Biuletyn techniczny CDN OPT!MA Rozliczanie wypłat pracowników oddelegowanych (moduł Płace i Kadry Plus)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 15.00. Rozliczanie wypłat pracowników oddelegowanych (moduł Płace i Kadry Plus)"

Transkrypt

1 Biuletyn techniczny CDN OPT!MA Rozliczanie wypłat pracowników oddelegowanych (moduł Płace i Kadry Plus)

2 Spis treści SPIS TREŚCI WPROWADZENIE PRZYKŁADY ROZLICZANIA PRACOWNIKÓW ODDELEGOWANYCH... 3 PRZYKŁAD PRZYKŁAD PRZYKŁAD Rozliczanie wypłat pracowników oddelegowanych (dostępne w module Płace i Kadry Plus) 2

3 1. Wprowadzenie Dokument ten posłuŝy UŜytkownikom modułu Płace i Kadry Plus programu CDN OPT!MA do rozliczenia pracowników oddelegowanych do pracy, poza obszar państwa, które jest ich stałym miejscem zamieszkania. Przedstawione w biuletynie przykłady zostały skonfigurowane na potrzeby firm, które rozliczają pracowników oddelegowanych. Schemat obliczeń jest wynikiem konkretnych naliczeń prezentowanych przez owe firmy. PoniŜsze przykłady mają na celu przedstawienie stosowanych rozwiązań oraz zobrazowanie wielu moŝliwości rozliczenia takich pracowników, przy pomocy zaawansowanego algorytmu 12. Na podstawie zaprezentowanych wzorów moŝna definiować dodatkowe warunki, lub odpowiednio je modyfikować, dostosowując rozwiązania do wymagań konkretnych uŝytkowników. 2. Przykłady rozliczania pracowników oddelegowanych Przykład 1 Pracownik jest zatrudniony u polskiego pracodawcy, w pełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje godzinowe wynagrodzenie w kwocie 14 zł/h. Pracownik do r. jest zatrudniony w kraju, natomiast od r. świadczy pracę na obszarze innego państwa (Norwegia). Stawka godzinowa za pracę wykonywaną w Norwegii to 120 NOK (waluta norweska). Pracownikowi przysługują standardowe koszty uzyskania przychodu 111,25 zł i ulga podatkowa w kwocie 48,90 zł, rozliczany w programie CDN OPT!MA wg zestawienia. Funkcje, wzorce i wskaźniki do zastosowania: - AtrybutLiczba() funkcja zwracająca wartości przypisane pracownikowi, zapisane jako atrybuty - Atrybut typu liczba Stawka_Norwegia dodany pracownikowi - Atrybut typu liczba Ilość dni pobytu PIT dodany pracownikowi - Atrybut typu liczba Ilość dni pobytu ZUS dodany pracownikowi - CzasPracaGodz() czas przepracowany w godzinach w danym okresie - Wskaźniki: - Kurs PKO wartość 0, Kurs NBP wartość 0, Dieta Norwegia wartość diety dla Norwegi 401 NOK Rozliczenie wynagrodzenia pracownika Krok 1 Uzupełnienie listy atrybutów pracownika w kadrach - Atrybut Stawka_Norwegia wartość 120,00 - Atrybut Ilość dni pobytu PIT wartość 23 - Atrybut Ilość dni pobytu ZUS wartość 23 Krok 2 Odnotowanie na zestawieniu czasu pracy, z uwzględnieniem strefy czasu pracy Norwegia: - strefa Norwegia uwzględniana przy liczeniu czasu pracy, wynagrodzenie zasadnicze 0.00% - łączny czas przepracowany (w tym nadgodziny) - 247:30 h - do dnia pracował w kraju (strefa: czas pracy podstawowy) - czas przepracowany 32 h - nadgodziny 50% - 5 h - nadgodziny 100% - 6 h Rozliczanie wypłat pracowników oddelegowanych (dostępne w module Płace i Kadry Plus) 3

4 - od dnia pracował w Norwegii (strefa: czas pracy Norwegia) - czas przepracowany - 204:30 h Krok 3 Konfiguracja składników wynagrodzenia - Wynagrodzenie_Norwegia Wynagrodzenie pracownika za czas przepracowany w Norwegii w PLN: 204,5 h x 120 NOK x 0,4366 (kurs PKO) = ,16 zł Wynagrodzenie_Norwegia dodatek, algorytm 12, opodatkowany, oskładkowany, przyrównywany do najniŝszego wynagrodzenia, wpływa na kwotę do wypłaty, priorytet naliczania 202. CzasPracaGodz(OkresBiezacy, "Norwegia")*AtrybutLiczba("Stawka_Norwegia")*(Konfig("Płace/Wskaźniki/Kurs PKO", Okres.Do)) - Dieta Norwegia_bezZus Wartość diet za dni pobytu w Norwegii w PLN: 401 NOK x 0,4462 (kurs NBP) x 23 dni = 4 115,30 zł Dieta Norwegia_bezZus potrącenie, oskładkowany, wpływa na podstawę liczenia zaliczki podatku, priorytet naliczania 200. ((Konfig("Płace/Wskaźniki/Dieta Norwegia", Okres.Do))*(Konfig("Płace/Wskaźniki/Kurs NBP", Okres.Do))*AtrybutLiczba("Ilość dni pobytu PIT")) - Dieta Norwegia_bezPIT Wartość diet obniŝająca podstawę opodatkowania: 4 115,30 zł x 30% = 1234,59 zł Dieta Norwegia_bezPIT potrącenie, opodatkowany, priorytet naliczania 200. (Konfig("Płace/Wskaźniki/Dieta Norwegia", Okres.Do))*(Konfig("Płace/Wskaźniki/Kurs NBP", Okres.Do))*AtrybutLiczba("Ilość dni pobytu PIT")*0.3 Krok 4 Naliczenie wynagrodzenia Wynagrodzenie zasadnicze(praca podstawowa): 32 h x 14 zł = 448,00 zł Wynagrodzenie za nadgodziny: 11 h x 14 zł = 154,00 zł (wynagrodzenie powyŝej normy) 5 h x (50% x 14 zł) = 35 zł (Dopłata do nadgodzin 50%) 6 h x (100% x 14 zł) = 84 zł (Dopłata do nadgodzin 100%) Wynagrodzenie za pracę w Norwegii: Rozliczanie wypłat pracowników oddelegowanych (dostępne w module Płace i Kadry Plus) 4

5 204,5 h x 120 NOK x 0,4366 zł = ,16 zł Wartość diet za dni pobytu w Norwegii: 401 NOK x 0,4462 zł x 23 dni = 4 115,30 zł Wartość diet obniŝająca podstawę opodatkowania: 4 115,30 zł x 30% = 1234,59 zł Wynagrodzenie w kraju i za granicą łącznie: ,16 zł + 721,00 zł = ,16 zł Podstawa składki emerytalno-rentowej, chorobowej, wypadkowej: ,16 zł 4 115,30 zł = 7 319,86 Składki ZUS płacone przez pracownika: 7 319,86 zł x 13,71% = 1 003,55 zł Podstawa składki zdrowotnej: 7 319,86 zł 1 003,55 zł = 6 313,31 zł Składka zdrowotna: 489,51 zł (7,75%); 568,47 zł (9%) Podstawa opodatkowania: , , ,59 = 9 197,02 zł Podstawa opodatkowania pomniejszona o koszty uzyskania przychodu: 9 197,02 zł 111,25= 9 085,77 (po zaokrągleniu 9 086,00 zł) Podatek z uwzględnieniem ulgi podatkowej: (9 086,00 x 19%) 48,90 = 1 677,44 zł Zaliczka podatku do US: 1 677,44 489,51= 1 187,93 (po zaokrągleniu 1 188,00) Do wypłaty: , ,55 568, ,00 = 8 675,14 zł Rozliczanie wypłat pracowników oddelegowanych (dostępne w module Płace i Kadry Plus) 5

6 Uwaga: Polskie przepisy pozwalają na obniŝenie podstawy wymiaru składki. Od wynagrodzenia odejmuje się równowartość diety za kaŝdy dzień pobytu za granicą. Otrzymana kwotę przeliczoną na złote naleŝy porównać z przeciętnym wynagrodzeniem, bo podstawa opłacania składek za delegowanego pracownika nie moŝe być niŝsza od tej kwoty (w 2008 roku wynosi ono 2843 zł). JeŜeli po przeliczeniu na złote wyjdzie kwota niŝsza niŝ przeciętne wynagrodzenie, to firma zapłaci składkę od 2843 zł. Przedstawiony powyŝej przykład (Przykład 1) nie uwzględnia warunku sprawdzającego, czy podstawa ZUS nie jest mniejsza niŝ przeciętne wynagrodzenie. Kolejne przykłady będą zawierały warunki, kontrolujące, czy pracownik osiąga minimalną podstawę ZUS określoną przepisami. Przykład 2 Pracownik jest zatrudniony u polskiego pracodawcy, w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik w miesiącu październik 2008 r. świadczy pracę na obszarze innego państwa (Rosja). Wynagrodzenie brutto to USD, plus premia 100%. Pracownikowi przysługują standardowe koszty uzyskania przychodu 111,25 zł i ulga podatkowa w kwocie 48,90 zł, rozliczany w programie CDN OPT!MA wg kalendarza. Kurs dolara (USD) przyjęty na potrzeby przykładu to 2,65 zł. Funkcje, wzorce i wskaźniki do zastosowania: - AtrybutLiczba() funkcja zwracająca wartości przypisane pracownikowi, zapisane jako atrybuty - Atrybut typu liczba Ilość dni pobytu dodany pracownikowi - Atrybut typu liczba Wynagrodzenie w walucie dodany pracownikowi - Atrybut typu liczba Premia Rosja dodany pracownikowi - CzasPracaGodz() czas przepracowany w godzinach w danym okresie - Warunek(wyraŜenie, wartość1, wartość2) funkcja warunkowa, która zwraca wartość1, jeŝeli wyraŝenie jest prawdziwe, lub wartość2, jeśli wyraŝenie jest fałszywe. - Wskaźniki: - Minimalny ZUS wartość (przeciętne wynagrodzenie w 2008 r.) - Kurs USD wartość Dieta Rosja USD wartość diety dla Rosji 50 USD Rozliczanie wypłat pracowników oddelegowanych (dostępne w module Płace i Kadry Plus) 6

7 - Wzorce Płacowe - Dni kalendarzowe wartość 31 Krok 1 Uzupełnienie listy atrybutów pracownika w kadrach - Atrybut Ilość dni pobytu wartość 31 - Atrybut Wynagrodzenie w walucie wartość 1000 USD - Atrybut Premia Rosja wartość 1000 USD Krok 2 Konfiguracja składników wynagrodzenia oraz wzorców płacowych wykorzystywanych w typach wypłat - Premia Rosja Wartość premii za pobyt w Rosji w PLN: 1000 USD x 2,65 = 2 650,00 zł Premia Rosja dodatek, algorytm 12, wpływa na kwotę do wypłaty, stanowi koszt pracodawcy, składnik przyrównywany do najniŝszego wynagrodzenia, priorytet naliczania 203. AtrybutLiczba("Premia Rosja")*Konfig("Płace/Wskaźniki/Kurs USD", Okres.Do) - Wynagrodzenie Rosja Wynagrodzenie pracownika (wynagrodzenie zasadnicze, premia) za dni pobytu w Rosji w PLN: (1000 USD USD) x 2,65 = 5 300,00 zł Wynagrodzenie Rosja dodatek, algorytm 12, wpływa na kwotę do wypłaty, stanowi koszt pracodawcy, składnik przyrównywany do minimalnej, priorytet naliczania 202. (AtrybutLiczba("Wynagrodzenie w walucie")+atrybutliczba("premia Rosja"))*(Konfig("Płace/Wskaźniki/Kurs USD", Okres.Do)) - Dieta Rosja bez ZUS Wartość diet za dni pobytu w Rosji w PLN: 50 USD x 2,6500 x 31 dni = 4 107,50 zł Dieta Rosja bez ZUS potrącenie, algorytm 12, priorytet naliczania 200, typ wypłaty będący wskaźnikiem. (((Konfig("Płace/Wskaźniki/Dieta Rosja USD", Okres.Do))*(Konfig("Płace/Wskaźniki/Kurs USD", Okres.Do))*AtrybutLiczba("Ilość dni pobytu"))) - Dieta Rosja bez PIT Wartość diet obniŝająca podstawę opodatkowania: (50 USD x zł x 31 dni) x 30% = 1232,25 zł Rozliczanie wypłat pracowników oddelegowanych (dostępne w module Płace i Kadry Plus) 7

8 Dieta Rosja bez PIT potrącenie, algorytm 12, priorytet naliczania 201, typ wypłaty będący wskaźnikiem. ((Konfig("Płace/Wskaźniki/Dieta Rosja USD", Okres.Do))*(Konfig("Płace/Wskaźniki/Kurs USD", Okres.Do))*(AtrybutLiczba("Ilość dni pobytu")))*0.3 - Dieta Rosja (wybrany rodzaj składników wypłaty: Dieta Rosja bez ZUS, wybrany rodzaj wartości: Wartość). - Dieta wolna od podatku (wybrany rodzaj składników wypłaty: Dieta Rosja bez PIT, wybrany rodzaj wartości: Wartość). - Wynagrodzenie Rosja (wybrany rodzaj składników wypłaty: Wynagrodzenie Rosja, wybrany rodzaj wartości: Wartość). - Wynagrodzenie Rosja ZUSa Składnik sprawdzający, czy podstawa ZUS nie jest mniejsza niŝ przeciętne wynagrodzenie (2843,00 zł). W rezultacie, jeŝeli kwota jest większa niŝ wskaźnik Minimalny ZUS to składnik przyjmuje sumę wzorców płacowych (Wynagrodzenia Rosja i Dieta Rosja). W przeciwnym przypadku przyjmowana jest kwota 2 843,00 zł. Wynagrodzenie Rosja ZUSa dodatek, algorytm 12, opodatkowany, standardowe koszty uzyskania, oskładkowany, okres wypłaty: kaŝda, wpływa na kwotę do wypłaty, stanowi koszt pracodawcy, składnik przyrównywany do minimalnej, priorytet naliczania 204. Warunek((SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Wynagrodzenie Rosja')+SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Dieta Rosja'))>(Konfig("Płace/Wskaźniki/Minimalny ZUS", Okres.Do)), (SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Wynagrodzenie Rosja')+SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Dieta Rosja')), (Konfig("Płace/Wskaźniki/Minimalny ZUS", Okres.Do))) - Wynagrodzenie Rosja (ZUS PIT) (wybrany rodzaj składników wypłaty: Wynagrodzenie Rosja ZUSa, wybrany rodzaj wartości: Wartość). - Wynagrodzenie Rosja PIT Składnik sprawdzający, czy wynagrodzenie pomniejszone o kwotę wolną od podatku, oraz juŝ opodatkowaną podstawę minimalną ZUS jest większe od zera, jeŝeli tak to od róŝnicy liczy podatek. Wynagrodzenie Rosja PIT dodatek, algorytm 12, opodatkowany, naliczana ulga podatkowa, standardowe koszty uzyskania, stanowi koszt pracodawcy, priorytet naliczania 206. Warunek((SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Wynagrodzenie Rosja')+SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Dieta wolna od podatku')- SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Wynagrodzenie Rosja (ZUS PIT)'))>0, Rozliczanie wypłat pracowników oddelegowanych (dostępne w module Płace i Kadry Plus) 8

9 (SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Wynagrodzenie Rosja')+SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Dieta wolna od podatku')- SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Wynagrodzenie Rosja (ZUS PIT)')), 0) Krok 3 Naliczenie wynagrodzenia Wynagrodzenie za pracę w Rosji (praca podstawowa + premia): 2000 USD x 2,65 zł = 5 300,00 zł Wartość diet za dni pobytu w Rosji: 50 USD x 2,65 zł x 31 dni = 4 107,50 zł Wartość diet obniŝająca podstawę opodatkowania: 4 107,50 zł x 30% = 1 232,25 zł (kwota wolna od podatku netto do wypłaty) Polskie przepisy pozwalają na obniŝenie podstawy wymiaru składki. Od wynagrodzenia odejmuje się równowartość diety za kaŝdy dzień pobytu za granicą. Otrzymana kwotę przeliczoną na złote naleŝy porównać z przeciętnym wynagrodzeniem, bo podstawa opłacania składek za delegowanego pracownika nie moŝe być niŝsza od tej kwoty (w 2008 roku wynosi ono 2843 zł). Podstawa składki emerytalno-rentowej, chorobowej, wypadkowej: zł 4 107,50 zł = 1 192,50 zł (< 2 843,00 zł przyjmujemy, więc 2 843,00 zł). Składki ZUS płacone przez pracownika: 2 843,00 zł x 13,71% = 389,78 zł Podstawa składki zdrowotnej: 2 843,00 zł 389,78 zł = 2 453,22 zł Składka zdrowotna: 190,13 zł (7,75%); 220,79 zł (9%) Podstawa opodatkowania: 2 843,00 389,78 = 2 453,22 zł Podstawa opodatkowania pomniejszona o koszty uzyskania przychodu: 2 453,22 zł 111,25 = 2 341,97 (po zaokrągleniu 2 342,00 zł) Podatek z uwzględnieniem ulgi podatkowej: (2 342,00 x 19%) 48,90 = 396,08 zł Zaliczka podatku do US: 396,08 190,13 = 205,95 (po zaokrągleniu 206,00) Netto do wypłaty (z kwoty 2 843,00): 2 843,00 389,78 206,00 220,79 = 2 026,43 zł Kwota wynagrodzenia do opodatkowania, pomniejszona o kwotę wolną od podatku i juŝ naliczoną i opodatkowaną podstawę ZUS: 5 300, , ,00 = 1 224,75 zł Zaliczka podatku do US: (1 224,75 x 19%) = 232,7 (po zaokrągleniu 233,00) Rozliczanie wypłat pracowników oddelegowanych (dostępne w module Płace i Kadry Plus) 9

10 Netto do wypłaty: 1 224, = 991,75 zł Do wypłaty łącznie: 1 232, , ,75 = 4 250,43 zł Przykład 3 Pracownik jest zatrudniony u polskiego pracodawcy, w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik w miesiącu maju 2008 r. świadczy pracę na obszarze innego państwa (Rosja). Wynagradzany stawką godzinową 4 USD/h, plus premia 100% oraz dodatek brygadzistowski w kwocie 168,21 USD. Pracownikowi przysługują podwyŝszone koszty uzyskania przychodu 139,06 zł i ulga podatkowa w kwocie 48,90 zł, rozliczany w programie CDN OPT!MA wg obecności. Kurs dolara (USD) przyjęty na potrzeby przykładu to 2,65 zł. Funkcje, wzorce i wskaźniki do zastosowania: - AtrybutLiczba() funkcja zwracająca wartości przypisane pracownikowi, zapisane jako atrybuty - Atrybut typu liczba Ilość dni pobytu dodany pracownikowi - Atrybut typu liczba Stawka Rosja dodany pracownikowi - Atrybut typu liczba Premia Rosja dodany pracownikowi - Atrybut typu liczba Dodatek brygadzistowski dodany pracownikowi - CzasPracaGodz() czas przepracowany w godzinach w danym okresie - Warunek(wyraŜenie, wartość1, wartość2) funkcja warunkowa, która zwraca wartość1, jeŝeli wyraŝenie jest prawdziwe, lub wartość2, jeśli wyraŝenie jest fałszywe. - Wskaźniki: Rozliczanie wypłat pracowników oddelegowanych (dostępne w module Płace i Kadry Plus) 10

11 - Minimalny ZUS wartość (przeciętne wynagrodzenie w 2008 r.) - Kurs USD wartość Dieta Rosja USD wartość diety dla Rosji 50 USD - Dni kalendarzowe wartość 31 - Wzorce Płacowe Krok 1 Uzupełnienie listy atrybutów pracownika w kadrach na zestawieniu czasu pracy, z uwzględnieniem strefy czasu pracy - Atrybut Ilość dni pobytu wartość 31 - Atrybut Stawka Rosja wartość 4 USD - Atrybut Premia Rosja wartość 608 USD - Atrybut Dodatek brygadzistowski wartość 168,21 USD Krok 2 Odnotowanie na kalendarzu pracownika obecności, z uwzględnieniem strefy czasu pracy Norwegia: - strefa Rosja uwzględniana przy liczeniu czasu pracy, wynagrodzenie zasadnicze 0.00% - wymiar i czas przepracowany h (strefa: czas przepracowany w Rosji RO ) Krok 3 Konfiguracja składników wynagrodzenia oraz wzorców płacowych wykorzystywanych w typach wypłat - Premia Rosja Wartość premii za pobyt w Rosji w PLN (100%): 152 h x 4 USD x 2,65 = 1 611,20 zł Premia Rosja dodatek, algorytm 12, wpływa na kwotę do wypłaty, stanowi koszt pracodawcy, składnik przyrównywany do najniŝszego wynagrodzenia, priorytet naliczania 203. AtrybutLiczba("Premia Rosja")*Konfig("Płace/Wskaźniki/Kurs USD", Okres.Do) - Dodatek brygadzistowski Rozliczanie wypłat pracowników oddelegowanych (dostępne w module Płace i Kadry Plus) 11

12 Wartość dodatku brygadzistowskiego w PLN: 168,21 USD x 2,65 = 445,76 zł Dodatek brygadzistowski dodatek, algorytm 12, wpływa na kwotę do wypłaty, stanowi koszt pracodawcy, składnik przyrównywany do najniŝszego wynagrodzenia, priorytet naliczania 203. AtrybutLiczba("Dodatek brygadzistowski")*konfig("płace/wskaźniki/kurs USD", Okres.Do) - Wynagrodzenie Rosja Wynagrodzenie pracownika za godziny przepracowane w Rosji w PLN (uwzględnia premię i dodatek brygadzistowski): (152 h x 4 USD USD + 168,31 USD) x 2,65 = 3 668,42 zł Wynagrodzenie Rosja dodatek, algorytm 12, wpływa na kwotę do wypłaty, stanowi koszt pracodawcy, składnik przyrównywany do minimalnej, priorytet naliczania 202. (AtrybutLiczba("Wynagrodzenie w walucie")+atrybutliczba("premia Rosja"))*(Konfig("Płace/Wskaźniki/Kurs USD", Okres.Do)) - Dieta Rosja bez ZUS Wartość diet za dni pobytu w Rosji w PLN: 50 USD x 2,6500 x 31 dni = 4 107,50 zł Dieta Rosja bez ZUS potrącenie, algorytm 12, priorytet naliczania 200, typ wypłaty będący wskaźnikiem. (((Konfig("Płace/Wskaźniki/Dieta Rosja USD", Okres.Do))*(Konfig("Płace/Wskaźniki/Kurs USD", Okres.Do))*AtrybutLiczba("Ilość dni pobytu"))) - Dieta Rosja bez PIT Wartość diet obniŝająca podstawę opodatkowania: (50 USD x zł x 31 dni) x 30% = 1232,25 zł Dieta Rosja bez PIT potrącenie, algorytm 12, priorytet naliczania 201, typ wypłaty będący wskaźnikiem. ((Konfig("Płace/Wskaźniki/Dieta Rosja USD", Okres.Do))*(Konfig("Płace/Wskaźniki/Kurs USD", Okres.Do))*(AtrybutLiczba("Ilość dni pobytu")))*0.3 - Dieta Rosja (wybrany rodzaj składników wypłaty: Dieta Rosja bez ZUS, wybrany rodzaj wartości: Wartość). - Dieta wolna od podatku (wybrany rodzaj składników wypłaty: Dieta Rosja bez PIT, wybrany rodzaj wartości: Wartość). Rozliczanie wypłat pracowników oddelegowanych (dostępne w module Płace i Kadry Plus) 12

13 - Wynagrodzenie Rosja/godz (wybrany rodzaj składników wypłaty: Wynagrodzenie Rosja/godz, wybrany rodzaj wartości: Wartość). - Wynagrodzenie Rosja ZUSa/godz 1 Składnik sprawdzający, czy podstawa ZUS nie jest mniejsza niŝ przeciętne wynagrodzenie (2843,00 zł). W rezultacie, jeŝeli kwota jest większa niŝ wskaźnik Minimalny ZUS to składnik przyjmuje sumę wzorców płacowych (Wynagrodzenia Rosja/godz i Dieta Rosja). W przeciwnym przypadku sprawdzany jest kolejny warunek, czy suma wzorców: Wynagrodzenia Rosja/godz i Dieta wolna od podatku (uwaga: Dieta wolna od podatku jest potrąceniem zatem w rzeczywistości róŝnica tych wzorców) jest mniejsza od 2843,00 zł. JeŜeli spełniony jest to ta kwota przyjmowana jest do opodatkowania i ozusowania, w przeciwnym przypadku kwota 2843,00 zł. Wynagrodzenie Rosja ZUSa dodatek, algorytm 12, opodatkowany, standardowe koszty uzyskania, oskładkowany, okres wypłaty: kaŝda, priorytet naliczania 204. Warunek((SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Wynagrodzenie Rosja/godz')+SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Dieta Rosja'))>(Konfig("Płace/Wskaźniki/Minimalny ZUS", Okres.Do)), (SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Wynagrodzenie Rosja/godz')+SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Dieta Rosja')), (Warunek((SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Wynagrodzenie Rosja/godz')+SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Dieta wolna od podatku'))<konfig("płace/wskaźniki/minimalny ZUS", Okres.Do), (SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Wynagrodzenie Rosja/godz')+SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Dieta wolna od podatku')), Konfig("Płace/Wskaźniki/Minimalny ZUS", Okres.Do)))) - Wynagrodzenie Rosja (ZUS PIT)/godz (wybrany rodzaj składników wypłaty: Wynagrodzenie Rosja ZUSa/godz, wybrany rodzaj wartości: Wartość). - Kwota do ZUS Rosja Składnik Wynagrodzenie Rosja ZUSa/godz 1 określa kwotę do ZUS i do opodatkowania, jednakŝe w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek - suma wzorców: Wynagrodzenia Rosja/godz i Dieta wolna od podatku mniejsza od 2843,00 zł to do opodatkowania i ozusowania zostaje przyjęta ta róŝnica. Zostaje, zatem jeszcze kwota do ozusowania, która jednak jest wolna od podatku. Kwotę tą wylicza poniŝszy składnik. Kwota do ZUS Rosja dodatek, algorytm 12, opodatkowany (uwaga: aby zostały naliczone poprawne wartości musi zostać ustawiony jako opodatkowany kolejny składnik niweluje opodatkowanie tego składnika), standardowe koszty uzyskania, oskładkowany, okres wypłaty: kaŝda, priorytet naliczania 280. Warunek((SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Wynagrodzenie Rosja/godz')+SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Dieta wolna od podatku'))<konfig("płace/wskaźniki/minimalny ZUS", Okres.Do), Konfig("Płace/Wskaźniki/Minimalny ZUS", Okres.Do)-(SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Wynagrodzenie Rosja/godz')+SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Dieta wolna od podatku')), 0) Rozliczanie wypłat pracowników oddelegowanych (dostępne w module Płace i Kadry Plus) 13

14 - Kwota do ZUS Rosja2 Składnik niezbędny do wyliczenia z Kwota do ZUS Rosja (patrz uwaga przy opodatkowany). Kwota do ZUS Rosja2 potrącenie, algorytm 12, opodatkowany, standardowe koszty uzyskania, okres wypłaty: kaŝda, priorytet naliczania 281. Warunek((SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Wynagrodzenie Rosja/godz')+SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Dieta wolna od podatku'))<konfig("płace/wskaźniki/minimalny ZUS", Okres.Do), Konfig("Płace/Wskaźniki/Minimalny ZUS", Okres.Do)-(SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Wynagrodzenie Rosja/godz')+SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x , 'Dieta wolna od podatku')), 0) Krok 3 Naliczenie wynagrodzenia Wynagrodzenie za pracę w Rosji (praca podstawowa + premia + dodatek brygadzistowski): (608 USD USD +168,21 USD) x 2,65 zł = 3 668,16 zł Wartość diet za dni pobytu w Rosji: 50 USD x 2,65 zł x 31 dni = 4 107,50 zł Wartość diet obniŝająca podstawę opodatkowania: 4 107,50 zł x 30% = 1 232,25 zł (kwota wolna od podatku netto do wypłaty) Polskie przepisy pozwalają na obniŝenie podstawy wymiaru składki. Od wynagrodzenia odejmuje się równowartość diety za kaŝdy dzień pobytu za granicą. Otrzymana kwotę przeliczoną na złote naleŝy porównać z przeciętnym wynagrodzeniem, bo podstawa opłacania składek za delegowanego pracownika nie moŝe być niŝsza od tej kwoty (w 2008 roku wynosi ono 2843 zł). Podstawa składki emerytalno-rentowej, chorobowej, wypadkowej: 3 668,16 zł 4 107,50 zł = - 439,34 zł (< 2 843,00 zł przyjmujemy, więc 2 843,00 zł). NaleŜy zwrócić uwagę, iŝ kwota wynagrodzenia pomniejszona o kwotę wolną z podatku (3 668,16 zł 1 232,25 zł = 2 435,90 zł)jest mniejsza od 2843 zł. Zatem jako podstawę składek ZUS naleŝy przyjąć 2843,00 zł, natomiast wolna od podatku jest róŝnica tych kwot (2843, ,90= 407,10 zł). Składki ZUS płacone przez pracownika: 2 843,00 zł x 13,71% = 389,78 zł Podstawa składki zdrowotnej: 2 843,00 zł 389,78 zł = 2 453,22 zł Składka zdrowotna: 190,12 zł (7,75%); 220,79 zł (9%) Podstawa opodatkowania: 2 435,22 407,10 = 2 046,12 zł Podstawa opodatkowania pomniejszona o koszty uzyskania przychodu: Rozliczanie wypłat pracowników oddelegowanych (dostępne w module Płace i Kadry Plus) 14

15 2 046,12 zł 139,06 = 1 907,07 (po zaokrągleniu 1 907,00 zł) Podatek z uwzględnieniem ulgi podatkowej: (1 907,00 x 19%) 48,90 = 313,43 zł Zaliczka podatku do US: 313,43 190,12 = 123,31 (po zaokrągleniu 123,00) Netto do wypłaty (z kwoty 2 843,00): 2 046,12 123,00 220,79 = 1 702,33 zł Do wypłaty łącznie: 1 232, ,33 = 2 934,58 zł Rozliczanie wypłat pracowników oddelegowanych (dostępne w module Płace i Kadry Plus) 15

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Kontrola wysokości potrąceń (moduł Płace i Kadry Plus)

Kontrola wysokości potrąceń (moduł Płace i Kadry Plus) Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 17.00 Kontrola wysokości potrąceń (moduł Płace i Kadry Plus) Copyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. WPROWADZENIE... 3 2. DEFINIOWANIE OGRANICZEŃ W KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości.

Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości. Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości. W grudniu 2007 r. pracownik otrzyma bon towarowy o wartości 700,00

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc.

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc. Zadania 7) Przekroczenie progu podatkowego miesięczne wynagrodzenie wg umowy: 14 000zł brutto,, próg podatkowy - 85 528,00zł, limit podstawy składek emerytalno-rentowych - 118 770zł. Określ miesiąc przekroczenia

Bardziej szczegółowo

Kontrola wysokości potrąceń (moduł Płace i Kadry Plus)

Kontrola wysokości potrąceń (moduł Płace i Kadry Plus) Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Kontrola wysokości potrąceń (moduł Płace i Kadry Plus) Copyright 2012 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. WPROWADZENIE... 3 2. DEFINIOWANIE OGRANICZEŃ W KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn r. w programie CDN OPT!MA. Copyright 2008 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn r. w programie CDN OPT!MA. Copyright 2008 COMARCH SA Biuletyn techniczny Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN OPT!MA. Copyright 2008 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.06.2008 r. orzekł: Art. 41

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę

Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę Andrzej Załęski, Anzasoft Abstrakt W poradniku opisano rozliczenia z ZUS i urzędem skarbowym, dokonywane przez pracodawcę za pracowników oddelegowanych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Średnia do urlopu liczona wg daty wypłaty w module CDN OPT!MA Płace i Kadry Plus CDN OPT!MA Copyright 2008 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Średnia do urlopu liczona wg daty wypłaty w module CDN OPT!MA Płace i Kadry Plus CDN OPT!MA Copyright 2008 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 15.0. Średnia do urlopu liczona wg daty wypłaty w module CDN OPT!MA Płace i Kadry Plus Copyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 UWAGI OGÓLNE... 3

Bardziej szczegółowo

Dodatki okresowe w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

Dodatki okresowe w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych Dodatki okresowe w podstawie wymiaru świadczeń Strona 1 z 18 Spis treści 1. Dodatki okresowe w podstawie zasiłków...3 2. Konfiguracja...3 2.2 Premia roczna...3 2.3 Premia kwartalna...5 3. Premia roczna

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa: 2.375,40 zł do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. 60%od kwoty 3.959,00 zł

I. Podstawa: 2.375,40 zł do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. 60%od kwoty 3.959,00 zł PRZYKŁADY - dla osób prowadzących działalność i współpracujących od IV-XII/2015 przykł. 1 - dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą od IV-XII/2015 przykł. 2 - wynagrodzenia dla uczniów za IV-V/2015

Bardziej szczegółowo

Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus

Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus Biuletyn techniczny Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus Copyright 2008 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat - przykłady. Comarch OPT!MA 17.0. Copyright 2009 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat - przykłady. Comarch OPT!MA 17.0. Copyright 2009 COMARCH SA Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 17.0 Korygowanie wypłat - przykłady Copyright 2009 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 WPROWADZENIE... 3 2 KORYGOWANIE WYPŁAT... 4 2.1 ANULOWANIE WYPŁATY...4 2.2

Bardziej szczegółowo

Wersja 16.00b programu Płace

Wersja 16.00b programu Płace Wersja 16.00b programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Kwota rocznego ograniczenia składek emerytalno

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

Kontrola wysokości potrąceń. Moduł: Płace i Kadry Plus

Kontrola wysokości potrąceń. Moduł: Płace i Kadry Plus Kontrola wysokości potrąceń Moduł: Płace i Kadry Plus Data ostatniej aktualizacji: 30.01.2014 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem

Bardziej szczegółowo

Wersja 12.00a programu Płace i Kadry C/S

Wersja 12.00a programu Płace i Kadry C/S Wersja 12.00a programu Płace i Kadry C/S Uwaga: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej, automatycznej KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech PRZYKŁADY Przykład 1 Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana

Bardziej szczegółowo

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana była za granicą) Jan

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 1. W menu Administracja-Parametry systemu na zakładce płace rozpocząć nowy rok podatkowy 2009

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy, dwa dni opieki nad dzieckiem i dofinansowanie do wypoczynku

Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy, dwa dni opieki nad dzieckiem i dofinansowanie do wypoczynku Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy, dwa dni opieki nad dzieckiem i dofinansowanie do wypoczynku PROBLEM - W styczniu 2013 roku córka naszej pracownicy ukończy 14 lat. Czy zatrudniona musi w tym miesiącu

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia

Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia www.snp.infor.pl SpoSób na płace nr 10(49) TeMaT MIeSIĄca Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia Ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek

Bardziej szczegółowo

Wersja 15.00a programu Płace

Wersja 15.00a programu Płace Wersja 15.00a programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Stałe podatkowe w 2008 roku Na 2008 rok wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę Wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia z uwzględnieniem zmian kadrowopłacowych obowiązujących w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z:

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z: Pracownicy oddelegowani do pracy na budowie (placu montażu) na terytorium innego kraju niż państwo j Jakie są zasady dokonywania rozliczeń osób świadczących pracę na terytorium RP w przypadku, gdy powstał

Bardziej szczegółowo

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE SYSTEM TOP9000 umożliwia kompletną ewidencję kadrową, płacową jak również planowania czasu pracy pracowników. W skład systemu wchodzą następujące moduły: Kadrowy,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładów - Rachunkowość Bilans (aktywa, pasywa) Konto księgowe, Plan kont Operacje gospodarcze, Rachunek zysków i strat Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie. 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej

Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie. 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej 1 Bydgoszcz, dnia 12.01.2009r. Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie KOMUNIKAT NR 1/2009 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej za miesiąc styczeń, luty 2009r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego Autor: Marta Nowakowicz-Jankowia, ekspert ds. płac Potrąceń z wynagrodzenia dokonuje się po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki

Bardziej szczegółowo

PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA.

PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. Płace (PL) wersja 14.00a UWAGA! PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej,

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA.

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Copyright 2012 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.06.2008

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy 2. Nieodpłatne świadczenia i świadczenia w naturze 3. W którym momencie powstaje przychód?

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Sprawdzenie, którym pracownikom przysługuje nagroda jubileuszowa

Płace Optivum. Sprawdzenie, którym pracownikom przysługuje nagroda jubileuszowa Płace Optivum Jak naliczyć pracownikowi administracji i obsługi przysługującą mu nagrodę jubileuszową? Nagrodę jubileuszową pracownika administracji i obsługi nalicza się według zasad określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE (WERSJA 1.0) ANNA SOŁTYS Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: place@enova.pl

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Stan prawny na dzień 31.12.2010 r.

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Stan prawny na dzień 31.12.2010 r. IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych Stan prawny na dzień 31.12.2010 r. SPIS TREŚCI: I. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej osiąganych za granicą przez osoby mieszkające

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 578116 Temat: Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 4-19 Luty Katowice,

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE Małgorzata Sokół-Kreczko BIAŁYSTOK 2010 UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Umowy międzynarodowe jako element porządku prawnego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Ewidencja zajęcia komorniczego w pracowniku... 2 Naliczenie przykładowej

Bardziej szczegółowo

Wersja 5.01a programu Płace Plus

Wersja 5.01a programu Płace Plus Wersja 5.01a programu Płace Plus UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.00a programu Płace Plus

Wersja 2.00a programu Płace Plus Wersja 2.00a programu Płace Plus Uwaga: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej, automatycznej KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat. Comarch OPT!MA 2012. Copyright 2012 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat. Comarch OPT!MA 2012. Copyright 2012 COMARCH SA Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Korygowanie wypłat Copyright 2012 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2 1 WPROWADZENIE...3 2 KORYGOWANIE WYPŁAT...4 2.1 ANULOWANIE WYPŁATY...4 2.2 ANULOWANIE NIEOBECNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8775 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 90,82

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 153115 Temat: Kadry i płace w praktyce 12-15 Lipiec Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel, Kod szkolenia: 153115 Koszt szkolenia: 2550.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

SYMFONIA Kadry i Płace Forte wersja 2008. Nowości w wersji 2008

SYMFONIA Kadry i Płace Forte wersja 2008. Nowości w wersji 2008 SYMFONIA Kadry i Płace Forte wersja 2008 Nowości w wersji 2008 1. Zastosowano słowniki z jednolitej bazy Symfonia.Common w miejsce dotychczasowych słowników w programie. Okienka do definiowania słowników

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Kadry i Płace To kompletny i zintegrowany system usprawniający codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach,

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa Spis treści Wykaz skrótów...8 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r...12 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r....12 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych...22 1.3 Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota W pkt 2_(10) naleŝy wpisać kwotę zgodną z pkt 10_ wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak w programie naliczana jest składka na NFZ od kilku umów pracownika? Ustalenie sposobu naliczania składki na NFZ

Płace Optivum. Jak w programie naliczana jest składka na NFZ od kilku umów pracownika? Ustalenie sposobu naliczania składki na NFZ Płace Optivum Jak w programie naliczana jest składka na NFZ od kilku umów pracownika? Program Płace Optivum został wzbogacony o parametr umożliwiający pobieranie składki na ubezpieczenie zdrowotne (składkę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów

Spis treści. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r. 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r. 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych 1.3 Ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

Płaca Brutto i Netto. Czyli gdzie się podziały moje pieniądze!!!? Danuta Stachula 22.10.2011 Kraśnik

Płaca Brutto i Netto. Czyli gdzie się podziały moje pieniądze!!!? Danuta Stachula 22.10.2011 Kraśnik Płaca Brutto i Netto Czyli gdzie się podziały moje pieniądze!!!? Danuta Stachula 22.10.2011 Kraśnik Wynagrodzenie Uwielbiamy ten moment każdego miesiąca, kiedy na naszym koncie pojawia się wypłata Jednak

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych

Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych Niniejsza broszura zawiera jedynie omówienie ogólnych zasad związanych z rozliczaniem dochodów uzyskanych za granicą.

Bardziej szczegółowo

Wersja 15.00b programu Płace i Kadry C/S

Wersja 15.00b programu Płace i Kadry C/S Wersja 15.00b programu Płace i Kadry C/S UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak naliczyć pracownikowi administracji i obsługi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Płace Optivum. Jak naliczyć pracownikowi administracji i obsługi ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Płace Optivum Jak naliczyć pracownikowi administracji i obsługi ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Ekwiwalent za urlop ustala się na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ SKŁADKI, ZALICZKA NA PODATEK, WYNAGRODZENIE NETTO

UMOWA O PRACĘ SKŁADKI, ZALICZKA NA PODATEK, WYNAGRODZENIE NETTO UMOWA O PRACĘ SKŁADKI, ZALICZKA NA PODATEK, WYNAGRODZENIE NETTO Spis treści I. Koszty wynagrodzenia pracownika... 2 1) Składniki wynagrodzenia brutto... 2 2) Składki finansowane przez pracodawcę... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie i ewidencja czasu pracy w modułach płacowych

Rozliczanie i ewidencja czasu pracy w modułach płacowych Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 17.0 Rozliczanie i ewidencja czasu pracy w modułach płacowych Copyright 2010 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI...2 2 WSTĘP...3 3 WYMIAR CZASU PRACY...3 3.1 POJĘCIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 47/ 2008

Zarządzenie Nr 47/ 2008 Zarządzenie Nr 47/ 2008 z dnia 28 lipca 2008 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Program Płace Optivum potrafi na podstawie zgromadzonych danych wyliczyć nagrodę jubileuszową nauczyciela.

Płace Optivum. Program Płace Optivum potrafi na podstawie zgromadzonych danych wyliczyć nagrodę jubileuszową nauczyciela. Płace Optivum Jak naliczyć nauczycielowi przysługującą mu nagrodę jubileuszową? Nagrodę jubileuszową nauczyciela nalicza się według zasad określonych w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu MENiS z

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU O WYNAGRODZENIU jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) na podstawie umowy (adres zakładu pracy) (rodzaj umowy) na czas na stanowisku. i za ubiegły miesiąc tj.. (słownie miesiąc / rok) otrzymałam/em

Bardziej szczegółowo

W ramach 7 Programu Ramowego

W ramach 7 Programu Ramowego Załącznik do Uchwały KRPUT 8/2008/2012 w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkół wyŝszych, w ramach projektów finansowanych z Unii Europejskiej W ramach 7 Programu Ramowego powierzenie aneksem/porozumieniem

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

RAKS 2000 KADRY I PŁACE ALGORYTM NALICZANIA WYNAGRODZENIA ZA URLOP WYPOCZYNKOWY. 1 Składniki stałe. 2 Składniki zmienne

RAKS 2000 KADRY I PŁACE ALGORYTM NALICZANIA WYNAGRODZENIA ZA URLOP WYPOCZYNKOWY. 1 Składniki stałe. 2 Składniki zmienne RAKS 2000 KADRY I PŁACE ALGORYTM NALICZANIA WYNAGRODZENIA ZA URLOP WYPOCZYNKOWY (Obowiązuje od wersji 2.58) Wynagrodzenie za urlop będzie złożone z 2 części. Jedną z nich obliczamy na podstawie składników

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH FUNKCJE KALKULATORA "Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych" jest zaawansowanym kalkulatorem płacowym, którego celem jest wyliczenia wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Symfonia Kadry I Płace 1 / 9 Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Konwersję firmy do kolejnej wersji w programie Symfonia Kadry i Płace należy przeprowadzać po zamknięciu wszystkich

Bardziej szczegółowo

(aktualizacja 17 październik 2012)

(aktualizacja 17 październik 2012) Konfigurowanie typowych składników wynagrodzenia - premia miesięczna, premia uznaniowa, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, wynagrodzenie godzinowe, ekwiwalent za pranie (aktualizacja 17 październik 2012)

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku.

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Teksty umów międzynarodowych http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741 Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Wyliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, w razie choroby i macierzyństwa, wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych Warsztaty praktyczne

Wyliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, w razie choroby i macierzyństwa, wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych Warsztaty praktyczne Wyliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, w razie choroby i macierzyństwa, wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych Warsztaty praktyczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/21/7633/24232 Cena netto

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3 (odpowiedź 1)

Pytanie 3 (odpowiedź 1) Zestaw I Pytanie 1 W przypadku delegowania pracowników do pracy najemnej w państwie członkowskim UE/EOG naleŝy uwzględnić przepisy obowiązujące w Polsce, ale przede wszystkim przepisy wspólnotowe, czyli:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Symfonia Kadry I Płace 1 / 9 Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników, którzy osiągnęli wiek

Bardziej szczegółowo

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego.

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Opis i cel szkolenia: Jest to szkolenie polecane osobom rozpoczynającym

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy?

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy? DIETY W TRANSPORCIE DROGOWYM Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Program Płace VULCAN potrafi na podstawie zgromadzonych danych wyliczyć nagrodę jubileuszową nauczyciela.

Program Płace VULCAN potrafi na podstawie zgromadzonych danych wyliczyć nagrodę jubileuszową nauczyciela. Płace VULCAN Jak naliczyć nauczycielowi przysługującą mu nagrodę jubileuszową? Nagrodę jubileuszową nauczyciela nalicza się według zasad określonych w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu MENiS z 30

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie urlopowe MADAR

Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie urlopowe MADAR Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie urlopowe MADAR www.madar.com.pl Zabrze, 2013 Spis treści 1 Zasiłek chorobowy 3 1.1 Podstawa wymiaru zasiłku........................... 3 1.2 Przepisy prawne.................................

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5).

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Zestawy PIT na rok 2017 W związku z brakiem publikacji przez

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat przykłady

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat przykłady Biuletyn techniczny Korygowanie wypłat przykłady Data ostatniej aktualizacji: 19.09.2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 KORYGOWANIE WYPŁAT... 3 2.1 ANULOWANIE WYPŁATY... 3 2.2 ANULOWANIE NIEOBECNOŚCI

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

Płaca brutto a płaca netto. Danuta Stachula PROFESJON@LNY TRENER

Płaca brutto a płaca netto. Danuta Stachula PROFESJON@LNY TRENER Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Danuta Stachula Płaca brutto a płaca netto PROFESJON@LNY TRENER Danuta Stachula Danuta Stachula nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia nauczycieli 2014

Wynagrodzenia nauczycieli 2014 Katarzyna Cisowska-Mleczek, Agnieszka Jacewicz Agata Klimek, Stanisława Szlachta Wynagrodzenia nauczycieli 2014 naliczanie i dokumentowanie rozliczenia podatkowe i ZUS ewidencja ksiêgowa i klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Czy mogę wpłynąć na wysokość mojego dochodu?

Czy mogę wpłynąć na wysokość mojego dochodu? Czy mogę wpłynąć na wysokość mojego dochodu? Źródła dochodów Pieniądze nie zaspokajają naszych potrzeb, ale dobra, które za nie możemy kupić. Źródłami dochodów są: dochody z pracy najemnej /np. praca na

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016.a 2 Opieka nad dzieckiem w godzinach 2 Uwagi do konwersji 4 Definicje zdarzeń 5 Definicje akcji 5 Kalendarz firmy na rok 2016 5 Wartości danych kadrowych

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.3.1

System CDN OPT!MA v. 13.3.1 System CDN OPT!MA v. 13.3.1 Ulotka v. 13.3.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

V. Dokumentacja umów cywilnoprawnych

V. Dokumentacja umów cywilnoprawnych V. Dokumentacja umów cywilnoprawnych Często obok stosunku pracy zawierane są również inne umowy o charakterze cywilnoprawnym, np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Do tej kategorii umów zalicza się także

Bardziej szczegółowo