MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ"

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej 1 października 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Gminne Centrum Medyczne Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Pl. św. Kazimierza 3, Radgoszcz, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Centrum Medycznym w Radgoszczy, Pl. św. Kazimierza 3, Radgoszcz. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Elżbieta Bielaszka, starszy inspektor Barbara Gąsior na podstawie upoważnienia nr 242/14 z dnia 18 września 2014 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: Gminne Centrum Medyczne Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Centrum Medyczne w Radgoszczy. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Kierownik Przedsiębiorstwa lek. med. Mirosława Kopeć. Okres objęty kontrolą: od 1 listopada 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne w Podmiocie zostały przeprowadzone 1 października 2014 r. W toku kontroli materiały udostępniały i informacji udzielały: 1. Mirosława Kopeć Kierownik Przedsiębiorstwa/Prezes Zarządu Spółki, będącej Podmiotem, 2. Małgorzata Lichorobiec pracownik biura rachunkowego obsługującego Podmiot (pełnomocnictwo Prezesa Zarządu Spółki stanowi akta kontroli str ), 3. Anna Kawa pielęgniarka szkolna, 4. Małgorzata Wąż pielęgniarka rodzinna. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem , z datą rozpoczęcia działalności 1 listopada 2013 r. 3. Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem W Dziale 3, Rubryka 1 Przedmiot działalności przedsiębiorcy wpisane jest: pkt.1 86,21,Z, Usługi w zakresie ogólnej praktyki lekarskiej, pkt.2 86,22,Z, Usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej, pkt.3 86,23,Z, Usługi w zakresie praktyki dentystycznej, pkt.4 86,90,Z, Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej.

2 Ustalenia szczegółowe: 1. Na dzień kontroli w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisane były następujące jednostki organizacyjne Przedsiębiorstwa wraz z funkcjonującymi komórkami organizacyjnymi: a) Ośrodek Zdrowia w Radgoszczy, Pl. św. Kazimierza 3, Radgoszcz: Poradnia lekarza POZ, Poradnia stomatologiczna, Gabinet pielęgniarki POZ, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Gabinet zabiegowy, Gabinet położnej POZ, b) Ośrodek Zdrowia w Luszowicach, ul. Mielecka 7, Luszowice: Poradnia lekarza POZ, Poradnia stomatologiczna, Gabinet pielęgniarki POZ, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Gabinet zabiegowy. 2. W trakcie kontroli przedstawiony został regulamin organizacyjny z 4 listopada 2013 r. podpisany przez Kierownika Przedsiębiorstwa. Regulamin opracowany jest zgodnie ze stanem prawnym. Struktura organizacyjna zawarta w regulaminie jest zgodna z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Do regulaminu organizacyjnego dołączony jest cennik wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej, sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej (załącznik Nr 1) i cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych odpłatnie (Załącznik Nr 2). 3. Podmiot zawarł: a) z Gminą Radgoszcz, umowę użyczenia nieruchomości położonej w Radgoszczy, tj. pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Radgoszczy, o pow. użytkowej 241,40 m 2 wraz z częścią działki niezbędną do korzystania z budynku (Umowa obowiązująca od listopada 2013 r. na czas nieokreślony), b) z Gminą Radgoszcz, umowę użyczenia nieruchomości położonej w Luszowicach, tj. pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Luszowiach, o pow. użytkowej 259,60 m 2 wraz z częścią działki niezbędną do korzystania z budynku (Umowa obowiązująca od listopada 2013 r. na czas nieokreślony). 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej wydał dla Podmiotu Decyzje: znak NNZ-420-5/13 z 3 lipca 2013 r. i z 18 grudnia 2013 r. wyrażające opinię, że pomieszczenia Przedsiębiorstwa zlokalizowane w Ośrodku Zdrowia w Radgoszczy i w Ośrodku Zdrowia w Luszowicach, spełniają wymagania 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). Ww. decyzje zostały złożone do organu rejestrowego. 5. Podmiot posiada zawarte umowy ubezpieczenia OC z INTER Polska S.A.: Towarzystwo Ubezpieczeń w Tarnowie, Wnioskopolisa seria PLC nr (zawarta 18 kwietnia 2013 r. na okres od 19 kwietnia 2013 r. do 18 kwietnia 2014 r.) oraz Agencją Ubezpieczeniową BIMAR Urszula Krajewska, Wnioskopolisa seria PL T nr (zawarta na okres od 19 kwietnia 2014 r. do 18 kwietnia 2015 r.). Aktualna polisa została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania kontynuacji ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis zmian oraz stosownym oświadczeniem, w momencie wygaśnięcia umowy oraz zawarcia nowej. 2

3 6. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że sprzęt i aparatura medyczna będące na wyposażeniu Przedsiębiorstwa, tj.: 2 aparaty EKG AsCard, 2 Unity stomatologiczne Chirana i 2 wstrząsarki do amalgamatu posiadają paszporty techniczne z wpisami potwierdzającymi dokonywanie okresowych przeglądów potwierdzające jego sprawność techniczną. Serwisowanie i naprawę sprzętu świadczą dla Podmiotu firmy: MDS Naprawa Urządzeń Medycznych Jerzy Szpala z siedzibą w Tarnowie, na podstawie Umowy nr 2/2014 zawartej 2 stycznia 2014 r. na czas nieokreślony oraz TARSTOM Gębiś Marek z siedzibą w Woli Rzędzińskiej, na podstawie Umowy nr 14/2014 zawartej 14 lipca 2014 r. na czas nieokreślony. 7. Przedsiębiorstwo mieści się w Radgoszczy i w Luszowicach w dwukondygnacyjnych budynkach, w pomieszczeniach oddzielonych od pozostałych (mieszkalnych) części budynków, do których prowadzą dwa wejścia: główne na poziom parteru do komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa oraz boczne do pomieszczeń sanitarno-higienicznych i gospodarczych zlokalizowanych w części piwnic. Do budynków zapewniony jest dostęp dla osób niepełnosprawnych poprzez platformy. W skład pomieszczeń jednostki organizacyjnej Ośrodek Zdrowia w Radgoszczy wchodzą na parterze: gabinet lekarski, gabinet stomatologiczny, gabinet zabiegowy (w którym funkcjonują również gabinety: pielęgniarki poz, położnej poz i profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej), poczekalnia, rejestracja, toaleta dla pacjentów (przystosowana dla osób niepełnosprawnych), a w części piwnicznej: pomieszczenie socjalne, szatnia dla personelu z toaletą, magazyn, pomieszczenie porządkowe, w którym znajduje się lodówka na odpady medyczne oraz kotłownia. W skład pomieszczeń jednostki organizacyjnej Ośrodek Zdrowia w Luszowicach wchodzą na parterze: gabinet lekarski, gabinet stomatologiczny, gabinet zabiegowy (w którym funkcjonują również gabinety: pielęgniarki poz oraz profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej), poczekalnia, rejestracja, 2 toalety dla pacjentów (w tym 1 przystosowana dla osób niepełnosprawnych), a w części piwnicznej: pomieszczenie socjalne, szatnia dla personelu z toaletą oraz pomieszczenie porządkowe, w którym znajduje się lodówka na odpady medyczne. Ośrodki Zdrowia w Radgoszczy i w Luszowicach czynne są codziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, tj.: w poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do oraz wtorki i piątki od 7.00 do Na dzień kontroli do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych było 4930 osób, w tym w wieku od 0 do 18 r. ż. 899 osób. Pacjenci mogą się rejestrować osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Przedsiębiorstwa. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielają świadczeń w gabinetach lekarskich, a w razie potrzeby w domu pacjenta (wizyty domowe realizowane są w dniu zgłoszenia). Patronaże lekarskie realizowane są po uzyskaniu zgłoszenia o urodzeniu i powrocie matki z noworodkiem ze szpitala, w uzgodnionym z nią terminie. W Ośrodku Zdrowia w Radgoszczy, w Gabinecie zabiegowym, we wtorki i piątki od 7.00 do 8.30 pobierany jest materiał do badań analitycznych, a szczepienia ochronne wykonywane są w środy od do i czwartki od 9.00 do W Ośrodku Zdrowia w Luszowicach, w Gabinecie zabiegowym, we wtorki i piątki od 7.00 do 9.00 pobierany jest materiał do badań analitycznych, a szczepienia ochronne wykonywane są w czwartki od do Szczepienia ochronne wykonywane są przez 3 pielęgniarki posiadające kwalifikacje do ich wykonywania (2 w Ośrodku Zdrowia w Radgoszczy i 1 w Ośrodku Zdrowia w Luszowicach), po uprzednim badaniu lekarskim kwalifikującym dzieci i młodzież do szczepienia ochronnego, natomiast szczepienia dla dorosłych wykonywane są w godzinach pracy gabinetów zabiegowych. 3

4 W gabinetach zabiegowych w Ośrodku Zdrowia w Radgoszczy i w Ośrodku Zdrowia w Luszowicach świadczenia zdrowotne udzielane są przez pielęgniarki, zatrudnione jednocześnie w innych komórkach organizacyjnych, tj. 2 w Gabinetach pielęgniarki POZ oraz 2 w Gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Opiekę pielęgniarską w środowisku pacjenta sprawują 2 pielęgniarki (1 w Radgoszczy i 1 w Luszowicach), do których zadeklarowanych jest ogółem 5468 osób. Pielęgniarki sprawują opiekę pielęgniarską nad pacjentami, podejmując działania z zakresu świadczeń pielęgnacyjno-higienicznych, leczniczych, diagnostycznych, socjalnobytowych, rehabilitacyjnych, promocji zdrowia oraz profilaktyki. Ponadto realizują zlecenia wydane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarzy specjalistów. W roku szkolnym 2013/2014 opiekę nad 687 uczniami 2 szkół podstawowych (411 uczniów) i 2 gimnazjalnych (276 uczniów) pełniły 2 pielęgniarki szkolne. Opiekę położniczą nad 1336 osobami, które złożyły deklaracje wyboru pełni położna rodzinna. Położna sprawuje opiekę nad kobietą ciężarną, położnicą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia. Na podstawie harmonogramów pracy komórek organizacyjnych wynika, że brak jest rozdziału czasowego dla komórek organizacyjnych: Gabinetu zabiegowego, Gabinetu pielęgniarki POZ oraz Gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, funkcjonujących we wspólnym pomieszczeniu zarówno w Ośrodku Zdrowia w Radgoszczy i w Luszowicach. Indywidualne harmonogramy pracy pielęgniarek zatrudnionych jednocześnie w kilku komórkach organizacyjnych w części pokrywają się ze sobą. Harmonogramy pracy komórek organizacyjnych wykazane są w Załączniku Nr 1 do Listy kontrolnej. 8. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne w kontrolowanym okresie udzielało: a) 3 lekarzy, w tym: 1 specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej, posiadający specjalizację I 0 z zakresu pediatrii - Kierownik Przedsiębiorstwa (umowa o pracę - etat), 1 posiadającego specjalizację I 0 z zakresu chorób wewnętrznych (umowa cywilno-prawna 20 godz. 30 min./tyg.), 1 w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii (umowa cywilno-prawna 10 godz./tyg.), b) 2 lekarzy dentystów, w tym 1 posiadający specjalizację I 0 w zakresie stomatologii ogólnej (umowa o pracę - etat), 1 bez specjalizacji (umowa cywilno-prawna 30 godz./tyg.), c) 4 pielęgniarki, zatrudnione na umowy o pracę w wymiarach etatów, w tym: 1 mgr pielęgniarstwa, posiadająca kurs kwalifikacyjny dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego i kurs kwalifikacyjny w zakresie opieki paliatywnej, 2 posiadające kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania oraz kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych, spośród których 1 posiada również kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego, 1 posiadająca kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa środowiskoworodzinnego, d) 1 położna (umowa cywilno-prawna 15 godz./tyg.), lic. pielęgniarstwa, posiadająca kurs kwalifikacyjny dla położnych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych oraz kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych. W trakcie kontroli przedstawiono kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe personelu medycznego, tj.: dyplomy ukończenia szkół lub studiów, prawa wykonywania zawodu oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 4

5 10. W kontrolowanym okresie na podstawie umów z podwykonawcami Podmiot zabezpieczał następujące świadczenia medyczne: a) badania diagnostyczne Umowa o udzielanie świadczeń z zakresu badań diagnostycznych zawarta 15 sierpnia 2013 r. z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, obowiązująca na czas określony począwszy od 15 sierpnia 2013 r. do 14 sierpnia 2016 r., b) badania RTG Umowa o udzielanie świadczeń z zakresu badań diagnostycznych zawarta 18 lipca 2013 r. z Centrum Medycznym UNIDENT z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, obowiązująca na czas nieokreślony począwszy od 18 lipca 2013 r., c) wykonanie protez stomatologicznych Umowa wraz z aneksem o świadczenie usług zawarta 1 listopada 2013 r. z Panią Zofią Klimowicz zamieszkałą w Swarzowie, obowiązująca na czas określony, tj. od 1 listopada 2013 r. do 30 czerwca 2018 r., d) wykonanie protez stomatologicznych Umowa o świadczenie usług zawarta 5 maja 2014 r. z Panią Anną Tabor prowadzącą własną działalność Pracownia Techniki Dentystycznej w Swarzowie, obowiązująca na czas określony, tj. od 5 maja 2014 r. do 30 czerwca 2018 r. 11. Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej do 31 grudnia 2014 r. dla populacji pacjentów zadeklarowanych do Podmiotu realizowany jest przez Małopolską Kolumnę Transportu Sanitarnego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Tarnowie. 12. Podmiot zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia: a) Umowę Nr 065/200150/POZ/2013 z 30 października 2013 r., na okres od 1 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2015 r., o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia: lekarza, pielęgniarki i pielęgniarki szkolnej), wraz z aneksem zawartym 3 stycznia 2014 r. (świadczenia położnej), b) Umowę Nr 065/200150/STM/2013 z 30 października 2013 r. wraz z aneksem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej leczenie stomatologiczne, na okres od 1 listopada 2013 r. do 30 czerwca 2014 r., c) Umowę Nr 065/200150/STM/2014K z 20 czerwca 2014 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej leczenie stomatologiczne, na okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2018 r. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne nieodpłatne) udzielane są osobom ubezpieczonym bądź innym osobom uprawnionym, na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, natomiast za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne) pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. 13. Przedstawiono Umowę nr 103/13 zawartą 28 października 2013 r. z Małopolską Kolumną Transportu Sanitarnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, na odpłatne świadczenie usług transportowych na wywóz odpadów medycznych o kodzie i ich spalanie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony począwszy od 4 listopada 2013 r. 14. Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza w Ośrodku Zdrowia w Radgoszczy i w Ośrodku Zdrowia w Luszowicach prowadzona jest w wersji papierowej. Skontrolowano dokumentację zbiorczą obejmującą: Księgę przyjęć, Księgę zabiegów, Kartoteki środowisk epidemiologicznych, Rejestr pobranych materiałów do pracowni analitycznej oraz Listy klasowe. 5

6 Ponadto przedstawiono: Dziennik pracy terenowej pielęgniarki, Dziennik położnej część III, Księgę ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci oraz Dziennik pracy pielęgniarki szkolnej. Księgi przyjęć Poradni lekarza POZ prowadzone są w postaci luźnych kartek, które są chronologicznie układane, grupowane miesięcznie i przechowywane w segregatorach. Rejestr przyjętych pacjentów prowadzony jest odrębnie dla każdego lekarza udzielającego świadczeń w Poradni lekarza POZ. Rejestry te nie zawierały: ciągłości numeracji dla kolejnych wpisów, a jedynie numerację dzienną, pełnego oznaczenia osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego (wyłącznie imię i nazwisko lekarza), imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu. Ponadto zawierały liczne skreślenia pacjentów, którzy nie zgłosili się do lekarza. W Księgach zabiegowych brak było pełnego oznaczenia lekarza zlecającego zabieg. Księgi ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci, Dzienniki pracy terenowej pielęgniarek, Dzienniki pracy pielęgniarek szkolnych zawierają oznaczenie: pacjenta, osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego oraz rodzaj i zakres świadczenia. Listy klasowe odnoszące się do uczniów Szkoły Podstawowej w Luszowicach nie zawierały adnotacji o przeprowadzonych testach przesiewowych oraz oznaczenia Podmiotu. Dokumentacja indywidualna prowadzona jest w postaci: Historii zdrowia i choroby, Karty uodpornienia, Karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej, Karty opieki nad położnicą, Karty opieki nad noworodkiem, Karty zdrowia ucznia, Karty profilaktycznego badania lekarskiego oraz Zlecenia na wykonywanie zabiegów. Historie zdrowia i choroby Poradni lekarza POZ, nie zostały zarchiwizowane i prowadzone są jako kontynuacja poprzedniego świadczeniodawcy, natomiast od chwili udzielenia pacjentowi po raz pierwszy w Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotnego posiadają oddzielenie poprzez umieszczenie identyfikatora komórki organizacyjnej. Skontrolowano łącznie 50 historii zdrowia i choroby dorosłych i dzieci, które zawierały pełne oznaczenie pacjenta, oznaczenie osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego po każdym wpisie z przeprowadzonej wizyty. Poszczególne strony dokumentacji były ponumerowane, stanowiły chronologicznie uporządkowaną całość, opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL pacjenta. Do historii dołączane są oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, udzielanych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej. W 24 skontrolowanych losowo wybranych Kartach uodpornienia znajdowały się wpisy wykonanych szczepień ochronnych, natomiast brak było identyfikatora Podmiotu. Karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej prowadzone przez pielęgniarki środowiskowo-rodzinne (skontrolowano 10 wybranych kart) oraz Karty opieki nad położnicą i Karty opieki nad noworodkiem prowadzone przez położną (skontrolowano 5 kart) zawierają wymagane dane i wpisy. Karty zdrowia uczniów zawierały oznaczenie: Podmiotu, ucznia i osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, datę dokonania wpisu, informacje o przebytych chorobach i problemach zdrowotnych ucznia, informacje o innych problemach mających wpływ na zdrowie ucznia oraz wyniki przeprowadzonych testów przesiewowych. Wkładki do kart zdrowia ucznia były oznaczone imieniem i nazwiskiem ucznia. Do kart zdrowia uczniów włączane są Karty profilaktycznego badania lekarskiego. Dokumentacja medyczna Ośrodka Zdrowia w Luszowicach nie zawiera pełnych danych identyfikujących Podmiot identyfikatory komórek organizacyjnych nie zawierają adresu Przedsiębiorstwa. Dokumentacja medyczna jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. Dokumentacja medyczna prowadzona jest niezgodnie z aktualnym stanem prawnym. 6

7 15. Na tablicach informacyjnych i wywieszkach podana jest do wiadomości publicznej informacja o: zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, harmonogramach pracy personelu medycznego, możliwości złożenia skargi lub wniosku, udostępnianiu dokumentacji medycznej, Rzeczniku praw pacjenta oraz karta praw pacjenta oraz dane podmiotu leczniczego, udzielającego świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjentom zadeklarowanym do Podmiotu. 16. Kierownik Przedsiębiorstwa w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy od godziny do Książki skarg i wniosków znajdują się w rejestracjach. W kontrolowanym okresie nie wpłynęła żadna skarga. 17. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). Lista kontrolna podpisana przez Kierownika Przedsiębiorstwa, stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie: 1. Braku rozdziału czasowego dla komórek organizacyjnych: Gabinetu zabiegowego, Gabinetu pielęgniarki POZ oraz Gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, funkcjonujących we wspólnym pomieszczeniu zarówno w Ośrodku Zdrowia w Radgoszczy i w Luszowicach. Indywidualne harmonogramy pracy pielęgniarek zatrudnionych jednocześnie w kilku komórkach organizacyjnych w części pokrywają się ze sobą. 2. Prowadzenia dokumentacji medycznej. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. W Książce kontroli z datą 1 października 2014 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do protokołu wniesiono /nie wniesiono zastrzeżenia. * Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Podpisy osób kontrolujących Kierownika Przedsiębiorstwa Kierownik Starszy Inspektor Centrum Medycznego (-) Elżbieta Bielaszka w Radgoszczy Starszy Inspektor (-) lek. Med. Mirosława Kopeć (-) Barbara Gąsior 7

8 Tarnów, dnia 10 października 2014 r. * niepotrzebne skreślić Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Gminne Centrum Medyczne Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością Radgoszcz, Pl. Św. Kazimierza 3 tel.fax.: kod 065/ NIP: REGON:

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.15.2014 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 24 lutego 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy pn.

Bardziej szczegółowo

kontroli problemowej przeprowadzonej 24 czerwca 2013 r. w Gminnym Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze, ul. Sucharskiego 3a, Lisia Góra.

kontroli problemowej przeprowadzonej 24 czerwca 2013 r. w Gminnym Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze, ul. Sucharskiego 3a, Lisia Góra. MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.23.2013 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej 24 czerwca 2013 r. w Gminnym Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.21.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 8 maja 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy CENTRUM MEDYCZNE

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.112.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 27 listopada 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.13.2014 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej 4 kwietnia 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy HOLI MED

Bardziej szczegółowo

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 21 kwietnia 2015 r.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 21 kwietnia 2015 r. MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.19.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 21 kwietnia 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy NZOZ MEDYK

Bardziej szczegółowo

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 24 maja 2013 r.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 24 maja 2013 r. MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.16.2013 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej 24 maja 2013 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy PULS Iwulski

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.18.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 24 kwietnia 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Grzegorz

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.15.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 16 marca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy nmedica Spółkę

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.23.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 7 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.9.42.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 4 listopada 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.48.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 11 grudnia 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Piotr Oleksy,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.27.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 26 maja 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Alicja Mikos,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII PROTOKÓŁ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII PROTOKÓŁ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.19.2014 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej 15 maja 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy ROMED Lucyna

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.30.2014 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 4 sierpnia 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Niepubliczny

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.18.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 9 marca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy GALL-MED

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.20.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 28 kwietnia 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Prywatny

Bardziej szczegółowo

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 9 listopada 2015 r.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 9 listopada 2015 r. MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.9.43.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 9 listopada 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający

Bardziej szczegółowo

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 5 listopada 2015 r.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 5 listopada 2015 r. MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.44.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 5 listopada 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Wiesław

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.9.32.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 27 lipca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.14.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 11 marca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy DIAGNOSTYKA-TARNÓW

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.31.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 18 czerwca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Nurs-Klinik

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.23.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 18 maja 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Małgorzata Sit-Oleksy,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.4.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 3 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający pod

Bardziej szczegółowo

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 11 września 2015 r.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 11 września 2015 r. MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.9.36.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 11 września 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.36.2014 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 16 października 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Niepubliczny

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.29.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 24 i 25 marca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy KRAKMED

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.45.2014 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 21 listopada 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Izabela

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.33.2014 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 6 października 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Halina

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII PROTOKÓŁ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII PROTOKÓŁ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.17.2014 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej 6 maja 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Dariusz Drożdż

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.44.2013 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 20 maja 2013 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.8.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 18 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.31.2014 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 20 sierpnia 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Małgorzatę

Bardziej szczegółowo

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 8 grudnia 2015 r.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 8 grudnia 2015 r. MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.49.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 8 grudnia 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Zespół Przychodni

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 2 i 5 lutego 2015 r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 2 i 5 lutego 2015 r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 2 i 5 lutego 2015 r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Rodzinna Praktyka Lekarska spółka cywilna Grzegorz Wilczyński, Natalia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.52.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 26 maja 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy FORMED SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 9 października 2014 r.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 9 października 2014 r. MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.34.2014 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 9 października 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Niepubliczny

Bardziej szczegółowo

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 1 czerwca 2015 r.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 1 czerwca 2015 r. MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.28.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 1 czerwca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Agata Lechowicz,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.6.2014 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej 26 lutego 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający

Bardziej szczegółowo

kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 23 sierpnia 2012 r. w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kętach, ul. Sobieskiego 45, Kęty.

kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 23 sierpnia 2012 r. w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kętach, ul. Sobieskiego 45, Kęty. MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.28.2012 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 23 sierpnia 2012 r. w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.39.2014 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 28 października 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Maria

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII PROTOKÓŁ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII PROTOKÓŁ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.47.2014 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej 1 grudnia 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Ewa Gomółka,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.7.2.2015 Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej 9 lutego 2015 r. w podmiocie leczniczym Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.9.37.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 5 października 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Jolanta Błażejczyk, ( ) 2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.24.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 1 i 3 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

Kierownik jednostki kontrolowanej: lic. piel. Danuta Grzebieniowska.

Kierownik jednostki kontrolowanej: lic. piel. Danuta Grzebieniowska. MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.12.2014 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej 1 kwietnia 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy GRUPOWĄ PRAKTYKE

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 23 i 24 maja 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 23 i 24 maja 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 23 i 24 maja 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOVA-MED spółka cywilna ANNA HAWEŁKA

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 czerwca 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 czerwca 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 czerwca 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Czesław Kaniewski adres do korespondencji

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.13.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 13 marca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Miejską Przychodnię

Bardziej szczegółowo

- komórki org., które nie prowadzą działalności brak.

- komórki org., które nie prowadzą działalności brak. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 3 marca 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Bogusława Hucko ul. Szkolna 1, 67 124 Nowe Miasteczko 2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.9.42.2014 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 17 listopada 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.10.2015

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.10.2015 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.10.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 2 i 4 marca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy PROSPER

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu Podmiotu/Kierownik Przedsiębiorstwa lek. Jerzy Patroński

Prezes Zarządu Podmiotu/Kierownik Przedsiębiorstwa lek. Jerzy Patroński MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.9.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 25 lutego 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Miejską Przychodnię

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.9.45.2014 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 28 listopada i 2 grudnia 2014 r. w utworzonym przez podmiot

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 15 stycznia 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 15 stycznia 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 15 stycznia 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: VITA Zespół Lekarza Rodzinnego spółka cywilna Elżbieta Tomiak i wspólnicy

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.46.2014 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 2 grudnia 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Małgorzatę

Bardziej szczegółowo

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2011r.,do dnia kontroli. 8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2011r.,do dnia kontroli. 8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 19 kwietnia 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Dorota Elżbieta Kazimierczak adres do korespondencji

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.23.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 10 sierpnia 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.9.38.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 10 października 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający

Bardziej szczegółowo

są we wtorki od godziny 12.00 do 14.00 i w czwartki od godziny 13.00 do 14.00, istnieje możliwość przyjęcia dziecka zdrowego w każdy inny dzień (w

są we wtorki od godziny 12.00 do 14.00 i w czwartki od godziny 13.00 do 14.00, istnieje możliwość przyjęcia dziecka zdrowego w każdy inny dzień (w Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 6, 7 lutego 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: ZESPÓŁ LEKARZY SPÓŁKA PARTNERSKA B. FUĆ, H. SŁUKA GILIŃSKA, W. ZYWERT ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 września 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 września 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 września 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: ( ) adres do korespondencji, 66-200 Kępsko.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 czerwca 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 czerwca 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 11 czerwca 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA BEJGA, CZERNICKI,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.26.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 17, 19 i 20 marca 2013 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Centrum

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.5.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 12 lutego 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Andrzej Stanisławczyk,

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 12 i 13 maja 2014r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 12 i 13 maja 2014r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 12 i 13 maja 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.9.35.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 4 i 7 września 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.45.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 6 maja 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający pod

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 11 września 2014r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 11 września 2014r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 11 września 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: NZOZ Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego S.C., ul. Odrodzenia 32, 67

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 29 listopada 2013 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r.

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 września 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: SPÓŁKA LEKARSKA SKARBOWA S. KRAWIEC i PARTNERZY ul. Fryderyka

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 i 17 września 2012r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 i 17 września 2012r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 i 17 września 2012r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: 2. osoba fizyczna: Anna Doszel, ( ) 3. Nazwa i adres przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.9.41.2014 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 13 listopada 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.25.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 20 maja 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy NZOZ PALMED

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Halina Malinowska-Rewers * Wyłączenia dokonał

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.25.2014 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 9-10 lipca 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy MEDICUM PETLIC

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.9.23.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 1 czerwca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.9.34.2014 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 7 sierpnia 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający

Bardziej szczegółowo

Nr księgi w RPWDL 000000158231, oznaczenie organu: W-08.

Nr księgi w RPWDL 000000158231, oznaczenie organu: W-08. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 01 kwietnia 2015 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.44.2012 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 26 listopada 2012 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.5.1.2017 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 9 i 15 lutego 2017 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2013 r.

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2013 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Ossowski Mikołaj NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego VITAMED

Bardziej szczegółowo

Nr księgi w RPWDL 000000137442, oznaczenie organu: W-08.

Nr księgi w RPWDL 000000137442, oznaczenie organu: W-08. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 17 października 2014 r. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

kontroli problemowej przeprowadzonej 6 lutego 2014 r. w podmiocie leczniczym Nurs-Klinik Jacek Pochroń, Przybysławice 22, Przybysławice.

kontroli problemowej przeprowadzonej 6 lutego 2014 r. w podmiocie leczniczym Nurs-Klinik Jacek Pochroń, Przybysławice 22, Przybysławice. MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.2.2014 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej 6 lutego 2014 r. w podmiocie leczniczym Nurs-Klinik Jacek Pochroń,

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu Podmiotu/Kierownik Przedsiębiorstwa lek. Bogdan Rój. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 25 sierpnia 2014 r.

Prezes Zarządu Podmiotu/Kierownik Przedsiębiorstwa lek. Bogdan Rój. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 25 sierpnia 2014 r. MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.28.2014 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 25 sierpnia 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Miejską

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.9.26.2012 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 2 i 3 sierpnia 2012 r. w Centrum Zdrowia INTERMED, ul. Orkana 19,

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 12 i 15 kwietnia 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 12 i 15 kwietnia 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 12 i 15 kwietnia 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych Familia

Bardziej szczegółowo

upoważnienie Wojewody

upoważnienie Wojewody Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 grudnia 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Spółka Jawna: A&A Usługi Pielęgniarskie Spółka

Bardziej szczegółowo

Stwierdzone nieprawidłowości:

Stwierdzone nieprawidłowości: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 marca 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVOMED Włodzimierz Szmyr,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.35.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 27 lipca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Niepubliczny

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.9.14.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 11 i 14 kwietnia 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 12 listopada 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 12 listopada 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 12 listopada 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAKRIS S. Gąska, R. Gąska, K. Kamaszko,

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 listopada 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 listopada 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 listopada 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Jolanta Kośmider-Dec adres do korespondencji,

Bardziej szczegółowo

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą : Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 listopada 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Jacek Bąk, Wyłączenia dokonał zespół kontrolny

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26 września 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26 września 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26 września 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Pielęgniarek Środowiskowo

Bardziej szczegółowo

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna KADENT ul. Kombatantów 8, 67-100 Nowa Sól,

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna KADENT ul. Kombatantów 8, 67-100 Nowa Sól, Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 17 kwietnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Łucja Magdalena Kosmatka-Dziuba zam. (...) NIP: 924-172-56-14

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.68.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 5 sierpnia 2015 r. w utworzonych przez podmiot leczniczy pn.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 4 i 9 lutego 2015 r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 4 i 9 lutego 2015 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 4 i 9 lutego 2015 r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: J.H.O. ESKULAP s.c. ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH J. Jarosz, Z. Owczarek,

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 27 września 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 27 września 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 27 września 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Wioletta Falandysz Kuprewicz, ul. Libelta 5B/6, 68 100 Żagań 2. Nazwa i

Bardziej szczegółowo