ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE"

Transkrypt

1 ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE JAROSŁAW W TRÓBSKI, KRZYSZTOF MAŁECKI, AGNIESZKA KONYS Instytut Systemów Informatycznych Szczecin Streszczenie W artykule podj to problem analizy u yteczno ci systemów informatycznych logistyki w przedsi biorstwie. Kolejno zaprezentowano analiz dost pnych na rynku technologii informatycznych wspieraj cych obsług logistyki w przedsi biorstwie, przybli ono podstawy metodyczne zastosowanego aparatu matematycznego oraz dokonano analizy u yteczno ci wybranych klas systemów informatycznych w przedsi biorstwie logistycznym. Słowa kluczowe: systemy informatyczne logistyki, ocena systemów informatycznych, metody wielokryterialne 1. Wst p Dynamiczny rozwój logistyki jako bran y wymaga wsparcia przedsi biorstwa wyspecjalizowanymi narz dziami warunkuj cymi usprawnienie działalno ci logistycznej. Ró norodno rozwi za dost pnych na rynku, a tak e wielo kryteriów charakteryzuj cych dane rozwi zanie wskazuje na zło ono problemu wyboru najbardziej preferowanego systemu przez decydenta. W niniejszym artykule został podj ty problem analizy u yteczno ci systemów informatycznych logistyki. W dalszej cz ci artykułu został przedstawiony autorski model oceny systemów informatycznych, dokonany za pomoc wielokryterialnej metody macierzowej, uwzgl dniaj cy model współczynników preferencji, współczynników ryzyka realizacji atrybutów systemu informatycznego oraz zło ony model oceny. Modele zostały opracowane na podstawie kompleksowej analizy dost pnych systemów informatycznych logistyki, stanowi cej opracowanie własne, przy uwzgl dnieniu kryteriów merytorycznych warunkuj cych przydatno zanalizowanych rozwi za w zakresie logistyki. 2. Istota i problem doboru systemu informatycznego logistyki W ród czynników, które decyduj o efektywno ci ła cucha logistycznego mo na wskaza na ogromn rol, jak odgrywa w przedsi biorstwie sprawny system informacyjny [1,2]. Dobrym systemem informacyjnym mo na okre li taki układ, który dostarcza w sposób ci gły aktualne informacje dotycz ce przepływu dóbr [3,4]. W ten sposób system informacyjny warunkuje równomiern działalno całego systemu logistycznego. Dobry system logistyczny wyst puje za wtedy, gdy w przedsi biorstwie oprócz ci głego przepływu dóbr nast puje równoległy, zharmonizowany, logiczny przepływ informacji, co oznacza istnienie dobrego systemu informacyjnego [4]. Zaprojektowane dla logistyki rozwi zanie informatyczne powinno udost pnia i wykorzystywa efektywne kana-

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 17, ły identyfikowania zarówno pozycji materiałowych wykorzystywanych w działalno ci wytwórczej, jak i jednostek handlowych i logistycznych wykorzystywanych w działalno ci dystrybucyjnej [4]. W celu usprawnienia działania oraz zapewnienia szybkiego przesyłania i pozyskiwania danych, system informacyjny logistyki powinien by systemem otwartym, umo liwiaj cym poł czenie zarówno z sieciami lokalnymi jak i rozległymi. Jednym z nadrz dnych zada SIL jest gromadzenie i przetwarzanie du ych ilo ci danych, dotycz cych całej logistycznej działalno ci przedsi biorstwa oraz jego makrootoczenia, a tak e otoczenia konkurencyjnego [5]. Efektem tego działania jest dostarczenie zebranych i przetworzonych danych oraz odpowiednich informacji do zespołów podejmowania decyzji na ka dym szczeblu organizacyjnym (Rys.1). Zastosowanie SIL w przedsi biorstwie pozwoli na popraw szybko ci działa, podniesienie jako ci produkcji, polepszenie jako- ci obsługi klienta oraz zmniejszeniu kosztów zwi zanych z działalno ci oraz progresji w przypadku konkurencyjno ci na rynku [6]. Rys. Funkcjonowanie systemu informacji logistycznej jednostki kooperuj cej w ła cuchu dostaw ródło: Opracowanie własne na podstawie, Encyklopedia Zarz dzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Por. Małkus T., Kryteria oceny outsourcingu usług logistycznych, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 1/2002 Zmienno otoczenia w jakim si znajduje dana organizacja oraz ci głe dostosowywanie do tego celów i strategii przedsi biorstwa powoduje, e coraz trudniej znale rozwi zanie, które

3 226 Jarosław W tróbski Krzysztof Małecki Agnieszka Konys Analiza u yteczno ci systemów informatycznych logistyki w przedsi biorstwie w sposób najbardziej trafny b dzie potrafiło szybko reagowa na zachodz ce zmiany rynku oraz w efektywny sposób przesyła du e ilo ci informacji pomi dzy poszczególnymi ogniwami w rozbudowanym ła cuchu logistycznym. Dobór wła ciwego systemu informatycznego dla logistyki jest determinowany poprzez wiele czynników odnosz cych si do charakteru działalno ci danego przedsi biorstwa, jego wielko ci oraz struktury, zło ono ci, a tak e skali prowadzonej przez nie działalno ci. Obecnie na rynku istnieje wiele rozwi za przystosowanych do spełnienia odpowiednich funkcji logistycznych, jednak e mnogo tych rozwi za powoduje, i decydentowi trudno jest dokona wła ciwego wyboru, nie znaj c wszystkich kryteriów charakteryzuj cych dany system. Jednym z głównych problemów przedsi biorstw jest posiadanie nadmiaru zb dnych danych, cz sto powtarzaj cych si i wielokrotnie wprowadzanych. Przedsi biorstwo logistyczne powinno poszukiwa takich rozwi za, które byłyby niezawodne, wspierały działalno w kluczowych obszarach planowania produkcji, dostarczania surowców, zarz dzania zasobami, kontroli i minimalizacji kosztów, a tak e sprawnego przepływu informacji dostarczaj cego wiarygodnych danych oraz wspomagaj cego podejmowanie trafnych decyzji. Przy doborze wła ciwego systemu nale y kierowa si zarówno bie cymi potrzebami danego przedsi biorstwa, jak i uwzgl dniaj c dłu szy horyzont czasowy. Wa ny aspekt stanowi wi c ywotno danego rozwi zania oraz cz sto dost pno ci nowych wersji danego systemu, przy uwzgl dnieniu innowacji technologicznych. 3. Model oceny systemów informatycznych logistyki Budowa modelu oceny systemów informatycznych dedykowanych dla logistyki miała za zadanie wspomóc dobór wła ciwego systemu wspomagaj cego działalno przedsi biorstwa logistycznego, który stanowiłby najbardziej preferowane rozwi zanie dla danego przedsi biorstwa, uwzgl dniaj c przy tym konieczno posiadania przez system prawidłowo dobranego zbioru kryteriów warunkuj cych ich przydatno w obsłudze logistyki. Podstaw budowy modelu oceny SIL stanowiło autorskie zestawienie systemów. Zestawienie to stanowi opracowanie własne, uwzgl dniaj ce szczegółow specyfikacj kryteriów celowych dla logistyki wraz z przyporz dkowanym do ka dego poziomem istotno ci. Ocenie zostało poddanych 7 klas systemów informatycznych. Analiza dost pnych na rynku systemów informatycznych miała na celu zebranie informacji dotycz cych konkretnych rozwi za, w celu wyszczególnienia głównych kryteriów oraz okre lenia ich poziomu istotno ci dla logistyki. Podział systemów nast pił w oparciu o nast puj ce klasy: ERP, SCM, SRM, WMS, PLM, CRM oraz BI. Ocenie zostało poddanych ł cznie 101 rozwi za. Najwi cej systemów zostało poddanych ocenie w klasie ERP 33 rozwi zania. W dalszej kolejno- ci wyszczególnione zostały nast puj ce klasy: klasa WMS 23 systemy, klasa CRM - 20 systemów, klasa SCM 11 systemów, klasa BI 7 systemów, klasa SRM oraz klasa PLM 6 systemów. Do ka dej z wy ej wyszczególnionych klas zostały dobrane kryteria uwzgl dniaj ce charakterystyk przedsi biorstwa logistycznego. Ł cznie zostało przyporz dkowanych 386 kryteriów. Najwi ksz liczb przyporz dkowano dla klasy systemów WMS, gdzie ocenie zostało poddanych 101 z nich. W przypadku systemów klasy ERP ocenie zostało poddanych 47 kryteriów, SCM 69 kryteriów, SRM 63 kryteria, ERP 47 kryteriów, CRM 40 kryteriów, BI 36 kryteriów, PLM 30 kryteriów. Wielokryterialno problemu warunkuj ca zastosowanie aparatu badawczego opartego na wielowymiarowych metodach macierzowych, a w tym metodyki zaproponowanej przez W. Chmielarza i zawartej w [8,9], obejmuj cej model współczynników preferencji, współczynników ryzyka

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 17, realizacji atrybutów systemu oraz zło onego modelu oceny. Zastosowana wielowymiarowa metoda macierzowa (WMM) wyra ona jest nast puj cym równaniem liniowym [7]: Y = a 1 X 1 + a 2 X a n X n (1) gdzie: Y oznacza ocen syntetyczn systemu, X 1 stanowi pojedynczy wska nik, którym jest spełnienie konkretnego kryterium przez system, a 1 oznacza wag, jaka jest przypisana do danego kryterium. Ocen ko cow mo na uzyska dokonuj c liniowego poł czenia pojedynczych wska ników. Ka demu kryterium została przyporz dkowana waga w skali od 1 do 3, gdzie: 1 oznacza kryterium mniej wa ne, 2 oznacza kryterium wa ne, 3 oznacza kryterium bardzo wa ne. W kolejnych kolumnach zostały umieszczone systemy uwzgl dnione w zestawieniu, pogrupowane ze wzgl du na klasy. Powstała w ten sposób macierz została uzupełniona notami 0, 1 oraz 0,5, gdzie: 0 oznacza brak cechy, w niektórych przypadkach brak danych, 1 oznacza wyst powanie danej cechy, 0,5 oznacza, e cecha jest spełniona cz ciowo. Na podstawie spełnianych cech przez system, przedstawionych jako uzupełnienie elementów macierzy okre lonymi warto ciami, przemno onymi przez przyporz dkowane wagi, została dokonana ocena punktowa wszystkich systemów. System, który zebrał najwi cej punktów jest systemem najlepiej ocenionym pod wzgl dem spełnienia wyszczególnionych kryteriów pod k tem logistyki. Do modelu współczynników preferencji [8,9] zostały wybrane i nadane nast puj ce wagi: 0,75 dla cechy, która jest mniej wa na, 1 dla cechy, która jest wa na, 1,25 dla cechy która jest bardzo wa na w danej klasie systemów. Model współczynników preferencji (model WP) jest wyra ony nast puj cym wzorem [8,9]: gdzie: x i+1 = ( 1 x i1 + 2 x i2 + + m x im) (2) x i oznacza kryterium na i-tym poziomie hierarchii, x i+1 oznacza ocen kryterium na nast pnym (i+1) poziomie hierarchii, j oznacza współczynnik preferencji nadawany przez u ytkownika j-temu rodzajowi kryterium, na i-tym poziomie hierarchii ocen. Do wszystkich kryteriów uwzgl dnionych w zestawieniu zostały przypisane współczynniki ryzyka realizacji atrybutów systemu informatycznego za pomoc dowolnej, losowo wybranej liczby z przedziału zamkni tego <0,1>. Model współczynników ryzyka realizacji atrybutów systemu informatycznego (model WRRASI) wyra ony jest wzorem [8,9]: gdzie: x i+1 = ( 1 x i1 + 2 x i2 + + m x im) (3) x i oznacza kryterium na i-tym poziomie hierarchii,

5 228 Jarosław W tróbski Krzysztof Małecki Agnieszka Konys Analiza u yteczno ci systemów informatycznych logistyki w przedsi biorstwie x i+1 oznacza ocen kryterium na nast pnym (i+1) poziomie hierarchii, j oznacza współczynnik ryzyka realizacji przedsi wzi cia informatycznego nadawany przez u ytkownika j-temu rodzajowi kryterium, na i-tym poziomie hierarchii ocen. Zło ony model oceny (ZMO) powstał poprzez poł czenie zało e z modelu współczynników preferencji oraz z modelu współczynników ryzyka realizacji przedsi wzi cia informatycznego. Model ten wyra a poni szy wzór [8,9]: gdzie: W n og = i= 1 ( ω 1α 1xi1 + ω 2α 2xi ωmαmx W og oznacza wska nik ogólny oceny systemu informatycznego, x i oznacza kryterium na i-tym poziomie hierarchii, x im oznacza ocen kryterium na nast pnym poziomie hierarchii, j oznacza współczynnik ryzyka realizacji przedsi wzi cia informatycznego nadawany przez u ytkownika j-temu rodzajowi kryterium, na i-tym poziomie hierarchii ocen, j oznacza współczynnik preferencji nadawany przez u ytkownika j-temu rodzajowi kryterium, na i-tym poziomie hierarchii ocen. W nast pstwie zrealizowanych oblicze opracowano poszczególne modele oceny systemów informatycznych dla logistyki dla ka dej z wyszczególnionych klas, stanowi ce podstaw do konstrukcji modelu oceny systemów informatycznych dla logistyki. Wyniki bada zostały zilustrowane za pomoc wykresów1. Ocenie zostało poddanych ł cznie 106 systemów. Dla kasy ERP zostały wyszczególnione nast puj ce rozwi zania: ABAS Business Software, Baan 6 SSA ERP LN 6.1, CDN Egeria, Digitland Enterprise, Epicor Enterprise, Exact Globe, Graffiti Platinum, HORNET, IFS Applications, Impuls BPSC, Infor COM 6.1., Infor ERP XA, Infor Syteline, irenesans, iscala 2.2, ISOF (Internetowy System Obsługi Firmy), Lawson M3, Jeeves Enterprise, JDE, LX d. BCPS, MAAT, MaxeBiznes, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, QAD Enterprise Applications, mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP), Oracle E-business Suite, proalpha, Rekord ERP, SENTE esystem, SIMPLE.ERP, System 21 Aurora, TETA 2000 (Tabela 1, wykres 3). W grupie systemów klasy WMS zostały uwzgl dnione nast puj ce systemy: Swisslog Warehouse Management, AX4, bcstiger, SKK WMS, Safo.mag, PSIwms, IFS Applications (MWS), Smart- Stock. WMS, Softlab SQL, SAP ERP WMS, logifact WMS, Qguar WMS Easyway, Qguar WMS PRO, Sterling Commerce WMS, RedPrairie WMS, Infor WMS, Xpertis Logistyka, ProTrace, OPTIpromag, Gepard, Effect Warehouse, 4mPower logistic, Agilero (Tabela 1, wykres 1). Do klasy systemów SCM zostały przyporz dkowane nast puj ce systemy dost pne na rynku: QAD Supply Chain Planning, CDN Egeria (wybrane moduły), SCM iscala, ISOF-Zamówienia, 1 Zawarte w: Tabela 1. Ocena wyników za pomoc : WMM, WP, WRRASI, ZMO dla systemów klasy ERP, WMS, SCM, SRM, CRM, PLM, BI. ródło: Obliczenia własne na podstawie zestawienia systemów informatycznych dla logistyki dla ww. klas. im ) (4)

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 17, Supply Visualisation MFGx.net, SCM Teta Logistyka - Teta Produkcja, JD Edwards EnterpriseOne SCM, i2 TSM, mysap SCM, Infor SCM, IFS SCM (Tabela 1, wykres 2). Grup wybranych systemów SRM stanowi rozwi zania takie jak: QAD Supply Visualization, Epicor SRM, SAS Supplier Relationship Management, Peoplesoft SRM 9.0, SAP SRM, Infor SRM. Spo ród systemów klasy CRM zostały poddane analizie nast puj ce rodzaje systemów: Teta CRM, CRM Polsoft, PeopleSoft Enterprise CRM, Oracle CRM, Logotec CRM9000 Web Edition, Insoft CRM, IFS Sprzeda i Serwis, ITCube CRM, Siebel CRM Professional Edition, Siebel CRM Enterprise Editon, JD Edwards Enterprise-One CRM, ISOF CRM, iscala CRM, CDN XL CRM, CDNOPT!MA CRM, Obszar Zarz dzanie Klientem CDN Egeria, CRM CORBA, OKAY CRM, Dynamics 3.0, mysap CRM, Microsoft CRM 3.0 proffessional, CRM BPSC. Kolejn grup poddan analizie stanowi systemy PLM. W ród nich zostały wskazane nast puj ce: amdocs Product & Service Lifecycle Management, Autodesk Inventor, CATIA, SMARTEAM, ENOVIA, IFS Zarz dzanie Cyklem ycia, mysap PLM, INFOR PLM. Ostatni grup stanowi systemy Business Inteligence. Spo ród rozwi za dost pnych na rynku zostały wybrane nast puj ce systemy: SAS Enterprise Intelligence Platform, SAFO.EXPRESS, TETA Controlling, Micorosoft SQL Server 2005, SAP NetWeaver BI, Oracle Business Intelligence Standard Edition One, Comarch Business Intelligence. Ocenie zostały poddane wyró nione rozwi zania, przy czym ocena stanowi sum wa on obliczon na podstawie spełnienia pojedynczych kryteriów przez system. Procedura ta została powtórzona dla ka dej z metodyk (WMM, WP, WRRASI, ZMO). System, który uzyskał najwy sz not jest systemem najlepszym w danej klasie na podstawie przyj tych zało e. WMS

7 230 Jarosław W tróbski Krzysztof Małecki Agnieszka Konys Analiza u yteczno ci systemów informatycznych logistyki w przedsi biorstwie SCM ERP Tabela 1. Ocena wyników za pomoc : WMM, WP, WRRASI, ZMO dla systemów klasy WMS, SCM, ERP ródło: Obliczenia własne na podstawie zestawienia systemów informatycznych dla logistyki dla ww. klas Systemy zostały ocenione na podstawie wyników uzyskanych poprzez przyporz dkowanie wag poszczególnym kryteriom oraz spełnienie ich przez dany system. Przypisanie konkretnej wagi do pojedynczych kryteriów miało na celu zró nicowanie ich znaczenia pod wzgl dem wa no ci zastosowania w danej klasie systemów (WMM, WP). W przypadku modelu WRRASI została

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 17, uwzgl dniona mo liwo nadania prawdopodobie stwa realizacji do pojedynczego kryterium. Zło ony model oceny uwzgl dnia zarówno ryzyko wdro enia poszczególnego kryterium (WRAASI) jak i preferencje przyszłego u ytkownika (WP). Zgodnie z zało on reguł decyzyjn celem było uzyskanie jak najwy szej oceny punktowej przez system. Spo ród systemów klasy ERP najlepszymi pod wzgl dem rozpatrywanych kryteriów oraz przyj tej metody oblicze oraz nadanych wag poszczególnym kryteriom zostały systemy: IFS Applications oraz mysap ERP. Systemy te spełniły wi kszo kryteriów z najwy sz przyporz dkowan wag preferencyjn. W klasie systemów WMS najwy sz pozycj uzyskał system SmartStock.WMS. Dla systemów SCM najwy sz mo liw do uzyskania not uzyskał system SCM iscala. W przypadku systemów klasy SRM najwi cej punktów zdobył system Peoplesoft SRM 9.0 wyprodukowany przez firm Oracle. W ród systemów klasy SRM nie było bardzo znacz cych ró nic pomi dzy poszczególnymi rozwi zaniami. Spo ród systemów klasy PLM najlepszym według przyj tych kryteriów okazał si system CATIA SMARTEAM, ENOVIA oraz mysap PLM. W ród systemów klasy CRM najwy ej został sklasyfikowany system Dynamics 3.0. W przypadku systemów BI najwy sz not uzyskał system SAP Netweaver BI. Analizuj c informacje przedstawione na wykresie, mo na zauwa y, e w ród systemów klasy BI istniały dosy znaczne rozbie no ci. Analizuj c wyniki zaprezentowane na wykresach (Tabela 1) mo na stwierdzi, e w ka dej z klas uzyskane wyniki dla ka dej z metod były do siebie zbli one. Najwi ksze rozbie no ci pod wzgl dem uzyskanych rezultatów wyst piły w klasie WMS (Tabela 1, wykres 1), SCM (Tabela 1, wykres 2) oraz CRM2, gdzie wynik danego systemu mie cił si poni ej 40% spełnienia wszystkich kryteriów, przy czym systemy klasy WMS charakteryzuj si najwi kszym stopniem szczegółowo ci (101 kryteriów poddanych ocenie). Z kolei najmniejsze zró nicowanie pomi dzy systemami wyst piło w klasie SRM3 oraz w klasie PLM4 z wył czeniem systemu Autodesk Inventor. Do budowy modelu oceny dla klas SRM, PLM oraz BI5 została natomiast wybrana mniejsza liczba rozwi za ni w przypadku najbardziej popularnej klasy systemów ERP (Tabela 1, wykres 3). 4. Analiza uzyskanych wyników na podstawie zastosowania modeli oceny systemów informatycznych dla logistyki Przedstawione rozwi zania informatyczne dla logistyki zostały poddane analizie i ocenie pod wzgl dem kryteriów merytorycznych. Uwzgl dnienie najistotniejszych warto ci, jakimi powinno cechowa si dane rozwi zanie ma na celu wskazanie najbardziej preferowanych i funkcjonalnych rozwi za dla logistyki spo ród przedstawionych systemów dost pnych na rynku. Przy analizie kryteriów nie została uwzgl dniona cena rozwi zania, gdy bazuj c na informacjach podawanych przez producentów systemów, cen poszczególnych rozwi za warunkuje charakter przedsi biorstwa, jego zasi g, struktura oraz liczba ko cowych u ytkowników systemu. Ka de z przedsi biorstw logistycznych inaczej mo e podchodzi do wa no ci poszczególnych kryteriów dla siebie, uwzgl dniaj c przy wyborze analiz zewn trzn oraz wewn trzn organizacji oraz 2 Praca magisterska, Wspomaganie decyzji w doborze systemów informatycznych logistyki, Agnieszka Konys, Politechnika Szczeci ska, Szczecin [Tam e] 4 [Tam e] 5 [Tam e]

9 232 Jarosław W tróbski Krzysztof Małecki Agnieszka Konys Analiza u yteczno ci systemów informatycznych logistyki w przedsi biorstwie swoje indywidualne potrzeby, st d ostatecznym decydentem w przypadku wyboru odpowiedniego rozwi zania jest u ytkownik systemu, który najlepiej jest w stanie dokona analizy swojego przedsi biorstwa oraz najtrafniej powinien wskaza poszczególne kryteria, jakie powinien mie system dedykowany dla danego przedsi biorstwa logistycznego. Dlatego nawet te systemy, które uzyskały mniejsz liczb punktów z braku posiadanych wszystkich lub wi kszo ci wskazanych cech, b d braku dostatecznych informacji potwierdzaj cych ich istnienie, mog mie bardzo du e znaczenie dla okre lonej grupy odbiorców. Analiza dost pnych systemów wskazała najlepsze rozwi zanie b d rozwi zania w danej klasie systemów (Tabela 2). W niektórych przypadkach uzyskano dwa równorz dne rezultaty, tak jak w przypadku systemów klasy ERP poddanych ocenie wielokryterialn metod macierzow, t sam liczb punktów uzyskał system IFS Applications oraz mysap ERP - mysap Business Suite, za w przypadku pozostałych modeli, najwy ej ocenionym został natomiast tylko mysap ERP - mysap Business Suite. Podobna sytuacja wyst puje tak e w przypadku systemów klasy PLM, gdzie dominuj dwa systemy: system IFS Zarz dzanie Cyklem ycia Produktu oraz mysap PLM. Dokonuj c oceny metod macierzow, najlepszym rozwi zaniem okazał si system IFS Zarz dzanie Cyklem ycia Produktu, jednak e stosuj c model współczynników preferencji, lepsz not uzyskał mysap PLM. Natomiast dla modelu współczynników ryzyka realizacji atrybutów systemu informatycznego, oba rozwi zania uzyskały ten sam rezultat. Zło ony model oceny wskazuje za na system mysap PLM. Pozostałe klasy systemów: SCM, SRM, WMS, BI, CRM uzyskały te same wyniki w ka dym z przypadków, co ilustruje poni sza tabela. PORÓWNANIE UZYSKANYCH WYNIKÓW klasa systemów ERP WMS system/y które uzyskały najwi ksz liczb punktów WMM WP WRRASI ZMO IFS Applications, mysap ERP - mysap Business Suite SmartStock. WMS mysap ERP - mysap Business Suite SmartStock. WMS mysap ERP - mysap Business Suite SmartStock. WMS mysap ERP - mysap Business Suite SmartStock. WMS SCM SCM iscala SCM iscala SCM iscala SCM iscala SRM Peoplesoft SRM 9.0 Peoplesoft SRM 9.0 Peoplesoft SRM 9.0 Peoplesoft SRM 9.0 CRM Dynamics 3.0 Dynamics 3.0 Dynamics 3.0 Dynamics 3.0 PLM BI IFS Zarz dzanie Cyklem ycia Produktu SAP NetWeaver BI mysap PLM SAP NetWeaver BI IFS Zarz dzanie Cyklem ycia Produktu, mysap PLM SAP NetWeaver BI mysap PLM SAP NetWeaver BI Tabela 2. Zestawienie porównawcze systemów z najlepsz ocen. ródło: Opracowanie własne na podstawie dokonanych oblicze WMM, zastosowaniu modelu WP, modelu WRRASI oraz ZMO dla systemów klasy: ERP, SCM, SRM, WMS, PLM, CRM, BI.

10 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 17, Wnioski Skuteczno współczesnej logistyki jest warunkowana poprzez wła ciwe zastosowanie technologii informatycznych w przedsi biorstwie, a to za ma przeło enie na popraw efektywno ci działa danej organizacji. W niniejszym artykule podj to problem analizy u yteczno ci systemów informatycznych logistyki w przedsi biorstwie. Zastosowanie wielokryterialnych metod macierzowych, uwzgl dniaj cych model współczynników preferencji, współczynników ryzyka realizacji atrybutów systemu informatycznego oraz zło ony model oceny, pozwoliło na dokonanie oceny SIL pod wzgl dem zło onych zbiorów kryteriów oceny. Dokonana analiza u yteczno ci miała za zadanie ułatwi wybór odpowiedniej klasy systemu wspomagaj cego działalno przedsi biorstwa logistycznego. Wyznaczone syntetyczne mierniki jako ci poszczególnych systemów stanowi o realizacji tak postawionego celu bada i jednocze nie posiadaj wysokie walory utylitarne. Niemniej konieczno uwzgl dnienia ka dorazowo indywidualnego systemu preferencji decydenta powoduje, e prezentowane wyniki bada winny mie jedynie charakter rekomendacji dla przyszłych sytuacji decyzyjnych. Bibliografia 1. Adamczewski P., Informatyczne wspomaganie ła cucha logistycznego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna Bubnicki Z., Podstawy informatycznych systemów zarz dzania, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Łagowski T., Systemy informacyjne zarz dzania informacjami gospodarczymi w procesie globalizacji z wspomaganiem informatycznym, Wyd. PJWSTK, Warszawa Majewski J., Informatyka dla logistyki, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Pozna Grabara J. K. (red.), Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych, Wyd. Naukowo - Techniczne, Warszawa Bytniewski A. (red.), Architektura zintegrowanego systemu informatycznego [w:] Podsystem logistyki, Grodzi ski R. (red.), Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław Gospodarowicz A. (red.), Metody analizy i oceny pakietów programowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław Studzi ski J., Dreilichowski L., Hryniewicz O. (red.),, Komputerowe wspomaganie zarz dzania i procesów decyzyjnych w gospodarce, IBS PAN W. Chmielarz, Ocena systemów informatycznych dla małych i rednich form, Wyd. PAN, Warszawa 2002; Technologie informatyczne w biznesie, VI Konferencja z cyklu Komputerowe Systemy Wielodost pne, Bydgoszcz-Ciechocinek 2000; W. Chmielarz, Zasady optymalnego doboru zintegrowanego systemu informatycznego w rozwoju organizacji.

11 234 Jarosław W tróbski Krzysztof Małecki Agnieszka Konys Analiza u yteczno ci systemów informatycznych logistyki w przedsi biorstwie MCDA MODEL APPROACH FOR SELECTING INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM IN LOGISTICS Summary The purpose of this article is to build a valuation model that will help to compare different information systems used in logistics. The model will allow the company to choose an information system that will be the most efficient for particular logistic strategies of the business. The research suggests that in order to evaluate any type of information systems, one has to compare them through multidimensional matrix methods, including methods for preference coefficient, methods of ratios of risks of realization of attributes of computerized information systems and evaluation of combined model composed from other models mention before. Altogether, 106 information systems have been evaluated according to classes they belong to: ERP, SCM, SRM, WSM, CRM, PLM, BI. The choice of a right information system is complicated process and that is why it should be made after precise analysis given that recipient preferences and her individual needs are properly matched with producer s product/services. As a final result, the process of building the model for valuation of information systems made this method less complex and much more accurate. With logistic becoming global we will certainly have a chance to evaluate new solutions and the use for information systems in the near future. Keywords: information systems in logistics, information systems evaluation, MCDA methods Jarosław W tróbski Instytut Systemów Informatycznych Szczecin, ul. ołnierska Krzysztof Małecki Konys Agnieszka Wydział Informatyki, Szczecin, ołnierska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 39 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 15 2 PAWEŁ BARAN Uniwersytet Szczeci ski POSTA WEKTORA WSPÓŁCZYNNIKÓW FUNKCJI CELU A SZYBKO UZYSKANIA ROZWI ZA

Bardziej szczegółowo

ĘSTOCHOWSKA POLITECHNIKA CZ. Dr inŝ. Teresa Bajor, Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesó. Przeróbki Plastycznej

ĘSTOCHOWSKA POLITECHNIKA CZ. Dr inŝ. Teresa Bajor, Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesó. Przeróbki Plastycznej POLITECHNIKA CZ ĘSTOCHOWSKA CZĘ Dr inŝ. Teresa Bajor, Dr inŝ. Rafał Dobrakowski Wydział Wydział InŜ InŜynierii Procesowej Materiał Materiałowej i Fizyki Stosowanej Instytut Modelowania i Automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ

PLAN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej przyznającej środki na rozwój przedsiębiorczości PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2013 Warszawa, kwiecień 2013 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Warsztat naukowca a problem formatu informacji bibliograficznej generowanej przez systemy informacyjne. Remigiusz Sapa IINiB UJ

Warsztat naukowca a problem formatu informacji bibliograficznej generowanej przez systemy informacyjne. Remigiusz Sapa IINiB UJ Warsztat naukowca a problem formatu informacji bibliograficznej generowanej przez systemy informacyjne Remigiusz Sapa IINiB UJ Problem Przydatność formatów opisów bibliograficznych generowanych przez systemy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW Łódź, dnia 29.01.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW W związku z ubieganiem się przez Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o. o dofinansowanie na realizację projektu ze

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. ZAMAWIAJ CY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., z siedzib w Warszawie ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Bardo, dnia 18 czerwca 2014 Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SŁUŻĄCEGO DO ŚWIADCZENIA E-USŁUGI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SŁUŻĄCEGO DO ŚWIADCZENIA E-USŁUGI Wrocław, 11.09. 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SŁUŻĄCEGO DO ŚWIADCZENIA E-USŁUGI 1. ZAMAWIAJĄCY: AMJ Alicja Januszkiewicz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka

7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka 7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka Oczekiwane przygotowanie informatyczne absolwenta gimnazjum Zbieranie i opracowywanie danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego Uczeń: wypełnia komórki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie,,grupa PoMocowa SENIORÓW - usługi społeczne osób starszych dla osób starszych

Regulamin rekrutacji w projekcie,,grupa PoMocowa SENIORÓW - usługi społeczne osób starszych dla osób starszych Regulamin rekrutacji w projekcie,,grupa PoMocowa SENIORÓW - usługi społeczne osób starszych dla osób starszych współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r.

Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r. Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r. w zakresie zmian do procedowanego obecnie projektu Ustawy o efektywności energetycznej 1. Uzasadnienie proponowanych zmian legislacyjnych

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

National Field Research Report. Country: Polska. Author: Michał Długosz. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

National Field Research Report. Country: Polska. Author: Michał Długosz. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości RESPONS Zarządzanie małymi hotelami i restauracjami doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej i właścicieli 539920-LLP-1-2013-1-BG-LEONARDO-LMP National Field Research Report Country: Polska Author:

Bardziej szczegółowo

dr inż. Cezary Wiśniewski Płock, 2006

dr inż. Cezary Wiśniewski Płock, 2006 dr inż. Cezary Wiśniewski Płock, 26 Gra z naturą polega na tym, że przeciwnikiem jest osoba, zjawisko naturalne, obiekt itp. nie zainteresowany wynikiem gry. Strategia, którą podejmie przeciwnik ma charakter

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/311/07 Rady Miasta Szczecina z dnia 09 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu społecznych inicjatyw lokalnych Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna w Krakowie WSTĘP OPTYMALIZACJA KOSZTÓW JAKOŚCI

Akademia Ekonomiczna w Krakowie WSTĘP OPTYMALIZACJA KOSZTÓW JAKOŚCI SUCCES 2004: Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28.XI.2004, t.2, s. 69-76 pod red. E. Skrzypek, UMCS Lublin 2004

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 02.11.2015-06.11.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe:

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: 1. Moduł badawczy 1. konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ` Trzebnica, dnia 01.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dostawa szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. Działając

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W USTRZYKACH DOLNYCH 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W USTRZYKACH DOLNYCH 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 czerwca 2014 r. KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W USTRZYKACH

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi PROJEKT Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Garbów z dnia. Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR:

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR: ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usług doradczych, składających się na Wdrożenie strategii CSR w firmie Jastrzębski S.A. z siedzibą w Siedlcach. Firma pozyskała

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo