Spis treści 1. zeszyty naukowe 2 (55) 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści 1. zeszyty naukowe 2 (55) 2009"

Transkrypt

1 Spis treści 1 zeszyty naukowe 2 (55) 2009 warszawa 2009

2 2 rada Spis redakcyjna treści prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera (przewodniczący) prof. zw. dr hab. Michał Gmytrasiewicz prof. zw. dr hab. Zbigniew Krawczyk (z-ca przewodniczącego) prof. zw. dr hab. Józef Kubica prof. zw. dr hab. Jerzy Kuciński prof. zw. dr hab. Jacek Kulawik prof. zw. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz (z-ca przewodniczącego) redakcja prof. zw. dr hab. Józef Kubica redaktor naczelny dr Edward Modzelewski redaktor zeszytu mgr Barbara Bereza sekretarz Zeszyt poświęcony tematyce politologiczno-ekonomicznej (P-E) adres redakcji Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna Warszawa, ul. Wolska 43 Korekta, skład i łamanie mgr inż. Ignacy Nyka Copyright by ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2009 ISSN druk i oprawa Zakład Wydawniczy DrukTur sp. z o.o. Warszawa, ul. Wolska 43 tel

3 SPIS TREŚCI/Contents Spis treści 3 Współczesne zagadnienia polityczno-ustrojowe Contemporary political system issues Prawnoustrojowe aspekty konstytucyjnej zasady podziału władzy i równowagi władz The system-related aspects of the constitutional principle of separation of powers and balance of authority Jerzy Kuciński Kapitał polityczny Okrągłego Stołu Political capital of the Round Table Mariusz Gulczyński Strategiczna analiza przyszłościowa współczesnego świata Strategic analysis of the future of the modern world Tadeusz Jemioło Model ekonomiczny Thin Capitalisation w korporacjach międzynarodowych The economic model Thin Capitalisation in international Romuald S. Poliński, Howard K. Poliński Globalizacja i gospodarka Globalisation and economy Globalizacja a państwo narodowe Globalisation and nation state Joanna Dzwończyk, Jerzy Kornaś Unia Europejska wobec problemów globalnych The European Union towards global problems Katarzyna Duczkowska-Małysz, Małgorzata Duczkowska-Piasecka, Jerzy Małysz Kryzys światowy wyzwania dla globalnej gospodarki i dla Polski 135 World crisis challenges for global economy and Poland Janusz Bek Zagadnienia finansowe Financial issues Mechanizmy i skutki globalizacji finansowej Mechanisms and outcomes of financial globalisation Jacek Kulawik

4 4 Spis treści Zadłużenie publiczne Polski w czasie dekoniunktury Public debt of Poland during slump in the economy Michał Gmytrasiewicz Opcje egzotyczne na polskim rynku finansowym Exotic options on the Polish financial market Izabela Pruchnicka-Grabias Etyczne problemy współczesności Ethical problems of the present Gospodarka, ekonomia, etyka Economy, economics, ethics Zdzisław Bombera Współczesne dylematy odpowiedzialności z perspektywy etyki odpowiedzialności globalnej Contemporary dilemmas of responsibility in the perspective of ethics of global responsibility Helena Ciążela O pojęciu dyskryminacji Of the term of discrimination Mirosław Karwat Varia Various Afera Rywina a koncentracja kapitału medialnego. Ekonomiczno-polityczne aspekty nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z 2002 r The Scandal of Rywin and the concentration of media capital. The economic and political aspects of the amendment to the Radio and Television Broadcasting Act of Danuta Waniek Portale korporacyjne w gospodarce elektronicznej Corporate portals in electronic economy Leszek Jung Dylematy spółdzielczości jako składnika kapitału społecznego polskiej wsi Dilemmas of cooperative as a component of social capital of Polish village Marian G. Brodziński

5 dylematy spółdzielczości jako składnika kapitału społecznego... Prawnoustrojowe aspekty konstytucyjnej 327 zasady podziału władzy i równowagi władz The system-related aspects of the constitutional principle of separation of powers and balance of authority Jerzy Kuciński almamer wyższa szkoła ekonomiczna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiła w art. 10 ważną zasadę ustroju państwa, określaną całościowo jako zasada podziału władzy i równowagi władz. Na zasadę tą składają się w istocie dwie zasady: zasada podziału władzy i zasada równowagi władz. Łącznie stanowią one określoną całość ustrojową. Zasada podziału władzy i równowagi władz dobrze konweniuje z innymi konstytucyjnymi zasadami ustroju państwa zwierzchniej władzy Narodu, demokratycznego państwa prawnego, pluralizmu politycznego. Wywiera istotny wpływ na demokratyczny charakter państwa. Zasada podziału władzy spełnia ważne ustrojowo cele, wśród których na czoło wysuwa się ochrona wolności jednostki. Zasada ta rozpatrywana jest na dwu płaszczyznach: 1) funkcjonalnego (przedmiotowego) podziału władzy; 2) organizacyjnego (podmiotowego) podziału władzy. Ważne ustrojowo cele spełnia także zasada równowagi władz. Istota jej wyraża się w istnieniu instytucji i mechanizmów pozwalających jednej władzy oddziaływać na inną władzę. Oddziaływanie to może się dokonywać albo przez współdziałanie władz, albo przez wzajemne powściąganie się władz. The constitution of the Republic of Poland has established in art. 10 an important principle of the system of government, entirely defined as the principle of division of powers and the balance of powers. This principle is constituted by the principle of division of powers and the principle of balance of powers. Together they account for the system entity. The principles of division of powers and the balance of powers well agree with other constitutional principles of the system of government superior authorities of the Nation, democratic legal state, political pluralism. It crucially influences on the democratic nature of the state. The principle of division of powers fulfils important for the system objectives, among which the protection of individual freedom takes the lead. This principle is to be discussed in two fields: 1) functional (objective) division of powers, 2) organisational (subjective) division of powers. Moreover the principle of the balance of powers also fulfils important for the government objectives. Its essence is in the existence of institutions and mechanisms allowing one power influence another. Such influence may take place either via cooperation of powers or via mutual restraint of powers. 1

6 328 Marian g. brodziński Kapitał polityczny Okrągłego Stołu Political capital of the Round Table Mariusz Gulczyński Almamer wyższa szkoła ekonomiczna Dwudziestolecie Porozumień Okrągłego Stołu i pokojowej transformacji jest dobrą okazją dla zrekapitulowania, co z tamtych doświadczeń może i winno być trwale użytecznym kapitałem politycznym polskiej demokracji. Pomocne w tym być może skonfrontowanie zasad i metod przezwyciężania skonfliktowań i uzgadniania współdziałania w przezwyciężaniu zapaści cywilizacyjnej, z historiozoficznymi prawidłowościami właściwymi tej samej rangi ustrojowym przekształceniom. Z analizy tej wynikają istotne wnioski, które mogą być pomocne w przezwyciężaniu współczesnych zagrożeń, wynikających z nasuwającego się na Polskę globowego kryzysu ekonomicznego. The twentieth anniversary of the Round Table agreements and peaceful transformation is a good opportunity for recapitulating of what from that experience may and should be permanently useful political capital of Polish democracy. Confronting principles and methods of overcoming conflicts and negotiating cooperation in overcoming the civilisational collapse with historiosofic regularities suitable for system transformation at such scale, may be helpful in it. Crucial conclusions arise from this analysis, and they may be helpful in overcoming contemporary threats, resulting from ongoing global economic crisis. 2

7 o pojęciu dyskryminacji Strategiczna analiza przyszłościowa 329 współczesnego świata Strategic analysis of the future of the modern world tadeusz jemioło almamer wyższa szkoła ekonomiczna Po upadku bipolarnego podziału świata i zakończeniu zimnej wojny zaistniały przesłanki do kształtowania się nowego ładu światowego. Widocznym tego znakiem stał się świat jednobiegunowy z hegemoniczną pozycją Stanów Zjednoczonych. Kończąca się dekada tego wieku i towarzyszące jej zjawiska wskazują na możliwość wykreowania się świata wielobiegunowego z udziałem pięciu podstawowych graczy stosunków międzynarodowych: Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Chin, Indii, i Federacji Rosyjskiej. Wydaje się, iż o zmianie ładu światowego decydować będą w dużej mierze takie procesy jak globalizacja i demokratyzacja. Do zbadania tego zjawiska pomocną może okazać się analiza strategiczna, zastosowanie której zaprezentowano w przedstawionym artykule. After the fall of the bipolar division of the world and the end of the cold war conditions for creating new world order appeared. Its visible sign was the unipolar world with hegemonic place of the USA. Finishing the last decade of the century and accompanying phenomena point at possibility of creating a multipolar world with 5 basic international players: The United States, The European Union, China, India and the Russian Federation. It seems that such processes as globalisation and democratisation will be largely decisive in changes of the world order. For the study of this phenomenon, strategic analysis presented in this article may be useful. 3

8 330 Mirosław karwat Model ekonomiczny Thin Capitalisation w korporacjach międzynarodowych The economic model Thin Capitalisation in international Romuald S. Poliński, Howard K. Poliński wyższa szkoła ekonomiczna w stalowej woli Coraz większa część światowych obrotów handlowych i przepływów kapitałowych dokonuje się pomiędzy oddziałami i podmiotami zależnymi będącymi integralnymi elementami tych samych korporacji wielonarodowych. Wyróżnia się dwa podstawowe sposoby finansowania przedsiębiorstw i ich oddziałów: udziałowy (equity financing) i wierzycielski (debt financing). Regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania cienkiej kapitalizacji (thin capitalisation) korporacji są w założeniu reakcją ustawodawców wielu krajów, głównie państw członkowskich OECD, na wynikające z całokształtu systemu podatkowego generalne preferencje dla finansowania wierzycielskiego oddziałów i spółek przez ich zagranicznych udziałowców (akcjonariuszy). Idzie tu bowiem zasadniczo o to, że preferencje takie prowadzą do erozji bazy podatkowej i uszczuplenia dochodów podatkowych państwa oraz nierównej konkurencji na krajowym rynku. W Polsce od 1999 r. przyjęto w ustawie o CIT co do struktury kapitału, że dopuszczalny wskaźnik zadłużenia w relacji do kapitału zakładowego/akcyjnego spółki prawa handlowego (debt to equity ratio) nie może być wyższy niż 3. A larger and larger part of the world turnout and capital flow is carried out among braches and dependent subjects which are integral components of the same multinational corporations. Two basic ways of financing enter[prises and their branches may be distinguished: equity financing and debt financing. Legal regulations concerning countering thin capitalisation of corporations are assumed to be a reaction of legislators in many countries, mainly countries members of OECD, towards, resulting from entirety of the fiscal system, general preferences for creditor financing companies and partnerships by their foreign shareholders. It is basically about that such preferences lead to erosion of the fiscal basis, depletion of fiscal income of the state and unfair competition on the domestic market. In Poland since 1999 it has been accepted in the Act of CIT concerning the structure of capital, that permissible debt indicator in relation to company/ share capital of the commercial law company (debt to equity ratio) cannot be higher than 3. 4

9 o pojęciu dyskryminacji Globalizacja a państwo narodowe 331 Globalisation and nation state Joanna Dzwończyk, Jerzy Kornaś uniwersytet ekonomiczny w krakowie Artykuł dotyczy ewolucji roli współczesnego państwa narodowego i polemizuje z rozpowszechnioną opinią, że procesy globalizacji prowadzą do wyraźnego osłabienia państwa narodowego. Przedstawione argumenty przemawiające za tezą o zmierzchu państwa narodowego, jak i te, bliższe autorom, które zakładają, że globalizacja w istotny sposób wpływa na zmianę roli państwa narodowego, prowadzi do redefinicji pojęcia suwerenności i wymusza na nim nowy sposób realizacji jego podstawowych funkcji. Państwa są z jednej strony ograniczane w swych działaniach przez globalizację z drugiej zaś, są jej niezbędne ze względu na brak globalnych struktur władzy i mechanizmów decyzyjnych. The article concerns the evolutionary role of the contemporary national state and challenges the popular opinion that processes of globalisation lead to distinct weakness of national state. The arguments presented argue for the thesis of the decline of the national state, as well as those which assume that globalisation essentially influences changing of the role of the national state, leads to redefining the term of sovereignty and enforces a new way of realisation its basic functions. From one hand countries are limited in its activities by globalisation, but on the other hand, are necessary due to lack of global structures of power and decisive mechanisms. 5

10 332 Mirosław karwat Unia Europejska wobec problemów globalnych The European Union towards global problems Katarzyna Duczkowska-Małysz, Małgorzata Duczkowska-Piasecka, Jerzy Małysz Almamer wyższa szkoła ekonomiczna Obecne problemy globalne nie są przejściowymi kłopotami poszczególnych państw, ale kwestiami, których rozwiązanie (łagodzenie) wymaga zaangażowania znacznej części świata i podjęcia radykalnych działań. Te najważniejsze problemy to: zmiany klimatu, choroby zakaźne, konflikty i handel bronią, dostęp do edukacji, niestabilność rynków finansowych, zarządzanie i korupcja, złe odżywianie i głód, migracje, warunki sanitarne i dostęp do czystej wody, dotacje i bariery handlowe. Unia Europejska poprzez wdrażanie zasad integracji, uruchamianie różnych instrumentów włącza się w rozwiązywanie tych problemów tak wśród krajów członkowskich jak w krajach trzecich. Current global problems are not temporary problems of individual countries but are matters which can be solved (reduced) while engaging considerable part of the world and undertaking radical activities. These most significant problems are: the climatic changes, contagious diseases, conflicts, arms trade, access to education, instability of financial markets, management and corruption, malnutrition and famine, migrations, sanitary conditions and access to fresh water, subsidies and trade barriers. The European Union by means of implementing rules of integrity, initiating various instruments engages in solving these problems both among countries members and other countries. 6

11 o pojęciu dyskryminacji Kryzys światowy wyzwania dla globalnej 333 gospodarki i dla Polski World crisis challenges for global economy and Poland Janusz Bek Almamer wyższa szkoła ekonomiczna Autor w swoim artykule podjął próbę przeanalizowania kondycji gospodarki światowej w minionej dekadzie i w oparciu o dostępne ekspertyzy i prognozy stwierdza, że przeżywa ona obecnie najbardziej dotkliwy i nieprzewidywalny kryzys. Zwraca uwagę na niepewność co do tego, jak boleśnie recesją zostaną dotknięte kraje świata, Europy i jak bardzo przełoży się to na gospodarkę Polski. Wydarzenia toczą się na tyle dramatycznie jak pisze autor, że skłania to ekonomistów i finansistów do przewidywania bardziej fundamentalnych zmian strukturalnych w architekturze światowej gospodarki utrwalonej w ciągu ostatniej dekady. Na tle tego co dzieje się w gospodarce światowej, w końcowej części artykułu wiele uwag poświęca się sytuacji w Polsce. I chociaż najważniejsze źródła obecnego kryzysu tkwią zagranicą, bo kryzys zaczął się od gospodarki amerykańskiej i rozlewa się po całym świecie, to autor zastanawia się co można zrobić aby zminimalizować skutki kryzysu. Przytacza między innymi główne założenia Planu stabilności i rozwoju przyjętego przez rząd polski. Konfrontuje ten plan z działaniami antykryzysowymi podejmowanymi przez inne gospodarki świata. W konkluzji końcowej zawarta jest przestroga, że przy braku właściwej reakcji rządu i banku centralnego na zagrożenia płynące nie tylko z sektora finansowego i banków ale również coraz częściej z realnej gospodarki na przełomie 2009 i 2010 roku do Polski zawitać może recesja. The author in the article has made an attempt of analysis of the situation of world economy in the past decade and based on accessible expert opinions and forecasts claims that is going through the most severe and unpredictable crisis. He attracts attention to uncertainty of how painfully the recession will affect countries of the world, Europe and how it will influence the Polish economy. The author writes that events are happening so dramatically that it induces economists and tycoons to forecast more fundamental, structural changes in the architecture of the world economy retained over the last decade. With the events in the world economy in the background, in the last part of the article, much attention is devoted to situation in Poland. Although the most significant reasons for the current crisis are abroad, because the crisis started in the American economy and is spreading all over the world, the author ponders over what can be done to minimise the effects of the crisis. Among others the author quotes main assumptions of the Plan of stability and development passed by the Polish government. He contrasts this plan with anticrisis activities undertaken by other economies of the world. In the final conclusion there is a warning that due to lack of proper reaction of the government and the central bank to the threats coming not only from the financial sector and banks but more often from real economy at the turn of 2009 and 2010 recession may come to Poland. 7

12 334 Mirosław karwat Mechanizmy i skutki globalizacji finansowej Mechanisms and outcomes of financial globalisation Jacek Kulawik instytut ekonomiki rolnictwa i gospodarki żywnościowej państwowy instytut badawczy W warszawie W artykule przedstawiono podstawowe mechanizmy i siły napędowe globalizacji finansowej, jej relacje ze sferą realną oraz zagrożenia związane ze wzrostem kruchości finansowej, wybuchami kryzysów albo większym prawdopodobieństwem zakażenia się nimi. W kontekście obecnego kryzysu dokonano analizy ciążenia narodowego oraz przyczyn i skutków rozszerzającego się nacjonalizmu ekonomicznego i praktyk protekcjonistycznych. W podsumowaniu zawarto pewien bilans korzyści i ryzyka związanego z obecną falą globalizacji rynków finansowych oraz ustosunkowano się do kategorii deglobalizacja. In the article were shown basic mechanisms and driving forces of financial globalisation, its relationships with real sphere and dangers connected with the increase of financial fragility, outbreak of crisis or higher probability in getting infected by them. In the context of the current crisis the analysis of national gravitation was performed as well as reasons and effects of expanding economic nationalism and protectionist practice. In summary, a balance of benefits and risk connected with the current wave of globalisation of financial markets was included as well as the author took a stance on the category of deglobalisation. 8

13 o pojęciu dyskryminacji Zadłużenie publiczne Polski 335 w czasie dekoniunktury Public debt of Poland during slump in the economy Michał Gmytrasiewicz almamer wyższa szkoła ekonomiczna Nierównowaga finansów publicznych uznawana jest powszechnie za przejaw i przyczynę kryzysu tych finansów. Deficyt i dług publiczny do połowy 2008 roku były uznawane za istotną przyczynę kłopotów występujących w gospodarce, a zwłaszcza na rynkach finansowych. Dziś jednak coraz lepiej widać, że to same rynki wpędziły się w głęboki kryzys i co więcej oczekują pomocy ze strony finansów publicznych, godząc się nawet na powiększający się deficyt tych finansów. W opracowaniu stawiam i rozwijam tezę, że w Polsce kryzys finansów publicznych polega nie na wielkości zadłużenia, ale na tym, że wiele pilnych potrzeb w dziedzinie rozwoju kapitału ludzkiego, potrzeb natury socjalnej, rozwoju infrastruktury materialnej jest niedostatecznie lub wręcz całkowicie niezaspokojonych. Co więcej jest bardzo prawdopodobne, że sektor publiczny w naszym kraju będzie ponosić podstawowe koszty nadchodzącego kryzysu, będzie wykorzystywany jako amortyzator skutków załamania w sektorze finansów i na rynkach finansowych. Imbalance of public finance is commonly regarded as a symptom and reason for crisis of this finance. Deficit and national debt until middle 2008 were perceived as the crucial reason for the problems occurring in the economy, especially in financial markets. However, today it is clearer that the same markets have driven themselves to severe crisis and, what is more, are expecting help from the public finance, even accepting the deficit of this finance getting bigger. In the study I propose and develop a thesis that in Poland the crisis of public finance relies not on the amount of debt but on many urgent needs in the field of human capital development, socially motivated needs, development of infrastructures which are unsatisfactorily satisfied. What is more probable, the public sector in this country is going to bear the costs of the upcoming crisis and will be used and an absorber of the outcomes of breakdown in the financial sector and in financial markets. 9

14 336 Opcje Mirosław egzotyczne karwat na polskim rynku finansowym Exotic options on the Polish financial market Izabela Pruchnicka-Grabias Almamer wyższa szkoła ekonomiczna Opcja standardowa jest to instrument finansowy dający posiadaczowi prawo do zakupu (opcja typu call) lub sprzedaży (typu put) ustalonej ilości instrumentu bazowego po określonej cenie i w określonym czasie. Opcja egzotyczna jest jej pewną modyfikacją. W literaturze pojawia się szereg różnego rodzaju definicji opcji egzotycznych. Część z nich jest mało precyzyjna jak np. stwierdzenie Laurence a McMillana, że opcje egzotyczne to instrumenty pochodne, których wartość jest zależna od ogromnej liczby czynników, lub definicja Roberta Daiglera, w myśl której opcje egzotyczne to opcje o niezwykłych charakterystykach. Powszechnie akceptowaną definicją jest powiedzenie, iż jest to kontrakt opcyjny gwarantujący strukturę dochodu odmienną niż standardowe opcje kupna i sprzedaży. Te i inne przedstawione w opracowaniu definicje, nie oddają w pełni istoty tych instrumentów, dlatego też autorka poprzedza swoje badania klasyfikacją opcji egzotycznych, niezbędną do zrozumienia istoty tych instrumentów. W dalszej części opracowania przedstawiono badania dotyczące stanu rozwoju polskiego rynku finansowego w zakresie funkcjonowania opcji egzotycznych, które potwierdziły tezy odnośnie słabego rozwoju tego segmentu rynku w Polsce. Przeanalizowano z jednej strony możliwości, jakie dają banki w zakresie oferty opcji niestandardowych, jak i polskie przedsiębiorstwa z punktu widzenia zastosowania tych instrumentów w strategiach zabezpieczających. W związku z tym, iż barierowe opcje walutowe okazały się najbardziej płynnym instrumentem spośród dostępnych w Polsce egzotycznych kontraktów opcyjnych, przedstawiono strategie z ich użyciem najczęściej stosowane do ograniczania ryzyka walutowego przez polskich eksporterów. Z uwagi na trudności w dotarciu do odpowiedniej ilości przedsiębiorstw i uzyskaniu od nich informacji na temat stosowanych strategii, których bardzo często nie chcą ujawniać, zbadano te strategie za pośrednictwem pewnej firmy zarządzającej ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach. Dało to wiarygodny obraz zakresu stosowania opcji niestandardowych do zabezpieczania zmian kursu walutowego. The standard option is a financial instrument giving the holder a law to purchase (option call) or sell (option put) the defined amount of the basis instrument for the defined price and in the defined time. The exotic option is its modification. In literature there are a number various definitions of the exotic options. Some of them are not very precise, for instance the claim of Laurence McMillan that exotic options derivative instruments whose value depends on a great number of factors, or the Robert Daigler s definition according to which exotic options are options bearing extraordinary characteristics. A commonly accepted definition is the saying that it is an optional contract guaranteeing the structure of income different from standard option of purchase and sale. These and other described in the study definitions do not make the whole essence of these instruments, thus the author precedes her research by the classification of exotic options necessary for understanding the essence of these instruments. In further part of the study there has been presented research on the state of development of the Polish financial market in the scope of functioning of exotic options which confirmed the theses concerning weak development of this segment of the market in Poland. On then one hand, the analysis of abilities offered by banks in the ranks of nonstandard options and Polish enterprises form the viewpoint of implementation of these instruments in protecting strategies has been performed. Due to the fact that barrier currency options appeared to be the most flowing instrument among exotic optional contracts available in Poland, the strategies of their most often usage for reducing currency risk by Polish exporters have been presented. Because of difficulties in reaching a suitable number of enterprises and obtaining information on strategies used, which often are not revealed, the strategies were examined via a company managing currency risk in enterprises. A reliable picture of the scope of using non-standard options for protecting changes of the currency rate was obtained. 10

15 Gospodarka, o pojęciu ekonomia, dyskryminacji etyka 337 Economy, economics, ethics Zdzisław Bombera almamer wyższa szkoła ekonomiczna Procesy gospodarcze poddane są oglądowi, analizie i ocenie w naukach ekonomicznych. Ekonomia polityczna formułuje teorie wynikające z przesłanek ogólniejszych, aniżeli doświadczenie. Klasyczna ekonomia traktowała integralnie tendencje ekonomiczne i wartości humanistyczne. Współcześnie pojawiają się poglądy, że wartości humanistyczne pochodzą z zewnątrz. Te wartości ma dostarczać ekonomii i gospodarce etyka. Taki wątek myślowy relacjonuje ta publikacja. Economic processes are subject to observation, analysis and estimation in the economic science. Political economics formulates theories resulting from more general than experience, premises. Classical economics used to integrally treat economic tendencies and human values. At present views that human values come from the exterior has begun to appear. These values are to be supplied by ethics to economics and economy. Such a theme is reported in this publication. 11

16 338 Mirosław karwat Współczesne dylematy odpowiedzialności z perspektywy etyki odpowiedzialności globalnej Contemporary dilemmas of responsibility in the perspective of ethics of global responsibility Helena Ciążela akademia pedagogiki specjalnej im. marii grzegorzewskiej w warszawie Odpowiedzialność należy do kategorii ujmowania relacji między człowiekiem a otoczeniem, cechującym się specyficzną asymetrią między praktycznym znaczeniem a towarzyszącą mu teoretyczną refleksją. Podstawowym problemem odpowiedzialności, który budzi najwięcej kontrowersji, jest moc sprawcza podmiotu jako warunek ponoszenia odpowiedzialności. Połowa dwudziestego wieku przynosi w tej materii konkrety przenoszące tę problematykę na grunt coraz bardziej jednoznacznych faktów. Wraz z pojawieniem się broni atomowej, człowiek stanął wobec prawdy, iż jest w stanie unicestwić nie tylko samego siebie, ale również życie na zamieszkiwanej przez siebie planecie. Konstatacja ta stała się przesłanką restytucji etycznej i filozoficznej refleksji nad odpowiedzialnością, którą można określić w tym kontekście jako odpowiedzialność globalną. Współczesna dynamika rozwoju technologicznego prowadzi do dramatycznych pytań, które potrafią zburzyć nawet tak pełną samozadowolenia perspektywę ostatecznych rozstrzygnięć historiozoficznych, jak ta, którą zaprezentował w swoim czasie Francis Fukuyama w Końcu historii, prowadząc go do dramatycznego pytania o Koniec człowieka. Responsibility belongs to categories of presenting relationships between the man and the surroundings possessing specific asymmetry between practical meaning and accompanying theoretical reflection. The basic, arousing controversy, matter of responsibility is the prime power of the subject as a condition for bearing responsibility. In the mid of the 20 th century certain instances appeared in this matter bringing the issue to the field of more univocal facts. When atomic weapon came into being, the man faced the truth that he is able to annihilate not only himself but the life of the planet as well. This statement has been the reason for restitution of ethical and philosophical reflection on responsibility, which in this context can be defined as global responsibility. Contemporary dynamics of technological development leads to dramatic questions that can destroy even such full of self-satisfaction perspective of ultimate historiosophical solutions, similarly that represented in due time by Francis Fukuyama in The End of History leading to the dramatic question about the end of the man. 12

17 o O pojęciu dyskryminacji 339 Of the term of discrimination Mirosław Karwat Almamer Wyższa Szkoła ekonomiczna Dyskryminacja to nierównoprawne traktowanie ludzi obiektywnie równych sobie pod względem potrzeb, naturalnych praw, uzdolnień, umiejętności, kwalifikacji, osiągnięć, zasług. Może to być: odmowa przyznania należnych praw; odmowa uznania praw przyznanych, nabytych; lekceważenie i naruszanie tych praw lub ich selektywne respektowanie (według własnej wygody); zniechęcanie do korzystania z praw; wtórne ograniczanie cudzych praw; arbitralne pozbawianie praw. Zwykle wynika to z nietolerancji, stereotypów i uprzedzeń rasowych, etnicznych, wyznaniowych, pokoleniowych. Ale motywy mogą być też pragmatyczne: dyskryminacja ułatwia eksploatację innych grup społecznych. Discrimination means illegitimate treating people objectively equal regarding needs, natural rights, talents, skills, qualifications, achievements and merits. It may be: refusing to grant due laws; refusing to accept granted or acquired laws; disregarding and infringing these laws or selective respecting them (at one s own discretion); discouraging of making use of laws; secondary limiting someone else s laws, arbitrary depriving of laws. It usually stems from intolerance, stereotypes and racial, ethnical, religious, generation bias. But motives can also be pragmatic: discrimination facilitates exploit of other social groups. 13

18 340 Mirosław karwat Afera Rywina a koncentracja kapitału medialnego. Ekonomiczno-polityczne aspekty nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z 2002 roku The Scandal of Rywin and the concentration of media capital. The economic and political aspects of the amendment to the Radio and Television Broadcasting Act of Danuta Waniek almamer wyższa szkoła ekonomiczna Artykuł dotyczy zagadnienia koncentracji kapitału medialnego i wynikających stąd niebezpieczeństw dla demokratycznego ładu medialnego. Autorka opisuje stanowiska organów europejskich, które nakładają na kraje członkowskie powinność przygotowania przepisów wewnątrzkrajowych, chroniących skutecznie pluralizm w mediach przed powstawaniem monopoli informacyjnych. Stąd przepisy antykoncentracyjne, które zawierała nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji z 2002 roku, szły w pożądanym kierunku. Nowelizacja ta zawierała również inne regulacje, odnoszące się do rynku mediów elektronicznych. Propozycje te natrafiły jednakże na silnego przeciwnika grupy kapitałowe, które tzw. aferę Rywina uczyniły głównym wątkiem propagandowym w walce z nowelizacją, w rezultacie czego do dziś nie zgłoszono w tym zakresie nowych regulacji, a wątek korupcyjny w postępowaniach sądowych potwierdzony nie został. The article deals with the issue of media capital concentration and resulting from it dangers for the democratic media order. The author describes the position of the European bodies who impose an obligation on membership countries the necessity to prepare domestic regulations effectively protecting pluralism in media against appearing new information monopolies. Hence anti-concentration regulations contained in the amendment of the Bill about the radio and television of 2002 should proceed in the right direction. This amendment also contained other regulations related to the market of electronic media. These suggestions have encountered a powerful opponent capital groups which so-called The Scandal of Rywin has turned into the main propaganda issue in struggle against the amendment. As a result, there have not been any new regulations in this aspect until now and the criminal plot in the judicial proceedings has not been confirmed. 14

19 o pojęciu dyskryminacji Portale korporacyjne 341 w gospodarce elektronicznej Corporate portals in electronic economy Leszek Jung almamer wyższa szkoła ekonomiczna W artykule przedstawiono miejsce i znaczenie portali korporacyjnych w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie gospodarki elektronicznej, w którym stymulującym czynnikiem rozwoju są właśnie zastosowania najnowszych narzędzi technologii teleinformatycznych. Rozwój tych technologii stworzył realne możliwości budowy nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej przedsiębiorstw obejmującej zarówno tworzenie komputerowych sieci korporacyjnych jak i użytkowanie różnorodnych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Różnorodność tych nowoczesnych narzędzi oraz ich heterogeniczność (niejednorodność dostawców oprogramowania systemów informatycznych przedsiębiorstw) wymaga z kolei stworzenia warunków technologicznych, które zapewnią interoperacyjność (możliwość współdziałania) systemów informatycznych użytkowanych w przedsiębiorstwie. Zapewnienie interoperacyjności systemów informatycznych przedsiębiorstwa jest warunkiem rozwoju portali korporacyjnych, które pełnią funkcję elektronicznego pulpitu menedżerskiego w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Firmy informatyczne dyktujące rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych (takie jak: IBM, SUN, MICROSOFT, ORACLE, SAP, CISCO SYESTEMS itp.) oferują rozwiązania technologiczne zarówno w zakresie zastosowań systemów klasy ERP/CRM/SCM jak i narzędzi zapewniających interoperacyjność wszystkich narzędzi informatycznych użytkowanych w przedsiębiorstwie. Ogólną analizę funkcjonalną oferowanych rozwiązań teleinformatycznych przedstawiono na przykładzie narzędzi informatycznych oferowanych przez firmę MICROSOFT, ze względu na ich znaczenie w rozwoju interoperacyjności infrastruktury przedsiębiorstw (Microsoft Dynamice AX i NAV, BizTalk Server, SharePoint Server). Z tych też względów na załączonych rysunkach zachowano oryginalne nazewnictwo poszczególnych produktów i technologii. The place and meaning of corporative portals in enterprise of electronic economy managed in the modern way were discussed in the article. In case of electronic economy the stimulating incentive for development is in particular implementation of the state-of-the-art tools of teleinformation technology. The development of such technologies has created real possibilities of creating modern teleinformation infrastructure including both the creation of computer corporative networks and the usage of various computer systems supporting the enterprise management. The variety of these modern tools and their heterogeneity (non-homogeneity of the software suppliers for computer systems in enterprises) requires in turn creating technological conditions aimed at proving inter-operation (ability to cooperate) of computer systems used in the enterprises. Proving the inter-operation of computer systems of an enterprise is a condition of development of corporative portals which function as electronic managerial console in a- modern enterprise. IT companies dictating the development of modern teleinformation technologies (such as IBM, SUN, MICROSOFT, ORACLE, SAP, CISCO SYSTEMS, etc.) offer technological solutions both in the ranks of applications systems ERP/CRM/SCM class and tools ensuringinter-operation of all computer tools used in an enterprise. The general functional analysis of the offered teleinformation solutions was presented using the example of computer tools offered by the MISCROSOFT Company, due to their importance in the development of inter-operation of the infrastructure of companies (Microsoft Dynamice AX i NAV, BizTalk Server, SharePoint Server) For these reasons original terminology has been preserved in the attached pictures. 15

20 342 Mirosław karwat DYLEMATY SPÓŁDZIELCZOŚCI JAKO SKŁADNIKA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO POLSKIEJ WSI Dilemmas of cooperative as a component of social capital of Polish village Marian G. Brodziński Almamer wyższa szkoła ekonomiczna Spółdzielczość wiejska zawsze była i wciąż jest ważnym komponentem kapitału społecznego polskiej wsi. Ma ona jednak swoje rozliczne i specyficzne problemy głównie natury samorządowo- -członkowskiej i świadomościowej. Bez ich rozwiązania jej udział we wspomnianym kapitale będzie niechybnie malał, co z punktu widzenia wsi byłoby niekorzystne. The cooperative movement in the country has always been an important component of the social capital of Polish countryside. However it has its numerous and specific problems mainly of selfgovernment, membership and consciousness nature. Its share in the above-mentioned capital, without solving them, will be decreasing, what will be unbeneficial from the viewpoint of the country. 16

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. Z ZAGADNIEŃ GLOBALIZACJI Jacek Kulawik GLOBALIZACJA FINANSOWA ISTOTA, POMIAR I NASTĘPSTWA...... 9 Cezary Tomasz Szyjko INTERESY I SPRZECZNOŚCI GLOBALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 I ROK Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) 1 Fundamentals of Law and Government (Podstawy państwa i prawa) SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) W Ćw suma godzin 0 1 E/Z 6 0 1 6 Punkty jednostka Katedra Teorii

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

na przyktadzie Polski, Czech, Slowacji i W^gier

na przyktadzie Polski, Czech, Slowacji i W^gier Grazyna Olszewska System bankowy a uwarunkowania wzrostu gospodarczego r w krajach Europy Srodkowej na przyktadzie Polski, Czech, Slowacji i W^gier Radom 2013 Spis tresci WST^P 7 ROZDZIAL 1 PIENI^DZ A

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ TRODNYCH PROBLEMÓW GLOBALNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I ROLNICTWA

WOKÓŁ TRODNYCH PROBLEMÓW GLOBALNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I ROLNICTWA WOKÓŁ TRODNYCH PROBLEMÓW GLOBALNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I ROLNICTWA redakcja naukowa Katarzyna Duczkowska-Matysz Agnieszka Szymecka % SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU I MIM III III III MII HM MII IIIIIIIIII Ml Ml ^ A/511490,, PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją Wojciecha Kalickiego i Barbary Rogowskiej WROCŁAW 2008 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy w Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy redakcja naukowa Tomasz Michalski Krzysztof Piech SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Economic Law. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Economic Law. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Economic Law Module code Module name Module name in English Valid from academic year 01/013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education Studies

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D.,

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., D E P A R T M E N T O F S P A T I A L E C O N O M E T R I C S U Ł L E C T U R E R S D U T Y H O U R S : W W W. K E P. U N I. L O D Z. P L

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA WOBEC. I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH

PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA WOBEC. I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA POLITYKA WOBEC STAROSCI I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH 2015-2035 ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE WARSZAWA 2016 Spis tresci WSTIJP 9 1.ZMIANY STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Zarządzanie Publiczne, vol. 1(14), pp. 63-73 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 DOI 10.4467/20843968ZP.12.016.0483 PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Beata

Bardziej szczegółowo

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Community Work in a Decade of Crisis. Dr. Val Harris From Sostenga

Community Work in a Decade of Crisis. Dr. Val Harris From Sostenga Community Work in a Decade of Crisis Dr. Val Harris From Sostenga Concept of Transition Transition from one situation to another situation: Where the new situation is clear to communities W przypadku,

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin EKONOMIA - studia stacjonarne II stopnia Uchwała nr 87/V/2013 Rady ydziału z dnia 27.0.2013 r. I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Nazwa przedmiotu (modułu) Punkty 1 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dyplomacji ekonomicznej dla strategii surowcowej

Wsparcie dyplomacji ekonomicznej dla strategii surowcowej Wsparcie dyplomacji ekonomicznej dla strategii surowcowej dr Stanisław Cios, Departament Współpracy Ekonomicznej seminarium: Strategia Surowcowa Polski 26 maja 2014 r., Pałac Staszica, Warszawa Wsparcie

Bardziej szczegółowo

HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION

HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii Jesuit University Ignatianum in Krakow, Institute of Political Science HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF

PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF PLAN POŁĄCZENIA INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. and INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O *** 30 czerwca 2017 r. / June 3Oth,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Tomasz Słomka Między dwiema konstytucjami: kilka uwag o specyfice polskiej ciągłości i zmiany systemowej... 11

SPIS TREŚCI. Tomasz Słomka Między dwiema konstytucjami: kilka uwag o specyfice polskiej ciągłości i zmiany systemowej... 11 SPIS TREŚCI Wprowadzenie................................................... 9 Między dwiema konstytucjami: kilka uwag o specyfice polskiej ciągłości i zmiany systemowej............................................

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

The historical influences Poland-Turkey

The historical influences Poland-Turkey The historical influences Poland-Turkey XIX-XX century W czasie zaborów Turcja często postrzegana była jako kraj sprzyjający sprawie polskiej i potencjalny sojusznik. Turcja nigdy nie uznała rozbiorów

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce

Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce Lucyna Szot Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania Wrocław 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo