E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM"

Transkrypt

1 Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym w zakresie informatyki i telekomunikacji. Obecnie w ramach systemów kszta cenia na odleg o wykorzystywane s najnowsze technologie, takie jak: komputery, Internet, kasety audio i video, p yty CD, czy te prezentacje multimedialne, dzi ki którym istnieje mo liwo dostarczania materia ów dydaktycznych w postaci elektronicznej. Zaanga owanie na rzecz innowacji i bada jest wyrazem odpowiedzialno ci spo ecznej. Zastosowanie zaawansowanych technicznie aplikacji programowych w procesie edukacji mo e pozwoli na popraw pozycji konkurencyjnej danej uczelni na rynku edukacyjnym. Osi gniecie trwa ej konkurencyjno ci wymaga zmian do stworzenia dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy. Powo anie organizacji, zorientowanej na wsparcie procesu nauczania na uczelni wy szej za pomoc metody e-learning jest odpowiedzi na potrzeb zbudowania nowoczesnej i rozwini tej jednostki edukacyjnej. Poj ciem e-learningu okre la si to, co do tej pory najcz ciej nazywane by- o nauczaniem na odleg o (ang. distance learning). Upowszechnienie si Internetu znacznie zwi kszy o mo liwo ci i podniesienie jako ci tego typu nauczania. Powstanie wirtualnych rodowisk edukacyjnych (VLE Virtual Learning Environments) umo liwi o rzeczywiste dodanie warto ci do nowego procesu nauczania. Na rozwój narz dzi nauczania na odleg o najwi kszy wp yw ma: upowszechnienie si Internetu jako wiatowej sieci komputerowej, wzrastaj ca, dzi ki sta emu unowocze nianiu rodków telekomunikacji, elastyczno proponowanych rozwi za w e-learningu, atwo w tworzeniu i przesy aniu dokumentów elektronicznych, post puj ca w szybkim tempie globalizacja gospodarcza i spo eczna [6]. Korzy ci wynikaj ce z zastosowania e-learningu to, m.in.: elastyczny proces dystrybucji materia ów, elastyczne cie ki studiów, dowolno czasu i miejsca, dowolno sprz tu i aplikacji,

2 172 Ma gorzata Biernacka, Justyna Patalas zindywidualizowany tok nauczania, dynamiczna prezentacja materia u, zindywidualizowany styl nauczania. W wirtualnej edukacji po o ono nacisk na zwi kszenie mo liwo ci interaktywnego kontaktu mi dzy uczestnikami kursów i szkole. Zastosowano w e-learningu nowe narz dzia, takie jak m.in.: forum dyskusyjne na stronach sieci, strony przystosowane do jednoczesnego rozwi zywania problemów przez kilku u ytkowników, szerokie wykorzystanie technik symulacyjnych w wirtualnej rzeczywisto ci, dyskusje w czasie rzeczywistym (tzw. chat room), konferencje prowadzone za pomoc kamer pod czonych do Internetu oraz czy szybkiego przesy u, personalizowane strony dla indywidualnych u ytkowników lub dla grup, statystyczn kontrol intensywno ci kontaktów pomi dzy poszczególnymi uczestnikami, dopasowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb [8]. Oprócz ww. metod u ywanych w celu komunikacji pomi dzy wyk adowc, a studentami, a tak e mi dzy samymi studentami, w toku nauki rekomendowane s spotkania cz onków grupy (tzw. F2F face-to-face) wraz z opiekunem w siedzibie uczelni. Daje to mo liwo przeprowadzenia intensywnych treningów komunikacji bezpo redniej, prezentacji oraz negocjacji. Uczestnicy maj szans pracowa wspólnie nad projektem i porówna wyniki z do wiadczeniami kolegów. Spotkania takie daj mo liwo weryfikacji post pów w nauce, a tak e znacznie podnosz motywacje studentów do nauki i przynosz satysfakcj wyk adowcom oraz instruktorom. Mo na przyj zatem, e problem sprowadza si do znalezienia organizacji zorientowanej na wsparcie procesu decyzyjnego o implementacji innowacji z obszaru e-learning. Organizacja taka oznacza mo liwo znalezienia odpowiedniej aplikacji programowej pozwalaj cej na realizacj kszta cenia na odleg o dla uczelni, przy okre lonej ofercie edukacyjnej oraz przy za o onych kosztach. Zatem ogólny problem postawiony w niniejszym artykule mo na sformu owa nast puj co: Dana jest oferta dydaktyczna uczelni wy szej w postaci studiów typu MBA oraz dane s produkty e-learningowe. Czy istnieje taka organizacja, która umo liwi wdro enie na uczelni innowacji z obszaru e-learning, tj. znalezienie odpowiedniego produktu e-learningowego spe niaj cego za o enia oferty dydaktycznej, przy za o onych kosztach i istniej cych ograniczeniach zasobowych?

3 E-learning rozwi zanie innowacyjne na rynku edukacyjnym Studia typu MBA Studia Master of Business Administration zosta y zbudowane w 1881 roku w Stanach Zjednoczonych, jako odpowied na potrzeb kadry zarz dzaj cej, która dysponowa aby zarówno zaawansowan wiedz ekonomiczn, jak i praktyczn umiej tno ci sprawnego zarz dzania du ymi przedsi biorstwami. Dzisiaj studia typu MBA mo na podejmowa w kilkudziesi ciu miejscach w Europie, w tym równie w Polsce. Polskie szko y wy sze nawi zuj kontakty z zagranicznymi uczelniami, które je li zgodz si patronowa studia MBA, wspó tworz program nauczania, a wi c zatwierdzaj przedmioty, tryb i rodzaj studiów, a tak e zapewniaj kadr wykwalifikowanych wyk adowców. Zagraniczny partner daje mo liwo dost pu do nowoczesnych technik nauczania i do wiadczenia organizacyjnego w prowadzeniu tego rodzaju studiów. S uchaczami studiów MBA s wysokiej klasy mened erowie. Aby wzi udzia w rekrutacji nale y, oprócz dyplomu studiów wy szych, posiada do- wiadczenie zawodowe i w ada biegle j zykiem obcym, w którym s prowadzone zaj cia. Ko cz c studia MBA b d oni zdolni stawi czo o wyzwaniom, jakie niesie za sob post puj ca transformacja polskiej gospodarki, rosn ca konkurencja i coraz silniejsze zwi zki gospodarcze z Uni Europejsk. Polskie przedsi biorstwa chc c skutecznej dzia a na rynku polskim i europejskim musz dostosowa si do zmieniaj cych si warunków dzia ania na tych rynkach. Mened erowie zostaj przygotowani do wymaga zarz dzania biznesem w erze spo ecze stwa informacyjnego, globalizacji procesów gospodarczych, komunikacji i wspó dzia ania na rynku mi dzynarodowym. [7] Typy studiów MBA: Jednoroczny program dzienny, Dwuletni program dzienny, Studia zaoczne tzw. Part-time, Studia typu Executive (EMBA), Program modu owy (modular), Program czony (joint degree), Program typu Distance learning. Oprócz zró nicowanych typów programów studiów MBA mo emy podzieli je ze wzgl du na profil. W Polsce oferowane s studia o profilach: podstawowym, specjalistycznym. Profil podstawowy obejmuje akceptowany na ca ym wiecie zestaw przedmiotów stanowi cych kanon ogólnego wykszta cenia mened erskiego. Ma na celu przekazanie wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarz dzania. Profil

4 174 Ma gorzata Biernacka, Justyna Patalas specjalistyczny poszerza profil podstawowy o przedmioty specjalistyczne dostarczaj ce wiedz z jednej dziedziny lub specjalizacji. 3. Produkty e-learningowe 3.1. Formy e-learningu Wyró nia si dwie podstawowe formy, które przyjmuje e-learning: CBT (Computer Based Training) szkolenie oparte na technologii komputerowej, WBT (Web Based Training) szkolenie z wykorzystaniem Internetu. Do kursów opartych na formie CTB mo na zaliczy wszelkie kursy multimedialne, czy te szkolenia prowadzone w laboratoriach komputerowych. Bazuj one na ró nych no nikach danych, takich jak: CD-ROM, dyskietka, DVD i wszelkie inne media, które mo na wykorzysta w pracy na komputerze. Kursy tego typu musz by zainstalowane na lokalnych maszynach lub w sieci lokalnej, przy której pracuj studenci. W przypadku WBT u ywa si tak e poj cia on-line learning, czyli zdalnego nauczania na ywo przez sie komputerow, w trybie synchronicznym. S to oczywi cie szkolenia wykorzystuj ce technologie komputerowe i sieci rozleg e, w tym Internet, do przeprowadzenia szkole na odleg o [8]. Internetowe platformy e-learningowe mog by wykorzystywane do prowadzenia niezale nych szkole internetowych, b d mog by elementem wspomagaj cym lub uzupe niaj cym tradycyjne formy szkole. W przypadku studiów MBA doskonale uzupe ni yby praktyczne wiczenia, tzw. case studies. W pewnych wypadkach mog stanowi alternatyw dla tradycyjnych kursów. To ucz cy si decyduj, któr form wybior. Poj cie e-learningu jest traktowane w praktyce bardzo szeroko i mo e przyjmowa zró nicowane formy. W najbardziej podstawowym podziale form e-learningu zawiera si : Prezentacja materia ów szkoleniowych w sieci czyli artyku ów, opracowa, bada, zestawu odno ników do innych zasobów sieciowych, itp. Jest to formu a ca kowicie bierna, praktycznie niczym nie ró ni ca si od odpowiednika klasycznego dost pu do papierowych materia ów ród owych (jedynie no- nik przekazu papier jest zast piony przez medium elektroniczne). Jedyn przewag tej formy e-learningu mo e by system przeszukiwania zasobów, je li materia y s przechowywane w postaci bazy danych. Online support ta forma e-learningu wykorzystuje sie w sposób bardzo interaktywny. Szkolenia tego typu, oprócz zamieszczania materia ów szkoleniowych w sieci, zawieraj dost p do form dyskusyjnych, czatów, biuletynów informacyjnych, a tak e wykorzystuj poczt elektroniczn i system komunikatów informacyjnych.

5 E-learning rozwi zanie innowacyjne na rynku edukacyjnym 175 Szkolenia asynchroniczne posiadaj mechanizmy kontroli i oceny prowadzonych zaj przez instruktora kieruj cego kursem. Dlatego te, wykorzystuj c te same rodki komunikacji i prezentacji informacji, co Online support, pozwalaj na przeprowadzenie szkole bez konieczno ci koordynacji miejsca i czasu. Dzi ki temu umo liwiaj nauk we w asnym tempie. E-learning jest najcz ciej uto samiany w a nie z tym typem szkole. Szkolenia synchroniczne to szkolenia prowadzone w czasie rzeczywistym przez wyk adowc. Ten rodzaj szkolenia przeprowadza si poprzez sie komputerow z wykorzystaniem takich technik, jak: telekonferencja, czat, videokonferencja, czy przekaz audio. Niektóre systemy do szkole synchronicznych wykorzystuj tak e tablic wirtualn, czy narz dzia do pracy grupowej i wspó dzielenia zasobów. Ten typ szkole jest najbardziej wymagaj cy technologicznie i organizacyjnie [2], [8]. Z formami e-learningu wi e si równie poj cie systemów komunikacji komputerowej (CMC Computer Mediated Communication). Takie systemy, to oparte na Internecie technologie komunikacji elektronicznej, które umo liwiaj interakcje zarówno w trybie synchronicznym (tzn. w czasie rzeczywistym), jak te asynchronicznym. Systemy te obejmuj takie formy, jak: poczt elektroniczn (asynchronicznie), grupy dyskusyjne, narz dzia konferencyjne typu tekstowego (synchronicznie), telefoni internetow, tele- i audiokonferencje, narz dzia konferencyjne typu graficznego, wspólnie u ywane tablice, oprogramowanie do pracy grupowe. [3], [4] Elementy wirtualnych procesów kszta cenia Wa n rol zwi zan bezpo rednio z e-learningiem, pe ni elementy wirtualnych procesów nauczania. Pokazuj one konkurencyjno mi dzy nowatorskimi metodami kszta cenia e-learningiem, a standardowymi wyk adami i wiczeniami, czyli tradycyjn nauk. W ród narz dzi wspomagaj cych edukacj na odleg o znajduj si : Wyk ad zarejestrowany na wideo lub CD jest to tradycyjny w formie wyk ad, pozwala na wielokrotne ogl danie i dok adne zanotowanie tre ci, je eli nie zosta a ona do czona do materia ów. Wyk ad mo e by tak e transmitowany za po rednictwem telewizji kablowej lub satelitarnej. Warunkiem powodzenia jest umiej tno atrakcyjnego przekazywania wiedzy w tej formie przez wyk adaj cego. Wyk ad hipertekstowy tutaj tre ci tradycyjnego wyk adu s formatowane do postaci, która umo liwia wydajny proces uczenia si poprzez Internet. Wyk ad zostaje uzupe niony przez obiekty multimedialne b d odpowiednie

6 176 Ma gorzata Biernacka, Justyna Patalas odno niki, takie jak: mapy, ilustracje, animacje, wideoklipy, linki do materia- ów ród owych, adresy stron WWW i inne. Prezentacja multimedialna wyk ady tego typu s dost pne online w formie prezentacji na slajdach, np. Prezentacja PowerPoint, mo e by wraz z do czonym nagraniem g osu wyk adowcy. Student mo e w dowolnym momencie zatrzymywa i powtarza elementy wyk adu. Praca grupowa mo na szeroko wykorzystywa istniej ce bardzo atrakcyjne mo liwo ci pracy grupowej. Nale y jednak, je eli nie sterowa, to przynajmniej kontrolowa poczynania grupy i organizowa zaj cia tak, by wr cz wymaga y pracy grupowej, np. dyskusje studiów przypadku, dyskusje moderowane, projekty grupowe, odgrywanie ról, wspólne tworzenie esejów i planów badawczych. Videokonferencje jest to spotkanie wideo w trybie synchronicznym pomi dzy wyk adowc i studentem lub ma grup studentów. W zale no ci od zastosowanego sprz tu wyk adowca ma kontakt wizualny jednocze nie z ca grup, tzw. point-to-multipoint, b d te tylko z jedn osob w jednym czasie, tzw. point-to-point. Odgrywanie ról i symulacje jest to aktywna forma nauczania, która silnie motywuje oraz znacznie podnosi jako wyników procesu nauczania. Odgrywanie ról mo e stanowi dobre przygotowanie do ko cowych egzaminów, poniewa zwykle integruje dotychczas poznane zagadnienia i umiej tno ci. Anonimowo znacznie redukuje stres, zapewnia wszystkim uczestnikom równe szanse. Symulacja jest warto ciowym wiczeniem, gdy odbywa si w warunkach na laduj cych rzeczywisto. A wirtualna rzeczywisto, która jest perfekcyjn symulacj rzeczywisto ci, stwarza na przyk ad unikalne mo liwo ci treningu predyspozycji przedsi biorczych bez ponoszenia konsekwencji finansowych. Lista dyskusyjna jest to konferencja tekstowa prowadzona w trybie asynchronicznym. Umo liwia rejestracj dyskusji prowadzonej przez uczestników kursu. Student przy ka dym logowaniu si na listy dyskusyjne jest informowany czy, pojawi y si jakie nowe g osy w dyskusji. Zadania i wiczenia ta forma ma sk ania studentów do analizowania przerabianego materia u. Dost p do zada powinien by nieograniczony miejscem, czasem, b d te indywidualnym tempem pracy studenta. Studenci mog wykonywa zadania indywidualne, w postaci symulacji, odgrywania ról, prezentacji oraz projektów badawczych. Je eli opracowanie studentów wnosz co nowego, to mog by po akceptacji nauczyciela wykorzystywane do budowania wspólnej bazy wiedzy. Testy kontrolne to interaktywne testy do samodzielnego rozwi zania, mog by zorganizowane na zasadzie testów wielokrotnego wyboru, odpowiedzi w formie brakuj cych s ów lub wyra e, lub te jako testy z jedn prawid o-

7 E-learning rozwi zanie innowacyjne na rynku edukacyjnym 177 w odpowiedzi. Ró norodno form pozwala na lepsze przygotowanie do egzaminu i sprawdzenie stopnia opanowania materia u przez studenta. Zadania do rozwi zania mog zawiera wskazówki, podpowiedzi, które ukazuj si, gdy student zg osi tak potrzeb, w formie rozwijanego menu, odsy acza do róde, materia ów edukacyjnych, ukrytych adnotacji zawieraj cych analogie lub przyk ady. Student mo e sprawdzi czas wykonywania testu i porówna go ze standardowym egzaminem. Dobrze skonstruowane testy mog by równie stosowane przez wyk adowców do ledzenia post pów nauki. Testy mog by wype niane w trybie online, b d s tak skonstruowane, e mo na je uzupe ni tylko w ograniczonym czasie [1], [5]. 4. Organizacja Centrum Rozwoju E-Edukacji Przyk adem organizacji zorientowanej na znalezienie odpowiedniego produktu e-learningowego spe niaj cego za o enia oferty dydaktycznej typu studium MBA mo e by hipotetyczne Centrum Rozwoju E-Edukacji. Jest to jednostka doradcza i informacyjna typu non-profit, zorientowana na wspomaganie i asystowanie przy rozwoju procesu edukacyjnego. Jak atwo zauwa y, g ównym zadaniem CREE jest pomoc uczelni w podejmowaniu decyzji zwi zanej z wprowadzeniem innowacji w obszarze systemów e-learning. Podstawowym celem dzia alno ci takiej instytucji jest tworzenie baz danych oferty produktów e-learningowych oraz wdra anie nowych procedur edukacyjnych z wykorzystaniem metod e-learningu. Innymi s owy, maj c z jednej strony potrzeby uczelni (zlecenie wdro enia produktu e-learning), które jest determinowane przez ofert dydaktyczn, bud et, termin realizacji), z drugiej strony zbiór firm oferuj cych systemy e-learning, poszukiwana jest odpowied na pytanie: Czy mo liwa jest taka dzia alno CREE, która umo liwi znalezienie odpowiedniego systemu e-learning spe niaj cego wymagania oferty edukacyjnej studium MBA, przy za o onych kosztach? Rozwa any problem sprowadza si do poszukiwania dzia alno ci CREE zwi zanej z wyborem systemu e-learning przez uczelni. Dzia alno taka determinuje zatrudnienie w CREE analityków systemowych i informatyków w celu przygotowania specyfikacji wymaga uczelni oraz doboru z bazy danych odpowiedniego rozwi zania. CREE powinno dysponowa baz dostawców systemów e-learning, w szczególno ci danego województwa, gdzie prowadzona jest dzia- alno CREE. Opracowanie prawid owej specyfikacji wymaga oferty dydaktycznej (np. typu studium MBA) stanowi podstaw wyboru systemu e-learning. Rol CREE, a zatem organizacji zorientowanej na wsparcie procesu decyzyjnego o implementacji systemu e-learning przedstawia si na rysunku 1.

8 178 Ma gorzata Biernacka, Justyna Patalas Jednostka Edukacyjna: Oferta edukacyjna typu studium MBA, Potrzeba usprawnienia procesu wymiany informacji i szkolenia za pomoc systemu e-learning Producenci systemów e-learning: np. MasterSolution, Oracle ilearning, WebCT, Lotus Learning Management System, SABA Learning Enterprise, LMA MyLearning, itp. Centrum Rozwoju E-Edukacji: Kompetencje (wykwalifikowani pracownicy - analitycy systemowi i informatycy) opracowanie dokumentacji wraz z wyliczeniem ró nic w kosztach ponoszonych przed i po wprowadzeniu systemu e-learning znalezienie dostawcy systemu e-learning (przygotowanie na drodze rozpoznania potrzeb oferty edukacyjnej najbardziej optymalnego pod k tem podmiotowym oraz cenowym pakietu e-learning) Baza danych producentów systemów e-learning Zaplecze techniczne (pomieszczenia biurowe, urz dzenia informacyjno-komunikacyjne) Okre lenie priorytetów wdro enia e-learningu i potencjalnych efektów ekonomicznych nowej metody szkolenia Preselekcja systemów e-learning, wed ug planowanych korzy ci Okre lenie kosztów e-learningu Koszt wdro enia systemu e-learning (punkt ci ko ci koszt przygotowania materia ów dydaktycznych) Redukcja kosztów prelekcji, wyjazdów i organizacji szkole Wybór przez CREE produktu e-learning Rys.1. Rola CREE w procesie decyzyjnym wyboru systemu e-learning

9 E-learning rozwi zanie innowacyjne na rynku edukacyjnym Podsumowanie Nauczanie na odleg o z wykorzystaniem technologii informatycznych, w tym przede wszystkim Internetu, jako medium przesy owego jest ciekaw alternatyw dla kszta cenia tradycyjnego, a przede wszystkim szans dla tych, którzy z ro nych wzgl dów nie s w stanie podj standardowych studiów stacjonarnych. Mowa tu przede wszystkim o kadrze redniego i wy szego mened mentu, która pragn c uzupe nia swoj wiedz i podnie kwalifikacje, decyduje si na presti owe studia Master of Business Administration Zaspokojenie potrzeb rynku edukacyjnego w zakresie informatyzacji determinuje konieczno implementacji systemu e-learningowego. Mo na zauwa y tu wyra n nisz rynkow dla organizacji zorientowanej na wsparcie procesu decyzyjnego o implementacji systemu e-learning w jednostkach edukacyjnych. W przedstawionym kontek cie priorytetowym zadaniem hipotetycznego CREE jest znalezienie takiego dostawcy systemu e-learning dla uczelni, aby ta uczelnia osi gn a za o one cele i okre lone korzy ci, a w konsekwencji zosta a konkurencyjn jednostk edukacyjn.. Bibliografia: 1. Czekan D.: Systemy wideokonferencyjne jako efektywne narz dzia edukacji na odleg o, E-mentor pod red. M. D browskiego, Nr 1(8). 2. D browski M.: Formy wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych w edukacji w opinii nauczycieli i studentów SGH, E-mentor, Nr 1(8), luty D browski M.: Wybór rozwi za technologicznych w e-edukacji, E-mentor, Nr 5(7), grudzie Jaszczuk A.: Edukacja zdalna i e-learning, E-mentor pod red. M. D browskiego, Nr 2(9), kwiecie Nojszewski D.: Platformy e-learningowe w polskich instytucjach edukacyjnych, E-mentor pod red. M. D browskiego, Nr 2(9), kwiecie Nycz M.: Nauczanie wirtualne, a wiedza, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarz dzanie (pod red. R. Knosali), t. II, WNT, Warszawa St pie J.: Dossier: MBA, Profit, 3/ Wasilewski A.: Koncepcja wykorzystania technologii informatycznych w nauczaniu na odleg o, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarz dzanie (pod red. R. Knosali), t. II, WNT, Warszawa 2003.

10

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Temat szkolenia: Zastosowania e-learningu na przykładzie platformy Moodle w nauczaniu różnych przedmiotów SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych Spotkania Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji, 8 kwietnia 2016, MEN Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych dr Anna Beata Kwiatkowska Rada ds. Informatyzacji Edukacji Motto dla działań

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Numer obszaru: 13 Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Temat szkolenia Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Symbol szkolenia: PUZIMG SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Marketing i animacja kultury Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr Małgorzata Okupnik Punkty ECTS: 1 Status

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska - nowa specjalność magisterska w języku angielskim (MADEM)

Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska - nowa specjalność magisterska w języku angielskim (MADEM) Rozwój Polskich Uczelni FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska - nowa specjalność magisterska w języku angielskim (MADEM) Małgorzata Plechawska-Wójcik

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Skarżysko-Kamienna: Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk - 2 asystentów

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r.

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r. Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 Warszawa, 4 marca 2005 r. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006: - Cel g ówny: rozwijanie konkurencyjnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

DAS Polska przedstawiciel DAS Certification Ltd. jednostki akredytowanej przez UKAS

DAS Polska przedstawiciel DAS Certification Ltd. jednostki akredytowanej przez UKAS temat szkolenia: Trening Menedżerski. Skutecznie kieruj i motywuj. czas trwania: 16 h szkoleniowych (2 dni) 990 PLN brutto termin: 10-11.09.2013 r. 21-22.11.2013 r. Otrzymasz odpowiedzi na następujące

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: licencjackie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Metody wspierania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Toruń, 01.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Synik Teresa Centrum Edukacji Dorosłych w związku z realizacją projektu Rozwój kwalifikacji w zawodzie Technik informatyk wśród 50 osób dorosłych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi ZASADY ORGANIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH W WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ W ŁODZI DLA KIERUNKU: PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zgodnie z planem studiów obowiązującym w Wyższej

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia dla placówek. Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN

Rozporządzenia dla placówek. Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN Akty prawne Konstytucja Rzeczpospolitej Kodeksy Ustawy Rozporządzenia O DOBRĄ JAKOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 729013 Temat: Studia Podyplomowe Menedżer Procesów Biznesowych 5 Październik - 29 Czerwiec Warszawa, Akademii Finansów i Biznesu - Warszawa, ul.stokłosy 3,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 dnia 16.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 W związku z realizacją w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym REGULAMIN STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram działań na 2012r. dla realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu w

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Kierunek studiów Administracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu 3. ZOH1-7

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu 3. ZOH1-7 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZARZĄDZANIA HOTELAMI 4. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl 1 z 9 2013-10-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl Katowice: Usługi realizowane w ramach projektu BELFER ONLINE

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/11/15

Zarządzenie nr 29/11/15 Zarządzenie nr 29/11/15 a Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: wdrożenia procedury Zasady prowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie Na

Bardziej szczegółowo

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Joanna Makocka NCBR kim jesteśmy? agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencja powołana w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Mam zawód mam pracę w regionie Beneficjent

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Mam zawód mam pracę w regionie Beneficjent Załącznik nr 1 do Regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Mam zawód mam pracę w regionie Beneficjent Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Partner Projektu Priorytet Nazwa i numer

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY I. PRZEDMIOT OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY I. PRZEDMIOT OFERTY Imię i nazwisko Adres... Tel.. e-mail...... (miejscowość, data) Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą ul. Moniuszki 10, 87-100 Toruń FORMULARZ OFERTOWY I. PRZEDMIOT OFERTY 1. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk o Ziemi Opis kierunku Studia drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: Stypendia Ministra na rok akademicki 2006/2007 Z uwagi na liczne zapytania w sprawie składania wniosków o stypendia ministra na rok akademicki 2006/2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje,

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Monika Płaziak Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 1.6 Temat zajęć: Moje kompetencje przedsiębiorcze 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pozytywne i negatywne cechy własnej osobowości, zna cechy osoby przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo