C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A"

Transkrypt

1 C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY ZAWODOWYCH Z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA LATA Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w szczególności Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Regulamin określa zasady organizacji staży zawodowych przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w szczególności: 1) zasady dokonywania wyboru pracodawców organizujących staże zawodowe dla uczestników projektów realizowanych przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 2) zasady kierowania na staż zawodowy uczestników projektów realizowanych przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3) zasady organizacji staży zawodowych przez pracodawców; 4) zasady odbywania stażu przez uczestników projektów. 3. Przepisy regulaminu mają zastosowanie przy realizacji projektów: 1) Przeciw wykluczeniu społecznemu w powiecie rzeszowskim nr KSI: POKL /12; 2) Nowa droga nr KSI: POKL /12; 4. Każdy uczestnik projektów, o których mowa w ust. 3 zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, w szczególności w części 1, 3 i 4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 2 Definicje 1. Projekcie oznacza to projekty, o których mowa w 1 ust. 3 p. 1 i 2 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; STRONA 1 8

2 2. Stażu zawodowym oznacza to nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, na podstawie umów zawartych pomiędzy projektodawcą a organizatorem stażu oraz pomiędzy projektodawcą a uczestnikiem, według ustalonego wcześniej programu stażu; 3. Szkoleniu oznacza to cykl zajęć szkoleniowych organizowanych w ramach projektu zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym i harmonogramem, w ustalonych odrębnie grupach szkoleniowych i miejscach szkoleń; 4. Projektodawcy oznacza to Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, ul. Jana Styki 21, Rzeszów; 5. Organizatorze stażu oznacza to pracodawcę, z którym projektodawca w drodze konkursu podpisał umowę na organizację stażu zawodowego w miejscu pracy; 6. Uczestniku oznacza to uczestnika projektów, o których mowa w 1 ust. 3 p. 1 i 2. CZĘŚĆ PIERWSZA PRACODAWCY 3 Warunki ubiegania się o zorganizowanie stażu 1. O zorganizowanie miejsc odbywania stażu mogą ubiegać się pracodawcy, spełniający poniższe warunki: 1) nie są w stanie likwidacji lub upadłości; 2) nie mają zaległości w opłacaniu składek ZUS; 3) nie mają zadłużeń wobec skarbu państwa w opłacaniu podatków. 2. Pracodawca w celu zorganizowania stażu składa w siedzibie projektodawcy wniosek o organizację stażu, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zawiera: 1) liczbę osób bezrobotnych proponowanych do przyjęcia na staż; 2) nazwę stanowiska pracy; 3) miejsce odbywania stażu; 4) program stażu; 5) wskazanie opiekunów osób objętych programem stażu; 6) deklarację, czy organizator po zakończeniu umowy stażowej zamierza zatrudnić skierowane osoby; 7) informacje dotyczące organizatora: nazwę, adres, telefon, NIP, rodzaj prowadzonej działalności (PKD) i data jej rozpoczęcia, stan zatrudnienia; 8) informację dotyczącą dotychczasowej współpracy w zakresie organizacji staży z powiatowym urzędem pracy: liczba stażystów, którzy odbyli staż u wnioskodawcy, liczba osób bezrobotnych zatrudnionych po zakończeniu okresu odbywania stażu. 4. Do wniosku pracodawca dołącza: 1) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających formę prawną organizatora (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego); 2) pełnomocnictwo lub upoważnienie osoby bądź osób uprawnionych do podpisania umowy. STRONA 2 8

3 4 Procedura oceny wniosków i wyboru pracodawców 1. Wybór pracodawców na organizatorów stażu dla uczestników projektów odbywa się w drodze konkursu ogłaszanego przez projektodawcę. 2. Wnioski oceniane są przez koordynatora projektu, o którym mowa w 1 ust. 3 p. 1 w przypadku staży organizowanych w ramach projektu, o którym mowa w 1 ust. 3 p. 1 oraz koordynatora projektu, o którym mowa w 1 ust. 3 p. 2 w przypadku staży organizowanych w ramach projektu, o którym mowa w 1 ust. 3 p Koordynator, o którym mowa w ust. 2 rozpatruje wnioski w terminie do pięciu dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków. 4. Termin prowadzenia naboru wniosków projektodawca ogłosi na swoich stronach internetowych oraz w innych ogłoszeniach podawanych do wiadomości publicznej. 5. W terminie do 7 dni od rozpatrzenia wniosków projektodawca poinformuje wnioskodawców o wynikach oceny wniosków. 6. Koordynator dokonuje oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. 7. Koordynator dokonuje oceny merytorycznej wniosków, które spełniają kryteria formalne. 8. Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest za pomocą punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oceny merytorycznej. 9. Kryteria formalne i merytoryczne oceny wniosków zawiera Lista kryteriów oceny formalnej i merytorycznej wniosków o organizację staży zawodowych, stanowiąca załącznik nr 2 do regulaminu. 10. W przypadku, gdy liczba wniosków będzie większa niż liczba stażystów, umowy o zorganizowanie stażu zostaną zawarte z tymi pracodawcami, których wnioski uzyskają najwyższą liczbę punktów. 11. Warunkiem ponownego ubiegania się pracodawcy o zorganizowanie stażu jest wywiązanie się ze zobowiązań wcześniej zawartych umów o zorganizowanie stażu. Nie wywiązanie się z warunków poprzednich umów (np. nie wywiązanie się z obowiązku zatrudnienia stażysty) spowoduje odrzucenie wniosku. 5 Zawieranie umów 1. Wnioskodawca jest związany wnioskiem przez okres 30 dni od upływu terminu składania wniosków. 2. Projektodawca w terminie do pięciu dni roboczych od przesłania wnioskodawcy informacji, o których mowa w 4 ust. 5 podpisuje z wnioskodawcą umowę na organizację stażu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu. 3. Umowa, o której mowa w ust. 2 zawierana jest w formie pisemnej. CZĘŚĆ DRUGA UCZESTNICY 6 Warunki ubiegania się o staż O staż u pracodawcy mogą ubiegać się uczestnicy projektów, o których mowa w 1 ust. 3 p. 1 i 2, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenia dla nich obowiązkowe, zgodnie z regulaminem uczestnictwa w ww. projektach. STRONA 3 8

4 1. Liczba staży jest ograniczona. 7 Zasady kierowania uczestników na staż 2. Uczestnicy kierowani są na staż w oparciu o liczbę staży oraz środki finansowe przewidziane na organizację staży u pracodawców we wnioskach o dofinansowanie projektów, o których mowa w 1 ust. 3 p. 1 i Skierowanie uczestnika na staż odbywa się w drodze decyzji koordynatora projektu, o którym mowa w 1 ust. 3 p. 1 w przypadku uczestników projektu, o którym mowa w 1 ust. 3 p. 1 oraz koordynatora projektu, o którym mowa w 1 ust. 3 p. 2 w przypadku uczestników projektu, o którym mowa w 1 ust. 3 p Koordynator, o którym mowa w ust. 3 kieruje uczestników na staż według następującej procedury: 1) wykonawcy organizujący kursy zawodowe w projektach, o których mowa w 1 ust. 3 p. 1 i 2 rekomendują osoby z każdego kursu zawodowego do odbycia stażu na podstawie aktywności i zaangażowania na kursie zawodowym, 2) koordynator, o którym mowa w ust. 3 weryfikuje, czy osoby wyróżnione, o których mowa w p. 1 spełniają warunki ubiegania się o staż, o których mowa w 6, 3) koordynator, o którym mowa w ust. 3 kieruje na staż osoby wyróżnione, o których mowa w p. 1 spełniające warunki ubiegania się o staż, o których mowa w 6, które wykazały się najlepszą frekwencją na szkoleniach dla nich obowiązkowych zgodnie z regulaminem uczestnictwa. 5. Projektodawca z uczestnikami skierowanymi do odbycia stażu zawodowego u pracodawcy podpisuje umowę określającą zasady odbywania stażu. CZĘŚĆ TRZECIA ZASADY ORGANIZACJI STAŻY Organizator stażu zobowiązany jest do: 1. zapoznania uczestnika z programem stażu, 8 Obowiązki organizatora stażu 2. zapewnienia należytej realizacji stażu, zgodnie z programem, niniejszym regulaminem i umową, 3. przydzielenia uczestnikowi opiekuna stażu, 4. zapoznania uczestnika z jego obowiązkami i uprawnieniami, 5. skierowania uczestnika przed podjęciem stażu na wstępne badania lekarskie, w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu i skierowanie na szkolenie BHP; 6. zapewnienia uczestnikowi profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników, 7. zapewnienia uczestnikowi warunków do wykonywania czynności i zadań, w wymiarze czasu pracy obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku lub w zawodzie, zgodnie z ustalonym programem stażu w celu nabycia przez uczestnika umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy po zakończeniu stażu, 8. przeszkolenia uczestnika na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie instruktażu stanowiskowego, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznanie go z obowiązującym regulaminem pracy, STRONA 4 8

5 9. przydzielenia uczestnikowi, na zasadach przewidzianych dla pracowników: odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, niezbędnych środków higieny osobistej, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych, 10. zapewnienia uczestnikowi bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników, 11. bezzwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informowania projektodawcy o przypadkach przerwania przez uczestnika projektu odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu, 12. przedkładania do projektodawcy oryginału listy obecności wraz z ewentualnymi wnioskami o udzielenie dni wolnych oraz drukami ZUS ZLA uczestnika odbywającego staż za dany miesiąc, jednak nie później, niż do 1-ego roboczego dnia miesiąca, następującego po miesiącu rozliczeniowym. Lista obecności jest podstawą naliczenia stypendium stażowego przysługującego uczestnikowi projektu. Niedostarczenie listy obecności w podanym terminie spowoduje wstrzymanie wypłaty stypendium, 13. sporządzania protokołów okoliczności i przyczyn wypadku przez zespół powypadkowy, w razie gdyby taki wypadek zaistniał, 14. poświadczania w sprawozdaniu z odbywania stażu zawodowego okresów i rodzaju wykonywanych czynności lub zadań na stanowisku pracy lub w zawodzie, 15. umożliwienia uczestnikom zgłaszania się do projektodawcy, w związku z ich uczestnictwem w projekcie, w szczególności celem złożenia poświadczenia odbywania stażu, 16. przestrzegania czasu pracy uczestnika projektu odbywającego staż, który nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a uczestnika projektu będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Bez zgody projektodawcy, uczestnik nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych, chyba że charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy, 17. udzielenia uczestnikowi dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu na wniosek uczestnika odbywającego staż. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator stażu jest obowiązany udzielić dni wolnych przed terminem zakończenia stażu, (uczestnik projektu nabywa prawo do dni wolnych sukcesywnie po upływie kolejnych 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. W okresie pierwszych 30 dni odbywania stażu dni wolne nie przysługują. Oznacza to, że 2 dni wolnych można udzielać zawsze po 30 dniach kalendarzowych odbytego stażu), 18. wydania opinii w terminie do 7 dni od zakończenia realizacji stażu zawierającej informacje o zadaniach realizowanych przez uczestnika i umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu, 19. zapewnienia uczestnikowi odbywającemu staż, prawa do okresów odpoczynku, na zasadach przewidzianych dla pracowników, 20. zapewnienia, by opiekun uczestnika odbywającego staż udzielał wskazówek, pomocy w wypełnieniu powierzonych zadań oraz poświadczył własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu z przebiegu stażu, 21. niezwłocznego informowania projektodawcy o wszelkich zmianach dotyczących realizacji niniejszej umowy (nie później niż w ciągu 5 dni od np. zmiany opiekuna, miejsca odbywania stażu, nazwy pracodawcy, siedziby, miejsca prowadzenia działalności itp.). 22. przechowywania wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających realizację stażu do 31 grudnia 2020 roku, 23. identyfikacji wizualnej związanej z współfinansowaniem stażu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego np. oznaczania logiem EFS i PO KL pomieszczeń, w których STRONA 5 8

6 osoba bezrobotna odbywa staż, sporządzanie identyfikatorów dla stażysty (logo musi być zgodne z KSIĘGĄ TOŻSAMOŚCI EFS dostępną na stronie Organizator stażu podlega kontroli w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Do przeprowadzenia kontroli upoważnieni są: Realizator Projektu, instytucje krajowe, jaki i instytucje Unii Europejskiej, związane z nadzorem realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. CZĘŚĆ CZWARTA ZASADY ODBYWANIA STAŻU 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 9 Obowiązki uczestnika 1) codziennego podpisywania listy obecności, 2) przestrzegania obowiązującego u organizatora stażu rozkładu czasu pracy, 3) sporządzania sprawozdania z przebiegu stażu, zawierającego informacje o wykonywanych zadaniach oraz nabytych umiejętnościach praktycznych do wykonywania pracy bądź uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych, które po zakończeniu stażu przekazuje projektodawcy wraz z opinią wystawioną przez organizatora stażu, 4) sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu oraz stosowania się do poleceń organizatora stażu i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem, 5) przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych u organizatora stażu, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. 2. Uczestnikowi projektu odbywającemu staż przysługuje prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach rozdziału II a w dziale pierwszym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). 3. Projektodawca na wniosek organizatora stażu może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i pozbawić uczestnika możliwości kontynuowania stażu w przypadku: 1) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy, 2) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, a w szczególności stawienia się na staż w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych, 3) naruszenia przez uczestnika przepisów prawa i regulaminu pracy, 4) niezrealizowania programu stażu. 4. Projektodawca na wniosek uczestnika projektu odbywającego staż lub w wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu odbywania stażu może rozwiązać z organizatorem stażu umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez organizatora programu stażu lub niedotrzymywania warunków jego odbywania, po wysłuchaniu organizatora. Umowa zostaje rozwiązana również w przypadku, gdy uczestnik projektu podczas odbywania stażu podejmie samozatrunienie lub nawiąże stosunek pracy na okres co najmniej trzech miesięcy oraz w przypadku zawarcia umowy cywilno-prawnej na okres co najmniej trzech miesięcy przy czym wartość umowy cywilno-prawnej nie może być niższa niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. STRONA 6 8

7 10 Obowiązki projektodawcy 1. Projektodawca zobowiązany jest do poinformowania uczestnika projektu o obowiązkach: 1) przestrzegania ustalonego przez organizatora stażu rozkładu czasu pracy, 2) sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu oraz stosowania się do poleceń organizatora stażu i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa, 3) przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych u organizatora stażu, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 4) sporządzania sprawozdania z przebiegu stażu, zawierającego informacje o wykonywanych zadaniach oraz nabytych umiejętnościach praktycznych do wykonywania pracy bądź uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych. 2. Projektodawca zgłasza do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (w przypadku braku innych tytułów ubezpieczenia do ubezpieczenia zdrowotnego) i opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne uczestnika w okresie odbywania stażu. 3. Projektodawca wypłaca uczestnikowi odbywającemu staż stypendium stażowe zgodnie z Projektodawca wydaje uczestnikowi zaświadczenie o odbyciu stażu oraz opinię od organizatora stażu. 11 Stypendium stażowe 1. Uczestnikowi stażu w okresie odbywania stażu przysługuje comiesięczne stypendium stażowe w kwocie zł brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych) miesięcznie, pomniejszonej o składki na ubezpieczenie społeczne. 2. Stypendium stażowe wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez projektodawcę, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który stypendium jest wypłacane z zastrzeżeniem pkt Stypendium stażowe nie przysługuje za dni nieobecności na stażu z zastrzeżeniem pkt 4 i pkt Uczestnik projektu zachowuje prawo do stypendium w przypadku czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności osobistego sprawowanie opieki nad członkiem rodziny w przypadkach, o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przypadającej w okresie odbywania stażu i udokumentowanej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. 5. Uczestnik projektu zachowuje także prawo do stypendium stażowego w przypadku usprawiedliwienia tej nieobecności obowiązkiem stawiennictwa przed sądem lub organem administracji publicznej. 6. Stypendium stażowe za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę stypendium przez 30, następnie mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za które przysługuje stypendium. 7. Stypendium stażowe zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14 poz. 176 z późn. zm.) jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. 8. Uczestnicy projektu, pobierający stypendium stażowe zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. 9a w związku z art. 9 ust. 6a oraz w związku z art.12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2009r., nr 205 poz z późn.zm., podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych od dnia nabycia prawa do stypendium do dnia utraty prawa do niego. Zgodnie z art. 16 ust. STRONA 7 8

8 9a ww. ustawy składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających stypendium w okresie stażu finansuje w całości projektodawca. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota wypłacanego stypendium. 9. Uczestnicy projektu, pobierający stypendium stażowe zgodnie z art. 66 ust.1 pkt 24a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz z późn. zm.) podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu. 10. Projektodawca zastrzega, iż wypłata stypendium stażowego zostanie dokonana w zależności od posiadania środków na rachunku bankowym wyodrębnionym na potrzeby projektu. Termin wypłaty stypendium może ulec zmianie w przypadku opóźnienia w przekazywaniu środków na konto projektu przez Instytucję Pośredniczącą. 12 Postanowienia końcowe 1. Projektodawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień bez podania przyczyn. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu. Uczestnik jest zobowiązany do śledzenia zmian w regulaminie i przestrzegania zawartych w nim postanowień. 2. Zasady uczestnictwa w projekcie określają regulaminy uczestnictwa w poszczególnych projektach. Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem ww. przepisów. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 roku i obowiązuje przez okres realizacji projektu, czyli do dnia 30 czerwca 2015 roku. 4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu, które nie zostaną rozwiązane w wyniku negocjacji między stronami, będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie Rzeszów, 1 marca 2013 r. Koordynator projektu Przeciw wykluczeniu społecznemu w powiecie rzeszowskim Koordynator projektu Nowa droga Paweł Karst Renata Dul STRONA 8 8

ZASADY ODBYWANIA STAŻU w ramach projektu nr POKL.07.02.01-16-048/11 Pracuję, więc jestem działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

ZASADY ODBYWANIA STAŻU w ramach projektu nr POKL.07.02.01-16-048/11 Pracuję, więc jestem działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ZASADY ODBYWANIA STAŻU w ramach projektu nr POKL.07.02.01-16-048/11 Pracuję, więc jestem działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu I. Podstawowe informacje. 1. Staż u Organizatora Stażu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ nr /ZL/I/2015

UMOWA O STAŻ nr /ZL/I/2015 UMOWA O STAŻ nr /ZL/I/2015 w ramach projektu Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty, nr POKL.08.01.02-10-053/14 zawarta w dniu pomiędzy: Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o zorganizowanie stażu

UMOWA o zorganizowanie stażu Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie S.6711-../13 UMOWA o zorganizowanie stażu zawarta w dniu.. 2013 r. w ramach Działania 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Priorytetu VI Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu..

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim reprezentowanym przez Krystynę Wawrzyniak Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ nr /2017

UMOWA O STAŻ nr /2017 UMOWA O STAŻ nr /2017 w ramach projektu Aktywni na rynku pracy!, nr RPLD.08.02.01-10-0056/16-00 zawarta w dniu pomiędzy: Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 92-203 Łódź, ul. Konstytucyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego

Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego Zawarta w dniu...pomiędzy: Elżbietą Pilch prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: EUROPIL Elżbieta Pilch, 70-789 Szczecin ul. Gwarna 52/5, NIP 594-112-78-99,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ nr w ramach projektu nr POKL.06.01.01-16-033/12 Udany start z UNI 3

UMOWA O STAŻ nr w ramach projektu nr POKL.06.01.01-16-033/12 Udany start z UNI 3 ZPU 68 /2013 Zadanie 3: Opracowanie i wdrożenie Programu Stażowego dla UP Podzadanie 5 Wypłata stypendium stażowego (4 miesiące X1400zł X 60 osób ) UMOWA O STAŻ nr w ramach projektu nr POKL.06.01.01-16-033/12

Bardziej szczegółowo

zawarta w Szczecinie w dniu 00.05.2015 r. pomiędzy:

zawarta w Szczecinie w dniu 00.05.2015 r. pomiędzy: UMOWA Nr PUP.0114..RDP.II.4.2.630..2.POWER..2015 o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr: CAZ...POKL.6.1.3..S o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych

UMOWA nr: CAZ...POKL.6.1.3..S o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych ..- 620........ OS D4 UMOWA nr: CAZ.......POKL.6.1.3..S o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych zawarta w dniu pomiędzy Starostą Krakowskim, mającym siedzibę w Krakowie, Al. Juliusza Słowackiego 20, 30-037

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą" reprezentowanym przez:

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŻOWA Z PRACODAWCĄ nr../sp/zsł_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13

UMOWA STAŻOWA Z PRACODAWCĄ nr../sp/zsł_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13 Załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru i odbywania staży zawodowych przez Uczestników Projektu UMOWA STAŻOWA Z PRACODAWCĄ nr../sp/zsł_2/2014 Nr POKL.08.01.02-10-005/13 O odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NR zawarta w dniu pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli, a podczas nieobecności

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R o zorganizowanie stażu dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu

U M O W A N R o zorganizowanie stażu dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu U M O W A N R o zorganizowanie stażu dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu zawarta w Białymstoku w dniu..2014r., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UmSTAZ/14/00.

Umowa Nr UmSTAZ/14/00. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CAZ / /..

UMOWA Nr CAZ / /.. UMOWA Nr CAZ.4411-. / /.. zawarta w dniu.. roku pomiędzy Powiatem Złotowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, z upoważnienia którego działa Starosta Złotowski, z upoważnienia którego działa: Łucja

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Strona1/6 REGULAMIN DOTYCZĄCY ORGANIZACJI STAŻU W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Prezesa Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Nr 20 REGULAMIN STAŻY ZAWODOWYCH DO PROJEKTU

Zarządzenie Prezesa Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Nr 20 REGULAMIN STAŻY ZAWODOWYCH DO PROJEKTU Zarządzenie Prezesa Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Nr 20 z dnia 18 października 2013 r. REGULAMIN STAŻY ZAWODOWYCH DO PROJEKTU Zagrożeni wykluczeniem społecznym aktywni zawodowo współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy...

U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy... U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy Firmą 4system Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Botanicznej 70 w Zielonej Górze, NIP: 929-16-60-561

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASADY REALIZACJI STAŻY W PROJEKCIE WSPÓLNA SPRAWA z dnia 12 marca 2013 r.

REGULAMIN ZASADY REALIZACJI STAŻY W PROJEKCIE WSPÓLNA SPRAWA z dnia 12 marca 2013 r. REGULAMIN ZASADY REALIZACJI STAŻY W PROJEKCIE WSPÓLNA SPRAWA z dnia 12 marca 2013 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki odbywania stażu przez uczestników projektu WSPÓLNA SPRAWA.

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU zawarta w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE U M O W A Nr SZ-5800/ /ALG/2012 zawarta w Iławie w dniu.08.2013 r. pomiędzy: Starostą Iławskim - Maciejem Rygielskim, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28.06.2007 r. działa Walerian

Bardziej szczegółowo

ARK Agencja Pracy Ul. Wierzbowa 16h; Zawiercie, Tel/ Fax:

ARK Agencja Pracy Ul. Wierzbowa 16h; Zawiercie, Tel/ Fax: Umowa nr./2014 w sprawie odbywania stażu w ramach projektu Nowe umiejętności-większe możliwości współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu Strona 1 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR x/z/6.1.1 POKL/ST O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NR x/z/6.1.1 POKL/ST O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NR x/z/6.1.1 POKL/ST O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W STAŻU W RAMACH PROJEKTU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W SŁAWKOWIE

REGULAMIN UDZIAŁU W STAŻU W RAMACH PROJEKTU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W SŁAWKOWIE REGULAMIN UDZIAŁU W STAŻU W RAMACH PROJEKTU Projekt Nr projektu: WND-RPSL.09.01.05-24-0426/15; Priorytet: IX. Włączenie społeczne; Działanie: 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr U/PR/PZ/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12

UMOWA nr U/PR/PZ/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12 UMOWA nr U/PR/PZ/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12 O odbywanie praktyki zawodowej przez Uczestników projektu Centrum Aktywności Lokalnej nr POKL.07.04.00 14 030/12

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-652, 3139-033 Fax (071)3033642

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-652, 3139-033 Fax (071)3033642 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-652, 3139-033 Fax (071)3033642 REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŁAWIE dot. organizacji stażu dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU W PROJEKCIE PRACUJĄCA MŁODA MAMA TWÓJ ATUT NA RYNKU PRACY realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR x/k/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NR x/k/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NR x/k/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Regulamin organizacji staży w ramach Projektu Lepszy Start współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób niepełnosprawnych nr UDA-POKL.06.01.

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób niepełnosprawnych nr UDA-POKL.06.01. Nr../UST/CNP2/W/2013 UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób niepełnosprawnych nr UDA-POKL.06.01.01-02-073/12-00 Zawarta w dniu.. we pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 23 września 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 23 września 2013 r. Strona1 Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 23 września 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROMOCJA AKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH w ramach projektu pn. Akademia kwalifikacji RPDS

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH w ramach projektu pn. Akademia kwalifikacji RPDS REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH w ramach projektu pn. Akademia kwalifikacji RPDS.08.02.00-02-0057/16 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK"

UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK Projekt UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK" Zawarta dniu. 2015 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Frysztaku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO NOWY HORYZONT REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO NOWY HORYZONT REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE Strona1 REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO NOWY HORYZONT REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE Strona2 1 Ilość zawartych umów na organizację staży dla

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY

W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY R E G U L A M I N W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PIEKARACH ŚLĄSKICH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU/PRAKTYKI DLA UCZESTNIKA PROJEKTU NOWY ZAWÓD- PEWNA PRZYSZŁOŚD

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU/PRAKTYKI DLA UCZESTNIKA PROJEKTU NOWY ZAWÓD- PEWNA PRZYSZŁOŚD Nr /OS/PP/2011 UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU/PRAKTYKI DLA UCZESTNIKA PROJEKTU NOWY ZAWÓD- PEWNA PRZYSZŁOŚD Zawarta w dniu..09.2011 w Krakowie pomiędzy: Instytutem Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu".

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 5 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna o staż

Umowa trójstronna o staż Załącznik nr 4 do Zasad organizacji stażu w ramach projektu Centrum umiejętności 45+ Umowa trójstronna o staż zawarta w Białymstoku w dniu... roku pomiędzy: a) Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MiST/POKL/.../2014

Umowa nr MiST/POKL/.../2014 Umowa nr MiST/POKL/.../2014 o organizację stażu dla studenta Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej uczestnika projektu pn. Mistrz i uczeń model kształcenia praktycznego współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEG

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEG Wzór umowy obowiązujący od 24.02.2014 r. UMOWA nr U/S/ /CAB_R/2014 Projekt: CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH POKL.07.02.01-14-142/12 o odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika projektu Centrum Aktywizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE

REGULAMIN W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE REGULAMIN W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR o zorganizowanie stażu

UMOWA NR o zorganizowanie stażu S t r o n a 1 Załącznik nr 3 do regulaminu wyboru i odbywania staży przez Uczestników Projektu UMOWA NR o zorganizowanie stażu zawarta w dniu.r. pomiędzy STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH I KRAJOWYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób młodych nr WND-POKL.06.01.

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób młodych nr WND-POKL.06.01. Nr../ST/CNP/W/2011 UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób młodych nr WND-POKL.06.01.01-02-027/11 Zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA W STAŻACH ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU SZANSA NA ZATRUDNIENIE

ZASADY ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA W STAŻACH ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU SZANSA NA ZATRUDNIENIE ZASADY ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA W STAŻACH ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU SZANSA NA ZATRUDNIENIE realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU Rozdział I Informacje Ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu Aktywizacja osób niepełnosprawnych realizowanego

Bardziej szczegółowo

Czym jest staż? Kto może być organizatorem stażu?

Czym jest staż? Kto może być organizatorem stażu? Czym jest staż? Staż jest formą wsparcia, która oznacza nabywanie przez osobę pozostającą bez zatrudnienia (w tym osobę zarejestrowaną jako bezrobotną lub poszukującą pracy) umiejętności praktycznych do

Bardziej szczegółowo

ZASADY dotyczące organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

ZASADY dotyczące organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie ZASADY dotyczące organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Organizacji stażu dokonuje się na podstawie: 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KOŃSKICH NA ROK 2015

KRYTERIA ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KOŃSKICH NA ROK 2015 KRYTERIA ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KOŃSKICH NA ROK 2015 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MPiPS z dnia 20.08.2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania

Bardziej szczegółowo

Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A. Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Staż

Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A. Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Staż 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ODBYWANIA STAŻU PRZEZ BEZROBOTNYCH

WARUNKI ODBYWANIA STAŻU PRZEZ BEZROBOTNYCH P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiew icza 6 a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 www.pupkamiennagora.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ODBYWANIE STAŻU NR./ST/7.1/SSZ/PARR

UMOWA O ODBYWANIE STAŻU NR./ST/7.1/SSZ/PARR Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji pracodawców do projektu UMOWA O ODBYWANIE STAŻU NR./ST/7.1/SSZ/PARR zawarta w dniu.. r. w Przemyślu, pomiędzy: 1. Przemyską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., z

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3. Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Powiat Dębicki - Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy, 39-200 Dębica ul. Cmentarna 20.

Informacje ogólne. 3. Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Powiat Dębicki - Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy, 39-200 Dębica ul. Cmentarna 20. REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu pn. Aktywność to praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zasady organizowania stażu dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie.

Zasady organizowania stażu dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie. Zasady organizowania stażu dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie. PODSTAWA PRAWNA ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR o zorganizowanie stażu dla Uczestnika Projektu Gotowi do pracy

UMOWA NR o zorganizowanie stażu dla Uczestnika Projektu Gotowi do pracy UMOWA NR o zorganizowanie stażu dla Uczestnika Projektu Gotowi do pracy zawarta w dniu pomiędzy Centrum Edukacji Zawodowej im. Witolda Pluty Katarzyna Pluta zwanym w treści umowy PROJEKTODAWCĄ, a zwanym

Bardziej szczegółowo

o realizację stażu zawodowego

o realizację stażu zawodowego Umowa nr /ST-2015/192-U/EFS/4.1.2/2012 o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014

Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014 Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014 organizowanego w ramach projektu Droga do pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych Umowa nr / o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-Ucz/DDP/2014

Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-Ucz/DDP/2014 Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-Ucz/DDP/2014 podczas stażu organizowanego w ramach projektu Droga do pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH w ramach projektu Bez wykluczeń Kompleksowy program aktywizacji społecznozawodowej nr RPPM.06.01.02-22-0024/16. 1. Regulamin przyznawania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 10/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej W Krasnymstawie Z dnia 19.08.2013r. Regulamin organizacji stażu w ramach projektu systemowego Aktywność popłaca wsparcie

Bardziej szczegółowo

Staż organizowany jest na podstawie:

Staż organizowany jest na podstawie: ZASADY ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13

UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13 Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru i odbywania staży zawodowych przez Uczestników Projektu UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 O odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika projektu

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE 2. WARUNKI REALIZACJI STAŻY/PRAKTYK ZAWODOWYCH. 2.1. Minimalny zakres umowy

1. INFORMACJE OGÓLNE 2. WARUNKI REALIZACJI STAŻY/PRAKTYK ZAWODOWYCH. 2.1. Minimalny zakres umowy Wytyczne w sprawie organizacji staży/praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr U/PR/S/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL /12

UMOWA nr U/PR/S/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL /12 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA nr U/PR/S/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12 O odbywanie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o zorganizowanie subsydium ½ etatu

Umowa Nr... o zorganizowanie subsydium ½ etatu Projekt innowacyjny realizowany w partnerstwie Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach pod nazwą PI Novum subsydium wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Procedura i zasady organizowania stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Procedura i zasady organizowania stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego Procedura i zasady organizowania stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego 1. Organizator stażu składa do Urzędu wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, zawierający w szczególności:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR XXXXXXXX

WZÓR UMOWA NR XXXXXXXX WZÓR UMOWA NR XXXXXXXX o odbywanie stażu przez bezrobotnego (nych) zawarta w dniu XXXXX. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni (81-332), ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH W RAMACH PROJEKTU Aktywni od dziś! nr RPLD

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH W RAMACH PROJEKTU Aktywni od dziś! nr RPLD REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH W RAMACH PROJEKTU Aktywni od dziś! nr RPLD.09.01.02-10-0007/16 1 Informacje ogólne 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY ODBYWANIA ZAJĘĆ REINTEGRACJI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY W RAMACH PROJEKTU WARSZAWSKIE INSPIRACJE DO PRACY

OGÓLNE ZASADY ODBYWANIA ZAJĘĆ REINTEGRACJI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY W RAMACH PROJEKTU WARSZAWSKIE INSPIRACJE DO PRACY OGÓLNE ZASADY ODBYWANIA ZAJĘĆ REINTEGRACJI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY W RAMACH PROJEKTU WARSZAWSKIE INSPIRACJE DO PRACY Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU W PROJEKCIE Rozwijaj Horyzonty program staży dla bezrobotnych współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU W PROJEKCIE PT. CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki odbywania stażu u organizatora

R E G U L A M I N określający warunki odbywania stażu u organizatora R E G U L A M I N określający warunki odbywania stażu u organizatora POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Staż u organizatora, o którym mowa w niniejszym Regulaminie organizowany jest w celu nabycia przez bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO nr. Projekt: W drodze do zatrudnienia kompleksowe wsparcie osób bez pracy

UMOWA O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO nr. Projekt: W drodze do zatrudnienia kompleksowe wsparcie osób bez pracy Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru i odbywania staży zawodowych przez Uczestników projektu UMOWA O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO nr Projekt: W drodze do zatrudnienia kompleksowe wsparcie osób bez pracy RPMP.08.02.00-IP.02-12-009/15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU I ODBYWANIA STAŻY ZAWODOWYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU. Postaw na pracę

REGULAMIN WYBORU I ODBYWANIA STAŻY ZAWODOWYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU. Postaw na pracę REGULAMIN WYBORU I ODBYWANIA STAŻY ZAWODOWYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU Postaw na pracę POWR.01.02.02-10-0072/15-00 o odbywanie stażu zawodowego przez Uczestników projektu Postaw na pracę, nr projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Długotrwale pracujący

Projekt Długotrwale pracujący REGULAMIN STAŻU Dla projektu Długotrwale pracujący Projekt realizowany przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta- Borowiecka Sp. J. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

2. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy.

2. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy. ZALECENIA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW OKREŚLAJĄCYCH REALIZACJĘ PRAKTYK, STAŻY I SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA U PRACODAWCY W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.1.1. I 7.1.2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2013

Zarządzenie Nr 14/2013 Zarządzenie Nr 14/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 09 kwietnia 2013 r. w sprawie wdrożenia regulaminu organizacji stażu w projekcie Czas na pracę Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin odbywania stażu

Regulamin odbywania stażu Regulamin odbywania stażu 1 Informacje ogólne Użyte w regulaminie sformułowania dotyczą: 1) Organizator Projektanci Kariery Dawid Seifert z siedzibą ul. Drzymały 20/1 w Opolu 2) Projekt projekt pt. "Koło

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR KF.[NIP].01 o zorganizowanie stażu

UMOWA NR KF.[NIP].01 o zorganizowanie stażu Załącznik nr 3 do regulaminu wyboru i odbywania staży przez Uczestników Projektu P.KF o zorganizowanie stażu v.01 (1) UMOWA NR KF.[NIP].01 o zorganizowanie stażu zawarta w dniu.r. pomiędzy SYSTEMA Sp.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA STAŻU U ORGANIZATORA W 2015 R.

ZASADY ODBYWANIA STAŻU U ORGANIZATORA W 2015 R. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY ODBYWANIA STAŻU U ORGANIZATORA W 2015 R. 1 Pomoc w formie

Bardziej szczegółowo

Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-BO/CzNK/2010

Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-BO/CzNK/2010 Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-BO/CzNK/2010 podczas stażu organizowanego w ramach projektu Czas na kobiety współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu

Bardziej szczegółowo

Ustalenia Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w sprawie organizacji stażu dla bezrobotnych

Ustalenia Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w sprawie organizacji stażu dla bezrobotnych Ustalenia Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w sprawie organizacji stażu dla bezrobotnych Bełchatów 18 styczenia 2016 r. Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna: 1. Art. 53 ustawy i art. 61 a z dnia

Bardziej szczegółowo

STAŻY. aktualizacja 27.01.2015r.

STAŻY. aktualizacja 27.01.2015r. REGULAMIN STAŻY ORGANIZACJI aktualizacja 27.01.2015r. Podstawa prawna: art. 53, art. 61 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 1. INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 9 1. INFORMACJE OGÓLNE Załącznik nr 9 Wytyczne w sprawie organizacji staży/praktyk zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż MUP/PUP 1. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych

REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych ROZDZIAŁ I postanowienia ogólne Niniejszy regulamin opracowany jest na podstawie: 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA ORGANIZOWANIA BONÓW STAŻOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KOŃSKICH NA ROK 2015

KRYTERIA ORGANIZOWANIA BONÓW STAŻOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KOŃSKICH NA ROK 2015 KRYTERIA ORGANIZOWANIA BONÓW STAŻOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KOŃSKICH NA ROK 2015 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MPiPS z dnia 20.08.2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez

Bardziej szczegółowo

zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy:

zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy: Umowa trójstronna o zorganizowanie stażu realizowanego w ramach projektu Przyszłość w turystyce kompleksowe wsparcie nauczycieli " nr.. zawarta w Łodzi w dniu... roku pomiędzy: a) Uniwersytetem Łódzkim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH

POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA SAMORZĄDU POWIATU 95 200 Pabianice, ul. Waryńskiego 11, tel. (42) 22-54-200, fax. (42) 215-23-00 www.puppabianice.pl email: lopa@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA ORGANIZACJĘ STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA

UMOWA NR NA ORGANIZACJĘ STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA . UMOWA NR NA ORGANIZACJĘ STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA Zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Umowa stażu nr IRP/ /staż-pr/cna/2013

Umowa stażu nr IRP/ /staż-pr/cna/2013 Umowa stażu nr IRP/ /staż-pr/cna/2013 organizowanego w ramach projektu Czas na Aktywność współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH. w ramach projektu Nie zwalniaj tempa pracy! nr RPLD

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH. w ramach projektu Nie zwalniaj tempa pracy! nr RPLD REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH w ramach projektu Nie zwalniaj tempa pracy! nr RPLD.10.02.02-10-0003/16. 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPLD /16 "Bądź aktywny nie wykluczaj swoich szans!"

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPLD /16 Bądź aktywny nie wykluczaj swoich szans! REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 "Bądź aktywny nie wykluczaj swoich szans!" 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYJĘCIE NA STAŻ ZAGRANICZNY nr..

UMOWA O PRZYJĘCIE NA STAŻ ZAGRANICZNY nr.. Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu UMOWA O PRZYJĘCIE NA STAŻ ZAGRANICZNY nr.. w ramach projektu zadanie nr 5 Wzmocnienie praktycznych aspektów kształcenia staże zagraniczne (Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt Lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opoczno, dn.

Projekt Lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opoczno, dn. Projekt Lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pieczęć Organizatora stażu Opoczno, dn. Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie WNIOSEK o zawarcie

Bardziej szczegółowo