Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata z perspektywą na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020"

Transkrypt

1 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata z perspektywą na lata Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010 Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Odpadami gminy Ryglice na: różnorodnośd biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne. AZYMUT MBA str. 1

2 Zleceniodawca Gmina Ryglice ul. Rynek Ryglice Wykonawca AZYMUT Menadżerskie Biuro Asocjacyjne Nr ewid. 787/03 UG Krzykosy Książ Wielkopolski skrytka pocztowa 19 tel./fax: Autor mgr inż. Jerzy Kwintkiewicz Bronisław 1 kom: AZYMUT MBA str. 2

3 Spis treści 1. GŁÓWNE CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI ZAKRES I CEL OPRACOWANIA PODSTAWA PRAWNA INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY OCENA ODDZIAŁYWANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ŚRODOWISKO OCENA SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCYCH Z USTALEŃ GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA ORAZ PRZYJĘTYCH DZIAŁAŃ W TREŚCI TEGO DOKUMENTU: W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza W zakresie zaopatrzenia w wodę, ochrony zasobów wodnych oraz emisji zanieczyszczeń do wód lub do ziemi W zakresie zagrożenia odpadami i zanieczyszczenia gleby lub ziemi W zakresie emitowania hałasu i pól elektromagnetycznych W zakresie występowania poważnych awarii W zakresie wykorzystywania zasobów środowiska i niekorzystnego przekształcania terenu OCENA SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, NA CAŁOŚĆ ELEMENTÓW ŚRODOWISKA W ICH WZAJEMNYM POWIĄZANIU OCENA ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA, KTÓRE MOGĄ POWSTAWAĆ NA TERENIE GMINY LUB NA INNYCH TERENACH, Z UWZGLĘDNIENIEM WPŁYWU NA ZDROWIE LUDZI OCENA SKUTKÓW DLA ISTNIEJĄCYCH FORM OCHRONY PRZYRODY, OBSZARÓW CHRONIONYCH LUB ZMIAN W KRAJOBRAZIE Ocena przewidywanego oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru natura OCENA W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA OCENA W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH ORAZ METODY ZASTOSOWANEJ PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY OCENA SKUTKÓW ODDZIAŁYWANIA PROGRAMU NA ISTNIEJĄCE FORMY OCHRONY PRZYRODY, CHRONIONE OBSZARY I ZMIANY W KRAJOBRAZIE MONITORING REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM AZYMUT MBA str. 3

4 7. SPIS TABEL SPIS RYSUNKÓW AZYMUT MBA str. 4

5 1. Główne cele Programu Ochrony Środowiska oraz jego powiązania z innymi dokumentami 1.1. Zakres i cel opracowania Ustawa Prawo ochrony środowiska stawia wymagania zarówno w odniesieniu do polityki ekologicznej państwa, jak i programów ochrony środowiska przygotowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin. Koncepcja aktualizowanego "Programu ochrony środowiska dla gminy Ryglice" przewiduje sformułowanie: celów ekologicznych, priorytetów ekologicznych, rodzaju i harmonogramu działań proekologicznych, środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. Celem Programu Ochrony Środowiska jest dążenie do ochrony środowiska lokalnego gminy poprzez określenie kierunków działań, wytyczenie celów i konkretnych zadań do realizacji przedsięwzięć związanych z tą ochroną Podstawa prawna Zgodnie z zapisem ustawy - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 Dz. U. nr 25 poz. 150, ze zm.) zarząd województwa, powiatu i gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, które następnie są uchwalane przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy (art. 17, art. 18). Programy te sporządzane, podobnie jak polityka ekologiczna państwa co 4 lata, powinny określać cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno ekonomiczne i środki finansowe (art. 14). Program Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice zawiera odnośniki do dokumentów nadrzędnych. W związku z powyższym w aktualizowanym gminnym Programie uwzględnia się zapisy Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnowskiego przyjętego UCHWAŁĄ Nr X/99/2004 RADY POWIATU TARNOWSKIEGO z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnowskiego na lata " wraz z "Planem Gospodarki Odpadami w Powiecie Tarnowskim". AZYMUT MBA str. 5

6 Kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju musi być realizowane w samym środowisku w związku z dynamiką procesów w nim zachodzących i w związku z okolicznościami wpływającymi na te procesy. W sporządzonym opracowaniu uwzględniono wymagania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska. Podstawę prawną Aktualizacji Programu stanowią ustawy (wymienione niżej) oraz akty wykonawcze do tych ustaw: USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.), USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227), USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 880 ze zm.), USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005, Dz. U. Nr 236, poz ze zm.), USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2005, Dz. U. Nr 239, poz ze zm.), USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006, Dz. U. Nr 123, poz. 858 ze zm.), USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2005, Dz. U. Nr 45, poz. 435 ze zm.), USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z 2005, Dz. U. Nr 228, poz ze zm.), USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007, Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zm.), USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 Nr 63, poz. 638 ze zm.), USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców z zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (tekst jednolity z 2007, Dz. U. Nr 90, poz. 607 ze zm.), USTAWA z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity z 2004, Dz. U. Nr 3 poz. 2 ze zm.), USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity z 2004, Dz. U. Nr 121, poz ze zm.), AZYMUT MBA str. 6

7 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006, Dz. U. Nr 156, poz ze zm.), USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity z 1999, Dz. U. Nr 66, poz. 750 ze zm.), USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 Nr 147, poz. 1033), USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2007, Dz. U. Nr 44, poz. 287 ze zm.), USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 ze zm.), USTAWA z dnia 21 sierpień 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 2003, Dz. U. Nr 106, poz ze zm.) Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy Przystępując do opracowania niniejszego rozdziału należy stwierdzić, że metodyka sporządzania prognozy ocen oddziaływania projektów i planów w Polsce utrudniona jest poprzez: brak w pełni obiektywnych metod prognozowania zmian w środowisku i związaną z tym ich niepewność, brak uniwersalnych i w pełni obiektywnych miar i metod waloryzacji poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. Sporządzanie niniejszej oceny polega na wskazaniu możliwych, potencjalnych oddziaływań środowiskowych związanych z brakiem realizacji Programu. Przy ocenie oddziaływania pod uwagę wzięto m.in.: istniejące polityki i strategie w zakresie ochrony środowiska, analizę materiałów i informacji dotyczących stanu środowiska gminy, w tym m. in. sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska uchwalonego Uchwałą nr 131 Rady Miejskiej W Ryglicach, obowiązujące przepisy prawne, uwarunkowania przyrodnicze gminy Ryglice. Ponadto ocenę sporządzono w oparciu o dostępne materiały źródłowe: Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego" na lata przyjętą przez Zarząd Województwa 30 stycznia 2006 r. AZYMUT MBA str. 7

8 Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata ", zatwierdzony przez Sejmik Marszałkowski 29 sierpnia 2005 r. Lokalny Plan Rozwoju gminy Ryglice na lata zatwierdzony uchwałą Gminy Ryglice 11 czerwca 2004 r., a także o wymieniony w pkt. 1.3 niniejszego opracowania Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnowskiego przyjęty Uchwałą Nr X/99/2004 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 17 lutego 2004 r. 2. Ocena oddziaływania Programu Ochrony Środowiska na środowisko 2.1. Ocena skutków dla środowiska wynikających z ustaleń gminnego programu ochrony środowiska na lata z perspektywą na lata oraz przyjętych działań w treści tego dokumentu: W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza Generalne ustalenia gminnego programu ochrony środowiska rozstrzygają o przyjęciu następujących działań w okresie do 2013 r. ograniczaniu komunikacyjnych zanieczyszczeń powietrza poprzez systematyczną poprawę jakości dróg (a w ślad za tym zmniejszenie wydzielania toksycznych składników spalin przez pojazdy samochodowe), promowaniu odnawialnych źródeł energii (Program ograniczenia niskiej emisji poprzez wykorzystanie próżniowych kolektorów słonecznych dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody użytkowej w gminie Ryglice), wspieraniu modernizacji technik spalania i przechodzeniu na techniki ekologiczne bezpieczniejsze dla czystości powietrza i ochrony klimatu o znaczący udział trocin odpadów z rzemiosła drzewnego do ogrzewania gospodarstw domowych; przy spalaniu trocin jako produktu roślinnego /biomasy/ powstaje CO 2 wcześniej asymilowany przez roślinę z atmosfery, wskutek czego bilans CO 2 nie zostaje zakłócony, o spalanie drewna obniża również niską emisję w porównaniu ze spalaniem węgla kamiennego, co obrazują poniższe rysunki: dla tlenków azotu: AZYMUT MBA str. 8

9 Rysunek 1. Porównanie emisji NOX dla drewna i węgla kamiennego dla dwutlenku siarki: Rysunek 2. Porównanie emisji SO 2 dla drewna i węgla kamiennego AZYMUT MBA str. 9

10 dla pyłów: Rysunek 3. Porównanie emisji pyłu dla drewna i węgla kamiennego termomodernizację obiektów (zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, z równoczesną poprawą źródeł ciepła, tożsamą z ograniczeniem niskiej emisji) rozbudowę sieci gazowej węglowodory zawarte w gazie charakteryzują się niższą emisją CO 2 niż węglowodory zawarte w węglu kamiennym i pochodnych ropy naftowej: AZYMUT MBA str. 10

11 Rysunek 4. Porównanie emisji CO 2 dla gazu, węgla kamiennego i ropy naftowej W TAKIM UJĘCIU PROGRAM NIE MOŻE WPŁYNĄĆ NA POGORSZENIE STANU ZANIECZYSZCZENIA PO- WIETRZA ANI OBSZARU GMINY, ANI JEJ OTOCZENIA W zakresie zaopatrzenia w wodę, ochrony zasobów wodnych oraz emisji zanieczyszczeń do wód lub do ziemi Zadania przyjęte do wykonania w treści Gminnego Programu Ochrony Środowiska na okres lat oraz w perspektywie lat obejmują: W zakresie zaopatrzenia w wodę: Planowana jest budowa wodociągu i pobieranie wody ze stacji w Lubaszowej (gm. Tuchów) oraz z Tarnowa. Stan realizacji rozbudowy sieci wodociągowej: zadanie I wodociąg Ryglice, Bistuszowa, Uniszowa Decyzja celu publicznego BPPG.X.7331/23/07 z dn Na inwestycję nie zostało do tej pory wydane pozwolenie na budowę. Dokumentacja jest złożona w Starostwie Powiatowym w Tarnowie. Dokumentacja została złożona roku. zadanie II wodociąg Zalasowa Decyzja celu publicznego BPPG.X.7331/63/07 z dn Na inwestycję nie zostało do tej pory wydane pozwolenie na budowę. Dokumentacja jest złożona w Starostwie Powiatowym w Tarnowie. AZYMUT MBA str. 11

12 Dokumentacja została złożona roku. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem: W przypadku gminy Ryglice, która jest zlokalizowana w sąsiedztwie dużych oczyszczalni w Tuchowie i w Tarnowie nastąpiła korekta celów inwestycyjnych na: 1. Budowę i rozbudowę sieci kanalizacyjnej stanowiących działania długo- i średniookresowe do 2015 r. 2. Wyposażenie aglomeracji poniżej 2000 RLM (równoważna liczba mieszkańców aglomeracji) w systemy kanalizacji zbiorczej stanowiącego działania długo - i średniookresowe do 2015 r. 3. Przyłączenie sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni w Tuchowie i w Tarnowie i w konsekwencji: a. Likwidację oczyszczalni ścieków w Ryglicach i Zalasowej (wraz z produkcją odpadów w postaci martwych osadów biologiczno chemicznych). b. Utworzenie w sieci kanalizacyjnej kontrolowanych punktów zlewni ścieków pochodzących z oddalonych od sieci zbiorników bezodpływowych; ścieki z tych zbiorników do punktów zlewni będą dowożone beczkowozami; system obejmie wszystkie zbiorniki bezodpływowe na zasadzie umów preferencyjnych, przy czym preferencja obejmie cenę tak wywożonych ścieków równą cenie ścieków odprowadzanych kolektorem sanitarnym różnicę pokryje Gmina z refundacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powyższe rozwiązania systemowe gwarantują wysoki stopień ujęcia i odprowadzenia ścieków, szacowany na 95%, co spowoduje równie wysoki wzrost czystości wód powierzchniowych oraz głębinowych na terenie gminy Ryglice. REASUMUJĄC ZAPISY PROGRAMU, WYKLUCZAJĄ MOŻLIWOŚĆ WZROSTU ZAGROŻENIA WÓD I ZIE- MI, POWODOWANEGO ODPROWADZANIEM ŚCIEKÓW, PRZECIWNIE ICH REALIZACJA POWINNA SPO- WODOWAĆ UZYSKANIE OCZEKIWANYCH STANDARDÓW ILOŚCI I JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH OBSZARU W zakresie zagrożenia odpadami i zanieczyszczenia gleby lub ziemi Problem zagrożenia odpadami i zanieczyszczenia gleby lub ziemi został opracowany i przedstawiony w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Ryglice na lata z perspektywą na lata Plan ten jest integralną częścią Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata z perspektywą na lata AZYMUT MBA str. 12

13 W zakresie emitowania hałasu i pól elektromagnetycznych Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ryglice, nie zawiera specyfikacji działań i zadań zmierzających do ograniczenia uciążliwości występującego w obszarze gminy ponadnormatywnego hałasu komunikacyjnego, ani też działań i zadań zabezpieczających mieszkańców gminy przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Jednakże należy wziąć pod uwagę następujące działania Gminy: w sferze hałasu komunikacyjnego: Stopniowa, sukcesywna poprawa stanu dróg powiatowych (łączna długość sieci dróg powiatowych na terenie gminy wynosi 64,836 km) i gminnych (ich łączna długość wynosi 106 km) na terenie gminy Ryglice wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu komunikacyjnego pochodzącego od pojazdów mechanicznych. Podstawowym środkiem transportu publicznego w gminie jest autobus. Linie autobusowe obsługiwane są przez Przedsiębiorstwo PKS w Tarnowie i prywatnych przewoźników. Ośrodek gminny w Ryglicach obsługiwany jest przez ponad 40 autobusów w ciągu doby, z wyjątkiem godzin nocnych. Gmina Ryglice nie posiada komunikacji kolejowej. Hałas komunikacyjny mieści się w granicach normy: w porze dziennej 65 db (A) nie stwierdzono przekroczeń poziomu natężenia hałasu, w porze nocnej 40 db (A) występuje sporadycznie jako hałas samochodowy lub lotniczy. w sferze pól elektromagnetycznych: Niestety całość dostępnych środków technicznych, ograniczających to zagrożenie pozostaje w praktyce poza zasięgiem prawnych i rzeczowych możliwości Gminy. Tworzenie w treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stref wolnych od zabudowy towarzyszących przesyłowym liniom energetycznym jest (do czasu skablowania tych linii), jedynym skutecznym środkiem zabezpieczającym środowisko, przed elektromagnetycznym promieniowaniem. To samo dotyczy stacji przekaźnikowych sieci radiowo telewizyjnych i sieci telefonii komórkowej. Natomiast sieci łączności krótkofalowej wykorzystywanej przez służby publiczne, przedsiębiorstwa i osoby prywatne jest poza zasięgiem wpływu Gminy. AZYMUT MBA str. 13

14 W zakresie występowania poważnych awarii Na obszarze gminy Ryglice nie występują obiekty, zaliczane do zakładów dużego lub zwiększonego ryzyka (art. 248 Prawa ochrony środowiska). Toteż Program z braku potrzeby nie określa ewentualnych niezbędnych działań zapobiegawczych. Jednak i w tym zakresie niezbędne są wsparcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W ich treści mogą bowiem następować przesądzenia o dopuszczeniu lub zaniechaniu sytuowania w obszarze gminy obiektów lub instalacji mogących szkodliwie oddziaływać na środowisko a tym samym zaliczanych do obiektów dużego lub podwyższonego ryzyka. Jak dotąd, ryzyko wystąpienia poważnej awarii w rozumieniu prawa ochrony środowiska: Występuje w wyniku powodzi. Dla takich przypadków istniejący Program przewiduje działania opisane w pkt W POWYŻSZYM ZAKRESIE DZIAŁANIA PROGRAMU SĄ NAKIERUNKOWANE NA MINIMALIZACJĘ SKUTKÓW DZIAŁANIA SIŁ NATURY. Może wystąpić wyłącznie w wyniku transportu tranzytowego przez obszar gminy substancji lub materiałów niebezpiecznych. Zdarzenia takie pozostają poza sferą Programu. Ale i w tym zakresie, ujęcie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zamierzeń dotyczących modernizacji gminnego systemu drogowego (ulicznego), prowadząc do polepszenia parametrów technicznych istniejących dróg (ulic), a tym samym zwiększenia ich przepustowości, zmierzałoby w kierunku, zabezpieczającym gminę przed negatywnymi skutkami tego typu zdarzeń W zakresie wykorzystywania zasobów środowiska i niekorzystnego przekształcania terenu W tym zakresie działania i zadania sformułowane przez Gminny Program Ochrony Środowiska na lata z perspektywą na lata obejmują: W zakresie ochrony gleb: ochronę gleb wyższych klas bonitacyjnych i zmeliorowanych, wprowadzanie upraw wieloletnich, wapnowanie gleb celem korekty ich ph, racjonalne stosowanie nawozów, likwidację i rekultywację dzikich wysypisk odpadów, AZYMUT MBA str. 14

15 W zakresie ochrony zasobów przyrody: zapobieganie fragmentacji siedlisk przyrodniczych, wykonywanie czynności wynikających z programów ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem, wdrażanie systemu korytarzy ekologicznych łączących obszary Natura 2000, ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej w treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, poprawę stanu cennych ekosystemów, głównie dolin i siedlisk obszarów wodnobłotnych i leśnych, wymianę informacji dotyczącej różnorodności biologicznej, opracowanie i wdrożenie programu ochrony terenów zadrzewień i zieleni ze szczególnym uwzględnieniem zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, tworzenie warunków dla naturalnej retencji wód. W zakresie ochrony zasobów leśnych: racjonalne użytkowanie zasobów leśnych i rozwijanie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, ochronę i zwiększanie zasobów leśnych poprzez ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. TE TREŚCI PROGRAMU, KTÓRYCH SŁABOŚCIĄ JEST ICH ZBYTNIE UOGÓLNIENIE, OKREŚLAJĄ JEDNAK W ZADAWALAJĄCEJ WIELKOŚCI, ZAKRES DZIAŁAŃ I ZADAŃ W PRZEDMIOCIE OCHRONY ZASOBÓW ŚRODOWISKA GMINY I JEJ KRAJOBRAZU, UMOŻLIWIAJĄC PONADTO W CZĘŚCI NIE TYLKO ICH OCHRONĘ ALE I WZBOGACANIE Ocena skutków realizacji ustaleń gminnego programu ochrony środowiska, na całość elementów środowiska w ich wzajemnym powiązaniu Zasadniczymi celami polityki gminy Ryglice, istotnymi z punktu widzenia potrzeb ochrony środowiska i zbieżnymi z treścią Programów rozwoju lokalnego powiatu tarnowskiego jak i gminy Ryglice są: kształtowanie związków gminy z jej otoczeniem, równoważenie rozwoju przestrzennego, rozwój infrastruktury, modernizacja i restrukturyzacja zabudowy, kreowanie wysokiej jakości środowiska i ochrony dziedzictwa kulturowego, AZYMUT MBA str. 15

16 wzbogacanie zasobów przyrodniczych gminy i zapewnianie warunków ochrony i kształtowania środowiska, planowanie przestrzenne i realizacja bieżącej i przyszłej polityki przestrzennej. Jedynym skutecznym czynnikiem zapewniającym funkcjonowanie zasady zrównoważonego rozwoju, a więc rozwoju harmonijnie łączącego te cele, jest ład przestrzenny. Wiadomym jest, iż zachowanie równowagi poszczególnych elementów środowiska, a tam gdzie to możliwe przywracanie im naturalnej zdolności samoregulowania (samooczyszczania), jest uzależnione od działań osadzonych w trzech dziedzinach gospodarki gminy: w dziedzinie gospodarki przestrzennej, w dziedzinie gospodarki komunalnej, w rolnictwie. Właściwe funkcjonowanie tych dziedzin gwarantuje mieszkańcom bytowanie w zdrowym, środowisku. Co więcej, gwarantuje likwidację zagrożeń dla środowiska, powodowanych przez gminę. Europejska Karta Planowania Przestrzennego określa, iż planowanie to jest narzędziem polityki społecznej, kulturalnej i ekologicznej, której celem jest zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. Wg tej karty nadrzędnym celem planowania przestrzennego, jest potrzeba lepszego wykorzystania przestrzeni do rozmieszczania działalności człowieka, ochrony środowiska i poprawy jakości życia. Treści te są więc zbieżne z wdrażanymi przez gminę Ryglice celami polityki społeczno gospodarczej i przestrzennej samorządu. Przewodnim celem pierwszej z nich jest doprowadzenie do harmonijnego, wszechstronnego i trwałego rozwoju, zapewniającego podniesienie poziomu cywilizacyjnego i poziomu warunków życia oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców, a także następnych pokoleń dla osiągnięcia trwałego stopnia akceptacji społecznej. Przewodnim celem drugiej jest wprowadzenie ładu przestrzennego, rozwinięcie systemu przestrzeni publicznych, zahamowanie niekorzystnych tendencji i warunków przestrzennych dla realizacji strategii rozwoju społeczno gospodarczego gminy. W sferze ochrony i kształtowania środowiska przywrócenie jego wartości, utrzymanie i rozszerzenie ochrony zasobów przyrody i walorów przyrodniczo kulturowych oraz krajoznawczo rekreacyjnych. Realizacja całości obu polityk jest niemożliwa bez funkcjonowania podstawowego narzędzia ich wdrażania, tzn. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, tj. dokumentu posiadającego status prawa miejscowego. AZYMUT MBA str. 16

17 Toteż Program Ochrony Środowiska Gminy Ryglice na lata z perspektywą na lata formułując niezbędny zakres działań i zadań do wykonania przez gminę, uzależnia możliwość ich realizacji, od treści zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Istniejący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obejmują całego obszaru gminy. Brak planu zagospodarowania, stwarza nie tylko podstawowe zagrożenie, ale wręcz barierę dla wdrażania zarówno strategii rozwoju gminy w warunkach zrównoważonego rozwoju, jak i polityki społeczno gospodarczej samorządu, w tym polityki ekologicznej, a tym samym programu ochrony środowiska. Natomiast realizacja projektu ochrony środowiska, w zakresie określonym dla lat z perspektywą na lata , zapewnia zachowanie i wzbogacenie, a w części przywrócenie naturalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru gminy Ryglice Ocena zagrożeń dla środowiska, które mogą powstawać na terenie gminy lub na innych terenach, z uwzględnieniem wpływu na zdrowie ludzi Program ochrony środowiska gminy Ryglice na lata z perspektywą na lata rozstrzyga o: zaopatrzeniu w wodę całości siedlisk ludzkich stałych i czasowych, jak i obiektów oraz terenów publicznych, nieomal w 100%, z gminnej sieci wodociągowej, odprowadzeniu ścieków z obszarów zabudowanych gminy, do gminnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej, stosowaniu dla celów grzewczych w jak najszerszym, dostępnym zakresie niskoemisyjnych nośników energii, konieczności skutecznego unieszkodliwiania całości masy gminnych odpadów komunalnych, zakazie zabudowywania terenów uznanych za zalewowe, ochronie i powiększaniu terenów leśnych, ochronie i rewaloryzacji cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów gminy, m.in. z przeznaczeniem rekreacyjno - turystycznym. AZYMUT MBA str. 17

18 TE JAK I POZOSTAŁE ZAPISY, BĘDĄCE KONSEKWENCJAMI PRZEZNACZENIA (FUNKCJI) OBSZARU OBJĘ- TEGO OPRACOWANIEM, NIE WYWOŁUJĄ ISTOTNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA, A TYM SAMYM DLA ZDROWIA LUDZI. PRZECIWNIE PROWADZĄ WPROST DO POPRAWY STANU ŚRODOWISKA W TYM TYCH JEGO ELEMENTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY W ZNACZNYM STOPNIU ZDEGRADOWANE, A TAKŻE DO WYELIMI- NOWANIA ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO Ocena skutków dla istniejących form ochrony przyrody, obszarów chronionych lub zmian w krajobrazie W obszarze objętym Programem Ochrony Środowiska gminy Ryglice na lata z perspektywą na lata znajdują się: Park Krajobrazowy Pasma Branki, Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, 7 pomników przyrody, 5 zadrzewionych cmentarzy z okresu I wojny światowej w Kowalowej, Zalasowej, Ryglicach, Bistuszowej i Lubczy, siedliska rzadkich, a także zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt: graniczące z gminą lub rozpoczynające się na terenie gminy: Biała Tarnowska PLH Ostoja w Paśmie Brzanki PLH oddalone, lecz pod wpływem wód powierzchniowych płynących z terenu gminy: Dolny Dunajec PLH lasy (2883 ha), wody powierzchniowe patrz rozdział POŚ. Rozstrzygnięcia Programu odnoszące się do całości tych obszarów, obiektów i gatunków fauny i flory, obejmują : ochronę i odtwarzanie lokalnych korytarzy ekologicznych, racjonalną gospodarkę terenami leśnymi, opartą o obowiązujące plany urządzania lasów, zachowanie cennych przyrodniczo (nie chronionych prawnie) obszarów, promocję i realizację programów leśno rolno wodno środowiskowych, a także całość działań i zadań, o których mowa w rozdziale 4. Program przyjmuje, że efekty jego zapisów i rozstrzygnięć zapewniają całkowitą ochronę AZYMUT MBA str. 18

19 cennym przyrodniczo lub krajobrazowo obszarom gminy oraz gminnym obszarom i obiektom objętym ochroną prawną. Program nie zawiera propozycji działań, które byłyby sprzeczne lub zagrażające siedliskom przyrodniczym lub krajobrazowym tych obszarów jak i funkcji obszarów objętych ochroną prawną. Zapisy te, zapewniają także wymaganą ochronę gminnym terenom zieleni urządzonej. W sumie Program, zapewnia ochronę przyrodniczą lub krajobrazową obszarów chronionych i chronionych form przyrody, a także gminnej zieleni zorganizowanej, w proporcjach właściwych do przewidywanego zagospodarowania gminnych terenów. Gwarancją skuteczności rozstrzygnięć Programu będzie wprowadzenie ich do treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego patrz rozdział Ocena przewidywanego oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 Program wpływa pozytywnie na sąsiadujący z gminą obszary Natura 2000 (patrz pkt. 3): Dolny Dunajec PLH Biała Tarnowska PLH Ostoja w Paśmie Brzanki PLH Ocena w zakresie zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska Gminny Program Ochrony Środowiska na lata z perspektywą na lata , nie zawiera zapisów, które byłyby sprzeczne z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska lub z pozostałymi przepisami (ustawy o odpadach, prawa wodnego, prawa geologicznego, ustawy o ochronie przyrody itp., jak również z wdrożoną w toku sporządzania programu, ustawą z dnia roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz. U. nr 199 poz.1227). Reasumując, całość programu ochrony środowiska dla gminy Ryglice, mimo występujących uogólnień jego treści, należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia zarówno jego zawartości, jak i spodziewanej realizacji w aspekcie potrzeb wynikających z obecnego i oczekiwanego stanu środowiska gminy i jej otoczenia. Jego realizacja nie spowoduje oddziaływań na środowisko, które mogłyby być uznane jako oddziaływania znaczące (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe), pogarszające stan środowiska. AZYMUT MBA str. 19

20 Program umożliwi natomiast likwidację ujemnych, znacznych zmian w gminnym środowisku, wywołanych na tym obszarze wieloletnią, intensywną antropopresją 1. Pozwoli także na zachowanie cennych krajobrazowo terenów oraz wzbogacenie chronionych siedlisk przyrodniczych, a także skuteczną ochronę zagrożonych wyginięciem gatunków flory i fauny Ocena w zakresie rozwiązań alternatywnych oraz metody zastosowanej przy sporządzaniu prognozy Charakter tego dokumentu i jego rzeczowa zawartość, z natury rzeczy wykluczają możliwość wprowadzania (proponowania), rozwiązań alternatywnych. Alternatywy takie były rozważane i proponowane np. propozycja budowy kolejnych, małych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Bistuszowa i Joniny. W zestawieniu z rozstrzygnięciami zarówno gminnego Programu Ochrony Środowiska jak i np. Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, alternatywa taka nie wytrzymuje krytyki sytuuje bowiem na wodach powierzchniowych gminy, dodatkowe punkty zrzutu ścieków, na domiar złego oddziałujące pośrednio na obszar Natura 2000 Dolny Dunajec i Biała Tarnowska. Stąd też ani Program, ani towarzysząca mu niniejsza prognoza, nie zawierają z braku realnych potrzeb i możliwości - propozycji rozwiązań alternatywnych. Program Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata z perspektywą na lata pozostaje w swej treści zgodny, z kierunkami działań i przedsięwzięciami, określonymi w treści obowiązujących - Wojewódzkiego i Powiatowego Programu Ochrony Środowiska. Prognozę sporządzono zarówno w oparciu o prace terenowe, jak i uzyskane wyniki badań stanu środowiska obszaru i regionu (monitoring), a także materiały archiwalne, dokumenty i literaturę. 1 ogół działań człowieka (zarówno planowych i przypadkowych) mających wpływ na środowisko przyrodnicze AZYMUT MBA str. 20

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 1. em strategicznym WFOŚiGW w Olsztynie jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Podstawy do opracowania Programu Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska: Prezydent

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska Ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga określenia w programie środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowania.

Bardziej szczegółowo

Grajewo, I. Podstawa prawna:

Grajewo, I. Podstawa prawna: Grajewo, 2015.02. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GRAJEWO NA LATA 2015 2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019 2022 wraz z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA 2014-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2022

PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA 2014-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2022 ZAŁĄCZNIK 1 do Programu ochrony środowiska Miasta Białogard na lata 2014-2017, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2022 PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA

Bardziej szczegółowo

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego, w myśl art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany został zgodnie z Polityką ekologiczną

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

2. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi - pismo z dnia 16 grudnia 2009 roku znak: PWIS-NS-OZNS-072/231/09.

2. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi - pismo z dnia 16 grudnia 2009 roku znak: PWIS-NS-OZNS-072/231/09. PODSUMOWANIE przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stryków na lata 2009-2012 z perspektywą na lata

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Ustalone w planie rozwiązania przestrzenne, realizacyjne i techniczne powinny spełniać wymagania określone w przepisach ochrony środowiska.

Ustalone w planie rozwiązania przestrzenne, realizacyjne i techniczne powinny spełniać wymagania określone w przepisach ochrony środowiska. Podsumowanie do zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek geodezyjnych 503 i 545 oraz działki 614 i części działki 615 w obrębie geodezyjnym Czarlina. Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R.

UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R. UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R. zmieniająca: uchwałę nr XIV/73/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT UZUPEŁNIAJĄCY DO: Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba na lata z perspektywą do roku 2023

DOKUMENT UZUPEŁNIAJĄCY DO: Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba na lata z perspektywą do roku 2023 DOKUMENT UZUPEŁNIAJĄCY DO: Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba na lata 2016 2019 z perspektywą do roku 2023 ŁEBA 2016 Dokument zawiera: I. Uzasadnienie zawierające informacje o udziale

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2010 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2010 ROKU Załącznik do uchwały Nr 20/09 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30 czerwca 2009 r., zm. uch. Nr 20/10 z 28.05.10r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE WÓJT GMINY ZIELONKI MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE Załącznik Nr 4 Rozstrzygnięcie Rady Gminy Zielonki

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE (aktualny

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE. XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE. XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r. DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU Działalność Funduszu polega na finansowaniu zadań ochrony środowiska i gospodarki

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY

PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY PARK KRAJOBRAZOWY - jest obszarem chronionym ze względu na szczególne wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA. z dnia 15 września 2015 roku

Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA. z dnia 15 września 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz. 6043 UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA z dnia 15 września 2015 roku w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych

Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urząd m.st. Warszawy Warszawa, 20 kwietnia 2016 r. sieć wodociągowa sieć

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sporządzona zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

14. Harmonogram realizacji Programu - zadania priorytetowe dla gminy

14. Harmonogram realizacji Programu - zadania priorytetowe dla gminy 14. Harmonogram Programu - zadania priorytetowe dla gminy Tabela 14-1. Działania dotyczące opracowania dokumentów strategicznych wskazujących kierunki działania i stanowiących podstawę formalną do pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r.

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 2940 UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 1945 UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Smardzewice,

Bardziej szczegółowo

Elementy środowiska abiotycznego Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. mgr inż.

Elementy środowiska abiotycznego Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. mgr inż. środowiska abiotycznego Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki mgr inż. Piotr Dmytrowski środowiska abiotycznego Metodyka pracy zebranie i przegląd materiałów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 6414 UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM Dr hab. Maciej Przewoźniak INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ) LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 2 x 400 KV PIŁA KRZEWINA PLEWISKA Poznań 14 czerwca 2016 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2012 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Wnioskodawca: Chocz,... / imię i nazwisko lub nazwa/ Burmistrz Gminy Chocz ul. Rynek 17 63-313 Chocz / adres zamieszkania lub siedziba/ /telefon kontaktowy, fax, e-mail/ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI Park krajobrazowy to forma ochrony przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/137/2000 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 lutego 2000 r.

Uchwała Nr XVI/137/2000 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 lutego 2000 r. Uchwała Nr XVI/137/2000 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług leśnych w Nojewie, gm. Pniewy. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia...

UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia... UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia... w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska

PODSUMOWANIE Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska PODSUMOWANIE Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 1 SPIS TREŚCI I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

koordynowane Urząd Gminy poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych likwidacja nieszczelnych zbiorników

koordynowane Urząd Gminy poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych likwidacja nieszczelnych zbiorników Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych 1 Likwidacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków (szamb), kontrola zagospodarowania ścieków bytowo gospodarczych i przemysłowych na terenach nieskanalizowanych

Bardziej szczegółowo

Gmina: Gołańcz (m. Morakowo), Wągrowiec (m. Wągrowiec) Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 na odcinku Morakowo - Wągrowiec

Gmina: Gołańcz (m. Morakowo), Wągrowiec (m. Wągrowiec) Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 na odcinku Morakowo - Wągrowiec I.19. Droga nr 241 Morakowo- Wągrowiec. 19 Droga nr 241 Morakowo- Wągrowiec Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: wągrowiecki Gmina: Gołańcz (m. Morakowo), Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

uzasadnienie Strona 1 z 5

uzasadnienie Strona 1 z 5 uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębów geodezyjnych: Bogdałów Kolonia, Krwony i Kuźnica Janiszewska, gmina Brudzew

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 I.45. Droga nr 434 m. Gostyń. 45 Droga nr 434 m. Gostyń Powiat gostyński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Gostyń (m. Gostyń, Krajewice) Gmina: Piaski (Podrzecze, Grabonóg, Piaski) Charakterystyka ogólna

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Typ. Podstawa Lp Cel Kierunki działań zadania. Właściwy terytorialnie Zarząd Dróg. K - 2007 r. Właściwy terytorialnie Zarząd Dróg. D - 2011 r.

Typ. Podstawa Lp Cel Kierunki działań zadania. Właściwy terytorialnie Zarząd Dróg. K - 2007 r. Właściwy terytorialnie Zarząd Dróg. D - 2011 r. Tabela V.6. Działania związane z wdrażaniem programu ochrony środowiska dla gminy Polkowice wraz z określeniem terminów realizacji, instytucji odpowiedzialnych i źródeł finansowania Jednostka Źródło Typ

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

z Programu ochrony powietrza

z Programu ochrony powietrza Obowiązki gmin wynikające z Programu ochrony powietrza Karolina Laszczak Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Gmina Sompolno (Sompolinek, Ośno Górne, Ośno Dolne) Celem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 na odcinku Sompolinek - Lubotyń

Gmina Sompolno (Sompolinek, Ośno Górne, Ośno Dolne) Celem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 na odcinku Sompolinek - Lubotyń I.31. Droga nr 269 odc. Sompolinek Lubotyń. 31 Droga nr 269 odc. Sompolinek Lubotyń Powiat koniński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina Sompolno (Sompolinek, Ośno Górne, Ośno Dolne) Powiat kolski Gmina Babiak

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk Podsumowanie wynikające z art. 55 ust. 3 wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627)

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627) Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) 1.33) Organy administracji są obowiązane udostępniać kaŝdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR VIII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo