Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:"

Transkrypt

1 Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace, Warszawa Ostatnie postanowienia Komisji Europejskiej w zakresie pakietu klimatyczno-energetycznego oraz technologii CCS Nowa dyrektywa IPPC - jakie zobowi¹zania wzglêdem operatorów instalacji, skuteczne spe³nianie wymagañ BAT Skutki implementacji dyrektywy LCP w sprawie ograniczenia emisji du ych Ÿróde³ spalania paliw Emisje SO i NO w warunkach systemu handlu 2 x emisjami - doœwiadczenia vs. zamierzenia CCS - uregulowania prawne, technologiczne, geologiczne, akceptacja spo³eczeñstwa Patronat Medialny: Informedia Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, Warszawa tel.: , fax: , Krzysztof Bolesta Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu, Komisja Europejska Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery, Ma³gorzata Typko Zastêpca Dyrektora Departamentu Instrumentów Œrodowiskowych, Zygmunt Mozer Wicedyrektor, Departament Badañ i Rozwoju, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Dr in. Izabela Kulpa Ekspert, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Marzena Gurgul G³ówny Specjalista - Kierownik Projektu CCS, PGE Elektrownia Be³chatów S.A. Eugeniusz Sutor Pe³nomocnik Zarz¹du, Kierownik Biura Rozwoju, ZAK S.A. Wojciech Blew Dyrektor ds. Rozwoju Technologii, Grupa Lotos S.A. Dr Andrzej Siemaszko Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Andrzej G³owacki Prezes Zarz¹du, Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Dr Marek Niemyski Cz³onek Zarz¹du, Badania systemowe EnergSys Sp. z o.o. Katarzyna K³aczyñska Prawnik, Kancelaria Dewey & LeBoeuf Daniel Chojnacki Senior Associate, Domañski Zakrzewski Palinka sp. k. Dr in. Adam Wójcicki Pañstwowy Instytut Geologiczny,

2 , poniedzia³ek PROGRAM KONFERENCJI , poniedzia³ek 9.30 Rejestracja uczestników, poranna kawa OSTATNIE POSTANOWIENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE PAKIETU KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEGO ORAZ TECHNOLOGII CCS Krzysztof Bolesta, Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu, Komisja Europejska NAJWA NIEJSZE ASPEKTY WDRA ANIA PAKIETU KLIMATYCZNO - ENERGETYCZNEGO W POLSCE Kluczowe akty prawne tworz¹ce pakiet Jakie szanse na derogacjê w zakresie kupowania limitów emisji CO 2 na aukcjach Jak przygotowaæ siê do nowych regulacji Tomasz Chruszczow, Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery, Przerwa na kawê NOWA DYREKTYWA O EMISJACH PRZEMYS OWYCH (IPPC) - NOWE OBOWI ZKI DLA PROWADZ CYCH INSTALACJE Stan prac nad projektem Rola dokumentów referencyjnych BAT (BREF) w ustalaniu warunków pozwolenia zintegrowanego Nowe wymagania dla energetyki Nowe wymagania w zakresie ochrony gleby i wód podziemnych Inne zmiany Ma³gorzata Typko, Zastêpca Dyrektora Departamentu Instrumentów Œrodowiskowych, Zasady obrotu i zarz¹dzania jednostkami Kioto w celu wype³nienia zobowi¹zañ redukcyjnych Rola i zadania KOBZE Krajowy System Bilansowania i Prognozowania Emisji Wspieranie dzia³añ w zakresie ochrony powietrza i klimatu Tomasz S. Kiercel, Adwokat, Dyrektor Departamentu Prawa Ochrony Œrodowiska w Kancelarii Prawnej Cha³as i Wspólnicy Przerwa na lunch PRZYDZIA Y UPRAWNIEÑ DO ROKU 2020 DLA BUD ETU I DLA INSTALACJI W ŒWIETLE DYREKTYWY 2009/29/WE Strukturalizacja mechanizmów przydzia³ów Oszacowanie przydzia³ów dla bud etu i przydzia³ów bezp³atnych dla instalacji Omówienie zapisów niejasnych w Dyrektywie i zapisów obliguj¹cych Polskê do aktywnoœci w procesie uzgodnieñ rozwi¹zañ wykonawczych Dr Marek Niemyski, Cz³onek Zarz¹du, Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o IMPLEMENTACJA DYREKTYWY LCP W SPRAWIE OGRANICZENIA EMISJI NIEKTÓRYCH ZANIECZYSZCZEÑ DO POWIETRZA Z DU YCH RÓDE SPALANIA PALIW Nowe standardy emisyjne w zakresie SO 2, NOx Realizacja zobowi¹zañ wynikaj¹cych z dyrektywy IPPC + LCP jako zintegrowane podejœcie do œrodowiska naturalnego Daniel Chojnacki, Senior Associate, Kancelaria Prawna Domañski Zakrzewski Palinka sp. k NOWA USTAWA O SYSTEMIE ZARZ DZANIA EMISJAMI GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI System zarz¹dzania krajowym pu³apem emisji gazów cieplarnianych i innych substancji Mechanizm gospodarowania œrodkami finansowymi pochodz¹cymi ze sprzeda y jednostek przyznanej emisji EMISJE SO2 I NOX W WARUNKACH SYSTEMU HANDLU EMISJAMI - DOŒWIADCZENIA VS. ZAMIERZENIA Dr in. Izabela Kulpa, Ekspert, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A Poczêstunek na zakoñczenie pierwszego dnia Konferencji Adres: Informedia Polska Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, Warszawa

3 Konferencja , wtorek 9.30 Rejestracja uczestników, poranna kawa Przerwa na lunch PROGRAM KONFERENCJI , wtorek TECHNOLOGIE CCS CZY S IDEALNYM ROZWI ZANIEM DLA POLSKIEJ ENERGETYKI? Zygmunt Mozer, Wicedyrektor Departamentu Badañ i Rozwoju, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A RAMY PRAWNE I REGULACYJNE DLA TECHNOLOGII CCS Dyrektywa CCS i jej inkorporacja do prawa polskiego Dyrektywa CCS a EU ETS CCS a przepisy dotycz¹ce ochrony œrodowiska Pomoc publiczna dla sektora energetycznego - przyk³ad CCS (R&D, ochrona œrodowiska, Green Investment Scheme) Transfer technologii w ramach projektów CDM - przyk³ad CCS Katarzyna K³aczyñska, Prawnik, Kancelaria Prawna Dewey & LeBoeuf Przerwa na kawê GEOLOGICZNE I TECHNOLOGICZNE UWARUNKOWANIA DLA TECHNOLOGII CCS W POLSCE Program dzia³ania MŒ w celu rozpoznania struktur geologicznych dla podziemnego sk³adowania CO 2 Potencjalne sk³adowiska CO 2 Program monitoringu sk³adowiska Doœwiadczenia w zakresie sk³adowania CO 2 Dr in. Adam Wójcicki, Pañstwowy Instytut Geologiczny, TECHNOLOGIE CCS - JAK UZYSKAÆ AKCEPTACJÊ SPO ECZEÑSTWA W ŒWIETLE NOWYCH UREGULOWAÑ PRAWNYCH Dr Andrzej Siemaszko, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE INSTALACJA CCS W PGE ELEKTROWNI BE CHATÓW S.A. Marzena Gurgul, G³ówny Specjalista - Kierownik Projektu CCS, PGE Elektrownia Be³chatów S.A PROJEKT ELEKTROWNI POLIGENERACYJNEJ -WSPÓLNA INWESTYCJA ZAK S.A I PKE S.A. Produkcja energii, ciep³a, produktów karbochemicznych w postaci metanolu i wodoru Spalanie wêgla z dodatkiem biomasy Eugeniusz Sutor, Pe³nomocnik Zarz¹du, Kierownik Biura Rozwoju, ZAK S.A Przerwa na kawê MO LIWOŒCI REALIZACJI TECHNOLOGII CCS W GRUPIE LOTOS S.A. Wojciech Blew, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii, Grupa Lotos S.A FINANSOWANIE INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERNIZACYJNYCH I INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE ENERGETYCZNYM Œrodki finansowe dostêpne w ramach NFOŒiGW Skuteczne pozyskiwanie dofinansowania z funduszy unijnych Potrzeby sektora energetycznego vs. oferty bankowe Finansowanie wymiany urz¹dzeñ pomiarowych, instalacji odsiarczania spalin Andrzej G³owacki, Prezes Zarz¹du, Doradztwo Gospodarcze DGA S.A Zakoñczenie Konferencji oraz wrêczenie certyfikatów tel.: fax:

4 www DLACZEGO warto wzi¹æ udzia³ Krzysztof Bolesta Przedstawiciel Komisji Europejskiej i Tomasz Chruszczow z Ministerstwa Œrodowiska przedstawi¹ najnowsze postawienia wzglêdem pakietu klimatyczno-energetycznego oraz najwa niejsze aspekty wdra ania go w Polsce. Operatorzy instalacji w swoich strategiach dzia³ania musz¹ uwzglêdniaæ coraz ostrzejsze wymagania unijne i krajowe w zakresie ograniczania emisji ró nych substancji zanieczyszczaj¹cych. Poznaj¹ Pañstwo konsekwencje implementacji dwóch dyrektyw IPPC, LCP oraz nowej ustawy o systemie zarz¹dzania emisjami. Podczas Konferencji dowiedz¹ siê Pañstwo jak kszta³tuj¹ siê przydzia³y uprawnieñ do 2020 r. dla bud etu i dla instalacji w œwietle dyrektywy 2009/29/WE oraz zapoznaj¹ siê z cennymi doœwiadczeniami i zamierzeniami wzglêdem SO 2 i NO x w warunkach systemu handlu emisjami. Nasi eksperci przybli ¹ uregulowania prawne, technologiczne, finansowe, geologiczne i spo³eczne wzglêdem czystych technologii wêglowych. Wspólnie z Wicedyrektorem Januszem Mozer z PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. debatowaæ bêdziemy: Czy CCS s¹ idealnym rozwi¹zaniem dla polskiej gospodarki? Dowiedz¹ siê Pañstwo w jaki sposób finansowaæ innowacyjne projekty modernizacyjne i inwestycyjne w sektorze energetycznym: fundusze dostêpne w ramach NFOŒ i GW, programy operacyjne UE, granty, kredyty oraz po yczki. Wszystkie treœci zawarte w programie Konferencji stanowi¹ w³asnoœæ Informedia Polska Sp. z o.o. oraz powi¹zanych z ni¹ podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno adnych materia³ów stanowi¹cych w³asnoœæ Informedia Polska odtwarzaæ, wykorzystywaæ, tworzyæ pochodnych prac na bazie materia³ów umieszczonych w programie, ani te ponownie ich publikowaæ, zamieszczaæ w innych materia³ach czy te w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniaæ bez uprzedniej pisemnej zgody Informedia Polska. O NAS Informedia Polska Sp. z o.o. jest liderem na polskim rynku presti owych konferencji i kongresów. Si³a Informedia Polska to po³¹czenie miêdzynarodowego doœwiadczenia z doskona³¹ znajomoœci¹ lokalnego rynku i jego know-how. Informedia posiada szerok¹ wiedzê o ró nych sektorach i jest organizatorem ca³ej gamy presti owych konferencji w wielu bran ach, wœród których s¹: telekomunikacja i media, farmacja, energetyka, finanse & bankowoœæ, IT, retailing, paliwa & gaz, nieruchomoœci oraz FMCG. ZAPRASZAM do udzia³u w konferencji Joanna Jamka - Conference Director tel , fax ZAPRASZAMY do wspó³pracy w zakresie sponsoringu Dzia³ Sponsoringu tel , fax KTO powinien wzi¹æ udzia³ Przedsiêbiorstwa z bran y energetycznej: koncerny energetyczne, elektrownie, elektrociep³ownie, Przedsiêbiorstwa z bran y paliwowej: koncerny paliwowe, rafinerie Przemys³owi odbiorcy energii: przedsiêbiorstwa z przemys³u chemicznego, hutniczego, stalowego, cementowego, koksowniczego itp. W szczególnoœci kadra zarz¹dzaj¹c¹, dyrektorzy, przedstawiciele, pe³nomocnicy departamentów i dzia³ów: Ochrony Œrodowiska, Ekologii Inwestycji Strategii i Rozwoju Ekonomiczno-Finansowy Produkcji, Techniczny i Eksploatacji Prawny Kancelarie prawne specjalizuj¹ce siê w obs³udze sektora energetycznego Firmy konsultingowe i doradcze obs³uguj¹ce sektor energetyczny www:

5 prelegenci konferencji Konferencja Krzysztof Bolesta - Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu, Komisja Europejska Ekonomista; od 2004 r. pracownik Komisji Europejskiej zajmuj¹cy siê szeregiem zagadnieñ z zakresu rynków energii; obecnie w Dyrektoriacie Generalnym Transportu i Energii, gdzie odpowiada g³ównie za promowanie technologii wychwytywania i sk³adowania CO2. Przed prac¹ w Komisji pracownik Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie, jeden z ekspertów wspieraj¹cych polski proces dostosowawczy i negocjacje akcesyjne w zakresie obszaru "Energia". Autor wielu publikacji, g³ównie z zakresu górnictwa wêgla kamiennego. Tomasz Chruszczow - Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery, Ma³gorzata Typko - Zastêpca Dyrektora Departamentu Instrumentów Œrodowiskowych, Od 1998 r. do chwili obecnej pracownik Ministerstwa Œrodowiska. Pocz¹tkowo g³ówny specjalista, póÿniej radca ministra, nastêpnie zastêpca dyrektora Departamentu Instrumentów Œrodowiskowych, Departamentu Ocen Oddzia³ywania na Œrodowisko, obecnie zastêpca dyrektora Departamentu Instrumentów Œrodowiskowych. W zakresie kompetencji m.in. dyrektywa IPPC. Absolwentka Politechniki Warszawskiej i Krajowej Szko³y Administracji Publicznej. Zygmunt Mozer - Wicedyrektor, Departament Badañ i Rozwoju, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Pracowa³ w nowoczesnych elektrowniach w wydzia³ach ruchu i remontów. Doœwiadczenie w zarz¹dzaniu, zarz¹dzaniu projektami i kontroli jakoœci zdobywa³ w energetyce polskiej, syryjskiej i tajlandzkiej. Ostatnio pracuje nad zagadnieniami zwi¹zanymi z technologiami czystego wêgla. Jest Wicedyrektorem Departamentu Badañ i Rozwoju w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. Dr in. Izabela Kulpa - Ekspert, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Ekspert ds. zmian klimatu, mechanizmów elastycznych i handlu emisjami. Odpowiedzialna za organizacjê dzia³añ w ramach Grupy PGE dotycz¹cych pozyskania jednostek redukcji emisji z projektów inwestycyjnych w ramach mechanizmów elastycznych Protoko³u z Kioto. Doktor nauk technicznych w zakresie in ynierii œrodowiska, Politechnika Warszawska; MBA - program partnerski London Business School (LBS), Norwegian School of Economics i School of Management Paris (HEC) Katarzyna K³aczyñska - Prawnik, Kancelaria Prawna Dewey & LeBoeuf. Specjalizuje siê w prawie tzw. climate change, prawie Unii Europejskiej oraz miêdzynarodowych sporach arbitra owych. W SHG prowadzi zajêcia na temat prawnych aspektów przeciwdzia³ania zmianom klimatycznym. Przygotowuje pracê doktorsk¹ poœwiêcon¹ europejskiemu systemowi handlu emisjami na Uniwersytecie w Tilburgu. W przesz³oœci pracowa³a m.in. w firmie prawniczej w Bostonie oraz jako pracownik naukowy Uniwersytetu Harvarda. Autorka szeregu publikacji z zakresu prawa europejskiego, miêdzynarodowego prawa handlowego oraz prawa ochrony œrodowiska. Absolwentka Uniwersytetu Harvarda - wyró niona Gammon Fellowship for Academic Excellence, oraz Uniwersytetu Jagielloñskiego. W trakcie studiów na Uniwersytecie Harvarda uczestniczy³a m.in. w nowatorskim kursie "Climate Change Law", prowadzonym przez Prof. Rogera Ballantine'a, szefa doradców prezydenta Clintona d/s zmian klimatu i ochrony œrodowiska. Daniel Chojnacki - Senior Associate, Kancelaria Prawna Domañski Zakrzewski Palinka sp. k. Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach. Z kancelari¹ Domañski Zakrzewski Palinka sp.k. wspó³pracuje od 2000 r. Zajmuje siê g³ównie doradztwem korporacyjnym oraz, w ramach Zespo³u Prawa Ochrony Œrodowiska, doradztwem w zakresie prawa ochrony œrodowiska, w tym climate change law. W swojej praktyce zawodowej doradza m.in. podmiotom sektora energetycznego. Od sierpnia 2005 r. radca prawny w OIRP w Warszawie. Autor publikacji z zakresu prawa ochrony œrodowiska. Obecnie doktorant w Zespole Zagadnieñ Prawnych Kszta³towania i Ochrony Œrodowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Marzena Gurgul - G³ówny Specjalista - Kierownik Projektu CCS PGE Elektrownia Be³chatów S.A. Od 1987 r. zwi¹zana z PGE Elektrowni¹ Be³chatów S.A., z przerw¹ w latach wówczas pracowa³a w BOT Górnictwo i Energetyka S.A. Do 2006 r. zajmowa³a siê dzia³alnoœci¹ w zakresie handlu energi¹, tworzy³a klienck¹ bazê kontraktow¹, aktywnie uczestniczy³a w opracowaniu strategii obrotu energi¹ oraz polityki zarz¹dzania ryzykiem w obszarze handlu energi¹ w Elektrowni Be³chatów. W latach pracowa³a na stanowisku G³ównego Specjalisty ds. Monitoringu Rzeczowo - Finansowego i zajmowa³a siê pozyskiwaniem funduszy strukturalnych, zagadnieniami efektywnoœci energetycznej oraz czystych technologii wêglowych. Od 1 maja 2009 r. pe³ni funkcjê Kierownika Projektu CCS w PGE Elektrowni Be³chatów S.A. Absolwentka Politechniki Wroc³awskiej oraz Politechniki ódzkiej. Eugeniusz Sutor - Pe³nomocnik Zarz¹du, Kierownik Biura Rozwoju ZAK S.A. Absolwent in ynierii chemicznej Politechniki Œl¹skiej i studiów podyplomowych w zakresie materia³o- i energooszczêdnych technologii chemicznych. Pracê zawodow¹ w ZAK S.A. w Kêdzierzynie-KoŸlu rozpocz¹³ w 1977r. i kontynuuje j¹ do dnia dzisiejszego. W ZAK S.A. pracowa³ jako Technolog, Kierownik Wydzia³u Syntezy Amoniaku i Dyrektor Jednostki Biznesowej KLEJE, oraz uczestniczy³ w rozruchach strategicznych projektów inwestycyjnych prowadzonych w obszarze amoniakalnym. Od 2000 r. kieruje Biurem Rozwoju w ZAK S.A. Wojciech Blew - Dyrektor ds. Rozwoju Technologii, Grupa Lotos S.A. Od 1990 r. zwi¹zany z Rafineri¹ Gdañsk oraz Grup¹ Lotos. W 2003 r. pe³ni³ funkcjê Dyrektora ds. Inwestycji. W 2004 r. obj¹³ stanowisko Prezesa Zarz¹du Rafinerii Czechowice. W 2005 r. Dyrektor ds. strategii rozwoju i relacji inwestorskich. Ukoñczy³ wydzia³ chemiczny Politechniki Gdañskiej, a tak e studia MBA prowadzone przez Uniwersytet Gdañski i University of Strathclyde. Dr Andrzej Siemaszko - Dyrektor, Krajowy Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE W latach pracowa³ w projekcie europejskim Brite/Euram w Instituto Superior Tecnico w Lizbonie. Od tego czasu uczestniczy³ z sukcesem w ponad 30 projektach europejskich. Ekspert w zakresie polityki naukowej, europejskich badañ i rozwoju technologicznego. Uczestniczy w programowaniu i implementacji funduszy strukturalnych w Polsce. Do koñca 2007r. pe³ni³ funkcjê spo³ecznego doradcy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy szego. Inicjator tworzenia Polskich Platform Technologicznych (PPT), obecnie jest ich 29. Sekretarz Generalny Komitetu Koordynacyjnego PPT. Tomasz S. Kiercel - Adwokat, Dyrektor Departamentu Prawa Ochrony Œrodowiska w Kancelarii Prawnej Cha³as i Wspólnicy Posiada bogate doœwiadczenie w obs³udze prawnej przedsiêbiorstw i instytucji publicznych w aspektach prawa energetycznego oraz prawa ochrony œrodowiska, doradza prawnie bran y chemicznej pod wzglêdem spe³nienia wymagañ œrodowiskowych, analizuje wp³yw NATURY 2000 na rozwój dzia³alnoœci gospodarczej. W latach Prawnik oraz Kierownik Zespo³u ds. Prawnych w Krajowym Administratorze Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) i Instytucie Ochrony Œrodowiska w Warszawie. Andrzej G³owacki - Prezes Zarz¹du, Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Jako jeden z pierwszych doradców w Polsce otrzyma³ tytu³ Certyfikowanego Doradcy ds. Zarz¹dzania - CMC. Laureat wielu nagród. m.in. EuroManager 2004 (BCC), wyró nienie w kategorii Mened era Roku 2004 (Teleinfo). Prezes Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych w latach Cz³onek Business Center Club. Ekspert w zakresie wytyczania strategii podmiotów gospodarczych oraz programów restrukturyzacyjnych. Nadzorowa³ prace prywatyzacyjne oraz restrukturyzacyjne w ramach realizacji projektów na zlecenie Ministerstwa Skarbu Pañstwa i innych. Specjalizuje siê w rozwi¹zaniach kluczowych problemów sektora energetycznego, m.in. wspó³tworzy³ model rynku energii w Polsce. Nadzorowa³ projekt dotycz¹cy utworzenia Po³udniowego Koncernu Energetycznego S.A. i Grupy Energetycznej ENEAS.A. Pomys³odawca i inicjator powo³ania miêdzy-narodowej sieci partnerskiej MaCoNet (Management Consulting Network). Dr Marek Niemyski - Cz³onek Zarz¹du, Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. W EnergSys pracuje od 1997 roku. Uczestniczy³ w wielu projektach krajowych i miêdzynarodowych z dziedziny szeroko pojêtej oceny efektywnoœci przedsiêwziêæ i strategii. Jest autorem strategicznych analiz ekonomiczno-finansowych dla du ych przedsiêbiorstw infrastrukturalnych oraz dla g³ównych bran energetycznych. Kierowa³ ocen¹ skutków makro-ekonomicznych programów rz¹dowych (np. rozwoju produkcji biopaliw). Wspó³autor wielu prognoz cenowych. Dr M. Niemyski zajmuje siê równie analiz¹ ram prawnych i regulacyjnych unijnej i krajowej polityki energetyczno-œrodowiskowej, analiz¹ wartoœci ekonomicznej efektów zewnêtrznych (œrodowiskowych) oraz pracami doradczymi dla przedsiêbiorstw w zakresie monitorowania i zarz¹dzania emisjami CO2. W realizowanych pracach podejmuje równie tematykê badania struktur organizacyjnych oraz opracowanie procedur procesów zarz¹dczych, finansowych i kontrolnych w przedsiêbiorstwach i instytucjach administracyjnych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych, gdzie tak e uzyska³ tytu³ doktora ekonomii. Pracownik naukowy UW, a nastêpnie ZPE IPPT PAN. Dr in. Adam Wójcicki - Pañstwowy Instytut Geologiczny, Od 2008 r. pracuje w Pañstwowym Instytucie Geologicznym - Pañstwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, gdzie prowadzi Krajowy Program Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego sk³adowania CO2 wraz z ich programem monitorowania, zamówiony przez, realizowany przez PIG-PIB, AGH, GIG, INiG, IGSMiE PAN i PBG. Studiowa³ na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, uzyskuj¹c stopieñ mgr in. geologa górniczego (1990) i tytu³ doktora nauk o Ziemi (1995). Pracowa³ w firmie Geofizyka Kraków ( ) i Przedsiêbiorstwie Badañ Geofizycznych w Warszawie ( )., wykonuj¹c opracowania na potrzeby poszukiwañ naftowych i ochrony œrodowiska w kraju i zagranic¹. Problematyk¹ geologicznego sk³adowania CO2 zajmuje siê od 2004 r., bior¹c udzia³ w projektach miêdzynarodowych Programu Ramowego UE: CASTOR, EU GeoCapacity i CO2NetEAST, a tak e realizuj¹c prace dla Ministerstwa Œrodowiska ( Interaktywny atlas prezentuj¹cy mo liwoœci geologicznej sekwestracji CO2 w Polsce ) oraz ekspertyzy dla krajowych i zagranicznych firm energetycznych dzia³aj¹cych w Polsce. Adres: Informedia Polska Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax: www www:

6 FORMULARZ ZG OSZENIOWY Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace, Warszawa TAK, chcê wzi¹æ udzia³ w Konferencji Termin: paÿdziernika 2009 r. Cena 3495 PLN + 22% VAT do 18 wrzeœnia 2009 r. Cena 3995 PLN + 22% VAT po 18 wrzeœnia 2009 r. TAK, chcê otrzymaæ wiêcej informacji o I Konferencji Termin: paÿdziernika 2009 r. NIE, nie wezmê udzia³u w prezentowanej Konferencji, jednak proszê o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach skierowanych do sektorów energetycznego i paliwowego. Wyœlij dziœ na nr faksu Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Firma:... Ulica:... Kod pocztowy:...miasto:... Tel:... Fax: Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT: Nazwa firmy:... Siedziba:... Adres:... NIP:... Warunki uczestnictwa: 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji wynosi 3495 PLN + 22% VAT przy rejestracji do 18 wrzeœnia 2009 r., 3995 PLN + 22% VAT przy rejestracji po 18 wrzeœnia 2009 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materia³y konferencyjne, przerwy kawowe, lunch. 3. Przes³anie do Informedia Polska faxem lub poczt¹ elektroniczn¹, wype³nionego i podpisanego formularza zg³oszeniowego, stanowi zawarcie wi¹ ¹cej umowy pomiêdzy zg³aszaj¹cym a Informedia Polska. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysy³ana faxem po otrzymaniu formularza zg³oszeniowego. 4. Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie 14 dni od wys³ania zg³oszenia, ale nie póÿniej ni przed rozpoczêciem Konferencji. 5. Wp³aty nale y dokonaæ na konto: FORTIS BANK POLSKA SA ul. Suwak 3,Warszawa PL Rezygnacjê z udzia³u nale y przesy³aæ listem poleconym na adres Organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 25 wrzeœnia 2009 r. obci¹ ymy Pañstwa op³at¹ administracyjn¹ w wysokoœci 450 PLN + 22% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 25 wrzeœnia 2009 r. pobierane jest 100% op³aty za udzia³. 9. Nieodwo³anie zg³oszenia i niewziêcie udzia³u w Konferencji powoduje obci¹ enie pe³nymi kosztami udzia³u. 10. Niedokonanie wp³aty nie jest jednoznaczne z rezygnacj¹ z udzia³u. 11. Zamiast zg³oszonej osoby w Konferencji mo e wzi¹æ udzia³ inny pracownik firmy. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwo³ania Konferencji. 5. Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani mo emy przes³aæ informacje o tym wydarzeniu: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament:... Tel:... Fax: Informedia Polska Sp. z o. o. z siedzib¹ w Warszawie (01-222), ul. Pr¹dzyñskiego 12/14, wpisana jest do Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS , NIP , wysokoœæ kapita³u zak³adowego: ,00 z³. piecz¹tka i podpis Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie (dalej Informedia), informuje, e jest administratorem danych osobowych. Wyra amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu dzia³alnoœci prowadzonej przez Informedia, œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak e w celu promocji ofert klientów Informedia. Wyra amy równie zgodê na otrzymywanie drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych Informedia oraz klientów Informedia. Wyra aj¹cemu zgodê na przetwarzanie danych osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak e prawo ich poprawiania. Równoczeœnie oœwiadczamy, e zapoznaliœmy siê z warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej umowy. Adres: Informedia Polska Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax: www www:

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

W parlamencie. Kadra szkoleniowa, inwestycje, realizacja zadañ strategicznych w ocenie Komisji Kultury Fizycznej i Sportu.

W parlamencie. Kadra szkoleniowa, inwestycje, realizacja zadañ strategicznych w ocenie Komisji Kultury Fizycznej i Sportu. o sporcie W parlamencie 113 Kadra szkoleniowa, inwestycje, realizacja zadañ strategicznych w ocenie Komisji Kultury Fizycznej i Sportu W bie ¹cym sprawozdaniu przedstawimy tylko wybrane, najwa niejsze

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Bart³omiej Marona* Bart³omiej Marona Zakres wykorzystania narzêdzi zarz¹dzania publicznego przez wybrane urzêdy miast w Polsce

Bardziej szczegółowo

Proces przemian w Polsce w kontekœcie przemocy instytucjonalnej

Proces przemian w Polsce w kontekœcie przemocy instytucjonalnej Pawe³ Konzal* Proces przemian w Polsce w kontekœcie przemocy instytucjonalnej Powstanie i kszta³towanie siê III Rzeczpospolitej Polskiej powinno byæ rozpatrywane w kontekœcie przemian, jakie zachodz¹ w

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 14 listopada 2006 r. Nr 16 ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 14 listopada 2006 r. Nr 16 ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 14 listopada 2006 r. Nr 16 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: 85 nr 7 z dnia 6 paÿdziernika 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo