ŚNIADANIE HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA BANK POCZTOWY KLUB POLSKIEJ RADY BIZNESU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚNIADANIE HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA BANK POCZTOWY KLUB POLSKIEJ RADY BIZNESU"

Transkrypt

1

2

3 ŚNIADANIE HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA BANK POCZTOWY KLUB POLSKIEJ RADY BIZNESU 21 lutego 2013 r.

4 Dylematy rozwoju polskich menedżerów

5 Prezentacja wyników badania ROZWÓJ MENEDŻERSKI: gotowość do ciągłych zmian

6 Agenda: Metodologia badania Jakie są potrzeby i oczekiwania badanych menedżerów w zakresie rozwoju swojej kariery? Czy firmy w których pracują badani, dbają o rozwój kompetencji swoich menedżerów? 6

7 Metodologia badania Badanie przeprowadzono w styczniu 2013 roku. Projekt miał charakter ilościowy. Wywiady zrealizowano metodą on line (CAWI). Respondenci byli rekrutowani z panelu internetowego HBRP. Ankietę wysłano do menedżerów, dyrektorów i prezesów. W sumie zrealizowano 333 wywiady. Wywiad trwał około 12 minut i zawierał 38 pytań. 7

8 Większość respondentów to dyrektorzy i menedżerowie, co czwarty badany to prezes/właściciel. Większość respondentów zajmuje się zarządzaniem firmą, sprzedażą lub marketingiem. Najczęściej posiadają studia podyplomowe. Stanowisko Zakres odpowiedzialności Wykształcenie 24% 40% 22% 57% 35% 16% 14% 18% 10% 7% 8% 10% 6% 8% 17% 9% Dyrektor Menedżer Członek zarządu Prezes/Właściciel/Współwłaściciel Inne Sprzedaż Zarządzanie firmą Marketing Finanse HR Produkcja Inne podyplomowe wyższe magisterskie MBA wyższe doktoranckie N=333 8

9 Połowa badanych pracuje w firmach dużych z kapitałem zagranicznym, najczęściej w branży usługowej lub produkcyjnej. Forma własności Branża działalności Obroty firmy 38% 43% 45% 34% 27% 29% 17% 16% 17% 7% 5% 14% 10% Polska firma będąca częścią zagranicznej grupy kapitałowej Polskie przedsiębiorstwo prywatne Przedstawicielstwo zagranicznej firmy w Polsce Przedsiębiorstwo państwowe Branża usługowa Branża produkcyjna Inne Branża handlowa powyżej 50 mln Euro mln Euro 2-10 mln Euro do 2 mln Euro N=333 9

10 10 Jakie są potrzeby i oczekiwania badanych menedżerów w zakresie rozwoju swojej kariery?

11 Zdecydowana większość badanych menedżerów jest zadowolonych ze swojego miejsca pracy 2% 22% 7% 17% 5 - Zdecydowanie zadowolony W ogóle niezadowolony 52% N=333 P1. Jaki jest Pani/Pana ogólny poziom zadowolenia z aktualnie zajmowanego stanowiska? 11

12 Zdecydowana większość badanych menedżerów zwraca uwagę na rozwój kompetencji, a nie tylko na podwyżki i awanse, ponad połowa wybiera stanowiska, które dają możliwości rozwoju i aktywnie szuka możliwości podnoszenia swoich kompetencji również poza firmą. Zdecydowanej większości brakuje jednak brakuje i mentoringu. Top2box Zwracam uwagę na obiektywny rozwój własnych kompetencji, a nie tylko wymierne oznaki postępów w karierze, takie jak podwyżki czy awanse. Zawsze wyznaczam sobie cele zawodowe i aktywnie szukam takich zadań (lub sam je tworzę), które pomogą w ich realizacji. Inwestuję we własne atuty tak, aby jeszcze je wzmocnić Zawsze wybieram stanowiska, które pasują do mojej ścieżki kariery i oferują możliwość rozwoju Aktywnie szukam możliwości rozwoju własnych zdolności przywódczych i menedżerskich, także poza miejscem pracy Mam zaufanego i doświadczonego mentora, który pomaga mi rozwijać moją karierę 83% 62% 60% 54% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 - zdecydowanie nie zgadzam się zdecydowanie zgadzam się N=333 P7. Proszę powiedzieć w jakim stopniu rozwinęły się Pana/i umiejętności menedżerskie? 12

13 Na własny koszt badani menedżerowie korzystają najczęściej z najtańszych form rozwoju kompetencji, książek i czasopism, ale co drugi menedżer zainwestował również w studia podyplomowe. lektura książek menedżerskich 80% prenumerata specjalistycznych czasopism 58% studia podyplomowe szkolenia specjalistyczne 41% 47% konferencje menedżerskie szkolenia stacjonarne z obszaru umiejętności przywódczych i menedżerskich 35% 32% szkolenia e-learningowe coaching studia stacjonarne studia MBA 23% 18% 18% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% P24. Czy od chwili rozpoczęcia kariery zawodowej prywatnie i na własny koszt korzystała/korzystał Pani/Pan z następujących narzędzi rozwoju menedżerskiego N=333 13

14 Połowa badanych ocenia swoje kompetencje menedżerskie na poziomie bardzo dobrym i doskonałym. 1% 11% 11% 5 - kompetencje w stopniu doskonałym 4 - kompetencje w stopniu bardzo dobrym 35% 41% 3 - kompetencje w stopniu dobrym 2 - kompetencje w stopniu podstawowym 1 - brak kompetencji N=333 P4. Proszę ocenić swoje kompetencje menedżerskie we wskazanych obszarach 14

15 Badani menedżerowie najwyżej oceniają swoje kompetencje w obszarach zrozumienia biznesowego i orientacji na klienta, największy potencjał rozwoju posiadają innowacyjność i rozwój osobisty. Zrozumienie biznesowe Orientacja na klienta Komunikacja Praca zespołowa Podejmowanie decyzji Przywództwo Zarządzanie zmianą Kompetencje ogólnie Orientacja na wyniki Zarządzanie podwładnymi Orientacja strategiczna Innowacyjność Rozwój osobisty 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5 - kompetencje w stopniu doskonałym 4 - kompetencje w stopniu bardzo dobrym 3 - kompetencje w stopniu dobrym 2 - kompetencje w stopniu podstawowym 1 - brak kompetencji N=333 P4.Proszę ocenić swoje kompetencje menedżerskie we wskazanych obszarach 15

16 Prawie połowa badanych stwierdziło, że ich umiejętności menedżerskie poprawiły się w ciągu ostatniego roku. 13% 5% 11% 5 - bardzo się rozwinęły 4 36% 3 35% W ogóle się nie rozwinęły N=333 P16. Proszę powiedzieć w jakim stopniu rozwinęły się Pana/i umiejętności menedżerskie w ciągu ostatniego roku? 16

17 Główną bariera w rozwoju kompetencji menedżerskich badanych respondentów jest brak czasu, prawie co drugi badany narzeka również na brak wsparcia ze strony pracodawcy. Brak czasu 56% Brak wsparcia ze strony pracodawcy 43% Brak właściwej oferty rozwojowej wewnątrz organizacji 38% Brak środków na ten cel 34% Brak wiedzy jak samemu rozwijać swoje kompetencje 14% Nie natrafiam na istotne bariery 12% Brak właściwej oferty rozwojowej na polskim rynku 8% Brak właściwej oferty rozwojowej na światowym rynku 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% N=333 P25. Na jakie bariery w rozwoju kompetencji menedżerskich Pani/Pan natrafia? 17

18 W ofercie przedsiębiorstw w zakresie podnoszenia kompetencji menedżerów najczęściej można znaleźć szkolenia, konferencję i prenumeratę czasopism specjalistycznych, najrzadziej coaching, mentoring, finansowanie studiów i dedykowane portale edukacyjne. Nauka w trakcie wykonywania pracy Szkolenia stacjonarne z obszaru umiejętności przywódczych i Prenumerata czasopism specjalistycznych Konferencje menedżerskie Akademie wewnętrzne Studia podyplomowe Szkolenia e-learningowe Zakup książek menedżerskich Realokacja do innych stanowisk i funkcji Coaching zewnętrzny Studia stacjonarne Studia MBA w Polsce Programy mentoringowe Dedykowane portale edukacyjne Studia MBA za granicą 5% 8% 12% 1% 2% 10% 3% 7% 4% 2% 0% 14% 17% 20% 20% 16% 28% 26% 26% 24% 33% 32% 39% 36% 33% 36% 33% 43% 46% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Narzędzia rozwoju kompetencji w ofercie prcodawców Narzędzia rozwoju kompetencji, które objęły respondentów P27. Jakie narzędzia rozwoju kompetencji menedżerskich wykorzystuje Pani/Pana pracodawca w stosunku do zatrudnionych? P28. Które z tych rozwiązań objęło Pani/Pana w ciągu ostatniego roku? (proszę zaznaczyć wszystkie) N=333 18

19 Tylko co trzeci badany stwierdził, że podjęte działania przyczyniły się do rozwoju ich kompetencji, kolejne 37% twierdzi, że takie działania nie przyczyniły się do podniesienia ich kompetencji. 14% 10% 23% 21% 5 - zdecydowanie się przyczyniły % 1 - wcale się nie przyczyniły P29. Czy podejmowane z inicjatywy pracodawcy działania rozwojowe rzeczywiście przyczyniły się do rozwoju Pani/Pana kompetencji menedżerskich? N=333 19

20 Prawie połowa badanych nie spodziewa się żadnych zmian w swojej sytuacji zawodowej, co trzeci planuje zmienić pracodawcę, a co piąty oczekuje poważnych zmian w swojej sytuacji zawodowej. Nie przewiduję istotnych zmian mojej sytuacji zawodowej 47% Zmiana pracodawcy 32% Awans pionowy 14% Zmiana stanowiska (tzw. awans poziomy) 16% Zmiana lokalizacji: inny region kraju lub inny kraj 8% Zmiana przełożonego 17% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% P2.Czy przewiduje Pani/Pan zajście którejś spośród poniższych zmian w ciągu najbliższego roku? N=333 20

21 Stabilni zadowoleni Nie planujący zmian w swojej sytuacji zawodowej, dążą jedynie do poszerzenia swojego zakresu odpowiedzialności. Zajmujący wyższe stanowiska niż pozostałe grupy. Częściej prezesi, właściciele i dyrektorzy pracujący w firmach polskich o obrotach poniżej 50 mln Euro. Poszukujący i wymagający Planują zmienić pracodawcę. Pracują częściej w dużych firmach z kapitałem zagranicznym, ale nie w obszarze zarządzania. Aktywnie rozwijający się Oczekują awansu lub innych zmian w związku z rozwojem swojej kariery. W strukturze organizacji zajmują niższe stanowiska niż pozostałe grupy. Częściej są to menedżerowie pracujący w dużych firmach z kapitałem zagranicznym. 21

22 Przygotowanie się do nadchodzących zmian wymaga od aktywnych poszerzenia swoich umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego oraz umiejętności zarządzania większymi zespołami. Poszukujący będą pracować nad rozszerzeniem kontaktów na zewnątrz firmy i dążą do opanowania nowych umiejętności specjalistycznych. Stabilni wydają się być najmniej aktywna grupą Rozszerzenie sieci kontaktów na zewnątrz firmy Rozszerzenia sieci kontaktów wewnątrz firmy Poprawy umiejętności wywierania wpływu na zewnątrz firmy Zmiany sposobu myślenia z analitycznego na syntetyczny Poprawy umiejętności decyzyjnych Rozszerzenia umiejętności zarządzania strategicznego Opanowania nowych umiejętności menedżerskich dotyczących pracy z większymi zespołami i zarządzania większymi strukturami Opanowania nowych umiejętności specjalistycznych (np. z obszaru finansów, marketingu itp.) P3. Jakie wymagania stawia przed Panem/Panią powyższa zmiana? Stabilni i zadowoleni Wymagający poszukujący Aktywnie rozwijający się N=333 22

23 Wszystkie trzy grupy badanych menedżerów nie różnią się jednak poziomem kompetencji. 100% Top2b 53% 52% 53% 90% 80% 70% 60% 50% 5 - kompetencje w stopniu doskonałym 4 - kompetencje w stopniu bardzo dobrym 3 - kompetencje w stopniu dobrym 40% 30% 20% 2 - kompetencje w stopniu podstawowym 1 - brak kompetencji 10% 0% Aktywnie rozwijający się Wymagający poszukujący Stabilni i zadowoleni N=333 P4.Proszę ocenić swoje kompetencje menedżerskie we wskazanych obszarach 23

24 Dla stabilnych główna bariera rozwoju to brak czasu. Poszukujący nie mają oferty rozwoju i wsparcia ze strony pracodawcy, najrzadziej posiadają wsparcie ze strony mentora. Aktywni rzadziej doświadczają barier w rozwoju swoich kompetencji. Brak czasu Brak wsparcia ze strony pracodawcy Brak właściwej oferty rozwojowej wewnątrz organizacji Brak środków na ten cel Nie natrafiam na istotne bariery Brak wiedzy jak samemu rozwijać swoje kompetencje Brak właściwej oferty rozwojowej na polskim rynku Brak właściwej oferty rozwojowej na światowym rynku 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Stabilni i zadowoleni Wymagający poszukujący Aktywnie rozwijający się N=333 P25. Na jakie bariery w rozwoju kompetencji menedżerskich Pani/Pan natrafia? 24

25 Grupa menedżerów poszukujących nowej pracy jest zdecydowanie mniej zadowolona ze swojej pracy w porównaniu do pozostałych. Natomiast brak jest różnic między grupą aktywnych menedżerów i stabilnych Top2b 81% 48% 79% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 5 - Zdecydowanie zadowolony W ogóle niezadowolony 20% 10% 0% Aktywnie rozwijający się Wymagający poszukujący Stabilni i zadowoleni N=333 P1. Jaki jest Pani/Pana ogólny poziom zadowolenia z aktualnie zajmowanego stanowiska? 25

26 Aktywni częściej w porównaniu do pozostałych grup twierdzą, że pracodawca dba o ich rozwój, a jego wysiłki wpłynęły na wzrost kompetencji w ciągu ostatniego roku. Natomiast większość poszukujących uważa, że ich pracodawca zaniedbuje swoich menedżerów. 100% Top2b 40% 11% 26% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 5 - w pełni wspiera mój rozwój jako menedżera w ogóle nie dba 30% 20% 10% 0% Aktywnie rozwijający się Wymagający poszukujący Stabilni i zadowoleni N=333 P26. Czy aktualny pracodawca aktywnie dba o Pani/Pana rozwój jako menedżera? 26

27 Czy firmy dbają o rozwój kompetencji swoich menedżerów? Jakie są korzyści dla pracodawcy z inwestycji w rozwój menedżerów? 27

28 Ponad połowa badanych twierdzi, że pracodawca nie dba o ich rozwój jako menedżerów, tylko co czwarty badany stwierdził że jest inaczej. 23% 8% 17% 5 - w pełni wspiera mój rozwój jako menedżera % 27% w ogóle nie dba N=333 P26. Czy aktualny pracodawca aktywnie dba o Pani/Pana rozwój jako menedżera? 28

29 Firmy dbające o rozwój menedżerów Częściej są to: duże zagraniczne przedsiębiorstwa, branża produkcyjna. Firmy niedbające o rozwój menedżerów Częściej są to: mniejsze polskie przedsiębiorstwa, branża usługowa. 29

30 Główne bariery rozwoju kompetencji w firmach niedbających o swoich menedżerów to zarówno brak takiej oferty jak i brak wsparcia finansowego. Brak wsparcia ze strony pracodawcy Brak czasu Brak właściwej oferty rozwojowej wewnątrz organizacji Brak środków na ten cel Brak wiedzy jak samemu rozwijać swoje kompetencje Brak właściwej oferty rozwojowej na polskim rynku Nie natrafiam na istotne bariery Brak właściwej oferty rozwojowej na światowym rynku 0 % 10% 20% 30 % 40 % 50% 60 % 70 % 80 % Firmy dbające Firmy niedbające P25. Na jakie bariery w rozwoju kompetencji menedżerskich Pani/Pan natrafia? 30

31 Oferta narzędzi rozwoju kompetencji menedżerskich jest zdecydowanie mniejsza w przypadku firm niedbających o rozwój pracowników. nauka w trakcie wykonywania pracy prenumerata czasopism specjalistycznych szkolenia stacjonarne z obszaru umiejętności przywódczych i menedżerskich akademia wewnętrzna konferencje menedżerskie studia podyplomowe szkolenia e-learningowe zakup książek menedżerskich realokacja do innych stanowisk i funkcji studia MBA w Polsce studia stacjonarne coaching zewnętrzny programy mentoringowe studia podyplomowe dedykowane portale edukacyjne Firmy dbające Firmy niedbające 0 % 10 % 20 % 30% 40% 50% 60 % 70 % 80% P27. Jakie narzędzia rozwoju kompetencji menedżerskich wykorzystuje Pani/Pana pracodawca w stosunku do zatrudnionych? N=333 31

32 W przypadku respondentów pracujących w firmach niedbających o rozwój menedżerów częściej planują oni zmianę pracodawcy. Nie przewiduję istotnych zmian mojej sytuacji zawodowej Zmiana pracodawcy Zmiana przełożonego Zmiana stanowiska (tzw. awans poziomy) Awans pionowy Zmiana lokalizacji: inny region kraju lub inny kraj Degradacja na niższe stanowisko, ogranicze1 zakresu obowiązków 0 % 10% 20% 30% 40 % 50 % 60 % Firmy dbające Firmy niedbające N=333 P2.Czy przewiduje Pani/Pan zajście którejś spośród poniższych zmian w ciągu najbliższego roku? 32

33 Menedżerowie, którzy twierdzą, że pracodawcy dbają o ich rozwój są zdecydowanie bardziej zadowoleni z zajmowanego stanowiska, niż ci o których rozwój pracodawcy nie dbają. 100% Top2b 92% 51% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 5 - Zdecydowanie zadowolony W ogóle niezadowolony 20% 10% 0% Firmy dbające Firmy niedbające N=333 P1. Jaki jest Pani/Pana ogólny poziom zadowolenia z aktualnie zajmowanego stanowiska? 33

34 Firmy dbające o rozwój swoich pracowników robią to efektywnie i ostatecznie mają kadrę w większości obszarów lepiej wykwalifikowaną. % Top2b Orientacja na klienta Podejmowanie decyzji.komunikacja Zrozumienie biznesowe Praca zespołowa Przywództwo Zarządzanie zmianą Orientacja na wyniki Zarządzanie podwładnymi, w tym Innowacja Orientacja strategiczn Rozwój osobisty Firmy dbające Firmy niedbające wskaźnik kompetencji ogólny 0 % 10% 20% 30% 40% 50 % 60 % 70 % 80 % N=333 P4.Proszę ocenić swoje kompetencje menedżerskie we wskazanych obszarach 34

35 Zdecydowana większość badanych pracujących w firmach, które dbają o rozwój menedżerów stwierdziło, że ich kompetencje rozwinęły się w ciągu ostatniego roku. Top2b 69% 36% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 5 - bardzo się rozwinęły W ogóle się nie rozwinęły 20% 10% 0% Firmy dbające Firmy niedbające N=333 P16. Proszę powiedzieć w jakim stopniu rozwinęły się Pana/i umiejętności menedżerskie w ciągu ostatniego roku? 35

36 36 Podsumowanie

37 Główne wnioski Połowa badanych ocenia swoje kompetencje menedżerskie na poziomie bardzo dobrym i doskonałym. Najwyżej oceniają swoje kompetencje w obszarach zrozumienia biznesowego i orientacji na klienta, największy potencjał rozwoju posiadają innowacyjność i rozwój osobisty. Badani menedżerowie są nastawieni na rozwój swoich kompetencji. Jest to ważny obszar w który sami inwestują, ale również oczekują wsparcia ze strony pracodawcy. Na własny koszt badani menedżerowie korzystają najczęściej z najtańszych form rozwoju kompetencji, książek i czasopism, ale co drugi menedżer zainwestował również w studia podyplomowe. W ofercie przedsiębiorstw w najczęściej można znaleźć szkolenia, konferencję i prenumeratę czasopism specjalistycznych, najrzadziej coaching, mentoring, finansowanie studiów i dedykowane portale edukacyjne. Główną barierą w rozwoju kompetencji menedżerskich badanych respondentów jest brak czasu, prawie co drugi badany narzeka również na brak wsparcia ze strony pracodawcy. Ponad połowa badanych twierdzi, że pracodawca nie dba o ich rozwój jako menedżerów, tylko co czwarty badany stwierdził że jest inaczej. 37

38 Firmy dbające o rozwój menedżerów Częściej są to: duże zagraniczne przedsiębiorstwa, branża produkcyjna. Oferują szeroki spektrum narzędzi podnoszących kompetencje menedżerów. Dzięki temu mają bardziej lojalnych i zadowolonych pracowników z wyższym poziomem kompetencji w wielu obszarach Firmy niedbające o rozwój menedżerów Częściej są to: mniejsze polskie przedsiębiorstwa, branża usługowa. Nie posiadają programów rozwojowych i rzadziej korzystają z różnorodności dostępnych narzędzi. Pracownicy takich firm rzadziej są zadowolenie i częściej planują zmienić pracodawcę. Posiadają ogólnie niższy poziom kompetencji, który dodatkowo nie poprawił się w ciągu ostatniego roku. 38

39 Prawie połowa badanych nie spodziewa się żadnych zmian w swojej sytuacji zawodowej, co trzeci planuje zmienić pracodawcę, a co piąty oczekuje poważnych zmian w swojej sytuacji zawodowej. Wszystkie trzy grupy badanych menedżerów nie różnią się jednak poziomem kompetencji. Stabilni zadowoleni Nie planujący zmian w swojej sytuacji zawodowej, dążą głównie do poszerzenia zakresu odpowiedzialności w organizacji. W porównaniu do pozostałych grup częściej wskazują brak czasu jako barierę rozwoju kompetencji. Częściej prezesi, właściciele i dyrektorzy pracujący w firmach polskich o obrotach poniżej 50 mln Euro. Poszukujący i wymagający Są grupą najmniej zadowoloną z zajmowanego stanowiska i dodatkowo uważają że pracodawca o nich nie dba. W tej sytuacji nie dziwi fakt, że myślą o zmianie pracy. Pracują częściej w dużych firmach z kapitałem zagranicznym, ale nie w obszarze zarządzania. Aktywnie rozwijający się Oczekują awansu lub innych zmian w związku z rozwojem swojej kariery. Częściej twierdzą, że pracodawca o nich dba i aktywnie rozwinęli swoje kompetencje w ciągu ostatniego roku. Główna barierą w dalszym rozwoju jest dla nich czas. W strukturze organizacji zajmują niższe stanowiska niż pozostałe grupy. Częściej są to menedżerowie pracujący w dużych firmach z kapitałem zagranicznym. 39

40 Dziękuję za uwagę Mariusz Smoliński Client Service Director ICAN Research

41 Polski menedżer badanie HBRP i Banku Pocztowego Warszawa, luty 2013 r.

42 Udana transformacja Banku Pocztowego Bank jako instytucja rozliczeniowo-detaliczna Model masowej bankowości detalicznej liczba klientów* tys CAGR +48% tys. Projekt Mikrooddziały ,07 mln CAGR +29% ,3 mln Cel: 3,0 mln Źródła utrzymania dynamiki wzrostu Rozpoczęcie działalności Źródło: Bank Pocztowy Projekt bankowości detalicznej Wdrożenie strategii na lata wyłączny dostęp do sieci sprzedaży Poczty Polskiej liczącej ponad 8,3 tys. placówek 6-9 mln potencjalnych klientów na rynku o wysokich barierach wejścia Efekt: 2 miejsce w Polsce pod względem przyrostu liczby ROR ** * Klienci detaliczni i mikroprzedsiębiorstwa; ** w 2011 r. na podstawie prnews.pl 42

43 Dynamiczny wzrost w okresie Q12 klienci detaliczni* (w tys.) , , CAGR Q % zysk netto (w mln zł) 5, , , % vs. +1% rynek** 16, , M11 9M12 CAGR % rynek: +37%** ROE*** (w %) 2,10.0 5,0.0 9, , M12 Zmiana Q ,7pp. rynek: +3,8pp.** * klienci detaliczni i mikroprzedsiębiorstwa ** źródło danych dla rynku: dane miesięczne KNF *** z uwzględnieniem zysku netto za dany okres w kapitałach własnych Dane skonsolidowane 43

44 Główne kierunki rozwoju kanałów dystrybucji sieć dedykowana 360 Mikrooddziałów (zarządzane przez Bank) 640 Pocztowych Stref Finansowych z dedykowanymi osobami do sprzedaży produktów finansowych (zarządzane przez PP) 1000 placówek sieć rozproszona Pocztowe Stanowiska Finansowe bez dedykowanej osoby, Urzędy Pocztowe, Filie UP, Agencje Pocztowe (zarządzana pośrednio przez koordynatorów) 44

45 Nowa polityka doskonalenia kompetencji kadry menedżerskiej Diagnoza potrzeb rozwoju kadry menedżerskiej Badanie Objęto nim menedżerów wyższego i niższego szczebla Przeprowadzone przez firmę zewnętrzną 2008 Akademia Menedżera Kompleksowy program edukacyjny: standaryzacja wiedzy i umiejętności Efektywność menedżerska, Zarządzanie podwładnymi, Wprowadzenie do przywództwa, Zarządzanie zmianą, Analiza finansowa i budowanie wartości firmy CREDO - szkolenia Szkolenia w zakresie zarządzania podwładnymi Ocena pracowników wg wartości CREDO Kaskadowanie celów Rekrutacja Od

46 Nowe kierunki doskonalenia kompetencji menedżerskich jako odpowiedź na wyzwania rynku Program edukacyjny dedykowany 22 menedżerom kluczowym dla realizacji strategii Program Rozwoju Kluczowej Kadry Menedżerskiej Zakres merytoryczny oparty na wynikach testów wiedzy: Zarządzanie strategiczne: uzasadnienie biznesowe, budżetowanie, marketing strategiczny Budowanie zespołu strategicznego dla innowacyjnego rozwoju organizacji: umiejętności komunikacji w zespole, podejmowania trudnych decyzji i wyzwań w zespole, współpracy przy realizacji celów Formy realizacji warsztaty biznesowe, team-buildingowe, dostęp do Portalu Wiedzy Harvard Business Review 46

47 Nowe kierunki doskonalenia kompetencji menedżerskich jako odpowiedź na wyzwania rynku Kompleksowe wsparcie indywidualnych potrzeb menedżerskich Menedżerski Coaching Indywidualny Studia podyplomowe, studia międzynarodowe Udział w międzynarodowych konferencjach, seminariach Inwestycje w rozwój najlepszych pracowników Banku Pakiet działań rozwojowych dla najwyżej ocenianych pracowników Projekt Mentoring i sukcesja w Banku Pocztowym Zarządzanie talentami 47

48 Dziękuję za uwagę Kontakt dla mediów Magda Ossowska-Krasoń Rzecznik prasowy Bank Pocztowy S.A. ul. Polna 11, Warszawa tel , tel. kom

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw dr Maria Gagacka Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Innowacyjność stanowi główną siłę rozwoju gospodarczego i społecznego.

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce 2013 Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją Jarosława Górniaka Publikacja powstała w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

HR-owca portret własny. Badanie przeprowadzone na 400 klientach Grupy Pracuj Solutions Sp. z o.o. styczeń 2013 r.

HR-owca portret własny. Badanie przeprowadzone na 400 klientach Grupy Pracuj Solutions Sp. z o.o. styczeń 2013 r. HR-owca portret własny Badanie przeprowadzone na 400 klientach Grupy Pracuj Solutions Sp. z o.o. styczeń 2013 r. 2 HR-owca portret własny Dynamiczne zmiany polityki personalnej w większości organizacji,

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo