PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN TOM XIV, ZESZYT 4 PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania Redakcja Jan D. Antoszkiewicz Andrzej Marjański Łódź 2013

2 Całkowity koszt wydania Zeszytu 4 sfinansowany ze środków Społecznej Akademii Nauk Zeszyt recenzowany Redaktor: Jan D. Antoszkiewicz, Andrzej Marjański Komputerowy skład tekstu, redakcja i korekta techniczna: Barbara Lebioda Projekt okładki: Marcin Szadkowski Copyright: Społeczna Akademia Nauk ISSN Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk e mail: tel , w Wersja papierowa wydania jest wersją podstawową Druk i oprawa: Mazowieckie Centrum Poligrafii, ul. Duża 1, Marki tel

3 Spis treści Wstęp... 5 I. Przedsiębiorczość menedżera i innowatora w zarządzaniu organizacją Renata Rasińska, Kształcenie menedżerów dla podmiotów leczniczych... 9 Dorota Nawrat, Kształtowanie kompetencji innowacyjnych w świetle badań biografii menedżerów Mariola Świderska, Pracownik socjalny jako przedsiębiorczy lider i animator społeczny Nina Stępnicka, Paulina Wiączek, Kobieta menedżer Margaret Cushing Whitman i jej rola w rozwoju największego na świecie serwisu aukcji internetowych ebay.com...55 Małgorzata Oziębło, Menedżer integracji w procesach fuzji i przejęć w Polsce Joanna Łuczak, Justyna Trippner Hrabi, Wybrane determinanty pracy zespołów w organizacjach publicznych Katarzyna Łukasik, Akceptacja kultury organizacyjnej przez pracowników organizacji świadczącej usługi logistyczne Tomasz Hański, Techniki zarządzania oraz style przywódcze stosowane w kulturach organizacyjnych Europy Wschodniej na tle uwarunkowań społecznych oraz aspektów historycznych II. Kreowanie i wspieranie przedsiębiorczości Krystyna Leszczewska, Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie województwa podlaskiego Aleksandra Bik, Przedsiębiorczość w obsłudze klienta na rynku B2B jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym Piotr Kinas, Przedsiębiorczość w warunkach współczesnej gospodarki światowej Alina Szepelska, Charakterystyka samozatrudnienia i innych wybranych mierników potencjału przedsiębiorczego województwa podlaskiego

4 4 Spis treści Katarzyna Białas, Małgorzata Krajewska Nieckarz, Nowoczesne systemy i aplikacje IT wspierające zarządzanie przedsiębiorczą organizacją Jadwiga Kaczmarska Krawczak, Informatyzacja w procesach restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia Sylwia Wojciechowska Filipek, Praca zdalna nowe możliwości, nowe wyzwania Jan K. Solarz, Bank promocyjny III. Nowoczesne metody zarządzania w przedsiębiorczej organizacji Muzahim Al Noorachi, Niektóre strategie determinujące satysfakcję klienta Joanna Sadkowska, Problemy wzrostu innowacyjności podmiotów gospodarczych przedsiębiorstwa województwa pomorskiego na tle innych województw w Polsce Magdalena Rybicka, Rozwój poprzez innowacje w Służbie Celnej celem poprawy jakości obsługi przedsiębiorców Ewa Dębicka, Znaczenie systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji w instytutach badawczych Piotr Lenik, Zastosowanie metody SERVQUAL w doskonaleniu usług publicznych na przykładzie służby zdrowia Grażyna Budzińska, Małgorzata Klimka, Pozytywna perspektywa w zarządzaniu zmianą. Podejście afirmujące i coaching rozwiązań Ewa Gołębiowska, Strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy w banku Michał Chmielecki, Employer branding jako nowoczesne narzędzie zarządzania wyniki badań własnych Katarzyna Olejniczak, Wpływ ekonomicznego aspektu CSR na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego

5 Wstęp Przed praktyką zarządzania i teorią nauk o zarządzaniu kluczowym wyzwaniem jest koncepcja rozwoju przedsiębiorczej organizacji. Rozwój organizacji staje się jednym ze strategicznych obszarów najczęściej łączonych w koncepcją przedsiębiorczości i innowacyjności. Menedżerowie zarządzający przedsiębiorstwami w każdym czasie powinni rozwijać postawy przedsiębiorcze oraz myśleć o innowacyjności. Tworzenie nowych produktów czy też budowanie klimatu, który sprzyjałby tworzeniu nowych rozwiązań jest szczególnie potrzebne w trudnych warunkach rynkowych, jakie stwarza dekoniunktura lub kryzys. W dynamicznie zmieniających się warunkach trzeba bardziej myśleć o tym, co będzie w przyszłości niż skupiać się na obecnej sytuacji. Umiejętność stałego tworzenia innowacji przez przedsiębiorstwa i innego rodzaju organizacje staje się jednym z kluczowych czynników decydujących o przetrwaniu na rynku. Przygotowanie organizacji do tego typu działań wymaga olbrzymiej pracy ze strony menedżerów. To oni w głównej mierze tworzą potencjał przedsiębiorczy stanowiący o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Trzeba podkreślić, że przedsiębiorczość nie jest pojedynczym aktem działania, lecz złożonym procesem, w wyniku którego zostaje uruchomione, a następnie rozwijane przedsięwzięcie przyjmujące rożne formy organizacyjne. Należy także zwrócić uwagę, że przedsiębiorczość jest procesem, którego powstanie i rozwój zależą od wielu różnych czynników. Rezultat działań przedsiębiorczych zależy od splotu rozmaitych uwarunkowań, zależnych zarówno od wewnętrznych predyspozycji konkretnych osób podejmujących przedsięwzięcie, jak i od warunków zewnętrznych, w których organizacja działa. Prezentowany w zeszycie 4 tomu XIV zbiór artykułów porusza wybrane zagadnienia przedsiębiorczości i innowacyjności zarówno w perspektywie teoretycznej, jak i praktyki działania przedsiębiorstw i innych typów organizacji. Zawartość zeszytu została podzielona na trzy części. W pierwszej z nich znalazły się artykuły, w których przedstawiono problematykę roli zadań przedsiębiorczości menedżera i innowatora oraz kształtowania kompetencji innowacyjnych w zarządzaniu organizacją. Podjęto zagadnienia kształcenia menedżerów dla sektora ochrony zdrowia oraz roli pracowników socjalnych jako przedsiębiorczych liderów i animatorów. Przedstawiono także uwarunkowania pracy

6 6 zespołów pracowniczych w organizacjach międzynarodowych oraz znaczenie akceptacji kultury organizacyjnej przez pracowników. Odniesiono się także do uwarunkowań stosowania technik zarządzania i stylów przywództwa w aspekcie czynników, jakie posiadają kultury organizacyjne organizacji w krajach Europy Wschodniej. W części drugiej zwrócono uwagę zróżnicowane aspekty kreowania i wspierania przedsiębiorczości. Omówiono szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej oraz możliwości wykorzystania przedsiębiorczości jako czynnika przewagi konkurencyjnej w procesach obsługi klienta na rynku globalnym. Zwrócono uwagę na specyfikę przedsiębiorczości w warunkach współczesnej gospodarki światowej. Przedstawiono tendencje związane z samo zatrudnieniem i wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych w procesach zarządzania oraz restrukturyzacji organizacji. Ukazano ponadto możliwości jakie daje wykorzystanie pracy zdalnej we współczesnej organizacji oraz aspekty kooperacji międzynarodowej jak czynnika internacjonalizacji. Ostatnia, trzecia część tomu, dotyczy implementacji nowoczesnych metod zarządzania w przedsiębiorczej organizacji. w pierwszej kolejności zaprezentowano wybrane strategie determinujące satysfakcję klienta oraz możliwości rozwoju poprze wykorzystanie innowacji podmiotów publicznych. Następnie określono znaczenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w instytutach badawczych i możliwości doskonalenia usług w służbie zdrowia. Kolejno wskazano na problematykę zarządzania zmianą oraz budowę strategii banku w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Tom kończą wyniki badań zastosowania marki pracodawcy jako nowoczesnego narzędzia zarządzania oraz analizę wpływu społecznej odpowiedzialności biznesu na kreowanie przewagi konkurencyjnej. Choć zebrane w tomie prace stanowią jedynie wycinek prowadzonych w ostatnich latach badań związanych z przedsiębiorczością organizacji i menedżerów, to wydaje się, że w istotny sposób pogłębiają one zwiedzę z zakresu podejmowanej tematyki oraz sygnalizują obszary i kierunki nowych badań. Mamy nadzieję, iż prezentowane opracowanie będzie stanowić istotne źródło inspiracji oraz refleksji dla badaczy poszukujących optymalnych rozwiązań w sferze organizacji, zarządzania i implementacji strategii przedsiębiorczej organizacji. Jan D. Antoszkiewicz Andrzej Marjański

7 Przedsiębiorczość menedżera i innowatora w zarządzaniu organizacją

8

9 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i ZARZĄDZANIE Wydawnictwo SAN ISSN Tom XIV Zeszyt ss Renata Rasińska Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kształcenie menedżerów dla podmiotów leczniczych Training managers for treatment entities Abstract: Modern competitive economy requires excellent skills from managers in order to achieve set budget goals and operational indexes, including the health care sector. Effective and efficient management, followed by operating treatment entities in developing economy, may be ensured by a well-educated manager who makes use of his knowledge to take right decisions. Therefore, education is a very important factor influencing success. The aim of the study is to review an educational offer and to present the opinion and the assessment of the future managers of treatment entities education. The research included a group of training health managers and the research tool was a survey, including questions on teaching present and future health care managers. Respondents opinions confirm that changes in the system of health care require from the managing staff their constant competence improvement. Both present and future managers are aware of the necessity to deepen their knowledge and providing the effectiveness of treatment entities operating makes it necessary to train present and future managerial staff. Key words: health care manager, constant training, educational offer. 1. Wprowadzenie Współczesna konkurencyjna gospodarka wymaga od zarządzających najwyższych umiejętności w celu osiągnięcia założonych celów budżetowych i wskaźników operacyjnych również w sektorze ochrony zdrowia. Rozwój technologii informatycznych oraz zwiększająca się konku

10 10 Renata Rasińska rencyjność stanowią czynniki wpływające na funkcjonowanie podmiotów leczniczych. Efektywne wykorzystanie zasobów oraz tworzenie nowych rozwiązań powoduje, że podmiot może istnieć i sprawnie funkcjonować w istniejących warunkach. Trwająca reforma systemu opieki zdrowotnej jest prowadzona bez przedstawienia wizji docelowego systemu co powoduje, że trudno jest zarządzającym zaplanować swoje działania. Umiejętne stosowanie narzędzi oraz metod i technik pozwala optymalnie kształtować rozwój podmiotów leczniczych oraz doskonalić ich efektywność a także jakość usług. Sprawne i skuteczne zarządzanie, a co za tym idzie funkcjonowanie podmiotów leczniczych w rozwijającej się gospodarce może być zapewnione przez wykształconego menedżera, który wykorzystuje posiadaną wiedzę do podejmowania odpowiednich decyzji. Edukacja na każdym szczeblu jest więc bardzo ważnym czynnikiem wpływających na osiąganie sukcesów. W obliczu zmieniających się warunków na rynku, niezbędne jest dostosowanie się do tych zmian poprzez odpowiednią edukację, wykształcenie i doskonalenie swoich umiejętności. Szeroka oferta szkolnictwa daje możliwości i sprawia, że kształcenie jest powszechne, dostępne i dostosowane do wymagań jednostek a także rynku. 2. Menedżer i jego zadania Rola menedżera we współczesnym podmiocie leczniczym jest praktycznie niezastąpiona [Rasińska i wsp. 2012, s ] ponieważ do niego należy realizacja wyznaczonych celów i od jego umiejętności zależy dalszy rozwój firmy. Nowa sytuacja w ochronie zdrowia, rozwój konkurencji, wymusza zmianę w sposobie zarządzania podmiotami leczniczymi. Aby sprostać oczekiwaniom odbiorców usług, przy ograniczonych środkach, menedżerowie wprowadzając koncepcje zarządzania marketingowego oraz stale podnosząc poziom oferowanych usług mogą usprawnić zarządzanie podmiotami leczniczymi. Menedżerowie według Penca [2008, s. 91] są osobami zatrudnionymi na stanowiskach kierowniczych różnych szczebli, uprawnionymi do kierowania ludźmi i zarządzania. Pełnią oni funkcje kierownicze i odpo

11 Kształcenie menedżerów dla podmiotów leczniczych 11 wiadają za ogół spraw związanych z zarządzaniem podległą sobie jednostką organizacyjną, w tym także za prace, których sami nie wykonują. Ich wiedza, umiejętności, sposoby reagowania i zachowania mają rozstrzygające znaczenie dla organizacji. Zdaniem Petera Druckera [1994, s. 368], każdy menedżer wykonuje pięć podstawowych operacji: ustala cele, organizuje, motywuje i informuje, dokonuje pomiaru oraz rozwija ludzi. Ustalanie celów pozwala na nadanie im efektywności a także umożliwia przekazanie odpowiednich informacji ludziom, od których zależy ich zrealizowanie. Organizacja to przede wszystkim analiza działań, decyzji i relacji oraz klasyfikacja pracy o dobór ludzi do odpowiednich zadań. Motywowanie i informowanie jako bardzo ważna część zarządzania może być realizowana poprzez odpowiednią politykę oraz system wzajemnego porozumiewania się. Kolejny element pracy menedżera czyli pomiar polega na ustaleniu przez menedżera mierników a także analizowaniu i ocenie wydajności. Ostatnie zadanie, które wykonuje menedżer związane jest z rozwojem ludzi. Natomiast zdaniem Rafała Kuca [2000, s ] praca menedżerów wiąże się z takimi działaniami jak: formułowanie strategii, planowanie, ustalanie zakresu, przedmiotu i metod kontroli, decydowanie o przebiegu procesów, organizowanie, kierowanie zachowaniami ludzkimi, kształtowanie potencjału społecznego oraz podejmowanie specyficznych decyzji. Każdy menedżer wykonuje różne czynności i spełnia różne funkcje w toku zarządzania [Penc 2008, s. 96]. Może to robić w różny sposób i osiągać sukces kierowniczy. Najważniejsze, by umiał patrzeć na organizację i jej problemy w sposób kompleksowy, perspektywiczny i szanował ludzi, którzy na ten sukces pracują. Zawsze powinien być skuteczny i mieć właściwe kompetencje zawodowe: cechy osobowości, wiedzę, zdolności i umiejętności, by doprowadzić do pomyślnego wykonania przyjętej misji wynikającej ze strategii i kultury firmy. Skuteczne zarządzanie potrzebuje skutecznych menedżerów, to znaczy posiadających pewne zdolności i nawyki użyteczne we własnej pracy [Penc 2008, s ]. Powinni oni umieć koncentrować czas i energię własną na sprawach najważniejszych a nie tylko na problemach wyma

12 12 Renata Rasińska gających rozwiązania. Od skutecznych menedżerów wymaga się, aby z racji swej pozycji i władzy podejmowali decyzje o istotnym wpływie na całą organizację, na jej osiągnięcia i wyniki, oraz przyszłą pozycję w otoczeniu. Do zapewniania firmie powodzenia w rozwiązywaniu bieżących problemów funkcjonowania i bezpiecznej przyszłości, menedżer potrzebuje oprócz wiedzy, wyobraźnię (nowy, odmienny sposób postrzegania i rozumienia). Cechy osobiste menedżera i jego kwalifikacje muszą być zgodne z wymaganiami i dążeniami danej firmy, a dzisiejsze formy, w tym również podmioty lecznicze, muszą radzić sobie samodzielnie ze złożonymi problemami ludzkimi, technicznymi, ekonomicznymi, społecznymi i ekologicznymi. Skuteczne rozwiązywanie tych problemów stawia warunek wysokiej kreatywności, a menedżerowie muszą mieć system wspólnych wartości i dążyć do osiągnięcia celów zgodnych z celami firmy i podporządkowania się tym celom. Od każdego menedżera oczekuje się wzorcowego wypełniania roli wynikającej z jego funkcji w przedsiębiorstwie, która musi być aktywna i twórcza. Menedżer musi dostosowywać się do sytuacji i zmiany ról, powinien umieć dawać sobie radę w różnych rolach i świadomie je sobie przyswajać. Nowe wymagania stawiają przed menedżerem jutra następujące zadania [Druker 1994, ss ]: zarządzanie przez cele, podejmowanie większego ryzyka i z większym wyprzedzeniem, podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym, tworzenie zintegrowanego zespołu oraz szybkie i jasne przekazywanie informacji. Menedżer jutra musi widzieć biznes jako całość i z nim swoją funkcję zintegrować. Ponadto musi on uchwycić relację między produktem i branżą a całym otoczeniem. Musi nauczyć się także postrzegania ekonomicznych, politycznych i społecznych zjawisk w skali światowej. Menedżer jutra powinien opanować system i metody, aby konstruować modele i syntetyzować elementy w całość. Aby zarządzać poprzez koncepcje, modele i zasady należy odpowiednio przygotować się do tego zadania, a jedyną drogą do ich opanowania jest systematyczna nauka. Zaprezentowane ogólnie zadania menedżerów w pełni wpisują się z zadania, które powinni realizować menedżerowie podmiotów leczniczych aby sprostać wymaganiom w dziedzinie ochrony zdrowia. Celem

13 Kształcenie menedżerów dla podmiotów leczniczych 13 artykułu jest przegląd oferty edukacyjnej a także prezentacja opinii i ocen kształcenia przyszłych menedżerów podmiotów leczniczych. 3. Przegląd oferty edukacyjnej Młodzi ludzie, którzy chcą w przyszłości pracować jako menedżerowie, muszą przyswoić sobie wiedzę z zakresu nie tylko nauk ścisłych a także ekonomii, etyki, marketingu czy psychologii, co oznacza, że powinni mieć wykształcenie ogólne na poziomie wyższym [Druker 1994, s ]. Jeżeli chcą nauczyć się zarządzania przez cele, analizowania biznesu, ustalania celów i harmonizowania potrzeb bieżących z przyszłymi potrzebami potrzebują praktyki w zarządzaniu, dlatego aby wywiązać się z przyszłych zadań zarządzania, trzeba menedżerom, zarówno teraźniejszym jak i przyszłym, zapewnić odpowiednie kształcenie. Według informacji o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2011/2012 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego [Informacja o wynikach ] oraz uczelniach niepublicznych jednym z najpopularniejszych kierunków studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich jest właśnie Zarządzanie ( liczba zgłoszonych kandydatów). Zajmuje ono drugie miejsce zaraz za budownictwem. Według liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno Menedżerskie ekonomia i zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim zajęły najwyższe miejsce z 15,7 osób na jedno miejsce. Również wysokie miejsce zajmują studia międzykierunkowe: administracja i zarządzanie (4,7 osób na jedno miejsce). Zgodnie z informacją o popularności kierunków studiów [Informacja o popularności ] w ostatnich 5 latach w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierunek Zarządzanie. Porównując dane dotyczące liczby zgłoszeń na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2011/2012 (28 608) z rokiem akademickim 2007/2008 (27 707) zauważyć można wzrost popularności tym kierunkiem o 3,2 punkty procentowe. Jednak porównując ostanie 5 lat, widać spadek ilości kandydatów na kierunku

14 14 Renata Rasińska Zarządzanie (2007/ , 2008/ , 2009/ , 2010/ oraz 2011/ ). Jedną z form działalności edukacyjnej prowadzonej przez uczelnie wyższe są również studia podyplomowe, definiowane jako forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzoną w uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym [Ustawa, s. 1 2]. W ostatnich 15 latach obserwuje się w Polsce wzrastające zainteresowanie tą postacią kształcenia ustawicznego. Jednak liczba osób na studiach podyplomowych [Szkoły wyższe 2010, s ] w roku akademickim 2010/2011 w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 8,8 tys. i wyniosła 185,4 tys. (z czego 118,4 tys. w uczelniach publicznych, a 67,0 tys. w niepublicznych). W porównaniu z rokiem akademickim 2005/2006 liczba ta wzrosła o 49,5 tys. osób (36,4%), a w stosunku do 1995 roku ponad trzykrotnie. Wśród słuchaczy studiów podyplomowych największą popularnością cieszyły się właśnie kierunki ekonomiczne i administracyjne 54,7 tys. słuchaczy. W kształceniu menedżerów przydatne są również studia Master of Business Administration. Największy wybór studiów MBA mają mieszkańcy województwa mazowieckiego (12 programów), wielkopolskiego (5 programów) oraz małopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego (po 4 programy w każdym województwie). W województwie świętokrzyskim, pomorskim, podkarpackim, lubelskim i kujawsko pomorskim funkcjonuje jeden program studiów MBA. Wnioski zostały zebrane w najnowszym raporcie przygotowanym przez portal Edu.pracuj.pl, na podstawie bazy programów MBA Gazety Bankowe [Ile kosztuje ]. Według badań rynku MBA przeprowadzonych w marcu 2012 roku [Leszczyński] na polskim rynku możemy wskazać trzy rodzaje studiów MBA tj. Executive MBA (45%), MBA (33%) oraz studia specjalistyczne MBA (22%). Uczestnicy programów MBA w Polsce w większości pracują w sektorze technologicznym (16% wszystkich odpowiedzi; 12% w 2010), bankowym (11%; 13% w 2010), finansowym (9%; 13% w 2010) i handlowym (9%; 7% w 2010). Sektory często wymieniane (5% odpowiedzi) to sektor ochrony zdrowia, motoryzacyjny, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, telekomunikacyjny, artykułów i usług przemysłowych oraz budownictwa.

15 Kształcenie menedżerów dla podmiotów leczniczych 15 Przykładem takich studiów mogą być studia MBA w ochronie zdrowia, które przeznaczone są głównie dla kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania podmiotem leczniczym. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został ogłoszony projekt Nowoczesny menedżer efektywne zarządzanie, który uzyskał dofinansowanie na podstawie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia. Ma na celu podniesienie kwalifikacji przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotów leczniczych w ramach studiów podyplomowych w zakresie zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego. Wsparciem w postaci studiów podyplomowych zostanie objętych 108 osób z całej Polski, a okres realizacji to od do W związku z powyższym wiele uczelni wykorzystując te fundusze będzie prowadziło różne rodzaje studiów podyplomowych takie jak: Menedżer w ochronie zdrowia, Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej, Menedżer jakości w placówkach ochrony zdrowia czy Zarządzanie w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego. To tylko kilka z wielu ofert edukacyjnych uczelni wyższych. 4. Ocena kształcenia menedżerów w świetle badań własnych Badaniu poddano grupę szkolących się menedżerów zdrowia w latach W badaniu wzięło udział 86 osób, w tym 45 mężczyzn (52%) i 41 kobiet (48%), a średnia wieku badanych wynosiła 35,2 ± 4,51 lata. Narzędziem badawczym była ankieta, zawierająca pytania dotyczące między innymi kształcenia menedżerów ochrony zdrowia. Dla badanych wykształcenie ogólne w obecnych czasach ma małe znaczenie (68% odpowiedzi). Tylko 29% badanych uważało, że wykształcenie ogólne ma duże (29% odpowiedzi) i tylko 3% badanych sądzi, że wcale nie ma znaczenia. Jeżeli chodzi o jutro to badani uważają, że właśnie wykształcenie ogólne będzie miało duże znaczenie (aż 71%).

16 16 Renata Rasińska Badana grupa zwróciła szczególną uwagę na proces kształcenia i doskonalenia. Dla badanych bardzo ważną rzeczą było zarówno wykształcenie ogólne, jak i specjalistyczne. Zwracali uwagę na różne oferty wielu uczelni i ośrodków kształcenia. Według badanych przyszły menedżer, który będzie pracował w podmiotach leczniczych, powinien kształcić się w wielu różnych zakresach. Prawie 90% badanych uważała, że nie poprzestaną na ukończeniu studiów podyplomowych jednego rodzaju, tylko będą dalej kształcili się, ponieważ ta forma jest dla nich najdogodniejsza. Badani wypowiedzieli się również na temat interesujących ich tematów, i tak największym zainteresowaniem cieszyły się organizacyjno prawne aspekty zarządzania właśnie w ochronie zdrowia (aż 87%), kolejne to restrukturyzacja podmiotów leczniczych (67%) oraz źródła finansowania (66%). Bardzo ważnym problemem, który chcieliby zgłębić badani było także zarządzanie ryzykiem i zarządzanie strategiczne odnoszące się bezpośrednio do ochrony zdrowia (po 56%). Następne miejsce zajmowało efektywne zarządzanie systemami informatycznymi w placówkach ochrony zdrowia (45%) oraz dokumentacja medyczna (44%). Badani zainteresowani byli różnego rodzaju warsztatami czy analizami konkretnych przypadków, ceniąc sobie doświadczenie niż samą teorię. Zwracali również uwagę na to, że podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, marketingu czy prawa mieli na studiach I czy II stopnia. Brak uregulowań dotyczących wykształcenia menedżera podmiotu leczniczego spowodowało, że badana grupa pod względem wykształcenia była bardzo różnorodna, większość jednak badanych ukończyła studia medyczne (na różnych kierunkach) oraz studia z zakresu zarządzania i marketingu. Pojedyncze osoby prezentowały inne kierunki studiów. Słuchacze oczekiwali od studiów podyplomowych przede wszystkim praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi (97%). Pragnęli także zdobyć kompetencje w obszarze rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwojowej, sprawnego podejmowania decyzji oraz skutecznego kierowania zespołami pracowników. Reasumując wyniki należy podkreślić, że badani zauważają ważność kształcenia ustawicznego. Zadania, które muszą podejmować zarządza

17 Kształcenie menedżerów dla podmiotów leczniczych 17 jący szpitalem, przychodnią czy praktyką medyczną są coraz trudniejsze i wymagają coraz to wyższych kwalifikacji i umiejętności. 5. Dyskusja Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem wymaga menedżerów odważnych, zmierzających ku lepszej organizacji, wprowadzających zmiany, a nawet poszukujących i szybko reagujących na ich pojawianie się oraz wykorzystanie ich jako sposobności [Drucker 1994, s ]. Nowe technologie żądają wręcz od menedżerów rozumienia zasad zarządzania procesem zintegrowanym. Od menedżerów wymaga się ogromnej elastyczności wewnętrznej i samokierowania a kwalifikacje muszą obejmować umiejętności przemyślenia długofalowych celów oraz planowania długofalowej organizacji. Menedżerowie, którzy będą działać w przyszłych organizacjach, będą musieli sprostać o wiele bardziej poważnym i złożonym wymaganiom niż obecnie, gdyż zmieniają się warunki ich funkcjonowania choćby z powodu nasilającej się globalizacji i konkurencji [Penc 2008, s ]. Przyszłość wymagać będzie od nowych menedżerów, również w podmiotach leczniczych, nie tylko urzędników i biurokratów, lecz przedsiębiorców, moderatorów i promotorów. Prawdziwa ich siła nie będzie przejawiać się we władzy formalnej, lecz w ich wiedzy, umiejętnościach i kreatywności. Zmieni się więc zasadniczo organizacja i filozofia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podstawą działania menedżerów będzie wiedza ekonomiczna i organizatorska, ale będą oni musieli szeroko w swej pracy uwzględniać związki, które mają charakter społeczny, kulturowy, ekologiczny, obyczajowy. Będzie się od nich wymagać rozległej wiedzy, dojrzałej orientacji w dziedzinie hierarchii wartości, wysokiego poziomu kulturalnego i etycznego, znajomości języków obcych. Potrzebni im będzie wizjonerski pogląd, pozwalający na przewidywanie tendencji rynkowych i życzeń klientów, umiejętność szybkiego reagowania na zmiany i wykorzystywania ich jako sposobność do podejmowania nowych działań, odwaga i gotowość do ryzyka, wytrwałość i upór w osiąganiu celów strategicznych, a także gotowość do własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie. Wymagania wobec jakich staną menedżerowie jutra będą wymagały od nich

18 18 Renata Rasińska przede wszystkim wykorzystania swojej wiedzy ogólnej [Drucker 1994, s. 401]. Rozszerzanie oferty edukacyjnej szkół wyższych, rozwijających kształcenie ustawiczne, powinno obejmować m.in. studia podyplomowe oraz tworzenie możliwości zdobywania certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zdobyte w sposób nieformalny [Kujawska, Szuwarzyński 2009]. Programy studiów podyplomowych jako jednego z ważnych obszarów edukacji muszą być dostosowane do Europejskich Ram Kwalifikacji, a obecne autorskie programy są i będą weryfikowane w dalszym ciągu przez rynek. Uniwersytety i uczelnie medyczne proponują szeroką ofertę studiów podyplomowych związanych z ochroną zdrowia publicznego [Studia...]. Uczelnie próbują dostosowywać programy do potrzeb rynku. To studia przeważnie dla kadry menedżerskiej, osób zarządzających instytucjami opieki zdrowotnej oraz osób zainteresowanych nowoczesnym zarządzaniem w systemie opieki zdrowotnej. Uczelnie wyższe coraz częściej oferują studia podyplomowe dotyczące zarządzania apteką lub placówkami ochrony zdrowia. W bogatej ofercie można wybierać spośród kilkunastu rodzajów studiów podyplomowych czy specjalności na studiach I czy II stopnia. Część z nich przeznaczona jest właśnie dla pracowników służby zdrowia, ale część dla wszystkich chętnych. Studia podyplomowe MBA (Master of Business Administration) są uważane za przepustkę do kariery dla ludzi z menedżerskimi ambicjami [Augustynowicz]. Umiejętność zarządzania placówkami medycznymi poparta posiadaniem dyplom MBA, to oczywisty powód do dumy dla absolwenta takich studiów. Wielostopniowe kształcenie przyszłych menedżerów ochrony zdrowia, to edukacyjna zdobycz ostatniej dekady. Studia licencjackie i magisterskie na kierunku zdrowie publiczne uruchomiono przy uczelniach administracyjnych i medycznych. Kształcenie podyplomowe i studia MBA w ochronie zdrowia wprowadziło wiele uczelni. Oferta kształcenia podyplomowego na polskim rynku edukacyjnym jest już spora. Nie ma praktycznie dużego miasta, w którym wyższe uczelnie nie proponowałyby studiów podyplomowych z zakresu zarządzania placówkami medycznymi i dyplomu MBA. W związku z tym, że dyrektorem podmiotu leczniczego może być osoba o dowolnym wy

19 Kształcenie menedżerów dla podmiotów leczniczych 19 kształceniu, stąd rośnie zapotrzebowanie na studia podyplomowe, które dają m.in. możliwości zapoznania się z najnowszymi metodami zarządzania w ochronie zdrowia stosowanymi na świecie. Programy studiów podyplomowych mają więc na celu wyposażenie menedżerów zarządzających podmiotami leczniczymi w konieczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w obszarze ochrony zdrowia. Dzięki temu będą oni mogli optymalnie kształtować rozwój swoich placówek oraz doskonalić ich efektywność a także jakość świadczonych usług. Doskonalenie jako proces uczenia się stanowi istotny czynnik kreowania kapitału społecznego, a także narzędzie konkurencyjności [Furtak i wsp. 2010, s ]. Zmieniające się warunki funkcjonowania rynku ochrony zdrowia determinują konieczność doskonalenia zawodowego menedżerów przez zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy. Umożliwiają to również różne szkolenia, które mają na celu wieloaspektowe i kompleksowe wzmocnienie ich potencjału w zakresie skutecznego zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Doskonalenie zawodowe to także podnoszenie poziomu umiejętności i wiedzy. 6. Wnioski Zmiany w systemie ochrony zdrowia wymagają od kadry zarządzającej ciągłego podnoszenia swoich kompetencji. Zarówno obecni jak i przyszli menedżerowie mają świadomość konieczności pogłębiania zdobytej wiedzy a zapewnienie efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych stwarza konieczność szkolenia obecnych i przyszłych kadr zarządzających. Bibliografia Augustynowicz S., Studia MBA z zarządzania ochroną zdrowia pęd ku tej wiedzy już minął? _ped_ku_tej_wiedzy_juz_minal_16.html, data dostępu Drucker P.F. (1994), Praktyka zarządzania. Akademia Ekonomiczna, Kraków.

20 20 Renata Rasińska Furtak M., Książek P., Rzemek C., Zdrojkowski J.: Kształcenie menedżerów jako kluczowy czynnik efektywnego zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Zdrowie Publiczne 2010, 120(3). Ile kosztuje dyplom MBA, mba ile kosztuje dyplom MBA.htm#top, data dostępu Informacja o popularności kierunków studiów w ostatnich 5 latach w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego _upload/ministerstwo/aktualnosci/ / _popularnosc_poszczegolnych_ kierunkow_w_ostatnich_5_latach.pdf, data dostępu Informacja o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2011/2012 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczelniach niepublicznych 8/ _WYNIKI_rekrutacji_ pdf, data dostępu Kuc B.P. (2000), Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa. Kujawska J., Szuwarzyński A. Studia podyplomowe w świetle zaleceń Europejskich Ram Kwalifikacji E mentor nr 5 (32)/2009, mentor.edu.pl/artykul/index/numer/32/ id/698, data dostępu Leszczyński J., Badanie studia MBA _studia_mba_2012_44.html, data dostępu Notatka na temat szkół wyższych w Polsce e_not_nt_szkol_wyzszych_w_polsce.pdf, data dostępu Penc J. (2008), Decyzje i zmiany w organizacji. W poszukiwaniu skutecznych sposobów działania, Centrum Doradztwa i Informacji Delfin sp. z o.o., Warszawa. Rasińska R., Głowacka M.D., Nowakowska I. (2012), Kształtowanie zachowań menedżerskich przez podmiot leczniczy. Przedsiębiorczość i Zarządzanie Wydawnictwo SAN, t. XIII, z. 5 Studia z zarządzania w ochronie zdrowia można przebierać w ofertach uczelni z zarzadzania w ochronie zdrowiamozna przebierac w ofertach uczelni,10830,9.html, data dostępu Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011 s data dostępu Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) data dostępu

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw dr Maria Gagacka Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Innowacyjność stanowi główną siłę rozwoju gospodarczego i społecznego.

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie L 394/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2006 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo