Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:"

Transkrypt

1 Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace, Warszawa Ostatnie postanowienia Komisji Europejskiej w zakresie pakietu klimatyczno-energetycznego oraz technologii CCS Nowa dyrektywa IPPC - jakie zobowi¹zania wzglêdem operatorów instalacji, skuteczne spe³nianie wymagañ BAT Skutki implementacji dyrektywy LCP w sprawie ograniczenia emisji du ych Ÿróde³ spalania paliw Emisje SO i NO w warunkach systemu handlu 2 x emisjami - doœwiadczenia vs. zamierzenia CCS - uregulowania prawne, technologiczne, geologiczne, akceptacja spo³eczeñstwa Patronat Medialny: Informedia Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, Warszawa tel.: , fax: , Krzysztof Bolesta Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu, Komisja Europejska Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery, Ma³gorzata Typko Zastêpca Dyrektora Departamentu Instrumentów Œrodowiskowych, Zygmunt Mozer Wicedyrektor, Departament Badañ i Rozwoju, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Dr in. Izabela Kulpa Ekspert, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Marzena Gurgul G³ówny Specjalista - Kierownik Projektu CCS, PGE Elektrownia Be³chatów S.A. Eugeniusz Sutor Pe³nomocnik Zarz¹du, Kierownik Biura Rozwoju, ZAK S.A. Wojciech Blew Dyrektor ds. Rozwoju Technologii, Grupa Lotos S.A. Dr Andrzej Siemaszko Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Andrzej G³owacki Prezes Zarz¹du, Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Dr Marek Niemyski Cz³onek Zarz¹du, Badania systemowe EnergSys Sp. z o.o. Katarzyna K³aczyñska Prawnik, Kancelaria Dewey & LeBoeuf Daniel Chojnacki Senior Associate, Domañski Zakrzewski Palinka sp. k. Dr in. Adam Wójcicki Pañstwowy Instytut Geologiczny,

2 , poniedzia³ek PROGRAM KONFERENCJI , poniedzia³ek 9.30 Rejestracja uczestników, poranna kawa OSTATNIE POSTANOWIENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE PAKIETU KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEGO ORAZ TECHNOLOGII CCS Krzysztof Bolesta, Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu, Komisja Europejska NAJWA NIEJSZE ASPEKTY WDRA ANIA PAKIETU KLIMATYCZNO - ENERGETYCZNEGO W POLSCE Kluczowe akty prawne tworz¹ce pakiet Jakie szanse na derogacjê w zakresie kupowania limitów emisji CO 2 na aukcjach Jak przygotowaæ siê do nowych regulacji Tomasz Chruszczow, Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery, Przerwa na kawê NOWA DYREKTYWA O EMISJACH PRZEMYS OWYCH (IPPC) - NOWE OBOWI ZKI DLA PROWADZ CYCH INSTALACJE Stan prac nad projektem Rola dokumentów referencyjnych BAT (BREF) w ustalaniu warunków pozwolenia zintegrowanego Nowe wymagania dla energetyki Nowe wymagania w zakresie ochrony gleby i wód podziemnych Inne zmiany Ma³gorzata Typko, Zastêpca Dyrektora Departamentu Instrumentów Œrodowiskowych, Zasady obrotu i zarz¹dzania jednostkami Kioto w celu wype³nienia zobowi¹zañ redukcyjnych Rola i zadania KOBZE Krajowy System Bilansowania i Prognozowania Emisji Wspieranie dzia³añ w zakresie ochrony powietrza i klimatu Tomasz S. Kiercel, Adwokat, Dyrektor Departamentu Prawa Ochrony Œrodowiska w Kancelarii Prawnej Cha³as i Wspólnicy Przerwa na lunch PRZYDZIA Y UPRAWNIEÑ DO ROKU 2020 DLA BUD ETU I DLA INSTALACJI W ŒWIETLE DYREKTYWY 2009/29/WE Strukturalizacja mechanizmów przydzia³ów Oszacowanie przydzia³ów dla bud etu i przydzia³ów bezp³atnych dla instalacji Omówienie zapisów niejasnych w Dyrektywie i zapisów obliguj¹cych Polskê do aktywnoœci w procesie uzgodnieñ rozwi¹zañ wykonawczych Dr Marek Niemyski, Cz³onek Zarz¹du, Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o IMPLEMENTACJA DYREKTYWY LCP W SPRAWIE OGRANICZENIA EMISJI NIEKTÓRYCH ZANIECZYSZCZEÑ DO POWIETRZA Z DU YCH RÓDE SPALANIA PALIW Nowe standardy emisyjne w zakresie SO 2, NOx Realizacja zobowi¹zañ wynikaj¹cych z dyrektywy IPPC + LCP jako zintegrowane podejœcie do œrodowiska naturalnego Daniel Chojnacki, Senior Associate, Kancelaria Prawna Domañski Zakrzewski Palinka sp. k NOWA USTAWA O SYSTEMIE ZARZ DZANIA EMISJAMI GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI System zarz¹dzania krajowym pu³apem emisji gazów cieplarnianych i innych substancji Mechanizm gospodarowania œrodkami finansowymi pochodz¹cymi ze sprzeda y jednostek przyznanej emisji EMISJE SO2 I NOX W WARUNKACH SYSTEMU HANDLU EMISJAMI - DOŒWIADCZENIA VS. ZAMIERZENIA Dr in. Izabela Kulpa, Ekspert, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A Poczêstunek na zakoñczenie pierwszego dnia Konferencji Adres: Informedia Polska Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, Warszawa

3 Konferencja , wtorek 9.30 Rejestracja uczestników, poranna kawa Przerwa na lunch PROGRAM KONFERENCJI , wtorek TECHNOLOGIE CCS CZY S IDEALNYM ROZWI ZANIEM DLA POLSKIEJ ENERGETYKI? Zygmunt Mozer, Wicedyrektor Departamentu Badañ i Rozwoju, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A RAMY PRAWNE I REGULACYJNE DLA TECHNOLOGII CCS Dyrektywa CCS i jej inkorporacja do prawa polskiego Dyrektywa CCS a EU ETS CCS a przepisy dotycz¹ce ochrony œrodowiska Pomoc publiczna dla sektora energetycznego - przyk³ad CCS (R&D, ochrona œrodowiska, Green Investment Scheme) Transfer technologii w ramach projektów CDM - przyk³ad CCS Katarzyna K³aczyñska, Prawnik, Kancelaria Prawna Dewey & LeBoeuf Przerwa na kawê GEOLOGICZNE I TECHNOLOGICZNE UWARUNKOWANIA DLA TECHNOLOGII CCS W POLSCE Program dzia³ania MŒ w celu rozpoznania struktur geologicznych dla podziemnego sk³adowania CO 2 Potencjalne sk³adowiska CO 2 Program monitoringu sk³adowiska Doœwiadczenia w zakresie sk³adowania CO 2 Dr in. Adam Wójcicki, Pañstwowy Instytut Geologiczny, TECHNOLOGIE CCS - JAK UZYSKAÆ AKCEPTACJÊ SPO ECZEÑSTWA W ŒWIETLE NOWYCH UREGULOWAÑ PRAWNYCH Dr Andrzej Siemaszko, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE INSTALACJA CCS W PGE ELEKTROWNI BE CHATÓW S.A. Marzena Gurgul, G³ówny Specjalista - Kierownik Projektu CCS, PGE Elektrownia Be³chatów S.A PROJEKT ELEKTROWNI POLIGENERACYJNEJ -WSPÓLNA INWESTYCJA ZAK S.A I PKE S.A. Produkcja energii, ciep³a, produktów karbochemicznych w postaci metanolu i wodoru Spalanie wêgla z dodatkiem biomasy Eugeniusz Sutor, Pe³nomocnik Zarz¹du, Kierownik Biura Rozwoju, ZAK S.A Przerwa na kawê MO LIWOŒCI REALIZACJI TECHNOLOGII CCS W GRUPIE LOTOS S.A. Wojciech Blew, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii, Grupa Lotos S.A FINANSOWANIE INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERNIZACYJNYCH I INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE ENERGETYCZNYM Œrodki finansowe dostêpne w ramach NFOŒiGW Skuteczne pozyskiwanie dofinansowania z funduszy unijnych Potrzeby sektora energetycznego vs. oferty bankowe Finansowanie wymiany urz¹dzeñ pomiarowych, instalacji odsiarczania spalin Andrzej G³owacki, Prezes Zarz¹du, Doradztwo Gospodarcze DGA S.A Zakoñczenie Konferencji oraz wrêczenie certyfikatów tel.: fax:

4 www DLACZEGO warto wzi¹æ udzia³ Krzysztof Bolesta Przedstawiciel Komisji Europejskiej i Tomasz Chruszczow z Ministerstwa Œrodowiska przedstawi¹ najnowsze postawienia wzglêdem pakietu klimatyczno-energetycznego oraz najwa niejsze aspekty wdra ania go w Polsce. Operatorzy instalacji w swoich strategiach dzia³ania musz¹ uwzglêdniaæ coraz ostrzejsze wymagania unijne i krajowe w zakresie ograniczania emisji ró nych substancji zanieczyszczaj¹cych. Poznaj¹ Pañstwo konsekwencje implementacji dwóch dyrektyw IPPC, LCP oraz nowej ustawy o systemie zarz¹dzania emisjami. Podczas Konferencji dowiedz¹ siê Pañstwo jak kszta³tuj¹ siê przydzia³y uprawnieñ do 2020 r. dla bud etu i dla instalacji w œwietle dyrektywy 2009/29/WE oraz zapoznaj¹ siê z cennymi doœwiadczeniami i zamierzeniami wzglêdem SO 2 i NO x w warunkach systemu handlu emisjami. Nasi eksperci przybli ¹ uregulowania prawne, technologiczne, finansowe, geologiczne i spo³eczne wzglêdem czystych technologii wêglowych. Wspólnie z Wicedyrektorem Januszem Mozer z PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. debatowaæ bêdziemy: Czy CCS s¹ idealnym rozwi¹zaniem dla polskiej gospodarki? Dowiedz¹ siê Pañstwo w jaki sposób finansowaæ innowacyjne projekty modernizacyjne i inwestycyjne w sektorze energetycznym: fundusze dostêpne w ramach NFOŒ i GW, programy operacyjne UE, granty, kredyty oraz po yczki. Wszystkie treœci zawarte w programie Konferencji stanowi¹ w³asnoœæ Informedia Polska Sp. z o.o. oraz powi¹zanych z ni¹ podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno adnych materia³ów stanowi¹cych w³asnoœæ Informedia Polska odtwarzaæ, wykorzystywaæ, tworzyæ pochodnych prac na bazie materia³ów umieszczonych w programie, ani te ponownie ich publikowaæ, zamieszczaæ w innych materia³ach czy te w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniaæ bez uprzedniej pisemnej zgody Informedia Polska. O NAS Informedia Polska Sp. z o.o. jest liderem na polskim rynku presti owych konferencji i kongresów. Si³a Informedia Polska to po³¹czenie miêdzynarodowego doœwiadczenia z doskona³¹ znajomoœci¹ lokalnego rynku i jego know-how. Informedia posiada szerok¹ wiedzê o ró nych sektorach i jest organizatorem ca³ej gamy presti owych konferencji w wielu bran ach, wœród których s¹: telekomunikacja i media, farmacja, energetyka, finanse & bankowoœæ, IT, retailing, paliwa & gaz, nieruchomoœci oraz FMCG. ZAPRASZAM do udzia³u w konferencji Joanna Jamka - Conference Director tel , fax ZAPRASZAMY do wspó³pracy w zakresie sponsoringu Dzia³ Sponsoringu tel , fax KTO powinien wzi¹æ udzia³ Przedsiêbiorstwa z bran y energetycznej: koncerny energetyczne, elektrownie, elektrociep³ownie, Przedsiêbiorstwa z bran y paliwowej: koncerny paliwowe, rafinerie Przemys³owi odbiorcy energii: przedsiêbiorstwa z przemys³u chemicznego, hutniczego, stalowego, cementowego, koksowniczego itp. W szczególnoœci kadra zarz¹dzaj¹c¹, dyrektorzy, przedstawiciele, pe³nomocnicy departamentów i dzia³ów: Ochrony Œrodowiska, Ekologii Inwestycji Strategii i Rozwoju Ekonomiczno-Finansowy Produkcji, Techniczny i Eksploatacji Prawny Kancelarie prawne specjalizuj¹ce siê w obs³udze sektora energetycznego Firmy konsultingowe i doradcze obs³uguj¹ce sektor energetyczny www:

5 prelegenci konferencji Konferencja Krzysztof Bolesta - Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu, Komisja Europejska Ekonomista; od 2004 r. pracownik Komisji Europejskiej zajmuj¹cy siê szeregiem zagadnieñ z zakresu rynków energii; obecnie w Dyrektoriacie Generalnym Transportu i Energii, gdzie odpowiada g³ównie za promowanie technologii wychwytywania i sk³adowania CO2. Przed prac¹ w Komisji pracownik Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie, jeden z ekspertów wspieraj¹cych polski proces dostosowawczy i negocjacje akcesyjne w zakresie obszaru "Energia". Autor wielu publikacji, g³ównie z zakresu górnictwa wêgla kamiennego. Tomasz Chruszczow - Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery, Ma³gorzata Typko - Zastêpca Dyrektora Departamentu Instrumentów Œrodowiskowych, Od 1998 r. do chwili obecnej pracownik Ministerstwa Œrodowiska. Pocz¹tkowo g³ówny specjalista, póÿniej radca ministra, nastêpnie zastêpca dyrektora Departamentu Instrumentów Œrodowiskowych, Departamentu Ocen Oddzia³ywania na Œrodowisko, obecnie zastêpca dyrektora Departamentu Instrumentów Œrodowiskowych. W zakresie kompetencji m.in. dyrektywa IPPC. Absolwentka Politechniki Warszawskiej i Krajowej Szko³y Administracji Publicznej. Zygmunt Mozer - Wicedyrektor, Departament Badañ i Rozwoju, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Pracowa³ w nowoczesnych elektrowniach w wydzia³ach ruchu i remontów. Doœwiadczenie w zarz¹dzaniu, zarz¹dzaniu projektami i kontroli jakoœci zdobywa³ w energetyce polskiej, syryjskiej i tajlandzkiej. Ostatnio pracuje nad zagadnieniami zwi¹zanymi z technologiami czystego wêgla. Jest Wicedyrektorem Departamentu Badañ i Rozwoju w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. Dr in. Izabela Kulpa - Ekspert, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Ekspert ds. zmian klimatu, mechanizmów elastycznych i handlu emisjami. Odpowiedzialna za organizacjê dzia³añ w ramach Grupy PGE dotycz¹cych pozyskania jednostek redukcji emisji z projektów inwestycyjnych w ramach mechanizmów elastycznych Protoko³u z Kioto. Doktor nauk technicznych w zakresie in ynierii œrodowiska, Politechnika Warszawska; MBA - program partnerski London Business School (LBS), Norwegian School of Economics i School of Management Paris (HEC) Katarzyna K³aczyñska - Prawnik, Kancelaria Prawna Dewey & LeBoeuf. Specjalizuje siê w prawie tzw. climate change, prawie Unii Europejskiej oraz miêdzynarodowych sporach arbitra owych. W SHG prowadzi zajêcia na temat prawnych aspektów przeciwdzia³ania zmianom klimatycznym. Przygotowuje pracê doktorsk¹ poœwiêcon¹ europejskiemu systemowi handlu emisjami na Uniwersytecie w Tilburgu. W przesz³oœci pracowa³a m.in. w firmie prawniczej w Bostonie oraz jako pracownik naukowy Uniwersytetu Harvarda. Autorka szeregu publikacji z zakresu prawa europejskiego, miêdzynarodowego prawa handlowego oraz prawa ochrony œrodowiska. Absolwentka Uniwersytetu Harvarda - wyró niona Gammon Fellowship for Academic Excellence, oraz Uniwersytetu Jagielloñskiego. W trakcie studiów na Uniwersytecie Harvarda uczestniczy³a m.in. w nowatorskim kursie "Climate Change Law", prowadzonym przez Prof. Rogera Ballantine'a, szefa doradców prezydenta Clintona d/s zmian klimatu i ochrony œrodowiska. Daniel Chojnacki - Senior Associate, Kancelaria Prawna Domañski Zakrzewski Palinka sp. k. Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach. Z kancelari¹ Domañski Zakrzewski Palinka sp.k. wspó³pracuje od 2000 r. Zajmuje siê g³ównie doradztwem korporacyjnym oraz, w ramach Zespo³u Prawa Ochrony Œrodowiska, doradztwem w zakresie prawa ochrony œrodowiska, w tym climate change law. W swojej praktyce zawodowej doradza m.in. podmiotom sektora energetycznego. Od sierpnia 2005 r. radca prawny w OIRP w Warszawie. Autor publikacji z zakresu prawa ochrony œrodowiska. Obecnie doktorant w Zespole Zagadnieñ Prawnych Kszta³towania i Ochrony Œrodowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Marzena Gurgul - G³ówny Specjalista - Kierownik Projektu CCS PGE Elektrownia Be³chatów S.A. Od 1987 r. zwi¹zana z PGE Elektrowni¹ Be³chatów S.A., z przerw¹ w latach wówczas pracowa³a w BOT Górnictwo i Energetyka S.A. Do 2006 r. zajmowa³a siê dzia³alnoœci¹ w zakresie handlu energi¹, tworzy³a klienck¹ bazê kontraktow¹, aktywnie uczestniczy³a w opracowaniu strategii obrotu energi¹ oraz polityki zarz¹dzania ryzykiem w obszarze handlu energi¹ w Elektrowni Be³chatów. W latach pracowa³a na stanowisku G³ównego Specjalisty ds. Monitoringu Rzeczowo - Finansowego i zajmowa³a siê pozyskiwaniem funduszy strukturalnych, zagadnieniami efektywnoœci energetycznej oraz czystych technologii wêglowych. Od 1 maja 2009 r. pe³ni funkcjê Kierownika Projektu CCS w PGE Elektrowni Be³chatów S.A. Absolwentka Politechniki Wroc³awskiej oraz Politechniki ódzkiej. Eugeniusz Sutor - Pe³nomocnik Zarz¹du, Kierownik Biura Rozwoju ZAK S.A. Absolwent in ynierii chemicznej Politechniki Œl¹skiej i studiów podyplomowych w zakresie materia³o- i energooszczêdnych technologii chemicznych. Pracê zawodow¹ w ZAK S.A. w Kêdzierzynie-KoŸlu rozpocz¹³ w 1977r. i kontynuuje j¹ do dnia dzisiejszego. W ZAK S.A. pracowa³ jako Technolog, Kierownik Wydzia³u Syntezy Amoniaku i Dyrektor Jednostki Biznesowej KLEJE, oraz uczestniczy³ w rozruchach strategicznych projektów inwestycyjnych prowadzonych w obszarze amoniakalnym. Od 2000 r. kieruje Biurem Rozwoju w ZAK S.A. Wojciech Blew - Dyrektor ds. Rozwoju Technologii, Grupa Lotos S.A. Od 1990 r. zwi¹zany z Rafineri¹ Gdañsk oraz Grup¹ Lotos. W 2003 r. pe³ni³ funkcjê Dyrektora ds. Inwestycji. W 2004 r. obj¹³ stanowisko Prezesa Zarz¹du Rafinerii Czechowice. W 2005 r. Dyrektor ds. strategii rozwoju i relacji inwestorskich. Ukoñczy³ wydzia³ chemiczny Politechniki Gdañskiej, a tak e studia MBA prowadzone przez Uniwersytet Gdañski i University of Strathclyde. Dr Andrzej Siemaszko - Dyrektor, Krajowy Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE W latach pracowa³ w projekcie europejskim Brite/Euram w Instituto Superior Tecnico w Lizbonie. Od tego czasu uczestniczy³ z sukcesem w ponad 30 projektach europejskich. Ekspert w zakresie polityki naukowej, europejskich badañ i rozwoju technologicznego. Uczestniczy w programowaniu i implementacji funduszy strukturalnych w Polsce. Do koñca 2007r. pe³ni³ funkcjê spo³ecznego doradcy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy szego. Inicjator tworzenia Polskich Platform Technologicznych (PPT), obecnie jest ich 29. Sekretarz Generalny Komitetu Koordynacyjnego PPT. Tomasz S. Kiercel - Adwokat, Dyrektor Departamentu Prawa Ochrony Œrodowiska w Kancelarii Prawnej Cha³as i Wspólnicy Posiada bogate doœwiadczenie w obs³udze prawnej przedsiêbiorstw i instytucji publicznych w aspektach prawa energetycznego oraz prawa ochrony œrodowiska, doradza prawnie bran y chemicznej pod wzglêdem spe³nienia wymagañ œrodowiskowych, analizuje wp³yw NATURY 2000 na rozwój dzia³alnoœci gospodarczej. W latach Prawnik oraz Kierownik Zespo³u ds. Prawnych w Krajowym Administratorze Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) i Instytucie Ochrony Œrodowiska w Warszawie. Andrzej G³owacki - Prezes Zarz¹du, Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Jako jeden z pierwszych doradców w Polsce otrzyma³ tytu³ Certyfikowanego Doradcy ds. Zarz¹dzania - CMC. Laureat wielu nagród. m.in. EuroManager 2004 (BCC), wyró nienie w kategorii Mened era Roku 2004 (Teleinfo). Prezes Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych w latach Cz³onek Business Center Club. Ekspert w zakresie wytyczania strategii podmiotów gospodarczych oraz programów restrukturyzacyjnych. Nadzorowa³ prace prywatyzacyjne oraz restrukturyzacyjne w ramach realizacji projektów na zlecenie Ministerstwa Skarbu Pañstwa i innych. Specjalizuje siê w rozwi¹zaniach kluczowych problemów sektora energetycznego, m.in. wspó³tworzy³ model rynku energii w Polsce. Nadzorowa³ projekt dotycz¹cy utworzenia Po³udniowego Koncernu Energetycznego S.A. i Grupy Energetycznej ENEAS.A. Pomys³odawca i inicjator powo³ania miêdzy-narodowej sieci partnerskiej MaCoNet (Management Consulting Network). Dr Marek Niemyski - Cz³onek Zarz¹du, Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. W EnergSys pracuje od 1997 roku. Uczestniczy³ w wielu projektach krajowych i miêdzynarodowych z dziedziny szeroko pojêtej oceny efektywnoœci przedsiêwziêæ i strategii. Jest autorem strategicznych analiz ekonomiczno-finansowych dla du ych przedsiêbiorstw infrastrukturalnych oraz dla g³ównych bran energetycznych. Kierowa³ ocen¹ skutków makro-ekonomicznych programów rz¹dowych (np. rozwoju produkcji biopaliw). Wspó³autor wielu prognoz cenowych. Dr M. Niemyski zajmuje siê równie analiz¹ ram prawnych i regulacyjnych unijnej i krajowej polityki energetyczno-œrodowiskowej, analiz¹ wartoœci ekonomicznej efektów zewnêtrznych (œrodowiskowych) oraz pracami doradczymi dla przedsiêbiorstw w zakresie monitorowania i zarz¹dzania emisjami CO2. W realizowanych pracach podejmuje równie tematykê badania struktur organizacyjnych oraz opracowanie procedur procesów zarz¹dczych, finansowych i kontrolnych w przedsiêbiorstwach i instytucjach administracyjnych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych, gdzie tak e uzyska³ tytu³ doktora ekonomii. Pracownik naukowy UW, a nastêpnie ZPE IPPT PAN. Dr in. Adam Wójcicki - Pañstwowy Instytut Geologiczny, Od 2008 r. pracuje w Pañstwowym Instytucie Geologicznym - Pañstwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, gdzie prowadzi Krajowy Program Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego sk³adowania CO2 wraz z ich programem monitorowania, zamówiony przez, realizowany przez PIG-PIB, AGH, GIG, INiG, IGSMiE PAN i PBG. Studiowa³ na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, uzyskuj¹c stopieñ mgr in. geologa górniczego (1990) i tytu³ doktora nauk o Ziemi (1995). Pracowa³ w firmie Geofizyka Kraków ( ) i Przedsiêbiorstwie Badañ Geofizycznych w Warszawie ( )., wykonuj¹c opracowania na potrzeby poszukiwañ naftowych i ochrony œrodowiska w kraju i zagranic¹. Problematyk¹ geologicznego sk³adowania CO2 zajmuje siê od 2004 r., bior¹c udzia³ w projektach miêdzynarodowych Programu Ramowego UE: CASTOR, EU GeoCapacity i CO2NetEAST, a tak e realizuj¹c prace dla Ministerstwa Œrodowiska ( Interaktywny atlas prezentuj¹cy mo liwoœci geologicznej sekwestracji CO2 w Polsce ) oraz ekspertyzy dla krajowych i zagranicznych firm energetycznych dzia³aj¹cych w Polsce. Adres: Informedia Polska Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax: www www:

6 FORMULARZ ZG OSZENIOWY Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace, Warszawa TAK, chcê wzi¹æ udzia³ w Konferencji Termin: paÿdziernika 2009 r. Cena 3495 PLN + 22% VAT do 18 wrzeœnia 2009 r. Cena 3995 PLN + 22% VAT po 18 wrzeœnia 2009 r. TAK, chcê otrzymaæ wiêcej informacji o I Konferencji Termin: paÿdziernika 2009 r. NIE, nie wezmê udzia³u w prezentowanej Konferencji, jednak proszê o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach skierowanych do sektorów energetycznego i paliwowego. Wyœlij dziœ na nr faksu Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Firma:... Ulica:... Kod pocztowy:...miasto:... Tel:... Fax: Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT: Nazwa firmy:... Siedziba:... Adres:... NIP:... Warunki uczestnictwa: 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji wynosi 3495 PLN + 22% VAT przy rejestracji do 18 wrzeœnia 2009 r., 3995 PLN + 22% VAT przy rejestracji po 18 wrzeœnia 2009 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materia³y konferencyjne, przerwy kawowe, lunch. 3. Przes³anie do Informedia Polska faxem lub poczt¹ elektroniczn¹, wype³nionego i podpisanego formularza zg³oszeniowego, stanowi zawarcie wi¹ ¹cej umowy pomiêdzy zg³aszaj¹cym a Informedia Polska. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysy³ana faxem po otrzymaniu formularza zg³oszeniowego. 4. Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie 14 dni od wys³ania zg³oszenia, ale nie póÿniej ni przed rozpoczêciem Konferencji. 5. Wp³aty nale y dokonaæ na konto: FORTIS BANK POLSKA SA ul. Suwak 3,Warszawa PL Rezygnacjê z udzia³u nale y przesy³aæ listem poleconym na adres Organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 25 wrzeœnia 2009 r. obci¹ ymy Pañstwa op³at¹ administracyjn¹ w wysokoœci 450 PLN + 22% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 25 wrzeœnia 2009 r. pobierane jest 100% op³aty za udzia³. 9. Nieodwo³anie zg³oszenia i niewziêcie udzia³u w Konferencji powoduje obci¹ enie pe³nymi kosztami udzia³u. 10. Niedokonanie wp³aty nie jest jednoznaczne z rezygnacj¹ z udzia³u. 11. Zamiast zg³oszonej osoby w Konferencji mo e wzi¹æ udzia³ inny pracownik firmy. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwo³ania Konferencji. 5. Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani mo emy przes³aæ informacje o tym wydarzeniu: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament:... Tel:... Fax: Informedia Polska Sp. z o. o. z siedzib¹ w Warszawie (01-222), ul. Pr¹dzyñskiego 12/14, wpisana jest do Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS , NIP , wysokoœæ kapita³u zak³adowego: ,00 z³. piecz¹tka i podpis Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie (dalej Informedia), informuje, e jest administratorem danych osobowych. Wyra amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu dzia³alnoœci prowadzonej przez Informedia, œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak e w celu promocji ofert klientów Informedia. Wyra amy równie zgodê na otrzymywanie drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych Informedia oraz klientów Informedia. Wyra aj¹cemu zgodê na przetwarzanie danych osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak e prawo ich poprawiania. Równoczeœnie oœwiadczamy, e zapoznaliœmy siê z warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej umowy. Adres: Informedia Polska Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax: www www:

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH. 21 22 maja 2015 r.

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH. 21 22 maja 2015 r. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W SZCZECINIE KONFERENCJA I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH 21 22 maja 2015 r. HOTEL WOLIN Ul. NOWOMYŚLIWSKA 76 72-500 MIĘDZYZDROJE ZAPROSZENIE PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 lutego 2011 r. w LEGNICY w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona, ul. Sejmowa 5A.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:457800-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 Ministerstwo Rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany. Online

Rynek Budowlany. Online Rynek Budowlany Online PMR Online Rynek Budowlany Online Aktualnoœci rynkowe Wykonawcy Materia³y budowlane Inwestycje publiczne Nieruchomoœci Planowane budowy Dane rynkowe Podsumowania na temat bie ¹cych

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: ZASADY I REGUŁY KSIĘGOWOŚCI PROJEKTOWEJ W PROJEKTACH UNIJNYCH DLA NIEFINANSISTÓW

Temat szkolenia: ZASADY I REGUŁY KSIĘGOWOŚCI PROJEKTOWEJ W PROJEKTACH UNIJNYCH DLA NIEFINANSISTÓW ECB Firma Doradczo - Consultingowa Biuro: 05-825 Grodzisk Maz. ul. Okrężna 7 tel., (022) 724 78 32 0 604 264 524 fax (0-22) 724 14 77 www.ecbconsulting.pl e-mail: biuro@ecbconsulting.pl NIP: 534-207-07-04

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Data wpływu do Organizatora: Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Wybieram kurs: ECDL Start (szkolenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK

Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK www.dlaadministracji.pl Oferta szkolenia zamkniętego dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK www.dlaadministracji.pl Szanowni Państwo! Zapraszam

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

04-05.12.2013 Warszawa. Kodeksspółekhandlowychipełnomocnictwa współcezo.o.iakcyjnej. PraktykadziałaniaBiuraZarząduiOrganówSpółki

04-05.12.2013 Warszawa. Kodeksspółekhandlowychipełnomocnictwa współcezo.o.iakcyjnej. PraktykadziałaniaBiuraZarząduiOrganówSpółki 04-05.12.2013 Warszawa Kodeksspółekhandlowychipełnomocnictwa współcezo.o.iakcyjnej PraktykadziałaniaBiuraZarząduiOrganówSpółki KORZYŚCI Podczas warsztatów dowiesz się: Które regulacje zawarte w KSH są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Najważniejsze obszary wsparcia dla publicznych służb zatrudnienia

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Najważniejsze obszary wsparcia dla publicznych służb zatrudnienia ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Nowa perspektywa finansowa 014-00. DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie zapewni uczestnikom wiedzę o nowej

Bardziej szczegółowo

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IABC/Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Komunikacji w Biznesie Polska Przez następujące określenia użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Kurs naukowo-szkoleniowy przygotowujący do realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY 05-500 6.1 2007-13. III.

I. ZAMAWIAJĄCY 05-500 6.1 2007-13. III. ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY Ayala Sp.j. Ul. Julianowska 59a 05-500 Piaseczno II. Tytuł realizowanego Projektu Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany. Online

Rynek Budowlany. Online Rynek Budowlany Online Rynek Budowlany Online oferuje dostæp do najswiezszych wiadomosci dotyczacych rynku budowlanego w Polsce. W serwisie znajduja sie informacje na temat wykonawców, dostawców, materialów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12.

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12. CZĘŚĆ I 10.00 11.30 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Czym jest innowacja, jak ją wdrażać, jak nad nią pracować i jak ją rozwijać? Rola RTO`s w Polsce Patrycja Radek Innowacja na rynku dr Krystian Żygadło

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW 25 października 2017 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower NOWE PRAWO WODNE PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PATRON MEDIALNY WSPÓŁPRACA ORGANIZATOR DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322074-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Informacje o członkach Zarządu

Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE"), w uzupełnieniu raportu nr 18/2016 z dnia 22 marca 2016 r., przekazuje informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności bezradność nadzoru czy porażka unijnego prawa?

Bezpieczeństwo żywności bezradność nadzoru czy porażka unijnego prawa? SEMINARIUM SZKOLENIOWE Bezpieczeństwo żywności bezradność nadzoru czy porażka unijnego prawa? Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe ul. Bobrowiecka 9, Warszawa ORGANIZATOR REKOMENDACJA PARTNERZY KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa szkoły. 2. Adres szkoły.. Tel. kontaktowy:..., e-mail:

1. Nazwa szkoły. 2. Adres szkoły.. Tel. kontaktowy:..., e-mail: Pieczątka szkoły Załącznik nr 2 uczniów klas IV VI Ekologia dla Deklaracja udziału szkoły w projekcie grupowym w II edycji uczniów klas IV VI Ekologia dla człowieka. Festiwal projektów ekologicznych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd 1 Definicje Następujące pojęcia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 189-342375. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 189-342375. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342375-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 189-342375 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Meble medyczne 2012/S 232-381471. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Wrocław: Meble medyczne 2012/S 232-381471. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381471-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Meble medyczne 2012/S 232-381471 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Źródło: Energa Operator Marcin Gregorowicz Gdańsk 06.05.2016r. WFOŚ finansowanie inwestycji Dofinansowania Pierwszeństwo w finansowaniu projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ MIASTA MIELCA

REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ MIASTA MIELCA REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ MIASTA MIELCA Cele konkursu: Głównym celem konkursu jest pozyskanie materiału do przygotowania innowacyjnej Maskotki Miasta Mielca kojarzącej się z regionem i promującej

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka 1. Postanowienia ogólne. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania.

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Edward Szczytowski Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Do października 2008 r. pełnił funkcję członka zarządu HPF Sp. z o.o., gdzie zajmował się przekształceniami

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338574-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

OCENA ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI GLEBY I ZIEMI oraz REMEDIACJA GRUNTÓW - NAJNOWSZE ZMIANY

OCENA ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI GLEBY I ZIEMI oraz REMEDIACJA GRUNTÓW - NAJNOWSZE ZMIANY OCENA ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI GLEBY I ZIEMI oraz REMEDIACJA GRUNTÓW - NAJNOWSZE ZMIANY 27 stycznia 2017 r., Warszawa Nowe przepisy wykonawcze do ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA i ustawy,,szkodowej"

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Projekt Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Konin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności

Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności SEMINARIUM SZKOLENIOWE Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe ul. Bobrowiecka 9, Warszawa Alergeny w zakładzie produkcyjnym Zagrożenia fizyczne i chemiczne Pasteryzacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

finanse przedsiębiorstwa dla prawników

finanse przedsiębiorstwa dla prawników WARSZTATY finanse przedsiębiorstwa dla prawników 29 30 września 2014? Jak ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego? Zdobądź praktyczną wiedzę, poznaj 3 fazy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 50711 Temat: Planowanie podatkowe polskie i transgraniczne - nowe podejście w 2011 roku 12-13 Kwiecień Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 50711 Koszt

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

40-015 Katowice, ul. Starowiejska 11 tel./fax.: 32 253-88-02 Rok założenia ww 1905. www.katowice.oupis.pl e-mail: oupiskat@znp.edu.

40-015 Katowice, ul. Starowiejska 11 tel./fax.: 32 253-88-02 Rok założenia ww 1905. www.katowice.oupis.pl e-mail: oupiskat@znp.edu. Dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz osoby zainteresowane poniższą tematyką na szkolenie w dniu 18 października 2013 r. od 14 00-18 00/piątek/ URLOPY - zasady udzielania i rozliczania urlopów nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-0621-16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr PS-0621-23/15 z dnia 16.10.2015 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Doświadczenia projektu Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej Małgorzata Lublińska Warszawa, 19 czerwca 2012 roku Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej Europejska

Bardziej szczegółowo

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 2 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Usługi sprzątania 2016/S 089-158749. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Lublin: Usługi sprzątania 2016/S 089-158749. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:158749-2016:text:pl:html Polska-Lublin: Usługi sprzątania 2016/S 089-158749 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo