Raport epidemiologiczny populacji powiatu kutnowskiego w zakresie chorób układu krążenia i stylu życia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport epidemiologiczny populacji powiatu kutnowskiego w zakresie chorób układu krążenia i stylu życia"

Transkrypt

1 Raport epidemiologiczny populacji powiatu kutnowskiego w zakresie chorób układu krążenia i stylu życia 1

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Dane demograficzne badanych osób Uprawianie sportu i aktywności fizycznej Zwyczaje żywieniowe Ocena stanu zdrowia respondenta i jego rodziny Badania laboratoryjne i specjalistyczne Występowanie chorób Wskaźnik BMI Wnioski i rekomendacje Mapy potrzeb Podsumowanie Metodologia kwalifikacji do badań profilaktycznych Spis wykresów Aneksy Ankieta skierowana do osób dorosłych Wersja nr Wersja nr Ankieta na temat dzieci Wersja nr Wersja nr

3 1. Wprowadzenie Celem niniejszego badania wśród mieszkańców powiatu kutnowskiego było poznanie ich stylu życia. W tym przede wszystkim: aktywności fizycznej respondentów; sposobu spędzania wolnego czasu przez respondentów; stylu żywienia respondentów; stanu zdrowia respondentów oraz chorób występujących w rodzinie. W badaniu wykorzystano technikę PAPI (ang. Paper nad Pencil Interview wywiad z wykorzystaniem papierowej wersji kwestionariusza), CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) i CAWI (Computer-Assisted Web Interview wywiad wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW). W badaniu został użyty standaryzowany kwestionariusz badania, zawierający głównie pytania zamknięte, z minimalną ilością pytań otwartych. Pytania kwestionariuszowe służyły zbieraniu danych ilościowych, które następnie zostały poddane analizie statystycznej. Efektem badania było wytypowanie grupy osób, które zostaną zaproszone na bezpłatne badania medyczne w ramach projektu Żyjesz dla siebie i innych zadbaj o zdrowie oraz wdrożenie instytucjonalnych rozwiązań w powiecie, które mają wpłynąć na polepszenie zdrowia mieszkańców regionu. 2. Dane demograficzne badanych osób Analizę badania ankietowego należy rozpocząć od przybliżenia charakterystyki badanych. Respondentami były osoby dorosłe zamieszkujące powiat kutnowski, które oceniały styl życia i zdrowia swój jak i swoich dzieci 1. Charakterystyka opiera się na podstawowych zmiennych społeczno demograficznych, tj. płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. Łącznie przebadano osób, w tym osób dorosłych i 6444 dzieci. Wśród badanych osób (dorosłych jak i dzieci) dominowały kobiety odpowiednio 63,1% i 52,7% badanych. 1 Pytania dotyczące dzieci zadawano tylko osobom, które deklarowały, że posiadają potomstwo 3

4 Wykres 1. Płeć respondentów dorośli 36,9% Kobieta Mężczyzna 63,1% Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet PAPI, CAWI, CATI Wykres 2. Płeć respondentów dzieci 47,3% Kobieta 52,7% Mężczyzna Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet PAPI, CAWI, CATI 4

5 Analizując grupy wiekowe, stworzono przedziały wiekowe zgodne z klasyfikacją BDL 2. Wśród dorosłych przeważały osoby w wieku lat (29,6%), (19,8%) oraz (19,5%). Grupa osób w wieku lat stanowiła 58,7% badanej populacji dorosłych. Wśród dzieci najwięcej było respondentów w wieku lat (58,2% odpowiedzi). Wykres 3. Wiek respondentów dorośli 16,6% 9,4% 5,1% 29,6% 19,8% lat lat lat lat lat od 65 roku życia 19,5% Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet PAPI, CAWI, CATI Wykres 4. Wiek respondentów dorośli porównanie grupy lat do reszty badanej populacji 58,7% 41,3% reszta osób osoby w wieku lat Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet PAPI, CAWI, CATI 2 Bank Danych Lokalnych, GUS 5

6 Wykres 5. Wiek respondentów dzieci 3,8% 58,2% 38,0% 0-6 lat 7-14 lat lat W przypadku miejsca zamieszkania w obu grupach wyniki są bardzo zbliżone. Wśród dorosłych nieznacznie dominują osoby z obszarów miejskich (55,3%), a wśród dzieci grupa ta stanowi 49,6% wskazań. 6

7 Wykres 6. Miejsce zamieszkania respondentów dorośli 44,7% 55,3% Miejski Wiejski Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet PAPI, CAWI, CATI Wykres 7. Miejsce zamieszkania respondentów dzieci 50,4% 49,6% Miejski Wiejski Wyłącznie grupa dorosłych była zapytana o swoje wykształcenie. Jak pokazuje poniższy wykres, wśród badanych przeważają osoby z wykształceniem średnim (39%), następnie jest grupa osób z zawodowym (24,8%) i wyższym (22,2%). 7

8 Wykres 8. Wykształcenie respondentów dorośli 22,2% 11,6% 2,4% 24,8% Podstawowe Gimnazjalne Zawodowe Średnie Wyższe 39,0% Podsumowując rozdział, należy podkreślić, że wśród badanych nieznacznie dominowały kobiety. Wśród dorosłych najwięcej osób było z przedziału wiekowego 54-59, a wśród dzieci lat. W grupie dorosłych dominowali mieszkańcy miast, a w grupie dzieci mieszkańcy obszarów wiejskich. Osoby dorosłe najczęściej wskazywały wykształcenie średnie. W przedmiotowym raporcie przedstawiono wyniki badania zgodnie z pytaniami, jakie zawierał kwestionariusz ankiety. Wszystkie pytania z ankiety zostały skrzyżowane z podstawowymi danymi metryczkowymi, aby wskazać istotne statystycznie zależności wśród badanych (o ile takie wystąpiły). W raporcie zaprezentowano wyłącznie zależności, które są istotne statystycznie. 8

9 3. Uprawianie sportu i aktywności fizycznej Niniejszy rozdział przedstawia wyniki badania na temat aktywności fizycznej respondentów, w tym rodzaju aktywności i częstotliwości jej uprawniania. Wśród dorosłych mniej niż połowa respondentów deklaruje jakąkolwiek aktywność fizyczną 48,6%. Wśród nich, najczęściej są osoby, które są aktywne kilka razy w tygodniu 64,1%. Tylko 7,9% badanych jest aktywna raz w miesiącu, a 28% raz w tygodniu. Świadczy to o tym, że osoby deklarujące aktywność fizyczną robią to w zdecydowanej większości regularnie i w sposób zaplanowany, świadomy. Wykres 9. Czy uprawia Pan/i sport/ jest Pan/i aktywny/a fizycznie? osoby dorosłe 51,4% 48,6% Tak Nie Mężczyźni są nieznacznie bardziej aktywni fizycznie od kobiet różnica wynosi 6 pkt procentowych w grupie, która zadeklarowała jakąkolwiek aktywność. Analizując aktywność fizyczną osób dorosłych nie widać żadnych istotnych różnic pod względem wieku. Natomiast, biorąc pod uwagę wykształcenie, aktywne fizycznie są najczęściej osoby z wykształceniem średnim lub wyższym. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, możemy zauważyć, że więcej osób aktywnych mieszka na obszarze miejskim. 9

10 Wykres 10. Jak często uprawia Pan/i sport/jest Pan/i aktywny/a fizycznie? osoby dorosłe 7,9% 28,0% Raz w miesiącu Raz w tygodniu Kilka razy w tygodniu 64,1% Natomiast w przypadku częstotliwości aktywności wśród dorosłych, najczęściej kilka razy w tygodniu aktywne są osoby w wieku 50 lat i więcej. Może mieć to związek z tym, że w tej grupie są już osoby nieaktywne zawodowo (więcej wolnego czasu) lub takie, którym aktywność polecił lekarz. Wysoki odsetek osób z tej grupy może wynikać też z faktu, że za aktywność osoby te uznały takie działanie jak np. rehabilitacja. W przypadku aktywności dzieci, pod uwagę wzięto częstotliwość udziału w zajęciach z wychowania fizycznego, jak i aktywność pozaszkolną. Rodzice deklarują, że aż 90,2% dzieci regularnie uczęszcza na zajęcia z w-f. Jest to wynik zadowalający, biorąc pod uwagę raporty i publikacje świadczące o tym, że zwolnień z tych zajęć jest coraz więcej. 10

11 Wykres 11. Czy Pana/i dziecko uczęszcza regularnie na lekcje wychowania fizycznego w szkole? 9,8% Tak Nie 90,2% Wśród dzieci, jak wskazują rodzice, dwa razy częściej na lekcje w-f nie uczęszczają dziewczęta. W przypadku pozostałej aktywności fizycznej wyniki w gronie dzieci są znacznie lepsze niż u dorosłych. 75,3% dzieci jest aktywnych (wśród dorosłych 48,6%). Dzieci deklarują także, że są aktywne kilka razy w tygodniu 71,3%. Tylko 4,9% jest aktywna raz w miesiącu, a 23,7% raz w tygodniu. 11

12 Wykres 12. Czy Pana/i dziecko, poza lekcjami wychowania fizycznego w szkole, uprawia sport/ jest aktywne fizycznie? 24,7% Tak Nie 75,3% Wśród dzieci, które nie są aktywne fizycznie poza lekcjami w-f również dominują dziewczęta jest ich w tej grupie dwa razy więcej. Wykres 13. Jak często Pana/i dziecko uprawia sport/ jest aktywne fizycznie? 4,9% 23,7% Raz w miesiącu Raz w tygodniu Kilka razy w tygodniu 71,3% 12

13 Aktywność fizyczną spróbowano też zweryfikować poprzez poznanie sposobu spędzania wolnego czasu, czy dojazdu do pracy. Jak deklarują badani dorośli najczęściej w drodze do pracy korzystają z auta (59,6%). 20,4% badanych przemieszcza się pieszo, a 11,3% jeździ rowerem. Zatem, ponad 1/3 dorosłych badanych już w drodze do pracy jest aktywna fizycznie. W przypadku dzieci dominują osoby, które nie korzystają z żadnego ze środków komunikacji, chodzą pieszo lub korzystają z samochodu po 31% wskazań. Poruszanie się pieszo jest w przypadku dzieci raczej oczywiste, ponieważ najczęściej szkołę lub grupę znajomych mają blisko położoną względem swojego miejsca zamieszkania. 32% dzieci korzysta z autobusu (ten duży odsetek może wynikać z faktu, że część dzieci nie może jeszcze mieć prawa jazdy ze względu na wiek), a tylko 6% jeździ rowerem. Analizując spędzanie wolnego czasu, dojazd do pracy, czy szkoły dzieci są bardziej aktywne od dorosłych (różnica 10 pkt procentowych). Wykres 14. Jakim środkiem komunikacji najczęściej dojeżdża Pan/i do sklepu, znajomych, rodziny, pracy? osoby dorosłe 20,4% Samochód Autobus 11,3% Rower 59,6% 8,8% Nie korzystam ze środków komunikacji, przemieszczam się pieszo Wśród dorosłych respondentów biorących udział w badaniu widać różnice w używanych środkach komunikacji pod względem zmiennych metryczkowych. O 1/3 więcej kobiet nie korzysta ze środków komunikacji i przemieszcza się pieszo. Rower lub spacer najczęściej wybierają osoby w wieku 50+. Co można było przewidzieć, rower jako środek komunikacji deklaruje dwa razy więcej osób zamieszkałych na terenach wiejskich. A spacer to przede wszystkim domena osób zamieszkałych w miastach, mają one zwykle bliżej do miejsca pracy. 13

14 Wykres 15. Jakim środkiem komunikacji Pana/i dziecko najczęściej dojeżdża do szkoły, znajomych, rodziny? Samochód 31,0% 31,1% Autobus Rower 6,0% 32,0% Nie korzysta ze środków komunikacji. Przemieszcza się pieszo W grupie dzieci rower i spacer jako środek komunikacji nieznacznie dominuje wśród chłopców, w przypadku dziewczyn jest to autobus lub samochód. Wyniki nie różnicują się istotnie ze względu na wiek lub miejsce zamieszkania. W przypadku spędzania wolnego czasu wśród dorosłych niewiele ponad połowa badanych spędza codziennie przed telewizorem od 1 do 3 godzin 51,3% wskazań. Tylko 4% badanych nie ogląda telewizji w ciągu dnia w ogóle. W przypadku dzieci jest podobnie, 52,7% spędza od 1 do 3 godzin dziennie przed ekranem telewizora lub komputera. Także podobny odsetek 3,4% badanych, w ogóle w ten sposób nie spędza czasu w ciągu dnia. Analizując wyniki wśród dzieci, należy zwrócić uwagę, że ten wysoki odsetek respondentów spędzających czas przed ekranem wynika z tego, że dzieci częściej korzystają z portali społecznościowych i szukają w internecie informacji przydatnych do szkoły. 14

15 Wykres 16. Ile godzin dziennie ogląda Pan/i telewizję? osoby dorosłe 2,50% 4,0% 22,1% 20,1% 0 godzin od 0,5 do 1 godziny od 1 godziny do 3 godzin od 3 godzin do 6 godzin powyżej 6 godzin 51,3% Wykres 17. Ile godzin dziennie Pana/i dziecko ogląda telewizję i spędza czas przed komputerem? 4,9% 3,4% 14,1% 24,9% 0 godzin od 0,5 do 1 godziny od 1 godziny do 3 godzin od 3 godzin do 6 godzin powyżej 6 godzin 52,7% Rodzice analizując sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci, wskazują w pierwszej kolejności spotkania ze znajomymi/rodziną (37,4%). W dalszej kolejności wymieniają korzystanie z komputera (19%), uprawianie sportu (14,7%), czy oglądanie TV (8,1%). Wynika z tego, że prawie 1/3 dzieci spędza biernie wolny czas, a 1/6 spędza go aktywnie. 15

16 Wykres 18. Jak najczęściej Pana/i dziecko spędza wolny czas? 19,0% 14,7% Uprawia sport Spaceruje 8,1% 6,6% Spotyka się ze znajomymi i rodziną Czyta książki 6,9% Uczy się Ogląda telewizję 7,3% 37,4% Korzysta z komputera Analizując wolny czas dzieci pod kątem zmiennych metryczkowych, można zauważyć, że trzy razy więcej chłopców niż dziewczynek wolny czas poświęca na uprawianie sportu. Natomiast dziewczynki dwa razy częściej czytają książki lub się uczą. Chłopcy przeważają też w przypadku korzystania z komputera. Jak wynika z ankiety, spędzanie czasu przed telewizją to domena dzieci w wieku do 14 lat, a korzystanie z komputera przeważa wśród dzieci lat. Podsumowując aktywność sportową badanych, trzeba podkreślić, że znacznie aktywniejsza jest grupa osób niepełnoletnich ponad 90% do 48% dorosłych. Natomiast w obu grupach, wśród deklarujących aktywność fizyczną, przeważają osoby, które robią to regularnie kilka razy w tygodniu. Wśród dzieci, bardziej aktywni (na lekcjach w-f, czy w czasie wolnym) są chłopcy. Prawie 60% dorosłych w drodze do pracy przemieszcza się samochodem, ale z drugiej strony aż 30% wybiera spacer lub rower. Nie wiemy, czy to ich świadomy wybór, czy przypadek, ale na pewno wpływa to korzystnie na ich stan zdrowia i kondycję fizyczną. W obu grupach niewiele ponad 50% osób spędza dziennie przed TV lub komputerem od 1 do 3 godzin. W przypadku raczej mało aktywnych dorosłych (jak wynika z deklaracji respondentów) wynik nie dziwi, ale wśród dzieci jest to spory odsetek wskazań. 16

17 4. Zwyczaje żywieniowe W niniejszym rozdziale przeanalizowany będzie styl odżywania się respondentów. Dorośli najczęściej deklarują, że spożywają dziennie od 3 do 4 posiłków 69,8%. Zalecane przez lekarzy i dietetyków 5 posiłków spożywa 18,2% badanych. Wśród dzieci najczęściej także wskazywane jest od 3 do 4 posiłków równo 60% badanych w tej grupie. Natomiast zalecane 5 posiłków spożywa ¼ dzieci, więcej niż w grupie rodziców. Może to wynikać z faktu, że dorośli w związku z pracą zawodową mają mniej czasu na posiłki. Wykres 19. Ile posiłków dziennie Pan/i spożywa? 18,2% 2,8% 0,6% 8,6% Jeden posiłek Dwa posiłki Od 3 do 4 posiłków 5 posiłków Powyżej 5 posiłków 69,8% Wśród dorosłych, optymalne 5 posiłków dziennie, spożywają częściej kobiety. Analizując wiek, można zauważyć tendencję, że im starsza osoba tym częściej spożywa posiłki. Najczęściej 5 posiłków spożywają osoby w wieku lat, a najmniej osoby w przedziale lat. Może to wynikać z większej świadomości i wiedzy na temat zasad żywienia wśród osób starszych. Najgorzej (1 lub 2 posiłki) odżywiają się osoby w wieku lat, czyli osoby na początku swojej kariery zawodowej, zapewne więcej czasu poświęcające pracy niż innym dziedzinom życia. Zestawiając ilość posiłków i wykształcenie, można stwierdzić, że częściej jedzą osoby z wykształceniem średnimi wyższym. 17

18 Wykres 20. Ile posiłków dziennie spożywa Pana/i dziecko? 7,5% 0,9% 5,7% 25,8% Jeden posiłek Dwa posiłki Od 3 do 4 posiłków 5 posiłków Powyżej 5 posiłków 60,0% Badając styl żywienia, zapytano też respondentów o to, ile razy dziennie spożywają owoce i warzywa. Wśród dorosłych i dzieci warzywa i owoce spożywane są przeważnie 1-2 razy dziennie (74,9%), a wśród dzieci 68,2%. Tendencje w obu grupach są podobne nieznacznie więcej warzyw i owoców spożywają dzieci. Wykres 21. Ile razy w ciągu dnia spożywa Pan/i warzywa i owoce? 1,0% 3,4% 20,7% 0 razy 1-2 razy 3-5 razy więcej niż 5 razy 74,9% 18

19 Wykres 22. Ile razy w ciągu dnia Pana/i dziecko spożywa warzywa i owoce? 2,20% 3,20% 26,40% 0 razy 1-2 razy 3-5 razy więcej niż 5 razy 68,20% Rodziców zapytano też o spożywanie przez dzieci słodyczy, słonych przekąsek, czy fast foodów. Wyniki badania wskazują, że są one spożywane często. Kilak razy w tygodniu w przypadku 39% dzieci, a codziennie u 21,1% dzieci. Tylko 2,2% badanych deklaruje, że dzieci nie jadają tego typu produktów. Wykres 23. Jak często Pana/i dziecko jada słodycze, słone przekąski, fast food? 8,5% 4,6% 2,2% 21,1% Codziennie Kilka razy w tygodniu Raz w tygodniu 24,7% Raz w miesiącu 39,0% Rzadziej niż raz w miesiącu Nie jada tego typu produktów 19

20 Słodycze, słone przekąski lub fast food y są częściej spożywane przez dziewczynki. Szczególnie wśród tych w wieku 7-18 lat. Kolejnym etapem ankiety były pytania o spożywane napoje. W grupie dorosłych alkohol najczęściej spożywany jest rzadziej niż 1 w miesiącu (30%) lub wcale (30,2%). Tylko 1% spożywa alkohol codziennie, a 3,7% kilka razy w tygodniu. W przypadku napojów energetycznych aż 81,5% deklaruje, że w ogóle ich nie spożywa, a 7,1% robi to rzadziej niż 1 w miesiącu. Jak pokazują poniższe wykresy napoje energetyczne są znacznie rzadziej spożywane niż alkohol. Wykres 24. Jak często pije Pan/i alkohol? 30,2% 1,0% 3,7% 15,1% Codziennie Kilka razy w tygodniu Raz w tygodniu Raz w miesiącu 30,0% 20,0% Rzadziej niż raz w miesiącu Nie spożywam tego typu napojów Wśród dorosłych deklarujących całkowitą abstynencję przeważają kobiety (czterokrotnie większa ilość wskazań). Od alkoholu stronią również najczęściej osoby w wieku 50+. Natomiast w grupach, które deklarują spożywanie alkoholu codziennie lub kilka razy w tygodniu nieznacznie dominują mężczyźni. Pod względem wieku są to osoby w przedziale wiekowym lat. Analizując miejsce zamieszkania dorosłych respondentów, widać, że nieznacznie częściej alkohol spożywają mieszkańcy obszarów miejskich. 20

21 Wykres 25. Jak często pije Pan/i napoje energetyczne typu: Red-bull, Tiger? 1,4% 2,4% 3,5% 4,2% Codziennie 7,1% Kilka razy w tygodniu Raz w tygodniu Raz w miesiącu 81,5% Rzadziej niż raz w miesiącu Nie spożywam tego typu napojów W przypadku dzieci respondenci deklarują, że 36,8% z nich spożywa alkohol. Biorąc pod uwagę spożywanie napojów gazowanych lub energetycznych są one spożywane znacznie częściej przez dzieci. 16,8% pije je codziennie, 21,8% kilka razy w tygodniu. Z drugiej strony, 21,8% nie spożywa ich w ogóle. Wykres 26. Pana/i dziecku zdarza się spożywać alkohol? 36,8% Tak Nie 63,2% 21

22 Wykres 27. Jak często Pana/i dziecko pije słodkie napoje gazowane i/lub pije napoje energetyczne typu: Red-bull, Tiger? 21,8% 16,8% Codziennie Kilka razy w tygodniu Raz w tygodniu 11,5% 21,8% Raz w miesiącu 10,5% 17,6% Rzadziej niż raz w miesiącu Nie spożywa tego typu napojów Napoje energetyczne są natomiast, w przeciwieństwie do słodyczy, częściej spożywane przez chłopców. W przypadku innych używek okazuje się, że ¼ dorosłych respondentów pali papierosy, a 14% paliła, ale je rzuciła. Większość badanych nie pali papierosów i nigdy nie paliła 60% wskazań. Wśród dzieci, papierosy pali 18,5% badanych. Z kolei spożywanie narkotyków wśród dzieci jest wyraźnie mniejsze, zdarza się to w grupie 4,9% badanych dzieci. Wykres 28. Czy pali Pan/i papierosy? 14,0% 25,0% Tak Nie Już nie palę (rzuciłem/am palenie) 60,9% 22

23 Wśród respondentów niepalących papierosów dominują zdecydowanie kobiety (o 1/3 wskazań więcej wskazań). Także spośród tych osób, które rzuciły palenie przeważają kobiety, ale tu już w mniejszym stopniu. Palenie papierosów nie różnicuje się ze względu na inne zmienne metryczkowe badanych. Wykres 29. Czy Pana/i dziecku zdarza się palić papierosy? 18,5% Tak Nie 81,5% Wykres 30. Czy Pana/i dziecku zdarza się spożywać narkotyki, środki odurzające, substancje aktywizujące? 4,9% Tak Nie 95,1% 23

24 Biorąc pod uwagę palenie papierosów wśród dzieci, możemy zauważyć, że częściej palą chłopcy o ¼ więcej wskazań w ankiecie. Spożywany alkohol w tej grupie badanych, ze względu na płeć, nie różnicuje się. Spożycie narkotyków to według badanych również domena chłopców przeważają oni dwukrotnie w tej grupie. Podsumowując zwyczaje żywieniowe badanych, należy podkreślić, że dominują osoby, które spożywają dziennie 3-4 posiłki. Więcej posiłków spożywają kobiety i osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem. Dzieci jak i dorośli warzywa i owoce spożywają raz lub dwa razy dziennie to ok. 70% respondentów. Ale jednocześnie największa grupa dzieci (prawie 40%) wg deklaracji rodziców spożywa słone przekąski, fast foody kilka razy w tygodniu. Pozytywne wyniki dotyczą spożywania alkoholu wśród dorosłych jest to najczęściej rzadziej niż raz w miesiącu. 1/3 badanych dorosłych twierdzi, że w ogóle nie spożywa alkoholu. Alkohol spożywają częściej mężczyźni. 25% dorosłych pali papierosy, a aż 60% kiedyś paliło, ale rzuciło ten nałóg. Widoczna tendencja jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, ale trudno stwierdzić, co wpłynęło na rzucenie papierosów. Na ile to była świadoma decyzja, na ile podyktowana stanem zdrowia, modą lub innymi czynnikami. 24

25 5. Ocena stanu zdrowia respondenta i jego rodziny 5.1. Badania laboratoryjne i specjalistyczne W niniejszym rozdziale zaprezentowane będą wyniki ankiety dotyczące stanu zdrowia respondentów i chorób, jakie występowały w ich rodzinie. Dorosłych respondentów zapytano o częstość wykonywania badań lekarskich. Okazuje się, że największa grupa (44,7%) realizuje je rzadziej niż raz na rok, 29,4% raz na rok, a 15% co pół roku. Wyniki wskazują, że częstotliwość badań odbiega znacznie od zaleceń lekarzy, aby badania realizować, co najmniej raz na rok. Wykres 31. Jak często robi Pan/i badania lekarskie laboratoryjne np. cukru, cholesterolu i badania ciśnienia? 4,8% 6,2% 15,0% Raz w miesiącu 44,7% Co trzy miesiące Co pół roku Raz na rok Rzadziej niż raz na rok 29,4% Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w przypadku badań specjalistycznych. Aż 73,1% realizuje je rzadziej niż raz na rok. 17,8% badanych natomiast raz na rok. 25

26 Wykres 32. Jak często robi Pan/i badania lekarskie specjalistyczne np. usg brzucha, rtg, ekg? 0,8% 1,8% 6,5% 17,8% Raz w miesiącu Co trzy miesiące Co pół roku Raz na rok Rzadziej niż raz na rok 73,1% 5.2. Występowanie chorób Oceniając stan zdrowia dorosłych badanych, spytaliśmy ich o cholesterol. Niewiele ponad połowa (55,8%) twierdzi, że nie jest on podwyższony. 1/3 uważa, że jest podwyższony. Niepokojące jest to, że 15,6% respondentów nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Czyli można przyjąć, że ta grupa badanych nie kontroluje swojego stanu zdrowia, bądź nie jest świadoma, że trzeba się regularnie badać. Wykres 33. Czy ma Pan/i podwyższony cholesterol? 15,6% 28,6% Tak Nie Nie wiem 55,8% 26

27 Z deklaracji dorosłych badanych wynika, że podwyższony cholesterol w większym stopniu dotyczy kobiet i osób w wieku powyżej 50 lat. W przypadku pytań o cukrzycę też jest znaczna grupa osób, które nie potrafią udzielić odpowiedzi. 11,3% badanych twierdzi, że nie wie, czy choruje na cukrzycę. Tylko 7,4% wskazań potwierdza fakt chorowania na cukrzycę. Wykres 34. Czy choruje Pan/i na cukrzycę? 11,3% 7,4% Tak Nie Nie wiem 81,3% Analiza odpowiedzi respondentów pokazuje, że na cukrzycę choruje nieznacznie więcej kobiet. To również choroba, która dominuje w grupie wiekowej osób 50+. Badając stan zdrowia respondentów, poproszono też o ocenę zdrowia osób z najbliższej rodziny. Osoby dorosłe deklarują, że 1/3 ich rodziców lub dziadków była osobami otyłymi, ale w przypadku blisko 50% badanych w rodzinie wystąpił udar mózgu lub zawał. 27

28 Wykres 35. Czy Pana/i rodzice i/lub dziadkowie są/byli osobami otyłymi? 30,4% Tak Nie 69,6% Wykres 36. Czy w Pana/i rodzinie ktokolwiek miał zawał lub udar mózgu? 51,3% 48,7% Tak Nie 40,6% dzieci przyznało, że w rodzinie występują osoby otyłe. Więcej niż wśród grupy dorosłych respondentów. Natomiast analizując odpowiedzi na to pytanie, należy mieć na uwadze, że respondenci mogli nie rozróżniać osób z nadwagą od osób otyłych. Ci pierwsi mogli być utożsamiani z osobami otyłymi. 28

29 Wykres 37. Czy w Pana/i rodzinie występują osoby otyłe? 59,4% 40,6% Tak Nie W dalszej części pytano o inne choroby występujące w rodzinie. 34% dorosłych wskazuje, że mieli w rodzinie osobę chorującą na cukrzycę. Wykres 38. Czy w Pana/i rodzinie ktokolwiek chorował na cukrzycę? 11,9% 34,0% Tak Nie Nie wiem 54,1% 29

30 Jeżeli dorosła respondentka zadeklarowała, że posiada dziecko, to zadawano jej pytania o zdrowie podczas ciąży. 86,3% dorosłych kobiet posiada dzieci. W tej grupie, 10% miało nadciśnienie tętnicze podczas ciąży. 11,3% nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie, co może wskazywać, że nie są świadome badań, jakie powinna przejść kobieta w ciąży lub starająca się o dziecko. Może to też być efektem braku informacji od lekarza opiekującego się kobietami w ciąży. Wykres 39. Czy będąc w ciąży miała Pani nadciśnienie tętnicze? 11,3% 10,0% Tak Nie Nie wiem 78,7% W przypadku cukrzycy podczas ciąży u kobiet jest trochę lepiej ze świadomością badanych. Tylko 5,2% respondentek nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, a 2,3% deklaruje, że miało cukrzycę. 30

31 Wykres 40. Czy będąc w ciąży miała Pani cukrzycę? 5,2% 2,3% Tak Nie Nie wiem 92,6% Dorośli respondenci bardzo rzadko wykonują badania, co może niepokoić. Badania laboratoryjne jak i specjalistyczne są w większości przypadków wykonywane rzadziej niż raz na rok, choć lepiej jest w przypadku tych laboratoryjnych. Może to wynikać z faktu, że ten pakiet badań jest tańszy i częściej przepisywany przez lekarzy pierwszego kontaktu. Poza tym, ten rodzaj badań można realizować w wielu punktach. Podwyższony cholesterol deklaruje 1/3 dorosłych, a cukrzycę 7% badanych. Nieznacznie więcej tych chorób dotyczy kobiet. Zarówno dorośli jak i dzieci deklarują, że w rodzinie mają osoby otyłe odpowiednio 30 i 40% w obu grupach. Również spora grupa badanych deklaruje, że w rodzinie wystąpiły zachorowania na cukrzycę (ok 30%) i udar mózgu lub zawał (prawie 50%). 31

32 6. Wskaźnik BMI W badaniu były również zbierane dane dotyczące wagi i wzrostu mieszkańców. Na tej też podstawie zostały opracowane wskaźniki BMI. BMI to skrót z języka angielskiego "body mass index. Za pomocą wskaźnik BMI można określić, czy badana osoba ma odpowienią mase ciała, porównując zależność pomiędzy masą ciała a wzrostem. Tylko 37% badanych osób w powiecie kutnowskim ma odpowienią wagę 40% ma lekką nadwagę, a 20% cierpi na otyłość. Takie dane powinny być sygnałem dla mieszkańców, aby zwiększyli swoją aktyność fizyczną oraz spożywali 5 posiłków dziennie, a nie 3-4 jak deklarują w ankiecie. Dzięki temu, powstanie możliwość osiągnięcia przez większość osób prawidłowej wagi i tym samym uzyskanie wkaźnika BMI do 24,99 punktów. Wykres 41 Wskaźnik BMI dla osoby dorosłej 100% 50% 37% 40% 23% 0% do 24,99 od 25 do 29,99 powyżej 30 W przypadku dzieci nie wskazano nadwagi 86% badanych dzieci ma odpowiednią wagę. Tylko 3,6% cierpi na nadwagę. Można tutaj pokusić się o to, że powodem mającym wpływ na taki wskaźnik, jest odpowenie żywienie, czyli 5 posiłków dziennie i aktywność fizyczna. Wykres 42 Wskaźnik BMI dla dzieci 100% 50% 0% 86% 10,4% 3,6% do 24,99 od 25 do 29,99 powyżej 30 32

33 7. Wnioski i rekomendacje Lp. Wnioski Rekomendacje 1. Tylko blisko połowa badanej populacji osób Rekomenduje się upowszechniać aktywność fizyczną dorosłych jest w jakikolwiek sposób aktywna wśród mieszkańców regionu i zachęcać ich do aktywnego fizycznie. spędzania wolnego czasu. Proponuje się wprowadzenie: Atrakcyjnych finansowo karnetów dla całych rodzin na wszystkie obiekty sportowe w powiecie, tj. sale sportowe, lodowiska, baseny, siłownie. Nagłaśnianie i promowanie faktu funkcjonowania w powiecie stowarzyszeń sportowych, kółek zainteresowań, klubów wędrowców, czy innych podmiotów związanych z aktywnością fizyczną. Organizowanie darmowych wydarzeń sportowych dla mieszkańców powiatu, takich jak: biegi, zawody sportowe, piesze wędrówki, wycieczki rowerowe, które byłyby miejscem, w którym mieszkaniec także mógłby porozmawiać z dietetykiem, czy lekarzem lub wypróbować sił na sprzęcie sportowym. Zwiększenie ilości miejsc dostępnych dla mieszkańców powiatu, w których można wypożyczyć sprzęt sportowy, takich jak: wypożyczalnie rowerów, siłownie zewnętrzne w parkach i na skwerach. 2. Blisko 10% dzieci nie uczęszcza na w-f. Rekomenduje się uatrakcyjnienie zajęć w-f dla uczniów, Przeważają w tej grupie dziewczynki, które w tym szczególnie dla dziewczynek. Proponuje się także są mniej aktywne fizycznie w czasie wprowadzenie: wolnym. Wynika to zapewne z braku Zajęć dedykowanych dla dziewczynek takich jak: fitness, gimnastyka, joga, taniec na zajęciach z w- zainteresowania zajęciami lub ich f; nieatrakcyjnymi formami (niedostosowana do Realizowanie zajęć w-f w alternatywnych dla sali potrzeb uczniów). gimnastycznej miejscach, tj. miejski basen, parki, boiska sportowe; Badanie potrzeb wśród uczniów nt. rodzaju dyscypliny, jaka powinna dominować na zajęciach w-f w każdej z placówek oświatowych w powiecie. 3. Ok. 20% wszystkich badanych spożywa 5 Rekomenduje się upowszechnianie wiedzy na temat posiłków, a około 65% je codziennie 3-4 zasad zdrowego żywienia (w tym piramidy żywienia, konsekwencji, w jaki sposób żywienie wpływa na stan 33

34 posiłki. Spora grupa badanych nie zna zasad zdrowego żywienia i je 1 lub 2 posiłki dziennie. 4. Ponad połowa dzieci je często słodkie, słone przekąski lub fast foody, czyli codziennie lub kilka razy w tygodniu. Do tego ponad połowa dzieci pije równie często słodkie napoje gazowane lub napoje energetyczne. 5. Pomimo dużego odsetka osób dorosłych, które rzuciły palenie, nadal ¼ dorosłych regularnie pali papierosy. zdrowia) wśród mieszkańców powiatu. Proponuje się prowadzenie: Kampanii w mediach lokalnych; Organizowanie dla mieszkańców warsztatów dotyczących zdrowej żywności i zdrowego odżywiania się (w tym: wartości odżywczych najpopularniejszych produktów, czytania etykiet produktów, zdrowych nawyków żywieniowych, przygotowywania przykładowych zdrowych potraw; Zaangażowanie w kampanię znanych osób (znanych na poziomie regionu lub kraju), takich jak: sportowców, ludzi sztuki i kultury, polityków, działaczy społecznych. W kampanię powinni zaangażowani być także pracownicy podmiotów leczniczych z terenu powiatu (placówki POZ, NZOZ, szpitale). Rekomenduje się upowszechnianie wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia (w tym piramidy żywienia, konsekwencji w jaki sposób żywienie/styl życia wpływa na stan zdrowia) wśród uczniów. Proponuje się: Wprowadzenie konkursów wiedzy dla uczniów szkół z zakresu zasad zdrowego żywienia, zdrowego trybu życia (już od najmłodszych lat); Wprowadzenie wizytacji w szkołach autorytetów z tej dziedziny: lekarzy, dietetyków, sportowców, którzy mogliby promować zdrowy tryb żywienia i życia poprzez zajęcia praktyczne, wspólne ćwiczenia, treningi, czy dyskusje z uczniami. Rekomenduje się upowszechnianie wiedzy na temat wpływu nikotyny na stan zdrowia. Proponuje się prowadzenie: Kampanii w mediach lokalnych; Zaangażowania środowiska medycznego (placówki POZ, NZOZ) w informowanie pacjentów o negatywnym wpływie nikotyny na zdrowie, np. za pomocą plakatów, ulotek, czy rozmów z pacjentami podczas wizyty u lekarza pierwszego kontaktu; Dla uczniów: prowadzenie w każdym semestrze 1 godziny lekcyjnej poświęconej wpływowi używek na stan zdrowia. 34

35 6. Zdecydowanie ponad połowa dorosłych respondentów bada się (dotyczy zarówno badań laboratoryjnych lub specjalistycznych) rzadziej niż raz na rok. Ponad 10% respondentów nie potrafi ocenić swojego stanu zdrowia: czy ma cukrzycę lub podwyższony cholesterol. Rekomenduje się upowszechnianie wiedzy na temat konieczności profilaktyki zdrowia i regularnego badania stanu zdrowia. Proponuje się wprowadzenie: Kampanii w mediach lokalnych; Zaangażowania środowiska medycznego (placówki POZ, NZOZ) w informowanie pacjentów o zasadach profilaktyki, np. za pomocą plakatów, ulotek, czy rozmów z pacjentami podczas wizyty u lekarza pierwszego kontaktu; Dla uczniów: prowadzenie kilka razy w roku zajęć z dziećmi w ramach godziny wychowawczej na temat najbardziej popularnych chorób cywilizacyjnych oraz zasad profilaktyki, w tym konieczności regularnego badania. 35

36 8. Mapy potrzeb Grupa docelowa Mieszkańcy powiatu kutnowskiego w wieku 7+ Mieszkańcy powiatu kutnowskiego w wieku 40+ Mieszkańcy powiatu kutnowskiego w wiek 18+ Mieszkańcy powiatu kutnowskiego w wieku 7+ Mieszkańcy powiatu kutnowskiego w wiek Mieszkańcy powiatu kutnowskiego w wiek 40+ Mieszkańcy powiatu kutnowskiego w wiek 18+ Mieszkańcy powiatu kutnowskiego w wieku od 7 do 18 Mieszkańcy powiatu kutnowskiego w wieku 7-18 Mieszkańcy powiatu kutnowskiego w wieku 13+ Mieszkańcy powiatu kutnowskiego w wieku 7+, 40+ Mieszkańcy powiatu kutnowskiego w wieku 40+ Potrzeba Upowszechnienie aktywność fizycznej wśród mieszkańców. Nagłaśnianie i promowanie faktu funkcjonowania w powiecie stowarzyszeń sportowych, kółek zainteresowań, klubów wędrowców, czy innych podmiotów związanych z aktywnością fizyczną. Podejmowanie działań związanych z tworzeniem bazy sportowej w gminach i partycypacja w działaniach przez samorządy. Wprowadzenie atrakcyjnych finansowo karnetów dla całych rodzin na wszystkie obiekty sportowe w powiecie, tj. sale sportowe, lodowiska, baseny, siłownie. Darmowe lub dofinansowane wydarzenia sportowe takie jak: biegi, zawody sportowe, piesze wędrówki, wycieczki rowerowe. Darmowe lub dofinansowane spotkania z dietetykiem oraz upowszechnianie wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia a także zwiększenie dostępności do informacji o zdrowym żywieniu. Zwiększenie świadomości wśród osób zajmujących się żywieniem zbiorowym o zasadach zdrowego gotowania; Zwiększenie ilości miejsc, w których można wypożyczyć sprzęt sportowy, takich jak: wypożyczalnie rowerów, siłownie zewnętrzne, w parkach i na skwerach. Uatrakcyjnienie zajęć w-f dla uczniów, w tym szczególnie dla dziewczynek. Proponuje się wprowadzenie: Zajęć dedykowanych dla dziewczynek takich jak: fitness, gimnastyka, joga, taniec na zajęciach z w-f; Realizowanie zajęć w-f w alternatywnych dla sali gimnastycznej miejscach, tj. miejski basen, parki, boiska sportowe; Badanie potrzeb wśród uczniów nt. rodzaju dyscypliny, jaka powinna dominować na zajęciach wf w każdej z placówek oświatowych w powiecie. Zwiększenie dostępności do gabinetów pielęgniarskich. Upowszechnianie wiedzy na temat wpływu nikotyny na stan zdrowia. Upowszechnianie wiedzy na temat konieczności profilaktyki zdrowia i regularnego badania stanu zdrowia. Zwiększanie dostępności do badań profilaktycznych oraz zwiększenie działań promocyjno- informacyjnych o zdrowym trybie życia, zdrowym gotowaniu. 36

37 9. Podsumowanie Badanie zostało zrealizowane na próbie ankiet techniką PAPI, CAWI, CATI. Wśród badanych nieznacznie dominowały kobiety. Wśród osób dorosłych najwięcej było z przedziału wiekowego 54-59, a wśród dzieci lat. Osoby dorosłe najczęściej wskazywały wykształcenie średnie. Pod względem płci aktywniejsi fizycznie są mężczyźni, zarówno wśród dorosłych jak i dzieci. Jak pokazują wyniki badania ankietowego znacznie aktywniejsza fizycznie jest grupa osób niepełnoletnich ponad 90% do 48% dorosłych. Natomiast w obu grupach, wśród tych deklarujących aktywność fizyczną, przeważają osoby, które robią to regularnie kilka razy w tygodniu. Prawie 60% dorosłych w drodze do pracy przemieszcza się, ale z drugiej strony aż 30% wybiera spacer lub rower. Nie wiemy, czy to ich świadomy wybór, czy przypadek, ale na pewno wpływa to korzystnie na ich stan zdrowia i kondycję fizyczną. W obu badanych grupach niewiele ponad 50% osób spędza dziennie przed TV lub komputerem od 1 do 3 godzin. W przypadku raczej mało aktywnych dorosłych (jak wynika z deklaracji respondentów) wynik nie dziwi, ale wśród dzieci jest to spory odsetek wskazań. Wśród dzieci bardziej aktywni fizycznie są chłopcy, to oni uprawiają więcej częściej sport. Dziewczynki chętniej sięgają po książki lub uczą się w czasie wolnym. Częściej też korzystają ze zwolnień z lekcji w-f. Analizując zwyczaje żywieniowe badanych, należy podkreślić, że dominują osoby, które spożywają dziennie 3-4 posiłki. Dzieci jak i dorośli, warzywa i owoce spożywają raz lub dwa razy dziennie (70% respondentów). Ten dobry wynik zakłóca fakt, że jednocześnie duża grupa dzieci (prawie 40%) spożywa słone przekąski, fast foody kilka razy w tygodniu. Słone przekąski, słodycze, czy fast food są spożywane częściej przez dziewczynki, a napoje energetyczne przez chłopców. Pozytywne wyniki dotyczą spożywania alkoholu wśród dorosłych jest on spożywany rzadziej niż raz w miesiącu. 1/3 badanych dorosłych twierdzi, że w ogóle nie spożywa alkoholu. Kobiety spożywają mniej alkoholu, mężczyźni piją go więcej i częściej. 25% dorosłych pali papierosy, a aż 60% kiedyś paliło, ale rzuciło ten nałóg. Widoczna tendencja jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, ale trudno stwierdzić, co wpłynęło na rzucenie papierosów. Na ile to była świadoma decyzja, na ile podyktowana stanem zdrowia, modą lub innymi czynnikami. Dorośli respondenci bardzo rzadko wykonują badania, co może niepokoić. Badania laboratoryjne jak i specjalistyczne wykonywane są rzadziej niż raz na rok, choć lepiej jest w przypadku tych laboratoryjnych. Może to wynikać z faktu, że ten pakiet badań jest tańszy i częściej przepisywany przez lekarzy pierwszego kontaktu. Poza tym, ten rodzaj badań można realizować w wielu punktach. 37

38 Podwyższony cholesterol deklaruje 1/3 dorosłych, a cukrzycę 7% badanych. Choroby te częściej dotyczą kobiet i osób powyżej 50 roku życia. Niepokoić może fakt, że blisko 10% badanej populacji nie potrafi stwierdzić, czy ma wyżej wymienione problemy zdrowotne. Zarówno dorośli jak i dzieci deklarują, że w ich rodzinach można znaleźć osoby otyłe odpowiednio 30 i 40% w obu grupach. Również spora grupa badanych deklaruje, że w rodzinie pojawiły się zachorowania na cukrzycę (ok 30%), udar mózgu lub zawał (prawie 50%). W oparciu o wyniki niniejszego badania należy podjąć działania informacyjno-promocyjne skierowane do wszystkich mieszkańców regionu (bez względu na płeć, wiek, czy miejsce zamieszkania) dotyczące zdrowego żywienia i stylu życia, w tym: 1. Koncentracji na zdrowiu, jako czynniku polepszającym jakość życia. 2. Kształtowaniu zdrowych nawyków w zakresie codziennego odżywiania się i dbania o zdrowie. 3. Kształtowaniu świadomości i krzewieniu wiedzy na temat wpływu stylu odżywiania i stylu życia na stan zdrowia. 4. Upowszechnianiu konieczności regularnego badania stanu zdrowia. 38

39 10. Metodologia kwalifikacji do badań profilaktycznych Niniejsza metodologia określa sposób nadawania punktów oraz pułap punktowy, uzyskany w wyniku udzielenia odpowiedzi na pytania ankiety, według którego mieszkaniec powinien zostać zakwalifikowany na badania profilaktyczne. Metodologia została opracowana przez firmę ASM Centrum Badań i Analiz Rynku przy współpracy z dr Tomasz Wierzykowskim. 1. Klucz nadawania punktów na odpowiedzi - ankieta dla osób dorosłych Numer pytania Treść pytania BMI. Stosunek masy ciała do wzrostu (2) (3) <20 i >35 (5) 3 Czy uprawia Pan/i sport/ jest Pan/i aktywny/a fizycznie? Nie (4) Punkty 4 Jak często uprawia Pan/i sport/jest Pan/i aktywny/a fizycznie? Raz w miesiącu (3) Raz w tygodniu (1) 5 Samochód (2) Jakim środkiem komunikacji najczęściej dojeżdża Pan/i do sklepu, znajomych, rodziny, Autobus (2) pracy? Rower (1) 6 Ile godzin dziennie ogląda Pan/i telewizję? 2h (2) 3h (3) >4h (5) 8 Ile posiłków dziennie Pan/i spożywa? 1 (5) 2 (3) 9 Ile razy w ciągu dnia spożywa Pan/i warzywa i owoce? 2 (1) 1 (3) 0 (5) 10 Jak często pije Pan/i alkohol? Codziennie (7) Kilka razy w tygodniu (5) Raz w tygodniu (4) 11 Jak często pije Pan/i napoje energetyczne typu: Red-bull, Tiger? Codziennie (7) Kilka razy w tygodniu (5) Raz w tygodniu (4) Raz w miesiącu (1) 12 Czy pali Pan/i papierosy? Tak (5) Już nie palę (2) 20 Jak często robi Pan/i badania lekarskie laboratoryjne np. cukru, cholesterolu i badania Raz na rok (3) ciśnienia? 21 Jak często robi Pan/i badania lekarskie specjalistyczne np. usg brzucha, rtg, ekg? Raz na rok (3) 22 Czy ma Pan/i podwyższony cholesterol? Tak (5) Nie wiem (2) 23 Czy Pana/i rodzice i/lub dziadkowie są/byli osobami otyłymi? Tak (2) 39

40 24 Czy w Pana/i rodzinie ktokolwiek miał zawał lub udar mózgu? Tak (2) 25 Czy choruje Pan/i na cukrzycę? 26 Czy w Pana/i rodzinie ktokolwiek chorował na cukrzycę? 28 Czy będąc w ciąży, miała Pni nadciśnienie tętnicze? 29 Czy będąc w ciąży, miała Pani cukrzyce? 2. Klucz nadawania punktów na odpowiedzi - ankieta dla dzieci Numer pytania Treść pytania Tak (5) Nie wiem (3) Tak (5) Nie wiem (3) Tak (5) Nie wiem (2) Tak (3) Nie wiem (1) Punkty BMI. Stosunek masy ciała do wzrostu (2) (3) <20 i >35 (5) 3 Czy Pana/i dziecko uczęszcza regularnie na lekcje wychowania fizycznego w szkole? Nie (3) 4 Czy Pana/i dziecko, poza lekcjami wychowania fizycznego w szkole, uprawia sport/ jest aktywne fizycznie? Nie (3) 5 Jak często Pana/i dziecko uprawia sport/ jest aktywne fizycznie? Raz w miesiącu (2) Raz w tygodniu (1) 7 Jakim środkiem komunikacji Pana/i dziecko najczęściej dojeżdża do szkoły, znajomych, rodziny? 8 Ile godzin dziennie Pana/i dziecko ogląda telewizję i spędza czas przed komputerem? 9 Jak najczęściej Pana/i dziecko spędza wolny czas? 10 Ile posiłków dziennie spożywa Pana/i dziecko? 11 Jak często Pana/i dziecko jada słodycze, słone przekąski, fast food? Samochód (2) Autobus (2) Rower (1) 2h (2) 3h (3) >4h (4) spotyka się ze znajomymi (1) czyta książki (1) uczy się (1) ogląda telewizję (2) korzysta z komputera (3) 1(5) 2(3) 3-4(1) Codziennie(5) Kilka razy w tygodniu(3) Raz w tygodniu(1) 12 Ile razy w ciągu dnia Pana/i dziecko spożywa warzywa i owoce? 13 Jak często Pana/i dziecko pije słodkie napoje gazowane? 2(1) 1(3) 0(5) Codziennie(5) Kilka razy w tygodniu(3) Raz w tygodniu(1) 40

41 14 Jak często Pana/i dziecko pije napoje energetyczne typu: Red-bull, Tiger? Codziennie(5) Kilka razy w tygodniu(3) Raz w tygodniu(1) 19 Czy w Pana/i rodzinie występują osoby otyłe? Tak (2) 20 Czy w Pana/i rodzinie ktokolwiek miał zawał lub udar mózgu? Tak (2) 21 Czy Pana/i dziecku zdarza się palić papierosy? Tak (3) 22 Czy Pana/i dziecku zdarza się spożywać alkohol? Tak (3) 23 Czy Pana/i dziecku zdarza się spożywać narkotyki, środki odurzające, substancje aktywizujące? Tak (3) 41

42 11. Spis wykresów Wykres 1. Płeć respondentów dorośli... 4 Wykres 2. Płeć respondentów dzieci... 4 Wykres 3. Wiek respondentów dorośli... 5 Wykres 4. Wiek respondentów dorośli porównanie grupy lat do reszty badanej populacji... 5 Wykres 5. Wiek respondentów dzieci... 6 Wykres 6. Miejsce zamieszkania respondentów dorośli... 7 Wykres 7. Miejsce zamieszkania respondentów dzieci... 7 Wykres 8. Wykształcenie respondentów dorośli... 8 Wykres 9. Czy uprawia Pan/i sport/ jest Pan/i aktywny/a fizycznie? osoby dorosłe... 9 Wykres 10. Jak często uprawia Pan/i sport/jest Pan/i aktywny/a fizycznie? osoby dorosłe Wykres 11. Czy Pana/i dziecko uczęszcza regularnie na lekcje wychowania fizycznego w szkole? Wykres 12. Czy Pana/i dziecko, poza lekcjami wychowania fizycznego w szkole, uprawia sport/ jest aktywne fizycznie? Wykres 13. Jak często Pana/i dziecko uprawia sport/ jest aktywne fizycznie? Wykres 14. Jakim środkiem komunikacji najczęściej dojeżdża Pan/i do sklepu, znajomych, rodziny, pracy? osoby dorosłe Wykres 15. Jakim środkiem komunikacji Pana/i dziecko najczęściej dojeżdża do szkoły, znajomych, rodziny? Wykres 16. Ile godzin dziennie ogląda Pan/i telewizję? osoby dorosłe Wykres 17. Ile godzin dziennie Pana/i dziecko ogląda telewizję i spędza czas przed komputerem? Wykres 18. Jak najczęściej Pana/i dziecko spędza wolny czas? Wykres 19. Ile posiłków dziennie Pan/i spożywa? Wykres 20. Ile posiłków dziennie spożywa Pana/i dziecko? Wykres 21. Ile razy w ciągu dnia spożywa Pan/i warzywa i owoce? Wykres 22. Ile razy w ciągu dnia Pana/i dziecko spożywa warzywa i owoce? Wykres 23. Jak często Pana/i dziecko jada słodycze, słone przekąski, fast food? Wykres 24. Jak często pije Pan/i alkohol? Wykres 25. Jak często pije Pan/i napoje energetyczne typu: Red-bull, Tiger? Wykres 26. Pana/i dziecku zdarza się spożywać alkohol? Wykres 27. Jak często Pana/i dziecko pije słodkie napoje gazowane i/lub pije napoje energetyczne typu: Red-bull, Tiger? Wykres 28. Czy pali Pan/i papierosy? Wykres 29. Czy Pana/i dziecku zdarza się palić papierosy? Wykres 30. Czy Pana/i dziecku zdarza się spożywać narkotyki, środki odurzające, substancje aktywizujące? Wykres 31. Jak często robi Pan/i badania lekarskie laboratoryjne np. cukru, cholesterolu i badania ciśnienia? Wykres 32. Jak często robi Pan/i badania lekarskie specjalistyczne np. usg brzucha, rtg, ekg? Wykres 33. Czy ma Pan/i podwyższony cholesterol?

43 Wykres 34. Czy choruje Pan/i na cukrzycę? Wykres 35. Czy Pana/i rodzice i/lub dziadkowie są/byli osobami otyłymi? Wykres 36. Czy w Pana/i rodzinie ktokolwiek miał zawał lub udar mózgu? Wykres 37. Czy w Pana/i rodzinie występują osoby otyłe? Wykres 38. Czy w Pana/i rodzinie ktokolwiek chorował na cukrzycę? Wykres 39. Czy będąc w ciąży miała Pani nadciśnienie tętnicze? Wykres 40. Czy będąc w ciąży miała Pani cukrzycę? Wykres 41 Wskaźnik BMI dla osoby dorosłej Wykres 42 Wskaźnik BMI dla dzieci

44 12. Aneksy Ankieta skierowana do osób dorosłych Wersja nr 1 Szanowni Państwo, prosimy o wypełnienie ankiety, która ma na celu ocenę Państwa stylu życia oraz określenie prawdopodobieństwa wystąpienia chorób krążenia. Efektem ankiety będzie zaproszenie osób zagrożonych chorobami krążenia na bezpłatne badania medyczne. Ankietowanie jest realizowane w ramach projektu Żyjesz dla siebie i innych zadbaj o zdrowie, którego realizatorem jest Starostwo Powiatowe w Kutnie. Pytania są jednokrotnego wyboru, krzyżykiem X proszę zaznaczyć odpowiedzi na pytania. Prosimy o czytelne wypełnienie ankiety oraz podpisanie oświadczenia. Bez podpisu oświadczenia ankieta nie będzie ważna. Podanie danych osobowych w ankiecie jest kluczowe, ponieważ umożliwi to kontakt z osobami, które należy skierować na badania medyczne. METRYCZKA 1. Płeć a. Kobieta b. Mężczyzna 2. Obszar zamieszkania a. Miejski b. Wiejski 3. Imię i nazwisko.. 4. Wiek 5. Adres zamieszkania Miejscowość Kod pocztowy Ulica.. Nr domu/mieszkania.. 6. Nr telefonu do kontaktu.. 7. Wykształcenie a. Podstawowe b. Gimnazjalne c. Zawodowe d. Średnie e. Wyższe PYTANIA GŁÓWNE 1. Proszę o podanie masy ciała (kg) _ 2. Proszę o podanie wzrostu (cm) _ 3. Czy uprawia Pan/i sport/ jest Pan/i aktywny/a fizycznie? a. Tak b. Nie (proszę przejść do pytania nr 5) 4. Jak często uprawia Pan/i sport/jest Pan/i aktywny/a fizycznie? 44

45 a. Raz w miesiącu b. Raz w tygodniu c. Kilka razy w tygodniu 5. Jakim środkiem komunikacji najczęściej dojeżdża Pan/i do sklepu, znajomych, rodziny, pracy? (proszę wskazać jedną odpowiedź) a. Samochód b. Autobus 6. Ile godzin dziennie ogląda Pan/i telewizję? 7. Czy uważa Pan/i, że aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na zdrowie? a. Tak b. Nie c. Rower d. Nie korzystam ze środków komunikacji, przemieszczam się pieszo 8. Ile posiłków dziennie Pan/i spożywa? a. Jeden posiłek b. Dwa posiłki c. Od 3 do 4 posiłków d. 5 posiłków e. Powyżej 5 posiłków 9. Ile razy w ciągu dnia spożywa Pan/i warzywa i owoce? Jak często pije Pan/i alkohol? a. Codziennie b. Kilka razy w tygodniu c. Raz w tygodniu 11. Jak często pije Pan/i napoje energetyczne typu: Red-bull, Tiger? a. Codziennie b. Kilka razy w tygodniu c. Raz w tygodniu 12. Czy pali Pan/i papierosy? a. Tak b. Nie 13. Czy uważa Pan/i, że odpowiednie odżywianie ma pozytywny wpływ na zdrowie? a. Tak b. Nie 14. Czy posiada Pan/i pracę zawodową? a. Tak (proszę przejść do pytania nr 16) b. Nie 15. Czy jest Pan/i zarejestrowany/a w Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna? a. Tak b. Nie d. Raz w miesiącu e. Rzadziej niż raz w miesiącu f. Nie spożywam tego typu napojów d. Raz w miesiącu e. Rzadziej niż raz w miesiącu f. Nie spożywam tego typu napojów c. Już nie palę (rzuciłem/am palenie) 16. Ile osób (łącznie z Panem/ią) w Pana/i gospodarstwie domowym posiada pracę? Jaka jest Pana/i sytuacja materialna? a. Bardzo dobra b. Dobra c. Średnia d. Zła e. Bardzo zła 45

46 18. Czy otrzymuje Pan/i świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej? a. Tak b. Nie 19. Czy korzysta Pan/i z odpłatnej opieki medycznej? a. Tak b. Nie 20. Jak często robi Pan/i badania lekarskie laboratoryjne np. cukru, cholesterolu i badania ciśnienia? a. Raz w miesiącu b. Co trzy miesiące c. Co pół roku d. Raz na rok 21. Jak często robi Pan/i badania lekarskie specjalistyczne np. usg brzucha, rtg, ekg? a. Raz w miesiącu b. Co trzy miesiące 22. Czy ma Pan/i podwyższony cholesterol? c. Co pół roku d. Raz na rok e. Rzadziej niż raz na rok e. Rzadziej niż raz na rok a. Tak b. Nie c. Nie wiem 23. Czy Pana/i rodzice i/lub dziadkowie są/byli osobami otyłymi? a. Tak b. Nie 24. Czy w Pana/i rodzinie ktokolwiek miał zawał lub udar mózgu? a. Tak b. Nie 25. Czy choruje Pan/i na cukrzycę? a. Tak b. Nie c. Nie wiem 26. Czy w Pana/i rodzinie ktokolwiek chorował na cukrzycę? a. Tak b. Nie c. Nie wiem PYTANIA SKIEROWANE WYŁĄCZNIE DO KOBIET 27. Czy posiada Pani dzieci? a. Tak b. Nie => Dziękujemy za udział w badaniu 28. Czy będąc w ciąży miała Pani nadciśnienie tętnicze? a. Tak b. Nie c. Nie wiem 29. Czy będąc w ciąży miała Pani cukrzyce? a. Tak b. Nie c. Nie wiem Dziękujemy za udział w badaniu! 46

47 Projekt Żyjesz dla siebie i innych zadbaj o zdrowie, korzysta z dofinansowania w kwocie PLN pochodzącego z Norweskiego Mechanizmu OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z realizacją projektu nr 09/13/14 pt. Żyjesz dla siebie i innych zadbaj o zdrowie finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie wyników ankiety. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest z siedzibą przy ul. Kościuszki 16, ; 2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz ze zm.); 3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Żyjesz dla siebie i innych zadbaj o zdrowie, realizowanego w ramach Programu PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu; 4) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa wyłącznie w celu udzielenia wsparcia realizacji projektu pt. Żyjesz dla siebie i innych zadbaj o zdrowie, tj. wykonawcom współpracującym w projekcie. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone wyłącznie w celach ewaluacji, kontroli, monitoringu lub promocji projektu: Ministrowi Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich z siedzibą ul. Miodowa 15, Warszawa, pełniącemu funkcję Operatora Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu; 5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach realizowanego projektu; 6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania... Miejscowość, data Czytelny podpis uczestnika projektu * tel fax Realizator badania ankietowego:

48 Projekt Żyjesz dla siebie i innych zadbaj o zdrowie, korzysta z dofinansowania w kwocie PLN pochodzącego z Norweskiego Mechanizmu Wersja nr 2 Szanowni Państwo Prosimy o wypełnienie ankiety, dzięki której będą Państwo mieli możliwość udziału w BEZPŁATNYCH BADANIACH MEDYCZNYCH (w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia chorób krążenia). Celem ankietowania jest również poznanie stylu życia mieszkańców powiatu kutnowskiego oraz określenie prawdopodobieństwa wystąpienia chorób krążenia. Badanie jest realizowane dla Starostwa Powiatowego w Kutnie w ramach projektu Żyjesz dla siebie i innych zadbaj o zdrowie. Pytania są jednokrotnego wyboru, krzyżykiem X proszę zaznaczyć odpowiedzi na pytania. Prosimy o czytelne wypełnienie ankiety oraz podpisanie oświadczenia. Podanie numeru telefonu w ankiecie jest kluczowe, ponieważ umożliwi to kontakt z osobami, które należy skierować na badania medyczne. PYTANIA GŁÓWNE 1. Proszę o podanie masy ciała (kg) _ 2. Proszę o podanie wzrostu (cm) _ 3. Czy uprawia Pan/i sport/ jest Pan/i aktywny/a fizycznie? a. Tak b. Nie (proszę przejść do pytania nr 5) 4. Jak często uprawia Pan/i sport/jest Pan/i aktywny/a fizycznie? a. Raz w miesiącu b. Raz w tygodniu c. Kilka razy w tygodniu 5. Jakim środkiem komunikacji najczęściej dojeżdża Pan/i do sklepu, znajomych, rodziny, pracy? (proszę wskazać jedną odpowiedź) a. Samochód b. Autobus 6. Ile godzin dziennie ogląda Pan/i telewizję? 7. Ile posiłków dziennie Pan/i spożywa? a. Jeden posiłek b. Dwa posiłki c. Od 3 do 4 posiłków d. 5 posiłków 8. Ile razy w ciągu dnia spożywa Pan/i warzywa i owoce? Jak często pije Pan/i alkohol? a. Codziennie b. Kilka razy w tygodniu c. Raz w tygodniu 10. Jak często pije Pan/i napoje energetyczne typu: Red-bull, Tiger? a. Codziennie b. Kilka razy w tygodniu c. Raz w tygodniu 11. Czy pali Pan/i papierosy? a. Tak b. Nie c. Rower d. Nie korzystam ze środków komunikacji, przemieszczam się pieszo e. Powyżej 5 posiłków d. Raz w miesiącu e. Rzadziej niż raz w miesiącu f. Nie spożywam tego typu napojów d. Raz w miesiącu e. Rzadziej niż raz w miesiącu f. Nie spożywam tego typu napojów c. Już nie palę (rzuciłem/am palenie) 12. Jak często robi Pan/i badania lekarskie laboratoryjne np. cukru, cholesterolu i badania ciśnienia? a. Raz w miesiącu b. Co trzy miesiące c. Co pół roku d. Raz na rok e. Rzadziej niż raz na rok tel fax Realizator badania ankietowego:

49 Projekt Żyjesz dla siebie i innych zadbaj o zdrowie, korzysta z dofinansowania w kwocie PLN pochodzącego z Norweskiego Mechanizmu 13. Jak często robi Pan/i badania lekarskie specjalistyczne np. usg brzucha, rtg, ekg? a. Raz w miesiącu b. Co trzy miesiące 14. Czy ma Pan/i podwyższony cholesterol? tel fax c. Co pół roku d. Raz na rok Realizator badania ankietowego: e. Rzadziej niż raz na rok a. Tak b. Nie c. Nie wiem 15. Czy Pana/i rodzice i/lub dziadkowie są/byli osobami otyłymi? a. Tak b. Nie 16. Czy w Pana/i rodzinie ktokolwiek miał zawał lub udar mózgu? a. Tak b. Nie 17. Czy choruje Pan/i na cukrzycę? a. Tak b. Nie c. Nie wiem 18. Czy w Pana/i rodzinie ktokolwiek chorował na cukrzycę? a. Tak b. Nie c. Nie wiem PYTANIA SKIEROWANE WYŁĄCZNIE DO KOBIET 19. Czy posiada Pani dzieci? a. Tak b. Nie => Dziękujemy za udział w badaniu 20. Czy będąc w ciąży miała Pani nadciśnienie tętnicze? a. Tak b. Nie c. Nie wiem 21. Czy będąc w ciąży miała Pani cukrzyce? a. Tak b. Nie c. Nie wiem METRYCZKA 1. Płeć a. Kobieta b. Mężczyzna 2. Obszar zamieszkania a. Miejski b. Wiejski 3. Wiek 4. Adres zamieszkania: Miejscowość 5. Nr telefonu do kontaktu. 6. Wykształcenie a. Podstawowe b. Gimnazjalne c. Zawodowe d. Średnie e. Wyższe OŚWIADCZENIE Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w przypadku zakwalifikowania mojej osoby do badań profilaktycznych. Kontakt telefoniczny będzie miał na celu uzupełnianie danych osobowych, których podanie jest niezbędne, aby móc skorzystać z badań profilaktycznych w ramach projektu. Żyjesz dla siebie i innych zadbaj o zdrowie finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu... Miejscowość, data Czytelny podpis opiekuna uczestnika projektu *

50 Projekt Żyjesz dla siebie i innych zadbaj o zdrowie, korzysta z dofinansowania w kwocie PLN pochodzącego z Norweskiego Mechanizmu Ankieta na temat dzieci Wersja nr 1 Drodzy Rodzice, prosimy o wypełnienie ankiety, która ma na celu ocenę stylu życia Państwa dziecka oraz określenie prawdopodobieństwa wystąpienia chorób krążenia. Efektem ankiety będzie zaproszenie osób zagrożonych chorobami krążenia na bezpłatne badania medyczne. Ankietowanie jest realizowane w ramach projektu Żyjesz dla siebie i innych zadbaj o zdrowie, którego realizatorem jest Starostwo Powiatowe w Kutnie. Pytania są jednokrotnego wyboru, krzyżykiem X proszę zaznaczyć odpowiedzi na pytania. Prosimy o czytelne wypełnienie ankiety oraz podpisanie oświadczenia. Bez podpisu oświadczenia ankieta nie będzie ważna. Podanie danych osobowych w ankiecie jest kluczowe, ponieważ umożliwi to kontakt z osobami, które należy skierować na badania medyczne. 1. Płeć (dane dziecka) METRYCZKA (proszę podać dane dziecka) a. Kobieta b. Mężczyzna 2. Obszar zamieszkania a. Miejski b. Wiejski 3. Imię i nazwisko (dane dziecka) Wiek (dane dziecka) 5. Adres zamieszkania Miejscowość.. Kod pocztowy Ulica.. Nr domu/mieszkania.. 6. Nr telefonu do kontaktu (dane rodzica/opiekuna).. PYTANIA GŁÓWNE 1. Proszę o podanie masy ciała Pana/i dziecka (kg) _ 2. Proszę o podanie wzrostu Pana/i dziecka (cm) _ 3. Czy Pana/i dziecko uczęszcza regularnie na lekcje wychowania fizycznego w szkole? a. Tak b. Nie 4. Czy Pana/i dziecko, poza lekcjami wychowania fizycznego w szkole, uprawia sport/ jest aktywne fizycznie? a. Tak b. Nie (proszę przejdź do pytania nr 6) tel fax Realizator badania ankietowego:

51 Projekt Żyjesz dla siebie i innych zadbaj o zdrowie, korzysta z dofinansowania w kwocie PLN pochodzącego z Norweskiego Mechanizmu 5. Jak często Pana/i dziecko uprawia sport/ jest aktywne fizycznie? a. Raz w miesiącu b. Raz w tygodniu c. Kilka razy w tygodniu 6. Czy uważa Pan/i, że aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na zdrowie? a. Tak b. Nie 7. Jakim środkiem komunikacji Pana/i dziecko najczęściej dojeżdża do szkoły, znajomych, rodziny? (proszę wskazać jedną odpowiedź) a. Samochód d. Nie korzysta ze środków komunikacji. Przemieszcza się b. Autobus pieszo c. Rower 8. Ile godzin dziennie Pana/i dziecko ogląda telewizję i spędza czas przed komputerem? 9. Jak najczęściej Pana/i dziecko spędza wolny czas? (proszę wskazać jedną odpowiedź) a. Uprawia sport b. Spaceruje 10. Ile posiłków dziennie spożywa Pana/i dziecko? c. Spotyka się ze znajomymi i rodziną d. Czyta książki a. Jeden posiłek c. Od 3 do 4 posiłków b. Dwa posiłki d. 5 posiłków 11. Jak często Pana/i dziecko jada słodycze, słone przekąski, fast food? a. Codziennie b. Kilka razy w tygodniu c. Raz w tygodniu d. Raz w miesiącu e. Rzadziej niż raz w miesiącu f. Nie jada tego typu produktów 12. Ile razy w ciągu dnia Pana/i dziecko spożywa warzywa i owoce? Jak często Pana/i dziecko pije słodkie napoje gazowane? a. Codziennie b. Kilka razy w tygodniu c. Raz w tygodniu 14. Jak często Pana/i dziecko pije napoje energetyczne typu: Red-bull, Tiger? a. Codziennie b. Kilka razy w tygodniu c. Raz w tygodniu 15. Czy uważa Pan/i, że odpowiednie odżywianie ma pozytywny wpływ na zdrowie? a. Tak b. Nie 16. Czy zna Pan/i piramidę odżywiania? a. Tak b. Nie 17. Czy lecząc dziecko korzysta Pan/i z odpłatnej opieki medycznej? a. Tak b. Nie d. Raz w miesiącu e. Rzadziej niż raz w miesiącu f. Nie spożywa tego typu napojów d. Raz w miesiącu e. Rzadziej niż raz w miesiącu f. Nie spożywa tego typu napojów e. Uczy się f. Ogląda telewizję g. Korzysta z komputera e. Powyżej 5 posiłków tel fax Realizator badania ankietowego:

52 Projekt Żyjesz dla siebie i innych zadbaj o zdrowie, korzysta z dofinansowania w kwocie PLN pochodzącego z Norweskiego Mechanizmu 18. Jaka jest Pana/i sytuacja materialna? a. Bardzo dobra b. Dobra c. Średnia 19. Czy w Pana/i rodzinie występują osoby otyłe? d. Zła a. Tak b. Nie 20. Czy w Pana/i rodzinie ktokolwiek miał zawał lub udar mózgu? a. Tak b. Nie e. Bardzo zła PYTANIA OD 21 DO 23 SKIEROWANE SĄ DO RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI SĄ W WIEKU lat. 21. Czy Pana/i dziecku zdarza się palić papierosy? a. Tak b. Nie 22. Czy Pana/i dziecku zdarza się spożywać alkohol? a. Tak b. Nie 23. Czy Pana/i dziecku zdarza się spożywać narkotyki, środki odurzające, substancje aktywizujące? a. Tak b. Nie Dziękujemy za udział w badaniu! tel fax Realizator badania ankietowego:

53 Projekt Żyjesz dla siebie i innych zadbaj o zdrowie, korzysta z dofinansowania w kwocie PLN pochodzącego z Norweskiego Mechanizmu OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z realizacją projektu nr 09/13/14 pt. Żyjesz dla siebie i innych zadbaj o zdrowie finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie wyników ankiety. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest z siedzibą przy ul. Kościuszki 16, ; 2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz ze zm.); 3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Żyjesz dla siebie i innych zadbaj o zdrowie, realizowanego w ramach Programu PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu; 4) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa wyłącznie w celu udzielenia wsparcia realizacji projektu pt. Żyjesz dla siebie i innych zadbaj o zdrowie, tj. wykonawcom współpracującym w projekcie. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone wyłącznie w celach ewaluacji, kontroli, monitoringu lub promocji projektu: Ministrowi Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich z siedzibą ul. Miodowa 15, Warszawa, pełniącemu funkcję Operatora Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu; 5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach realizowanego projektu; 6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania... Miejscowość, data Czytelny podpis opiekuna uczestnika projektu * * W przypadku udziału w projekcie osoby małoletniej oświadczenie podpisuje jej prawny opiekun. tel fax Realizator badania ankietowego:

54 Projekt Żyjesz dla siebie i innych zadbaj o zdrowie, korzysta z dofinansowania w kwocie PLN pochodzącego z Norweskiego Mechanizmu Wersja nr 2 Drodzy Rodzice prosimy o wypełnienie ankiety, dzięki której Państwa dziecko będzie miało możliwość udziału w BEZPŁATNYCH BADANIACH MEDYCZNYCH (w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia chorób krążenia). Celem ankietowania jest również poznanie stylu życia mieszkańców powiatu kutnowskiego oraz określenie prawdopodobieństwa wystąpienia chorób krążenia. Badanie jest realizowane dla Starostwa Powiatowego w Kutnie w ramach projektu Żyjesz dla siebie i innych zadbaj o zdrowie. Pytania są jednokrotnego wyboru, krzyżykiem X proszę zaznaczyć odpowiedzi na pytania. Prosimy o czytelne wypełnienie ankiety oraz podpisanie oświadczenia. Podanie numeru telefonu w ankiecie jest kluczowe, ponieważ umożliwi to kontakt z osobami, które należy skierować na badania medyczne. PYTANIA GŁÓWNE 1. Proszę o podanie masy ciała Pana/i dziecka (kg) _ 2. Proszę o podanie wzrostu Pana/i dziecka (cm) _ 3. Czy Pana/i dziecko uczęszcza regularnie na lekcje wychowania fizycznego w szkole? a. Tak b. Nie 4. Czy Pana/i dziecko, poza lekcjami wychowania fizycznego w szkole, uprawia sport/ jest aktywne fizycznie? a. Tak b. Nie (proszę przejdź do pytania nr 6) 5. Jak często Pana/i dziecko uprawia sport/ jest aktywne fizycznie? a. Raz w miesiącu b. Raz w tygodniu c. Kilka razy w tygodniu 6. Jakim środkiem komunikacji Pana/i dziecko najczęściej dojeżdża do szkoły, znajomych, rodziny? (proszę wskazać jedną odpowiedź) a. Samochód d. Nie korzysta ze środków komunikacji. Przemieszcza się b. Autobus pieszo c. Rower 7. Ile godzin dziennie Pana/i dziecko ogląda telewizję i spędza czas przed komputerem? 8. Jak najczęściej Pana/i dziecko spędza wolny czas? (proszę wskazać jedną odpowiedź) a. Uprawia sport b. Spaceruje 9. Ile posiłków dziennie spożywa Pana/i dziecko? c. Spotyka się ze znajomymi i rodziną d. Czyta książki a. Jeden posiłek c. Od 3 do 4 posiłków b. Dwa posiłki d. 5 posiłków 10. Jak często Pana/i dziecko jada słodycze, słone przekąski, fast food? a. Codziennie b. Kilka razy w tygodniu c. Raz w tygodniu d. Raz w miesiącu e. Rzadziej niż raz w miesiącu f. Nie jada tego typu produktów 11. Ile razy w ciągu dnia Pana/i dziecko spożywa warzywa i owoce?... e. Uczy się f. Ogląda telewizję g. Korzysta z komputera e. Powyżej 5 posiłków tel fax Realizator badania ankietowego:

55 Projekt Żyjesz dla siebie i innych zadbaj o zdrowie, korzysta z dofinansowania w kwocie PLN pochodzącego z Norweskiego Mechanizmu 12. Jak często Pana/i dziecko pije słodkie napoje gazowane i/lub energetyczne typu: Red-bull, Tiger? a. Codziennie b. Kilka razy w tygodniu c. Raz w tygodniu 13. Czy w Pana/i rodzinie występują osoby otyłe? a. Tak b. Nie 14. Czy w Pana/i rodzinie ktokolwiek miał zawał lub udar mózgu? a. Tak b. Nie d. Raz w miesiącu e. Rzadziej niż raz w miesiącu f. Nie spożywa tego typu napojów PYTANIA OD 15 DO 17 SKIEROWANE SĄ DO RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI SĄ W WIEKU lat. 15. Czy Pana/i dziecku zdarza się palić papierosy? a. Tak b. Nie 16. Czy Pana/i dziecku zdarza się spożywać alkohol? a. Tak b. Nie 17. Czy Pana/i dziecku zdarza się spożywać narkotyki, środki odurzające, substancje aktywizujące? a. Tak b. Nie 1. Płeć (dane dziecka) METRYCZKA (proszę podać dane dziecka) a. Kobieta b. Mężczyzna 2. Obszar zamieszkania a. Miejski b. Wiejski 3. Wiek (dane dziecka) 4. Adres zamieszkania: Miejscowość.. 5. Nr telefonu do kontaktu (dane rodzica/opiekuna).. OŚWIADCZENIE Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w przypadku zakwalifikowania mojego dziecka do badań profilaktycznych. Kontakt telefoniczny będzie miał na celu uzupełnianie danych osobowych, których podanie jest niezbędne, aby móc skorzystać z badań profilaktycznych w ramach projektu. Żyjesz dla siebie i innych zadbaj o zdrowie finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu... Miejscowość, data Czytelny podpis opiekuna uczestnika projektu * Dziękujemy za udział w badaniu! tel fax Realizator badania ankietowego:

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Pieczątka świadczeniodawcy nr umowy z NFZ Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Uwaga! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, twierdzące odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne.

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne. Michał Nowakowski Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Luiza Nowakowska Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedra Nauk Humanistycznych Wydziału

Bardziej szczegółowo

TRYB ŻYCIA I PRZYJMOWANE SUPLEMENTY DIETY raport z badania. Warszawa, Grudzień 2017

TRYB ŻYCIA I PRZYJMOWANE SUPLEMENTY DIETY raport z badania. Warszawa, Grudzień 2017 TRYB ŻYCIA I PRZYJMOWANE SUPLEMENTY DIETY raport z badania Warszawa, Grudzień 2017 O badaniu Grupa docelowa Próba Realizacja Metodologia All 20+ użytkownicy Internetu N=220 Grudzień 2017 CAWI (online)

Bardziej szczegółowo

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Pieczątka świadczeniodawcy nr umowy z NFZ Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Uwaga! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, twierdzące odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Miejsce przeprowadzenia badania ankietowego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Wielkość próby badawczej: 170 uczniów

Bardziej szczegółowo

Program Owoce w szkole i jego ocena

Program Owoce w szkole i jego ocena Program Owoce w szkole i jego ocena Warszawa, marzec 2012 Od roku szkolnego 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego administruje programem Wspólnej Polityki Rolnej Owoce w szkole Obecnie trwa trzeci rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo? Sondaż

Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo? Sondaż Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo? Sondaż Sprawozdanie z zadania numer 2 SP2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Sobótce W dn. 5 listopada 2014 r. w kl. III VI (75 uczniów) przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE

WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE www.profilaktyka-przasnysz.pl Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zwyczaje zdrowotne mieszkańców Trójmiasta

Zwyczaje zdrowotne mieszkańców Trójmiasta Raport specjalny przygotowany na zlecenie Centrum Medycznego ENEL-MED: Zwyczaje zdrowotne mieszkańców Trójmiasta Gdańsk, 7 grudnia 2011 rok Centrum Medyczne ENEL-MED Autorzy badania Autorzy badania Badanie

Bardziej szczegółowo

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte Dzieci po szkole wolne czy zajęte Raport badawczy Wrzesień 2016 r. SPIS TREŚCI Metodologia badania Podsumowanie badania Szczegółowe wyniki badania Wyniki dla wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

KARTA UCZESTNIKA PROGRAMU. Jakość narodzin Jakość życia. Załącznik nr 3 INDYWIDUALNE PORADY SPECJALISTÓW L.P. DATA PORADA

KARTA UCZESTNIKA PROGRAMU. Jakość narodzin Jakość życia. Załącznik nr 3 INDYWIDUALNE PORADY SPECJALISTÓW L.P. DATA PORADA Załącznik nr 3 Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein, Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna Polaków w wieku lat - kluby fitness i sportowe, siłownie, zorganizowane zajęcia fizyczne

Aktywność fizyczna Polaków w wieku lat - kluby fitness i sportowe, siłownie, zorganizowane zajęcia fizyczne Aktywność fizyczna Polaków w wieku 20-65 lat - kluby fitness i sportowe, siłownie, zorganizowane zajęcia fizyczne wyniki badania sondażowego Katowice, sierpień 2017 r. WSTĘP Metodologia badawcza: badanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 Z REALIZACJI,,PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY BOBOLICE W LATACH 2009-2013

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 Z REALIZACJI,,PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY BOBOLICE W LATACH 2009-2013 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 Z REALIZACJI,,PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY BOBOLICE W LATACH 2009-2013 1. Podniesienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 26 1 luty stycznia 2010r. 2009 r. Metodologia badania Metodologia PAPI - Paper and Pencil Interview Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOA-ZP-VIII.271.13.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 85121000-3 Usługi medyczne. 2. Kategoria usług: 25 3.

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Połowa Polaków w ogóle nie uprawia sportu

Połowa Polaków w ogóle nie uprawia sportu Połowa Polaków w ogóle nie uprawia sportu Badanie stylu życia Polaków na zlecenie MyDeal.pl Warszawa, 10 stycznia 2012 r.: Statystyki są bardzo niepokojące. Aż połowa Polaków nigdy nie bierze udziału w

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety dotyczącej niektórych zachowań zdrowotnych uczniów klas III gimnazjum. Cel i metoda

Analiza ankiety dotyczącej niektórych zachowań zdrowotnych uczniów klas III gimnazjum. Cel i metoda Analiza ankiety dotyczącej niektórych zachowań zdrowotnych uczniów klas III gimnazjum Cel i metoda Celem badań jest poznanie zachowań i poziomu wiedzy na temat podstawowych komponentów kształtujących nawyki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badania ankietowego

Podsumowanie badania ankietowego Podsumowanie badania ankietowego 1. Metodologia i cel badania W ramach badania zebrano 837 ankiet. Badanie prowadzono dwutorowo. Ankiety zbierano w formie papierowej (308 ankiet) oraz elektronicznej (529

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z zakresem danych osobowych uczestników

Bardziej szczegółowo

03 października 2013 roku przeprowadzono w szkole ankietę diagnozującą ewentualne problemy naszych uczniów, dotyczące zdrowego stylu życia

03 października 2013 roku przeprowadzono w szkole ankietę diagnozującą ewentualne problemy naszych uczniów, dotyczące zdrowego stylu życia 03 października 2013 roku przeprowadzono w szkole ankietę diagnozującą ewentualne problemy naszych uczniów, dotyczące zdrowego stylu życia Badaniem objęto 88 ankietowanych, a pytania dotyczyły używek,

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Raport z badania przygotowanego przez pracowników Warmińsko Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY

RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY Badaniu zostali poddani mieszkańcy gminy Tuszów Narodowy. Wzięło w nim udział 78 osób. 54 osoby z pośród badanych to kobiety, natomiast

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata

Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 017-03 1. Metodologia badania W dniach 1.0.017 r. 07.03.017 r.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 Rogoźno, 12 stycznia 2015 r. im. Powstańców Wielkopolskich 64 610 Rogoźno Wlkp. ul. Seminarialna 16 Jury Konkursu

Szkoła Podstawowa nr 3 Rogoźno, 12 stycznia 2015 r. im. Powstańców Wielkopolskich 64 610 Rogoźno Wlkp. ul. Seminarialna 16 Jury Konkursu Szkoła Podstawowa nr 3 Rogoźno, 12 stycznia 2015 r. im. Powstańców Wielkopolskich 64 610 Rogoźno Wlkp. ul. Seminarialna 16 Jury Konkursu Aktywna Szkoła Aktywny Uczeń Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222 02-326

Bardziej szczegółowo

DuŜo wiem, zdrowo jem

DuŜo wiem, zdrowo jem DuŜo wiem, zdrowo jem Projekt edukacyjny: Pogadanki do dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz prezentacje do ich rodziców Cel projektu: Podniesienie świadomości na temat odżywiania

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Ja niżej podpisana/y...(imię i nazwisko) deklaruję

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY KIERUNEK: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA Ankieta o której wypełnienie Cię proszę dotyczy kształtowania umiejętności życiowych. Bardzo ważne jest,

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Projekt Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim współfinansowany jest ze środków Formy informowania potencjalnych pacjentów podmiotów leczniczych świadczących usługi z zakresu opieki długoterminowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nr formularza zgłoszeniowego:.. Data wpływu formularza zgłoszeniowego: Godzina wpływu formularza zgłoszeniowego:.. Pieczątka Proszę nie wypełniać. Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka otyłości w działaniach Ministra Zdrowia. Dagmara Korbasińska Wanda Szelachowska-Kluza Departament Matki i Dziecka

Profilaktyka otyłości w działaniach Ministra Zdrowia. Dagmara Korbasińska Wanda Szelachowska-Kluza Departament Matki i Dziecka Profilaktyka otyłości w działaniach Ministra Zdrowia Dagmara Korbasińska Wanda Szelachowska-Kluza Departament Matki i Dziecka KIERUNKI DZIAŁAŃ tworzenie prawa realizacja programów polityki zdrowotnej współpraca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA do projektu "Lubelskie służby europejskie standardy"

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA do projektu Lubelskie służby europejskie standardy ANKIETA ZGŁOSZENIOWA do projektu "Lubelskie służby europejskie standardy" I. DANE PERSONALNE KANDYDATA Nazwisko... Imię (imiona).. Data i miejsce urodzenia... PESEL... Dokument tożsamości (nazwa)... (seria)...

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego W listopadzie 2011 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W PROJEKCIE ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU Priorytet VI Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska.

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska. RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP Katarzyna Szady Sylwia Tłuczkiewicz Marta Sławińska Karolina Sugier Badanie koordynował: Dr Marek Angowski Lublin 2012 I. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników badań

Analiza wyników badań Analiza wyników badań WSTĘP Aktywność fizyczna należy do jednej z podstawowych potrzeb człowieka w każdym okresie życia. Szczególnie istotna jest w trakcie rozwoju dziecka, ponieważ jest jednym z niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

kształtującym zdrowe nawyki żywieniowe dzieci Wyniki oceny programu

kształtującym zdrowe nawyki żywieniowe dzieci Wyniki oceny programu Program Owoce w szkole skutecznym narzędziem kształtującym zdrowe nawyki żywieniowe dzieci Wyniki oceny programu Warszawa, 2012 OCENA SKUTECZNOŚCI PROGRAMU I. Podstawa prawna Przeprowadzanie regularnej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA. Wypełnia zgłaszający:

ANKIETA REKRUTACYJNA. Wypełnia zgłaszający: ANKIETA REKRUTACYJNA Tytuł projektu Nr projektu Projektodawca Miejsce realizacji Komputer też ma 50 lat - kurs komputerowy dla mieszkańców terenu LGD Dorzecze Bobrzy WND-POKL.09.05.00-26-071/11 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY!

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATKI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL NIP Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA

ANKIETA REKRUTACYJNA Data i godzina wpłynięcia deklaracji/ ankiety do biura projektu:. Osoba przyjmująca ankietę: ANKIETA REKRUTACYJNA Dotyczy projektu Staże u pracodawców- szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje. przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA

Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje. przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA Sopot, maj 00 Charakterystyka badania Projekt: Zleceniodawca: Wykonawca: Woda

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŝy medycznej Projekt realizowane jest w ramach przyznanych środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projektu LAJK Lubelska Akademia Językowej Komunikacji nr POKL.09.06.02-06-104/12 realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6.

Bardziej szczegółowo

RODZICE, PRACOWNICY SZKOŁY ANKIETA

RODZICE, PRACOWNICY SZKOŁY ANKIETA RODZICE, PRACOWNICY SZKOŁY ANKIETA Szkoła nasza włączyła się do ruchu szkół promujących zdrowie. Rozpoczynając tę pracę chcemy zapytać pracowników o sprawy dotyczące ich zdrowia, samopoczucia i stylu życia.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym A. DANE PODSTAWOWE UCZESTNIKA 1. Nazwisko 2.

Bardziej szczegółowo

... data* DANE OSOBOWE. ... Telefon: * ... Imię i nazwisko: * ... Płeć: * ... Preferowane godziny kontaktu telefonicznego:

... data* DANE OSOBOWE. ... Telefon: * ... Imię i nazwisko: * ... Płeć: * ... Preferowane godziny kontaktu telefonicznego: DANE OSOBOWE........................ data*.................................................. Imię i nazwisko: *............................................... Telefon: *..................................................

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Magiczny angielski w szkole - Nr WND- Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Magiczny angielski w szkole - Nr WND- Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Magiczny angielski w szkole - Nr WND- POKL.09.05.00-12-542/11, który realizowany jest w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Tomicach 1. Informacje o projekcie 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Wywiad żywieniowy (część 1) Część ogólna

Wywiad żywieniowy (część 1) Część ogólna Wywiad żywieniowy (część 1) Część ogólna Wybrane odpowiedzi proszę podkreślić. IMIĘ I NAZWISKO:... 1. Data wypełniania formularza - 2. Płeć A. kobieta B. mężczyzna 3. Wiek - 4. Wzrost - Aktualna masa ciała

Bardziej szczegółowo

1. Wykorzystanie czasu wolnego wczoraj i dziś

1. Wykorzystanie czasu wolnego wczoraj i dziś STRUKTURA WYKORZYSTANIA CZASU WOLNEGO A STAN ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY mgr inż. Janusz Trepkowski 1. Wykorzystanie czasu wolnego wczoraj i dziś 1.1 Formy wykorzystania czasu wolnego. Do najbardziej spotykanych

Bardziej szczegółowo

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego Program PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 Powiat

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 9 im M. Kopernika w Tarnowskich Górach rok szkolny 2013/2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 9 im M. Kopernika w Tarnowskich Górach rok szkolny 2013/2014 Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów oraz kształtowania ich postaw prozdrowotnych. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 9 im M. Kopernika w Tarnowskich Górach rok

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dotyczący postaw prozdrowotnych młodzieży

Kwestionariusz ankiety dotyczący postaw prozdrowotnych młodzieży Kwestionariusz ankiety dotyczący postaw prozdrowotnych młodzieży NAWYKI ŻYWIENIOWE 1. Jak często zwykle zjadasz śniadanie (pierwszy posiłek) tzn. coś więcej niż szklankę mleka, herbaty lub innego napoju?

Bardziej szczegółowo

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 WYPADANIE WŁOSÓW Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 GfK Polonia Styczeń/Luty 2016 1 Informacje o badaniu 2 Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

Do formularza niezbędne jest załączenie:

Do formularza niezbędne jest załączenie: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Działanie 7.2.1. POKL: Nr umowy:uda-pokl.07.02.01-18-057/13-00 Okres realizacji projektu: 01.02.2014 r. 31.08.2015 r. Prosimy o wypełnianie ankiety PISMEM DRUKOWANYM.

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Strona 1 z 8 Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie WySPA Zarządzania studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń realizowanego przez Gminę Rzekuń 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji Kandydatów/ek do projektu "Warsztaty

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA DZIECI NA CUKRZYCĘ W WIEKU SZKOLNYM (7-12 LAT)

ZACHOROWANIA DZIECI NA CUKRZYCĘ W WIEKU SZKOLNYM (7-12 LAT) Autor: EDYTA LENDZION Opiekun badań: dr Beata Trzpil-Zwierzyk ZACHOROWANIA DZIECI NA CUKRZYCĘ W WIEKU SZKOLNYM (7-12 LAT) Badanie przeprowadzone zostało w czerwcu 2014 roku w poradni diabetologicznej w

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie Nr WND-RPPD

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie Nr WND-RPPD KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie Nr WND-RPPD.03.01.02-20-0063/15 realizowanego przez Stowarzyszenie konsultingowo- doradcze Wrota

Bardziej szczegółowo

PODANIE. dr Piotr Skurski

PODANIE. dr Piotr Skurski Imię i nazwisko Miejscowość, data Kod pocztowy, miejscowość Ulica, nr domu/mieszkania PESEL Kierownik Studiów podyplomowych dla nauczycieli fizyki w zakresie doskonalenia działalności pozalekcyjnej dr

Bardziej szczegółowo

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Zdobądź certyfikat z języka angielskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Strona1 Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny Trzymaj Formę podsumowanie V edycji w roku szkolnym 2010/2011

Program edukacyjny Trzymaj Formę podsumowanie V edycji w roku szkolnym 2010/2011 Program edukacyjny Trzymaj Formę podsumowanie V edycji w roku szkolnym 2010/2011 Joanna Żuryńska Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna PSSE w Węgorzewie Realizacja programu w roku szkolnym 2010/11 Szkoły

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projektu Lubelskie na językach nr POKL.09.06.02-06-058/12 realizowanego w ramach Działania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Bardziej szczegółowo

Alkohol. Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety anonimowej, która zawierała pytania zamknięte.

Alkohol. Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety anonimowej, która zawierała pytania zamknięte. Wyniki badania przeprowadzonego w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym na temat stosowania przez młodzież środków uzależniających W grudniu 214 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć osób biorących udział w badaniu ankietowym (liczba wskazań).

Wykres 1. Płeć osób biorących udział w badaniu ankietowym (liczba wskazań). Załącznik nr 1 Wyniki badania ankietowego realizowanego podczas konsultacji społecznych w okresie od 30 września 2016 r. do 31 października 2016 r. na terenie Gminy Książki. W okresie realizacji konsultacji

Bardziej szczegółowo

a n n a m a n d e c k a Dietetyk Warsztaty zdrowego odżywiania dla Twojej firmy

a n n a m a n d e c k a Dietetyk Warsztaty zdrowego odżywiania dla Twojej firmy a n n a m a n d e c k a Dietetyk Warsztaty zdrowego odżywiania dla Twojej firmy Przed każdą osobą, która wykonuje siedzącą pracę stoi nie lada wyzwanie. Większość zastanawia się, jak zadbać o swoje zdrowie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA DO PROJEKTU Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA DO PROJEKTU Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region Data wpływu formularza: Załącznik nr 1 do Regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA DO PROJEKTU Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region UWAGA: 1. Formularz powinien być wypełniony w sposób czytelny

Bardziej szczegółowo

W ZDRWYM CIELE ZDROWY DUCH

W ZDRWYM CIELE ZDROWY DUCH PROGRAM PROFILAKTYCZNY W ZDRWYM CIELE ZDROWY DUCH Wstęp Wiek szkolny jest tym okresem rozwojowym, w którym dzieci i młodzież zdobywają podstawy wiedzy, mające istotne znaczenie dla ich dalszego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o w y Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach

Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE OSOBOWE Imię/Imiona Nazwisko PESEL NIP Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka

Bardziej szczegółowo

II. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI. Obszar zamieszkania:

II. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI. Obszar zamieszkania: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKTYWNI = KREATYWNI FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X I. IDENTYFIKACJA USŁUGI SZKOLENIOWEJ WARSZTATY I SZKOLENIA komputerowe

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UDZIAŁU PROJEKCIE OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

DEKLARACJA UDZIAŁU PROJEKCIE OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU Nr projektu RPOP.09.02.02-16-0018/16 Tytuł projektu Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 DEKLARACJA UDZIAŁU PROJEKCIE Ja niżej podpisany (a) deklaruję udział w projekcie pn. Kształcenie zawodowe dla

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa 1. Imię i nazwisko: 2. PESEL: 3. Wiek: 4. Wykształcenie: odpowiednią rubrykę X ) Brak Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu pt. Trzymaj Formę w Gimnazjum Nr 1 w Żywcu w roku szkolnym 2011/2012

Sprawozdanie z realizacji programu pt. Trzymaj Formę w Gimnazjum Nr 1 w Żywcu w roku szkolnym 2011/2012 Sprawozdanie z realizacji programu pt. Trzymaj Formę w Gimnazjum Nr 1 w Żywcu w roku szkolnym 11/12 Celem programu była promocja zasad aktywnego stylu życia z wykorzystaniem zbilansowanej diety, a także

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło.. Formularz Zgłoszenia

Wpłynęło.. Formularz Zgłoszenia Wpłynęło.. Formularz Zgłoszenia do projektu Imię (imiona)..nazwisko Imiona rodziców... Data i miejsce urodzenia Płeć. PESEL...Wiek w chwili przystąpienia do projektu Adres zameldowania stałego* miasto

Bardziej szczegółowo

Jak oceniasz swój stan zdrowia? Czy przed wyjściem do szkoły zjadasz śniadanie?

Jak oceniasz swój stan zdrowia? Czy przed wyjściem do szkoły zjadasz śniadanie? Ankietowanymi byli uczniowie dwóch klas piątych oraz dwóch klas szóstych. Łącznie w ankiecie wzięło udział 67 osób. Jak oceniasz swój stan zdrowia? Zły; ; % Dobry; ; 6% Bardzo dobry; 0; 7% Wszystkie dzieci

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU EURO-EKSPERT

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU EURO-EKSPERT Strona1 KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU EURO-EKSPERT. godzina, data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko:... Imiona:.. Data urodzenia:.... Miejsce urodzenia:.......... Nr PESEL: _ Wiek w latach:...

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do projektu Naukowe Przedszkole w Kielcach

Formularz zgłoszeniowy do projektu Naukowe Przedszkole w Kielcach 1. Imię (imiona) 2. Nazwisko 3. Pesel Formularz zgłoszeniowy do projektu Naukowe Przedszkole w Kielcach Dane personalne Dziecka 4. Data urodzenia 5. Płeć kobieta / mężczyzna 6. Wykształcenie niższe niż

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM Program powstał we współpracy z Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi oraz Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie stomatologii dziecięcej,

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy.

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy. Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU (DZIECKA) Dane uczestnika Lp. Nazwa 1. Imię (imiona) 2. Nazwisko 3. Płeć 4. Wiek w chwili przystępowania

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŻYWIENIOWA dla Gości korzystających z pakietu pobytowego Dieta Villa Park

ANKIETA ŻYWIENIOWA dla Gości korzystających z pakietu pobytowego Dieta Villa Park ANKIETA ŻYWIENIOWA dla Gości korzystających z pakietu pobytowego Dieta Villa Park Szanowni Państwo, Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Informacje zawarte w ankiecie będą podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Plan działań Czas realizacji 2014 2017 PROJEKT W szkole, gdzie naturalnym procesem jest nauczanie i kształtowanie postaw,

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz Grudzień 2016 r. RAPORT Z BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WDRAŻANIU LSR W TYM RÓWNIEŻ DIAGNOZA ZASOBÓW LOKALNYCH I REKOMENDACJI W 2016 ROKU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Gmina Baligród

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy PRACOWNIK ARCHIWUM

Formularz zgłoszeniowy PRACOWNIK ARCHIWUM Formularz zgłoszeniowy DANE UCZESTNIKA: 1. Imię (imiona): PRACOWNIK ARCHIWUM PROSIMY O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA 2. Nazwisko: 3. PESEL: 4. Seria i numer dowodu osobistego: 5. Telefon komórkowy 6.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego

PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego ETAP I (wypełni pielęgniarka) Imię i nazwisko:... Adres:... PESEL Wzrost:...cm Wykształcenie:... Masa ciała:...kg Zawód wykonywany:... Obwód talii:...cm

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA ASYSTENTKA KOORDYNATORA PROJEKTU. Data wpływu formularza do Biura Projektu: podpis: Województwo: Powiat: Kod pocztowy: Miejscowość: Ulica:

WYPEŁNIA ASYSTENTKA KOORDYNATORA PROJEKTU. Data wpływu formularza do Biura Projektu: podpis: Województwo: Powiat: Kod pocztowy: Miejscowość: Ulica: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu PWP Wykwalifikowana i konkurencyjna na rynku pracy WND - POKL.06.01.01 32-181/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013, Działanie 6.1,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie ul. Rynek 76, 26-025 Łagów Tel./ fax. 041 30 74 943 e-mail: klub3d@onet.eu www.klub3d.

Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie ul. Rynek 76, 26-025 Łagów Tel./ fax. 041 30 74 943 e-mail: klub3d@onet.eu www.klub3d. Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji dla projektu Kulinarne rewolucje Znak formularza: KR.01 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Kulinarne rewolucje. realizowanym przez Stowarzyszenie Klub

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE DYREKTORA nr

ZARZĄDZENIE DYREKTORA nr Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu dla których organem prowadzącym ZARZĄDZENIE DYREKTORA nr Szkoły Podstawowej w.. z dnia. 1 Powołuję Komisję Rekrutacyjną do rekrutacji uczniów/uczennic

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt N@uczyciel przyszłości

Formularz zgłoszeniowy Projekt N@uczyciel przyszłości Formularz zgłoszeniowy Projekt N@uczyciel przyszłości Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE OSOBOWE Imię/Imiona Nazwisko PESEL NIP Wiek w chwili przystąpienia do projektu Opieka nad

Bardziej szczegółowo

Prosimy o wypełnienie wszystkich pół formularza czytelnie, drukowanymi literami.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pół formularza czytelnie, drukowanymi literami. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKT AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA, II EDYCJA Wypełnia osoba przyjmująca dokumenty Data wpływu formularza Podpis osoby przyjmującej dokumenty Wypełnia kandydat Prosimy o wypełnienie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WORTAL TRANSFERU WIEDZY. Dane podstawowe uczestnika projektu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WORTAL TRANSFERU WIEDZY. Dane podstawowe uczestnika projektu DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WORTAL TRANSFERU WIEDZY Dane podstawowe uczestnika projektu Imię (Imiona) Nazwisko Płeć Wiek (w chwili przystępowania do projektu) PESEL Wykształcenie Opieka nad dziećmi

Bardziej szczegółowo