Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia"

Transkrypt

1 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business Administration i na tym tle próba okreœlenia wp³ywu tych studiów na poziom kwalifikacji mened erskich i przebieg kariery absolwentów. Artyku³ otwiera przegl¹d literatury przedmiotu na temat ewolucji i znaczenia programów MBA. W szczególnoœci zwrócono uwagê na podejœcie Mintzberga. Stanowi on t³o dla prezentacji i analizy wniosków ze studium przypadku MBA Poznañ-Atlanta. W opracowaniu przedstawiamy wyniki badania oczekiwañ absolwentów i studentów tego programu MBA, zwi¹zanych z podjêciem studiów mened erskich. Analizuj¹c wyniki badania, pos³u ono siê czterostopniowym modelem kariery wprowadzonym do literatury przedmiotu przez Daltona, Thompsona i Price a. Pozwoli³o to na skonfrontowanie oczekiwañ bezpoœrednich interesariuszy z ich obecn¹ samoocen¹ i percepcj¹ wp³ywu ukoñczenia studiów MBA na wiedzê, umiejêtnoœci i zdolnoœci mened erskie oraz zajmowan¹ pozycjê zawodow¹. Wprowadzenie Nade wszystko, szko³y biznesowe musz¹ wpajaæ studentom zdolnoœæ myœlenia, decydowania oraz wydajnego i innowacyjnego dzia³ania w nieprzewidywalnym, globalnym œrodowisku biznesowym. (Laura D Andrea Tyson, Dean, London Business School, 2005, s. 236) Pomimo dekad krytyki i licznych sugestii udoskonaleñ [Mintzberg 2004; Pierce 1999; Porter, McKibbin, 1988], tytu³ Master of Business Administration nadal jest najwa niejszym produktem szkó³ biznesu [Tyson 2005, s. 235]. Liczba absolwentów z tytu³em MBA w Stanach Zjednoczonych wzros³a z oko³o 5000 w 1961 roku do niemal e osób w 2000 r. W USA absolwenci z tytu³em MBA stanowili w 2000 roku 23% wszystkich, legitymuj¹cych siê ukoñczeniem szko³y wy szej [ riga, Bettis, Sullivan, 2003]. Po II wojnie œwiatowej tytu³ MBA sta³ siê jednym z najwa niejszych wyznaczników miêdzynarodo- 1 Program MBA Poznañ-Atlanta, przy wsparciu undacji Andrew Mellona, powsta³ w 1995 roku. Inicjatorami byli prof. John D. Hogan, ówczesny dziekan Robinson College of Business, Georgia State University w Atlancie oraz prof. Bohdan Gruchman, ówczesny rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

2 Komunikaty 137 wych kwalifikacji mened erskich równie w Europie i innych regionach œwiata. Wspó³czeœnie ponad 1400 szkó³ wy szych w 140 krajach oferuje ponad 2800 programów MBA [http://www.mbainfo.com/]. Paradoksalnie, tytu³ MBA, bêd¹cy kiedyœ synonimem unikalnej i elitarnej marki, sta³ siê w wielu krajach warunkiem koniecznym awansu zawodowego i kariery w zarz¹dzaniu. OpóŸnione powstanie programów MBA w Polsce by³o zdeterminowane powojenn¹ sytuacj¹ polityczn¹ i gospodarcz¹. Pierwsze programy MBA powstaj¹ce po 1989 roku w Polsce mia³y charakter wspólnych przedsiêwziêæ z partnerami zagranicznymi. Do grupy pionierów zaliczyæ nale y Program MBA Poznañ-Atlanta prowadzony przez Akademiê Ekonomiczn¹ w Poznaniu we wspó³pracy z J. Mack Robinson College of Business, Georgia State University (GSU) w Atlancie, W dziesi¹t¹ rocznicê za³o enia tego programu przeprowadzono badanie wœród absolwentów oraz studentów, maj¹ce na celu dog³êbne poznanie opinii absolwentów i studentów w kilku obszarach 2. W szczególnoœci naszym celem by³o poznanie, jakie by³y powody podjêcia nauki w programie MBA, po drugie, jaki by³ wp³yw uczestnictwa w programie na wiedzê, umiejêtnoœci i zdolnoœci (ang. knowledge, skills and abilities KSAs) oraz postêp w karierze. Pomimo i to w³aœnie studenci stanowi¹ podstawow¹ grupê interesariuszy programów MBA, nale y wskazaæ równie œrodowisko akademickie, wyk³adowców, przedsiêbiorstwa tworz¹ce popyt na pracowników, czy wreszcie spo³eczeñstwo jako ca³oœæ. T³o badañ MBA: tradycja i powtórne odkrycie Wykorzystuj¹c literaturê przedmiotu dotycz¹c¹ edukacji w ramach studiów MBA, Boyatzis, Stubbs i Taylor [2002, s. 150] wskazali na trzy podstawowe grupy kompetencji, niezbêdne dla skutecznego mened era lub lidera dzia³aj¹cego we wspó³czesnym œrodowisku biznesowym: 1. poznawcze lub intelektualne umiejêtnoœci, takie jak myœlenie systemowe, 2. samozarz¹dzanie lub umiejêtnoœci œródpersonalne, takie jak zdolnoœci przystosowawcze oraz 3. zarz¹dzanie stosunkami miêdzyludzkimi lub miêdzyludzkie umiejêtnoœci, takie jak umiejêtnoœæ budowania zespo³ów i organizowania im pracy. 2 W polskiej literaturze przedmiotu brak jest opartych na badaniach empirycznych publikacji poœwiêconych oczekiwaniom i samoocenie absolwentów MBA.

3 138 Komunikaty Powy sze ustalenia s¹ zbie ne z opiniami wybitnych praktyków [Ashby, Miles, 2002]. Ashby i Miles, po przeprowadzeniu wywiadów z 51 mened erami najwy szego szczebla oraz ekspertami w dziedzinie przywództwa, sformu³owali nastêpuj¹cy wniosek: Mened erowie najwy szego szczebla powinni dzia³aæ jako osoby zarz¹dzaj¹ce stosunkami w ramach swojej organizacji oraz jako osoby przyczyniaj¹ce siê do rozdzielania przywództwa i budowania silnych wiêzi z pracownikami, klientami, partnerami i dostawcami ( ) [Ashby, Miles 2002, s. 9]. Warto jednak zauwa yæ, e tylko niewielka grupa spoœród absolwentów MBA rocznie zostaje mened erami najwy szego szczebla; wiêkszoœæ studentów MBA osi¹ga œredni stopieñ rozwoju kariery zawodowej. Powstaje wiêc pytanie, w jaki sposób programy MBA kszta³tuj¹ wymienione kompetencje niezbêdne u osób, które pewnego dnia mog¹ zostaæ mened erami najwy szego szczebla w hierarchii przedsiêbiorstwa, a wspó³czeœnie musz¹ radziæ sobie z presj¹ bie ¹cych wydarzeñ gospodarczych, nadzorem ze strony prze³o onych i obowi¹zkami mened era œredniego szczebla? W tym kontekœcie, riga, Bettis i Sullivan [2003, s. 235], prezentuj¹c ewolucjê rozwoju programów MBA w Stanach Zjednoczonych, wskazali na nastêpuj¹ce g³ówne fazy: pierwsz¹ okreœlili jako bardzo funkcjonalne i praktyczne podejœcie (s. 235), w ramach którego przedmioty wyk³adane by³y przez profesorów bêd¹cych czynnymi praktykami lub takich, którzy zakoñczyli w³aœnie swe kariery w biznesie; faza druga, finansowana w znacznym stopniu przez undacjê orda, mia³a na celu uczynienie z programów MBA jednostek bardziej akademickich, analitycznych i opartych na badaniach. W konsekwencji zaobserwowano zmiany strategii szkó³ biznesu w kierunku uczynienia z nich instytucji naukowo-badawczych, w których aspekt szkoleniowy przesta³ dominowaæ ; trzeci¹ fazê zainicjowa³ raport Komisji Carnegie. Wskaza³ on na nadmierny nacisk na przedmioty iloœciowe i brak, w ramach ówczesnych programów MBA, faktycznych mo liwoœci przygotowania do kariery mened erskiej; Komisja Carnegie postulowa³a wprowadzenie do programów nauczania MBA elementów zachowania w organizacji oraz pracê zespo³ow¹; fazê czwart¹ zapocz¹tkowali swoim raportem Porter i McKibbin [1988], którzy zwrócili uwagê na koniecznoœæ silniejszej wspó³pracy i koordynacji programów MBA z biznesem; podkreœlili równie znaczenie kszta³cenia ustawicznego. Wspó³czesna strategia oraz struktura amerykañskich szkó³ biznesu s¹ wzglêdnie eklektyczne i mimo wy ej wspomnianych faz zbli one do charakterystyk programów z lat 50. minionego wieku. W ostatnich latach popularnoœæ programów MBA istotnie wzros³a, a same programy wydaj¹ siê s³u yæ uczelniom wy szym jako dojne krowy, dostarczaj¹c œrodków dla finansowania mniej dochodowych przedsiêwziêæ.

4 Komunikaty 139 Pomimo tego, i strategia i struktura szkó³ biznesu pozostaje relatywnie stabilna, programy MBA dzia³aj¹ w œrodowisku gospodarczym, które podlega nieustannym przeobra- eniom. Przyk³adami takich przeobra eñ mog¹ byæ m.in. globalizacja, nowe technologie, zmiany demograficzne oraz deregulacja [ riga, Bettis, Sullivan, 2003]. W jaki zatem sposób w tak zmiennym œrodowisku biznesowym programy MBA zachowuj¹ swoj¹ wspó³czesnoœæ? Wed³ug Tyson [2005, s ] znaczenie szkó³ biznesu determinowane jest praktycznym zastosowaniem sztuki powtórnego odkrycia ( ). Podobnie jak inne organizacje funkcjonuj¹ce w wysoce konkurencyjnym œrodowisku, szko³y biznesu s¹ bieg³e w zakresie powtórnego odkrywania ( ). Podkreœlaj¹c, e warunkiem wstêpnym powtórnego odkrycia jest lepsze zrozumienie otoczenia i poznanie potrzeb klientów, Tyson wskazuje na globalne zdolnoœci biznesowe uznane za najistotniejsze przez grupê ponad 100 mened erów najwy szego szczebla, pracuj¹cych w globalnych przedsiêbiorstwach w 20 krajach. Autorka w œwietle swoich badañ opartych na ankietowaniu liderów biznesu w nastêpuj¹cy sposób podsumowa³a niezbêdn¹ wiedzê, umiejêtnoœci i atrybuty sukcesu: ( ) Wiedza odnosi siê do podstawowych zagadnieñ: makroekonomia oraz mikroekonomia, finanse, zarz¹dzania ³añcuchem dostaw, struktury organizacyjne i dynamika, zarz¹dzanie sprzeda ¹, rachunkowoœæ, marketing i zarz¹dzanie mark¹, technologie w zarz¹dzaniu, nauki decyzyjne, nadzór korporacyjny; ( ) Umiejêtnoœci s¹ praktyczn¹ zdolnoœci¹, które mo na posi¹œæ w efekcie wielokrotnego praktycznego zastosowania wiedzy. Efektywne zarz¹dzanie wymaga wielu ró - nych umiejêtnoœci, a wœród nich: podejmowania decyzji, budowania zespo³u, komunikacji oraz motywacji pracowników oraz rozumienia ró nic kulturowych; Ostatnim elementem ( ) jest atrybut przywódcy. Rozwój tego atrybutu ³¹cz¹cego prawoœæ, wiarê w siebie, ciekawoœæ oraz d¹ enie do doskona³oœci jest nadal s³abo rozpoznan¹ dziedzin¹ w wielu szko³ach biznesu ( ). Jak podkreœli³a Tyson, programy MBA podlegaj¹ przeobra eniom w celu lepszego dostosowania do dynamicznie zmieniaj¹cych siê warunków. Proces dostosowañ, zdaniem niektórych obserwatorów, nie jest wystarczaj¹co szybki. Jednym z najbardziej znanych krytyków programów MBA jest Henry Mintzberg [2005, s. 5]. Autor ten w swej ksi¹ ce Managers not MBAs: A hard look at the soft practice of managing and management development stawia nastêpuj¹c¹ tezê: Zarz¹dzanie jest po czêœci sztuk¹, po czêœci rzemios³em, dlatego nie mo e byæ przedmiotem nauczania poprzez wyk³ady, czy studiowanie. Mintzberg wyra a nastêpuj¹c¹ opiniê na temat programów MBA i ich mo liwoœci edukacyjnych: Czas ju uznaæ konwencjonalne programy MBA za ( ) specjalistyczne szkolenia pewnych funkcji biznesu, a nie ca³oœciowe nauczanie zarz¹dzania. ( ) Wykorzystanie sal

5 140 Komunikaty wyk³adowych, aby pomóc rozwin¹æ okreœlone umiejêtnoœci osobom, które aktualnie s¹ mened erami, jest dobrym pomys³em, jednak twierdzenie, e mo na w ten sposób stworzyæ mened erów z osób, które nigdy wczeœniej tego nie robi³y, jest stwarzaniem pozorów. Jeszcze bardziej krytyczne jest jego stwierdzenie, e Szko³y biznesu szczyc¹ siê tym, i przekazuj¹ wiedzê o rozwoju nowych produktów i zmianach strategicznych, a jak dot¹d ich produkt tytu³ MBA jest sam w sobie produktem z 1908 roku, dostarczanym z wykorzystaniem strategii z lat 50. ubieg³ego wieku [Mintzberg, 2004, s. 7]. Mintzberg niemal po³owê swojej ksi¹ ki poœwiêci³ na ogóln¹ krytykê programów MBA ( niew³aœciwi ludzie, niew³aœciwe sposoby, niew³aœciwe konsekwencje ), w drugiej natomiast czêœci sugeruje szereg udoskonaleñ. Czy jego krytycyzm jest uzasadniony? Jeœli tak, w jaki sposób wyt³umaczyæ œwiatow¹ pozycjê i popularnoœæ tytu³u MBA? Odpowiadaj¹c na zarzuty sformu³owane przez Mintzberga [2004], Tyson [2005, s. 235] stwierdza, e krytyka jest skuteczna, a nawet potrzebna, jeœli mo e prowadziæ do korzystnych zmian. Postrzega ona d³ug¹ historiê debat na temat edukacji biznesowej za swoisty bodziec do zmian, którego rezultatem jest nabycie umiejêtnoœci do szybkiego reagowania na zmieniaj¹ce siê okolicznoœci i oczekiwania: szko³y biznesu s¹ bieg³e w sztuce powtórnego odkrywania. Znalaz³o to potwierdzenie w rezultatach badañ Boyatzis, Stubbs i Taylor [2002, s ], na populacji dziewiêciu roczników studentów MBA 3. Ich badania wskazuj¹ na statystycznie znacz¹c¹ poprawê (w wyniku kszta³cenia w MBA) umiejêtnoœci i kompetencji w zakresie przywództwa, stosunków miêdzyludzkich, generowania informacji, analizy danych, tworzenie teorii, analiz iloœciowych, technologii, ustalania celów, dzia³ania i umiejêtnoœæ podejmowania inicjatyw oraz wiary w siebie. Analizuj¹c przyczyny tak istotnej poprawy kompetencji i szeroko pojêtych umiejêtnoœci mened erskich, autorzy wysnuli nastêpuj¹ce wnioski: ( ) Edukacja w ramach MBA pozwala rozwin¹æ mened erom umiejêtnoœci kluczowe dla poznawczej i emocjonalnej inteligencji, niezbêdnej, by zostaæ wybitnym mened erem i liderem. W programach MBA nie mo emy jednak stosowaæ klasycznych metod wyk³adów i dyskusji, skupiaj¹c siê wy³¹cznie na przekazywaniu wiedzy. To raczej bardziej holistyczne podejœcie pozwala tak wymownie wp³yn¹æ na znaczenie przysz³ej organizacji pracy studentów programu MBA. Reasumuj¹c, znaczenie krytyki Mintzberga odnoœnie do tytu³u MBA wydaje siê ró - niæ w zale noœci od rodzaju studentów (niedoœwiadczeni doœwiadczeni mened erowie), natury programu nauczania (specjalistyczne szkolenie wiedza, umiejêtnoœci i atrybuty: 3 Cytowani autorzy wykorzystali bazê danych Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University. Porównali wyniki dla osób rozpoczynaj¹cych studia MBA (próba 1241) oraz absolwentów programu MBA (próba 610) z roczników

6 Komunikaty 141 proporcje miêdzy wiedz¹, umiejêtnoœciami i zdolnoœciami), czy wreszcie od metody nauczania (wyk³ady podejœcie holistyczne). Bior¹c pod uwagê istnienie niemal 2700 programów MBA na ca³ym œwiecie, nale y stwierdziæ, e krytyka Mintzberga ma prawdopodobnie zastosowanie w ró nym stopniu do wielu z nich, ale na pewno nie do wszystkich. Jeœli przewidywania riga, Bettis i Sullivana [2003] s¹ s³uszne, te elementy edukacji mened erów, które ewoluuj¹ w sposób zgodny z oczekiwaniami interesariuszy, przetrwaj¹ jako programy MBA w wysoce konkurencyjnym œrodowisku. Stwierdzenie to jest tak e uzasadnione w odniesieniu do œrodowiska edukacyjnego i biznesowego europejskich krajów, które przesz³y transformacjê gospodarcz¹. W tym te kontekœcie przeprowadzono badanie oczekiwañ i percepcji korzyœci wynikaj¹cych z ewolucji i doskonalenia Programu MBA Poznañ-Atlanta wœród jego absolwentów i studentów 4. Badania te przeprowadzono w zwi¹zku z dziesiêcioleciem Programu przypadaj¹cym w 2005 roku. Dodatkowym motywem do podjêcia tych badañ by³ sygnalizowany ju brak w Polsce publikacji na ten temat. Programy MBA w Polsce Europejskie programy MBA, które zaczê³y powstawaæ po II wojnie œwiatowej, zyska³y wspó³czeœnie globaln¹ renomê doskona³oœci. Tytu³ MBA uto samiany jest z kwalifikacj¹ szeroko rozpoznawaln¹ i akceptowaln¹ przez europejskich pracodawców. Studia w europejskich programy MBA trwaj¹ œrednio od 10 do 15 miesiêcy i wystêpuj¹ w ró norodnych i elastycznych formach, tj. jako programy dzienne, zaoczne, anglojêzyczne, czy w innych jêzykach. Programy MBA s¹ popularne w wielu krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii i Hiszpanii. We rancji edukacja mened erska ma charakter pragmatyczny. Wiêkszoœæ programów prowadzona jest w œcis³ej wspó³pracy ze œrodowiskiem biznesowym. Czêsto programy MBA we rancji sponsorowane s¹ przez lokalne izby przemys³owo-handlowe. Tytu³ MBA postrzegany jest jako efektywny sposób osi¹gniêcia postêpu w karierze zawodowej i zwiêkszenia zdolnoœci zarobkowych [Jaromin, 2005]. W Polsce programy MBA pojawi³y siê po roku Lata 90. przynios³y rozkwit w tej materii, a wiêkszoœæ powstaj¹cych programów MBA stanowi³a wspólne przedsiêwziêcia z amerykañskimi i europejskimi uniwersytetami [Quandt, 2002]. Tytu³ MBA nie ma w Polsce odrêbnie uregulowanego statusu. Dlatego wiêkszoœæ programów organizuje studia MBA, wykorzystuj¹c struktury studiów podyplomowych. Na zakoñczenie programu MBA absolwenci otrzymuj¹ z regu³y dyplom ukoñczenia studiów podyplomowych polskiej uczelni oraz dyplom lub certyfikat wydawany wspólnie przez obie partnerskie uczel- 4 W tym samym okresie badanie programu MBA, a w konsekwencji jego weryfikacjê przeprowadzi³a uczelnia partnerska Robinson College of Business, Georgia State University.

7 142 Komunikaty nie. W 2005 roku w Polsce zarejestrowanych by³o 67 programów MBA, które oferowa³o 41 uniwersytetów i szkó³ ekonomicznych. Programy koncentruj¹ siê w kilku polskich miastach: Warszawie (28), Poznaniu (5), odzi (5) i Krakowie (5). Najczêœciej programy MBA powstawa³y w kooperacji z uniwersytetami z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, popularna jest równie wspó³praca z uczelniami z Niemiec i rancji. W Polsce zdecydowanie dominuj¹ programy MBA o profilu ogólnym, jednak mo na równie znaleÿæ programy specjalizuj¹ce siê w okreœlonej dziedzinie, np. e-biznes, agrobiznes, ochrona zdrowia, administracja publiczna, itp. Aktualnie, liczba absolwentów ró nych programów MBA kszta³tuje siê na poziomie ponad 8000 osób. Transformacja rynkowa i liberalizacja otworzy³y przed polsk¹ gospodark¹ mo liwoœci stopniowej redukcji luki cywilizacyjnej powsta³ej w wyniku dominacji systemu scentralizowanego. Polska bardzo szybko dokona³a reorientacji kontaktów gospodarczych; zwróci³a siê w stronê Zachodu, poszukuj¹c Ÿróde³ inwestycji oraz mo liwoœci wspólnych przedsiêwziêæ biznesowych. Wœród podstawowych, pocz¹tkowych barier wymieniæ nale- y brak odpowiednich instytucji gospodarki rynkowej, praktyki biznesowej i przede wszystkim polskich mened erów, których inwestorzy z Zachodu poszukiwali w celu nawi¹zania wspó³pracy. Tak wiêc bodÿcem do powstawania w Polsce programów MBA by³y potrzeby amerykañskich, brytyjskich, francuskich, czy niemieckich przedsiêbiorstw, zainteresowanych podjêciem dzia³alnoœci gospodarczej w Polsce. Dodatkowy bodziec pochodzi³ z firm zlokalizowanych w Polsce, które poszukiwa³y zagranicznych partnerów do wspólnych przedsiêwziêæ biznesowych. W efekcie programy MBA, bêd¹ce wspólnym osi¹gniêciem uniwersytetów zagranicznych i polskich, dostarcza³y odpowiednio wykwalifikowanych mened erów pos³uguj¹cych siê uniwersalnym jêzykiem biznesu oraz koncepcji, które w znacznym stopniu przyczyni³y siê do powodzenia licznych przedsiêwziêæ gospodarczych. W ocenie R.E. Quandta [2002, s. 294] Program MBA Poznañ-Atlanta nale y do grupy najbardziej udanych polsko-amerykañskich projektów edukacyjnych Quandt. Program rozpocz¹³ funkcjonowanie w paÿdzierniku 1995 roku. Uruchomienie zajêæ zosta³o poprzedzone nawi¹zaniem œcis³ej wspó³pracy dydaktycznej miêdzy przysz³ymi wyk³adowcami MBA z Akademii Ekonomicznej a wyk³adowcami z Georgia State University. Jej wyrazem by³y sta e w GSU, w czasie których wspólnie zaplanowano zakres tematyczny poszczególnych przedmiotów i dokonano wyboru podrêczników. Wa nym elementem przygotowañ by³a obserwacja i udzia³ w zajêciach MBA prowadzonych na GSU oraz wymiana informacji na temat odmiennych uwarunkowañ kulturowych programu. Wszelkie formy wspó³pracy podejmowane podczas pobytu wyk³adowców w GSU mia³y na celu lepsze wzajemne zrozumienie i pozwoli³y na ukszta³towanie wspólnej wizji programu. Ponad dziesiêcioletnie doœwiadczenia oraz przedstawione powy ej uwarunkowania rozwoju programów MBA stanowi¹ ciekawy punkt wyjœcia podjêcia próby oceny minionego okre-

8 Komunikaty 143 su oraz odpowiedzi na pytanie o wp³yw studiów MBA (w tym wypadku w Programie Poznañ-Atlanta) na rozwój kadr mened erskich w Polsce (tj. wp³yw na wiedzê, umiejêtnoœci i zdolnoœci mened erskie oraz zajmowan¹ pozycjê zawodow¹ w ocenie samych studentów i absolwentów programu). Opis za³o eñ i procedury badañ ankietowych Podstawowych danych do niniejszego opracowania dostarczy³o badanie przeprowadzone w dziesi¹t¹ rocznicê utworzenia Programu MBA Poznañ-Atlanta. Przygotowuj¹c badanie, postawiono sobie kilka podstawowych celów, którymi by³y: ocena stopnia realizacji podstawowych celów programu MBA, porównanie oczekiwañ studentów rozpoczynaj¹cych naukê w programie oraz rezultatów, po jego ukoñczeniu, ocena postêpu w karierze z wykorzystaniem czterostopniowego modelu kariery ( our-stage Career Model) [Dalton et al., 1977; Thompson et al., 1986], zbadanie podejœæ do pracy i stylu pracy, ustalenie, w jakim stopniu absolwenci programu zdecydowani s¹ na kontynuowanie nauki. Próba, na której przeprowadzono badanie, objê³a zarówno absolwentów, jak i studentów Programu MBA Poznañ-Atlanta. Ze wzglêdów merytorycznych natomiast prowadz¹c analizy wybranych czêœci ankiety, ograniczono siê wy³¹cznie do odpowiedzi udzielonych przez absolwentów programu. Kwestionariusz, który pos³u y³ do przeprowadzenia badania, zosta³ skonstruowany w sposób pozwalaj¹cy na zgromadzenie informacji o oczekiwaniach i rezultatach oraz silnych stronach programu i koniecznych udoskonaleniach. Respondenci zostali poproszeni o uszeregowanie czterech celów nakierowanych na wiedzê, umiejêtnoœci i zdolnoœci (ang. KSA) zapisanych w Biuletynie Absolwentów GSU w momencie za³o enia Programu MBA Poznañ-Atlanta. Status kariery zawodowej respondentów w momencie rozpoczynania studiów w programie MBA oraz w ró nych momentach po zakoñczeniu, okreœlony zosta³y z wykorzystaniem dwunastu mo liwych punktów we wspomnianym ju czterostopniowym modelu kariery [Dalton, Thompson, Price, 1977; Thompson, Baker, Smallwood, 1986]. W myœl tego podejœcia ka dy z etapów kariery ma trzy punkty: wczesny, œredni i póÿny. Opis cech oraz zachowañ typowych dla poszczególnych etapów rozwoju kariery respondenci otrzymali wraz z kwestionariuszem. Charakterystyka stanowiska pracy respondentów zosta³a zestawiona przy u yciu dziesiêciu okreœleñ ocenianych z wykorzystaniem szeœciostopniowej skali (od zdecydowanie siê nie zgadzam do zdecydowanie siê zgadzam ). Wyboru okreœleñ dokonano na podstawie Job Characteristics Inventory [Sims, Szilagyi, Keller, 1976]. Style pracy z ko-

9 144 Komunikaty lei zosta³y okreœlone za pomoc¹ dwudziestu stwierdzeñ i szeœciostopniowej skali (od rzadko do zawsze ). Stwierdzenia wybrano z Inventory of Barriers to Creative Thought and Innovative Action [Martin, 1990]. W zwi¹zku z brakiem danych porównawczych dotycz¹cych stanowisk i stylów pracy, prowadzone analizy mia³y na celu wy³¹cznie opisowe wskazanie spójnoœci pomiêdzy karier¹ zawodow¹, stanowiskiem i stylem pracy a edukacj¹ mened ersk¹. ¹cznie przygotowano i rozes³ano 307 kwestionariuszy ankiety, 70 z nich trafi³o do aktualnych studentów Programu MBA Poznañ-Atlanta, a 237 do absolwentów tego programu. 37 kwestionariuszy nie dotar³o do respondentów, w zwi¹zku ze zmian¹ adresu zamieszkania. Inne kwestionariusze nie zosta³y zwrócone. Prowadz¹c badanie, zebrano 96 kwestionariuszy, z których 31 wype³nili aktualni studenci programu (44,3%), a 65 absolwenci ró nych roczników Programu MBA Poznañ-Atlanta (32,5%), uzyskuj¹c w ca³ym badaniu stopê odpowiedzi 35,5%. Konstrukcja kwestionariusza pozwoli³a na podzia³ na pytania w³aœciwe zarówno dla studentów, jak i absolwentów, jak równie takie, które zosta³y ograniczone wy³¹cznie do absolwentów programu. Badanie analizowane by³o w takim w³aœnie zakresie. Dodatkowy element badania stanowi³ proces pozyskiwania informacji z publicznie udostêpnianych dokumentów, wywiadów przeprowadzonych z kierownikami innych programów MBA w regionie Wielkopolski. Pozyskane informacje dotyczy³y w szczególnoœci informacji o wynagrodzeniach w Polsce, krajowych rankingach programów MBA oraz porównawczych danych o programach MBA realizowanych w krajach Unii Europejskiej. Rezultaty Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 1 respondenci wskazali, e program MBA w najwiêkszym stopniu realizuje cel w zakresie rozwijania umiejêtnoœci diagnozowania dzia³alnoœci organizacyjnej firmy. Na drugim miejscu wskazali rozwijanie kreatywnych umiejêtnoœci podejmowania decyzji. Wed³ug respondentów, spoœród czterech zaznaczonych celów badany program w najmniejszym stopniu przyczynia³ siê do rozwijania umiejêtnoœci przywódczych (tabela 1). Jak ju zaznaczono wczeœniej, ankietowani zostali poproszeni o wskazanie etapu swojej kariery poprzez zaznaczenie jednego z dwunastu wskazanych w czterostopniowym modelu kariery. Etapy, oznaczone odpowiednio od 1 do 12, odnosz¹ siê przede wszystkim do zakresu odpowiedzialnoœci pracownika. Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 2 respondenci wskazali, e rozpoczynaj¹c Program MBA Poznañ-Atlanta, znajdowali siê pomiêdzy drugim i trzecim stopniem kariery (œrednia = 6,19; odchylenie standardowe = 2,54). Natomiast respondenci, którzy od ukoñczenia programu MBA prze-

10 Komunikaty 145 Tabela 1. Realizacja celów Programu MBA Poznañ-Atlanta 5 Cele programu MBA Miejsce Rozwijanie kreatywnych umiejêtnoœci podejmowania decyzji, które zawieraj¹ 2 34,1 zró nicowane wymiary globalne, etyczne i kulturowe Rozwijanie umiejêtnoœci oceniania/diagnozowania dzia³alnoœci organizacyjnej 1 45,5 firmy Rozwijanie umiejêtnoœci przywódczych 4 3,4 Rozwijanie umiejêtnoœci przyczyniania siê do efektywnej pracy grupowej 3 17,0 ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ Tabela 2. Samoocena postêpu w karierze absolwentów Programu MBA Poznañ-Atlanta % wskazañ pierwszego miejsca Poziom rozwoju kariery w momencie rozpoczêcia studiów MBA Œrednia = 6,19 (PóŸny etap II) odchylenie standardowe = 2,54 Aktualny poziom rozwoju kariery? Œrednia = 8,95 (PóŸny etap III) odchylenie standardowe = 2,49 Stopieñ, w jakim ukoñczenie studiów MBA pomog³o w rozwoju kariery? Ma³y lub w ogóle (18,9%) Umiarkowany (44,6%) Znacz¹cy (36,5%) Jeœli nie dokona³ siê aden postêp w karierze pomimo oczekiwañ zwi¹zanych z ukoñczeniem Programu MBA, to dlaczego? Nie dotyczy postêp w mojej karierze jest zgodny z oczekiwaniami (75,8%) Czynniki ekonomiczne w mojej ga³êzi przemys³u lub przedsiêbiorstwie ograniczaj¹ mo liwoœci awansu (10,6%) Uczestniczy³em w Programie MBA, aby zmieniæ œcie kê kariery, nie awansowaæ (6,1%) Program MBA nie przygotowa³ mnie do awansu w karierze w zakresie mojej dziedziny (6,1%) Mia³em mo liwoœci awansu, ale nie zdecydowa³em siê z nich skorzystaæ (1,5%) Stopieñ, w jakim ukoñczenie studiów MBA u³atwi w przysz³oœci postêp w karierze? Ma³y lub w ogóle (5,2%) Umiarkowany (59,7%) Znacz¹cy (35,1%) ród³o: opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ pracowali œrednio 4,48 roku, wskazali, e aktualnie znajduj¹ siê w póÿnej fazie stopnia trzeciego (œrednia = 8,95, odchylenie standardowe = 2,49). Podstawow¹ ró nic¹ miêdzy faz¹ 1 i 2 jest stopieñ osi¹gniêtej wiarygodnoœci zawodowej i niezale noœci od prze³o onego. Podczas gdy zasadniczym elementem ró nicuj¹cym 5 Oœmiu respondentów nie udzieli³o odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce realizacji celów programu MBA, badanie wskazuje jednak, e w grupie tej s¹ wy³¹cznie studenci I roku (N=11), wobec których brak odpowiedzi wydaje siê byæ uzasadniony brakiem pe³nej wiedzy o programie.

11 146 Komunikaty fazy 2 i 3 jest stopieñ odpowiedzialnoœci w odniesieniu do zarz¹dzania innymi pracownikami. Z kolei fazy 3 i 4 ró ni¹ siê zakresem odpowiedzialnoœci za funkcjonowanie organizacji jako ca³oœci. Reasumuj¹c, rozpoczynaj¹c naukê w MBA Poznañ-Atlanta studenci znajdowali siê w okreœlonym punkcie swojej kariery zawodowej, w którym zaczynali podejmowaæ coraz wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ za produktywnoœæ innych osób, kilka lat po zakoñczeniu programu ich œcie ka kariery przesunê³a siê do punktu, w którym mog¹ wywieraæ coraz wiêkszy wp³yw na funkcjonowanie ca³ej organizacji (tabela 2). W tabeli 3 zaprezentowano charakterystykê dotycz¹c¹ aktualnych stanowisk pracy absolwentów oraz stylu pracy. Nota 5 zosta³a zdefiniowana jako zgadzam siê z opisem mojego aktualnego stanowiska pracy. Trzy najwy sze noty uzyska³y najw³aœciwsze dla mened era z tytu³em MBA charakterystyki: moja obecna praca ma dla mnie znaczenie, wymaga, dla w³aœciwego wykonania, licznych umiejêtnoœci oraz jest kreatywna i ambitna. Noty dla stylu pracy przyznawane by³y w dwóch skalach obrazuj¹cych zgodnoœæ oraz czêstotliwoœæ. Nota 5 stosowana jest zatem dla opisania okreœleñ zgadzam siê lub prawie zawsze. Analizuj¹c odpowiedzi respondentów (tabela 3) w tym zakresie, nale y wskazaæ na spójnoœæ miêdzy najwy ej ocenionymi elementami stylu pracy absolwentów MBA i uznanym za najpe³niej realizowany cel Programu MBA Poznañ-Atlanta rozwijanie umiejêtnoœci oceniania/ diagnozowania dzia³alnoœci organizacyjnej firmy (por. tabela 1) oraz z rosn¹c¹ samoocen¹ postrzegan¹ jako bezpoœrednia konsekwencja ukoñczenia studiów MBA [Boyatzis, Stubbs i Taylor, 2002]. Tabela 3. Charakterystyka aktualnego stanowiska pracy i stylu pracy Charakterystyka Œrednia nota Moja obecna praca: ma dla mnie znaczenie 5,15 wymaga, dla w³aœciwego wykonania, licznych umiejêtnoœci 4,95 jest kreatywna i ambitna 4,74 Pod wzglêdem mojego stylu pracy: poszukujê nowych pomys³ów, poniewa lubiê dysponowaæ wieloma alternatywnymi 5,19 rozwi¹zaniami czujê podekscytowanie i wyzwanie w znajdywaniu rozwi¹zañ okreœlonych problemów 5,12 w przesz³oœci podejmowa³em wkalkulowane ryzyko i nadal bêdê to robi³. 4,84 w sytuacjach spornych stwarzam pole do negocjacji 4,76 rozwi¹zuj¹c problemy, staram siê stosowaæ nowe koncepcje i metody 4,76 ród³o: opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ

12 Komunikaty 147 Celem Programu MBA Poznañ-Atlanta, choæ nie wskazywanym oficjalnie, jest nak³onienie studentów do d¹ enia do ci¹g³ego szkolenia, uczenia siê. W tabeli 4 zaprezentowano najwa niejsze Ÿród³a potrzeb szkoleniowych deklarowanych przez absolwentów Programu MBA Poznañ-Atlanta (N=62). Przyczyny poszukiwania dalszych mo liwoœci edukacji s¹ silnie zbli one do tych, które respondenci wskazali jako przyczyny podjêcia decyzji o studiach w MBA Poznañ-Atlanta, tj. rozwój osobisty motywowany zainteresowaniami i d¹ eniem do kariery zawodowej. Drugim, wskazanym przez respondentów Ÿród³em d¹ eñ do ustawicznego kszta³cenia, jest chêæ przygotowania siê do licznych zmian pojawiaj¹cych siê we wspó³czesnym globalnym œrodowisku biznesowym (tabela 4). Tabela 4. Podstawowe Ÿród³a deklarowanych potrzeb szkoleniowych ród³o potrzeb szkoleniowych Moje osobiste zainteresowania, cele kariery oraz samorozwoju 57,7 Z³o onoœæ oraz wyzwania stawiane przez pracê 11,3 Zmiany w mojej bran y przemys³u, które mog¹ wp³yn¹æ na moj¹ pracê i karierê 1,4 Przewidywane zmiany w przysz³oœci, do których chcê siê wczeœniej przygotowaæ 29,6 ród³o: opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ Odpowiedzi (%) Analiza publikowanych w prasie informacji na temat edukacji MBA pozwala na wysnucie dodatkowych wniosków. Wed³ug rankingu Wprost z 2007 roku, Program MBA Poznañ-Atlanta zajmuje 4. miejsce w kraju, uzyskuj¹c 89 na 100 mo liwych punktów (por. tabela 5). Najlepiej ocenionym programem MBA w rankingu Wprost jest Miêdzynarodowe Centrum Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego, bêd¹ce efektem wspó³pracy Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Illinois (oraz Szko³a Biznesu Politechniki Warszawskiej, jak równie Szko³a G³ówna Handlowa). Program uzyska³ ³¹cznie 92 punkty (tabela 5), odpowiednio 37, 37 i 18 za poszczególne wymiary rynkowa wartoœæ dyplomu, jakoœæ programu MBA i jakoœæ procesu kszta³cenia. Tabela 5. Program MBA Poznañ-Atlanta wed³ug rankingu Wprost Wymiary rankingu Mo liwa do zdobycia liczba punków Rynkowa wartoœæ dyplomu Jakoœæ programu MBA Jakoœæ procesu kszta³cenia ród³o: opracowanie na podstawie Wprost, 2007 Liczba zdobytych punktów

13 148 Komunikaty Akademia Ekonomiczna w Poznaniu prowadzi cztery programy MBA: Program MBA Poznañ-Atlanta (bêd¹cy przedmiotem niniejszego artyku³u), program realizowany z brytyjskim uniwersytetem (uplasowa³ siê na miejscu trzecim), program prowadzony we wspó³pracy z niemieckim uniwersytetem (znalaz³ siê na miejscu 8.) oraz program prowadzony we wspó³pracy z francuskim uniwersytetem (nie zosta³ sklasyfikowany). Taka struktura partnerskich programów odpowiada wadze inwestorów z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, czy rancji w inwestycjach zagranicznych w Wielkopolsce i w ca³ym kraju. Interesuj¹cych informacji dostarcza równie analiza porównawcza krajowych danych odnoœnie do miesiêcznych dochodów brutto w powi¹zaniu ze statusem wykszta³cenia w 2005 roku. Œrednie miesiêczne dochody brutto absolwenta szko³y œredniej w Polsce wynosi³y wówczas 1800 z³, absolwent szko³y wy szej z tytu³em magistra zarabia³ œrednio 2800 z³, natomiast z tytu³em MBA 8700 z³, tj. ponad trzykrotnie wiêcej ni osoby z wykszta³ceniem wy szym magisterskim. Badania absolwentów Programu MBA Poznañ- -Atlanta wskazuj¹, e œrednie miesiêczne dochody absolwenta kszta³tuj¹ siê w przedziale z³ (tj. nieco powy ej œredniej w kraju), jednoczeœnie 34,7% respondentów wskaza³o, e ich wynagrodzenie kszta³tuje siê powy ej z³. Interesuj¹cych wniosków dostarczaj¹ równie badania przeprowadzone przez Jaromin [2005, s. 42], która dokona³a analiz programów MBA prowadzonych w regionie Wielkopolski i przeprowadzi³a wywiady z kierownikami tych programów. Autorka wskaza³a na liczne mechanizmy oddzia³ywania edukacji MBA na karierê studentów i absolwentów, które wymieniali kierownicy programów MBA: wynagrodzenie absolwentów MBA wzrasta po ukoñczeniu programu, awans w pracy jest silnie determinowany ukoñczeniem programu MBA, wraz z ukoñczeniem studiów MBA roœnie równie dynamika kariery zawodowej, absolwenci czêsto decyduj¹ siê na zak³adanie w³asnych firm, absolwenci programu MBA czêsto zmieniaj¹ stanowisko pracy na nowe, obci¹ one wiêksz¹ odpowiedzialnoœci¹ oraz z wy szym wynagrodzeniem. Dyskusja Sytuacja i samoocena absolwentów i studentów programu Przeprowadzone badanie na grupie studentów i absolwentów programu wskazuje na wysoki poziom satysfakcji uczestników, w zwi¹zku z oddzia³ywaniem studiów na karierê. I tak 75,8% respondentów uzna³o, e ich postêp kariery by³ zgodny z oczekiwaniami, a a 94,8% e zdobycie tytu³u MBA bêdzie mia³o pewien lub du y wp³yw na ich przysz³¹ karierê zawodow¹. Ankietowani równie wysoko ocenili realizacjê celów wykszta³cenia umiejêtnoœci analizy i szacowania oraz podejmowania decyzji, które czêsto stanowi¹ podstawê powstania wielu tradycyjnych programów MBA. Wyniki badañ sugeruj¹ zatem, e studenci

14 Komunikaty 149 bardzo pozytywnie ocenili swoj¹ edukacjê w ramach MBA, któr¹ Mintzberg [2004] skrytykowa³ za skupianie siê na z³ych ludziach, przy u yciu z³ego podejœcia szkoleniowego i w efekcie maj¹ce z³e konsekwencje. W niniejszym artykule podjêto próbê polemiki z krytyk¹ programów MBA Mintzerga oraz wyników przeprowadzonego badania w kontekœcie czterostopniowego modelu kariery [Dalton et al., 1977; Thompson et al., 1986]. Model ten wskazuje, i osoba rozpoczynaj¹ca karierê zawodow¹ (wchodz¹ca w pierwszy etap) zostaje zatrudniona z uwagi na posiadanie okreœlonej wiedzy czêsto w obszarach technicznych. Dzia³ania osób rozpoczynaj¹cych karierê s¹ bezpoœrednio nadzorowane przez inne osoby i czêsto polegaj¹ na wykonywaniu szczegó³owych i rutynowych czynnoœci pod presj¹ czasu. Status takich pracowników w ramach organizacji jest wyraÿnie ograniczony z uwagi na brak doœwiadczenia i pozyskanej wiarygodnoœci; natomiast ich g³ównym zadaniem w kszta³towaniu kariery jest przekonaæ innych do siebie. Przechodz¹c trzy etapy wczesny, œredni i póÿny, pracownik wkracza na drugi stopieñ kariery, gdzie podejmuje bardziej samodzielne, obarczone wiêksz¹ odpowiedzialnoœci¹ i znacznie bardziej wymagaj¹ce zadania. W konsekwencji zdobywa wiarygodnoœæ i reputacjê, wzrasta tak e zaufanie prze³o onych, jak równie zwiêkszeniu ulegaj¹ umiejêtnoœci pracownika, jego samoocena i wiara w mo liwoœæ rozwi¹zywania problemów i podejmowania decyzji. Etapy pierwszy i drugi s¹ zbli one pod wzglêdem stosowania przez pracownika technicznej wiedzy i umiejêtnoœci, dla których w zasadzie zosta³ zatrudniony. Niemniej jednak etap trzeci jest jakoœciowo odmienny, bowiem pracownik podejmuje znaczn¹ odpowiedzialnoœæ za swoich podw³adnych i procesy, bêd¹ce poza technicznymi podstawami. Pracownik ewoluuje zatem ze specjalisty w zakresie wiedzy technicznej w mened era ze stale rosn¹cym portfelem odpowiedzialnoœci. Podjêcie studiów MBA (w Programie Poznañ-Atlanta) w momencie przejœcia z etapu drugiego na trzeci (por. tabela 2) jest idealnym momentem. W zwi¹zku z podejmowaniem samodzielnych obowi¹zków mened erskich przez studentów, program MBA powinien przede wszystkim wykszta³ciæ w studentach umiejêtnoœæ szacowania i analizowania sytuacji oraz samodzielnego podejmowania decyzji, jak równie wskazaæ w³aœciwy kontekst zastosowania nowych umiejêtnoœci. W przeciwieñstwie do niedoœwiadczonych pracowników podejmuj¹cych studia MBA, w modelu prezentowanym przez Mintzberga studenci Programu MBA Poznañ-Atlanta s¹ doœwiadczonymi, wiarygodnymi pracownikami, chêtnymi do poznawania nowych narzêdzi i mechanizmów zarz¹dzania. Bior¹c pod uwagê naturê programu (zjazdy weekendowe), studenci s¹ w stanie bezpoœrednio stosowaæ nowe narzêdzia w swoim miejscu pracy i sprawdzaæ ich praktyczne znaczenie. PóŸniej, wyposa eni w nowe narzêdzia i nowe pogl¹dy, absolwenci programu wskazuj¹, i œrednio w niespe³na 5 lat po jego ukoñczeniu osi¹gaj¹ pe³niê kariery zawodowej w trzecim etapie i wkraczaj¹ w etap, w którym ich odpowiedzialnoœæ zaczyna obejmowaæ ca³¹ organizacjê (etap czwarty).

15 150 Komunikaty Podobnych wniosków dostarcza równie analiza danych odnoœnie do aktualnego miejsca i stylu pracy absolwentów Programu MBA Poznañ-Atlanta. Wysokie noty przyznane poszczególnym charakterystykom (zob. tabela 3) sugeruj¹, e absolwenci rzeczywiœcie doœwiadczaj¹ znacz¹cego postêpu w karierze i podejmuj¹ wymagaj¹c¹ i odpowiedzialn¹ pracê, a ich styl pracy wyraÿnie zbli ony jest do okreœlenia Tyson [2005, s. 236] myœleæ, decydowaæ i dzia³aæ efektywnie i innowacyjnie. Przyznane przez respondentów noty wskazuj¹ równie, i aktualnie absolwenci wkraczaj¹ w trzeci i czwarty etap kariery oraz e sposób przekazywania wiedzy nazwany przez Mintzberga zarz¹dzanie poprzez analizê [Minstzberg, 2004, s. 36] nie zniszczy³ elastycznoœci w ich dzia³aniu. Czy Program MBA Poznañ-Atlanta ma s³abe punkty, wymagaj¹ce udoskonaleñ? Jest oczywiste, e ma. Respondenci wskazali m.in. na jego nastêpuj¹ce s³abe strony: program nauczania jest nadmiernie teoretyczny, zbyt ma³o jest zajêæ praktycznych i studiów przypadku. Wa nym elementem krytyki jest równie odgórne przyjêcie zasad realizacji programu, nie daj¹ce odpowiednio du ych mo liwoœci wyboru indywidualnym uczestnikom. Odnosz¹c siê do danych prezentowanych w tabeli 1, respondenci w poœredni sposób wskazali równie brak równowagi miêdzy elementami podejœcia analitycznego i przywództwa w programie nauczania, wyszczególnili zatem jedn¹ z g³ównych podstaw krytyki Mintzberga [2004]. Respondenci wyrazili równie silne przekonanie o koniecznoœci i chêci kontynuacji kszta³cenia siê, czêœciowo, aby wype³niæ lukê, która ich zdaniem wyst¹pi³a pomiêdzy ich osobistymi zainteresowaniami i programem nauczania w programie MBA, czêœciowo natomiast z uwagi na z³o one otoczenie biznesu i zachodz¹ce w nim dynamicznie zmiany. Wiêkszoœæ programów MBA próbuje wzbudzaæ w swoich studentach i absolwentach chêæ do ustawicznego kszta³cenia siê. Niemniej jednak, wydaje siê, e programy te s¹ czêsto zbyt mocno skoncentrowane na konkurowaniu o nowych studentów i miejsce w rankingach. Tylko nieliczna grupa programów w sposób konsekwentny realizuje cel kszta³cenia ustawicznego, a tym samym wychodzi naprzeciw oczekiwaniom absolwentów. Odwo³uj¹c siê poprzez analogiê do twierdzenia Sauser i Sauser [2002], e filozofia nieustannych zmian organizacyjnych jest niezbêdna we wspó³czesnych z³o onym i konkurencyjnym œrodowisku biznesowym, nale y uznaæ, e kszta³cenie ustawiczne zapewnione absolwentom programu MBA w ramach struktur tego programu jest równie niezbêdne. Inni interesariusze programów MBA Wp³yw programów MBA na sytuacjê innych ni absolwenci i studenci interesariuszy w Polsce jest obszarem s³abo zdefiniowanym i rozpoznanym. Niemniej jednak, istniej¹ przes³anki, aby uznaæ, e wspó³praca z zagranicznymi uniwersytetami umo liwia wyk³adowcom z Polski poszerzenie wachlarza teorii i nowych technologii edukacyjnych, dodaje wymiar kulturowy doœwiadczeniom, jak równie daje nowe mo liwoœci badawcze. Oczy-

16 Komunikaty 151 wiœcie, takie same korzyœci mog¹ odnieœæ wyk³adowcy z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, rancji czy Niemczech. Sytuacja w Polsce zmienia³a siê dramatycznie w ci¹gu minionych lat i ka dy, kto mia³ sposobnoœæ obserwowania zarz¹dzania zmianami w akcji skorzysta z tego doœwiadczenia. Uczelnie wy sze równie mog¹ korzystaæ ze wspó³pracy w ramach programu MBA. Dla wielu polskich, tak jak i zagranicznych uczelni, w³asne programy MBA s¹ wa nym Ÿród³em dochodu. Stanowi¹ tak e cechê œwiadcz¹c¹ o mo liwoœciach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. S¹ swego rodzaju wyró nikiem wspó³tworz¹cym pozycjê i reputacjê uczelni. Mo na postawiæ tezê, choæ jest ona najtrudniejsza do iloœciowego udowodnienia, e polskie spo³eczeñstwo mo e odnieœæ niemal e tak wiele korzyœci z programów MBA, ile sami studenci bior¹cy w nim udzia³. Istniej¹ obiektywne przes³anki, aby s¹dziæ, e nap³yw inwestycji zagranicznych mo e byæ znacznie u³atwiony w sytuacji posiadania w danym kraju dobrze wykszta³conej infrastruktury zarz¹dzania. Istnienie takiej infrastruktury wp³ywa na poprawê komunikacji pomiêdzy mened erami, jak równie umo liwia budowanie wspó³pracy opartej na wspólnych, uniwersalnych koncepcjach biznesu znanych inwestorom krajowym i zagranicznym. Wnioski koñcowe Analizuj¹c sektor edukacji w zakresie zarz¹dzania przez pryzmat historycznej analizy prowadzonej przez riga, Bettis i Sullivana [2003] oraz badaj¹c przysz³oœæ programów MBA w ujêciu strategii, znaczenia i korzyœci finansowych [Boyatzis et al. 2002; Connolly 2003; Mintzberg 2004], warto rozwa yæ, jak i dlaczego tytu³ MBA zdoby³ tak ogromn¹ popularnoœæ na ca³ym œwiecie. Doœwiadczenia programów MBA realizowanych w Polsce, w szczególnoœci zaœ Programu MBA Poznañ-Atlanta, mog¹ byæ pomocne w wyjaœnieniu popularnoœci edukacji MBA. Na podstawie doœwiadczeñ polskich mo na wskazaæ nastêpuj¹ce zadania programu MBA z punktu widzenia wszystkich interesariuszy: dostarczyæ swoim kluczowym interesariuszem, tj. studentom, wiedzy oraz umiejêtnoœci niezbêdnych w rozwijaniu kariery zawodowej, jak równie sprawiæ, e praca bêdzie mia³a wiêksze znaczenie, poprawiæ sytuacjê finansow¹ studenta oraz umo liwiæ za³o enie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej; u³atwiæ inwestycje zagraniczne i pomóc kreowaæ wspólne przedsiêwziêcia biznesowe, w których strony maj¹ zbli one podejœcia do biznesu, koncepcje i pojêcia oraz narzêdzia, co z kolei pozwala na doskonalenie wspó³pracy i koordynacji oraz przyczynia siê do zwiêkszenia wzajemnego zaufania partnerów w biznesie; wspieraæ wymianê wyk³adowców z partnerskich uczelni w celu poszerzenia wiedzy i zrozumienie kontekstu kulturowego w kszta³ceniu i w biznesie;

17 152 Komunikaty dostarczyæ uczelniom wy szym dochodów i œrodków niezbêdnych do rozwoju oraz pe³niæ funkcjê elementu wyró niaj¹cego i podnosz¹cego renomê uczelni; dostarczyæ spo³eczeñstwu œrodków i przes³anek do podejmowania pozytywnych zmian, do budowania infrastruktury zarz¹dzania, która pozwoli na skuteczne prowadzenie biznesu w warunkach dynamicznych przekszta³ceñ, np. w nowych strukturach politycznych w Polsce w zwi¹zku z wst¹pieniem do Unii Europejskiej. Przedstawione w tym opracowaniu wyniki empiryczne dotycz¹ przypadku jednego programu MBA. Charakter pytañ ankietowych niezbêdnych do przeprowadzenia badania sprawia, e uzyskanie informacji od absolwentów i studentów nie by³o ³atwe. Z tych pewnie wzglêdów nie ma w polskiej literaturze przedmiotu publikacji poœwiêconych iloœciowej ocenie oczekiwañ i percepcji rezultatów studiów MBA. St¹d wyra amy nadziejê, e zaprezentowane wyniki wzbudz¹ zainteresowanie i przyczyni¹ siê do szerszych badañ w tym zakresie. Literatura Ashby M.D., Miles S.A. (2002), Leaders Talk Leadership: Top Executives Speak Their Minus, Oxford University Press, New York. Boyatzis R.E., Stubbs E.C., Taylo, S.N. (2002), Learning cognitive and emotional intelligence competencies through graduate management education, Academy of Management Learning and Education, No. 1 (2). Connolly M. (2003), The end of the MBA as we know it?, Academy of Management Learning and Education, No. 2 (4). Dalton G.W., Thompson P.H., Price R. (1977), The four stages of professional careers A new look at performance by Professional, Organizational Dynamics, No. 6 (1). riga P.N., Bettis R.A., Sullivan R.S. (2003), Changes in graduate management education and new business school strategies for the 21 st century, Academy of Management Learning and Education, No. 2 (3). Mintzberg H. (2004), Managers not MBAs: A hard look at the soft practice of managing and management development, Berrett-Koehler, San rancisco. Jaromin A. (2005), Career impact of the MBA Degree in Poland, Akademia Ekonomiczna, Poznañ (niepublikowany projekt mened erski obroniony w Programie MBA Poznañ-Atlanta). J. Mack Robinson College of Business (2004), Points of excellence, Georgia State University, Atlanta. Martin L.P. (1990), Inventory of Barriers to Creative Thought and Innovative Action, [in:] Pfeiffer J.W. (ed.) The 1990 annual: Developing human resources, University Associates, San Diego. MBA in Poland Guide Book. 2004/2005, Modus, Kraków. Pearce J.A., II. (1999), aculty survey on business education reform, Academy of Management Review, No. 13 (2). Porter L., McKibbin L. (1988), Management education and development: Drift or thrust into the 21 st century? McGraw-Hill, New York. Quandt R.E. (2002), The changing landscape in Eastern Europe: A personal perspective on philanthropy and technology transfer, Oxford University Press, Oxford.

18 Komunikaty 153 Sauser W.L., Sauser L.D. (2002), Changing the way we manage change, SAM Advanced Management Journal, Autumn. Sims H.P., Jr., Szilagyi A., Keller R.T. (1976), The measurement of job characteristics, Academy of Management Journal, No. 19(2). Thompson P.H., Baker R.Z., Smallwood N. (1986), Improving professional development by applying the four-stage career model, Organizational Dynamics, No. 15(2). Trieschmann J.S., Dennis A.R., Northcraft G.B., Niemi A.W., Jr. (2000), Serving multiple constituencies in the business school: M.B.A. program versus research performance, Academy of Management Journal, No. 43(6). Tyson L. D. (2005), On managers, not MBAs, Academy of Management Learning and Education, No. 4 (2). WPROST (2007), Ranking Szkó³ Wy szych. Stanley J. Smith emerytowany kierownik katedry i profesor nauk o zarz¹dzaniu w Robinson College of Business, Georgia State University w Atlancie. Wyk³adowca w Programie MBA Poznañ-Atlanta w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zainteresowania badawcze i g³ówny obszar publikacji obejmuje: zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, rozwój i kszta³towanie przywództwa w organizacjach, zarz¹dzanie zmianami oraz sprawnoœæ organizacji. Prof. Smith jest autorem ponad stu artyku³ów opublikowanych w takich czasopismach, jak, Human Relations, Information and Management, Journal of Management Information Systems oraz Training and Development. T a d e u s z K o w a l s k i dr hab., prof. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Redaktor Poznan University of Economics Review. Kierownik Programu MBA Poznañ-Atlanta. Zainteresowania badawcze: polityka gospodarcza, miêdzynarodowe stosunki gospodarcze oraz transformacja krajów œrodkowo-europejskich. Tadeusz Kowalski jest autorem lub redaktorem szeœciu ksi¹ ek oraz artyku³ów w takich czasopismach, jak, Bank i Kredyt, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, Emerging Markets Review. Anna Matysek-Jêdrych doktorantka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, sekretarz Programu MBA Poznañ-Atlanta. Zainteresowania badawcze: system finansowy funkcjonowanie, bezpieczeñstwo, polityka pieniê na i bankowoœæ centralna, stabilnoœæ finansowa. Publikuje m.in. w Banku i Kredycie. A g n i e s z k a J a r o m i n absolwentka MBA Poznañ-Atlanta, specjalista w zakresie zarz¹dzania systemami bezpieczeñstwa, pracy i ochrony œrodowiska w Shell Polska Sp. z o.o.

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 2/2014 Tomasz Dryl* Tomasz Dryl Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Czas

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO GLOBALIZACJA MARGINALIZACJA ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO G³ówny Sponsor Projektu ComputerLand Spó³ka Akcyjna Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Bart³omiej Marona* Bart³omiej Marona Zakres wykorzystania narzêdzi zarz¹dzania publicznego przez wybrane urzêdy miast w Polsce

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1. WSTĘP

WPROWADZENIE 1. WSTĘP Paweł Łabieniec TEORIA PRAWA NATURALNEGO JOHNA FINNISA WOBEC SPORU MIĘDZY POZYTYWIZMEM PRAWNICZYM A DOKTRYNAMI PRAWA NATURALNEGO (Na marginesie polskiego wydania książki Natural Law and Natural Rights)

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne

Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne Miron J. MUSIA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ Transformacja, tranzycja, okres przejœcia. Bia³oruœ prze³omu wieków Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne naród wybra³

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Wojciech Jarecki* Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy

Wojciech Jarecki* Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy 92 Portfel metod i narzêdzi Wojciech Jarecki* Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy Metod¹ selekcji, która s³u y weryfikacji oceny kompetencji kandydatów, dokonanej g³ównie po przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego.

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego. mgr ANNA UCZAK mgr DOROTA O NIERCZYK-ZREDA Centralny Instytut Ochrony Pracy Praca a stres tres jest uznawany za jedno z g³ównych zagro eñ zwi¹zanych z miejscem pracy. Wyniki badañ wskazuj¹ na to, e 40%

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Proces przemian w Polsce w kontekœcie przemocy instytucjonalnej

Proces przemian w Polsce w kontekœcie przemocy instytucjonalnej Pawe³ Konzal* Proces przemian w Polsce w kontekœcie przemocy instytucjonalnej Powstanie i kszta³towanie siê III Rzeczpospolitej Polskiej powinno byæ rozpatrywane w kontekœcie przemian, jakie zachodz¹ w

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo