PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN TOM XIV, ZESZYT 4 PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania Redakcja Jan D. Antoszkiewicz Andrzej Marjański Łódź 2013

2 Całkowity koszt wydania Zeszytu 4 sfinansowany ze środków Społecznej Akademii Nauk Zeszyt recenzowany Redaktor: Jan D. Antoszkiewicz, Andrzej Marjański Komputerowy skład tekstu, redakcja i korekta techniczna: Barbara Lebioda Projekt okładki: Marcin Szadkowski Copyright: Społeczna Akademia Nauk ISSN Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk e mail: tel , w Wersja papierowa wydania jest wersją podstawową Druk i oprawa: Mazowieckie Centrum Poligrafii, ul. Duża 1, Marki tel

3 Spis treści Wstęp... 5 I. Przedsiębiorczość menedżera i innowatora w zarządzaniu organizacją Renata Rasińska, Kształcenie menedżerów dla podmiotów leczniczych... 9 Dorota Nawrat, Kształtowanie kompetencji innowacyjnych w świetle badań biografii menedżerów Mariola Świderska, Pracownik socjalny jako przedsiębiorczy lider i animator społeczny Nina Stępnicka, Paulina Wiączek, Kobieta menedżer Margaret Cushing Whitman i jej rola w rozwoju największego na świecie serwisu aukcji internetowych ebay.com...55 Małgorzata Oziębło, Menedżer integracji w procesach fuzji i przejęć w Polsce Joanna Łuczak, Justyna Trippner Hrabi, Wybrane determinanty pracy zespołów w organizacjach publicznych Katarzyna Łukasik, Akceptacja kultury organizacyjnej przez pracowników organizacji świadczącej usługi logistyczne Tomasz Hański, Techniki zarządzania oraz style przywódcze stosowane w kulturach organizacyjnych Europy Wschodniej na tle uwarunkowań społecznych oraz aspektów historycznych II. Kreowanie i wspieranie przedsiębiorczości Krystyna Leszczewska, Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie województwa podlaskiego Aleksandra Bik, Przedsiębiorczość w obsłudze klienta na rynku B2B jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym Piotr Kinas, Przedsiębiorczość w warunkach współczesnej gospodarki światowej Alina Szepelska, Charakterystyka samozatrudnienia i innych wybranych mierników potencjału przedsiębiorczego województwa podlaskiego

4 4 Spis treści Katarzyna Białas, Małgorzata Krajewska Nieckarz, Nowoczesne systemy i aplikacje IT wspierające zarządzanie przedsiębiorczą organizacją Jadwiga Kaczmarska Krawczak, Informatyzacja w procesach restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia Sylwia Wojciechowska Filipek, Praca zdalna nowe możliwości, nowe wyzwania Jan K. Solarz, Bank promocyjny III. Nowoczesne metody zarządzania w przedsiębiorczej organizacji Muzahim Al Noorachi, Niektóre strategie determinujące satysfakcję klienta Joanna Sadkowska, Problemy wzrostu innowacyjności podmiotów gospodarczych przedsiębiorstwa województwa pomorskiego na tle innych województw w Polsce Magdalena Rybicka, Rozwój poprzez innowacje w Służbie Celnej celem poprawy jakości obsługi przedsiębiorców Ewa Dębicka, Znaczenie systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji w instytutach badawczych Piotr Lenik, Zastosowanie metody SERVQUAL w doskonaleniu usług publicznych na przykładzie służby zdrowia Grażyna Budzińska, Małgorzata Klimka, Pozytywna perspektywa w zarządzaniu zmianą. Podejście afirmujące i coaching rozwiązań Ewa Gołębiowska, Strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy w banku Michał Chmielecki, Employer branding jako nowoczesne narzędzie zarządzania wyniki badań własnych Katarzyna Olejniczak, Wpływ ekonomicznego aspektu CSR na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego

5 Wstęp Przed praktyką zarządzania i teorią nauk o zarządzaniu kluczowym wyzwaniem jest koncepcja rozwoju przedsiębiorczej organizacji. Rozwój organizacji staje się jednym ze strategicznych obszarów najczęściej łączonych w koncepcją przedsiębiorczości i innowacyjności. Menedżerowie zarządzający przedsiębiorstwami w każdym czasie powinni rozwijać postawy przedsiębiorcze oraz myśleć o innowacyjności. Tworzenie nowych produktów czy też budowanie klimatu, który sprzyjałby tworzeniu nowych rozwiązań jest szczególnie potrzebne w trudnych warunkach rynkowych, jakie stwarza dekoniunktura lub kryzys. W dynamicznie zmieniających się warunkach trzeba bardziej myśleć o tym, co będzie w przyszłości niż skupiać się na obecnej sytuacji. Umiejętność stałego tworzenia innowacji przez przedsiębiorstwa i innego rodzaju organizacje staje się jednym z kluczowych czynników decydujących o przetrwaniu na rynku. Przygotowanie organizacji do tego typu działań wymaga olbrzymiej pracy ze strony menedżerów. To oni w głównej mierze tworzą potencjał przedsiębiorczy stanowiący o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Trzeba podkreślić, że przedsiębiorczość nie jest pojedynczym aktem działania, lecz złożonym procesem, w wyniku którego zostaje uruchomione, a następnie rozwijane przedsięwzięcie przyjmujące rożne formy organizacyjne. Należy także zwrócić uwagę, że przedsiębiorczość jest procesem, którego powstanie i rozwój zależą od wielu różnych czynników. Rezultat działań przedsiębiorczych zależy od splotu rozmaitych uwarunkowań, zależnych zarówno od wewnętrznych predyspozycji konkretnych osób podejmujących przedsięwzięcie, jak i od warunków zewnętrznych, w których organizacja działa. Prezentowany w zeszycie 4 tomu XIV zbiór artykułów porusza wybrane zagadnienia przedsiębiorczości i innowacyjności zarówno w perspektywie teoretycznej, jak i praktyki działania przedsiębiorstw i innych typów organizacji. Zawartość zeszytu została podzielona na trzy części. W pierwszej z nich znalazły się artykuły, w których przedstawiono problematykę roli zadań przedsiębiorczości menedżera i innowatora oraz kształtowania kompetencji innowacyjnych w zarządzaniu organizacją. Podjęto zagadnienia kształcenia menedżerów dla sektora ochrony zdrowia oraz roli pracowników socjalnych jako przedsiębiorczych liderów i animatorów. Przedstawiono także uwarunkowania pracy

6 6 zespołów pracowniczych w organizacjach międzynarodowych oraz znaczenie akceptacji kultury organizacyjnej przez pracowników. Odniesiono się także do uwarunkowań stosowania technik zarządzania i stylów przywództwa w aspekcie czynników, jakie posiadają kultury organizacyjne organizacji w krajach Europy Wschodniej. W części drugiej zwrócono uwagę zróżnicowane aspekty kreowania i wspierania przedsiębiorczości. Omówiono szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej oraz możliwości wykorzystania przedsiębiorczości jako czynnika przewagi konkurencyjnej w procesach obsługi klienta na rynku globalnym. Zwrócono uwagę na specyfikę przedsiębiorczości w warunkach współczesnej gospodarki światowej. Przedstawiono tendencje związane z samo zatrudnieniem i wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych w procesach zarządzania oraz restrukturyzacji organizacji. Ukazano ponadto możliwości jakie daje wykorzystanie pracy zdalnej we współczesnej organizacji oraz aspekty kooperacji międzynarodowej jak czynnika internacjonalizacji. Ostatnia, trzecia część tomu, dotyczy implementacji nowoczesnych metod zarządzania w przedsiębiorczej organizacji. w pierwszej kolejności zaprezentowano wybrane strategie determinujące satysfakcję klienta oraz możliwości rozwoju poprze wykorzystanie innowacji podmiotów publicznych. Następnie określono znaczenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w instytutach badawczych i możliwości doskonalenia usług w służbie zdrowia. Kolejno wskazano na problematykę zarządzania zmianą oraz budowę strategii banku w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Tom kończą wyniki badań zastosowania marki pracodawcy jako nowoczesnego narzędzia zarządzania oraz analizę wpływu społecznej odpowiedzialności biznesu na kreowanie przewagi konkurencyjnej. Choć zebrane w tomie prace stanowią jedynie wycinek prowadzonych w ostatnich latach badań związanych z przedsiębiorczością organizacji i menedżerów, to wydaje się, że w istotny sposób pogłębiają one zwiedzę z zakresu podejmowanej tematyki oraz sygnalizują obszary i kierunki nowych badań. Mamy nadzieję, iż prezentowane opracowanie będzie stanowić istotne źródło inspiracji oraz refleksji dla badaczy poszukujących optymalnych rozwiązań w sferze organizacji, zarządzania i implementacji strategii przedsiębiorczej organizacji. Jan D. Antoszkiewicz Andrzej Marjański

7 Przedsiębiorczość menedżera i innowatora w zarządzaniu organizacją

8

9 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i ZARZĄDZANIE Wydawnictwo SAN ISSN Tom XIV Zeszyt ss Renata Rasińska Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kształcenie menedżerów dla podmiotów leczniczych Training managers for treatment entities Abstract: Modern competitive economy requires excellent skills from managers in order to achieve set budget goals and operational indexes, including the health care sector. Effective and efficient management, followed by operating treatment entities in developing economy, may be ensured by a well-educated manager who makes use of his knowledge to take right decisions. Therefore, education is a very important factor influencing success. The aim of the study is to review an educational offer and to present the opinion and the assessment of the future managers of treatment entities education. The research included a group of training health managers and the research tool was a survey, including questions on teaching present and future health care managers. Respondents opinions confirm that changes in the system of health care require from the managing staff their constant competence improvement. Both present and future managers are aware of the necessity to deepen their knowledge and providing the effectiveness of treatment entities operating makes it necessary to train present and future managerial staff. Key words: health care manager, constant training, educational offer. 1. Wprowadzenie Współczesna konkurencyjna gospodarka wymaga od zarządzających najwyższych umiejętności w celu osiągnięcia założonych celów budżetowych i wskaźników operacyjnych również w sektorze ochrony zdrowia. Rozwój technologii informatycznych oraz zwiększająca się konku

10 10 Renata Rasińska rencyjność stanowią czynniki wpływające na funkcjonowanie podmiotów leczniczych. Efektywne wykorzystanie zasobów oraz tworzenie nowych rozwiązań powoduje, że podmiot może istnieć i sprawnie funkcjonować w istniejących warunkach. Trwająca reforma systemu opieki zdrowotnej jest prowadzona bez przedstawienia wizji docelowego systemu co powoduje, że trudno jest zarządzającym zaplanować swoje działania. Umiejętne stosowanie narzędzi oraz metod i technik pozwala optymalnie kształtować rozwój podmiotów leczniczych oraz doskonalić ich efektywność a także jakość usług. Sprawne i skuteczne zarządzanie, a co za tym idzie funkcjonowanie podmiotów leczniczych w rozwijającej się gospodarce może być zapewnione przez wykształconego menedżera, który wykorzystuje posiadaną wiedzę do podejmowania odpowiednich decyzji. Edukacja na każdym szczeblu jest więc bardzo ważnym czynnikiem wpływających na osiąganie sukcesów. W obliczu zmieniających się warunków na rynku, niezbędne jest dostosowanie się do tych zmian poprzez odpowiednią edukację, wykształcenie i doskonalenie swoich umiejętności. Szeroka oferta szkolnictwa daje możliwości i sprawia, że kształcenie jest powszechne, dostępne i dostosowane do wymagań jednostek a także rynku. 2. Menedżer i jego zadania Rola menedżera we współczesnym podmiocie leczniczym jest praktycznie niezastąpiona [Rasińska i wsp. 2012, s ] ponieważ do niego należy realizacja wyznaczonych celów i od jego umiejętności zależy dalszy rozwój firmy. Nowa sytuacja w ochronie zdrowia, rozwój konkurencji, wymusza zmianę w sposobie zarządzania podmiotami leczniczymi. Aby sprostać oczekiwaniom odbiorców usług, przy ograniczonych środkach, menedżerowie wprowadzając koncepcje zarządzania marketingowego oraz stale podnosząc poziom oferowanych usług mogą usprawnić zarządzanie podmiotami leczniczymi. Menedżerowie według Penca [2008, s. 91] są osobami zatrudnionymi na stanowiskach kierowniczych różnych szczebli, uprawnionymi do kierowania ludźmi i zarządzania. Pełnią oni funkcje kierownicze i odpo

11 Kształcenie menedżerów dla podmiotów leczniczych 11 wiadają za ogół spraw związanych z zarządzaniem podległą sobie jednostką organizacyjną, w tym także za prace, których sami nie wykonują. Ich wiedza, umiejętności, sposoby reagowania i zachowania mają rozstrzygające znaczenie dla organizacji. Zdaniem Petera Druckera [1994, s. 368], każdy menedżer wykonuje pięć podstawowych operacji: ustala cele, organizuje, motywuje i informuje, dokonuje pomiaru oraz rozwija ludzi. Ustalanie celów pozwala na nadanie im efektywności a także umożliwia przekazanie odpowiednich informacji ludziom, od których zależy ich zrealizowanie. Organizacja to przede wszystkim analiza działań, decyzji i relacji oraz klasyfikacja pracy o dobór ludzi do odpowiednich zadań. Motywowanie i informowanie jako bardzo ważna część zarządzania może być realizowana poprzez odpowiednią politykę oraz system wzajemnego porozumiewania się. Kolejny element pracy menedżera czyli pomiar polega na ustaleniu przez menedżera mierników a także analizowaniu i ocenie wydajności. Ostatnie zadanie, które wykonuje menedżer związane jest z rozwojem ludzi. Natomiast zdaniem Rafała Kuca [2000, s ] praca menedżerów wiąże się z takimi działaniami jak: formułowanie strategii, planowanie, ustalanie zakresu, przedmiotu i metod kontroli, decydowanie o przebiegu procesów, organizowanie, kierowanie zachowaniami ludzkimi, kształtowanie potencjału społecznego oraz podejmowanie specyficznych decyzji. Każdy menedżer wykonuje różne czynności i spełnia różne funkcje w toku zarządzania [Penc 2008, s. 96]. Może to robić w różny sposób i osiągać sukces kierowniczy. Najważniejsze, by umiał patrzeć na organizację i jej problemy w sposób kompleksowy, perspektywiczny i szanował ludzi, którzy na ten sukces pracują. Zawsze powinien być skuteczny i mieć właściwe kompetencje zawodowe: cechy osobowości, wiedzę, zdolności i umiejętności, by doprowadzić do pomyślnego wykonania przyjętej misji wynikającej ze strategii i kultury firmy. Skuteczne zarządzanie potrzebuje skutecznych menedżerów, to znaczy posiadających pewne zdolności i nawyki użyteczne we własnej pracy [Penc 2008, s ]. Powinni oni umieć koncentrować czas i energię własną na sprawach najważniejszych a nie tylko na problemach wyma

12 12 Renata Rasińska gających rozwiązania. Od skutecznych menedżerów wymaga się, aby z racji swej pozycji i władzy podejmowali decyzje o istotnym wpływie na całą organizację, na jej osiągnięcia i wyniki, oraz przyszłą pozycję w otoczeniu. Do zapewniania firmie powodzenia w rozwiązywaniu bieżących problemów funkcjonowania i bezpiecznej przyszłości, menedżer potrzebuje oprócz wiedzy, wyobraźnię (nowy, odmienny sposób postrzegania i rozumienia). Cechy osobiste menedżera i jego kwalifikacje muszą być zgodne z wymaganiami i dążeniami danej firmy, a dzisiejsze formy, w tym również podmioty lecznicze, muszą radzić sobie samodzielnie ze złożonymi problemami ludzkimi, technicznymi, ekonomicznymi, społecznymi i ekologicznymi. Skuteczne rozwiązywanie tych problemów stawia warunek wysokiej kreatywności, a menedżerowie muszą mieć system wspólnych wartości i dążyć do osiągnięcia celów zgodnych z celami firmy i podporządkowania się tym celom. Od każdego menedżera oczekuje się wzorcowego wypełniania roli wynikającej z jego funkcji w przedsiębiorstwie, która musi być aktywna i twórcza. Menedżer musi dostosowywać się do sytuacji i zmiany ról, powinien umieć dawać sobie radę w różnych rolach i świadomie je sobie przyswajać. Nowe wymagania stawiają przed menedżerem jutra następujące zadania [Druker 1994, ss ]: zarządzanie przez cele, podejmowanie większego ryzyka i z większym wyprzedzeniem, podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym, tworzenie zintegrowanego zespołu oraz szybkie i jasne przekazywanie informacji. Menedżer jutra musi widzieć biznes jako całość i z nim swoją funkcję zintegrować. Ponadto musi on uchwycić relację między produktem i branżą a całym otoczeniem. Musi nauczyć się także postrzegania ekonomicznych, politycznych i społecznych zjawisk w skali światowej. Menedżer jutra powinien opanować system i metody, aby konstruować modele i syntetyzować elementy w całość. Aby zarządzać poprzez koncepcje, modele i zasady należy odpowiednio przygotować się do tego zadania, a jedyną drogą do ich opanowania jest systematyczna nauka. Zaprezentowane ogólnie zadania menedżerów w pełni wpisują się z zadania, które powinni realizować menedżerowie podmiotów leczniczych aby sprostać wymaganiom w dziedzinie ochrony zdrowia. Celem

13 Kształcenie menedżerów dla podmiotów leczniczych 13 artykułu jest przegląd oferty edukacyjnej a także prezentacja opinii i ocen kształcenia przyszłych menedżerów podmiotów leczniczych. 3. Przegląd oferty edukacyjnej Młodzi ludzie, którzy chcą w przyszłości pracować jako menedżerowie, muszą przyswoić sobie wiedzę z zakresu nie tylko nauk ścisłych a także ekonomii, etyki, marketingu czy psychologii, co oznacza, że powinni mieć wykształcenie ogólne na poziomie wyższym [Druker 1994, s ]. Jeżeli chcą nauczyć się zarządzania przez cele, analizowania biznesu, ustalania celów i harmonizowania potrzeb bieżących z przyszłymi potrzebami potrzebują praktyki w zarządzaniu, dlatego aby wywiązać się z przyszłych zadań zarządzania, trzeba menedżerom, zarówno teraźniejszym jak i przyszłym, zapewnić odpowiednie kształcenie. Według informacji o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2011/2012 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego [Informacja o wynikach ] oraz uczelniach niepublicznych jednym z najpopularniejszych kierunków studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich jest właśnie Zarządzanie ( liczba zgłoszonych kandydatów). Zajmuje ono drugie miejsce zaraz za budownictwem. Według liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno Menedżerskie ekonomia i zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim zajęły najwyższe miejsce z 15,7 osób na jedno miejsce. Również wysokie miejsce zajmują studia międzykierunkowe: administracja i zarządzanie (4,7 osób na jedno miejsce). Zgodnie z informacją o popularności kierunków studiów [Informacja o popularności ] w ostatnich 5 latach w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierunek Zarządzanie. Porównując dane dotyczące liczby zgłoszeń na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2011/2012 (28 608) z rokiem akademickim 2007/2008 (27 707) zauważyć można wzrost popularności tym kierunkiem o 3,2 punkty procentowe. Jednak porównując ostanie 5 lat, widać spadek ilości kandydatów na kierunku

14 14 Renata Rasińska Zarządzanie (2007/ , 2008/ , 2009/ , 2010/ oraz 2011/ ). Jedną z form działalności edukacyjnej prowadzonej przez uczelnie wyższe są również studia podyplomowe, definiowane jako forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzoną w uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym [Ustawa, s. 1 2]. W ostatnich 15 latach obserwuje się w Polsce wzrastające zainteresowanie tą postacią kształcenia ustawicznego. Jednak liczba osób na studiach podyplomowych [Szkoły wyższe 2010, s ] w roku akademickim 2010/2011 w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 8,8 tys. i wyniosła 185,4 tys. (z czego 118,4 tys. w uczelniach publicznych, a 67,0 tys. w niepublicznych). W porównaniu z rokiem akademickim 2005/2006 liczba ta wzrosła o 49,5 tys. osób (36,4%), a w stosunku do 1995 roku ponad trzykrotnie. Wśród słuchaczy studiów podyplomowych największą popularnością cieszyły się właśnie kierunki ekonomiczne i administracyjne 54,7 tys. słuchaczy. W kształceniu menedżerów przydatne są również studia Master of Business Administration. Największy wybór studiów MBA mają mieszkańcy województwa mazowieckiego (12 programów), wielkopolskiego (5 programów) oraz małopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego (po 4 programy w każdym województwie). W województwie świętokrzyskim, pomorskim, podkarpackim, lubelskim i kujawsko pomorskim funkcjonuje jeden program studiów MBA. Wnioski zostały zebrane w najnowszym raporcie przygotowanym przez portal Edu.pracuj.pl, na podstawie bazy programów MBA Gazety Bankowe [Ile kosztuje ]. Według badań rynku MBA przeprowadzonych w marcu 2012 roku [Leszczyński] na polskim rynku możemy wskazać trzy rodzaje studiów MBA tj. Executive MBA (45%), MBA (33%) oraz studia specjalistyczne MBA (22%). Uczestnicy programów MBA w Polsce w większości pracują w sektorze technologicznym (16% wszystkich odpowiedzi; 12% w 2010), bankowym (11%; 13% w 2010), finansowym (9%; 13% w 2010) i handlowym (9%; 7% w 2010). Sektory często wymieniane (5% odpowiedzi) to sektor ochrony zdrowia, motoryzacyjny, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, telekomunikacyjny, artykułów i usług przemysłowych oraz budownictwa.

15 Kształcenie menedżerów dla podmiotów leczniczych 15 Przykładem takich studiów mogą być studia MBA w ochronie zdrowia, które przeznaczone są głównie dla kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania podmiotem leczniczym. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został ogłoszony projekt Nowoczesny menedżer efektywne zarządzanie, który uzyskał dofinansowanie na podstawie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia. Ma na celu podniesienie kwalifikacji przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotów leczniczych w ramach studiów podyplomowych w zakresie zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego. Wsparciem w postaci studiów podyplomowych zostanie objętych 108 osób z całej Polski, a okres realizacji to od do W związku z powyższym wiele uczelni wykorzystując te fundusze będzie prowadziło różne rodzaje studiów podyplomowych takie jak: Menedżer w ochronie zdrowia, Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej, Menedżer jakości w placówkach ochrony zdrowia czy Zarządzanie w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego. To tylko kilka z wielu ofert edukacyjnych uczelni wyższych. 4. Ocena kształcenia menedżerów w świetle badań własnych Badaniu poddano grupę szkolących się menedżerów zdrowia w latach W badaniu wzięło udział 86 osób, w tym 45 mężczyzn (52%) i 41 kobiet (48%), a średnia wieku badanych wynosiła 35,2 ± 4,51 lata. Narzędziem badawczym była ankieta, zawierająca pytania dotyczące między innymi kształcenia menedżerów ochrony zdrowia. Dla badanych wykształcenie ogólne w obecnych czasach ma małe znaczenie (68% odpowiedzi). Tylko 29% badanych uważało, że wykształcenie ogólne ma duże (29% odpowiedzi) i tylko 3% badanych sądzi, że wcale nie ma znaczenia. Jeżeli chodzi o jutro to badani uważają, że właśnie wykształcenie ogólne będzie miało duże znaczenie (aż 71%).

16 16 Renata Rasińska Badana grupa zwróciła szczególną uwagę na proces kształcenia i doskonalenia. Dla badanych bardzo ważną rzeczą było zarówno wykształcenie ogólne, jak i specjalistyczne. Zwracali uwagę na różne oferty wielu uczelni i ośrodków kształcenia. Według badanych przyszły menedżer, który będzie pracował w podmiotach leczniczych, powinien kształcić się w wielu różnych zakresach. Prawie 90% badanych uważała, że nie poprzestaną na ukończeniu studiów podyplomowych jednego rodzaju, tylko będą dalej kształcili się, ponieważ ta forma jest dla nich najdogodniejsza. Badani wypowiedzieli się również na temat interesujących ich tematów, i tak największym zainteresowaniem cieszyły się organizacyjno prawne aspekty zarządzania właśnie w ochronie zdrowia (aż 87%), kolejne to restrukturyzacja podmiotów leczniczych (67%) oraz źródła finansowania (66%). Bardzo ważnym problemem, który chcieliby zgłębić badani było także zarządzanie ryzykiem i zarządzanie strategiczne odnoszące się bezpośrednio do ochrony zdrowia (po 56%). Następne miejsce zajmowało efektywne zarządzanie systemami informatycznymi w placówkach ochrony zdrowia (45%) oraz dokumentacja medyczna (44%). Badani zainteresowani byli różnego rodzaju warsztatami czy analizami konkretnych przypadków, ceniąc sobie doświadczenie niż samą teorię. Zwracali również uwagę na to, że podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, marketingu czy prawa mieli na studiach I czy II stopnia. Brak uregulowań dotyczących wykształcenia menedżera podmiotu leczniczego spowodowało, że badana grupa pod względem wykształcenia była bardzo różnorodna, większość jednak badanych ukończyła studia medyczne (na różnych kierunkach) oraz studia z zakresu zarządzania i marketingu. Pojedyncze osoby prezentowały inne kierunki studiów. Słuchacze oczekiwali od studiów podyplomowych przede wszystkim praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi (97%). Pragnęli także zdobyć kompetencje w obszarze rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwojowej, sprawnego podejmowania decyzji oraz skutecznego kierowania zespołami pracowników. Reasumując wyniki należy podkreślić, że badani zauważają ważność kształcenia ustawicznego. Zadania, które muszą podejmować zarządza

17 Kształcenie menedżerów dla podmiotów leczniczych 17 jący szpitalem, przychodnią czy praktyką medyczną są coraz trudniejsze i wymagają coraz to wyższych kwalifikacji i umiejętności. 5. Dyskusja Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem wymaga menedżerów odważnych, zmierzających ku lepszej organizacji, wprowadzających zmiany, a nawet poszukujących i szybko reagujących na ich pojawianie się oraz wykorzystanie ich jako sposobności [Drucker 1994, s ]. Nowe technologie żądają wręcz od menedżerów rozumienia zasad zarządzania procesem zintegrowanym. Od menedżerów wymaga się ogromnej elastyczności wewnętrznej i samokierowania a kwalifikacje muszą obejmować umiejętności przemyślenia długofalowych celów oraz planowania długofalowej organizacji. Menedżerowie, którzy będą działać w przyszłych organizacjach, będą musieli sprostać o wiele bardziej poważnym i złożonym wymaganiom niż obecnie, gdyż zmieniają się warunki ich funkcjonowania choćby z powodu nasilającej się globalizacji i konkurencji [Penc 2008, s ]. Przyszłość wymagać będzie od nowych menedżerów, również w podmiotach leczniczych, nie tylko urzędników i biurokratów, lecz przedsiębiorców, moderatorów i promotorów. Prawdziwa ich siła nie będzie przejawiać się we władzy formalnej, lecz w ich wiedzy, umiejętnościach i kreatywności. Zmieni się więc zasadniczo organizacja i filozofia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podstawą działania menedżerów będzie wiedza ekonomiczna i organizatorska, ale będą oni musieli szeroko w swej pracy uwzględniać związki, które mają charakter społeczny, kulturowy, ekologiczny, obyczajowy. Będzie się od nich wymagać rozległej wiedzy, dojrzałej orientacji w dziedzinie hierarchii wartości, wysokiego poziomu kulturalnego i etycznego, znajomości języków obcych. Potrzebni im będzie wizjonerski pogląd, pozwalający na przewidywanie tendencji rynkowych i życzeń klientów, umiejętność szybkiego reagowania na zmiany i wykorzystywania ich jako sposobność do podejmowania nowych działań, odwaga i gotowość do ryzyka, wytrwałość i upór w osiąganiu celów strategicznych, a także gotowość do własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie. Wymagania wobec jakich staną menedżerowie jutra będą wymagały od nich

18 18 Renata Rasińska przede wszystkim wykorzystania swojej wiedzy ogólnej [Drucker 1994, s. 401]. Rozszerzanie oferty edukacyjnej szkół wyższych, rozwijających kształcenie ustawiczne, powinno obejmować m.in. studia podyplomowe oraz tworzenie możliwości zdobywania certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zdobyte w sposób nieformalny [Kujawska, Szuwarzyński 2009]. Programy studiów podyplomowych jako jednego z ważnych obszarów edukacji muszą być dostosowane do Europejskich Ram Kwalifikacji, a obecne autorskie programy są i będą weryfikowane w dalszym ciągu przez rynek. Uniwersytety i uczelnie medyczne proponują szeroką ofertę studiów podyplomowych związanych z ochroną zdrowia publicznego [Studia...]. Uczelnie próbują dostosowywać programy do potrzeb rynku. To studia przeważnie dla kadry menedżerskiej, osób zarządzających instytucjami opieki zdrowotnej oraz osób zainteresowanych nowoczesnym zarządzaniem w systemie opieki zdrowotnej. Uczelnie wyższe coraz częściej oferują studia podyplomowe dotyczące zarządzania apteką lub placówkami ochrony zdrowia. W bogatej ofercie można wybierać spośród kilkunastu rodzajów studiów podyplomowych czy specjalności na studiach I czy II stopnia. Część z nich przeznaczona jest właśnie dla pracowników służby zdrowia, ale część dla wszystkich chętnych. Studia podyplomowe MBA (Master of Business Administration) są uważane za przepustkę do kariery dla ludzi z menedżerskimi ambicjami [Augustynowicz]. Umiejętność zarządzania placówkami medycznymi poparta posiadaniem dyplom MBA, to oczywisty powód do dumy dla absolwenta takich studiów. Wielostopniowe kształcenie przyszłych menedżerów ochrony zdrowia, to edukacyjna zdobycz ostatniej dekady. Studia licencjackie i magisterskie na kierunku zdrowie publiczne uruchomiono przy uczelniach administracyjnych i medycznych. Kształcenie podyplomowe i studia MBA w ochronie zdrowia wprowadziło wiele uczelni. Oferta kształcenia podyplomowego na polskim rynku edukacyjnym jest już spora. Nie ma praktycznie dużego miasta, w którym wyższe uczelnie nie proponowałyby studiów podyplomowych z zakresu zarządzania placówkami medycznymi i dyplomu MBA. W związku z tym, że dyrektorem podmiotu leczniczego może być osoba o dowolnym wy

19 Kształcenie menedżerów dla podmiotów leczniczych 19 kształceniu, stąd rośnie zapotrzebowanie na studia podyplomowe, które dają m.in. możliwości zapoznania się z najnowszymi metodami zarządzania w ochronie zdrowia stosowanymi na świecie. Programy studiów podyplomowych mają więc na celu wyposażenie menedżerów zarządzających podmiotami leczniczymi w konieczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w obszarze ochrony zdrowia. Dzięki temu będą oni mogli optymalnie kształtować rozwój swoich placówek oraz doskonalić ich efektywność a także jakość świadczonych usług. Doskonalenie jako proces uczenia się stanowi istotny czynnik kreowania kapitału społecznego, a także narzędzie konkurencyjności [Furtak i wsp. 2010, s ]. Zmieniające się warunki funkcjonowania rynku ochrony zdrowia determinują konieczność doskonalenia zawodowego menedżerów przez zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy. Umożliwiają to również różne szkolenia, które mają na celu wieloaspektowe i kompleksowe wzmocnienie ich potencjału w zakresie skutecznego zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Doskonalenie zawodowe to także podnoszenie poziomu umiejętności i wiedzy. 6. Wnioski Zmiany w systemie ochrony zdrowia wymagają od kadry zarządzającej ciągłego podnoszenia swoich kompetencji. Zarówno obecni jak i przyszli menedżerowie mają świadomość konieczności pogłębiania zdobytej wiedzy a zapewnienie efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych stwarza konieczność szkolenia obecnych i przyszłych kadr zarządzających. Bibliografia Augustynowicz S., Studia MBA z zarządzania ochroną zdrowia pęd ku tej wiedzy już minął? _ped_ku_tej_wiedzy_juz_minal_16.html, data dostępu Drucker P.F. (1994), Praktyka zarządzania. Akademia Ekonomiczna, Kraków.

20 20 Renata Rasińska Furtak M., Książek P., Rzemek C., Zdrojkowski J.: Kształcenie menedżerów jako kluczowy czynnik efektywnego zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Zdrowie Publiczne 2010, 120(3). Ile kosztuje dyplom MBA, mba ile kosztuje dyplom MBA.htm#top, data dostępu Informacja o popularności kierunków studiów w ostatnich 5 latach w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego _upload/ministerstwo/aktualnosci/ / _popularnosc_poszczegolnych_ kierunkow_w_ostatnich_5_latach.pdf, data dostępu Informacja o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2011/2012 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczelniach niepublicznych 8/ _WYNIKI_rekrutacji_ pdf, data dostępu Kuc B.P. (2000), Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa. Kujawska J., Szuwarzyński A. Studia podyplomowe w świetle zaleceń Europejskich Ram Kwalifikacji E mentor nr 5 (32)/2009, mentor.edu.pl/artykul/index/numer/32/ id/698, data dostępu Leszczyński J., Badanie studia MBA _studia_mba_2012_44.html, data dostępu Notatka na temat szkół wyższych w Polsce e_not_nt_szkol_wyzszych_w_polsce.pdf, data dostępu Penc J. (2008), Decyzje i zmiany w organizacji. W poszukiwaniu skutecznych sposobów działania, Centrum Doradztwa i Informacji Delfin sp. z o.o., Warszawa. Rasińska R., Głowacka M.D., Nowakowska I. (2012), Kształtowanie zachowań menedżerskich przez podmiot leczniczy. Przedsiębiorczość i Zarządzanie Wydawnictwo SAN, t. XIII, z. 5 Studia z zarządzania w ochronie zdrowia można przebierać w ofertach uczelni z zarzadzania w ochronie zdrowiamozna przebierac w ofertach uczelni,10830,9.html, data dostępu Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011 s data dostępu Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) data dostępu

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako datę początku zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w literaturze wskazuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest Zarządzanie firmą Celem specjalności jest przygotowanie jej absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Słuchacz specjalności

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Jaki jest idealny kandydat? Zainteresowany kształtowaniem nowoczesnego rynku sportu i rekreacji. Zainteresowany marketingiem

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia logistyka/studia pierwszego stopnia Profil kształcenia / Forma studiów praktyczny/ss i SN Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE STUDIA PODYPLOMOWE DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO TERMIN od: 01.04.2017 TERMIN do: 11.06.2017 CZAS TRWANIA:10 dni MIEJSCE: Warszawa CENA: 9900 zł netto Środowisko VUCA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie Geografia, II stopień... pieczęć wydziału PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 21.09.2016. kod modułu Nazwa modułu specjalność Geografia z wiedzą o społeczeństwie Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne Zarządzanie strategiczne Zajęcia w ramach specjalności "zarządzanie strategiczne" prowadzić będą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno dydaktycznej, jak i naukowej. Doświadczenia te

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla Podyplomowych Studiów Menedżerskich prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA ORGANIZACJA I JEJ POTRZEBY

NOWOCZESNA ORGANIZACJA I JEJ POTRZEBY NOWOCZESNA ORGANIZACJA I JEJ POTRZEBY Kontekst zarządzania sprawnością społeczną Zarzadzanie projektami szkoleniowymi Opracowanie: aneta stosik PRZYSZŁOŚĆ Otoczenie współczesnej organizacji Następują istotne

Bardziej szczegółowo

DR URSZULA GEMBARA TWÓRCZOŚĆ A ROZWÓJ OSOBOWOŚCI W KONTEKŚCIE PRACY NAUCZYCIELA

DR URSZULA GEMBARA TWÓRCZOŚĆ A ROZWÓJ OSOBOWOŚCI W KONTEKŚCIE PRACY NAUCZYCIELA DR URSZULA GEMBARA TWÓRCZOŚĆ A ROZWÓJ OSOBOWOŚCI W KONTEKŚCIE PRACY NAUCZYCIELA Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan prezentacji: 1. Rozumienie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY Koncepcja kształcenia na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, uchwalona przez Radę Wydziału Historycznego 24.10.2012 r. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Sławomir Jarka Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka cech sfery charakterologicznej (decyduje o dynamice motywacyjnej) Konformizm (K)

Charakterystyka cech sfery charakterologicznej (decyduje o dynamice motywacyjnej) Konformizm (K) Wykład II. Kompetencje kreatywne nauczyciela wychowania fizycznego - nauczyciel WF badaczem edukacyjnej rzeczywistości dr hab. Halina Guła- Kubiszewska, prof. AWF Nauczyciel wychowania fizycznego jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA ANIMATOR PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH W PROCESIE REWITALIZACJI

PROGRAM KSZTAŁCENIA ANIMATOR PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH W PROCESIE REWITALIZACJI PROGRAM KSZTAŁCENIA ANIMATOR PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH W PROCESIE REWITALIZACJI 1) Nazwa studiów podyplomowych ANIMATOR PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH W PROCESIE REWITALIZACJI 2) Opis Studia podyplomowe Animator projektów

Bardziej szczegółowo

Kariera i przedsiębiorczość

Kariera i przedsiębiorczość Kariera i przedsiębiorczość Przedsiębiorczość to zdolność do kreowania i zaspokajania swoich i cudzych potrzeb. Siłą napędową przedsiębiorczości są niezaspokojone potrzeby człowieka. Psychologiczne i socjologiczne

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYBÓR ZAWODOWY GIMNAZJALISTY. wyboru szkoły i zawodu?

WYBÓR ZAWODOWY GIMNAZJALISTY. wyboru szkoły i zawodu? WYBÓR ZAWODOWY GIMNAZJALISTY Jak przygotować dziecko do właściwego Jak przygotować dziecko do właściwego wyboru szkoły i zawodu? RYNEK PRACY XXI WIEKU Wymagania rynku pracy: Kształtowanie u uczniów umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

Misja szkoły. Wychowankowie Zamoyskiego są kreatywni, przedsiębiorczy, wyposażeni

Misja szkoły. Wychowankowie Zamoyskiego są kreatywni, przedsiębiorczy, wyposażeni Misja szkoły Wychowankowie Zamoyskiego są kreatywni, przedsiębiorczy, wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające im podejmować naukę i pracę w kraju i za granicą. Cechuje ich wrażliwość i otwartość

Bardziej szczegółowo

Barbara Wandachowicz-Kowalczyk Task Consulting Instytut Kobiet 21.05.2013

Barbara Wandachowicz-Kowalczyk Task Consulting Instytut Kobiet 21.05.2013 Barbara Wandachowicz-Kowalczyk Task Consulting Instytut Kobiet 21.05.2013 Czy istnieje kobiecy styl zarządzania? Jak wygląda rozwój kompetencji menadżerskich wśród kobiet? Czy współczesne zarządzanie potrzebuje

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

znać podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa.

znać podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Studia stacjonarne pierwszego stopnia Opis studiów Absolwenci Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego są przygotowani do wykonywania funkcji doradczych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć

Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć Blok 2 Dlaczego kwestie osobowości są tak istotne na starcie? Przedsiębiorca głównym i jedynym motorem działania w odróżnieniu od dużych korporacji Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU GRY STRATEGICZNE BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne

Bardziej szczegółowo

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz 2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI Piotr Markiewicz PROBLEMATYKA Wyzwania gospodarki opartej na wiedzy Innowacja i innowacyjność Zespoły istota i cechy Specyfika pracy zespołowej Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia Profil kształcenia / Forma studiów Obszar kształcenia Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa logistyka/studia

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego

Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego Autor referatu: Marek Goliński Prezentuje: Joanna Kijewska Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie kompetencjami

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA profil ogólnoakademicki w obszarze w zakresie sztuki WIEDZA u obszarowego 1. Wiedza o realizacji prac artystycznych K1_W01

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Wyzwania i możliwości tworzenia polityki edukacyjnej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Wyzwania i możliwości tworzenia polityki edukacyjnej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Wyzwania i możliwości tworzenia polityki edukacyjnej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego dr Olga Napiontek, Fundacja Civis Polonus Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? 1 Prawdziwe wartości edukacji Europejskie ramy odniesienia Polskie ramy odniesienia Badania PISA 2 Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

AUTOR: dr Ewa Hartman

AUTOR: dr Ewa Hartman Moc Marki Osobistej Program szkolenia. Szkolenie występuje w formie weekendowej i 5-cio tygodniowej. AUTOR: dr Ewa Hartman Moc Marki Osobistej Jedynym z bardzo skutecznych i trwałych sposobów budowania

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

komunikacji) polegający na aktywnym, świadomym i skierowanym w przyszłość rozwijaniu organizacji opartej na wartościach

komunikacji) polegający na aktywnym, świadomym i skierowanym w przyszłość rozwijaniu organizacji opartej na wartościach SIWA FALA -ZARZĄDZANIE WIEKIEM ZDZISŁAWA PRZETACKA VALUE 4 BUSINESS Doradztwo Personalne Model Biznesowy Podstawą modelu biznesowego opartego na zarządzaniu różnorodnością jest zaakceptowanie istniejących

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego Doradztwo zawodowe i edukacja dorosłych jako systemy wspierania rozwoju człowieka

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców?

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Aneta Tylutka Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Plan prezentacji 1. Informacje na temat Manpower 2. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe uniwersalny instrument kreowania rozwoju zawodowego, klucz do sukcesu na rynku pracy

Poradnictwo zawodowe uniwersalny instrument kreowania rozwoju zawodowego, klucz do sukcesu na rynku pracy Poradnictwo zawodowe uniwersalny instrument kreowania rozwoju zawodowego, klucz do sukcesu na rynku pracy Katarzyna Rewers Dawid Gdańsk, 30 listopad 2011 Dane statystyczne z rynku pracy Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 29/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 29/2013/IV z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Koordynator projektu: Schulungszentrum Fohnsdorf Instytucje partnerskie: University of Gothenburg

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister Załącznik nr 4 do Uchwały nr 34/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku psychologia dla jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk ekonomika obronności studia pierwszego stopnia - profil ogólno akademicki specjalność obronność państwa Kierunek studiów ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo