PrintManager. Complete software solution for Publishers, Print Houses and Packaging producers

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PrintManager. Complete software solution for Publishers, Print Houses and Packaging producers"

Transkrypt

1 PrintManager Complete software solution for Publishers, Print Houses and Packaging producers

2 System PrintManager PrintManager to zintegrowany system informatyczny wspomagajàcy proces zarzàdzania przedsiæbiorstwem poligraficznym od momentu nawiàzania kontaktu z klientem, poprzez realizacjæ zamówienia, aý po magazynowanie i logistykæ gotowych wyrobów. System zostaù zaprojektowany i wykonany specjalnie dla przemysùu poligraficznego w oparciu o standardy CRM (Customer Relationship Management), MRP II (Manufacturing Resource Planning), JDF (Job Definition Format) oraz przy uwzglædnieniu wymagañ norm jakoúci ISO. Umoýliwia opracowanie takiego planu wykonania zadañ produkcyjnych, który pozwala na peùnà realizacjæ zapotrzebowania klientów w zakresie asortymentu, iloúci i terminów. Struktura bazy danych systemu PrintManager zostaùa zbudowana na bazie standardu JDF. Najnowsze technologie System PrintManager zostaù zaprojektowany przy wspóùpracy z firmà Microsoft i z wykorzystaniem jej technologii. System zostaù zbudowany na platformie MS SQL Server 2012 przy uýyciu najnowoczeúniejszych narzædzi do produkcji oprogramowania. Zespóù projektowy korzystaù z nowoczesnych osiàgniæã w dziedzinie specyfikowania, modelowania, a tak e projektowania systemów informatycznych. Architektura PrintManager zostaùa zorientowana na usùugi (SOA), dziæki czemu zminimalizowano nakùad pracy zwiàzany z jego integracjà z innymi systemami informatycznymi funkcjonujàcymi w ramach przedsiæbiorstw poligraficznych. Wielojêzycznoœæ Dziæki mo liwoúci pracy wielojæzycznej PrintManager jest przystosowany do wymagañ koncernów miædzynarodowych ka dy pracownik posùugujàcy siæ tym systemem, bez wzglædu na znajomoúã jæzyków obcych, mo e teraz pracowaã w swoim ojczystym jæzyku. Ró ne wersje jæzykowe sà dostæpne w ka dej chwili w ramach jednego scentralizowanego systemu ERP/MIS. Skalowalnoœæ PrintManager, który dziaùa w úrodowisku Windows, pozwala na bezpiecznà pracæ systemu zarówno w lokalnej sieci komputerowej, jak i w rozlegùej sieci WAN (ùàczàcej kilka oddziaùów firmy). Dziæki moduùowej budowie i wielowarstwowej architekturze system jest ùatwo skalowalny i moýe byã wykorzystywany zarówno w úrednich, jak i w bardzo duýych przedsiêbiorstwach poligraficznych.printmanager oferuje ponadto moýliwoúci konfiguracji i personalizacji systemu pod konkretnà grupæ, a nawet pod pojedynczego uýytkownika.

3 Integracja JDF System umoýliwia komunikacjæ z urzàdzeniami parku maszynowego drukarni przy uýyciu standardu wymiany danych JDF (Job Definition Format). Implementacja JDF do PrintManager jest odpowiedzià na potrzeby firm, które pragnà przy pomocy jednego systemu kontrolowaã caùe swoje przedsiæbiorstwo. PrintManager pozwala na monitorowanie stanu maszyn, ich wydajnoúci oraz dokùadnà kontrolæ czasu pracy operatorów. Standard JDF zapewnia zgodnoúã operacyjnà systemów i urzàdzeñ róýnych producentów oraz ùàcznoúã miædzy dziaùami firmy, jej partnerami i klientami.wysylanie podstawowych danych o zleceniu w formacie JDF do systemów produkcyjnych jest standardowo dostepne dla kazdego uzytkownika PrintManager. Systemy ERP, FK, HR System ma moýliwoúã wspóùpracy z wieloma systemami ERP (m.in. SAP, Oracle, Sage, Microsoft Dynamics AX, NAV) co pozwala kompleksowo zarzàdzaã przedsiæbiorstwem. PritnManager posiada mechanizmy bezpoœredniej wymiany informacji z modu³ami FK i HR. Microsoft Office W PrintManager rozwiniæto równieý funkcjonalnoúci zwiàzane z elektronicznym zarzàdzaniem dokumentami: usprawniono wspóùuýytkowanie plików, procedury edycji i zatwierdzania dokumentów oraz obsùugæ szablonów. Funkcje integracji systemu z oprogramowaniem biurowym (MS Excel, MS Word, MS Outlook) pozwalajà na ùatwà i intuicyjnà pracæ.

4 Synergia rozwi¹zañ JDF System umoýliwia komunikacjæ z urzàdzeniami parku maszynowego drukarni przy uýyciu standardu wymiany danych JDF (Job Definition Format). Implementacja JDF do PrintManager jest odpowiedzià na potrzeby firm, które pragnà przy pomocy jednego systemu kontrolowaã caùe swoje przedsiæbiorstwo. PrintManager pozwala na monitorowanie stanu maszyn, ich wydajnoúci oraz dokùadnà kontrolæ czasu pracy operatorów. Standard JDF zapewnia zgodnoúã operacyjnà systemów i urzàdzeñ róýnych producentów oraz ùàcznoúã miædzy dziaùami firmy, jej partnerami i klientami.wysylanie podstawowych danych o zleceniu w formacie JDF do systemów produkcyjnych jest standardowo dostepne dla kazdego uzytkownika PrintManager. Systemy ERP, FK, HR System ma moýliwoúã wspóùpracy z wieloma systemami ERP (m.in. SAP, Oracle, Sage, Microsoft Dynamics AX, NAV) co pozwala kompleksowo zarzàdzaã przedsiæbiorstwem. PritnManager posiada mechanizmy bezpoœredniej wymiany informacji z modu³ami FK i HR.

5 WebToPrint SalesAssistant WarehouseManager WebClient JobAcquisitor PrintManager ContactManager ProductionPlanner ProductManager

6 Zamawianie online WebClient WebClient Moduù WebClient to rewolucyjne, portalowe rozwiàzanie bædàce odpowiedzià na rosnàce wymagania rynkowe dotyczàce skrócenia czasu realizacji zlecenia. Oszczædnoúci czasu i zasobów, które moýna uzyskaã dziæki wdroýeniu WebClient przekùadajà siæ bezpoúrednio na zwiækszenie zysków drukarni za pomoc¹ portalu oraz zadowolenie klientów. Przyjæte zamówienie moýe byã od razu przekazane do realizacji. Kalkulacja moýe zostaã wygenerowana automatycznie (dziæki czemu klient natychmiast bædzie mógù poznaã proponowanà cenæ produktu) lub dopiero po weryfikacji i zatwierdzeniu przez upowaýnionà osobæ. Moduù WebClient daje równieý klientom drukarni kontrolæ nad stanami magazynowymi swoich produktów w magazynie drukarni. Dziæki temu, w zaleýnoúci od zapotrzebowania, mogà odpowiednio wczeúnie zareagowaã wywoùujàc kolejnà dostawæ produktu lub jeúli zapasy sà niewystarczajàce zùoýyã zamówienie za pomocà portalu. Wbudowany podmoduù normalizacji i profesjonalnego preflightu gwarantuje drukarni, ýe przesùane przez klienta pliki sà dobrej jakoúci i speùniajà wybrane parametry technologiczne. Dziæki wdroýeniu moduùu WebClient skrócone zostajà negocjacje handlowe z klientem, kontakty w celu ustalenia szczegóùów technologicznych oraz akceptacje projektów graficznych. Innowacyjny moduù WebClient pozwala klientom drukarni na wykonanie kalkulacji wybranego typu pracy, sprawdzenie i przesùanie plików graficznych oraz zùoýenie zamówienia poprzez witrynæ internetowà.

7 Zarz¹dzanie kontaktami ContactManager Moduù ContactManager to kompleksowe rozwiàzanie klasy CRM, które wspiera komunikacjæ i wspóùpracæ pomiædzy przedsiæbiorstwem a klientem. Pozwala na skoncentrowanie w jednym miejscu wszystkich danych adresowych i caùej korespondencji, dotyczàcej klientów, dostawców, partnerów oraz pracowników. Dziæki gromadzeniu wszystkich dokumentów w formie elektronicznej przypisanych do odpowiednich projektów oraz klientów mozliwa jest realizacja koncepcji biura bez papieru. Moduù wspomaga równieý zarzàdzanie dokumentami i korespondencjà oraz procesami biznesowymi takimi jak: procesy ofertowania; procesy zakupu procesy obsùugi zamówieñ akcje marketingowe procesy reklamacji Moduù ContactManager jest wyposaýony w zaawansowane mechanizmy obsùugi zamówieñ skùadanych przez klientów. Mocnà stronà systemu PrintManager jest praca grupowa i zarzàdzanie przepùywem pracy (Workflow) poprzez moýliwoúã definiowania odpowiednich úcieýek realizacji (procedur) poszczególnych procesów. Dziæki temu bardzo ùatwo osiàgnàã podporzàdkowanie siæ pracowników procedurom narzucanym przez wprowadzone w przedsiæbiorstwie normy np. ISO lub HACCP. ContactManager umoýliwia szczegóùowe monitorowanie przebiegu wspóùpracy z klientami poczàwszy od nawiàzania kontaktu, poprzez negocjacje, aý do realizacji poszczególnych zleceñ. Wszystkie informacje sà uporzàdkowane i ùatwo dostæpne dla uprawnionych uýytkowników.

8 Przygotowanie produkcji ProductManager Rolà moduùu ProductManager, naleýàcego do rozwiàzañ klasy PLM (Product Lifecycle Management), jest zautomatyzowane tworzenie kalkulacji kosztów róýnego rodzaju produktów poligraficznych, kart technologicznych oraz zleceñ produkcyjnych. W module ProductManager zdefiniowane sà normatywy technologiczne okreúlone dla kaýdej operacji wykonywanej na poszczególnych urzàdzeniach. Wszystkie maszyny, urzàdzenia i gniazda robocze sà zdefiniowane w systemie jako miejsca powstawania kosztów (MPK), dla których precyzyjnie wyliczane sà stawki kosztowe. Kalkulacje w systemie powstajà wedùug zasady doliczeniowej poprzez rozbicie caùego produktu na poszczególne elementy, a tych na operacje technologiczne. Dziæki temu moýna niezwykle szybko przygotowywaã precyzyjne kalkulacje nawet na skomplikowane produkty poligraficzne jednoczeúnie dla wielu nakùadów z wyróýnieniem operacji opcjonalnych. Kalkulacje w systemie powstajà wedùug zasady doliczeniowej poprzez rozbicie caùego produktu na poszczególne elementy, a tych na operacje technologiczne. Karty technologiczne generowane sà automatycznie i przechowywane z róýnymi wersjami uwzglædniajàcymi zmiany powstaùe podczas historii ýycia produktu. Moduù ProductManager umoýliwia tworzenie zapotrzebowañ na materiaùy i surowce z poziomu zlecenia produkcyjnego, a to z kolei pozwala na planowanie dostaw i efektywne prowadzenie gospodarki materiaùowej i surowcowej.

9 Planowanie produkcji ProductionPlanner PrintManager jest idealnym narzedziem w planowaniu produkcji poligraficznej, stanowiàcym jeden z kluczowych czynników dla uzyskania jak najwyýszej rentownoúci przedsiæbiorstwa. Aplikacjà odpowiedzialnà za ten proces jest moduù ProductionPlanner bazujàcy na standardzie MRP II (Manufacturing Resource Planning), który oferuje bogaty zestaw narzædzi, wspomagajàcych planistæ w codziennej pracy. Moýliwoúã czytelnej wizualizacji zaplanowanej produkcji pozwala na wùaúciwe obùoýenie wszystkich maszyn w parku maszynowym i peùne wykorzystanie ich moýliwoúci. Moduù ten umoýliwia planowanie zleceñ w oparciu o wykres Gantta, który w poùàczeniu z rejestrami planistycznymi stanowi wszechstronne narzædzie do tworzenia zoptymalizowanego planu produkcji. Planista mo e œledziæ rzeczywisty przebieg produkcji oraz reagowaæ na wystêpuj¹ce awarie lub przestoje bezpoœrednio w module ProductionPlanner. Zaletà aplikacji jest ùatwoúã wyszukania informacji o planowanych zleceniach produkcyjnych. Znajdujà siæ one nie tylko w konfigurowalnych rejestrach lecz wyúwietlajà siæ takýe w formie przejrzystych Tooltipów po wskazaniu ich kursorem. W celu zapewnienia komfortu, aplikacja umoýliwia pracæ na dwóch monitorach. Na jednym monitorze wyúwietlana jest tablica planowania, na drugim moýemy swobodnie przeglàdaã rejestry, zawierajàce informacje technologiczne dotyczàce zarówno zleceñ jak i poszczególnych operacji. Dzieki dodatkowym mozliwosciom formatowania wyswietlanych informacji mozna szybko znajdowac i grupowac podobne operacje w celu minimalizacji czynnosci przygotowawczych. Przy projektowaniu moduùu gùówny nacisk poùoýono na elastyczny i przyjazny interfejs uýytkownika oraz szybki dostæp do dowolnej iloúci informacji pochodzàcych z systemu.

10 PrintManager

11 WebToPrint ContactManager ProductManager ProductionPlanner JobAcqusitor WarehouseManager SalesAssistant BusinessAnalyser

12 Sprzeda a i rozrachunki SalesAssistant Moduù SalesAssistant to zintegrowane narzædzie do zarzàdzania dokumentami finansowymi przedsiæbiorstwa pozwalajàce na automatyczne generowanie faktur na podstawie zamówieñ klientów oraz danych pochodzàcych z moduùu gospodarki magazynowej. Dziæki peùnemu wykorzystaniu danych znajdujàcych siæ w systemie, w kaýdym momencie dostæpna jest szczegóùowa lista asortymentu do zafakturowania, a proces wystawienia dokumentu jest niezwykle prosty. Moduù SalesAssistant umoýliwia równieý rejestrowanie dokumentów zakupu oraz pùatnoúci. Przy pomocy wielu zestawieñ moýna monitorowaã bieýàcà sytuacjæ finansowà przedsiæbiorstwa, a takýe przeglàdaã dane historyczne. W module moýna na bieýàco monitorowaã stan zobowiàzañ oraz naleýnoúci i prowadziã skutecznà windykacjæ. SalesAssistant stanowi doskonaùe uzupeùnienie wszystkich pozostaùych funkcjonalnoúci systemu PrintManager. Dziæki niemu aspekt finansowy przedsiæbiorstwa pozostanie zawsze pod peùnà kontrolà. Szybka i wiarygodna informacja pozwala bowiem natychmiast reagowaã na zagroýenie terminów pùatnoúci, a integracja z pozostaùymi moduùami minimalizuje moýliwoúã powstawania bùædów w procesie fakturowania. SalesAssistant obsùuguje wszystkie standardowe typy dokumentów sprzedaýy, zakupu oraz pùatnoúci i dodatkowo umoýliwia skonfigurowanie specyficznych dokumentów wymaganych przez odbiorców.

13 Realizacja produkcji JobAcquisitor Moduù JobAcquisitor to oprogramowanie klasy SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Umoýliwia on operatorom maszyn wglàd do szczegóùów technologicznych zleceñ produkcyjnych oraz rejestracjæ pracy w czasie rzeczywistym podczas realizacji zlecenia produkcyjnego, co wpùywa na sprawniejszà organizacjæ i kontrolæ pracy. Operatorzy maszyn majà takýe moýliwoúã zgùaszania wystæpujàcych podczas procesu produkcyjnego bùædów oraz przerw w produkcji. Dostêpna w systemie integracja z urzàdzeniami i maszynami, poprzez format wymiany danych JDF, umoýliwia automatyczne przygotowanie maszyn. Natomiast pobieranie informacji o realizacji zleceñ bezpoúrednio z maszyny przy pomocy plików JMF umoýliwia szczegóùowe powykonawcze wyliczenie kosztów wytworzenia wyrobu gotowego. Wyliczenia tego mozna równiez dokonac w oparciu o dane zarejestrowane recznie przez operatorów. Pozwala to na szczegóùowà kontrolæ terminowoúci realizacji zleceñ produkcyjnych która odbywa siæ w czasie rzeczywistym. SCADA jest takýe niezwykle pomocnym narzædziem umoýliwiajàcym monitorowanie wszystkich realizowanych zleceñ produkcyjnych. Moýliwoúci ùatwego filtrowania, sortowania i grupowania danych sprawiajà, ýe moduù jest przejrzysty i prosty w uýyciu. Personalizacja interfejsu gwarantuje, ýe kaýdemu operatorowi maszyny moýemy w optymalny sposób wyúwietlaã potrzebne do pracy informacje. Moduù zostaù przystosowany do pracy na monitorach dotykowych, co pozwala na ergonomicznà obsùugæ i oszczædnoúã zajmowanego przez urzàdzenie miejsca. Dziæki integracji z urzàdzeniami i maszynami, poprzez format wymiany danych JDF, moduù pozwala na szczegóùowe powykonawcze wyliczenie kosztów wytworzenia wyrobu poligraficznego i tym samym uùatwia kontrolæ terminowoúci realizacji zleceñ produkcyjnych.

14 Gospodarka magazynowa WarehouseManager Moduù WarehouseManager naleýy do grupy rozwiàzañ WMS (Warehouse Management System) i w zwiàzku z tym obsùuguje peùen zakres zadañ zwiàzanych z zarzàdzaniem gospodarkà magazynowà, zarówno materiaùowà, jak i wyrobów gotowych. Umoýliwia wùaúciwe zarzàdzanie przepùywem materiaùów potrzebnych do produkcji. Przy jego pomocy moýna w prosty i szybki sposób przygotowaã zamówienia, przyjmowaã dostawy oraz wydawaã materiaùy do produkcji. Moduù WarehouseManager pozwala na prowadzenie gospodarki magazynowej bezpoúrednio zwiàzanej ze zleceniem produkcyjnym. WarehouseManager umoýliwia obsùugæ magazynu wysokiego skùadowania, odwzorowujàc struktury magazynu zarówno fizyczne jak i logiczne, a takýe realizuje wybranà strategiæ przepùywu towarów. WarehouseManager automatyzuje proces zamawiania materiaùów i pozwala na planowanie dostaw Just in time, co znacznie ogranicza koszty magazynowania. WarehouseManager pozwala na wydruk etykiet do znakowania towarów (palet) oraz lokalizacji magazynowych, a takýe umoýliwia nadawanie indywidualnego numeru opakowania (SSCC). WarehouseManager umoýliwia obsùugæ w jednym systemie wielu oddziaùów lub przedsiæbiorstw w ramach grupy kapitaùowej. Kaýde z przedsiæbiorstw moýe posiadaã dowolnà liczbæ skonfigurowanych w systemie magazynów oraz wspólnà bazæ odbiorców i dostawców. Moduù pozwala na úledzenie przepùywu zarówno materiaùów, jak i wyrobów gotowych dla kaýdej rejestrowanej palety od przyjæcia do firmy po wydanie do klienta. Dziæki integracji ze sprawdzonymi rozwiàzaniami i urzàdzeniami Auto ID z wykorzystaniem kodów kreskowych oraz RFID zarzàdzanie magazynem wysokiego skùadowania staje siæ niezwykle proste. W kaýdej chwili moýliwe jest uzyskanie z systemu informacji, gdzie znajduje siæ konkretna paleta o danym numerze SSCC.

15 Kontroling i analiza danych BusinessAnalyser BusinessAnalyser to nowoczesne rozwiàzanie informatyczne klasy BI (Business Intelligence) oparte na technologii hurtowni danych. Jego podstawowà rolà jest dostarczenie uporzàdkowanej i zrozumiaùej informacji, wspomagajàcej podejmowanie decyzji oraz raportowanie na róýnych szczeblach zarzàdzania firmy. Moduù umoýliwia prowadzenie analiz dziaùalnoúci operacyjnej przedsiæbiorstwa zarówno w obszarze handlowym, produkcyjnym jak i finansowym. Przy pomocy wielu zestawieñ moýna monitorowaã bieýàcà sytuacjæ przedsiæbiorstwa, a takýe przeglàdaã dane historyczne. Moduù pozwala na sporzàdzanie analiz przy uwzglædnieniu dowolnych okresów czasowych oraz poszczególnych centrów kosztów (np. dziaùy, maszyny, gniazda robocze). Moduù BusinessAnalyser zostaù stworzony w oparciu o najnowsze technologie informatyczne zwiàzane z analizà danych. Jego podstawà staùy siæ tzw. kostki analityczne OLAP, co stwarza niespotykane dotàd moýliwoúci konfiguracji raportów wedùug wùasnych potrzeb. Wygenerowane raporty mozna eksportowac do wielu formatów w celu dalszej analizy. Zgodnie z koncepcjà Strategicznej Karty Wyników (ang. Balanced Scorecard) moduù BusinessAnalyser umoýliwia zdefiniowanie i úledzenie tzw. kluczowych wskaêników wydajnoúci (ang. Key Performance Indicator). W module BusinessAnalyser uýytkownik - za pomocà wczeúniej przygotowanych danych sam wybiera interesujàce go parametry i wizualizuje je za pomocà tabeli przestawnej bàdê wykresu. Kluczowe wskaêniki wydajnoúci wraz z wykresami i raportami umieszczane sà w systemie na tzw. panelu kontrolnym (ang. Dashboard) dostæpnym poprzez przegladarke internetowà. BusinessAnalyser umozliwia wykorzystywanie kontrolingu i rachunkowoœci zarz¹dczej w drukarni.

16 ul. Okrzei 1a Warszawa Tel.: , Fax: PrintManager 2012 INFOSYSTEMS S.A. Wszelkie prawa zastrzeýone. INFOSYSTEMS i PrintManager s¹ znakami towarowymi objêtymi ochron¹ prawn¹. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mog¹ byæ znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich w³aœcicieli.

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV365 NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie Microsoft Dynamics NAV Microsoft NAV.express Spis treści Czym jest NAV365?...4 Dla kogo jest NAV365?... 6 Korzyści

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Opis systemu Oracle Business Intelligence

Opis systemu Oracle Business Intelligence Opis systemu Oracle Business Intelligence Spis treści 1.Wstęp...3 2.Architektura systemu...4 2.1.BI Server...5 2.2.Interactive Dashboards...7 2.3.Answers...8 2.4.BI Publisher...8 2.5.Delivers...9 2.6.Office

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument INTEGRACJA Microsoft Dynamics NAV Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft Oficjalny dokument Integracja innowacyjnych rozwiązań Data: kwiecień 2007 r. www.microsoft.com/dynamics

Bardziej szczegółowo

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych procesowych. Źródłem danych dla EDS może być dowolny system cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA.

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. 2010 Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Kluczem do sukcesu każdej firmy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. XX XXXX Nr kol. XXXX Marcin WYSKWARSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii i Informatyki ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych InteliHotel. Inteligentny Hotel POSitive Hospitality POSitive Restaurant POSitive SPA & Sport

Bardziej szczegółowo

www.nav2013.pl Jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Codziennie ułatwia pracę prawie 2 000 000 użytkowników w blisko 100 000 firm.

www.nav2013.pl Jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Codziennie ułatwia pracę prawie 2 000 000 użytkowników w blisko 100 000 firm. 2013 www.nav2013.pl Jeden z najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Codziennie ułatwia pracę prawie 2 000 000 użytkowników w blisko 100 000 firm. Uwolnij potencjał Twoich pracowników! Dzięki przejrzystym

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

COMOS. Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym. www.siemens.com/comos

COMOS. Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym. www.siemens.com/comos COMOS Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym www.siemens.com/comos COMOS Przyszłość zarządzania zakładami przemysłowymi Kompleksowe wymagania dynamicznej gospodarki światowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo