b),4 c) 0, d),0 Nysa PU. Głubczyce (PLOP00) w sprawie wyznaczenia aglomeracji zostało uchylone 4. Kędzierzyn Koźle (PLOP004) Kędzierzyn Koźle ierawa, Cisek, Reńska Wieś a) 77,8 b) 9, c) 0, d),0 8,0 90,0 (8,0/0,0) 2 986,0 7% a) 90,2 b),4 c) 0, d) 8, ) K. Koźle PU 2 2) Oczyszczalnia ZA Kędzierzyn PU 2 ) Oczyszczalnia ZE lachownia 5. Krapkowice (PLOP005) 2- Krapkowice Strzeleczki, Prószków, Gogolin a) 7,7 b) 26, d) 0,2 0,7 7,0 (2,9/0,0) 407,9 4% a) 5,4 b) 0,8 d) 45,8 Krapkowice PU2 MO 200 5

7 Lp. Nazwa aglomeracji (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy RLM według A KPOŚK 2009 RLM zgodnie z m / uchwałą 4) Liczba rzeczywistych mieszkańców 5) Udział mieszkańców 5) (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym systemem Długość sieci kanalizacyjnej 6) kanalizacji deszczowej (km) (długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej / zmodernizowanej w 2009 r.) Ilość ścieków komunalnych powstających ogółem (tys. m /rok) Szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych 7) Ilość ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni b) dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi d) nieoczyszczonych Nazwa oczyszczalni Rodzaj 8) Czy oczyszczalnia spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 9) Plan inwestycyjny 0) Termin zakończenia planowanej inwestycji 6. rzeg (PLOP006) rzeg Lubsza, Oława, Olszanka, Skarbimierz, Lewin rzeski a) 98,5 b),4 d) 0, 87,7 9,9 (0,8/0,0) 2 620,0 5% a) 98,4 b) 0, d),5 rzeg PU2 7. Prudnik (PLOP007) Prudnik Głuchołazy a) 84, b) 5,5 c) d) 66, 0,5 (2,/0,2) 627,8 7% a) 92,6 b) 0,2 d) 7,2 Prudnik PU2 M Namysłów (PLOP008) Namysłów Domaszowice, Świerczów, Wilków a) 65,0 b) c) d) 50,0 4,4 (0,/0,0) 449,0 9% a) 97,6 b) 2,4 Namysłów PU2 MO Zdzieszowice (PLOP009) Zdzieszowice Walce a) 72, b) 27,7 59,0 (,2/0,0) 8,0 a) 97,6 b) 2,4 Zdzieszowice ZK Zdzieszowice Kluczbork (PLOP000) Kluczbork Lasowice Wielkie a) 66,4 b), c) 0, 75,5 29, (9,0/0,0) 988, % a) 97,2 b) 2,7 c) 0, Ligota Dolna PU2. Strzelce Opolskie (PLOP00) Strzelce Opolskie Jemielnica a) 59,5 b) 40, c) 0,2 79,0 9,5 2 52,7 % a) 98,8 b), Strzelce Opolskie PU2 MO Praszka (PLOP002) 2 Praszka Gorzów Śląski, Radłów, Rudniki a) 70,8 b),8 c) 0,5 d) 24,9 42,2 7,0 (4,2/0,0) 796,0 a) 74, b) 0,5 c) 0,5 d) 24,9 Praszka 20 6

8 Lp. Nazwa aglomeracji (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy RLM według A KPOŚK 2009 RLM zgodnie z m / uchwałą 4) Liczba rzeczywistych mieszkańców 5) Udział mieszkańców 5) (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym systemem Długość sieci kanalizacyjnej 6) kanalizacji deszczowej (km) (długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej / zmodernizowanej w 2009 r.) Ilość ścieków komunalnych powstających ogółem (tys. m /rok) Szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych 7) Ilość ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni b) dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi d) nieoczyszczonych Nazwa oczyszczalni Rodzaj 8) Czy oczyszczalnia spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 9) Plan inwestycyjny 0) Termin zakończenia planowanej inwestycji. Ozimek (PLOP00) Ozimek a) 5,2 b) 2, c) 0,2 d) 6,5 2,8 22,2 (4,0/0,0) 625, 24% a) 7,4 b) 2,6 c) 0, d) 2,7 Antoniów PU2 MO Turawa (PLOP004) Turawa Łubniany, Chrząstowice a) 9,8 b) 79,8 c) 0, d) 0, 58,4,5 (,9/0,0) 400,0 a) 49,5 b),0 c),0 d) 8,5 Kotórz Mały MO Kietrz (PLOP005) 2 Kietrz a) 0,9 b) 69,0 c) 0, 5,,0 08,8 a) 9,6 b),7 c) 2,7 Kietrz 6. Głogówek (PLOP006) Głogówek a) 48,7 b),0 c) d) 8,6 20,2 (,7/0,0) 07,7 % a) 98,8 b),2 Głogówek MO Wołczyn (PLOP007) 2 Wołczyn a) 45,7 b) 5,6 c), d) 47,4 8,9 6,2 650,0 a) 4,6 b) 0,5 c),8 d) 6, Wołczyn RM Niemodlin (PLOP008) Niemodlin a) 62,7 b) 9,6 c) d) 6,4 7,0 64,9 a) 94,4 b) 5,6 Gościejowice Małe 9. Lewin rzeski (PLOP009) Lewin rzeski a) 87,6 b) 2,0 c) 0,4 4,9 0,0 (0,5/0,0) 24,7 a) 96,8 b) 2,5 c) 0,7 Lewin rzeski 7

9 Lp. Nazwa aglomeracji (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy RLM według A KPOŚK 2009 RLM zgodnie z m / uchwałą 4) Liczba rzeczywistych mieszkańców 5) Udział mieszkańców 5) (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym systemem Długość sieci kanalizacyjnej 6) kanalizacji deszczowej (km) (długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej / zmodernizowanej w 2009 r.) Ilość ścieków komunalnych powstających ogółem (tys. m /rok) Szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych 7) Ilość ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni b) dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi d) nieoczyszczonych Nazwa oczyszczalni Rodzaj 8) Czy oczyszczalnia spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 9) Plan inwestycyjny 0) Termin zakończenia planowanej inwestycji 20. Zawadzkie (PLOP0020) Zawadzkie a) 70,2 b) 24, c) d) 29,7 4,5 242,0 % a) 95,5 b) 4,5 Zawadzkie RM Paczków (PLOP002) 2 Paczków a) 68,9 b) 0,4 c) 0,7 4,6 0,0 (2,/0,4) 209,8 a) 95, b) 4,2 c) 0,7 Paczków PU2 22. Grodków (PLOP002) Grodków a) 62,8 b) 0,0 d) 27,2 44,6,2 (0,8/0,0) 55,7 9% a) 7,4 b), d) 27, Tarnów Grodkowski PU2 MO Olesno (PLOP0024) 2 Olesno a) 47, b) 5, c),8 6,0 25,0 (0,/0,0) 55,4 5% a) 96,0 b),6 c) 0,4 Olesno 24. Korfantów (PLOP0025) 2 Korfantów Prudnik a) 2,6 b) 77,8 c) 0,6 6, 0,0 7,0 a) 9, b) 6, c) 0,6 Korfantów RM Gogolin (PLOP0027) Gogolin a) 69, b) 0,7 49,4, (,0/0,0) 26,7 a) 46,8 b) 5,2 Chorula R Pawłowiczki (PLOP0029) Pawłowiczki a) 80,2 b), d) 8,7 8,8 20,5 (,9/0,0) 86,0 5% a) 90,2 b),0 d) 8,8 Pawłowiczki 8

10 Lp. Nazwa aglomeracji (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy RLM według A KPOŚK 2009 RLM zgodnie z m / uchwałą 4) Liczba rzeczywistych mieszkańców 5) Udział mieszkańców 5) (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym systemem Długość sieci kanalizacyjnej 6) kanalizacji deszczowej (km) (długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej / zmodernizowanej w 2009 r.) Ilość ścieków komunalnych powstających ogółem (tys. m /rok) Szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych 7) Ilość ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni b) dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi d) nieoczyszczonych Nazwa oczyszczalni Rodzaj 8) Czy oczyszczalnia spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 9) Plan inwestycyjny 0) Termin zakończenia planowanej inwestycji 27. Popielów Karłowice (PLOP00) Popielów a) 9, b) 2, c) d) 27,0 8,4 (,0/0,0) 89,6 a) 94, b) 5,7 ) Karłowice 2) Popielów PU2 28. Murów (PLOP002) 2 Murów a) 9,6 b) c) d) 9,7 0,0 (5,9/0,0) 20,0 a) b) c) d) Murów RM Tarnów Opolski (PLOP00) 2 Tarnów Opolski Izbicko a) 55, b) 0,9 c) d) 0,6 (4,/0,0) 78,2 5% a) 94,7 b) 5, Kosorowice 0. Kolonowskie (PLOP005) Kolonowskie a) 44,9 b) 55,0 c) 0, 2,5 0,0 64,0 a) 92, b) 4,2 c),5 Staniszcze Małe. Prószków (PLOP006) Prószków a) 65,9 b) 9, c) d) 42,2 0,0 20,0 a) 99,4 b) 0,6 Prószków M Dobrodzień (PLOP007) Dobrodzień a) 47,8 b) 7,7 c),8 d) 2,7 9,0 0,0 226,0 8% a) 47,8 b) 7,7 c),8 d) 2,7 Dobrodzień. ranice (PLOP009) ranice a) 45,2 b) 6,2 d) 8,6 6,0 4,5 (7,2/0,0) 9, a) 5,8 b) 4, d), ranice N 20 9

11 Lp. Nazwa aglomeracji (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy RLM według A KPOŚK 2009 RLM zgodnie z m / uchwałą 4) Liczba rzeczywistych mieszkańców 5) Udział mieszkańców 5) (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym systemem Długość sieci kanalizacyjnej 6) kanalizacji deszczowej (km) (długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej / zmodernizowanej w 2009 r.) Ilość ścieków komunalnych powstających ogółem (tys. m /rok) Szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych 7) Ilość ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni b) dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi d) nieoczyszczonych Nazwa oczyszczalni Rodzaj 8) Czy oczyszczalnia spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 9) Plan inwestycyjny 0) Termin zakończenia planowanej inwestycji 4. Trzebiszyn (PLOP0040) 2 Lasowice Wielkie a) 5,2 b) 82,2 c) 2,6 7,5 0,0 72,0 0% a) 5,2 b) 0,0 c) 2,5 d) 82, Trzebiszyn 5. aborów Sułków (PLOP004) aborów a) 78,8 b) 2,2 2,4 0,0 47,0 a) 98,6 b),4 aborów 6. Polska Cerekiew (PLOP0042) Polska Cerekiew a) 57,8 b) c) d) 2, 5, 55,0 a) 00,0 b) 0,0 Polska Cerekiew 7. Ujazd (PLOP004) Ujazd a) 94,7 b) 5, 87,6 8,7 (7,7/0,0) 42,0 a) 95,0 b) 5,0 Ujazd MO Skoroszyce (PLOP0044) 2 Skoroszyce a) 45,2 b) 4,0 c),8 2,7 0,0 66,2 a) 50,0 b) 4,8 c),5 d),7 Skoroszyce R odzanowice (PLOP0045N) Olesno a) 0,0 b) 95,4 c) 4,6 0,0 0,0 78,0 0% a) 0,0 b) 95, c) 4,7 40. Ścinawa (PLOP0046N) aglomeracja w 2008 r. weszła w skład aglomeracji Korfantów, jednak ją wyznaczające nie zostało uchylone, stąd brak danych na temat tej aglomeracji 0

12 Lp. Nazwa aglomeracji (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy RLM według A KPOŚK 2009 RLM zgodnie z m / uchwałą 4) Liczba rzeczywistych mieszkańców 5) Udział mieszkańców 5) (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym systemem Długość sieci kanalizacyjnej 6) kanalizacji deszczowej (km) (długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej / zmodernizowanej w 2009 r.) Ilość ścieków komunalnych powstających ogółem (tys. m /rok) Szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych 7) Ilość ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni b) dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi d) nieoczyszczonych Nazwa oczyszczalni Rodzaj 8) Czy oczyszczalnia spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 9) Plan inwestycyjny 0) Termin zakończenia planowanej inwestycji 4. Naczęsławice (PLOP0047N) 2 Pawłowiczki Głogówek a) 6, b) 9,6 c),9 d) 0,2,0 9,2 68,0 0% a) 6,6 b) 0,0 c),5 d) 9,9 tymczasowo Urbanowice Os. N Zębowice (PLOP0048N) 2 Zębowice a) 0,0 b) 92, c) 7,9 0,0 0,0 67,4 0% a) 0,0 b) 2,2 c),0 d) 86,8 N Pokój (PLOP0049N) Pokój a) 8,9 b) 9, 4, 0,0 48,5 a) 82, b) 7,7 Pokój 44. iała (PLOP0050N) 2 iała a) 22,9 b) 77, 7,6 220,0 a) 6,4 b) 4,4 d) 79,2 iała N Łącznik (PLOP005N) 2 iała a) 0,0 b) 00,0 0,0 0,0 74,0 0% a) 0,0 b) 0,0 d) 00,0 N Mąkoszyce (PLOP0052N) 2 Lubsza a) 6,6 b) c) d) 7,2 0,7 9,2 0% a) 22, b) 0,0 d) 77,9 Mąkoszyce non N Pietrowice (PLOP005N) 2 Głubczyce a) b) 8, c) d),5 0,0 (,5/0,0) 0,0 0,0 a) 0,0 b) 0,0

13 Lp. Nazwa aglomeracji (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy RLM według A KPOŚK 2009 RLM zgodnie z m / uchwałą 4) Liczba rzeczywistych mieszkańców 5) Udział mieszkańców 5) (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym systemem Długość sieci kanalizacyjnej 6) kanalizacji deszczowej (km) (długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej / zmodernizowanej w 2009 r.) Ilość ścieków komunalnych powstających ogółem (tys. m /rok) Szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych 7) Ilość ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni b) dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi d) nieoczyszczonych Nazwa oczyszczalni Rodzaj 8) Czy oczyszczalnia spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 9) Plan inwestycyjny 0) Termin zakończenia planowanej inwestycji 48. Lisięcice (PLOP0054N) Głubczyce a) b) 4,5 c) d) 0,0 0,0 0,0 0,0 a) 0,0 b) 0,0 49. Zlewni rzeki Troi (PLOP0055N) Głubczyce a) b) 5,0 c) d) 6,8 0,0 (6,8/0,0) 0,0 0,0 a) 0,0 b) 0,0 Głubczyce PU 50. Leśnica Leśnica a) 77, b) 22,7 0,8 (0,4/0,0) 05,2 a) 77, b) 22,7 Zdzieszowice ZK Zdzieszowice brak danych ) załącznik z Aktualizacji 2009 Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych: aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego; 2 aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia Traktatu Akcesyjnego; pozostałe aglomeracje 2) grupa RLM aglomeracji według Aktualizacji 2009 Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych: ; 5 000< ; < 5 000; 2 000< ) za gminę wiodącą uważa się tę na terenie, której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków 4) zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody (do dnia r.) / Uchwałą Sejmiku Województwa (od dnia r.) ustanawiającymi aglomerację, stan na.xii.2009 r. 5) stan na.xii.2009 r. 6) długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej tłocznej, ciśnieniowej, podciśnieniowej, grawitacyjnej), stan na.xii.2009 r. 7) wartość oszacowana na podstawie rozliczeń z odbiorcami usług kanalizacyjnych 8) rodzaj oczyszczalni: biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji <5 000 RLM, non biologiczna nie spełniająca standardów odprowadzanych ścieków dla aglomeracji <5 000 RLM PU biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów (N, P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji RLM, non PU oczyszczalnia j.w. nie spełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania biogenów, PU2 biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów (N, P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji 5 000< RLM, non PU2 oczyszczalnia j.w. nie spełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania biogenów 9) należy podać informację stwierdzającą czy oczyszczalnia ścieków spełnia warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 7, poz. 984 z późn. zm.); - jeżeli oczyszczalnia spełnia wymagania tego rozporządzenia, 0- jeśli nie spełnia 0) rodzaj planowanej inwestycji: N budowa nowej oczyszczalni ścieków, M istniejąca oczyszczalna ścieków spełnia wymagania ze względu na przepustowość, lecz wymaga modernizacji z powodu jakości odprowadzanych ścieków, MO istniejąca oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania ze względu na przepustowość, lecz wymaga modernizacji gospodarki osadowej, R istniejąca oczyszczalnia ścieków wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość, RM istniejąca oczyszczalnia ścieków wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość wraz z jednoczesną modernizacją lub rozbudową części obiektów 2

14 Lp. Aglomeracja Gminy. Opole ) Opole; 2) Chrząstowice; ) Dąbrowa; 4) Komprachcice; 5) Łubniany; 6) Prószków; 7) Tarnów Opolski. WYKAZ utworzonych aglomeracji z terenu województwa opolskiego Stan na dzień r. Miejscowości RLM Oczyszczalnia Stan prawny ) w gminie Opole: Opole; 2) w gminie Chrząstowice: Chrząstowice, Lędziny, Dębska Kuźnia, Suchy ór; ) w gminie Dąbrowa: Chróścina, Dąbrowa, Ciepielowice, Mechnice, Karczów, Sławice, Wrzoski; 4) w gminie Komprachcice: Dziekaństwo, Chmielowice, Żerkowice, Komprachcice, Osiny, Polska Nowa Wieś, Wawelno, Ochodze, Domecko; 5) w gminie Łubniany: Kępa, Luboszyce, iadacz; 6) w gminie Prószków: oguszyce, Winów, Górki, Chrzowice, Folwark, Zimnice Małe, Źlinice; 7) w gminie Tarnów Opolski: Przywory, Kąty Opolskie. 296 Opole Rozporządzenie Nr 05/P/6/05 z dnia 24 czerwca 2005r. (Dz.U. nr 44 poz. 47) Rozporządzenie Nr 05/P/9/08 z dnia 27 sierpnia 2008r. (Dz.U. nr 69 poz. 849)

15 2. Grodków Grodków ) ąków; 2) Gola Grodkowska; ) Gnojna; 4) Grodków; 5) Jeszkotle; 6) Jędrzejów; 7) Kolnica; 8) Lipowa; 9) Lubcz; 0) Młodoszowice; ) Nowa Wieś Mała; 2) Polana; ) Przylesie Dolne; 4) Starowice Dolne; 5) Strzegów; 6) Tarnów Grodkowski; 7) Wierzbnik; 8) Wojsław; 9) Wójtowice Tarnów Grodkowski Rozporządzenie Nr 05/P/7/05 z dnia 9 lipca 2005r., (Dz.U. nr 50 poz. 58) Nr 05/P/46/05 z dnia 9 grudnia 2005r. (Dz.U. nr 86 poz. 2927) Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 200 r. Nr XLI/409/200. Lewin rzeski Lewin rzeski ) orkowice Niwa; 2) uszyce; ) Chróścina; 4) Kantorowice; 5) Leśniczówka; 6) Lewin rzeski (miasto); 7) Nowa Wieś Mała; 8) Oldrzyszowice; 9) Przecza; 0) Raski; ) Skorogoszcz. 975 Lewin rzeski Rozporządzenie Nr 05/P/8/05 z dnia 9 lipca 2005r., (Dz.U. nr 50 poz. 59) Nr 05/P/4/06 z dnia 0 stycznia 2006r. (Dz.U. nr 0 poz. 68)

16 4. Olesno Olesno ) orki Małe; 2) Grodzisko; ) Łowoszów; 4) Olesno; 5) Sowczyce; 6) Stare Olesno; 7) Świercze; 8) Wachowice; 9) Wachów; 0) Wojciechów; ) Wysoka Olesno Rozporządzenie Nr 05/P/9/05 z dnia 9 lipca 2005r., (Dz.U. nr 50 poz. 520) Nr 05/P/0/05 z dnia 4 października 2005r. (Dz.U. nr 69 poz. 2200) Nr 05/P/20/07 z dnia 6 października 2007r. (Dz.U. nr 78 poz. 256)

17 5. Kolonowskie Kolonowskie ) Kolonowskie; 2) Staniszcze Wielkie; ) Staniszcze Małe; 4) Sporok Staniszcze Małe Rozporządzenie Nr 05/P/0/05 z dnia 20 lipca 2005r., (Dz.U. nr 50 poz. 52) Nr 05/P//05 z dnia 4 październik 2005r., (Dz.U. nr 69 poz. 299) uchylające Nr 05/P/44/05 z dnia 25 listopada 2005r., (Dz.U. nr 80 poz. 2662) Nr 05/P/49/05 z dnia 4 grudnia 2005r. (Dz.U. nr 86 poz. 2929)

18 6. Pokój Pokój ) Pokój; 2) Domaradz; ) Jagienna; 4) Kozubry; 5) Paryż; 6) Żabiniec; 7) Domaradzka Kuźnia; 8) Dąbrówka Dolna; 9) Fałkowice; 0) Świercowskie; ) Lubnów; 2) Kopalina; ) Zawiść; 4) Zieleniec; 5) Krogulna; 6) Krzywa Góra; 7) Ładza Pokój Rozporządzenie Nr 05/P//05 z dnia 20 lipca 2005r., (Dz.U. nr 50 poz. 522) Nr 05/P/50/05 z dnia 4 grudnia 2005r. (Dz.U. nr 86 poz. 290) 7. Turawa ) Turawa; 2) Łubniany; ) Chrząstowice. ) w gminie Turawa: ierdzany, Kadłub Turawski, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Ligota Turawska, Osowiec Śląski, Trzęsina, Rzędzów, Turawa, Marszałki, Węgry, Zakrzów Turawski, Zawada oraz kanalizacja okolic Jeziora Turawskiego tj. brzeg północny Jeziora Turawskiego z ulicami: oczną, iwakową, Energetyczną, Grzybową, Harcerską, Krótką, Pływacką, Promenada, Prostą, Strażacką, Jagodową oraz brzeg południowy Jeziora Turawskiego z ulicami: Aleją łękitną, Aleją Mokrą, Aleją Słowikową, Aleją Suchą, Jezioro Średnie, Leśną, Spacerową, Spokojną, Średnią, Pogodną, Żeglarską; 2) w gminie Łubniany: Dąbrówka Łubniańska, Grabie, Jełowa, Kobylno, Kolanowice, Łubniany, Masów; ) w gminie Chrząstowice: Niwki Kotórz Mały Rozporządzenie Nr 05/P/2/05 z dnia 20 lipca 2005r., (Dz.U. nr 50 poz. 52) Nr 05/P/2/05 z dnia 4 października 2005r., (Dz.U. nr 69 poz. 2202) Nr 05/P/22/06 z dnia 25 maja 2006r. (Dz.U. nr 7 poz. 245)

19 8. Ozimek Ozimek ) Ozimek; 2) Antoniów; ) iestrzynnik; 4) Dylaki; 5) Chobie; 6) Grodziec; 7) Mnichus; 8) Krasiejów; 9) Krzyżowa Dolina; 0) Schodnia; ) Nowa Schodnia; 2) Pustków; ) Szczedrzyk. 9. odzanowice Olesno ) odzanowice; 2) orki Wielkie; ) Kucoby; 4) Kolonia Łomnicka; 5) Łomnica; 6) Kuźnica orecka Antoniów Rozporządzenie Nr 05/P//05 z dnia 2 lipca 2005r., (Dz.U. nr 5 poz. 55) Nr 05/P/2/06 z dnia 0 stycznia 2006r. (Dz.U. nr 0 poz. 66) 60 odzanowice Rozporządzenie Nr 05/P/4/05 z dnia 2 lipca 2005r., (Dz.U. nr 5 poz. 56) Nr 05/P/4/05 z dnia 4 października 2005r. (Dz.U. nr 69 poz. 297)

20 0. Prószków Prószków ) Prószków; 2) Chrząszczyce; ) Nowa Kuźnia; 4) Złotniki; 5) Przysiecz; 6) Jaśkowice; 7) Ligota Prószkowska; 8) Stara Kuźnia.. Murów Murów ) Murów; 2) Zagwiździe; ) ukowo; 4) Dębiniec; 5) Grabczok; 6) Grabice; 7) Młodnik; 8) Nowe udkowice; 9) Okoły; 0) Radomierowice; ) Stare udkowice; 2) Święciny; ) Kały Prószków Rozporządzenie Nr 05/P/5/05 z dnia 2 lipca 2005r., (Dz.U. nr 5 poz. 57) Nr 05/P//05 z dnia 4 października 2005r. (Dz.U. nr 69 poz. 220) 6067 Murów Rozporządzenie Nr 05/P/6/05 z dnia 2 lipca 2005r., (Dz.U. nr 5 poz. 58) Nr 05/P//06 z dnia 0 stycznia 2006r. (Dz.U. nr 0 poz. 67)

21 2. iała iała ) iała; 2) rowiniec Polski; ) Gostomia; 4) Kolnowice; 5) Krobusz; 6) Ligota ialska; 7) Miłowice; 8) Olbrachcice; 9) Prężyna; 0) Radostynia; ) Rostkowice; 2) Solec; ) Śmicz; 4) Wasiłowice; 5) Wilków.. Łącznik iała ) rzeźnica; 2) Chrzelice; ) Dębina; 4) Górka Prudnicka; 5) Grabina; 6) Łącznik; 7) Mokra; 8) Ogiernicze; 9) Otoki; 0) Pogórze. 9 iała Rozporządzenie Nr 05/P/7/05 z dnia 28 lipca 2005r., (Dz.U. nr 52 poz. 567) Nr 05/P/2/06 z dnia 9 maja 2006r. (Dz.U. nr 7 poz. 244) 48 Łącznik Rozporządzenie Nr 05/P/8/05 z dnia 28 lipca 2005r. (Dz.U. nr 52 poz. 568)

22 4. Ujazd Ujazd ) Ujazd; 2) alcarzowice; ) Jaryszów; 4) Klucz; 5) Niezdrowice; 6) Nogowczyce; 7) Olszowa; 8) Sieroniowice; 9) Stary Ujazd; 0) Zimna Wódka. 5. Zębowice Zębowice ) Zębowice; 2) Kadłub Wolny; ) Knieja; 4) Łąka; 5) Osiecko; 6) Poczołków; 7) Prusków; 8) Radawie; 9) Siedliska Ujazd Rozporządzenie Nr 05/P/9/05 z dnia 28 lipca 2005r., (Dz.U. nr 52 poz. 569) Nr 05/P/0/06 z dnia 7 października 2006r. (Dz.U. nr 784 poz. 2288) 450 Zębowice Rozporządzenie Nr 05/P/20/05 z dnia 28 lipca 2005r. (Dz.U. nr 52 poz. 570) 6. Korfantów ) Korfantów, 2) Prudnik ) w gminie Korfantów: Korfantów, Rączka, Włostowa, Przechód, Kuźnica Ligocka, orek, Rzymkowice, Przydroże Wielkie, Przydroże Małe, Jegielnica, Gryżów, Ścinawa mała, Ścinawa Nyska, Węża; 4) w gminie Prudnik: Piorunkowice Korfantów Rozporządzenie Nr 05/P/2/05 z dnia 5 sierpnia 2005r. (Dz.U. nr 54 poz. 60) Rozporządzenie Nr 05/P/4/08 z dnia listopada 2008r. (Dz.U. nr 89 poz. 2092)

23 7. Paczków Paczków ) Paczków; 2) Gościce; ) Kamienica; 4) Kozielno; 5) Lisie Kąty; 6) Unikowice. 8. Pawłowiczki Pawłowiczki ) Pawłowiczki; 2) Ostrożnica; ) Ucieszków; 4) Chrósty; 5) Radoszowy; 6) Dobrosławice; 7) Maciowakrze; 8) Dobieszów. 448 Paczków Rozporządzenie Nr 05/P/22/05 z dnia 5 sierpnia 2005r. (Dz.U. nr 54 poz. 602) 486 Pawłowiczki Rozporządzenie Nr 05/P/2/05 z dnia 5 sierpnia 2005r. (Dz.U. nr 54poz. 60) 9. Ścinawa po zmianie wchłonęła ją Agl. Korfanantów, ale nie zniesiono tego rozp. ) Korfantów; 2) Prudnik. ) Jegielnica; 2) Gryżów; ) Przydroże Małe; 4) Ścinawa Mała; 5) Ścinawa Nyska; 6) Węża; 7) Piorunkowice. 249 Ścinawa Mała Rozporządzenie Nr 05/P/24/05 z dnia 5 sierpnia 2005r. (Dz.U. nr 54poz. 604) 20. Gogolin Gogolin ) Gogolin; 2) Kamień Śląski; ) Kamionek; 4) Chorula; 5) Malnia; 6) Zakrzów; 7) Dąbrówka; 8) Górażdże Chorula (Cementownia GÓRAŻDŻE) Rozporządzenie Nr 05/P/25/05 z dnia 8 września 2005r. (Dz.U. nr 60 poz. 745)

24 2. Strzelce Opolskie ) Strzelce Opolskie; 2) Jemielnica. ) w gminie Strzelce Opolskie: Strzelce Opolskie, Dziewkowice, Szczepanek, Warmątowice, łotnica Strzelecka, Rozmierka, Rozmierz, Sucha, Grodzisko, Szymiszów, Różniątów, Kadłub, Osiek, Jędrynie; 2) w gminie Jemielnica: Jemielnica, Centawa, arut, Piotrówka, Łaziska, Wierchlesie, Gąsiorowice, okowe Strzelce Opolskie Rozporządzenie Nr 05/P/26/05 z dnia 8 września 2005r., (Dz.U. nr 60 poz. 746) Nr 05/P/47/05 z dnia 9 grudnia 2005r. (Dz.U. nr 86 poz. 2928) Nr 05/P/5/07 z dnia 27 maja 2007 r. (Dz.U. nr 4 poz. 477) 22. Dobrodzień Dobrodzień ) Dobrodzień; 2) łachów (część); ) Główczyce; 4) Gosławice; 5) Ligota Dobrodzieńska; 6) Rzędowice; 7) Warłów; 8) Szemrowice; 9) Zwóz; 0) Wystrzyca. 720 Dobrodzień Rozporządzenie Nr 05/P/27/05 z dnia 8 września 2005r., (Dz.U. nr 60 poz. 747) Nr 05/P/5/05 z dnia 4 października 2005r. (Dz.U. nr 69 poz. 298)

25 2. Kietrz Kietrz ) Kietrz, 2) Wojnowice, ) Kozłówki, 4) Rogożany, 5) Nowa Cerekwia; 862 Kietrz Rozporządzenie Nr 05/P/6/05 z dnia 20 październik 2005r., (Dz.U. nr 7 poz. 2227) Nr 05/P/0/06 z dnia 2 marca 2006r. (Dz.U. nr 2 poz. 769) Rozporządzenie Nr 05/P/6/08 z dnia 27 czerwca 2008r., (Dz.U. nr 47 poz. 606) 24. Mąkoszyce Lubsza ) Mąkoszyce; 2) Nowy Świat; ) Tarnowiec; 4) Rogalice; 5) orucice; 6) Roszkowice; 7) Raciszów. 225 Rozporządzenie Nr 05/P/7/05 z dnia 20 października 2005r. (Dz.U. nr 7 poz. 2228)

26 25. rzeg ) Miasto rzeg; 2) Skarbimierz; ) Lubsza; 4) Lewin rzeski; 5) Olszanka; 6) Oława. 26. Naczęsławice ) Pawłowiczki; 2) Głogówek. ) Miasto rzeg; 2) w gminie Skarbimierz: Żłobizna, Pawłów, Osiedle Skarbimierz, Skarbimierz, ierzów, Łukowice rzeskie, Małujowice, Zielęcice, Lipki, rzezina, Pępice, Kopanie, Zwanowice, Kruszyna, Prędocin; ) w gminie Lubsza: łota, Dobrzyń, Myśliborzyce, Pisarzowice, Michałowice, Szydłowice, Lubsza, Piastowice, Kościerzyce, Czepielowice, Leśna Woda, Garbów; 4) w gminie Lewin rzeski: Łosiów, Strzelniki, Różyna; 5) w gminie Olszanka: Przylesie, Obórki, Krzyżowice, Olszanka, Pogorzela, Janów; 6) w gminie Oława: Gać, Maszków, Psary, Jankowice Małe, Chwaliborzyce, Osiek, Niemil, Stary Otok, Stary Górnik, Janików, ystrzyca. ) Gościęcin; 2) Grodzisko; ) Karchów; 4) Mierzęcin; 5) Naczęsławice; 6) Trawniki; 7) Urbanowice; 8) Wróblin Rozporządzenie Nr 05/P/9/05 z dnia 27 października 2005r., (Dz.U. nr 72 poz. 222) Nr 05/P/52/05 z dnia 27 grudnia 2005r. (Dz.U. nr 88 poz. 2972) 44 Naczęsławice Rozporządzenie Nr 05/P/40/05 z dnia 27 października 2005r., (Dz.U. nr 72 poz. 22) Nr 05/P/5/05 z dnia 27 grudnia 2005r. (Dz.U. nr 88 poz. 297) 27. Niemodlin Niemodlin ) Gościejowice; 2) Niemodlin; ) Piotrowa; 4) Wydrowice. 789 Gościejowice Małe Rozporządzenie Nr 05/P/4/05 Wojewoda Opolski z dnia 27 października 2005r. (Dz.U. nr 72 poz. 224)

27 28. ranice ranice ) ranice; 2) liszczyce; ) oboluszki; 4) lewice; 5) Michałkowice; 6) Wysoka. 50 ranice Rozporządzenie Nr 05/P/5/06 z dnia 0 stycznia 2006r., (Dz.U. nr poz. 78) uchylające Nr 05/P/25/06 z dnia 28 lipca 2006r. (Dz.U. nr 52 poz. 652) Rozporządzenie Nr 05/P/7/07 z dnia 2 lipca 2007r., (Dz.U. nr 57 poz. 770) 29. Kluczbork ) Kluczbork; 2) Lasowice Wielkie. ) w gminie Kluczbork: ogacica, ąków, Kluczbork, Kuniów, orkowice, ażany, Łowkowice, Krasków, Ligota Dolna, Smardy Dolne, Smardy Górne, Stare Czaple, Krzywizna, Gotartów, Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne, iadacz, Ligota Górna, Ligota Zamecka, ogdańczowice, Maciejów; 2) w gminie Lasowice Wielkie: Chocianowice, Ciarka, Gronowice, Lasowice Małe, Jasienie Ligota Dolna Rozporządzenie Nr 05/P/6/06 z dnia 0 stycznia 2006r. (Dz.U. nr poz. 79)

28 0. Prudnik ) Prudnik; 2) Głuchołazy. ) w gminie Prudnik: Prudnik, Niemysłowice, Rudziczka, Mieszkowice, Szybowice, Wierzbiec, Łaka Prudnicka, Moszczanka; 2) w gminie Głuchołazy: Pokrzywna, Jarnołtówek Prudnik Rozporządzenie Nr 05/P/7/06 z dnia 0 stycznia 2006r. (Dz.U. nr poz. 80) Rozporządzenie Nr 05/P/7/08 z dnia lipca 2008r., (Dz.U. nr 48 poz. 620). Trzebiszyn Lasowice Wielkie ) Wędrynia; 2) Chudoba; ) Lasowice Wielkie; 4) Trzebiszyn; 5) Tuły; 6) Laskowice. 52 Trzebiszyn Rozporządzenie Nr 05/P/8/06 z dnia 0 stycznia 2006r., (Dz.U. nr poz. 8) Nr 05/P/28/06 z dnia 7 września 2006r. (Dz.U. nr 6 poz. 99)

29 2. Zawadzkie Zawadzkie ) Zawadzkie; 2) Żędowice. 059 Zawadzkie Rozporządzenie Nr 05/P/9/06 z dnia 0 stycznia 2006r. (Dz.U. nr poz. 82) Nr 05/P//08 z dnia 24 stycznia 2008r. (Dz.U. nr 8 poz. 206). Tarnów Opolski ) Tarnów Opolski; 2) Izbicko. ) w gminie Tarnów Opolski: Tarnów Opolski, Miedziana, Nakło, Kosorowice; 2) w gminie Izbicko: Izbicko, orycz, Grabów, Krośnica, Ligota Czamborowa, Otmice, Utrata. Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. Nr XXXII/7/ Kosorowice Rozporządzenie Nr 05/P//06 z dnia 7 kwietnia 2006r. (Dz.U. nr 28 poz. 009) Nr 05/P/27/06 z dnia 28 lipca 2006r. (Dz.U. nr 52 poz. 654) Rozporządzenie Nr 05/P/8/08 z dnia 4 sierpnia 2008r., (Dz.U. nr 66 poz. 827)

30 4. Lisięcice Głubczyce ) Lisięcice; 2) iernatów; ) Kietlice; 4) Klisino. 270 Lisięcice Rozporządzenie Nr 05/P//06 z dnia 27 kwietnia2006r., (Dz.U. nr 2 poz. ) uchylające Nr 05/P/26/06 z dnia 28 lipca 2006r. (Dz.U. nr 52 poz. 65) Rozporządzenie Nr 05/P//07 z dnia 8 maja 2007r., (Dz.U. nr 8 poz. 427) 5. Pietrowice Głubczyce ) Pietrowice; 2) Chomiąża; ) Krasne Pole; 4) Lenarcice; 5) Opawica; 6) Radynia; 7) Mokre Kolonia; 8) Mokre; 9) raciszów; 0) Ciermięcice; ) Chróstno. 200 Pietrowice Rozporządzenie Nr 05/P/4/06 Wojewoda Opolski z dnia 27 kwietnia 2006r. (Dz.U. nr 2 poz. 2)

31 6. Głubczyce Głubczyce ) Głubczyce; 2) Gadzowice; ) Gołuszowice; 4) Głubczyce Sady; 5) Nowe Gołuszowice; 6) Grobniki; 7) Widok; 8) ernacice; 9) ernacice Górne; 0) ogdanowice; ) Debrzyca; 2) Dobieszów; ) Krzyżowice; 4) Lwowiany; 5) Nowa Wieś Głubczycka; 6) Nowy Rożnów; 7) Równe; 8) Zopowy; 9) Zopowy Osiedle; 20) Zubrzyce Głubczyce Rozporządzenie Nr 05/P/5/06 z dnia 27 kwietnia2006r., (Dz.U. nr 2 poz. ) uchylające Nr 05/P/5/06 z dnia 5 czerwca 2006r. (Dz.U. nr 40 poz. 7) 7. aborów Sułków aborów ) aborów; 2) Sułków aborów Rozporządzenie Nr 05/P/20/06 z dnia 9 maja 2006r. (Dz.U. nr 5 poz. 8)

32 8. Głogówek Głogówek ) iedrzychowice; 2) łażejowice Dolne; ) Ciesznów; 4) Dzierżysławice; 5) Głogówek; 6) Góreczno; 7) Kazimierz; 8) Kierpień; 9) Leśnik; 0) Mionów; ) Mochów; 2) Nowe Kotkowice; ) Racławice Śląskie; 4) Rzepcze; 5) Stare Kotkowice; 6) Szonów; 7) Tomice; 8) Twardawa; 9) Wierzch; 20) Zawada; 2) Zwiastowice. 9. Namysłów ) Namysłów; 2) Domaszowice; ) Świerczów; 4) Wilków. ) w gminie Namysłów: arzyna, Jastrzębie, Józefków, Kamienna, Kowalowice, Ligota Książęca, Łączany, Michalice, Namysłów, Nowe Smarchowice, Nowy Folwark, Objazda, Rynchów, Smarchowice Wielkie, Smarchowice Śląskie, Smogorzów, Ziemiełowice; 2) w gminie Domaszowice: Domaszowice, Strzelce; ) w gminie Świerczów: iestrzykowice, Miodary, Świerczów; 4) w gminie Wilków: Idzikowice, Jakubowice, Pągów, Wilków Głogówek Rozporządzenie Nr 05/P/29/06 z dnia 27 września 2006r. (Dz.U. nr 68 poz. 2092) Namysłów Rozporządzenie Nr 05/P//06 z dnia 20 listopada 2006r. (Dz.U. nr 85 poz. 2528) Rozporządzenie Nr 05/P/40/08 z dnia 24 października 2008r. (Dz.U. nr 82 poz. 2009)

33 40. Wołczyn Wołczyn ) rzezinki; 2) Gierałcice; ) Komorzo; 4) Krzywiczyny; 5) Ligota Wołczyńska; 6) Markotów Duży; 7) Różnów; 8) Skałągi; 9) Szum; 0) Szymonków; ) Świniary Wielkie; 2) Wąsice; ) Wierzbica Dolna; 4) Wierzbica Górna; 5) Wierzchy; 6) Wołczyn. 4. Skoroszyce Skoroszyce ) Skoroszyce; 2) rzeziny; ) Chróścina; 4) Czarnolas; 5) Giełczyce; 6) Makowice; 7) Mroczkowa; 8) Pniewie; 9) Sidzina; 0) Stary Grodków. 495 Wołczyn Rozporządzenie Nr 05/P/9/07 z dnia 6 lutego 2007r. (Dz.U. nr poz. 48) 0 Skoroszyce Rozporządzenie Nr 05/P/0/07 z dnia 6 lutego 2007r. (Dz.U. nr poz. 49) 42. Popielów Karłowice Popielów ) Karłowice; 2) Kaniów; ) Kuźnica Katowska; 4) Kurznie; 5) Nowe Siołkowice; 6) Popielów; 7) Rybna; 8) Stare Kolnie; 9) Stare Siołkowice; 0) Stobrawa ) Popielów, 2) Karłowice. Rozporządzenie Nr 05/P//07 z dnia 29 marca 2007r. (Dz.U. nr 27 poz. 9)

34 4. Krapkowice ) Krapkowice; 2) Strzeleczki; ) Prószków; 4) Gogolin. ) w gminie Krapkowice: Krapkowice, Dąbrówka Górna, Rogów Opolski, Gwoździce, Kórnica, Pietna, Steblów, Ściborowice, Żywocice; 2) w gminie Strzeleczki: Strzeleczki, Dziedzice, Komorniki, Kujawy, Łowkowice, Racławiczki, Ścigów, Zielina; ) w gminie Prószków: oguszyce, Zimnice Małe, Zimnice Wielkie, Źlinice; 4) w gminie Gogolin: Gogolin, Odrowąż Krapkowice Rozporządzenie Nr 05/P/2/07 z dnia 26 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 4 poz. 2) 44. Zlewnia rzeki Troi Głubczyce ) ogdanowice; 2) Zopowy; ) Zopowy Osiedle; 4) Zubrzyce Głubczyce Rozporządzenie Nr 05/P/4/07 z dnia 8 maja 2007r. (Dz.U. nr 8 poz. 428) 45. Praszka ) Praszka; 2) Gorzów Śląski; ) Radłów; 4) Rudniki. ) w gminie Praszka: Gana, Praszka, Rozterk, Szyszków, Wygieldów; 2) w gminie Gorzów Śląski: Gorzów Śląski, Jastrzygowice, Krzyżanowice; ) w gminie Radłów: Kościeliska; 4) w gminie Rudniki: Dalachów. 488 Praszka Rozporządzenie Nr 05/P/8/07 z dnia 20 sierpnia 2007r. (Dz.U. nr 6 poz. 89) 46. Polska Cerekiew Polska Cerekiew ) Ciężkowice; 2) Dzielawy; ) Grzędzin; 4) Jaborowice; 5) Ligota Mała; 6) Łaniec; 7) Polska Cerekiew; 8) Witosławice; 9) Wronin; 0) Zakrzów Polska Cerekiew Rozporządzenie Nr 05/P/9/07 z dnia 20 sierpnia 2007r. (Dz.U. nr 6 poz. 894)

35 47. Nysa ) Nysa; 2) Głuchołazy; ) Otmuchów; 4) Paczków; 5) Pakosławice. ) w gminie Nysa: Nysa, iała Nyska, Domaszkowice, Głębinów, Goświnowice, Hajduki Nyskie, Hanuszów, Iława, Jędrzychów, Kępnica, Konradowa, Koperniki, Kubice, Morów, Niwnica, Podkamień, Przełęk, Radzikowice, Regulice, Rusocin, Sękowice, Siestrzechowice, Wierzbięcice, Wyszków Śląski, Złotogłowice; 2) w gminie Głuchołazy: Głuchołazy, iskupów, odzanów, urgrabice, Charbielin, Gierałcice, Konradów, Markowice, Nowy Las, Nowy Świętów, Świętów Polski, Sławniowice, Stary Las, Sucha Kamienica, Wilamowice Nyskie; ) w gminie Otmuchów: Otmuchów, roniszowice, uków, Goraszowice, Grądy Janowa, Jarnołtów, Jasienica Górna, Jodłów, Kałków, Kijów, Kwiatków, Lasowice, Ligota Wielka, Lubiatów, Łąka, Maciejowice, Malerzowice Małe, Meszno, Nadziejów, Nieradowice, Piotrowice Nyskie, Ratnowice, Sarnowice, Siedlec, Starowice, Suszkowice, Śliwice, Ulanowice, Wierzbno, Wójcice, Zwanowice; 4) w gminie Paczków: Ścibórz; 5) w gminie Pakosławice: Strobice, Prusinowice, Pakosławice, Reńska Wieś, Nowaki Nysa Konradowa Rozporządzenie Nr 05/P/2/08 z dnia 24 stycznia 2008r. (Dz.U. nr 8 poz. 207)

36 48. Kędzierzyn Koźle ) ierawa; 2) Cisek; ) Kędzierzyn Koźle; 4) Reńska Wieś. ) w gminie ierawa: rzeźce, ierawa, Dziergowice, Goszyce, Grabówka, Korzonek, Kotlarnia, Lubieszów, Ortowice, Solarnia, Stara Kuźnia, Stare Koźle; 2) w gminie Cisek: łażejowice, Cisek, Dzielnica, Kobylice, Landzmierz, Łany, Miejsce Odrzańskie, Nieznaszyn, Podlesie, Przewóz, Roszowice, Roszowicki Las, Steblów, Sukowice; ) w gminie Kędzierzyn Koźle: Kędzierzyn Koźle; 4) w gminie Reńska Wieś: ytków, Dębowa, Długomiłowice, Gierałtowice, Kamionka, Komorno, Łężce, Mechnica, Naczysławki, Poborszów, Pociękarb, Pokrzywnica, Radziejów Reńska Wieś, Większyce ) Kędzierzyn Koźle, 2) ZA Kędzierzyn S.A., ) ZE lachowania sp. z o.o. Rozporządzenie Nr 05/P/4/08 z dnia lutego 2008r. (Dz.U. nr 5 poz. 428) 49. Zdzieszowice ) Zdzieszowice; 2) Walce. ) w gminie Zdzieszowice: Zdzieszowice, Januszkowice, Krępa, Rozwadza, Żyrowa; 2) w gminie Walce: Walce, Grocholub, Kromołów, Rozkochów, Stradunia, Zabierzów Zdzieszowice (ZK ZDZIESZOWICE) Rozporządzenie Nr 05/P//08 z dnia 0 kwietnia 2008r. (Dz.U. nr 27 poz. 975) 50. Leśnica Leśnica ) Leśnica; 2) Góra Św. Anny; ) Krasowa; 4) Raszowa. 595 Zdzieszowice (ZK ZDZIESZOWICE) Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. Nr XXXI/0/2009 Rozporządzenie Nr 05/P/5/08 z dnia 27 maja 2008r. (Dz.U. nr 9 poz. 46)

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2012 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2012 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU /W/20 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 202 roku Opole, wrzesień 20 r. Komunikat /W/20 Realizacja

Bardziej szczegółowo

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2011 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2011 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU /W/202 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 20 roku Opole, wrzesień 202 r. Komunikat /W/202 Realizacja

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIA KOLOROWE. Szereg 2. Kędzierzyn-Koźle, Niezdrowice, Ujazd. Szereg 3

ZDJĘCIA KOLOROWE. Szereg 2. Kędzierzyn-Koźle, Niezdrowice, Ujazd. Szereg 3 ZDJĘCIA KOLOROWE M-34-49-6487 M-34-49-6488 M-34-49-6490 M-34-49-6492 M-34-49-6494 M-34-49-6496 M-34-49-6498 M-34-49-6500 M-34-49-6502 M-34-49-6504 M-34-49-6506 M-34-49-6508 M-34-49-6509 M-34-49-6511 M-34-49-6513

Bardziej szczegółowo

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2010 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2010 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU /W/0 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 00 roku Opole, sierpień 0 r. Komunikat /W/0 Realizacja Krajowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i wpustów ulicznych

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i wpustów ulicznych WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i Załącznik nr 7 OT Olesno zadanie nr 1 454 Opole - Namysłów Czarnowąsy 2 050 72 Borki Dobrzeń M. 430 17 Dobrzeń

Bardziej szczegółowo

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2013 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2013 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU /W/204 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 20 roku Opole, wrzesień 204 r. Komunikat /W/204 Realizacja

Bardziej szczegółowo

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2006 As of 31 XII W tym Of which

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2006 As of 31 XII W tym Of which WYBRANYCH SEKCJI W 2006 R. SECTIONS IN 2006 hel trade WOJEWÓDZTWO... 69462 6604 8963 23317 2319 4795 3566 9796 VOIVODSHIP Powiat brzeski... 6809 592 983 2358 156 474 333 939 Powiat brzeski Gminy miejskie:

Bardziej szczegółowo

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2008 As of 31 XII W tym Of which

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2008 As of 31 XII W tym Of which WYBRANYCH SEKCJI W 2008 R. SECTIONS IN 2008 hel trade WOJEWÓDZTWO... 72002 6677 10814 22959 2271 4836 3658 9956 VOIVODSHIP Podregion nyski... 28882 2678 4580 9960 900 1753 1352 3488 Subregion nyski Powiat

Bardziej szczegółowo

RECORDED IN THE REGON REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 As of 31 XII W tym Of which

RECORDED IN THE REGON REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 As of 31 XII W tym Of which REGON WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI W 2005 R. REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 Gr hel WOJEWÓDZTWO... 90597 3501 8547 8440 9636 27505 2772 5246 3717 16697 VOIVODSHIP Powiat brzeski... 8847 324 780 772 1025

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1324 UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Zaakceptowanych do realizacji zostało 1 175* projektów o łącznej wartości 3 984,15 mln PLN i kwocie dofinansowania z EFRR 2 152,13 mln PLN.

Zaakceptowanych do realizacji zostało 1 175* projektów o łącznej wartości 3 984,15 mln PLN i kwocie dofinansowania z EFRR 2 152,13 mln PLN. W ramach RPO WO 2007-2013 wg stanu na dzień 26 lutego 2014 r. złożonych zostało 2 583 wniosków o łącznej wartości 6 949,39 mln PLN w tym dofinansowanie z EFRR wyniosło 3 726,47 mln PLN. Zaakceptowanych

Bardziej szczegółowo

Nazwa przystanku Zielonkowice Zielonkowice Zielonkowice Zielonkowice Gnojna Gnojna, Szkoła 04

Nazwa przystanku Zielonkowice Zielonkowice Zielonkowice Zielonkowice Gnojna Gnojna, Szkoła 04 Załącznik do Uchwały Nr XXXI/393/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. Przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnione dla

Bardziej szczegółowo

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2014 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2014 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU /W/205 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 204 roku Opole, wrzesień 205 r. Komunikat /W/205 Realizacja

Bardziej szczegółowo

Przedszkola i punkty przedszkolne w woj. opolskim wg miejscowości Stan na dzień 30 września 2008r.

Przedszkola i punkty przedszkolne w woj. opolskim wg miejscowości Stan na dzień 30 września 2008r. 1 Baborów GMINNE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BABOROWIE Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI 154 2 Biała Publiczne Przedszkole Biała 122 3 Biała Nyska Przedszkole w Białej Nyskiej 50 4 Bielice Publiczne Przedszkole w

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZAŁĄCZNIKI Strona 2 Spis treści Załącznik A. Pociągi na terenie Województwa Opolskiego.5

Bardziej szczegółowo

stan na 31 marca 2015 r. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Środki publiczne ogółem (PLN) Dofinansowanie EFRROW (PLN)

stan na 31 marca 2015 r. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Środki publiczne ogółem (PLN) Dofinansowanie EFRROW (PLN) stan na 31 marca 2015 r. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 1 Gmina Otmuchów Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Kałków gm.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. w sprawie listy szkół uczestniczących w Programie badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskichˮ

KOMUNIKAT. w sprawie listy szkół uczestniczących w Programie badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskichˮ KOMUNIKAT w sprawie listy szkół uczestniczących w Programie badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskichˮ Zgodnie z informacją przekazaną przez Partnerów Programu badań

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZAŁĄCZNIKI Strona 2 Spis treści ZAŁĄCZNIK A. POCIĄGI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

LGD na Opolszczyźnie na lata

LGD na Opolszczyźnie na lata LGD na Opolszczyźnie na lata 2014-2020 W ramach nowych funduszy unijnych na lata 2014-2020 struktura LGD w województwie opolskim została poddana małej restrukturyzacji. Dwa LGD tj. Złota Ziemia i Wspólne

Bardziej szczegółowo

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego 15 CZERWCA 2010 r. Piotr Bębenek JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI FUNDACJA BATOREGO czy w roku 2010 sołectwa wykonają skok w rozwoju? Rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 3833 /2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dn. 24.06.2013 Rok 2012

Załącznik do Uchwały nr 3833 /2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dn. 24.06.2013 Rok 2012 Załącznik do Uchwały nr 3833 /2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dn. 24.06.2013 Rok 00 1 Baborów Babice Bu*** Bu*** Baborów 2 Boguchwałów Zaawansowa ny uczestnik Baborów 3 Czerwonków Bu*** Bu*** I Początkujący

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKICH 47 BABICE WIEJSKA 68 47-440 NĘDZA 6 7 30 34 LESZCZYNY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W OPOLSKIE

ŚLĄSKICH 47 BABICE WIEJSKA 68 47-440 NĘDZA 6 7 30 34 LESZCZYNY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W OPOLSKIE WOJ. SZKOŁA MIEJSCOWOŚĆ ULICA/NUMER KOD POCZTA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ DO POTRZEBNYCH PRZEBADANIA MATERIAŁÓW ANTONIOWIE ANTONIÓW ZSP W BABICACH IM. JANA PAWŁA II W BABOROWIE ŚLĄSKICH 17 46-040 OZIMEK 7 8 BABICE

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH

BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH UR ZĄ D STATYSTYCZNY W OPOLU BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH 1995-1998 informacje i opracowania statystyczne Opole lipiec 1999 ZNAKI UMOWNE Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło. Znak x - wypełnienie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Igrzyska LZS Szkół Wiejskich podstawowych Klasyfikacja generalna 2017 (gry zespołowe + lekkoatletyka)

Wojewódzkie Igrzyska LZS Szkół Wiejskich podstawowych Klasyfikacja generalna 2017 (gry zespołowe + lekkoatletyka) Klasyfikacja generalna 2017 (gry zespołowe + lekkoatletyka) Gry zespołowe Lekkoatletyka Ogółem Dziewcz. Chłopcy gry Dziewcz. Chłopcy L.A. Szkoła 1 SP Dąbrowa (Dąbrowa) 180.0 104.0 284.0 170.0 149.0 319.0

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły Nazwa zadania Punktacja. Remont Szkoły Podstawowej w 1. 40,48 48-314 Pakosławice. Remont korytarzy w szkole ul.

Nazwa szkoły Nazwa zadania Punktacja. Remont Szkoły Podstawowej w 1. 40,48 48-314 Pakosławice. Remont korytarzy w szkole ul. Lp. Wniskodawca Nazwa szkoły Nazwa zadania Punktacja 1 2 3 4 10 Urząd Gminy Pakosławice i Przedszkole Pakosławice w Prusinowicach 1. 40,48 48 314 Pakosławice ul. Szkolna 9 Prusinowicach 48 314 Pakosławice

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy

Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy Załącznik nr 1 do umowy Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje: I. Pomalowanie elewacji budynków stacji transformatorowych 15/0,4 kv na podstawie wymagań technicznych

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM PEREGRYNACJI RELIKWII BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY KÓZKÓWNY NA LATA 2012 2014. W DIECEZJI OPOLSKIEJ

KALENDARIUM PEREGRYNACJI RELIKWII BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY KÓZKÓWNY NA LATA 2012 2014. W DIECEZJI OPOLSKIEJ KALENDARIUM PEREGRYNACJI RELIKWII BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY KÓZKÓWNY NA LATA 2012 2014. W DIECEZJI OPOLSKIEJ Uwaga! PRZYPOMNIENIE Ostatnia data stanowi przekazanie Relikwii do kolejnej Parafii (tzw. DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Punkty ręcznego pomiaru prędkości

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Punkty ręcznego pomiaru prędkości WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Punkty ręcznego pomiaru prędkości KPP Brzeg: 1. Skarbimierz nr 19, rozdzielnia transformatorowa, droga powiatowa nr 1177, 2. Pępice na wysokości posesji 34, przy kościele, droga powiatowa

Bardziej szczegółowo

Zadania planowane do realizacji w latach na drogach krajowych województwa opolskiego

Zadania planowane do realizacji w latach na drogach krajowych województwa opolskiego Zadania planowane do w latach 008-0 na drogach krajowych województwa opolskiego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu aktualizacja: 008-06-6 Plan na 008 rok L.p nr drogi długość

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN)

ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN) ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN) Informacja ogólna+metoda liczenia: 1. Zestawienie zawiera dane przesłane przez gminy na zadania zlecone z zakresu Administracji Rządowej i

Bardziej szczegółowo

Ludowe Zespoły Sportowe Opolszczyzny. powiat brzeski

Ludowe Zespoły Sportowe Opolszczyzny. powiat brzeski powiat brzeski Gmina Grodków Gmina Brzeg Gmina Lewin Brzeski Gmina Olszanka Gmina Lubsza 1 LZS Gałążyce 1 LZS Skarbimierz - osiedle 1 LZS Golczowice 1 LZS Czeska Wieś 1 LZS Victoria Dobrzyń 2 LZS Gnojna

Bardziej szczegółowo

Kontrakt 8 - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków, w miejscowościach: Zimnice Małe, Boguszyce, Źlinice

Kontrakt 8 - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków, w miejscowościach: Zimnice Małe, Boguszyce, Źlinice Kontrakt 8 - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków, w miejscowościach: Zimnice Małe, Boguszyce, Źlinice realizowany w ramach Projektu TRIAS OPOLSKI ochrona zbiornika wód podziemnych

Bardziej szczegółowo

Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii

Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii stan na 01.10.2014 Powiat Gmina Nazwa szkoły podstawowej Miejscowość Powiat brzeski Grodków Publiczna

Bardziej szczegółowo

Wykaz lokalizacji pojemników na odzież używaną

Wykaz lokalizacji pojemników na odzież używaną Wykaz lokalizacji pojemników na odzież używaną Lp. Gmina Miejscowość Ulica Nr Uwagi Nr pojemnika 1. Baborów Baborów Głubczycka 3 68153 2. Baborów Baborów Wiejska 10 68154 3. Baborów Baborów Dąbrowszczaków

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja linii komunikacji zbiorowej

Inwentaryzacja linii komunikacji zbiorowej Branice 13 (marszałek województwa PKS w Strzelcach Opolskich S.A. Veolia Transport Sp. z o.o. 2 (wójt) PKS Głubczyce Sp. z o.o. 6 (starosta głubczycki) 5 (marszałek województwa Grabina - Krobusz - Słoków

Bardziej szczegółowo

Wykaz gmin i sołectw zgłoszonych do programu odnowa wsi Gmina L.P. Sołectwo Rok przystąpienia 2. Raków

Wykaz gmin i sołectw zgłoszonych do programu odnowa wsi Gmina L.P. Sołectwo Rok przystąpienia 2. Raków Wykaz gmin i sołectw zgłoszonych do programu odnowa wsi a LP Sołectwo Rok Raków Sucha Psina Księże Pole 1 LP 1 1 Baborów 1 Biała 1 1 1 1 Bierawa 1 Branice 1 Łącznik Gostomia Rostkowice Prężyna Czartowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/239/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/239/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/239/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Strzelce Opolskie na obszarze gmin Strzelce Opolskie, Jemielnica i likwidacji dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, dn. 10.12.2015 r. LISTA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU "OWOCE I WARZYWA W SZKOLE" NA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

WARSZAWA, dn. 10.12.2015 r. LISTA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU OWOCE I WARZYWA W SZKOLE NA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 WOJ. WARSZAWA, dn. 10.12.20 r. LISTA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU "OWOCE I WARZYWA W SZKOLE" NA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 20/2016 L.p. Nazwa szkoły podstawowej Adres szkoły podstawowej Numer

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ

WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ Aglomeracja Opolska WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ 2015 r. AGLOMERACJA OPOLSKA Aglomeracja Opolska powstała we wrześniu 2012 roku na mocy Porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej z woli 20 samorządów

Bardziej szczegółowo

ul. Popiełuszki 7, 49-300 Brzeg (77) 411 37 45 brzeski Centrum Medyczne "BETAMED" ul. Ziemi Tarnowskiej 3/121, 49-300 Brzeg (77) 442 53 05

ul. Popiełuszki 7, 49-300 Brzeg (77) 411 37 45 brzeski Centrum Medyczne BETAMED ul. Ziemi Tarnowskiej 3/121, 49-300 Brzeg (77) 442 53 05 Powiat Nazwa świadczeniodawcy Miejsce udzielania świadczeń Telefon brzeski NZOZ "Pielęgniarka" ul. Mickiewicza 15, 49-200 Grodków (77) 415 54 02 brzeski NZOZ "Rehabilitacja Błachut i Spółka" Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XLVI/442/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2006r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY PRZEBUDOWY DRÓG

Załącznik do uchwały Nr XLVI/442/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2006r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY PRZEBUDOWY DRÓG Załącznik do uchwały Nr XLVI/442/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2006r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY PRZEBUDOWY DRÓG 1. PODSTAWY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY PRZEBUDOWY DRÓG Art.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w przekroju gmin

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w przekroju gmin Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Badań i Analiz Strategicznych Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

2. Affa Ewelina Raków, gm. Baborów TAK. 3. Antkowiak Waldemar Krzywiczyny, gm. Wołczyn TAK. 5. Borkowska Urszula Rzymiany, gm.

2. Affa Ewelina Raków, gm. Baborów TAK. 3. Antkowiak Waldemar Krzywiczyny, gm. Wołczyn TAK. 5. Borkowska Urszula Rzymiany, gm. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SPOTKANIE pn. Spotkanie liderów odnowy wsi województwa opolskiego organizowanego przez: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w dniu: 05-06.12.2013 roku, w Pałacu

Bardziej szczegółowo

Kontrakt 7 - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków w miejscowościach: Ligota Prószkowska, Jaśkowice, Przysiecz

Kontrakt 7 - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków w miejscowościach: Ligota Prószkowska, Jaśkowice, Przysiecz Kontrakt 7 - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków w miejscowościach: Ligota Prószkowska, Jaśkowice, Przysiecz realizowany w ramach Projektu TRIAS OPOLSKI ochrona zbiornika wód podziemnych dla

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W OPOLU

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W OPOLU POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W OPOLU 45-836 Opole, ul. Wrocławska 170 Telefony: 77 54 17 161; 77 457 50 10 wew. 161 Fax: 77 451 42 10 www.piw.opole.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Kontrakt 11 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kosorowicach

Kontrakt 11 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kosorowicach Kontrakt 11 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kosorowicach realizowany w ramach Projektu TRIAS OPOLSKI ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski II etap Umowa z

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Nazwa oferenta: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. Adres oferenta: 45-003 Opole ul. Rybacka 15 Nr telefonu: (077) 423 45 00 Nr faxu: (077) 423 45 20

Bardziej szczegółowo

BILANS POTRZEB GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 r.

BILANS POTRZEB GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 r. [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ, załącznik nr 1 do Umowy WYKAZ A5: NR OPOLE

Załącznik nr 10 do SIWZ, załącznik nr 1 do Umowy WYKAZ A5: NR OPOLE netto VAT % brutto netto VAT brutto Ilość kondygnacji Ilość jednostek Ilość czynności rocznej czyszczenie cena jednostkowa (netto) Wynagrodzenie roczne netto VAT Wynagrodzenie roczne brutto Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

LISTA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU "OWOCE W SZKOLE" NA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

LISTA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU OWOCE W SZKOLE NA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 WOJ. OPOLSKIE WARSZAWA, dn. 06.12.2011 r. LISTA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU "OWOCE W SZKOLE" NA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 L.p Nazwa szkoły podstawowej Adres szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 1999R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 1999R. BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 1999R. s i i w s i # n A u n i i informacje i opracowania statystyczne Opole lipiec 2000 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) - zjaw

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej.

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej. Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej. Jeśli się chce porównywać wyniki z poszczególnych lat należy używać wyłącznie wyników znormalizowanych. Nieuprawnione jest dokonywanie porównań wyników surowych,

Bardziej szczegółowo

Lista dystrybucyjna, kolporta owa, Opolskich Wiadomo ci Regionalnych

Lista dystrybucyjna, kolporta owa, Opolskich Wiadomo ci Regionalnych województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 04-00. ramach Programu Operacyjnego Wspó pracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH

LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH 1998-1999 informacje i opracowania statystyczne maj 2000 O BJAŚNIENIA ZNAKÓW UM OW NYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (0)

Bardziej szczegółowo

Tom IV - Lokalizacja i charakterystyka Punktów Poboru Energii Elektrycznej

Tom IV - Lokalizacja i charakterystyka Punktów Poboru Energii Elektrycznej Oddział Podmi ot l.p. L.P. w OPZ Tom IV - Lokalizacja i charakterystyka Punktów Poboru Energii Elektrycznej Nr historyczny umowy Data zawarcia umowy Adres PPE Taryfa Termin obowiązywania Okres wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz punktów odprawy osób wraz z kodami dla automatu na stacji Opole Główne

Wykaz punktów odprawy osób wraz z kodami dla automatu na stacji Opole Główne Wykaz punktów odprawy osób wraz z kodami dla automatu na stacji Opole Główne Lp. 1 Opole Wschodnie 6319 2 Czarnowąsy 6085 3 Borki Opolskie 6050 4 Dobrzeń Wielki 6103 5 Chróścice 6077 6 Popielów 6362 7

Bardziej szczegółowo

Do chwili obecnej zapisanych jest 77 osób, natomiast szkół w projekcie jest 111. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Niemodlin

Do chwili obecnej zapisanych jest 77 osób, natomiast szkół w projekcie jest 111. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Niemodlin Szanowni Państwo dyrektorzy szkół, poniżej publikujemy listę szkół, które zgłosiły udział w zaawansowanych szkoleniach z arkusza organizacyjnego firm Vulcan i Progman. Szkolenia są bezpłatne. W piśmie

Bardziej szczegółowo

KĘDZIERZYŃSKO- KOZIELSKI REŃSKA WIEŚ MECHNICA STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OPOLSKIE

KĘDZIERZYŃSKO- KOZIELSKI REŃSKA WIEŚ MECHNICA STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OPOLSKIE Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i Imię Sołectwo / Gmina / Instytucja

L.p. Nazwisko i Imię Sołectwo / Gmina / Instytucja Europejski Fundusz Rolny : Europa inwestująca w obszary wiejskie LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA Spotkanie dla Liderów Programu Odnowy Wsi 1. Adamów Bożena gm. Walce koordynator 2. Adamska Liliana gm.

Bardziej szczegółowo

Trasa Pielgrzymki - Grupa Opolska

Trasa Pielgrzymki - Grupa Opolska Trasa Pielgrzymki - Grupa Opolska 23. 08. 2013 Piątek Miłość owocowaniem wiary. Wolontariat szansą. 24. 08. 2013 Sobota Płonąć wiarą Matki. Opole - Kościół św. Jacka, Lędziny - Suchy Bór w lesie Kosorowice

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne dla rozwoju infrastruktury i środowiska Nowelizacja ustawy Prawo Wodne Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich Katarzyna Cichowicz, Katarzyna Brejt 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja przewozów szkolnych r.

Inwentaryzacja przewozów szkolnych r. Inwentaryzacja szkolnych - 2015 r. Gmina rodzaj (, koszty organizowania w skali sposób finansowania wozokilometrów osób w ciągu 1 Korfantów 1 dowóz uczniów z terenu Gminy Korfantów do ZSP w Korfantowie,

Bardziej szczegółowo

Autor: Dawid Karaś, info@ekostraz.pl

Autor: Dawid Karaś, info@ekostraz.pl Niniejsze badanie zostało wykonane przez Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu jako część projektu Bezdomne zwierzęta monitoring gmin realizowanego w ramach programu OBYWATELE DLA DEMOKRACJI

Bardziej szczegółowo

Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi w województwie opolskim w roku 2012 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 1/0/2013

Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi w województwie opolskim w roku 2012 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 1/0/2013 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 1/0/2013 Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi w województwie opolskim w roku 2012 Opole, sierpień 2013 r. 1. ODPADY POWSTAJĄCE W PROCESACH OCZYSZCZANIA

Bardziej szczegółowo

Poziom wykształcenia ludności wojewodztwa opolskiego (w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.)

Poziom wykształcenia ludności wojewodztwa opolskiego (w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.) Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Kompleksowe badanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz koncesji będących w gestii Marszałka Województwa Opolskiego

Wykaz koncesji będących w gestii Marszałka Województwa Opolskiego Wykaz koncesji będących w gestii Marszałka Województwa Opolskiego Lp. Nazwa przedsiębiorcy Adres przedsiębiorcy Nazwa złoŝa Rodzaj kopaliny 1 Ekol - Kuźniar i Wspólnicy S. J. 2 GóraŜdŜe Kruszywa sp. z

Bardziej szczegółowo

BIAŁA 60 sztuk Szpital im. św. Elżbiety ZOZ Biała, Moniuszki 8

BIAŁA 60 sztuk Szpital im. św. Elżbiety ZOZ Biała, Moniuszki 8 Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Leszek Karwowski Prezes KZGW Konwent Marszałków Województw RP Opole, 18 lutego 2010 r. KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH - KPOŚK element

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZM/ZP/2/12 Załącznik nr 5. Harmonogram szkoleń województwo opolskie

Nr sprawy: ZM/ZP/2/12 Załącznik nr 5. Harmonogram szkoleń województwo opolskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Nr sprawy: ZM/ZP/2/12 Załącznik nr 5 Harmonogram szkoleń województwo opolskie Lp. województwo powiat

Bardziej szczegółowo

UL. SZKOLNA 6 NASIEDLE KIETRZ UL. CHORULSKA GÓRAŻDŻE NR LOKALU BURGRABICE

UL. SZKOLNA 6 NASIEDLE KIETRZ UL. CHORULSKA GÓRAŻDŻE NR LOKALU BURGRABICE WOJ. OPOLSKIE WARSZAWA, dn. 20.09.2011 r. L.p Nazwa szkoły podstawowej Adres szkoły podstawowej Numer telefonu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. LISTA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU "OWOCE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mszana Dolna. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim L.p. POWIAT Nazwa jednostki rejestrowej, adres, tel., email Podmiot prowadzący Jednostka specjalist. poradnictwa Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

Poniżej zdjęcia pokazujące wody jeziora w miesiącu sierpniu przy zakwicie glonów:

Poniżej zdjęcia pokazujące wody jeziora w miesiącu sierpniu przy zakwicie glonów: Mała Panew jest rzeką zanieczyszczoną przez przemysł, rolnictwo i gospodarkę komunalną. W całym ponad 70 letnim okresie eksploatacji zbiornika Turawa rzeka naniosła ogromny ładunek zanieczyszczeń, które

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) Styczeń Grudzień 2017 rok ODPADY KOMUNALNE NIESEGREGOWANE

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) Styczeń Grudzień 2017 rok ODPADY KOMUNALNE NIESEGREGOWANE REJON 1 Ulice: 1 MAJA, AKACJOWA, CHEŁMOŃSKIEGO, CHROBREGO, DĄBRÓWKI, FABRYCZNA, GRODKOWSKA, GRUNWALDZKA, KAZIMIERZA ODNOWICIELA, KLEMATISÓW, KLONOWA, KONWALIOWA, KOSSAKA, KOŚCIUSZKI, KROKUSOWA, KRÓLOWEJ

Bardziej szczegółowo

do DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

do DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Skorowidz alfabetyczny do DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Rok 2009 (Nr 1-118*) aglomeracje Sejmik Województwa Opolskiego akcje A uchwała nr XXXI/330/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Rzymsko-Katolicka Parafia Narodzenia NMP, ul. Kościuszki 2,. 48-120 Baborów

Rzymsko-Katolicka Parafia Narodzenia NMP, ul. Kościuszki 2,. 48-120 Baborów Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXIV/368/2009 z dnia 14 sierpnia 2009r. A: Konserwacja renowacja i ochrona zabytków ruchomych i nieruchomych województwa opolskiego wpisanych do

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1 % W 2015 ROKU

Arkusz1 WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1 % W 2015 ROKU WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1 % W 2015 ROKU KRS NIP NAZWA WOJEWÓDZTWO GMINA MIEJSCOWOŚĆ 0000000963 7491899923 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI MECHNICA OPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259 ROPS w Opolu

Bardziej szczegółowo

Przebudowa z rozbudową remizy OSP w Ścinawie Małej z przystosowaniem części obiektu na świetlicę wiejską - Ścinawski Ośrodek Integracji Społecznej.

Przebudowa z rozbudową remizy OSP w Ścinawie Małej z przystosowaniem części obiektu na świetlicę wiejską - Ścinawski Ośrodek Integracji Społecznej. stan na 31 lipca 2015 r. Działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 1 Gmina Korfantów Przebudowa z rozbudową remizy OSP w Ścinawie Małej z przystosowaniem części obiektu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata

Wykaz zadań związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/178/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 listopada 2009 r.20 listopada 2008 r. Wykaz zadań związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia czerwca 2015r. w sprawie zaopiniowania planu obszaru i granic aglomeracji Tarnów Opolski

Uchwała Nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia czerwca 2015r. w sprawie zaopiniowania planu obszaru i granic aglomeracji Tarnów Opolski Projekt Uchwała Nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia czerwca 2015r. w sprawie zaopiniowania planu obszaru i granic aglomeracji Tarnów Opolski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w szkołach woj. opolskiego

Nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w szkołach woj. opolskiego KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU Nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w szkołach woj. opolskiego OPOLE, luty 2012r. SPIS TREŚCI I. Podstawy prawne i zasady organizacji nauczania języka

Bardziej szczegółowo

96 OŚRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ DONI COR SP. Z O.O. 6 OŚRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ DONI COR SP. Z O.O.

96 OŚRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ DONI COR SP. Z O.O. 6 OŚRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ DONI COR SP. Z O.O. BRZESKI Brzeg Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu miasto: 49-300 Brzeg ul. Kamienna 2 telefon: 0774045150 fax: 0774045151 strona: http://sp3brzeg.wodip.opole.pl BRZESKI Brzeg

Bardziej szczegółowo

Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi w województwie opolskim w roku 2013 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 1/0/2014

Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi w województwie opolskim w roku 2013 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 1/0/2014 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 1/0/2014 Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi w województwie opolskim w roku 2013 Opole, sierpień 2014 r. 1. ODPADY POWSTAJĄCE W PROCESACH OCZYSZCZANIA

Bardziej szczegółowo

4032-550 46-96-517. 438-00-47 438-00-45 fax. 40-36-222 40-36- 231 fax. 46-66-951 ops@gogolin.pl. 41-54-644 41-53-345 fax. 46-17-206 46-17-221 fax

4032-550 46-96-517. 438-00-47 438-00-45 fax. 40-36-222 40-36- 231 fax. 46-66-951 ops@gogolin.pl. 41-54-644 41-53-345 fax. 46-17-206 46-17-221 fax OPS WYKAZ GMINNYCH PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE L.p. NAZWA JEDNOSTKI/ MIEJSCOWOŚĆ ADRES TEL./FAX nr kierunkowy 0 77 E-MAIL DYREKTOR/ KIEROWNIK

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - Wykaz zamawiających Odbiorców Końcowych

Załącznik nr 1 do SIWZ - Wykaz zamawiających Odbiorców Końcowych Załącznik nr 1 do SIWZ - Wykaz zamawiających Odbiorców Końcowych Lp. (1) Gmina Lp. (2) Nazwa Odbiorcy Końcowego (Zamawiającego) Adres Odbiorcy Końcowego 1 Bierawa 1 Gmina Bierawa ul. Wojska Polskiego 12,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza "Znam Ziemię

Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza Znam Ziemię 1 Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza "Znam Ziemię Opolską" zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Wojewódzką Komisję Turystyki Kolarskiej - za zgodą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z terenu Powiatu Opolskiego. Nr ewidencyjny

WYKAZ STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z terenu Powiatu Opolskiego. Nr ewidencyjny WYKAZ STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z terenu Powiatu Opolskiego Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa Stowarzyszenia SWORNICA W Czarnowąsach ŚLĄSK w Łubnianach Klub SILESIUS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2014 r. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iwkowa. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rysunek 53 Nawierzchnia znajdująca się wokół budynku dworca w Grodkowie

Rysunek 53 Nawierzchnia znajdująca się wokół budynku dworca w Grodkowie Strona 116 z 347 Rysunek 53 Nawierzchnia znajdująca się wokół budynku dworca w Grodkowie Rysunek 54 Plac dworca autobusowego jest miejscem postojowym dla kilkunastu autobusów Strona 117 z 347 Rysunek 55

Bardziej szczegółowo

96 OŚRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ DONI COR SP. Z O.O. 6 OŚRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ DONI COR SP. Z O.O.

96 OŚRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ DONI COR SP. Z O.O. 6 OŚRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ DONI COR SP. Z O.O. BRZESKI Brzeg Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu miasto: 49-300 Brzeg ul. Kamienna 2 telefon: 0774045150 fax: 0774045151 strona: http://sp3brzeg.wodip.opole.pl BRZESKI Brzeg

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju

Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259 ROPS w Opolu

Bardziej szczegółowo

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY Informacja dot. oceny jakości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 9.0.007r. w sprawie jakości przeznaczonej przez ludzi (Dz. U. z 007r. Nr 6, poz. 7, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI

LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI PÓŁKOLONIE LATO 2012 WWSE.5551.3.2012. LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI 1. Opole: ul. Niemodlińska 19/20 Krapkowice: ul. Prudnicka 7 Lewin Brzeski: Rynek 14 2. Opole/Krapkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia..

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bobowa. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo