WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 4 ROK SZKOLNY 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 4 ROK SZKOLNY 2015/2016"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 4 ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE I. Liczby i działania. Śródroczne Roczne pamięciowo mnożyć liczby jednocyfrowe przez dwucyfrowe w zakresie 100 pamięciowo dzielić liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe lub dwucyfrowe w zakresie 100 pomniejszać lub powiększać liczbę n razy pomniejszać liczby o liczby naturalne interpretować liczby naturalne na osi liczbowej znać pojęcie reszty z dzielenia znać zapis potęgi znać kolejność wykonywania działań, gdy nie występują nawiasy obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych dwudziałaniowych bez użycia nawiasów umieć wykonywać porównywanie różnicowe dopełniać składniki do określonej wartości obliczać odjemną (lub odjemnik) mając daną różnicę i odjemnik (lub odjemną) sprawdzać poprawność wykonania działania rozwiązywać zadania tekstowe jednodziałaniowe umieć wykonywać porównywanie ilorazowe obliczać jeden z czynników, mając dane iloczyn i drugi czynnik obliczać dzielną (lub dzielnik), mając dane iloraz i dzielnik (lub dzielną) wiedzieć, że reszta jest mniejsza od dzielnika wykonywać dzielenie z resztą rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące porównań różnicowych i ilorazowych znać pojęcie potęgi II i III stopnia znać kolejność wykonywania działań, gdy występują nawiasy obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych dwudziałaniowych z uwzględnieniem kolejności działań i nawiasów przedstawiać na osi liczby naturalne spełniające określone warunki dodawać i odejmować wyrażenia dwumianowane 1

2 sprawdzać poprawność wykonania dzielenia z resztą rozwiązywać zadania tekstowe: wielodziałaniowe rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia z resztą znać związek potęgi z iloczynem obliczać kwadraty i sześciany liczb kolejność wykonywania działań, gdy występują nawiasy i potęgi obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych wielodziałaniowych z uwzględnieniem kolejności działań, nawiasów i potęg tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać ich wartości zapisywać podane słownie wyrażenia arytmetyczne i obliczać ich wartości układać zadania z treścią do podanych wyrażeń arytmetycznych odczytywać współrzędne punktów na osi liczbowej ustalać jednostkę na osi liczbowej na podstawie danych współrzędnych rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia z resztą rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące porównań różnicowych i ilorazowych zapisywać liczby w postaci potęg rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące potęg wstawiać nawiasy tak, by otrzymywać żądane wyniki stosować zasady dotyczące kolejności wykonywania działań ustalać jednostkę na osi liczbowej na podstawie danych współrzędnych Biegle posługiwać się zdobytą wiedzą. II. Systemy zapisywania liczb znać zależność wartości cyfry od jej położenia w liczbie znać dziesiątkowy system pozycyjny znać różnicę między cyfrą a liczbą zapisywać liczbę za pomocą cyfr porównywać liczby czytać liczby zapisane cyframi zapisywać liczby słowami znać algorytm dodawania i odejmowania dziesiątkami, setkami, tysiącami dodawać i odejmować liczby z zerami na końcu mnożyć i dzielić przez 10,100,1000 znać zależności pomiędzy podstawowymi jednostkami długości 2

3 zamieniać długości wyrażane w różnych jednostkach znać zależności pomiędzy podstawowymi jednostkami masy możliwość stosowania różnorodnych jednostek masy znać pojęcia: masa brutto, netto, tara zamieniać masy wyrażane w różnych jednostkach dokonywać podziału roku na kwartały, miesiące i dni posługiwać się zegarami zwykłymi i elektronicznymi znać rzymski system zapisywania liczb w zakresie 30 stosować cyfry rzymskie do zapisywania godzin i wieków porównywać sumy i różnice nie wykonując działań możliwość stosowania różnorodnych jednostek długości porównywać odległości wyrażane w różnych jednostkach posługiwać się jednostkami długości stosownie do potrzeb porównywać masy ciał wyrażane w różnych jednostkach posługiwać się jednostkami masy stosownie do potrzeb znać ilości dni w poszczególnych miesiącach podział na tygodnie, doby, godziny, minuty i sekundy oraz zależności pomiędzy nimi znać pojęcie wieku określić, który to wiek obliczanie upływu czasu związane z kalendarzem obliczanie upływu czasu związane z zegarem liczby w zakresie do 30 zapisane w systemie rzymskim przedstawiać w systemie dziesiątkowym, a zapisane w systemie dziesiątkowym przedstawiać w systemie rzymskim stosować cyfry rzymskie do zapisywania dat zapisywać liczby, których cyfry spełniają podane warunki podawać liczby największe i najmniejsze w zbiorze skończonym mnożyć i dzielić przez liczby z zerami na końcu zapisywać wyrażenia dwumianowane przy pomocy jednej jednostki oraz przedstawiać odległości będące ich wielokrotnościami zapisywać wyrażenia dwumianowane przy pomocy jednej jednostki oraz przedstawiać masy będące ich wielokrotnościami obliczać łączną masę ciał wyrażoną w różnych jednostkach zapisywać wyrażenia dwumianowane przy pomocy jednej jednostki wykorzystywanie obliczeń upływu czasu w praktycznych sytuacjach rozwiązywać zadania tekstowe związane kalendarzem, czasem, jednostkami długości i masy, monetami i banknotami Biegle posługiwać się zdobytą wiedzą. III. Działania pisemne. 3

4 znać algorytm dodawania pisemnego dodawać pisemnie liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego i z przekraczaniem jednego progu dziesiątkowego powiększać liczby o liczby naturalne znać algorytm odejmowania pisemnego odejmować pisemnie liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego i z przekraczaniem jednego progu dziesiątkowego znać algorytm mnożenia pisemnego przez liczby jednocyfrowe mnożyć pisemnie liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe znać algorytm dzielenia pisemnego przez liczby jednocyfrowe dzielić pisemnie liczby wielocyfrowe przez jednocyfrowe znać kolejność wykonywania działań, gdy nie występują nawiasy dodawać pisemnie liczby z przekraczaniem kolejnych progów dziesiątkowych obliczać odjemną, mając dane różnicę i odjemnik odtwarzać brakujące cyfry w dodawaniu i odejmowaniu pisemnym rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego porównywanie różnicowe odejmować pisemnie liczby z przekraczaniem kolejnych progów dziesiątkowych sprawdzać poprawność odejmowania pisemnego obliczać odjemnik, mając dane różnicę i odjemną obliczać jeden ze składników, mając dane sumę i drugi składnik mnożyć pisemnie liczby wielocyfrowe przez jednocyfrowe obliczać dzielną, mając dane dzielnik i iloraz znać algorytm mnożenia pisemnego przez liczby zakończone zerami mnożyć pisemnie przez liczby zakończone zerami znać algorytm mnożenia pisemnego liczb wielocyfrowych mnożyć pisemnie liczby wielocyfrowe sprawdzać poprawność dzielenia pisemnego wykonywać dzielenie z resztą obliczać jeden z czynników, mając dane iloczyn i drugi czynnik znać algorytm dzielenia pisemnego przez liczby wielocyfrowe kolejność wykonywania działań, gdy występują nawiasy obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych dwudziałaniowych z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań i nawiasów rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia pisemnego odtwarzać brakujące cyfry w mnożeniu pisemnym odtwarzać brakujące cyfry w dzieleniu pisemnym dzielić pisemnie przez liczby wielocyfrowe kolejność wykonywania działań, gdy występują nawiasy i potęgi obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych wielodziałaniowych z 4

5 uwzględnieniem kolejności wykonywania działań, nawiasów i potęg tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać ich wartości uzupełniać brakujące liczby w wyrażeniach arytmetycznych tak, by otrzymać ustalone wyniki układać zadania z treścią do podanych wyrażeń arytmetycznych rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia pisemnego wstawiać nawiasy tak, by otrzymać żądane wyniki stosować zasady dotyczące kolejności wykonywania działań rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem działań łącznych Biegle posługiwać się zdobytą wiedzą. IV. Figury geometryczne. znać pojęcia: prosta, półprosta, odcinek, łamana rozpoznawać podstawowe figury geometryczne kreślić podstawowe figury geometryczne znać pojęcia prostych prostopadłych i odcinków prostopadłych znać pojęcia prostych równoległych i odcinków równoległych kreślić proste i odcinki prostopadłe i równoległe na papierze w kratkę rozpoznawać proste i odcinki prostopadłe i równoległe znać jednostki długości znać zależności pomiędzy jednostkami długości znać możliwość stosowania różnorodnych jednostek długości zamieniać jednostki długości mierzyć długości odcinków kreślić odcinki danej długości porównywać długości odcinków znać pojęcie kąta znać rodzaje kątów: prosty, ostry, rozwarty rozróżniać poszczególne rodzaje kątów kreślić poszczególne rodzaje kątów znać jednostkę miary kąta mierzyć kąty w skali stopniowej znać pojęcia: prostokąt, kwadrat kreślić prostokąt, kwadrat o danych wymiarach lub przystający do danego na papierze w kratkę wyróżniać spośród czworokątów prostokąty i kwadraty wskazywać równoległe i prostopadłe boki prostokąta i kwadratu kreślić przekątne prostokąta i kwadratu sposób obliczania obwodów prostokątów i kwadratów obliczać obwody prostokąta i kwadratu znać pojęcia koła i okręgu znać elementy koła i okręgu wskazywać poszczególne elementy w okręgu i w kole 5

6 kreślić koło i okrąg o danym promieniu wyróżniać spośród figur płaskich koła i okręgi kreślić łamane spełniające dane warunki znać i stosować zapis symboliczny prostych prostopadłych i równoległych kreślić proste i odcinki prostopadłe i równoległe na papierze gładkim mierzyć długość łamanej kreślić łamane o danej długości kreślić łamane spełniające dane warunki znać elementy budowy kąta kreślić kąty o danej mierze stopniowej określać miarę stopniową poszczególnych rodzajów kątów znać własności boków i przekątnych prostokąta i kwadratu kreślić prostokąt, kwadrat o danych wymiarach lub przystający do danego na papierze gładkim obliczać bok kwadratu przy danym obwodzie zależność między długością promienia i średnicy różnicę między kołem i okręgiem kreślić koło i okrąg przystające do danego znać pojęcia skali na planie i mapie kreślić odcinki w skali znać rodzaje kątów: pełny, półpełny rozróżniać poszczególne rodzaje kątów kreślić poszczególne rodzaje kątów określać miarę stopniową poszczególnych rodzajów kątów obliczać bok prostokąta przy danym obwodzie i długości drugiego boku rozwiązywać zadania na obliczanie obwodów prostokątów i kwadratów kreślić prostokąty i okręgi w skali obliczać długości odcinków w skali lub w rzeczywistości obliczać skalę określać wzajemne położenia prostych i odcinków na płaszczyźnie rozwiązywać zadania tekstowe związane z prostopadłością i równoległością prostych rozwiązywać zadania związane z zegarem rozwiązywać zadania związane z podziałem kątów na części obliczać miary kątów przyległych kreślić czworokąt o danych kątach kreślić prostokąty mając dane mniej niż 4 wierzchołki rozwiązywać złożone zadania związane z kołem, okręgiem, prostokątem i kwadratem 6

7 zastosować skalę do sporządzania planu powiększać lub pomniejszać figury przy danej skali Biegle posługiwać się zdobytą wiedzą. V. Ułamki zwykłe znać jednostki monetarne, masy i długości znać pojęcie ułamka jako części całości znać budowę ułamka zwykłego znać pojęcie ułamka jako wynik podziału całości na równe części zapisywać słownie ułamek zwykły stosować odpowiedniości: dzielna licznik, dzielnik mianownik, znak dzielenia kreska ułamkowa porównywać ułamki zwykłe o równych mianownikach pojęcie liczby mieszanej zapisywać słownie liczby mieszane pojęcie ułamka jako ilorazu dwóch liczb naturalnych znać sposób dodawania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach dodawać ułamki zwykłe o tych samych mianownikach znać sposób odejmowania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach odejmować ułamki zwykłe o tych samych mianownikach znać sposób mnożenia ułamków przez liczby naturalne mnożyć ułamki przez liczby naturalne opisywać część figury lub zbioru skończonego za pomocą ułamka zaznaczać określoną ułamkiem część figury lub zbioru skończonego przedstawiać ułamek zwykły na osi liczbowej odczytywać współrzędne ułamków na osi liczbowej znać pojęcie ułamka nieskracalnego pojęcia skracania i rozszerzania ułamków zwykłych skracać (rozszerzać) ułamki zwykłe, mając daną liczbę, przez którą trzeba podzielić (pomnożyć) licznik i mianownik sposób porównywania ułamków o równych licznikach lub mianownikach porównywać ułamki zwykłe o równych licznikach zaznaczać liczby mieszane na osi liczbowej odczytywać współrzędną liczbę mieszaną na osi liczbowej znać pojęcie ułamków właściwych i niewłaściwych odróżniać ułamki właściwe od niewłaściwych zamieniać całości na ułamki niewłaściwe zaznaczać ułamki właściwe i niewłaściwe na osi liczbowej dodawać liczby mieszane o tych samych mianownikach obliczać odjemną, znając odjemnik i różnicę 7

8 rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania ułamków zwykłych odejmowanie jako działanie odwrotne do dodawania porównywanie różnicowe odejmować liczby mieszane o tych samych mianownikach obliczać składnik, znając sumę i drugi składnik obliczać odjemnik, znając odjemną i różnicę rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem odejmowania ułamków zwykłych powiększać ułamki zwykłe n razy rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia ułamków zwykłych przez liczby naturalne podawać liczbę, przez którą podzielono (pomnożono) licznik i mianownik jednego ułamka, aby otrzymać drugi uzupełniać brakujący licznik lub mianownik w równościach ułamków zwykłych zapisywać ułamki zwykłe w postaci nieskracalnej znać sposób porównywania ułamków o równych licznikach lub mianownikach rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania ułamków zwykłych odczytywać współrzędną liczbę mieszaną na osi liczbowej znać algorytm zamiany liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe zamieniać liczby mieszane na ułamki niewłaściwe zaznaczać ułamki właściwe i niewłaściwe na osi liczbowej znać sposób wyłączania całości z ułamka przedstawiać ułamki zwykłe w postaci ilorazu liczb naturalnych i odwrotnie wyłączać całości z ułamków dopełniać ułamki do całości odejmować ułamki od całości rozwiązywać zadania tekstowe na porównywanie różnicowe znać sposób mnożenia liczb mieszanych przez liczby naturalne mnożyć liczby mieszane przez liczby naturalne powiększać liczby mieszane n razy rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia ułamków zwykłych i liczb mieszanych przez liczby naturalne znać sposób obliczania ułamków z liczby obliczać ułamki danych liczb rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń ułamków z liczb zaznaczać na jednej osi liczbowej ułamki o różnych mianownikach porównywać ułamki zwykłe o różnych mianownikach rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania ułamków zwykłych rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania dopełnień ułamków zwykłych do całości znajdować liczbę wymierną dodatnią leżącą między dwiema 8

9 danymi na osi liczbowej rozwiązywać zadania tekstowe nawiązujące do dzielenia mniejszej liczby przez większą dodawać ułamki zwykłe i liczby mieszane o różnych mianownikach odejmować ułamki zwykłe i liczby mieszane o różnych mianownikach rozwiązywać złożone zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych i liczbach mieszanych(dodawanie, odejmowanie, mnożenie, obliczanie ułamka z liczby) Biegle posługiwać się zdobytą wiedzą. VI. Ułamki dziesiętne znać dwie postaci ułamka dziesiętnego znać algorytm dodawania pisemnego ułamków dziesiętnych pamięciowo i pisemnie dodawać ułamki dziesiętne powiększać ułamki dziesiętne o ułamki dziesiętne znać algorytm odejmowania pisemnego ułamków dziesiętnych odejmować pamięciowo i pisemnie ułamki dziesiętne pomniejszać ułamki dziesiętne o ułamki dziesiętne znać pozycyjny układ dziesiątkowy z rozszerzeniem na części ułamkowe zapisywać i odczytywać ułamki dziesiętne przedstawiać ułamki dziesiętne na osi liczbowej zamieniać ułamki dziesiętne na zwykłe nazwy rzędów po przecinku pojęcie wyrażenia jednomianowanego i dwumianowanego zastosować ułamki dziesiętne do zamiany wyrażeń dwumianowanych na jednomianowane i odwrotnie porównywać dwa ułamki dziesiętne o tej samej liczbie cyfr po przecinku. rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania ułamków dziesiętnych sprawdzać poprawność odejmowania rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem odejmowania ułamków dziesiętnych znać algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,. rozumieć dzielenie jako działanie odwrotne do mnożenia znać pojęcie zer nieistotnych po przecinku zapisywać ułamki dziesiętne z pominięciem zer nieistotnych znać algorytm porównywania ułamków dziesiętnych 9

10 porządkować ułamki dziesiętne porównywać ułamki dziesiętne obliczać wartości prostych wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem kolejności działań i nawiasów sprawdzać poprawność odejmowania rozwiązywać zadania tekstowe na porównywanie różnicowe mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne przez 10,100,1000, powiększać ułamki dziesiętne 10, 100, 1000, razy rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, pomniejszać ułamki dziesiętne 10, 100, 1000, razy zamieniać ułamki zwykłe na dziesiętne poprzez rozszerzanie lub skracanie obliczać współrzędną liczby zaznaczonej na osi liczbowej, mając dane współrzędne dwóch innych liczb znajdować liczbę wymierną dodatnią leżącą między dwiema danymi na osi liczbowej wstawiać przecinki do liczb w dodawaniu tak, aby otrzymywać żądany wynik wstawiać przecinki do liczb w odejmowaniu tak, aby otrzymywać żądany wynik Biegle posługiwać się zdobytą wiedzą. VII. Pola figur znać pojęcie kwadratu jednostkowego znać pojęcie pola jako liczby kwadratów jednostkowych znać jednostki pola znać algorytm obliczania pola prostokąta i kwadratu obliczać pola prostokątów i kwadratów mierzyć pola figur kwadratami jednostkowymi, trójkątami jednostkowymi itp. budować figury z kwadratów jednostkowych znać gruntowe jednostki pola obliczać długość boku kwadratu, znając pole obliczać długość boku prostokąta, znając pole i długość drugiego boku zamieniać jednostki pola porównywać pola figur wyrażonych w różnych jednostkach 10

11 obliczać wymiary figur wypełnionych kwadratami jednostkowymi obliczać pola figur złożonych z kilku prostokątów wskazywać wśród prostokątów o równych polach ten, którego obwód jest najmniejszy itp. znać pojęcie tangramu układać figury tangramowe szacować pola figur nieregularnych pokrytych siatkami kwadratów jednostkowych określać pola części figur określać pola wielokątów wypełnionych siatkami kwadratów jednostkowych rysować figury o danym polu Biegle posługiwać się zdobytą wiedzą. VIII. Prostopadłościany i sześciany znać pojęcie prostopadłościanu wyróżniać prostopadłościany spośród figur przestrzennych wskazywać elementy budowy prostopadłościanu wyróżniać sześciany spośród figur przestrzennych znać pojęcie siatki prostopadłościanu kreślić siatki prostopadłościanów i sześcianów projektować siatki prostopadłościanów i sześcianów sklejać modele z zaprojektowanych siatek podawać wymiary prostopadłościanów na podstawie siatek podać sposób obliczania pól powierzchni prostopadłościanów i sześcianów obliczać pola powierzchni sześcianów obliczać pole powierzchni prostopadłościanów na podstawie narysowanej siatki rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni prostopadłościanów wskazywać w prostopadłościanie ściany prostopadłe i równoległe oraz krawędzie prostopadłe i równoległe przedstawiać rzut prostopadłościanu na płaszczyznę obliczać sumę krawędzi prostopadłościanu i sześcianu obliczać długość krawędzi sześcianu, znając sumę wszystkich krawędzi wskazywać na siatkach ściany prostopadłe i równoległe 11

12 podawać wymiary prostopadłościanów na podstawie siatek określać wymiary prostopadłościanów zbudowanych z sześcianów obliczać pola powierzchni prostopadłościanów rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni prostopadłościanów wskazywać w prostopadłościanie krawędzie skośne obliczać długość krawędzi prostopadłościanu, znając sumę wszystkich krawędzi oraz długość dwóch pozostałych rozwiązywać zadania z treścią dotyczące długości krawędzi prostopadłościanów określać liczbę poszczególnych elementów bryły powstałej w wyniku wycięcia sześcianu z prostopadłościanu stwierdzać, czy rysunek przedstawia siatkę sześcianu projektować siatki prostopadłościanów i sześcianów w skali obliczać długości krawędzi sześcianów, znając ich pola powierzchni obliczać pola powierzchni brył złożonych z prostopadłościanów Biegle posługiwać się zdobytą wiedzą. 12

Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA IV

Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA IV Wymagania edukacyjne z matematyki KLASA IV Ocena dopuszczająca UCZEŃ: zna pojęcie składnika i sumy zna pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy rozumie rolę liczby 0 w dodawaniu i odejmowaniu umie pamięciowo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE IV Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) zna pojęcie składnika, sumy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV

Załącznik 1 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV Załącznik 1 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV Dział programu: LICZBY I DZIAŁANIA rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe wielodziałaniowe dot. dodawania i pamięciowego dostrzegać

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA IV Liczby naturalne SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna pojęcie składnika i sumy, odjemnej, odjemnika i różnicy, czynnika

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z matematyki. Opracowane na podstawie programu nauczania Matematyka z plusem LICZBY I DZIAŁANIA

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z matematyki. Opracowane na podstawie programu nauczania Matematyka z plusem LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne dla klasy IV z matematyki. Opracowane na podstawie programu nauczania Matematyka z plusem LICZBY I DZIAŁANIA - pojęcie składnika i sumy - pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy - pojęcie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe matematyka kl. IV

Wymagania programowe matematyka kl. IV Wymagania programowe matematyka kl. IV Na dopuszczający: pojęcie składnika i sumy; pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy; pojęcie czynnika i iloczynu; pojęcie dzielnej dzielnika i ilorazu; niewykonalność

Bardziej szczegółowo

Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA IV

Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA IV Opracowała mgr Julita Bromberger WYMAGANIA - OCENIANIE KLASA IV WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NA POZIOMIE KONIECZNYM OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2) - klasa IV pojęcie składnika i sumy, odjemnej, odjemnika i różnicy,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie IV

Kryteria oceniania z matematyki w klasie IV Kryteria oceniania z matematyki w klasie IV Wymagania edukacyjne opracowane są na podstawie rozkładu materiału dostosowanego do programu nauczania matematyki Matematyka z plusem (nr dopuszczenia DKOW-5002-37/08).

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy czwartej

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy czwartej Kryteria oceniania z matematyki dla klasy czwartej Liczby naturalne Na ocenę dopuszczającą pojęcie składnika i sumy pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy pojęcie czynnika i iloczynu pojęcie dzielnej, dzielnika

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki Klasa IV

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki Klasa IV Wymagania na poszczególne oceny z matematyki Klasa IV I. Liczby naturalne zna pojęcie składnika i sumy, odjemnej, odjemnika i różnicy, czynnika i iloczynu, dzielnej, dzielnika i ilorazu rozumie rolę liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Klasa IV

Wymagania edukacyjne Klasa IV Wymagania edukacyjne Klasa IV Dział programowy Wymagania na poszczególną ocenę: Liczby i działania 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna pojęcie składnika i sumy, odjemnej, odjemnika i różnicy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV edukacyjne z matematyki w klasie IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Do uzyskania oceny dostatecznej uczeń musi spełniać kryteria wymagane na ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. IV. Semestr I

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. IV. Semestr I Wymagane wiadomości i umiejętności na ocenę: Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. IV Semestr I dopuszczającą: pojęcie składnika i sumy pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy rolę liczby 0 w dodawaniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV a, b W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV a, b W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV a, b W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Poziomy wymagań K wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą ( Semestralną i końcową ) P wymagania podstawowe na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 4 szkoły podstawowej Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który potrafi:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV *na ocenę śródroczną: 1. LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV zna pojęcie sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu rozumie rolę liczby 0 w dodawaniu i odejmowaniu rozumie rolę liczb

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM WYMAGAŃ: KONIECZNY Ocena: dopuszczająca Uczeń : zna pojęcie składnika i sumy zna pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy rozumie rolę zera w dodawaniu i odejmowaniu umie pamięciowo dodawać i odejmować

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV obowiązujące od roku2012/2013

Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV obowiązujące od roku2012/2013 Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV obowiązujące od roku2012/2013 Liczby naturalne 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna pojęcie składnika i sumy, odjemnej, odjemnika i różnicy, czynnika

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki dla klasy 4

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki dla klasy 4 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki dla klasy 4 LICZBY I DZIAŁANIA - zna pojęcia: składnik, suma, odjemna, odjemnik, różnica, czynnik, iloczyn, dzielna, dzielnik, iloraz - pamięciowo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki - Klasa IV. (na podstawie planu wynikowego do programu Matematyka z plusem GWO)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki - Klasa IV. (na podstawie planu wynikowego do programu Matematyka z plusem GWO) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki - Klasa IV (na podstawie planu wynikowego do programu Matematyka z plusem GWO) Dział programowy Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna (oprócz wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO KLASA IV

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO KLASA IV Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO K konieczny ocena dopuszczająca (2) UCZEŃ: KLASA IV zna pojęcie składnika i sumy zna pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne dla kl. IV

Szczegółowe wymagania edukacyjne dla kl. IV Szczegółowe wymagania edukacyjne dla kl. IV Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI. ucznia kl. IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI. ucznia kl. IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI ucznia kl. IV I. LICZBY I DZIAŁANIA pamięciowo dodawać liczby w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego i z jego przekraczaniem pamięciowo odejmować liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny do programu Matematyka z plusem klasa czwarta

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny do programu Matematyka z plusem klasa czwarta Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny do programu Matematyka z plusem klasa czwarta Na ocenę dopuszczającą uczeń : zna pojęcie składnika i sumy zna pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV szkoły podstawowej (na podstawie dokumentu ze strony

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV szkoły podstawowej (na podstawie dokumentu ze strony PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV szkoły podstawowej (na podstawie dokumentu ze strony www.gwo.pl) Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY IV ocena dopuszczająca (treści konieczne)

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY IV ocena dopuszczająca (treści konieczne) KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY IV ocena dopuszczająca (treści konieczne) DZIAŁ PROGRAMU JEDNOSTKA TEMATYCZNA KATEGORIA A UCZEŃ ZNA: CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa IV

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa IV Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa IV Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA KLASA 4

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA KLASA 4 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA KLASA 4 FORMY I METODY SPRAWDZANIA WIEDZY Oceny bieżące wystawiane są uczniowi za wiedzę i umiejętności w ramach różnych rodzajów form aktywności, takich jak: klasówki,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie V

Kryteria ocen z matematyki w klasie V Uczeń musi umieć: Kryteria ocen z matematyki w klasie V na ocenę dopuszczającą: -odczytywać liczby zapisane cyframi -porównywać liczby naturalne, - przedstawiać liczby naturalne na osi liczbowej, - pamięciowo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Program nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia podręcznika 340/1/2011 Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE LICZBY I DZAŁANIA porównywać liczby porządkować liczby w kolejności od najmniejszej do największej lub odwrotnie przedstawiać liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa IV. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa IV. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej Wymagania na poszczególne stopnie z matematyki klasa IV Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej Poziomy wymagań KONIECZNY PODSTAWOWY ROZSZERZAJĄCY DOPEŁNIAJĄCY Dział Stopień: DOPUSZCZAJĄCY Stopień:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Według podstawy programowej z 2017r.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Według podstawy programowej z 2017r. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Według podstawy programowej z 2017r. I Liczby i działania - pojęcie składnika, sumy, odjemnej, odjemnika i różnicy - pojęcie czynnika;

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny do nowej podstawy programowej dla kl.4

ZAŁĄCZNIK 1 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny do nowej podstawy programowej dla kl.4 ZAŁĄCZNIK 1 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny do nowej podstawy programowej dla kl.4 POZIOM KONIECZNY K Zna pojęcie składnika i sumy, odjemnej, odjemnika i różnicy Pamięciowo dodaje

Bardziej szczegółowo

Matematyka, kl. 4. Uczeń:

Matematyka, kl. 4. Uczeń: Matematyka, kl. 4 Liczby i działania Program Matematyka z plusem Ocena Uczeń: Zna: pojęcia składnika, sumy, odjemnej, odjemnika, różnicy, czynnika, iloczynu, dzielnej, dzielenia, ilorazu, niewykonalność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE CZWARTEJ. rok szkolny 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE CZWARTEJ. rok szkolny 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE CZWARTEJ rok szkolny 2016/2017 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2) P podstawowy - ocena dostateczna (3) R rozszerzający - ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie IV.

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie IV. Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie IV. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2). obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem s. mgr Katarzyna Kasperczyk Szkoła Podstawowa nr 164 Im. bł. Franciszki Siedliskiej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY 4a i 4b rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY 4a i 4b rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY 4a i 4b rok szkolny 2015/2016 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia podręcznika 340/1/2011

Program nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia podręcznika 340/1/2011 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Dokument wykorzystuje materiały dotyczące programu nauczania Matematyka z plusem opublikowane na stronie www.gwo.pl Program nauczania: Matematyka

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie 4. Matematyka z plusem WYMAGANIA WYMAGANIA KONIECZNE. WYKRACZAJĄCE ocena ROZSZERZAJĄCE PODSTAWOWE

Kryteria ocen z matematyki w klasie 4. Matematyka z plusem WYMAGANIA WYMAGANIA KONIECZNE. WYKRACZAJĄCE ocena ROZSZERZAJĄCE PODSTAWOWE Kryteria ocen z matematyki w klasie 4 Matematyka z plusem DZIAŁ KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE DOPEŁNIAJĄCE WYKRACZAJĄCE ocena ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. V

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. V Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. V Semestr I Wymagane wiadomości i umiejętności na ocenę: dopuszczającą: pojęcie cyfry nazwy elementów działań kolejność wykonywania działań, gdy nie występują

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Program nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia podręcznika 340/1/2011 Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z matematyki w klasie 4 sp. PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

Wymagania programowe z matematyki w klasie 4 sp. PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Wymagania programowe z matematyki w klasie 4 sp. Program nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia programu DKOW 5002-37/08 Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. z matematyki. dla klasy IV szkoły podstawowej. opracowane na podstawie programu. Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne. z matematyki. dla klasy IV szkoły podstawowej. opracowane na podstawie programu. Matematyka z plusem mgr Barbara Pierzchała mgr Aneta Sajdak Szkoła Podstawowa Nr 164 Im. Bł. Franciszki Siedliskiej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu Matematyka

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa 4 Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną.

Matematyka klasa 4 Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną. Matematyka klasa 4 Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną. Każda wyższa ocena zawiera wymagania dotyczące ocen niższych. Wymagania na ocenę dopuszczającą obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasach IV. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasach IV. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach Wymagania edukacyjne z matematyki w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach wg Programu nauczania matematyki Matematyka z plusem Opracował: mgr Tadeusz Żurawski Ogólne kryteria ocen

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy czwartej szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy czwartej szkoły podstawowej Ocena dopuszczająca wymagania obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 4 szkoły podstawowej Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy wymagań edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki - KLASA IV

Wymagania z matematyki - KLASA IV Wymagania na ocenę dopuszczającą: Wymagania z matematyki - KLASA IV pamięciowe dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 200 bez przekraczania progu dziesiątkowego i z jego przekraczaniem powiększanie lub

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Matematyka z plusem

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Matematyka z plusem PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Matematyka z plusem Tematy, których realizację można rozpocząć w klasie piątej oznaczono szarym paskiem. CELE KSZTAŁCENIA W UJĘCIU OPERACYJNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV Wymagania na ocenę celującą stosowanie znanych wiadomości umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych. Propozycja własnych nietypowych rozwiązań.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA DRUGIEGO ETAPU EDUKACYJNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA DRUGIEGO ETAPU EDUKACYJNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA DRUGIEGO ETAPU EDUKACYJNEGO REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA MATEMATYK Z PLUSEM DLA KLASY

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA MATEMATYKI NR. DKOW /08 DLA UCZNIÓW KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA MATEMATYKI NR. DKOW /08 DLA UCZNIÓW KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA MATEMATYKI NR. DKOW-5002-37/08 DLA UCZNIÓW KLASY IV Ocena dopuszczająca - uczeń zna pojęcie sumy i róŝnicy - uczeń rozumie rolę liczby 0

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Program nauczania: Matematyka z plusem Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Program nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia programu DKW 4014 138/99 Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WRAZ Z PLANEM WYNIKOWYM

MATEMATYKA KLASA IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WRAZ Z PLANEM WYNIKOWYM MATEMATYKA KLASA IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WRAZ Z PLANEM WYNIKOWYM Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Program nauczania: Matematyka z plusem Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Program nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia programu DKW 4014 138/99 Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa IV

MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa IV MATEMATYKA szkoła podstawowa klasa IV Treści nauczania wymagania szczegółowe Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Program nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia podręcznika 340/1/2011 Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGOLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLAS CZWARTYCH Program nauczania matematyki dla klasach 4-6 Matematyka z plusem

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGOLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLAS CZWARTYCH Program nauczania matematyki dla klasach 4-6 Matematyka z plusem WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGOLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLAS CZWARTYCH Program nauczania matematyki dla klasach 4-6 Matematyka z plusem Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Program nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia podręcznika 340/1/2015/z1 Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im.w. Rutkiewicz

Zespół Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im.w. Rutkiewicz WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV (opracowano w oparciu o podstawę programową z matematyki z roku 2008 i materiały ekspertów Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego) Nauczyciel mgr Iwona Turnau

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Matematyka z plusem

Program nauczania: Matematyka z plusem Program nauczania: Matematyka z plusem Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Podręczniki i książki pomocnicze wydane przez GWO: Matematyka 4.

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA 4 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

MATEMATYKA 4 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA 4 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Kategorie celów nauczania: Poziomy wymagań edukacyjnych: A zapamiętanie wiadomości K konieczny ocena dopuszczająca (2) B rozumienie wiadomości P

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Dział dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący LICZBY I DZIAŁANIA uczeń zna: -pojęcie składnika, sumy,odjemnej, odjemnika i różnicy, czynnika,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY KL. 4

WYMAGANIA NA OCENY KL. 4 Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Program nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia podręcznika 340/1/2011 Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO. w SZKOLE PODSTAWOWEJ

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO. w SZKOLE PODSTAWOWEJ Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane do programu Matematyka z plusem GWO w SZKOLE PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV LICZBY I DZIAŁANIA Poziom K konieczny ocena dopuszczająca (2) zna pojęcie składnika i sumy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Program nauczania: Matematyka z plusem Autorzy: M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Podręcznik: Matematyka 4, 340/1/2011 M.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL. IV W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL. IV W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KL. IV W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczająca (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) R rozszerzający ocena dobra (4)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY IV 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY IV 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: prace samodzielne: prace

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DO KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowano na podstawie programu Matematyka z plusem dla II etapu edukacyjnego (klasy IV VIII) dopuszczonego przez MEN do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 130 Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKAYJNYCH Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKAYJNYCH Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKAYJNYCH Z MATEMATYKI DLA KL IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZS NR 3 W WODZISŁAWIU ŚL. WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO KLASA IV

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO KLASA IV Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO K konieczny ocena dopuszczająca (2) UCZEŃ: KLASA IV zna pojęcie składnika i sumy zna pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Podręczniki i książki pomocnicze wydane przez GWO: Matematyka 4. Podręcznik, M. Dobrowolska,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z MATEMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z MATEMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCENA ŚRÓDROCZNA: POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z MATEMATYKI W KLASIE IV Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV b, realizującej modyfikację programową Program nauczania: Matematyka z plusem Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Liczby i działania. Własności liczb naturalnych

Liczby i działania. Własności liczb naturalnych PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI rok szkolny 2017/2018 KLASA V SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.WÓJTA KAZIMIERZA TOMASZEWSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIELICACH Liczby i działania Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLAS IV W LATACH SZKOLNYCH 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLAS IV W LATACH SZKOLNYCH 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLAS IV W LATACH SZKOLNYCH 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 Program nauczania: Matematyka z plusem Podręczniki i książki pomocnicze wydane przez GWO: Matematyka 4.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO KLASA IV

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO KLASA IV Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO K konieczny ocena dopuszczająca (2) UCZEŃ: KLASA IV zna pojęcie składnika i sumy zna pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO KLASA IV

Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO KLASA IV Wymagania edukacyjne z matematyki opracowane na podstawie planu wynikowego GWO K konieczny ocena dopuszczająca (2) UCZEŃ: KLASA IV zna pojęcie składnika i sumy zna pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY IV KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 130 Podręczniki i książki pomocnicze wydane przez

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Program nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia podręcznika 340/1/2011 Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY IV DOSTOSOWANY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH DZIECKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY IV DOSTOSOWANY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH DZIECKA 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY IV DOSTOSOWANY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH DZIECKA Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Ocenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 kl 4b,c,5 kl 4a Planowana liczba godzin w ciągu roku: 130 Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Kategorie celów nauczania: A zapamiętanie wiadomości B rozumienie wiadomości C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Poziomy wymagań edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem

Matematyka z kluczem Matematyka z kluczem Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa 4 rok szkolny 2017/2018 Danuta Górak Dział I Liczby naturalne część 1 Wymagania na poszczególne oceny 1. odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

Wymagania programowe Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Wymagania programowe Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 130 Podręczniki i książki pomocnicze wydane

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 130 Matematyka z plusem dla szkoły podstawowej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA OCENA DOPUSZCZAJĄCA: Uczeń zna: pojęcie cyfry (K) nazwy elementów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 I. LICZBY I DZIAŁANIA

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 I. LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 I. LICZBY I DZIAŁANIA podać pojęcie cyfry, wskazać różnicę między cyfrą a liczbą podać pojęcie osi liczbowej wskazać

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Program nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia podręcznika 340/1/2011 Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu

Bardziej szczegółowo