Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Szczegółowe wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE wymienia podstawowe źródła, z których można czerpać informacje na tematy związane z życiem publicznym, wyodrębnia fakty w czytanych tekstach, z pomocą nauczyciela wskazuje opinie, wie, na czym polega skuteczna komunikacja, zna podstawowe zasady komunikowania się (rady dla mówiącego i słuchającego), z pomocą nauczyciela formułuje opinie, dostrzega zróżnicowanie społeczeństwa, wymienia grupy społeczne, do których należy, rozumie potrzebę przestrzegania podstawowych norm współżycia między ludźmi, stara się nie przeszkadzać i nie przyczyniać się do powstawania złego klimatu w grupie, podaje przykłady sytuacji z życia codziennego i społecznego wymagających podjęcia decyzji, wymienia podstawowe sposoby podejmowania decyzji w grupie, rozumie pojęcie konflikt, negocjacja, kompromis. z pomocą nauczyciela wskazuje źródło informacji, z jakiego w konkretnej sytuacji należy skorzystać, odróżnienia fakt od opinii w prostych tekstach, potrafi wskazać przykłady czynników zakłócających skuteczną komunikację, zna podstawowe reguły skutecznej komunikacji i stara się je stosować, formułuje własne opinie i podejmuje próby ich uzasadnienia, stara się zabierać głos w dyskusji, omawia korzyści, jakie płyną z przynależności do grup społecznych (rodziny, grupy rówieśniczej), podejmuje próbę charakterystyki grup, do których należy, rozumie pojęcia: grupa formalna i nieformalna, podaje przykłady typowych ról w grupie, rozpoznaje przykłady naruszania norm współżycia między ludźmi, wie, jakie działania pomagają a jakie przeszkadzają we współpracy i stara się ich unikać, na podstawie sytuacji z życia wymagającej podjęcia decyzji stara się jasno sformułować problem, próbuje określić warianty postępowania z uwzględnieniem ich mocnych i słabych stron, potrafi krótko scharakteryzować trzy podstawowe sposoby podejmowania decyzji w grupie, wymienia obszary, w jakich może dojść do konfliktów (polityczne, religijne itp.), wymienia podstawowe sposoby rozwiązywania konfliktów (mediacje, negocjacje), określa rolę mediatora w rozwiązywaniu konfliktów. wskazuje źródło informacji, z jakiego w konkretnej sytuacji należy skorzystać, odróżnia informacje o faktach od opinii, dokonuje podziału źródeł informacji, podaje po jednym przykładzie prasy ogólnopolskiej, regionalnej, lokalnej, dostrzega perswazję i manipulację w reklamie, omawia podstawowe czynniki zakłócające skuteczną komunikację, stosuje podstawowe zasady komunikowania się, formułuje własne opinie i potrafi poprzeć je racjonalnymi argumentami, zabiera głos w dyskusji, stosując się do obowiązujących zasad, w tym szacunku do rozmówców, podaje przykłady zbiorowości, grup społecznych i wspólnot, charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą, wymienia typowe role grupowe i krótko je charakteryzuje, rozpoznaje role społeczne, w których występuje, wyjaśnia na przykładach znaczenie podstawowych norm współżycia między ludźmi, takich jak wzajemność, odpowiedzialność, zaufanie; dostrzega skutki ich nieprzestrzegania, stara się dbać o dobry klimat w grupie, jego zachowania sprzyjają współpracy w grupie, 1

2 stosuje podstawowe sposoby podejmowania decyzji w grupie, stara się dobierać właściwą metodę do określonej sytuacji, wie, na czym polegają negocjacje i mediacje, rozumie pojęcia: eskalacja, granice kompromisu, płaszczyzny porozumienia, charakteryzuje trzy style rozwiązywania konfliktów, rozpoznaje stanowiska stron konfliktu i podaje sposoby jego rozwiązania. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: dokonuje podziału źródeł informacji, podaje przykłady prasy ogólnopolskiej, regionalnej, lokalnej, podejmuje próbę krytycznej oceny rzetelności i wiarygodności różnych źródeł informacji, porównuje informacje i komentarze na dany temat w różnych źródłach, dokonuje selekcji informacji, potrafi zająć stanowisko w sprawie publicznej i uzasadnić własne zdanie, wskazuje w konkretnych sytuacjach życiowych lub symulowanych przyczyny nieskutecznej komunikacji, potrafi je nazwać, jasno wypowiada własne zdanie i potrafi przekonująco je uzasadnić, podejmuje próbę hierarchizowania argumentów, w dyskusji stara się odnosić do argumentów rozmówców, formułować kontrargumenty, rozpoznaje typowe role grupowe w swoim otoczeniu, formułuje oczekiwania wobec ról społecznych, w których występuje, podejmuje działania, zmierzające do stworzenia dobrego klimatu, stara się wpływać na zachowania innych, wskazuje wady i zalety różnych sposobów podejmowania decyzji, ocenia ich efektywność, wybiera najlepszy spośród trzech stylów rozwiązywania konfliktów i uzasadnia własne zdanie, stosuje podstawowe sposoby rozwiązywania konfliktów na lekcji lub w realnej sytuacji, zna i stosuje podstawowe zasady negocjowania. ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: wykazuje żywe zainteresowanie sprawami życia publicznego, potrafi dyskutować, polemizować z zasłyszanymi opiniami, formułuje własne niezależne sądy na tematy życia publicznego, potrafi je uzasadnić, odwołując się do opinii znanych ludzi- polityków, publicystów, świadomie dobiera źródła, z których czerpie informacje, potrafi poprowadzić dyskusję, zabierając głos stosuje figury retoryczne, panuje nad emocjami, świadomie wykorzystuje mowę ciała, łagodzi konflikty, przejmuje rolę lidera w grupie, przejmuje rolę mediatora w konflikcie. CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE rozumie pojęcia: społeczeństwo, wspólnota, rola społeczna, wymienia grupy i wspólnoty, do których należy, dostrzega potrzebę istnienia norm społecznych, rozumie pojęcia tolerancja, zaufanie, określa, co to znaczy być za coś odpowiedzialnym, wymienia członków społeczności szkolnej, wie, co to jest samorząd uczniowski, wie, w jakich dokumentach zapisane są jego prawa, dostrzega zróżnicowanie społeczeństwa, wymienia warstwy społeczne, podejmuje próbę scharakteryzowania jednej z nich, podaje przykłady problemów, dotyczących młodych ludzi w lokalnym środowisku. rozumie pojęcia: zbiorowości, grupa społeczna i wspólnota, podaje ich przykłady, podaje przykłady więzi, łączących go z innymi ludźmi, nazywa najważniejsze role społeczne, które pełni, dostrzega wokół siebie podziały na swoich i obcych, rozpoznaje na przykładach zasady wzajemności, zaufania i tolerancji, wymienia źródła norm, 2

3 wie, co to są obowiązki i z czego wynikają, podaje przykłady obowiązków, wynikających z ról społecznych, które pełni, przedstawia członków społeczności szkolnej, wyjaśnia, na czym polega ich odpowiedzialność za funkcjonowanie szkoły, wyjaśnia, w jaki sposób w szkole wybierane są władze samorządu, zna podstawowe prawa ucznia, wskazuje możliwe działania w sytuacji łamania jego praw, charakteryzuje wybraną warstwę społeczną, wymienia przykładowe grupy zawodowe i style życia, rozpoznaje najważniejsze problemy społeczeństwa polskiego, dostrzega problemy młodych ludzi w środowisku lokalnym, poszukuje sposobów ich rozwiązania. wyjaśnia, czym jest zbiorowość, grupa społeczna i wspólnota, wie, czym różni się zbiorowość od wspólnoty, rozpoznaje role społeczne, w których występuje oraz określa związane z nimi oczekiwania, wyjaśnia na przykładach mechanizm powstawania podziału na swoich i obcych, wyjaśnia na przykładach znaczenie wzajemności, zaufania i tolerancji w relacjach międzyludzkich, wymienia rodzaje i źródła norm oraz ilustruje je przykładami, wskazuje sytuacje łamania norm i podaje przykłady skutków takiego postępowania, dostrzega istnienie granic tolerancji w konkretnych sytuacjach, omawia obowiązki, wynikające z pełnienia różnych ról społecznych, wskazuje w życiu szkolnym decyzje, które mogą podejmować sami uczniowie i te, które wymagają akceptacji dyrektora, nauczycieli, wymienia przysługujące mu prawa oraz omawia sposoby działania, jeśli zostaną one naruszone, podejmuje próbę oceny skuteczności działań podejmowanych przez samorząd, charakteryzuje, odwołując się do przykładów, wybrane warstwy społeczne, grupy zawodowe i style życia, rozpoznaje i prezentuje problemy społeczne Polaków oraz młodych ludzi z lokalnego środowiska, podaje przykłady rozwiązania tych problemów. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: objaśnia rolę więzi społecznych w życiu człowieka, objaśnia zjawisko konfliktu ról i podaje sposoby jego rozwiązania, podaje możliwe sposoby przeciwstawiania się przejawom nietolerancji, omawia i analizuje skutki łamania norm społecznych, określa, jakie normy są odpowiednie w danej sytuacji społecznej, analizuje przypadki, starając się określić granice tolerancji, przewiduje konsekwencje niewypełnienia obowiązków, interpretuje zapisy statutu własnej szkoły, dotyczące uprawnień samorządu uczniowskiego, krytycznie ocenia działania samorządu oraz autentyczność wyborów (ich zgodność z zasadami demokratycznymi), samodzielnie wyszukuje informacje, dotyczące perspektyw życiowych młodych Polaków, próbuje interpretować je pod kątem własnej przyszłości. wykazuje się szeroką wiedzą na temat przejawów nietolerancji oraz walki z nią we współczesnym świecie, analizuje przyczyny i prognozuje skutki pogłębiania się podziałów między ludźmi, aktywnie działa w społeczności szkolnej, np. podejmuje próby rozwiązywania problemów uczniów, pomaga w zorganizowaniu wyborów do samorządu, omawia perspektywy życiowe młodych Polaków, uwzględniając szerokie uwarunkowania zewnętrzne, np. sytuację polityczną, ekonomiczną kraju, fakt przynależności do Unii Europejskiej oraz czynniki lokalne. SAMORZĄD LOKALNY rozumie pojęcia: mała ojczyzna, samorząd, dostrzega potrzebę samorządności w państwie demokratycznym, rozumie, na czym polega zasada decentralizacji i pomocniczości, podaje nazwę swojego powiatu i województwa, umie zlokalizować je na mapie Polski, 3

4 przedstawia podstawowe informacje o swojej gminie, np. podaje miejscowości wchodzące w jej skład, wymienia szczeble samorządu terytorialnego, podaje po jednym przykładzie zadań samorządu powiatowego i wojewódzkiego, potrafi przyporządkować organy władzy do właściwego szczebla samorządu (powiatowego, wojewódzkiego), wie, które organy wybierają bezpośrednio obywatele, wymienia najważniejsze zadania samorządu gminnego, wymienia organy władzy w gminie, najważniejsze zadanie rady gminy, rozumie pojęcie budżet gminy, wymienia organy władzy, biorące udział w jego uchwalaniu, wie, gdzie mieszczą się urzędy gminy i powiatu, podaje przykłady najważniejszych spraw, jakie można załatwić w urzędzie gminy, wypełnia prosty druk urzędowy, z pomocą nauczyciela redaguje podanie, rozumie pojęcie referendum. ilustruje na przykładach potrzebę samorządności, objaśnia pojęcie samorząd, wie, co to jest samorząd terytorialny, wymienia rodzaje samorządów, podaje przykład jednego z nich, wyjaśnia, na czym polega zasada decentralizacji i pomocniczości, potrafi przytoczyć najważniejsze wydarzenia i podać nazwiska postaci ważnych dla historii i rozwoju gminy, wymienia organy władzy samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, zna sposoby ich wybierania, wskazuje po trzy najważniejsze zadania samorządu powiatowego i wojewódzkiego, wymienia przykładowe kompetencje rady gminy, wójta(burmistrza, prezydenta miasta), omawia najważniejsze zadania samorządu gminnego, objaśnia pojęcie budżet gminy, rozumie pojęcia: deficyt budżetowy, rezerwa budżetowa, wymienia najważniejsze etapy uchwalania budżetu, wie, jakie sprawy dotyczące go w przyszłości można załatwić w urzędzie gminy, podaje przykłady spraw, jakie można załatwić w urzędzie powiatowym i wojewódzkim, redaguje podanie, pisze krótki list urzędowy, podaje przykłady praw obywateli oraz sposobów wpływania na decyzje władz gminy. formułuje argumenty, uzasadniające potrzebę samorządności, podaje przykłady działania samorządów zawodowych i samorządów mieszkańców, ilustruje przykładami funkcjonowanie zasady decentralizacji i pomocniczości, przedstawia podstawowe informacje o swojej gminie, wydarzenia i postaci z jej dziejów, przedstawia sposoby wybierania samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, omawia ich zadania, omawia kompetencje rady gminy i wójta(burmistrza, prezydenta miasta), omawia zadania samorządu gminnego, objaśnia podział na własne i zlecone, przedstawia sposób podejmowania decyzji w sprawie budżetu gminy, podaje przykładowe źródła dochodów gminy, omawia sposoby wpływania na decyzje władz gminy, wie, na czym polega prawo do informacji i kontroli, wie, w jakim wydziale można załatwić wybrane sprawy, redaguje list w sprawie publicznej. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: wyjaśnia rolę samorządów w państwie demokratycznym, próbuje określić konsekwencje ich braku dla obywateli, odnosi zasady decentralizacji i pomocniczości do przykładów z życia własnego regionu, wzbogaca informacje na temat gminy o ciekawostki, legendy, wskazuje organy władzy na poszczególnych szczeblach władz samorządowych z rozgraniczeniem na organy władzy ustawodawczej i wykonawczej, objaśnia, co stanowi majątek gminy, podaje źródła jej dochodów, omawia zadania samorządu gminnego z podziałem na własne i zlecone oraz odnosi je do jego codziennego życia, omawia sposoby realizacji uprawnień obywateli wobec władz gminy. omawia korzyści, płynące z istnienia samorządu, dostrzega również zagrożenia związane z decentralizacją władzy, wykazuje się wszechstronną wiedzą na temat gminy omawia kwestie społeczne, gospodarcze, kulturalne, szczegółowo omawia strukturę władz samorządowych oraz ich kompetencje. 4

5 Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych ZASADY DEMOKRACJI rozumie, czym jest władza i wie, z czego wynika, wymienia podstawowe cechy i funkcje państwa, rozpoznaje różnice między dyktaturą a anarchią,, rozpoznaje podstawowe różnice między sytuacją obywatela w państwie totalitarnym, autorytarnym i demokratycznym, wymienia współczesne formy sprawowania władzy, wyjaśnia, na czym polega demokracja, wymienia typy demokracji, dostrzega różnice między demokracją pośrednią i bezpośrednią, większościową i konstytucyjną, wie, co oznaczają zasady demokracji takie jak: wola większości, rządy prawa, ochrona praw mniejszości, wolność słowa, wie, co to są prawa człowieka, wskazuje co najmniej cztery wartości demokratyczne, rozumie pojęcie dobro wspólne, podaje przykładowe sposoby rozwiązywania sporów w demokratycznym państwie, podaje po dwie zalety i wady demokracji, wie, kiedy i gdzie demokracja ma swoje początki, wymienia państwa i przykłady ich osiągnięć, mających wpływ na kształt współczesnej demokracji. objaśnia i uzasadnia na wybranym przykładzie z życia codziennego potrzebę istnienia władzy, wyjaśnia, czym jest państwo, rozumie pojęcia suwerenność, aparat przymusu, objaśnia pojęcia dyktatura, anarchia, krótko charakteryzuje demokrację, dyktaturę i anarchię jako systemy organizacji społeczeństwa, zna sposób podejmowania decyzji w państwach totalitarnych, demokratycznych i autorytarnych, podaje przykłady krajów, w których obowiązują te systemy, wskazuje najważniejsze cechy monarchii i republiki, wyjaśnia pojęcie demokracja,, wie, czym różni się demokracja przedstawicielska od bezpośredniej, oraz większościowa od konstytucyjnej (potrafi podać najważniejsze cechy każdej z nich), rozumie pojęcia: pluralizm, rządy prawa,, wyjaśnia, czym są prawa człowieka, podaje co najmniej sześć wartości demokratycznych i tłumaczy, na czym polegają, wie, w jaki sposób rozwiązuje się spory w państwie demokratycznym, podaje najważniejsze jego zdaniem wady i zalety demokracji, podejmuje próbę uzasadnienia własnego zdania, wymienia kamienie milowe współczesnej demokracji wskazuje najważniejsze tradycje demokracji. formułuje argumenty, uzasadniające potrzebę istnienia władzy, w tym władzy państwowej, objaśnia, na czym polega suwerenność zewnętrzna i wewnętrzna państwa, porównuje demokrację bezpośrednią i przedstawicielską, konstytucyjną i większościową, charakteryzuje i próbuje ocenić poznane systemy organizacji społeczeństwa, omawia normy i wartości, obowiązujące w systemach: totalitarnym, autorytarnym i demokratycznym, podejmuje próbę ich oceny, analizuje poszczególne formy ustrojowe na przykładach wybranych państw, wyjaśnia pojęcie demokracja, omawia na przykładach różnice między demokracją bezpośrednią i pośrednią, konstytucyjną i większościową, wymienia najważniejsze zasady demokracji konstytucyjnej i objaśnia, co one oznaczają, podaje podstawowy podział praw człowieka i ich znaczenie we współczesnej demokracji, wskazuje wartości demokratyczne i określa ich znaczenie w życiu jednostki i państwa, zauważa sytuacje, w których wartości demokratyczne stają ze sobą w sprzeczności, podejmuje próbę krytycznej oceny demokracji w oparciu o znajomość wad i zalet tego ustroju, charakteryzuje najważniejsze tradycje demokracji. 5

6 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: porównuje i ocenia w oparciu o przykłady demokrację, dyktaturę i anarchię oraz normy i wartości w systemach: autorytarnym, demokratycznym i totalitarnym; analizuje relacje obywatel- władza w w/w systemach, porównuje poznane formy ustrojowe, porównuje poznane formy demokracji(wskazuje najważniejsze cechy, wady i zalety), omawia znaczenie zasad demokracji, charakteryzuje wartości demokratyczne, podaje przykłady sytuacji, w których stoją one ze sobą w konflikcie, ocenia demokrację, formułuje rzeczowe argumenty, określa historyczny kontekst podstawowych zasad demokracji, charakteryzuje tradycje demokratyczne, podaje najważniejsze wydarzenia dla rozwoju polskiej demokracji. nazywa, omawia i ocenia formy ustrojowe wybranych państw europejskich, omawia cechy różnych ustrojów na przykładach historycznych i współczesnych, ocenia znaczenie zasad demokracji dla funkcjonowania społeczeństwa i jednostki, przewiduje konsekwencje łamania którejś z nich, ilustruje przykładami z życia politycznego współczesnych państw wady i zalety demokracji, wykazuje się szeroką wiedzą na temat kształtowania się współczesnej demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem drogi do demokracji naszego państwa, operuje datami, nazwiskami. AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKIA rozumie pojęcie obywatel,wie, na czym polega różnica między obywatelstwem a narodowością, wymienia, w jaki sposób może stać się obywatelem (prawo ziemi, prawo krwi, nadanie obywatelstwa), wie, kto w Polsce nadaje obywatelstwo, podaje przykładowe prawa i obowiązki, wynikające z posiadania polskiego obywatelstwa- wie, gdzie są one zapisane, wskazuje przykładowe cechy dobrego obywatela, podaje 3 nazwiska postaci współczesnych lub historycznych, będących jego zdaniem wzorami cnót obywatelskich, uzasadnia krótko wybór jednej z nich, wymienia główne podmioty życia publicznego i podaje po jednym przykładzie każdego z nich, rozumie pojęcia sfera prywatna, publiczna, wymienia przykładowe zasady etyczne, obowiązujące w życiu publicznym, rozumie potrzebę ich przestrzegania, podaje przykładowe formy wywierania wpływu na decyzje władz lokalnych i państwowych, wskazuje przykładowe korzyści działań obywatelskich, rozumie pojęcia: stowarzyszenie, fundacja, podaje przykładowe obszary działań stowarzyszeń, wie, ile lat trzeba mieć, aby należeć do stowarzyszenia, wymienia przykładowe stowarzyszenie i fundację o zasięgu krajowym lub działające w jego regionie, wie, czym zajmują się związki zawodowe- podaje przykłady spraw, o które mogą one walczyć, rozumie, na czym polegają poszczególne zasady, obowiązujące w demokratycznych wyborach, potrafi je wymienić, wie, kto w Polsce ma prawo wyborcze, rozumie różnice między biernym a czynny prawem wyborczym, rozumie pojęcie kampania wyborcza, spot, hasło wyborcze, wyjaśnia, czym jest opinia publiczna oraz kogo nazywamy przywódcą opinii, podaje chociaż jeden sposób badania opinii publicznej, wydobywa najważniejsze informacje z wyników prostego sondażu opinii publicznej, rozumie pojęcie środki masowego przekazu, podaje ich najważniejsze rodzaje i funkcje, rozumie, na czym polega stronniczość mediów, wymienia funkcje reklamy. objaśnia, kim jest obywatel, podaje różnice między obywatelstwem a narodowością, wyjaśnia, na czym polegają trzy drogi do posiadania obywatelstwa, wskazuje uprawnienia i obowiązki obywatela, rozumie pojęcia umiejętności i cnoty obywatelskie, wymienia najważniejsze cechy dobrego obywatela, 6

7 podaje 5 nazwisk postaci współczesnych lub historycznych, będących jego zdaniem wzorami cnót obywatelskichuzasadnia wybór dwóch z nich, określa cele działania przykładowych podmiotów życia publicznego, odróżnia sprawy prywatne od kwestii publicznych, wymienia przykładowe zasady etyczne, obowiązujące w życiu publicznym, próbuje wskazać skutki ich nieprzestrzegania, wyjaśnia na przykładach sposoby wpływania obywateli na decyzje władz na szczeblu lokalnym i państwowym, wskazuje obszary działania dwóch znanych mu stowarzyszeń i fundacji, wyjaśnia pojęcia: stowarzyszenie, organizacja pozarządowa, statut, fundacja, wie, jak dzielimy stowarzyszenia, wymienia podstawowe zadania i możliwości związków zawodowych, podaje przykłady związków zawodowych, działających w Polsce, rozumie pojęcia komisja trójstronna, NSZZ Solidarność, OPZZ, objaśnia, na czym polegają poszczególne zasady demokratycznych wyborów, wyjaśnia różnice między biernym a czynnym prawem wyborczym, wie, czym powinien się kierować obywatel, podejmując decyzje wyborcze, rozumie, czym jest kampania wyborcza i jakie są jej cele, rozumie pojęcia populacja, ankieta, respondent, sonda, potrafi wymienić dwa sposoby badania opinii publicznej, wskazuje najważniejsze czynniki, kształtujące opinię publiczną, odczytuje wyniki sondażu opinii publicznej, wymienia funkcje środków masowego przekazu w życiu obywateli, wymienia rodzaje mediów, wyszukuje informacje na zadany temat w różnych mediach, rozumie pojęcie pluralizm mediów, omawia funkcje reklamy, podaje przykład wpływu reklamy na odbiorcę, dostrzega perswazję i manipulację w reklamie, objaśnia, na czym polega stronniczość mediów. omawia prawa i obowiązki obywatelskie, wybiera jego zdaniem najważniejsze i uzasadnia własne zdanie, wskazuje przykładowe umiejętności i cnoty obywatelskie, podaje nazwiska wielkich patriotów- przytacza wydarzenia z ich biografii, świadczące o tym,że są/ byli wielkimi obywatelami, charakteryzuje wybrane podmioty życia publicznego (obszar działania, cele, sposób finansowania), podaje przykładowe problemy ze sfery publicznej, podaje przykładowe skutki łamania norm etycznych w życiu publicznym, omawia na przykładach sposoby wpływania obywateli na decyzje władz lokalnych, państwowych oraz na szczeblu europejskim i światowym, wskazuje korzyści, płynące z aktywności publicznej, wie, jak zakłada się w Polsce stowarzyszenie, wie, co powinien zawierać statut stowarzyszenia, wymienia korzyści, wynikające z działalności stowarzyszeń, wie, jaki wpływ na warunki pracy może mieć działalność związków zawodowych, wie, kiedy pracownicy mogą rozpocząć strajk, podaje różne jego formy, wymienia grupy zawodowe, które nie mogą strajkować, rozumie pojęcia ordynacja wyborcza, okręgi wyborcze, obwodowa komisja wyborcza, listy wyborców, lokal wyborczy, urna wyborcza, wskazuje, czym powinien kierować się obywatel, podejmując decyzje wyborcze, uzasadnia potrzebę udziału w wyborach, wyjaśnia, na czym polegają różne sposoby badania opinii publicznej, definiuje pojęcia sonda, ankieta, respondent, rozumie pojęcia próba losowa, próba reprezentatywna, omawia znaczenie opinii publicznej we współczesnym świecie, odczytuje i stara się interpretować wyniki sondażu opinii publicznej, omawia wybrany tytuł, stację czy portal ze względu na specyfikę przekazu i odbiorców, omawia funkcje oraz wyjaśnia znaczenie mass mediów w życiu obywateli, objaśnia, dlaczego media są nazywane czwartą władzą, analizuje przekaz reklamowy, wskazując elementy perswazji i manipulacji, na przykładach omawia oddziaływanie reklam na ludzi, na wybranym przykładzie obrazuje stronniczość mediów, wyjaśnia, na czym polega pluralizm mediów. 7

8 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: formułuje argumenty, uzasadniające potrzebę posiadania przez obywateli cnót i umiejętności obywatelskich, wie, kim były/ są osoby, których nazwiska zamieszczono w podręczniku (galeria wielkich obywateli XX wieku), objaśnia, jak podmioty życia publicznego współdziałają i konkurują ze sobą w życiu publicznym, formułuje rzeczowe argumenty, przemawiające za koniecznością przestrzegania norm etycznych w życiu publicznym, formułuje argumenty, przekonujące do aktywności publicznej, wskazuje różnice między stowarzyszeniem zwykłym a rejestrowym, charakteryzuje stowarzyszenia i fundacje, działające w jego regionie, wyjaśnia, na czym polega polityczna rola NSZZ Solidarność i OPZZ, ocenia wybory w szkole, klasie pod kątem zgodności z zasadami demokratycznymi, omawia procedurę związaną z organizacją wyborów, posługuje się pojęciami: ordynacja wyborcza, okręgi wyborcze, obwodowa komisja wyborcza, listy wyborców, lokal wyborczy, urna wyborcza, formułuje argumenty, przemawiające za udziałem w wyborach, krytycznie analizuje ulotki, hasła i spoty wyborcze, wyjaśnia znaczenie środków masowego przekazu w kształtowaniu opinii publicznej, interpretuje wyniki sondażu, ocenia znane formy badania opinii publicznej pod kątem wiarygodności wyników, sporządza pytania do ankiety, dokonuje klasyfikacji mediów ze względu na specyfikę przekazu, wskazuje te o najsilniejszym oddziaływaniu i uzasadnia swój wybór, wyjaśnia, dlaczego pluralizm mediów jest ważny, wskazuje czynniki, mające wpływ na wiarygodność mediów, porównuje informacje przedstawione w różnych mediach, krytycznie analizuje przekaz reklamowy, podaje sposoby obrony przed manipulacją. samodzielnie poszukuje informacji o zasługach wielkich obywateli XX wieku- wzbogaca listę zamieszczoną w podręczniku o nowe nazwiska, samodzielnie tropi przypadki łamania zasad etycznych w życiu publicznym, śledzi i krytycznie ocenia działania podmiotów życia publicznego, wskazuje przykłady spraw publicznych na szczeblu lokalnym, państwowym, europejskim i światowym, które rozwiązano dzięki aktywności publicznej obywateli, zna historię Solidarności, omawia jej rolę w kształtowaniu się suwerenności Polski, podaje przykłady działań, podejmowanych aktualnie przez związki zawodowe i ocenia ich skuteczność, współorganizuje wybory w klasie, szkole, dba o zachowanie demokratycznych zasad podczas głosowania, objaśnia różnice między ordynacją większościową a proporcjonalną, śledzi wywiązywania się władzy z obietnic wyborczych, dostrzega w hasłach wyborczych elementy manipulacji ocenia etyczny wymiar kampanii wyborczych, ocenia rolę opinii publicznej w państwie demokratycznym, sporządza pytania do ankiety i wybiera grupę reprezentatywną do badań sondażowych w szkole lub swojej miejscowości (przeprowadza badanie, opracowuje wyniki i wyciąga wnioski), wskazuje techniki perswazyjne w przekazie reklamowym, krytycznie odbiera informacje z różnych środków masowego przekazu, ocenia ich wiarygodność, formułuje własne niezależne poglądy. NARÓD I PATRIOTYZM odpowiada na pytanie, co dla niego znaczy być Polakiem lub członkiem innej wspólnoty narodowej, rozumie pojęcia naród, państwo, wskazuje podstawowe różnice między obywatelstwem a narodowością, wie, co to jest Polonia i podaje przykłady państw, w których żyją Polacy, rozumie pojęcie stereotyp, dostrzega ich negatywne oddziaływanie na relacje między ludźmi i narodami, 8

9 wie, co to jest mniejszość narodowa, potrafi wymienić przykłady mniejszości narodowych, mieszkających w Polsce i krótko scharakteryzować jedną z nich, rozumie pojęcie patriotyzm, rozpoznaje przykłady postawy patriotycznej, podaje przykłady więzi, łączących go z wielką i małą ojczyzną, rozumie pojęcie Holokaust, wie, że był on konsekwencją skrajnego nacjonalizmu. wymienia czynniki kształtujące naród, rozumie pojęcie tożsamość narodowa, omawia najważniejsze różnice między obywatelstwem a narodowością, objaśnia, co to jest Polonia i wymienia największe skupiska Polaków, podaje przykłady stereotypów narodowych, dostrzega ich negatywny wpływ na relacje między narodami, wyjaśnia, co to są mniejszości narodowe, wymienia przykłady mniejszości narodowych, mieszkających w Polsce, podaje najważniejsze prawa mniejszości narodowych, charakteryzuje jedną z nich, wyjaśnia, na czym jego zdaniem polega patriotyzm, rozumie pojęcia nacjonalizm, szowinizm, wskazuje konsekwencje nacjonalizmu. podaje sposoby nabycia obywatelstwa, obowiązki i przywileje wynikające z jego posiadania, wymienia państwa, w których żyje najwięcej Polaków, podaje i omawia najczęstsze przyczyny emigracji, podaje przykłady podtrzymywania więzi z ojczyzną przez Polonię za granicą, wyjaśnia wpływ stereotypów na relacje między narodami, wymienia mniejszości narodowe i etniczne mieszkające w Polsce, podaje przykłady stereotypów, dotyczących mieszkających w Polsce mniejszości narodowych, omawia na własnym przykładzie więzi, łączące go z wielką i małą ojczyzną, wie, czym charakteryzuje się postawa kosmopolityczna, szowinistyczna i nacjonalistyczna, odwołując się do Holokaustu omawia skutki skrajnego nacjonalizmu. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: dyskutuje na temat roli wspólnoty narodowej w życiu człowieka, potrafi połączyć zjawisko emigracji Polaków z wydarzeniami w kraju, omawia na przykładach historycznych i współczesnych wpływ stereotypów na relacje między narodami, poszukuje informacji, które obalałyby wybrane stereotypy, porównuje postawę patriotyczną z kosmopolityzmem, szowinizmem i nacjonalizmem, uzasadnia, że można być jednocześnie Polakiem i Europejczykiem, omawia postawy patriotyczne na przykładach wybranych postaci historycznych i współczesnych, na podstawie wiadomości na temat Holokaustu i innych zbrodni przeciw ludzkości przedstawia skutki skrajnego nacjonalizmu. omawia przyczyny fal emigracji Polaków w kontekście sytuacji politycznej i ekonomicznej Polski, podaje sposoby rozwiązania problemu funkcjonowania uprzedzeń i stereotypów, rozpoznaje przejawy nacjonalizmu, kosmopolityzmu, szowinizmu we współczesnym świecie, krytycznie ocenia w/w postawy, dostrzegając płynące z nich zagrożenia. 9

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Semestr I Wymienia główne źródła, z których można czerpać informacje na tematy związane z życiem publicznym. Wyjaśnia, co to jest samorząd szkolny.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie II gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych JA I MOJE OTOCZENIE, NARÓD

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie zintegrowany z serią KOSS. Część pierwsza

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie zintegrowany z serią KOSS. Część pierwsza Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie zintegrowany z serią KOSS Część pierwsza Przykładowe wymagania na oceny z zakresu podstawowego (na ocenę dopuszczająca i dostateczną) oraz z zakresu ponadpodstawowego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wymienia główne źródła, z których można czerpać informacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa II

Wymagania edukacyjne klasa II Wymagania edukacyjne klasa II I. Człowiek i społeczeństwo 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE DZIAŁ OCENA OCENA OCENA OCENA OCENA Ocena CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA niedostateczna Podstawowe Uczeń opanował wszystkie

Bardziej szczegółowo

Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej WYMAGANIA EDUKACYJNE

Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej WYMAGANIA EDUKACYJNE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej WYMAGANIA EDUKACYJNE ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE określić, z jakich źródeł informacji w konkretnych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013. Piotr Szlachetko

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013. Piotr Szlachetko Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013 Piotr Szlachetko UWAGA! Podczas zajęć KOSS nie będę oceniał poglądów uczniów i ich przekonań, stosunku do wydarzeń, zjawisk czy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WOS-u W UJĘCIU OPERAYJNO CZYNNOŚCIOWYM KL. II

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WOS-u W UJĘCIU OPERAYJNO CZYNNOŚCIOWYM KL. II WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WOS-u W UJĘCIU OPERAYJNO CZYNNOŚCIOWYM KL. II Dział I: PODSTAWOWE OBYWATELSKIE a) uczeń pamięta: - z jakich źródeł informacji w konkretnych sytuacjach należy korzystać; - zasady

Bardziej szczegółowo

omawia zasady komunikowania się i współpracy w grupie, - charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą, jako małe grupy społeczne,

omawia zasady komunikowania się i współpracy w grupie, - charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą, jako małe grupy społeczne, Dział I. Podstawowe umiejętności obywatelskie. Ocena dopuszczająca - zna pojęcia: społeczeństwo, wspólnota, zbiorowość, więzi i role społeczne, obywatel, obywatelstwo, grupa społeczna, potrzeba, wolontariat,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 1b i 1c Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 1b i 1c Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 1b i 1c Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015 mgr Agnieszka Żurek KRYTERIA OCEN Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża. własne zdanie w wy branych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża. własne zdanie w wy branych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III etap edukacyjny I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I Dział: CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE nie potrafi sformułować jasnej na tematy poruszane na jego postawa na jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy wymienia rodzaje grup

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o:

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: - program nauczania zgodny z z nową podstawą programową - obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

WOS - KLASA I. umieć wyrażać (wypowiadać) własne zdanie w prosty sposób oraz je uzasadniać (chociaż dwoma argumentem)

WOS - KLASA I. umieć wyrażać (wypowiadać) własne zdanie w prosty sposób oraz je uzasadniać (chociaż dwoma argumentem) WOS - KLASA I Ocena dopuszczający wskazać chociaż jeden przykład cech, które mogą świadczyć o tym, że osoba jest dobrym obywatelem wymienić chociaż jeden przykład osób, które są dobrymi obywatelami podać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2013/2014. Piotr Szlachetko

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2013/2014. Piotr Szlachetko Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2013/2014 Piotr Szlachetko Wolne miejsce na odwrocie to miejsce na notatki. Plan może ulec zmianie ze względu na potrzeby szkoły. 1. Wystawianie ocen:

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć I. Standardy osiągnięć ucznia: Klasa II -Wymagania na poszczególne oceny Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań

Bardziej szczegółowo

polega wartość i - wymienia funkcje rola rodziny oraz rodziny

polega wartość i - wymienia funkcje rola rodziny oraz rodziny Wymagania podstawowe: oceny - dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny - dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga: Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Antoniny Prorokowej w Rajbrocie. Przedmiotowe Zasady Oceniania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie

Publiczne Gimnazjum im. Antoniny Prorokowej w Rajbrocie. Przedmiotowe Zasady Oceniania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie Publiczne Gimnazjum im. Antoniny Prorokowej w Rajbrocie Przedmiotowe Zasady Oceniania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie 1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: sprawdziany podsumowujące dane partie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla przedmiotu WOS z wykładowym językiem angielskim.

Wymagania edukacyjne dla przedmiotu WOS z wykładowym językiem angielskim. Wymagania edukacyjne dla przedmiotu WOS z wykładowym językiem angielskim. Na ocenę bardzo dobrą : 2. Uczeń potrafi określić swoją tożsamość oraz opisać swój styl życia. 3. Rozpoznaje własne potrzeby i

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny:

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: OCENA ZAGADNIENIA Celujący Uczeń opanował następujące pojęcia: uzasadnia znaczenie nadrzędności Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum. Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum. Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji Człowiek jako istota społeczna Podstawowe umiejętności + wiedza (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Uczeń: wymienia osiągnięcia cywilizacyjne ludzi na

Bardziej szczegółowo

Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie

Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE Podstawowe umiejętności w grupie. Uczeń: 1. omawia i stosuje zasady

Bardziej szczegółowo

uczeń na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą

uczeń na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą PLAN WYNIKOWY TREŚCI NAUCZANIA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), zgodnego z nową podstawą kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum Temat lekcji Człowiek jako istota społeczna WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum Liczba godzin Podstawowe umiejętności + wiedza (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Uczeń: Człowiek

Bardziej szczegółowo

2. wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;

2. wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji; Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), zgodnego z podstawą kształcenia ogólnego określonej w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

4) Być obywatelem. a)wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć,

4) Być obywatelem. a)wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela Treści nauczania gimnazjum Wiedza o społeczeństwie Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej

Bardziej szczegółowo

- zna zasady oceniania na lekcjach wos-u, PSO, forma pracy, metoda nauczyciela. - zna wymagania edukacyjne na poszczególne pracy, praca

- zna zasady oceniania na lekcjach wos-u, PSO, forma pracy, metoda nauczyciela. - zna wymagania edukacyjne na poszczególne pracy, praca 1. Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i przedmiotowym systemem oceniania. ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNY (zgodny z nową podstawą programową) WOS wg programu KOSS Klasa I gimnazjum Rok szkolny 2010/2011 TEMAT

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II - III 1. Podstawowe umiejętności obywatelskie. 1.1. Dopuszczający: 1. wymienić najważniejsze cechy dobrego obywatela, - wyjaśnić, jaką rolę odgrywają w ludzkim życiu więzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II (nowa podstawa programowa)

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II (nowa podstawa programowa) Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOT: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE OCENA: WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE Niedostateczny Ocenę niedostateczną otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU GOSPODARCZYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU GOSPODARCZYM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE zgodnie z WSO ZS w Augustowie 1. Ustala się następujące kryteria na poszczególne stopnie: MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM ROK NAUKI I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM ROK NAUKI I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM ROK NAUKI I I. Przedmiotem oceny są: - wiadomości i umiejętności, - zaangażowanie w proces nauczania-uczenia się (aktywność). II. Sposoby

Bardziej szczegółowo

PSO z przedmiotu wiedza o społeczeństwie kl. II

PSO z przedmiotu wiedza o społeczeństwie kl. II Ocena niedostateczna PSO z przedmiotu wiedza o społeczeństwie kl. II pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć, nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE W części pierwszej wymienione są wymagania zgodnie z układem treści podręcznika,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WOS -klasa druga gimnazjum

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WOS -klasa druga gimnazjum WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WOS -klasa druga gimnazjum Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I III G

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I III G PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I III G DO PROGRAMU WCZORAJ I DZIŚ WYDAWNICWO NOWA ERA I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: 1. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje

Bardziej szczegółowo

Klasa V Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella wymagania edukacyjne ;rok szkolny 2015/2016 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Klasa V Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella wymagania edukacyjne ;rok szkolny 2015/2016 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Klasa V Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella wymagania edukacyjne ;rok szkolny 2015/2016 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Człowiek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III gimnazjum, autor: T. Kowalewska, wyd. Nowa Era Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

KOSS autorzy; Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska- Kwiręg Rok szkolny 2015/16

KOSS autorzy; Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska- Kwiręg Rok szkolny 2015/16 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II GIMNAZJUM Z WOS u KOSS autorzy; Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska- Kwiręg Rok szkolny 2015/16 ROZDZIAŁ I: PODSTAWOWE UMIEJETNOŚCI OBYWATELSKIE określa, z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACUJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA I.

WYMAGANIA EDUKACUJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA I. Ocena celująca: WYMAGANIA EDUKACUJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA I. uczeń charakteryzuje się bogatą, znacznie wykraczającą poza wymagania programowe, wiedzą związaną z tematyką przedmiotu, korzysta

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z wiedzy o społeczeństwie kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z wiedzy o społeczeństwie kl. II Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć, nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych niezbędnych do dalszego kształcenia, nie potrafi wykonać prostego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I Temat lekcji Człowiek jako istota społeczna Liczba godzin Podstawowe umiejętności + wiedza (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Uczeń: Człowiek w społeczeństwie 1 wymienia osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny mgr Anna Rajda

Wiedza o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny mgr Anna Rajda samoocena, samorealizacja, autorytet - dokonuje samooceny - tłumaczy, czym jest styl życia - podaje przykłady aktywnego i biernego spędzania wolnego czasu Wiedza o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową WYMAGANIA EDUKACYJNE : Uczeń powinien umieć: określić, z jakich źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: niezapowiedziane kartkówki (trzy ostatnie lekcje, kartkówek nie poprawiamy), sprawdziany po

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: - wyjaśnia terminy: samoocena, samorealizacja, autorytet - dokonuje samooceny - tłumaczy, czym jest styl

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 1

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 1 Wymagania podstawowe UCZEŃ: - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm, autorytet - wymienia elementy tożsamości - odróżnia tożsamość osobistą od społecznej - dokonuje samooceny

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Szkole Podstawowej historia / opracowany na podstawie Programów nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w

Przedmiotowy system oceniania w Szkole Podstawowej historia / opracowany na podstawie Programów nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w Przedmiotowy system oceniania w Szkole Podstawowej historia / opracowany na podstawie Programów nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w klasach IV VI :,,Wehikuł czasu,,,historia wokół nas / Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie II gimnazjum

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Temat lekcji 1. Jak będziemy pracować na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w klasie II G? Zapoznanie z treściami nauczania,

Bardziej szczegółowo

WOS WYMAGANIA EDUKACYJNE :

WOS WYMAGANIA EDUKACYJNE : WOS WYMAGANIA EDUKACYJNE : ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE określić, z jakich źródeł informacji w konkretnych sytuacjach należy korzystać; wskazać opinie i fakty w wypowiedziach dotyczących

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Cele kształcenia - wymagania ogólne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I. Wiedza i rozumienie. Uczeń: 1) wyjaśnia podstawowe prawidłowości życia społecznego, w tym funkcjonowania grup społecznych oraz społeczności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie II Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie II Temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: 1. Ja, czyli kto? - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa I gimnazjum JA I MOJE OTOCZENIE - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm, autorytet - wymienia elementy tożsamości -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dostosowane do nowej Podstawy Programowej KLASA I

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dostosowane do nowej Podstawy Programowej KLASA I Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dostosowane do nowej Podstawy Programowej KLASA I Rozdział I: Ja i moje otoczenie Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą Wymagania podstawowe na ocenę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z wiedzy o społeczeństwie. Kl. II gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z wiedzy o społeczeństwie. Kl. II gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z wiedzy o społeczeństwie Kl. II gimnazjum (pierwszy rok nauczania przedmiotu) Stopień niedostateczny Uczeń nie opanował minimum programowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.2 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II?

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.2 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II? WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.2 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II? 2. Jak być sobą w grupie? Rozmowa i dyskusja. 3. Współpraca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w klasie I gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie II

Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie II Temat lekcji Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie II Wymagania podstawowe Uczeń: Rozdział I: Ja i moje otoczenie 1. Ja, czyli kto? - wyjaśnia terminy:

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie Plan wynikowy 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze elementy osobowości człowieka I. Człowiek i

Bardziej szczegółowo

Wymagania według podstawy programowej. występuje, oraz związane z nimi oczekiwania. w grupie 2.4) rozpoznaje role społeczne, w których

Wymagania według podstawy programowej. występuje, oraz związane z nimi oczekiwania. w grupie 2.4) rozpoznaje role społeczne, w których Plan wynikowy I. Człowiek i społeczeństwo 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze elementy osobowości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie do klasy II

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie do klasy II Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie do klasy II Część Temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Liczba godzin. Ja, czyli kto? - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny- kl.i

Wymagania na poszczególne oceny- kl.i Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Wymagania na poszczególne oceny- kl.i Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE GIMNAZJUM NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak 1. Ucznia ocenia nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wspólnie z uczniami.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu WOS dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2017/18 Nauczyciel: mgr Ewa Żychlińska

Wymagania edukacyjne z przedmiotu WOS dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2017/18 Nauczyciel: mgr Ewa Żychlińska Wymagania edukacyjne z przedmiotu WOS dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2017/18 Nauczyciel: mgr Ewa Żychlińska A. Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO. Wymagania edukacyjne. Uczeń:

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO. Wymagania edukacyjne. Uczeń: Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO Wymagania edukacyjne podstawowe ponadpodstawowe Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza zna pojęcie osobowości człowieka; wymienia mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Wymagania do przedmiotu Etyka w gimnazjum, zgodne z nową podstawą programową.

Wymagania do przedmiotu Etyka w gimnazjum, zgodne z nową podstawą programową. Wymagania do przedmiotu Etyka w gimnazjum, zgodne z nową podstawą programową. STANDARDY OSIĄGNIĘĆ: Rozwój osobowy i intelektualny uczniów wynikający z ich uczestnictwa w zajęciach etyki podążając za przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: 1. Ja, czyli kto? - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm, autorytet - wymienia elementy tożsamości - odróżnia tożsamość osobistą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie I gimnazjum zintegrowane z serią Dziś i jutro

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie I gimnazjum zintegrowane z serią Dziś i jutro Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie I gimnazjum zintegrowane z serią Dziś i jutro Temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Rozdział I: Ja i moje otoczenie. Ja, czyli kto? - wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

- omawia różnice pomiędzy aktywnym i biernym stylem życia - wskazuje współczesne autorytety

- omawia różnice pomiędzy aktywnym i biernym stylem życia - wskazuje współczesne autorytety Rozkład materiału i wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa Dziś i jutro WYMAGANIA OGÓLNE: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Dziś i jutro 1 klasy drugiej

Szczegółowe wymagania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Dziś i jutro 1 klasy drugiej Szczegółowe wymagania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Dziś i jutro 1 klasy drugiej Opracowano na podstawie materiałów wydawnictwa Nowa Era autorstwa mgr Macieja Batorskiego Temat lekcji Wymagania

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: przy pomocy nauczyciela jest w stanie wykonać proste polecenia ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, które są konieczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I i II OCENA CELUJĄCA OCENA NIEDOSTATECZNA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I i II OCENA CELUJĄCA OCENA NIEDOSTATECZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I i II OCENA CELUJĄCA Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza podstawę programową z wybranych dziedzin wiedzy o społeczeństwie. Uczestniczy w

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 2 Kamilla Jaśnikowska-Toboła Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 2 Zakres wymagań I. Człowiek i społeczeństwo 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I Jednostka lekcyjna 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności potrafi określić najważniejsze elementy osobowości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III. Ocena celująca: uczeń charakteryzuje się bogatą, znacznie wykraczającą poza wymagania programowe, wiedzą związaną z tematyką przedmiotu, korzysta

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska Temat (rozumiany jako lekcja) 1.1. Etapy projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Wiedzy o Społeczeństwie w kl. I

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Wiedzy o Społeczeństwie w kl. I Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Wiedzy o Społeczeństwie w kl. I I) Cele kształcenia wymagania ogólne. 1.Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY 1. Obywatelstwo polskie i unijne - wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelstwo, społeczeństwo obywatelskie, - wymienia dwa podstawowe sposoby nabywania obywatelstwa (prawo

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Moduł: Wychowanie obywatelskie

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Moduł: Wychowanie obywatelskie WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Moduł: Wychowanie obywatelskie Ocena niedostateczna nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych niezbędnych do dalszego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne. Przedmiot: Ekonomia w praktyce

Szczegółowe wymagania edukacyjne. Przedmiot: Ekonomia w praktyce Szczegółowe wymagania edukacyjne Przedmiot: Ekonomia w praktyce ocena dopuszczająca uczeń ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra wyszukuje informacje niezbędne i dodatkowe dotyczące działalności

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. klasa 2

Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. klasa 2 Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum klasa 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Rozdział I: Ja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie kl. II gimnazjum. - wyjaśnia terminy:

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie kl. II gimnazjum. - wyjaśnia terminy: Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad sobą - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu - samorealizacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III 2 Roczny plan pracy Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III Temat lekcji 1. Konstytucja wyjaśnia terminy: konstytucja, preambuła, trójpodział władzy, suwerenność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego Juno w Piastowie 05-820 Piastów, ul. Pułaskiego 6/8 e-mail: g1piast@wp.pl Tel.\ faks: 22 7234748 Dyrektor: mgr Wanda Wojtczuk Certyfikaty: Szkoła z klasą, Szkoła

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Rozdział IV: Mój udział w życiu gospodarczym Temat lekcji 1. Po co ludziom

Bardziej szczegółowo

tożsamość, konsumpcjonizm - wymienia elementy tożsamości - odróżnia tożsamość osobistą od społecznej - charakteryzuje własny

tożsamość, konsumpcjonizm - wymienia elementy tożsamości - odróżnia tożsamość osobistą od społecznej - charakteryzuje własny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad sobą - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu - samorealizacja

Bardziej szczegółowo