PrintManager. Complete software solution for Publishers, Print Houses and Packaging producers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PrintManager. Complete software solution for Publishers, Print Houses and Packaging producers"

Transkrypt

1 PrintManager Complete software solution for Publishers, Print Houses and Packaging producers

2 System PrintManager PrintManager to zintegrowany system informatyczny wspomagajàcy proces zarzàdzania przedsiæbiorstwem poligraficznym od momentu nawiàzania kontaktu z klientem, poprzez realizacjæ zamówienia, aý po magazynowanie i logistykæ gotowych wyrobów. System zostaù zaprojektowany i wykonany specjalnie dla przemysùu poligraficznego w oparciu o standardy CRM (Customer Relationship Management), MRP II (Manufacturing Resource Planning), JDF (Job Definition Format) oraz przy uwzglædnieniu wymagañ norm jakoúci ISO. Umoýliwia opracowanie takiego planu wykonania zadañ produkcyjnych, który pozwala na peùnà realizacjæ zapotrzebowania klientów w zakresie asortymentu, iloúci i terminów. Struktura bazy danych systemu PrintManager zostaùa zbudowana na bazie standardu JDF. Najnowsze technologie System PrintManager zostaù zaprojektowany przy wspóùpracy z firmà Microsoft i z wykorzystaniem jej technologii. System zostaù zbudowany na platformie MS SQL Server 2012 przy uýyciu najnowoczeúniejszych narzædzi do produkcji oprogramowania. Zespóù projektowy korzystaù z nowoczesnych osiàgniæã w dziedzinie specyfikowania, modelowania, a tak e projektowania systemów informatycznych. Architektura PrintManager zostaùa zorientowana na usùugi (SOA), dziæki czemu zminimalizowano nakùad pracy zwiàzany z jego integracjà z innymi systemami informatycznymi funkcjonujàcymi w ramach przedsiæbiorstw poligraficznych. Wielojêzycznoœæ Dziæki mo liwoúci pracy wielojæzycznej PrintManager jest przystosowany do wymagañ koncernów miædzynarodowych ka dy pracownik posùugujàcy siæ tym systemem, bez wzglædu na znajomoúã jæzyków obcych, mo e teraz pracowaã w swoim ojczystym jæzyku. Ró ne wersje jæzykowe sà dostæpne w ka dej chwili w ramach jednego scentralizowanego systemu ERP/MIS. Skalowalnoœæ PrintManager, który dziaùa w úrodowisku Windows, pozwala na bezpiecznà pracæ systemu zarówno w lokalnej sieci komputerowej, jak i w rozlegùej sieci WAN (ùàczàcej kilka oddziaùów firmy). Dziæki moduùowej budowie i wielowarstwowej architekturze system jest ùatwo skalowalny i moýe byã wykorzystywany zarówno w úrednich, jak i w bardzo duýych przedsiêbiorstwach poligraficznych.printmanager oferuje ponadto moýliwoúci konfiguracji i personalizacji systemu pod konkretnà grupæ, a nawet pod pojedynczego uýytkownika.

3 Integracja JDF System umoýliwia komunikacjæ z urzàdzeniami parku maszynowego drukarni przy uýyciu standardu wymiany danych JDF (Job Definition Format). Implementacja JDF do PrintManager jest odpowiedzià na potrzeby firm, które pragnà przy pomocy jednego systemu kontrolowaã caùe swoje przedsiæbiorstwo. PrintManager pozwala na monitorowanie stanu maszyn, ich wydajnoúci oraz dokùadnà kontrolæ czasu pracy operatorów. Standard JDF zapewnia zgodnoúã operacyjnà systemów i urzàdzeñ róýnych producentów oraz ùàcznoúã miædzy dziaùami firmy, jej partnerami i klientami.wysylanie podstawowych danych o zleceniu w formacie JDF do systemów produkcyjnych jest standardowo dostepne dla kazdego uzytkownika PrintManager. Systemy ERP, FK, HR System ma moýliwoúã wspóùpracy z wieloma systemami ERP (m.in. SAP, Oracle, Sage, Microsoft Dynamics AX, NAV) co pozwala kompleksowo zarzàdzaã przedsiæbiorstwem. PritnManager posiada mechanizmy bezpoœredniej wymiany informacji z modu³ami FK i HR. Microsoft Office W PrintManager rozwiniæto równieý funkcjonalnoúci zwiàzane z elektronicznym zarzàdzaniem dokumentami: usprawniono wspóùuýytkowanie plików, procedury edycji i zatwierdzania dokumentów oraz obsùugæ szablonów. Funkcje integracji systemu z oprogramowaniem biurowym (MS Excel, MS Word, MS Outlook) pozwalajà na ùatwà i intuicyjnà pracæ.

4 Synergia rozwi¹zañ JDF System umoýliwia komunikacjæ z urzàdzeniami parku maszynowego drukarni przy uýyciu standardu wymiany danych JDF (Job Definition Format). Implementacja JDF do PrintManager jest odpowiedzià na potrzeby firm, które pragnà przy pomocy jednego systemu kontrolowaã caùe swoje przedsiæbiorstwo. PrintManager pozwala na monitorowanie stanu maszyn, ich wydajnoúci oraz dokùadnà kontrolæ czasu pracy operatorów. Standard JDF zapewnia zgodnoúã operacyjnà systemów i urzàdzeñ róýnych producentów oraz ùàcznoúã miædzy dziaùami firmy, jej partnerami i klientami.wysylanie podstawowych danych o zleceniu w formacie JDF do systemów produkcyjnych jest standardowo dostepne dla kazdego uzytkownika PrintManager. Systemy ERP, FK, HR System ma moýliwoúã wspóùpracy z wieloma systemami ERP (m.in. SAP, Oracle, Sage, Microsoft Dynamics AX, NAV) co pozwala kompleksowo zarzàdzaã przedsiæbiorstwem. PritnManager posiada mechanizmy bezpoœredniej wymiany informacji z modu³ami FK i HR.

5 WebToPrint SalesAssistant WarehouseManager WebClient JobAcquisitor PrintManager ContactManager ProductionPlanner ProductManager

6 Zamawianie online WebClient WebClient Moduù WebClient to rewolucyjne, portalowe rozwiàzanie bædàce odpowiedzià na rosnàce wymagania rynkowe dotyczàce skrócenia czasu realizacji zlecenia. Oszczædnoúci czasu i zasobów, które moýna uzyskaã dziæki wdroýeniu WebClient przekùadajà siæ bezpoúrednio na zwiækszenie zysków drukarni za pomoc¹ portalu oraz zadowolenie klientów. Przyjæte zamówienie moýe byã od razu przekazane do realizacji. Kalkulacja moýe zostaã wygenerowana automatycznie (dziæki czemu klient natychmiast bædzie mógù poznaã proponowanà cenæ produktu) lub dopiero po weryfikacji i zatwierdzeniu przez upowaýnionà osobæ. Moduù WebClient daje równieý klientom drukarni kontrolæ nad stanami magazynowymi swoich produktów w magazynie drukarni. Dziæki temu, w zaleýnoúci od zapotrzebowania, mogà odpowiednio wczeúnie zareagowaã wywoùujàc kolejnà dostawæ produktu lub jeúli zapasy sà niewystarczajàce zùoýyã zamówienie za pomocà portalu. Wbudowany podmoduù normalizacji i profesjonalnego preflightu gwarantuje drukarni, ýe przesùane przez klienta pliki sà dobrej jakoúci i speùniajà wybrane parametry technologiczne. Dziæki wdroýeniu moduùu WebClient skrócone zostajà negocjacje handlowe z klientem, kontakty w celu ustalenia szczegóùów technologicznych oraz akceptacje projektów graficznych. Innowacyjny moduù WebClient pozwala klientom drukarni na wykonanie kalkulacji wybranego typu pracy, sprawdzenie i przesùanie plików graficznych oraz zùoýenie zamówienia poprzez witrynæ internetowà.

7 Zarz¹dzanie kontaktami ContactManager Moduù ContactManager to kompleksowe rozwiàzanie klasy CRM, które wspiera komunikacjæ i wspóùpracæ pomiædzy przedsiæbiorstwem a klientem. Pozwala na skoncentrowanie w jednym miejscu wszystkich danych adresowych i caùej korespondencji, dotyczàcej klientów, dostawców, partnerów oraz pracowników. Dziæki gromadzeniu wszystkich dokumentów w formie elektronicznej przypisanych do odpowiednich projektów oraz klientów mozliwa jest realizacja koncepcji biura bez papieru. Moduù wspomaga równieý zarzàdzanie dokumentami i korespondencjà oraz procesami biznesowymi takimi jak: procesy ofertowania; procesy zakupu procesy obsùugi zamówieñ akcje marketingowe procesy reklamacji Moduù ContactManager jest wyposaýony w zaawansowane mechanizmy obsùugi zamówieñ skùadanych przez klientów. Mocnà stronà systemu PrintManager jest praca grupowa i zarzàdzanie przepùywem pracy (Workflow) poprzez moýliwoúã definiowania odpowiednich úcieýek realizacji (procedur) poszczególnych procesów. Dziæki temu bardzo ùatwo osiàgnàã podporzàdkowanie siæ pracowników procedurom narzucanym przez wprowadzone w przedsiæbiorstwie normy np. ISO lub HACCP. ContactManager umoýliwia szczegóùowe monitorowanie przebiegu wspóùpracy z klientami poczàwszy od nawiàzania kontaktu, poprzez negocjacje, aý do realizacji poszczególnych zleceñ. Wszystkie informacje sà uporzàdkowane i ùatwo dostæpne dla uprawnionych uýytkowników.

8 Przygotowanie produkcji ProductManager Rolà moduùu ProductManager, naleýàcego do rozwiàzañ klasy PLM (Product Lifecycle Management), jest zautomatyzowane tworzenie kalkulacji kosztów róýnego rodzaju produktów poligraficznych, kart technologicznych oraz zleceñ produkcyjnych. W module ProductManager zdefiniowane sà normatywy technologiczne okreúlone dla kaýdej operacji wykonywanej na poszczególnych urzàdzeniach. Wszystkie maszyny, urzàdzenia i gniazda robocze sà zdefiniowane w systemie jako miejsca powstawania kosztów (MPK), dla których precyzyjnie wyliczane sà stawki kosztowe. Kalkulacje w systemie powstajà wedùug zasady doliczeniowej poprzez rozbicie caùego produktu na poszczególne elementy, a tych na operacje technologiczne. Dziæki temu moýna niezwykle szybko przygotowywaã precyzyjne kalkulacje nawet na skomplikowane produkty poligraficzne jednoczeúnie dla wielu nakùadów z wyróýnieniem operacji opcjonalnych. Kalkulacje w systemie powstajà wedùug zasady doliczeniowej poprzez rozbicie caùego produktu na poszczególne elementy, a tych na operacje technologiczne. Karty technologiczne generowane sà automatycznie i przechowywane z róýnymi wersjami uwzglædniajàcymi zmiany powstaùe podczas historii ýycia produktu. Moduù ProductManager umoýliwia tworzenie zapotrzebowañ na materiaùy i surowce z poziomu zlecenia produkcyjnego, a to z kolei pozwala na planowanie dostaw i efektywne prowadzenie gospodarki materiaùowej i surowcowej.

9 Planowanie produkcji ProductionPlanner PrintManager jest idealnym narzedziem w planowaniu produkcji poligraficznej, stanowiàcym jeden z kluczowych czynników dla uzyskania jak najwyýszej rentownoúci przedsiæbiorstwa. Aplikacjà odpowiedzialnà za ten proces jest moduù ProductionPlanner bazujàcy na standardzie MRP II (Manufacturing Resource Planning), który oferuje bogaty zestaw narzædzi, wspomagajàcych planistæ w codziennej pracy. Moýliwoúã czytelnej wizualizacji zaplanowanej produkcji pozwala na wùaúciwe obùoýenie wszystkich maszyn w parku maszynowym i peùne wykorzystanie ich moýliwoúci. Moduù ten umoýliwia planowanie zleceñ w oparciu o wykres Gantta, który w poùàczeniu z rejestrami planistycznymi stanowi wszechstronne narzædzie do tworzenia zoptymalizowanego planu produkcji. Planista mo e œledziæ rzeczywisty przebieg produkcji oraz reagowaæ na wystêpuj¹ce awarie lub przestoje bezpoœrednio w module ProductionPlanner. Zaletà aplikacji jest ùatwoúã wyszukania informacji o planowanych zleceniach produkcyjnych. Znajdujà siæ one nie tylko w konfigurowalnych rejestrach lecz wyúwietlajà siæ takýe w formie przejrzystych Tooltipów po wskazaniu ich kursorem. W celu zapewnienia komfortu, aplikacja umoýliwia pracæ na dwóch monitorach. Na jednym monitorze wyúwietlana jest tablica planowania, na drugim moýemy swobodnie przeglàdaã rejestry, zawierajàce informacje technologiczne dotyczàce zarówno zleceñ jak i poszczególnych operacji. Dzieki dodatkowym mozliwosciom formatowania wyswietlanych informacji mozna szybko znajdowac i grupowac podobne operacje w celu minimalizacji czynnosci przygotowawczych. Przy projektowaniu moduùu gùówny nacisk poùoýono na elastyczny i przyjazny interfejs uýytkownika oraz szybki dostæp do dowolnej iloúci informacji pochodzàcych z systemu.

10 PrintManager

11 WebToPrint ContactManager ProductManager ProductionPlanner JobAcqusitor WarehouseManager SalesAssistant BusinessAnalyser

12 Sprzeda a i rozrachunki SalesAssistant Moduù SalesAssistant to zintegrowane narzædzie do zarzàdzania dokumentami finansowymi przedsiæbiorstwa pozwalajàce na automatyczne generowanie faktur na podstawie zamówieñ klientów oraz danych pochodzàcych z moduùu gospodarki magazynowej. Dziæki peùnemu wykorzystaniu danych znajdujàcych siæ w systemie, w kaýdym momencie dostæpna jest szczegóùowa lista asortymentu do zafakturowania, a proces wystawienia dokumentu jest niezwykle prosty. Moduù SalesAssistant umoýliwia równieý rejestrowanie dokumentów zakupu oraz pùatnoúci. Przy pomocy wielu zestawieñ moýna monitorowaã bieýàcà sytuacjæ finansowà przedsiæbiorstwa, a takýe przeglàdaã dane historyczne. W module moýna na bieýàco monitorowaã stan zobowiàzañ oraz naleýnoúci i prowadziã skutecznà windykacjæ. SalesAssistant stanowi doskonaùe uzupeùnienie wszystkich pozostaùych funkcjonalnoúci systemu PrintManager. Dziæki niemu aspekt finansowy przedsiæbiorstwa pozostanie zawsze pod peùnà kontrolà. Szybka i wiarygodna informacja pozwala bowiem natychmiast reagowaã na zagroýenie terminów pùatnoúci, a integracja z pozostaùymi moduùami minimalizuje moýliwoúã powstawania bùædów w procesie fakturowania. SalesAssistant obsùuguje wszystkie standardowe typy dokumentów sprzedaýy, zakupu oraz pùatnoúci i dodatkowo umoýliwia skonfigurowanie specyficznych dokumentów wymaganych przez odbiorców.

13 Realizacja produkcji JobAcquisitor Moduù JobAcquisitor to oprogramowanie klasy SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Umoýliwia on operatorom maszyn wglàd do szczegóùów technologicznych zleceñ produkcyjnych oraz rejestracjæ pracy w czasie rzeczywistym podczas realizacji zlecenia produkcyjnego, co wpùywa na sprawniejszà organizacjæ i kontrolæ pracy. Operatorzy maszyn majà takýe moýliwoúã zgùaszania wystæpujàcych podczas procesu produkcyjnego bùædów oraz przerw w produkcji. Dostêpna w systemie integracja z urzàdzeniami i maszynami, poprzez format wymiany danych JDF, umoýliwia automatyczne przygotowanie maszyn. Natomiast pobieranie informacji o realizacji zleceñ bezpoúrednio z maszyny przy pomocy plików JMF umoýliwia szczegóùowe powykonawcze wyliczenie kosztów wytworzenia wyrobu gotowego. Wyliczenia tego mozna równiez dokonac w oparciu o dane zarejestrowane recznie przez operatorów. Pozwala to na szczegóùowà kontrolæ terminowoúci realizacji zleceñ produkcyjnych która odbywa siæ w czasie rzeczywistym. SCADA jest takýe niezwykle pomocnym narzædziem umoýliwiajàcym monitorowanie wszystkich realizowanych zleceñ produkcyjnych. Moýliwoúci ùatwego filtrowania, sortowania i grupowania danych sprawiajà, ýe moduù jest przejrzysty i prosty w uýyciu. Personalizacja interfejsu gwarantuje, ýe kaýdemu operatorowi maszyny moýemy w optymalny sposób wyúwietlaã potrzebne do pracy informacje. Moduù zostaù przystosowany do pracy na monitorach dotykowych, co pozwala na ergonomicznà obsùugæ i oszczædnoúã zajmowanego przez urzàdzenie miejsca. Dziæki integracji z urzàdzeniami i maszynami, poprzez format wymiany danych JDF, moduù pozwala na szczegóùowe powykonawcze wyliczenie kosztów wytworzenia wyrobu poligraficznego i tym samym uùatwia kontrolæ terminowoúci realizacji zleceñ produkcyjnych.

14 Gospodarka magazynowa WarehouseManager Moduù WarehouseManager naleýy do grupy rozwiàzañ WMS (Warehouse Management System) i w zwiàzku z tym obsùuguje peùen zakres zadañ zwiàzanych z zarzàdzaniem gospodarkà magazynowà, zarówno materiaùowà, jak i wyrobów gotowych. Umoýliwia wùaúciwe zarzàdzanie przepùywem materiaùów potrzebnych do produkcji. Przy jego pomocy moýna w prosty i szybki sposób przygotowaã zamówienia, przyjmowaã dostawy oraz wydawaã materiaùy do produkcji. Moduù WarehouseManager pozwala na prowadzenie gospodarki magazynowej bezpoúrednio zwiàzanej ze zleceniem produkcyjnym. WarehouseManager umoýliwia obsùugæ magazynu wysokiego skùadowania, odwzorowujàc struktury magazynu zarówno fizyczne jak i logiczne, a takýe realizuje wybranà strategiæ przepùywu towarów. WarehouseManager automatyzuje proces zamawiania materiaùów i pozwala na planowanie dostaw Just in time, co znacznie ogranicza koszty magazynowania. WarehouseManager pozwala na wydruk etykiet do znakowania towarów (palet) oraz lokalizacji magazynowych, a takýe umoýliwia nadawanie indywidualnego numeru opakowania (SSCC). WarehouseManager umoýliwia obsùugæ w jednym systemie wielu oddziaùów lub przedsiæbiorstw w ramach grupy kapitaùowej. Kaýde z przedsiæbiorstw moýe posiadaã dowolnà liczbæ skonfigurowanych w systemie magazynów oraz wspólnà bazæ odbiorców i dostawców. Moduù pozwala na úledzenie przepùywu zarówno materiaùów, jak i wyrobów gotowych dla kaýdej rejestrowanej palety od przyjæcia do firmy po wydanie do klienta. Dziæki integracji ze sprawdzonymi rozwiàzaniami i urzàdzeniami Auto ID z wykorzystaniem kodów kreskowych oraz RFID zarzàdzanie magazynem wysokiego skùadowania staje siæ niezwykle proste. W kaýdej chwili moýliwe jest uzyskanie z systemu informacji, gdzie znajduje siæ konkretna paleta o danym numerze SSCC.

15 Kontroling i analiza danych BusinessAnalyser BusinessAnalyser to nowoczesne rozwiàzanie informatyczne klasy BI (Business Intelligence) oparte na technologii hurtowni danych. Jego podstawowà rolà jest dostarczenie uporzàdkowanej i zrozumiaùej informacji, wspomagajàcej podejmowanie decyzji oraz raportowanie na róýnych szczeblach zarzàdzania firmy. Moduù umoýliwia prowadzenie analiz dziaùalnoúci operacyjnej przedsiæbiorstwa zarówno w obszarze handlowym, produkcyjnym jak i finansowym. Przy pomocy wielu zestawieñ moýna monitorowaã bieýàcà sytuacjæ przedsiæbiorstwa, a takýe przeglàdaã dane historyczne. Moduù pozwala na sporzàdzanie analiz przy uwzglædnieniu dowolnych okresów czasowych oraz poszczególnych centrów kosztów (np. dziaùy, maszyny, gniazda robocze). Moduù BusinessAnalyser zostaù stworzony w oparciu o najnowsze technologie informatyczne zwiàzane z analizà danych. Jego podstawà staùy siæ tzw. kostki analityczne OLAP, co stwarza niespotykane dotàd moýliwoúci konfiguracji raportów wedùug wùasnych potrzeb. Wygenerowane raporty mozna eksportowac do wielu formatów w celu dalszej analizy. Zgodnie z koncepcjà Strategicznej Karty Wyników (ang. Balanced Scorecard) moduù BusinessAnalyser umoýliwia zdefiniowanie i úledzenie tzw. kluczowych wskaêników wydajnoúci (ang. Key Performance Indicator). W module BusinessAnalyser uýytkownik - za pomocà wczeúniej przygotowanych danych sam wybiera interesujàce go parametry i wizualizuje je za pomocà tabeli przestawnej bàdê wykresu. Kluczowe wskaêniki wydajnoúci wraz z wykresami i raportami umieszczane sà w systemie na tzw. panelu kontrolnym (ang. Dashboard) dostæpnym poprzez przegladarke internetowà. BusinessAnalyser umozliwia wykorzystywanie kontrolingu i rachunkowoœci zarz¹dczej w drukarni.

16 ul. Okrzei 1a Warszawa Tel.: , Fax: PrintManager 2012 INFOSYSTEMS S.A. Wszelkie prawa zastrzeýone. INFOSYSTEMS i PrintManager s¹ znakami towarowymi objêtymi ochron¹ prawn¹. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mog¹ byæ znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich w³aœcicieli.

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania 1 Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania to zintegrowane z systemem informatycznym, innowacyjne rozwiązanie dla firm, zorientowanych na ograniczenie kosztów utrzymania zapasów. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics AX

Opis funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics AX ? Opis funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics AX jest systemem informatycznym klasy ERP II (ERP i e-biznes) adresowanym do firm średniej wielkości o dużym potencjale rozwojowym.

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Zwykły magazyn. Centralny magazyn

Zwykły magazyn. Centralny magazyn Zwykły magazyn Centralny magazyn Celem mojej pracy jest zaprezentowanie i przedstawienie w formie pisemnej zasad prawidłowego funkcjonowania magazynów zarówno w przemyśle jak i handlu oraz zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji Andrzej Kuś Plan prezentacji Kilka słów o firmie Wspieranie pracy planistów Narzędzia wizualizacji planów Mechanizmy optymalizacji Scenariusze co-jeśli

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników.

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania klasy WMS (Warehouse Management System) dla Zamawiającego w ramach projektu realizowanego przez przedsiębiorcę: Modernizacja magazynu

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

Walter Networkline ekonomiczny sposób wydawania narzędzi do produkcji

Walter Networkline ekonomiczny sposób wydawania narzędzi do produkcji Rozwiązania logistyczne _SYSTEM WYDAWANIA NARZĘDZI Systemy wydawania narzędzi Walter Multipy Walter Networkline ekonomiczny sposób wydawania narzędzi do produkcji _NETWORKLINE Oto nowoczesny sposób zarządzania

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Ogrody rozwiązań informatycznych PROJECT MANAGEMENT DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W FIRMIE USŁUGOWEJ

Ogrody rozwiązań informatycznych PROJECT MANAGEMENT DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W FIRMIE USŁUGOWEJ Ogrody rozwiązań informatycznych PROJECT MANAGEMENT DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W FIRMIE USŁUGOWEJ Jedyne tak zintegrowane narzędzie do zarządzania projektami i zasobami intelektualnymi w firmie usługowej.

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A.

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Skąd jesteśmy - korzenie XSystem S.A. Firma o ugruntowanej pozycji na rynku początek działalności

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Rozwiązania IT

Nowoczesne Rozwiązania IT S t r o n a 1 Nowoczesne Rozwiązania IT 22 Lata doświadczenia w produkcji oprogramowania Produkcja.NET ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIE MRP DLA FIRM PRODUKCYJNYCH Kiosk Warsztatowy Dlaczego nasz Tryb system rejestracji

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o prelegencie: WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o firmie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult. tel. 502 345 656 BERBERIS

Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult. tel. 502 345 656 BERBERIS Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 & e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program: BERBERIS CRM - Customer Relationship Management Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. 1. Archer DMS. 2. Organizacja archiwum. 3. Organizacja pracy. 4. Funkcjonalność systemu. Quality Software Solutions 2

Plan prezentacji. 1. Archer DMS. 2. Organizacja archiwum. 3. Organizacja pracy. 4. Funkcjonalność systemu. Quality Software Solutions 2 ARCHER-DMS 2015 Plan prezentacji 1. Archer DMS 2. Organizacja archiwum 3. Organizacja pracy 4. Funkcjonalność systemu 2 1 ARCHER-DMS Zarządzanie procesami biznesowymi i Aurea BPM 3 Document Management

Bardziej szczegółowo

SigmaMRP więcej niż tradycyjny system MRP

SigmaMRP więcej niż tradycyjny system MRP 1 z 9 SigmaMRP więcej niż tradycyjny system MRP Zarządzanie ofertami, zamówieniami i fakturami. Zakup oraz kontrola stanów magazynowych i usług. Kontrola hali produkcyjnej za pomocą kodów kreskowych. Standaryzacja

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla Mimaki Innov ligraf ation Days, K Web-To-Print - klucz do sukc rakó w, 28..2012

Dotacje dla Mimaki Innov ligraf ation Days, K Web-To-Print - klucz do sukc rakó w, 28..2012 Tytuł prezentacji Web-To-Print Dotacje - dla klucz Poligrafii do sukcesu Mimaki Innovation Days, Kraków, 28.08.2012 Prezentacja dostępna także po zeskanowaniu poniższego kodu QR/2D Tytuł prezentacji Every

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

EtiProfit jest programem wspomagającym pracę drukarni etykiet. Obejmuje on procesy od momentu złożenia przez klienta zapytania ofertowego do

EtiProfit jest programem wspomagającym pracę drukarni etykiet. Obejmuje on procesy od momentu złożenia przez klienta zapytania ofertowego do EtiProfit jest programem wspomagającym pracę drukarni etykiet. Obejmuje on procesy od momentu złożenia przez klienta zapytania ofertowego do przygotowania karty technologicznej produkcji. Program powstał

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014 Wrocław 2014.02.05 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014 W związku z planowanym zakupem i wdrożeniem Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnie KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr s.c., w

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP Korzenie Applications Applications Zintegrowane środowisko do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem IC (ang. Inventory Control) Kontrola Zapasów Magazynowych, MRP (ang. Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

PlusFlex IT-Concepts. Automatyzacja i usprawnienie procesów. Główne zalety:

PlusFlex IT-Concepts. Automatyzacja i usprawnienie procesów. Główne zalety: PlusFlex IT-Concepts Automatyzacja i usprawnienie procesów Główne zalety: Elastyczny, skalowalny system Standard internetowy Prosta dystrybucja danych do operatorów Przyjazny interfejs operatora Prosta

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

WMS System Zarządzania Powierzchnią Magazynową

WMS System Zarządzania Powierzchnią Magazynową WMS System Zarządzania Powierzchnią Magazynową SKRÓCONY OPIS FUNKCJONALNOŚCI 1. URZĄDZENIA MOBILNE 2. ADRESOWANIE 3. ADMINISTRACJA 4. MAGAZYN 5. DYSPOZYCJE 6. KARTOTEKI 7. ETYKIETY 8. RAPORTY 9. MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

Twoje Business Intelligence.

Twoje Business Intelligence. Twoje Business Intelligence. Zamówienia Stany Magazynowe Klienci Rankingi Raporty Kokpit Menedżerski Moduły predefiniowane: Zestaw praktycznych analiz dla firm handlowych. Analizy generyczne: Narzędzie

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY. Nutricia Polska. System LIMS

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY. Nutricia Polska. System LIMS Nutricia Polska System LIMS Dok. Nr PLPN016 Wersja: 26-02-2007 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesem akceptacji faktur kosztowych wraz z inteligentnym pozyskiwaniem danych z faktur i ich transfer do systemów ERP

Zarządzanie procesem akceptacji faktur kosztowych wraz z inteligentnym pozyskiwaniem danych z faktur i ich transfer do systemów ERP Zarządzanie procesem akceptacji faktur kosztowych wraz z inteligentnym pozyskiwaniem danych z faktur i ich transfer do systemów ERP Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Skąd jesteśmy - korzenie

Bardziej szczegółowo