ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546. Grzegorz Kulczycki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546. Grzegorz Kulczycki"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546 WPŁYW ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA POTASEM I AZOTEM NA PLON ROŚLIN ORAZ WŁAŚCIWOŚCI GLEBY ŚREDNIEJ THE INFLUENCE OF DIFFERENT POTASSIUM AND NITRO- GEN FERTILIZATION ON THE PLANT YIELD AND MEDIUM SOIL PROPERTIES Katedra Żywienia Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Department of Plant Nutrition, Wrocław University of Environmental and Life Sciences Doświadczenie wazonowe przeprowadzono na glinie lekkej zawierającej 22% części spławialnych. Gleba miała odczyn lekko kwaśny (ph 6,1), wysoką zawartość potasu rozpuszczalnego (190 mg K kg -1 gleby), bardzo wysoką fosforu (122 mg P kg -1 gleby) i średnią magnezu (68 mg Mg kg -1 gleby). Roślinami testowanymi były gorczyca biała uprawiana w plonie głównym i kukurydza w poplonie. W doświadczeniu zastosowano dwa poziomy nawożenia azotem 0,75g (N 1 ) i 1,5g (N 2 ) na wazon. W ramach każdej dawki azotu nawożono wzrastającymi dawkami potasu K 1 (0,5 g), K 2 (1,25 g) i K 3 (2,0 g) na wazon. W wyniku przeprowadzonego doświadczenia stwierdzono, że największa dawka potasu obniżyła istotnie plon gorczycy i kukurydzy uprawianych na wyższym poziomie nawożenia azotem. Druga dawka azotu N 2 zwiększyła znacząco plony testowanych roślin. Dawki potasu zmniejszały zawartości magnezu w kukurydzy uprawianej na obu poziomach nawożenia azotem. Nawożenie potasem zwiększyło zawartość potasu w glebie w formie rozpuszczalnej w wodzie i wymiennej oraz rozszerzyło stosunek równoważnikowy K:Mg. SŁOWA KLUCZOWE: doświadczenie wazonowe, nawożenie potasem, nawożenie azotem, gorczyca biała, kukurydza, pobranie K, N, Mg, formy rozpuszczalne K i Mg WSTĘP Nawożenie azotem i potasem ma znaczący wpływ na wielkość i jakość plonów roślin uprawnych. Wzajemne relacje pomiędzy tymi pierwiastkami wpływają na skład chemiczny roślin oraz właściwości gleb [Dechnik i wsp., 1993; Mercik i wsp., 1976;

2 222 Kulczycki, Karoń, 2001]. Celem przeprowadzonego doświadczenia wazonowego było określenie wpływu nawożenia różnymi dawkami azotu i potasu na plon roślin oraz właściwości gleby średniej. MATERIAŁ I METODY Doświadczenie nawozowe przeprowadzono w wazonach typu Wagnera o pojemności 9 kg gleby. Podłożem użytym w doświadczeniu była glina lekka zawierająca 22% części spławialnych. Gleba miała odczyn lekko kwaśny (ph 6,1), wysoką zawartość potasu rozpuszczalnego (190 mg K kg -1 gleby), bardzo wysoką fosforu (122 mg P kg -1 gleby) i średnią magnezu (68 mg Mg kg -1 gleby). Roślinami testowanymi była gorczyca biała w plonie głównym oraz kukurydza uprawiana w poplonie. Gorczycę zebrano w fazie kwitnienia, a kukurydzę w fazie 11 liścia rozwiniętego. Nawożenie azotem i potasem zastosowano według jednakowego schematu, w obrębie dwóch poziomów nawożenia azotem 0,75 g (N 1 ) i 1,5 g (N 2 ) stosowano nawożenie potasem w ilościach K 1 (0,5 g), K 2 (1,25 g) i K 3 (2,0 g) oraz uwzględniono obiekt, na którym nie zastosowano potasu K 0. Azot wysiano w postaci azotanu amonu (½ dawki przedsiewnie i ½ dawki pogłównie), potas przedsiewnie w postaci KCl. Magnez w ilości 0,3 g Mg na wazon zastosowano przedsiewnie. Nawożenie mikroelementami (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) zastosowano w ilościach standardowo używanymi w doświadczeniach wazonowych. W glebach pobranych po sprzęcie kukurydzy oznaczono; skład mechaniczny, ph w 1 mol KCl dm -3, N og. metodą Kjeldahla, C org. metodą Westerhoffa, zawartość rozpuszczalnych form K i P metodą Egnera-Riehma oraz Mg metodą Schachtschabela. Materiał roślinny mineralizowano na mokro w stężonym kwasie siarkowym, uzyskując roztwór podstawowy, w którym oznaczono: fosfor metodą wanado-molibdenową, potas i wapń metodą fotometrii płomieniowej, magnez metodą atomowej spektrofotometrii absorpcyjnej, natomiast azot ogólny metodą Kjeldahla. WYNIKI I DYSKUSJA Większa dawka azotu N 1,5 g zwiększyła znacząco plony testowanych roślin w porównaniu do niższego poziomu nawożenia azotem N 0,75 g (tab. 1). Największa dawka potasu (K 2 g) obniżyła istotnie plon gorczycy i kukurydzy uprawianych na wyższym poziomie nawożenia azotem. Największy plon badanych roślin uzyskano na poziomie nawożenia azotem N 0,75 g na dawce K 1,25 g, natomiast na wyższym poziomie nawożenia azotem N 1,5 g wystarczyła dawka K 0,5 g do uzyskania maksymalnego plonu. Drugi poziom nawożenia azotem wpłynął na wzrost zawartości w gorczycy azotu, potasu magnezu i wapnia, natomiast zawartość fosforu nie uległa zmianie (tab. 2). Następczy wpływ większej dawki azotu N 1,5 g na zawartość makroelementów w kukurydzy uwidocznił się wzrostem zawartości azotu, magnezu i wapnia, natomiast zmniejszyła się zawartość potasu i fosforu. Pod wpływem nawożenia potasem zawartość tego składnika w gorczycy i kukurydzy wzrastała. Dawki potasu wpłynęły na zmniejszenie zawartości magnezu w badanych roślinach na obu poziomach nawożenia azotem.

3 Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem i azotem 223 Tabela 1 Table 1 Średnie plony suchej masy gorczycy białej i kukurydzy uzyskane na glebie średniej [g z wazonu] Mean yields DM of white mustard and maize grown on medium soil [g from a pot] I czynnik; nawożenie azotem I factor; nitrogen fertilization II czynnik; nawożenie potasem II factor; potassium fertilization Plon główny Gorczyca biała Main crop White mustard Poplon Kukurydza Aftercrop Maize K 0 -bez K 40,7 51,0 K 1-0,5g 41,4 51,0 K 2-1,25g 42,0 56,8 K 3-2,0g 40,7 55,4 K 0 -bez K 43,1 56,9 K 1-0,5g 45,3 59,1 K 2-1,25g 42,6 57,0 K 3-2,0g 40,3 46,6 Średnia dla dawek azotu 41,2 53,5 Mean for dose nitrogen 42,8 54,9 K 0 -bez K 41,9 53,9 Średnia dla dawek potasu K 1-0,5g 43,3 55,0 Mean for dose potassium K 2-1,25g 42,3 56,9 K 3-2,0g 40,5 51,0 NIR 0,05 ; LSD 0,05 I dla nawożenia azotem for nitrogen fertilization I-0,82 I-2,94 II dla nawożenia potasem for potassium fertilization II-1,16 II-4,16 I/II interakcja interaction I/II-1,65 I/II-5,88 Tabela 2 Table 2 Zawartości makroskładników w gorczycy i kukurydzy uprawianych na glebie średniej (g kg -1 s.m.) Macronutrient contents in white mustard and maize to cultivate on medium soil (g kg -1 DM) I czynnik; nawożenie azotem I factor; nitrogen fertilization II czynnik; nawożenie potasem II factor; potassium fertilization N K Mg Ca P Plon główny Gorczyca biała Main crop White mustard K 0 -bez K 27,7 38,2 3,2 13,4 4,2 K 1-0,5g 27,9 41,5 3,1 13,5 4,2 K 2-1,25g 27,5 43,3 2,8 13,7 4,0 K -2,0g 3 28,1 45,5 2,8 13,5 4,0 K 0 -bez K 36,3 37,5 3,4 14,0 4,3 K 1-0,5g 36,4 41,8 3,3 14,8 4,1 K 2-1,25g 36,4 46,9 3,2 14,7 4,0 K 3-2,0g 36,7 48,8 3,1 14,2 4,0 Średnia dla dawek azotu 27,8 42,1 3,0 13,5 4,1 Mean for dose nitrogen 36,5 43,8 3,3 14,4 4,1 K 0 -bez K 32,0 37,9 3,3 13,7 4,3 Średnia dla dawek potasu K 1-0,5g 32,2 41,7 3,2 14,2 4,2 Mean for dose potassium K 2-1,25g 32,0 45,1 3,0 14,2 4,0 K 3-2,0g 32,4 47,2 3,1 13,9 4,0

4 224 Tabela 2 cd. Table 2 cont Poplon Kukurydza Aftercrop Maize K 0 -bez K 11,8 12,4 3,8 3,6 2,1 K 1-0,5g 11,2 15,9 3,3 3,5 2,0 K 2-1,25g 10,8 21,1 2,5 3,5 1,9 K -2,0g 3 10,9 28,6 2,2 3,5 1,8 K 0 -bez K 23,0 11,3 4,8 5,3 2,0 K 1-0,5g 23,2 14,7 4,3 5,3 1,9 K 2-1,25g 22,4 19,1 3,8 5,3 1,7 K 3-2,0g 22,8 31,9 3,3 5,5 1,7 Średnia dla dawek azotu 11,2 19,5 3,0 3,5 2,0 Mean for dose nitrogen 22,9 19,3 4,1 5,4 1,8 K 0 -bez K 17,4 11,9 4,3 4,5 2,1 Średnia dla dawek potasu K 1-0,5g 17,2 15,3 3,8 4,4 2,0 Mean for dose potassium K 2-1,25g 16,6 20,1 3,2 4,4 1,8 K 3-2,0g 16,9 30,3 2,8 4,5 1,8 Mengel [1986] wskazuje na synergiczne współdziałanie pomiędzy kationem potasu i azotanami oraz na antagonizm pomiędzy potasem a kationami wapnia, magnezu i sodu. Wołoszczyk i wsp. [1991] na podstawie przeprowadzonego doświadczenia polowego na glebie brunatnej kwaśnej wytworzonej z piasku gliniastego lekkiego stwierdzają, że nawożenie azotem nie powodowało określonych zmian w zawartości potasu, natomiast zwiększało koncentracje Ca i Mg w trawach. Kulczycki [1998, 2000] w doświadczeniu polowym z kukurydzą wykazuje, że nawożenie wzrastającymi dawkami potasu istotnie zmniejszało zawartość magnezu i wapnia, a nie wpłynęło znacząco na koncentrację azotu i fosforu. Wyższy poziom nawożenia azotem powodował większe pobranie analizowanych makroelementów zarówno przez gorczycę, jak i kukurydzę (tab. 3). Pobranie potasu przez badane rośliny wzrastało wraz z dawkami tego składnika i było największe na dawce K 3-2g. Większa dawka azotu wpływała na zawężanie stosunku K:Mg oraz K:(Ca+Mg) zarówno dla gorczycy, jak i kukurydzy, natomiast stosunek N:K w tych roślinach pod wpływem nawożenia azotem ulegał wyraźnemu rozszerzeniu. Wilk, Rabikowska [1985] wykazali, że wzrastające dawki azotu, fosforu i potasu istotnie obniżały zawartość magnezu w roślinach, zwłaszcza w kukurydzy obserwowano tendencję spadku zawartości magnezu w miarę wzrostu dawek NPK, co prowadzi do zwiększenia się stosunku K:Mg. Kulczycki i Karoń [2001] w doświadczeniu wazonowym stwierdzili antagonistyczny wpływ potasu na pobranie magnezu i wapnia przez kukurydzę.

5 Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem i azotem 225 Tabela 3 Table 3 Pobranie makroskładników przez gorczycę i kukurydzę uprawianych na glebie średniej Uptake macronutrients by white mustard and maize to cultivate on medium soil I czynnik N; I factor N; II czynnik K; II factor K; N K Mg Ca P N:K K:Mg K: (Ca+Mg) pobranie, mg z wazonu uptake, mg with pot mmol (+) Plon główny Gorczyca biała Main crop White mustard K 0 -bez K ,03 3,7 1,0 K 1-0,5g ,88 4,2 1,1 K 2-1,25g ,77 4,8 1,2 K 3-2,0g ,72 4,7 1,3 K 0 -bez K ,70 3,4 1,0 K 1-0,5g ,43 3,9 1,1 K 2-1,25g ,17 4,6 1,2 K 3-2,0g ,10 4,9 1, ,9 4,3 1,2 X dla dawek N X for dose N ,4 4,2 1,1 X dla dawek K X for dose K K 0 -bez K ,4 3,6 1,0 K 1-0,5g ,2 4,0 1,1 K 2-1,25g ,0 4,7 1,2 K 3-2,0g ,9 4,8 1,3 Poplon Kukurydza Aftercrop Maize K 0 -bez K ,7 1,0 0,6 K 1-0,5g ,0 1,5 0,9 K 2-1,25g ,4 2,6 1,4 K 3-2,0g ,1 4,0 2,1 K 0 -bez K ,7 0,7 0,4 K 1-0,5g ,4 1,1 0,6 K 2-1,25g ,3 1,6 0,8 K 3-2,0g ,0 3,0 1, ,8 2,3 1,3 X dla dawek N X for dose N ,8 1,6 0,8 X dla dawek K X for dose K K 0 -bez K ,2 0,9 0,5 K 1-0,5g ,2 1,3 0,8 K 2-1,25g ,4 2,1 1,1 K 3-2,0g ,5 3,5 1,8 Po zakończeniu doświadczenia stwierdzono niższy odczyn gleby na obiektach nawożonych wyższą dawką azotu N-1,5g (tab. 4). Wzrastające nawożenie potasem w niewielkim stopniu obniżyło odczyn gleby w porównaniu do obiektów, gdzie nie stosowano potasu. Zawartości form rozpuszczalnych w wodzie i wymiennych potasu były niższe w porównaniu do zawartości przed doświadczeniem. Pod wpływem dawek potasu zawartości obu form rozpuszczalnych tego składnika wzrastały zarówno na poziomie

6 226 nawożenia N 1, jak i N 2. Udział formy wodnorozpuszczalnej potasu w wymiennej formie tego pierwiastka malał wraz z zastosowanymi dawkami potasu, natomiast stosunek K:Mg pod wpływem nawożenia K uległ rozszerzeniu. Tabela 4 Table 4 Odczyn gleby, zawartość form rozpuszczalnych potasu i magnezu oraz ich równoważnikowy stosunek przed i po przeprowadzeniu doświadczenia Soil reaction, content of soluble forms of potassium and magnesium, as well as K:Mg ratio before and after completing the experiment I czynnik N; I factor N; II czynnik K; II factor K; ph K H2O K E-R % udział % share K H2O w K E-R Mg K:Mg I * II ** I * II ** I * II ** I * II ** I * II ** I * II ** mg kg -1 gleby soil mmol (+) K 0 -bez K 5, ,12 K 1-0,5g 5, ,13 K 2-1,25g 4, ,16 K 3-2,0g 4, ,22 6, ,87 K 0 -bez K 4, ,13 K 1-0,5g 4, ,14 K 2-1,25g 4, ,16 K 3-2,0g 4, ,22 X dla dawek N N 1 5, ,16 X for dose N N 2 4, ,16 * I przed doświadczeniem; before the experiment ** II po zakończeniu doświadczenia; after completing the experiment Dechnik i wsp. [1993] stwierdzają, że w wyniku długoletniego i intensywnego nawożenia azotem i potasem gleby brunatnej wytworzonej z lessu nastąpiło jej zakwaszenie, które nie spowodowało spadku plonów. Buniak [1977] wykazał, że zawartość formy rozpuszczalnej w wodzie w warstwie ornej pod wpływem wyższych dawek potasu wzrastała na glebach najlżejszych, a na glebach o wyższej zawartości części spławianych nie stwierdzono wzrostu tej formy potasu. Zawartość formy wymiennej potasu wzrastała na wszystkich rodzajach badanych gleb. WNIOSKI 1. Dawka azotu N-1,5g zwiększyła znacząco plony testowanych roślin w porównaniu do dawki azotu N-0,75g. 2. Największa dawka potasu (K-2g) obniżyła istotnie plon gorczycy i kukurydzy uprawianych na wyższym poziomie nawożenia azotem.

7 Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem i azotem Dawki potasu zmniejszały zawartość i pobranie magnezu przez uprawiane rośliny. 4. Stosunek K:Mg i K:(Ca:Mg) rozszerzał się wraz ze zwiększeniem dawek potasu. 5. Nawożenie potasem gleby średniej zwiększyło zawartość potasu w glebie w formie rozpuszczalnej w wodzie i wymiennej oraz rozszerzyło stosunek równoważnikowy K:Mg. PIŚMIENNICTWO Buniak W.: Wpływ poziomu nawożenia potasowego na formy potasu w glebie. Rocz. Glebozn. 28, 2: Dechnik I., Bednarek W., Filipek T.: Wpływ nawożenia azotem i potasem na niektóre właściwości gleby brunatnej wytworzonej z lessu. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 37: Kulczycki G.: Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem na wybrane właściwości gleby oraz plon i pobranie składników pokarmowych przez kukurydzę. Cz. II. Plon i jego skład chemiczny. Rocz. Glebozn. 49(3-4): Kulczycki G.: Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem na wybrane właściwości gleby oraz plon i pobranie składników pokarmowych przez kukurydzę. Cz. III. Dynamika pobrania i zawartość azotu, fosforu, potasu, wapnia i magnezu w czasie okresu wegetacji. Rocz. Glebozn. 51(l-2): Kulczycki G., Karoń B.: Wpływ nawożenia azotowego na glebach o zróżnicowanej zasobności w potas i magnez na plon i skład chemiczny kukurydzy oraz właściwości chemiczne gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 480: Mengel K.: Physicochemical and biological factor of potassium availability in soil. Potash Review 2, 16: Mercik S., Góralski J., Goźliński H.: Wpływ współdziałania potasu z magnezem oraz potasu z sodem na plonowanie i skład chemiczny kilku roślin. Rocz. Nauk. Rol., Ser. A 101: Wilk K., Rabikowska B.: Wpływ wzrastających dawek azotu, fosforu i potasu na plony roślin uprawnych. Zesz. Nauk. AR Wroc. Rol., 42, 152: Wołoszczyk Cz., Nowak W., Krzywy E.: Zawartość składników mineralnych oraz ich proporcje jonowe w trawach w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotem i potasem. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 34(262): THE INFLUENCE OF DIFFERENT POTASSIUM AND NITROGEN FERTILIZATION ON THE PLANT YIELD AND MEDIUM SOIL PROPERTIES Summary The experiment was carried out on light loam of 22% clay fraction. This soil had light acid reaction (ph 6,1) and high content of soluble forms of potassium (190 mg K kg -1 soil), phosphorus (122 mg P kg -1 soil) and magnesium (68 mg Mg kg -1 soil). As test plants white mustard was cultivated in main crop and maize in aftercrop. Two levels of nitrogen fertilisation were applied 0,75g (N 1 ) and 1,5g (N 2 ) per pot and within each nitrogen dose increased potassium doses were added K 1 (0,5g), K 2 (1,25g) and K 3 (2,0g) per pot.

8 228 It has been found in the experiment, that the highest applied potassium dose significantly reduced yield of maize and mustard grown on the highest nitrogen fertilization level. The second nitrogen dose N 2 has significantly increased yield of test plants. Potassium doses caused decrease of magnesium concentration in maize cultivated on both nitrogen fertilization levels. K:Mg ratio and K:(Ca:Mg) ratio have expanded with increased potassium doses and higher nitrogen dose has caused decrease of these cations ratio. Potassium fertilization applied on medium soil has decreased share of soluble in water potassium forms from exchangeable forms of this element in soil and expanded K:Mg ratio. KEY WORDS: pot experiment, potassium fertilisation, nitrogen fertilisation, white mustard, maize, K, N, Mg uptake; soluble forms of potassium; magnesium Recenzent: prof. dr hab. inż. Teofil Mazur Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546. Grzegorz Kulczycki

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546. Grzegorz Kulczycki ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546 WPŁYW ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA POTASEM I AZOTEM NA PLON ROŚLIN ORAZ WŁAŚCIWOŚCI GLEBY LEKKIEJ THE INFLUENCE OF DIFFERENT

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Stanisław Kalembasa, Andrzej Wysokiński

ANNALES. Stanisław Kalembasa, Andrzej Wysokiński ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE LUBLIN VOL. LIX, Nr 4 * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, Akademia Podlaska ul. B. Prusa 14, 0810, Poland Stanisław

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY KALAREPY. Wstęp

ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY KALAREPY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JÓZEF NURZYŃSKI, KATARZYNA DZIDA, LIDIA NOWAK ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY KALAREPY Z Katedry Uprawy i Nawożenia

Bardziej szczegółowo

Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia mocznikiem na wysokość plonu i niektóre cechy jakości bulw ziemniaka

Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia mocznikiem na wysokość plonu i niektóre cechy jakości bulw ziemniaka NR 220 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 CEZARY TRAWCZYŃSKI Zakład Agronomii Ziemniaka Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Jadwisinie Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOśENIA SIARKĄ SIARCZANOWĄ I ELEMENTARNĄ NA LICZEBNOŚĆ I SKŁAD GATUNKOWY ZBIOROWISK GRZYBÓW W GLEBIE

WPŁYW NAWOśENIA SIARKĄ SIARCZANOWĄ I ELEMENTARNĄ NA LICZEBNOŚĆ I SKŁAD GATUNKOWY ZBIOROWISK GRZYBÓW W GLEBIE ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2007 z. 520: 525-530 WPŁYW NAWOśENIA SIARKĄ SIARCZANOWĄ I ELEMENTARNĄ NA LICZEBNOŚĆ I SKŁAD GATUNKOWY ZBIOROWISK GRZYBÓW W GLEBIE Grzegorz Kulczycki 1, ElŜbieta

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Wpływ wapnowania, nawożenia azotem i fosforem na wysycenie kompleksu sorpcyjnego gleby kationami wymiennymi

ANNALES. Wpływ wapnowania, nawożenia azotem i fosforem na wysycenie kompleksu sorpcyjnego gleby kationami wymiennymi ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 4 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 1 Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin, Poland 2 Katedra Chemii

Bardziej szczegółowo

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

Zawartość składników pokarmowych w roślinach Zawartość składników pokarmowych w roślinach Poszczególne rośliny różnią się zawartością składników pokarmowych zarówno w organach wegetatywnych, jak i generatywnych. Wynika to z różnych funkcji, jakie

Bardziej szczegółowo

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Nawożenie warzyw w uprawie polowej Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Roślinom do prawidłowego wzrostu i rozwoju niezbędne są pierwiastki chemiczne pobrane z gleby i powietrza, nazywane

Bardziej szczegółowo

Zmiany składu chemicznego gleby w polu ziemniaka pod wpływem deszczowania i zróżnicowanego nawożenia mineralnego

Zmiany składu chemicznego gleby w polu ziemniaka pod wpływem deszczowania i zróżnicowanego nawożenia mineralnego Lech Nowak, Agnieszka Kruhlak, Elżbieta Chylińska, Zenobiusz Dmowski Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska Akademia Rolnicza we Wrocławiu Zmiany składu chemicznego w polu ziemniaka pod wpływem

Bardziej szczegółowo

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2 POTAS niezbędny składnik pokarmowy rzepaku kształtujący wielkość i jakość plonu Potas w glebach Całkowita zawartość potasu w glebach wynosi od 0,1 do 3 % i z reguły jest tym niższa, im gleba jest lżejsza.

Bardziej szczegółowo

SKŁAD CHEMICZNY ROŚLIN UPRAWIANYCH NA GLEBACH POBAGIENNYCH NAWOŻONYCH CYNKIEM I MIEDZIĄ

SKŁAD CHEMICZNY ROŚLIN UPRAWIANYCH NA GLEBACH POBAGIENNYCH NAWOŻONYCH CYNKIEM I MIEDZIĄ UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 159 Nr 39 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2015 EDWARD MELLER *, GRZEGORZ JARNUSZEWSKI * SKŁAD CHEMICZNY ROŚLIN UPRAWIANYCH NA GLEBACH POBAGIENNYCH NAWOŻONYCH CYNKIEM

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Materiał i metody

Wstęp. Materiał i metody ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2009 z. 538: 251-256 WPŁYW STOSOWANIA RÓśNYCH NAWOZÓW POTASOWYCH NA PLONY I JAKOŚĆ ROŚLIN Wojciech Stępień, Beata Rutkowska, Wiesław Szulc Katedra Nauk o Środowisku

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WAPNOWANIA ORAZ NAWOŻENIA GLEB LEKKICH-KWAŚNYCH A PLONOWANIE ROŚLIN I WYBRANE WSKAŹNIKI ŻYZNOŚCI GLEBY*

EFEKTYWNOŚĆ WAPNOWANIA ORAZ NAWOŻENIA GLEB LEKKICH-KWAŚNYCH A PLONOWANIE ROŚLIN I WYBRANE WSKAŹNIKI ŻYZNOŚCI GLEBY* Fragm. Agron. 31(3) 2014, 66 74 EFEKTYWNOŚĆ WAPNOWANIA ORAZ NAWOŻENIA GLEB LEKKICH-KWAŚNYCH A PLONOWANIE ROŚLIN I WYBRANE WSKAŹNIKI ŻYZNOŚCI GLEBY* Anna Kocoń 1 Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia, Instytut

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód. Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach

Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód. Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach Plan prezentacji Podstawy żywienia roślin Potrzeby pokarmowe

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA GLEBY NA ZAWARTOŚĆ MAKROELEMENTÓW W RESZTKACH POŻNIWNYCH PSZENICY JAREJ

WPŁYW UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA GLEBY NA ZAWARTOŚĆ MAKROELEMENTÓW W RESZTKACH POŻNIWNYCH PSZENICY JAREJ WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2010: t. 10 z. 1 (29) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 89 97 Resztki roślinne, pozostałe po sprzęcie roślin, mogą być źródłem substancji organicznej oraz makro- i mikroelementów

Bardziej szczegółowo

niezbędny składnik pokarmowy zbóż

niezbędny składnik pokarmowy zbóż POTAS niezbędny składnik pokarmowy zbóż kształtujący wielkość i jakość plonu ziarna Dostępność glebowych zasobów potasu dla roślin zbożowych Gleby zawierają duże zasoby potasu (K), nawet do 50 t/ha w warstwie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE W UPRAWIE CEBULI NAWOŻONEJ NAWOZAMI AZOTOWYMI

ZMIANY ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE W UPRAWIE CEBULI NAWOŻONEJ NAWOZAMI AZOTOWYMI Acta Agrophysica, 2011, 18(2), 297-310 ZMIANY ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE W UPRAWIE CEBULI NAWOŻONEJ NAWOZAMI AZOTOWYMI Grażyna Jurgiel-Małecka, Małgorzata Maciejewska, Danuta Brzostowska-Żelechowska

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie azotu z nawozów przez nagoziarnistą i oplewioną formę owsa

Wykorzystanie azotu z nawozów przez nagoziarnistą i oplewioną formę owsa NR 239 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2006 ALEKSANDER SZMIGIEL Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Krakowie Wykorzystanie azotu z nawozów przez nagoziarnistą i oplewioną

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE T. XLIX NR 3/4 WARSZAWA 1998: GRZEGORZ KULCZYCKI

ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE T. XLIX NR 3/4 WARSZAWA 1998: GRZEGORZ KULCZYCKI ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE T. XLIX NR 3/4 WARSZAWA 1998: 63-72 GRZEGORZ KULCZYCKI WPŁYW ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA POTASEM NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI GLEBY ORAZ PLON I POBIERANIE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH PRZEZ KUKURYDZĘ.

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Jan Łabętowicz, Beata Rutkowska, Wiesław Szulc, Tomasz Sosulski

ANNALES. Jan Łabętowicz, Beata Rutkowska, Wiesław Szulc, Tomasz Sosulski ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE LUBLIN VOL. LIX, Nr 2 * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Zakład Chemii Rolniczej, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,

Bardziej szczegółowo

Wpływ nawozów borowych na plony, zawartość i pobranie boru przez rzepak jary odmiany Star

Wpływ nawozów borowych na plony, zawartość i pobranie boru przez rzepak jary odmiany Star Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Teresa Bowszys, Anna Krauze Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska Wpływ nawozów borowych na plony, zawartość i pobranie boru

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA ZAWARTOŚCI MAKROELEMENTÓW W ANTURIUM UPRAWIANYM W KERAMZYCIE. Tomasz Kleiber, Andrzej Komosa

DYNAMIKA ZAWARTOŚCI MAKROELEMENTÓW W ANTURIUM UPRAWIANYM W KERAMZYCIE. Tomasz Kleiber, Andrzej Komosa Acta Agrophysica, 2006, 7(4), 927-935 DYNAMIKA ZAWARTOŚCI MAKROELEMENTÓW W ANTURIUM UPRAWIANYM W KERAMZYCIE Tomasz Kleiber, Andrzej Komosa Katedra NawoŜenia Roślin Ogrodniczych, Akademia Rolnicza ul. Zgorzelecka

Bardziej szczegółowo

Saletra amonowa. Skład: Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2%

Saletra amonowa. Skład: Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2% Saletra amonowa Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2% Nawóz granulowany, klasa ziarnistości 1-3,15 mm. Saletra amonowa jest uniwersalnym nawozem azotowym. Można ją stosować pod wszystkie rośliny i na wszystkich

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWADNIANIA I POPIOŁU Z WĘGLA KAMIENNEGO NA WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEBY LEKKIEJ

WPŁYW NAWADNIANIA I POPIOŁU Z WĘGLA KAMIENNEGO NA WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEBY LEKKIEJ ROCZNIKI GLEBOZNAW CZE TOM LV NR 1 WARSZAWA 2004: 249-255 TERESA WOJCIESZCZUK, EDWARD NIEDŹWIECKI, EDWARD MELLER WPŁYW NAWADNIANIA I POPIOŁU Z WĘGLA KAMIENNEGO NA WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEBY LEKKIEJ EFFECT

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PH POŻYWEK NA DYNAMIKĘ ZAWARTOŚCI MAKROELEMENTÓW W LIŚCIACH POMIDORA SZKLARNIOWEGO UPRAWIANEGO W WEŁNIE MINERALNEJ

WPŁYW PH POŻYWEK NA DYNAMIKĘ ZAWARTOŚCI MAKROELEMENTÓW W LIŚCIACH POMIDORA SZKLARNIOWEGO UPRAWIANEGO W WEŁNIE MINERALNEJ Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCL (00) PIOTR CHOHURA, ANDRZEJ KOMOSA, EUGENIUSZ KOŁOTA WPŁYW PH POŻYWEK NA DYNAMIKĘ ZAWARTOŚCI MAKROELEMENTÓW W LIŚCIACH POMIDORA SZKLARNIOWEGO UPRAWIANEGO W WEŁNIE

Bardziej szczegółowo

REAKCJA KUKURYDZY NA TOKSYCZNĄ ZAWARTOŚĆ CYNKU W GLEBIE

REAKCJA KUKURYDZY NA TOKSYCZNĄ ZAWARTOŚĆ CYNKU W GLEBIE Proceedings of ECOpole Vol. 5, No. 1 2011 Agnieszka BARAN 1 REAKCJA KUKURYDZY NA TOKSYCZNĄ ZAWARTOŚĆ CYNKU W GLEBIE MAIZE RESPONSE TO TOXIC ZINC CONTENT IN SOIL Abstrakt: Przeprowadzono równolegle doświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZAWARTOŚCI N, P, K, CA, MG W PODŁOŻACH I W LIŚCIACH POMIDORA W OKRESIE WEGETACJI. Wstęp

ZMIANY ZAWARTOŚCI N, P, K, CA, MG W PODŁOŻACH I W LIŚCIACH POMIDORA W OKRESIE WEGETACJI. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLVI (24) JÓZEF NURZYŃSKI, MARIA KALBARCZYK, LIDIA NOWAK ZMIANY ZAWARTOŚCI N, P, K, CA, MG W PODŁOŻACH I W LIŚCIACH POMIDORA W OKRESIE WEGETACJI Z Katedry Uprawy

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE OBORNIKA JAKO ŹRÓDŁA S i Mg WE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMACH NAWOśENIA

ZNACZENIE OBORNIKA JAKO ŹRÓDŁA S i Mg WE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMACH NAWOśENIA ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2009 z. 538: 201-206 ZNACZENIE OBORNIKA JAKO ŹRÓDŁA S i Mg WE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMACH NAWOśENIA Beata Rutkowska, Wiesław Szulc, Wojciech Stępień Zakład Chemii

Bardziej szczegółowo

NASTĘPCZY WPŁYW WĘGLI BRUNATNYCH I OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ ICH MIESZANIN NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY ŻYCICY WIELOKWIATOWEJ

NASTĘPCZY WPŁYW WĘGLI BRUNATNYCH I OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ ICH MIESZANIN NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY ŻYCICY WIELOKWIATOWEJ WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2006: t. 6 z. 1 (16) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 391 401 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 NASTĘPCZY WPŁYW WĘGLI BRUNATNYCH

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzyżanowice z powierzchni 1577ha. odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LVII SECTIO E 2002 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1, Poland 2 Instytut

Bardziej szczegółowo

Wpływ poziomu ochrony i nawożenia azotem na plonowanie i skład chemiczny ziarna kilku odmian jęczmienia jarego pastewnego Część II.

Wpływ poziomu ochrony i nawożenia azotem na plonowanie i skład chemiczny ziarna kilku odmian jęczmienia jarego pastewnego Część II. NR 251 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2009 TOMASZ ZBROSZCZYK 1 WŁADYSLAW NOWAK 2 1 Katedra Żywienia Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin,

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI NAWOŻENIA OSADAMI ŚCIEKOWYMI NA PODSTAWIE PLONOWANIA ROŚLIN I WYKORZYSTANIA SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH

OCENA EFEKTYWNOŚCI NAWOŻENIA OSADAMI ŚCIEKOWYMI NA PODSTAWIE PLONOWANIA ROŚLIN I WYKORZYSTANIA SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 5 (1) 2006, 39 50 OCENA EFEKTYWNOŚCI NAWOŻENIA OSADAMI ŚCIEKOWYMI NA PODSTAWIE PLONOWANIA ROŚLIN I WYKORZYSTANIA SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH Krzysztof Gondek, Barbara Filipek-Mazur

Bardziej szczegółowo

EFFECT OF LIMING AND USE OF WASTE ORGANIC MATERIALS ON THE CONTENTS OF CALCIUM AND MAGNESIUM IN COCK S-FOOT CULTIVATED ON

EFFECT OF LIMING AND USE OF WASTE ORGANIC MATERIALS ON THE CONTENTS OF CALCIUM AND MAGNESIUM IN COCK S-FOOT CULTIVATED ON Inżynieria Ekologiczna Ecological Engineering Vol. 47, May 216, p. 17 1 DOI: 1.12912/2392629/62865 WPŁYW WAPNOWANIA I STOSOWANIA ODPADOWYCH MATERIAŁÓW ORGANICZNYCH NA ZAWARTOŚĆ WAPNIA I MAGNEZU W KUPKÓWCE

Bardziej szczegółowo

Ludwika Martyniak* WPŁYW UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA NPK NA ZAWARTOŚĆ MAGNEZU I JEGO RELACJI DO POTASU W RESZTKACH POŻNIWNYCH I GLEBIE

Ludwika Martyniak* WPŁYW UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA NPK NA ZAWARTOŚĆ MAGNEZU I JEGO RELACJI DO POTASU W RESZTKACH POŻNIWNYCH I GLEBIE Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009 r. Ludwika Martyniak* WPŁYW UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA NPK NA ZAWARTOŚĆ MAGNEZU I JEGO RELACJI DO POTASU W RESZTKACH POŻNIWNYCH I GLEBIE EFFECT OF HUMIDIFICATION

Bardziej szczegółowo

Wiesław Bednarek WSTĘP

Wiesław Bednarek WSTĘP Acta Agrophysica, 2011, 17(2), 267-275 ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA MINERALNEGO NA PLONOWANIE TYMOTKI ŁĄKOWEJ Wiesław Bednarek Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Stanisław Kalembasa, Andrzej Wysokiński

ANNALES. Stanisław Kalembasa, Andrzej Wysokiński ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 4 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, Akademia Podlaska ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland

Bardziej szczegółowo

www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006

www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2006: t. 6 z. specj. (17) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 93 102 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 OCENA NASTĘPCZEGO WPŁYWU WAPNOWANIA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO InŜynieria Rolnicza 3/63 Zdzisław Koszański, Ewa Rumasz Rudnicka., S. Karczmarczyk, P. Rychter * Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania Akademia Rolnicza w Szczecinie *Zakład Biochemii WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo

Wpływ nawożenia potasem, sodem i magnezem na plonowanie trzech odmian buraka cukrowego Część II. Zawartość i pobieranie makroskładników

Wpływ nawożenia potasem, sodem i magnezem na plonowanie trzech odmian buraka cukrowego Część II. Zawartość i pobieranie makroskładników NR 222 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 PRZEMYSŁAW BARŁÓG 1 WITOLD GRZEBISZ 1 ARTUR PARADOWSKI 2 1 Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolnicza w Poznaniu 2 KWS SAAT AG, Poznań Wpływ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA CHELATAMI ŻELAZA NA PLONOWANIE POMIDORA SZKLARNIOWEGO UPRAWIANEGO W SUBSTRACIE TORFOWYM. Wstęp

WPŁYW NAWOŻENIA CHELATAMI ŻELAZA NA PLONOWANIE POMIDORA SZKLARNIOWEGO UPRAWIANEGO W SUBSTRACIE TORFOWYM. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) PIOTR CHOHURA 1, EUGENIUSZ KOŁOTA 1, ANDRZEJ KOMOSA 2 WPŁYW NAWOŻENIA CHELATAMI ŻELAZA NA PLONOWANIE POMIDORA SZKLARNIOWEGO UPRAWIANEGO W SUBSTRACIE

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pokarmowe 138 161 184 207 230

Potrzeby pokarmowe 138 161 184 207 230 Nawożenie kukurydzy Kukurydza jest rośliną mającą wysokie potrzeby pokarmowe. Najintensywniej pobiera ona azot i potas, ale w porównaniu z innymi roślinami potrzebuje także dużo wapnia i magnezu. Tempo

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ FOSFATAZY I ZAWARTOŚĆ FOSFORU W GLEBIE SPOD WYBRANYCH ROŚLIN UPRAWNYCH NAWOŻONYCH GNOJOWICĄ

AKTYWNOŚĆ FOSFATAZY I ZAWARTOŚĆ FOSFORU W GLEBIE SPOD WYBRANYCH ROŚLIN UPRAWNYCH NAWOŻONYCH GNOJOWICĄ Proceedings of ECOpole DOI: 10.2429/proc.2012.6(1)032 2012;6(1) Joanna LEMANOWICZ 1 i Jan KOPER 1 AKTYWNOŚĆ FOSFATAZY I ZAWARTOŚĆ FOSFORU W GLEBIE SPOD WYBRANYCH ROŚLIN UPRAWNYCH NAWOŻONYCH GNOJOWICĄ ACTIVITY

Bardziej szczegółowo

Jak obliczyć skład pożywki w oparciu o analizę wody - zalecenia

Jak obliczyć skład pożywki w oparciu o analizę wody - zalecenia Samodzielna Pracownia Analiz Chemicznych Laboratorium Analiz Gleby i Roślin Jak obliczyć skład pożywki w oparciu o analizę wody zalecenia Autorzy: dr Waldemar Kowalczyk, mgr Anna Felczyńska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Dorota Kalembasa*, Beata Wiśniewska* ZAWARTOŚĆ Ti i As W BIOMASIE TRAWY I GLEBIE NAWOŻONEJ PODŁOŻEM POPIECZARKOWYM

Dorota Kalembasa*, Beata Wiśniewska* ZAWARTOŚĆ Ti i As W BIOMASIE TRAWY I GLEBIE NAWOŻONEJ PODŁOŻEM POPIECZARKOWYM Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 49, 2011 r. Dorota Kalembasa*, Beata Wiśniewska* ZAWARTOŚĆ Ti i As W BIOMASIE TRAWY I GLEBIE NAWOŻONEJ PODŁOŻEM POPIECZARKOWYM THE CONTENT OF Ti and As IN THE

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Gondek, Barbara Filipek-Mazur

Krzysztof Gondek, Barbara Filipek-Mazur Acta Agrophysica, 2006, 8(1), 83-93 ZAWARTOŚĆ WAPNIA, MAGNEZU I SODU W ROŚLINACH NAWOśONYCH OSADAMI ŚCIEKOWYMI Krzysztof Gondek, Barbara Filipek-Mazur Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolnicza Al. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PRÓCHNICOTWÓRCZA I ZAWARTOŚĆ MAKROSKŁADNIKÓW W OSADACH ŚCIEKOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

WARTOŚĆ PRÓCHNICOTWÓRCZA I ZAWARTOŚĆ MAKROSKŁADNIKÓW W OSADACH ŚCIEKOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Zbigniew Mazur, Olga Mokra 13 WARTOŚĆ PRÓCHNICOTWÓRCZA I ZAWARTOŚĆ MAKROSKŁADNIKÓW W OSADACH ŚCIEKOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Streszczenie: W pracy podano wyniki fizykochemicznych badań komunalnych

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania biowęgla w rolnictwie, ogrodnictwie i rekultywacji

Możliwość zastosowania biowęgla w rolnictwie, ogrodnictwie i rekultywacji Agnieszka Medyńska-Juraszek, Irmina Ćwieląg Piasecka, Magdalena Dębicka, Piotr Chohura, Cecylia Uklańska-Pusz, Wojciech Pusz 1, Agnieszka Latawiec, Jolanta Królczyk 2 1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Rozpuszczalne czarne granulki Właściwości fizyczne. Granulacja Ø 2-4 mm

Rozpuszczalne czarne granulki Właściwości fizyczne. Granulacja Ø 2-4 mm Rozpuszczalne czarne granulki Właściwości fizyczne Granulacja Ø 2-4 mm Specjalistyczny nawóz bezchlorkowy zawierający w swoim składzie kwasy fulwowe i huminowe, azot, potas oraz dodatkowo siarkę, materię

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie. Autoreferat

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie. Autoreferat UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa mgr inż. Andrzej Żołnowski ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA NA ZAWARTOŚĆ GLIKOALKALOIDÓW W ZIEMNIAKU PODCZAS WEGETACJI I PRZECHOWYWANIA*

Bardziej szczegółowo

Wpływ agrotechniki na plonowanie ziemniaków na Dolnym Śląsku * Część I. Nawożenie organiczne i mineralne

Wpływ agrotechniki na plonowanie ziemniaków na Dolnym Śląsku * Część I. Nawożenie organiczne i mineralne NR 232 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 4 KAZIMIERZ CHMURA ZENOBIUSZ DMOWSKI LECH NOWAK ELŻBIETA WILGOSZ Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego Potas jest niezbędnym składnikiem do wytworzenia wysokiego plonu, w tym głównie cukru (sacharozy). Składnik ten

Bardziej szczegółowo

Nawożenie kukurydzy. Adam Majewski Agroservice Kukurydza

Nawożenie kukurydzy. Adam Majewski Agroservice Kukurydza Nawożenie kukurydzy Adam Majewski Agroservice Kukurydza Nawożenie startowe to podstawa powodzenia uprawy kukurydzy Jakie formy nawozu stosować? P2O5 i NH4 (+mikroelementy) plon zwykle wyższy o 0,5-1,5

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Rolnej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Katedra Chemii Rolnej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. FRAGM. AGRON. 27(4) 2010, 62 67 PLON LIŚCI ORAZ POBRANIE MAKROSKŁADNIKÓW PRZEZ NAPARSTNICĘ WEŁNISTĄ (DIGITALIS LANATA EHRH.) UPRAWIANĄ W WARUNKACH ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA MINERALNEGO WOJCIECH KOZERA,

Bardziej szczegółowo

Dorota Kalembasa, ElŜbieta Malinowska

Dorota Kalembasa, ElŜbieta Malinowska Acta Agrophysica, 2008, 11(3), 657-666 WPŁYW NAWOśENIA OSADEM ŚCIEKOWYM I MOCZNIKIEM NA ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH PIERWIASTKÓW W TRAWIE MISCANTHUS SACCHARIFLORUS Dorota Kalembasa, ElŜbieta Malinowska Katedra

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ BIOLOGICZNĄ BURAKA ĆWIKŁOWEGO, UPRAWIANEGO NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ BIOLOGICZNĄ BURAKA ĆWIKŁOWEGO, UPRAWIANEGO NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JAN KRĘŻEL, EUGENIUSZ KOŁOTA WPŁYW NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ BIOLOGICZNĄ BURAKA ĆWIKŁOWEGO, UPRAWIANEGO NA ZBIÓR PĘCZKOWY Z Katedry

Bardziej szczegółowo

Nawożenie sadów i plantacji jagodowych. Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa

Nawożenie sadów i plantacji jagodowych. Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa Nawożenie sadów i plantacji jagodowych Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa 9 grudzień 2016 Kryteria diagnostyczne Analiza gleby. Analiza liści. Wizualna ocena roślin. Analiza gleby Oznaczenie odczynu

Bardziej szczegółowo

IONIC EQUILIBRIUM IN MAIZE GRAIN DEPENDING ON THE FERTILISATION AND SOIL TYPE

IONIC EQUILIBRIUM IN MAIZE GRAIN DEPENDING ON THE FERTILISATION AND SOIL TYPE Journal of Central European Agriculture, 2013, 14(4), p.1518-1529 DOI: 10.5513/JCEA01/14.4.1389 IONIC EQUILIBRIUM IN MAIZE GRAIN DEPENDING ON THE FERTILISATION AND SOIL TYPE RÓWNOWAGA JONOWA W ZIARNIE

Bardziej szczegółowo

PRODUKCYJNA I EKOLOGICZNA OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW APLIKACJI NAWOZÓW W UPRAWIE PSZENICY ZIMEJ

PRODUKCYJNA I EKOLOGICZNA OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW APLIKACJI NAWOZÓW W UPRAWIE PSZENICY ZIMEJ Inżynieria Rolnicza 3(91)/2007 PRODUKCYJNA I EKOLOGICZNA OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW APLIKACJI NAWOZÓW W UPRAWIE PSZENICY ZIMEJ Helena Sztuder Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu, Instytut

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODMIANY PSZENICY JAREJ NA ZAWARTOŚĆ MAKROELEMENTÓW W GLEBIE W ZALEŻNOŚCI OD UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA NPK

WPŁYW ODMIANY PSZENICY JAREJ NA ZAWARTOŚĆ MAKROELEMENTÓW W GLEBIE W ZALEŻNOŚCI OD UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA NPK ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LXI NR 2 WARSZAWA 2010: 57-62 LUDWIKA MARTYNIAK1, IRENA BURZYŃSKA2, JAKUB KOLASIŃSKI1 WPŁYW ODMIANY PSZENICY JAREJ NA ZAWARTOŚĆ MAKROELEMENTÓW W GLEBIE W ZALEŻNOŚCI OD UWILGOTNIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ POTASU W MŁODYCH BULWACH ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UPRAWY. Wstęp

ZAWARTOŚĆ POTASU W MŁODYCH BULWACH ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UPRAWY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXX (2007) WANDA WADAS, ROMUALDA JABŁOŃSKA-CEGLAREK, EDYTA KOSTERNA, TERESA ŁĘCZYCKA ZAWARTOŚĆ POTASU W MŁODYCH BULWACH ZEMNAKA W ZALEŻNOŚC OD SPOSOBU UPRAWY

Bardziej szczegółowo

Reakcja rzepaku ozimego na nawożenie wzrastającymi dawkami fosforanu dwusodowego i chlorku sodu na dwóch poziomach nawożenia potasem

Reakcja rzepaku ozimego na nawożenie wzrastającymi dawkami fosforanu dwusodowego i chlorku sodu na dwóch poziomach nawożenia potasem Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Tadeusz Wałkowski, Agnieszka Ladek Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu Reakcja rzepaku ozimego na nawożenie wzrastającymi dawkami fosforanu

Bardziej szczegółowo

Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r.

Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r. Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku dotyczący badań agrochemicznych w drugim półroczu 2010 roku I. Opracowywanie i opiniowanie planów nawożenia dla dużych

Bardziej szczegółowo

Wiosenne nawożenie użytków zielonych

Wiosenne nawożenie użytków zielonych Wiosenne nawożenie użytków zielonych Najważniejszą czynnością na użytkach zielonych w okresie wiosny jest nawożenie. Dostatek wody pozimowej w tym okresie powoduje, że ruń (trawy, motylkowe i zioła) intensywnie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA MINERALNEGO I KOMPOSTU NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY WIERZBY ENERGETYCZNEJ

WPŁYW NAWOŻENIA MINERALNEGO I KOMPOSTU NA PLON I SKŁAD CHEMICZNY WIERZBY ENERGETYCZNEJ I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2012: Z. 4(139) T.1 S. 295-301 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org WPŁYW NAWOŻENIA MINERALNEGO I KOMPOSTU NA PLON

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Stanisław Sienkiewicz, Sławomir Krzebietke, Teresa Wojnowska

ANNALES. Stanisław Sienkiewicz, Sławomir Krzebietke, Teresa Wojnowska ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ul. Oczapowskiego 8, - Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NAWOZÓW OSMOCOTE I VITROFOSMAK W UPRAWIE AKSAMITKI ROZPIERZCHŁEJ. Wstęp

ZASTOSOWANIE NAWOZÓW OSMOCOTE I VITROFOSMAK W UPRAWIE AKSAMITKI ROZPIERZCHŁEJ. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) AGNIESZKA LIS-KRZYŚCIN ZASTOSOWANIE NAWOZÓW OSMOCOTE I VITROFOSMAK W UPRAWIE AKSAMITKI ROZPIERZCHŁEJ Z Katedry Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE AZOTU I FOSFORU PRZEZ KUKURYDZĘ NAWOŻONĄ KOMPOSTEM Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH

WYKORZYSTANIE AZOTU I FOSFORU PRZEZ KUKURYDZĘ NAWOŻONĄ KOMPOSTEM Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2006: t. 6 z. 1 (16) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 221 228 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 WYKORZYSTANIE AZOTU I FOSFORU PRZEZ

Bardziej szczegółowo

INFLUENCE OF ORGANIC FERTILIZATION ON MINERAL CONTENTS OF IN TALL OAT GRASS

INFLUENCE OF ORGANIC FERTILIZATION ON MINERAL CONTENTS OF IN TALL OAT GRASS INFLUENCE OF ORGANIC FERTILIZATION ON MINERAL CONTENTS OF IN TALL OAT GRASS WPŁYW NAWOZÓW ORGANICZNYCH NA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W RAJGRASIE WYNIOSŁYM. Czwsława Jasiewicz, Agnieszka Baran ABSTRACT

Bardziej szczegółowo

Poferment z biogazowni nawozem dla rolnictwa

Poferment z biogazowni nawozem dla rolnictwa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Dr inż. Magdalena Szymańska Poferment z biogazowni nawozem dla rolnictwa Kraków, 2013 r. Masa pofermentacyjna??? Uciążliwy odpad Cenny nawóz SUBSTRATY

Bardziej szczegółowo

Irena Burzyńska* WPŁYW ODCZYNU GLEBY NA WSPÓŁZALEŻNOŚĆ MIĘDZY ZAWARTOŚCIĄ ROZPUSZCZALNYCH FORM CYNKU W UKŁADZIE: GLEBA ROŚLINNOŚĆ ŁĄKOWA

Irena Burzyńska* WPŁYW ODCZYNU GLEBY NA WSPÓŁZALEŻNOŚĆ MIĘDZY ZAWARTOŚCIĄ ROZPUSZCZALNYCH FORM CYNKU W UKŁADZIE: GLEBA ROŚLINNOŚĆ ŁĄKOWA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009 r. Irena Burzyńska* WPŁYW ODCZYNU GLEBY NA WSPÓŁZALEŻNOŚĆ MIĘDZY ZAWARTOŚCIĄ ROZPUSZCZALNYCH FORM CYNKU W UKŁADZIE: GLEBA ROŚLINNOŚĆ ŁĄKOWA EFFECT OF

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 20 stycznia 2016 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT

P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 140 2005 ANDRZEJ KRUCZEK Katedra Uprawy Roli i Roślin Akademia Rolnicza w Poznaniu WPŁYW DAWEK AZOTU I SPOSOBÓW STOSOWANIA NAWOZÓW AZOTOWYCH I NAWOZU WIELOSKŁADNIKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Jolanta Kozłowska-Strawska* ZMIANY ZAWARTOŚCI CYNKU W ROŚLINACH NAWOŻONYCH RÓŻNYMI FORMAMI SIARKI

Jolanta Kozłowska-Strawska* ZMIANY ZAWARTOŚCI CYNKU W ROŚLINACH NAWOŻONYCH RÓŻNYMI FORMAMI SIARKI Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009 r. Jolanta Kozłowska-Strawska* ZMIANY ZAWARTOŚCI CYNKU W ROŚLINACH NAWOŻONYCH RÓŻNYMI FORMAMI SIARKI THE CHANGES OF ZINC CONTENTS IN PLANTS FERTILIZED

Bardziej szczegółowo

Nawożenie potasem. Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz. Toruń, r.

Nawożenie potasem. Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz. Toruń, r. Nawożenie potasem Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz Toruń, 25-26.06.2015 r. Rola potasu Reguluje gospodarką wodną roślin i zwiększa tolerancję na suszę

Bardziej szczegółowo

POBIERANIE I WYKORZYSTANIE AZOTU W UPRAWIE JĘCZMIENIA JAREGO Z WSIEWKĄ KONICZYNY PERSKIEJ I SERADELI

POBIERANIE I WYKORZYSTANIE AZOTU W UPRAWIE JĘCZMIENIA JAREGO Z WSIEWKĄ KONICZYNY PERSKIEJ I SERADELI Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2009 Piotr Sobkowicz Katedra Kształtowania Agroekosystemów Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu POBIERANIE I WYKORZYSTANIE AZOTU W UPRAWIE JĘCZMIENIA JAREGO Z WSIEWKĄ

Bardziej szczegółowo

BADANIA NAD NAWOŻENIEM OSTROPESTU PLAMISTEGO (Silybum marianum)

BADANIA NAD NAWOŻENIEM OSTROPESTU PLAMISTEGO (Silybum marianum) BADANIA NAD NAWOŻENIEM OSTROPESTU PLAMISTEGO (Silybum marianum) Beata Nowakowska Opiekun naukowy dr inż. Wojciech Kozera Koło Naukowe Chemii Rolnej, Opiekun Koła dr inż. Barbara Murawska Wydział Rolniczy,

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE

WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE Lp. Nazwa zadania Jednostka Kwota w zł I. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb mineralnych oraz organicznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 09 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 277 OKRĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Wpływ nawożenia potasem na plon i jakość technologiczną buraka cukrowego Część II. Ocena stanu odżywienia roślin

Wpływ nawożenia potasem na plon i jakość technologiczną buraka cukrowego Część II. Ocena stanu odżywienia roślin NR 222 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 ARKADIUSZ WOJCIECHOWSKI WITOLD SZCZEPANIAK WITOLD GRZEBISZ Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolnicza w Poznaniu Wpływ nawożenia potasem na plon

Bardziej szczegółowo

Znaczenie nawozów zielonych z międzyplonów wsiewek i słomy w uprawie buraka cukrowego Część III. Zawartość makroskładników w roślinach

Znaczenie nawozów zielonych z międzyplonów wsiewek i słomy w uprawie buraka cukrowego Część III. Zawartość makroskładników w roślinach NR 246 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2007 DANUTA BURACZYŃSKA Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Podlaska w Siedlcach Znaczenie nawozów zielonych z międzyplonów wsiewek i słomy

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA Wyniki badań odczynu gleby i zawartości makroelementów w próbkach gleby przedstawiono w tabelach zasobności gleby: Zestawienie zasobności gleby na obszarze

Bardziej szczegółowo

Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Wykładowca: prof.dr hab. Józefa Wiater Zaliczenie

Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Wykładowca: prof.dr hab. Józefa Wiater Zaliczenie Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie z oceną TEMATY WYKŁADÓW 20 godzin 1.Definicja chemii rolnej, gleba jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Porównanie reakcji odmian jęczmienia jarego na poziom nawożenia azotem

Porównanie reakcji odmian jęczmienia jarego na poziom nawożenia azotem NR 221 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 KAZIMIERZ NOWOROLNIK DANUTA LESZCZYŃSKA Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Porównanie reakcji

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ NAWOZOWA POPIOŁU Z WĘGLA K A M IENNEGO

WARTOŚĆ NAWOZOWA POPIOŁU Z WĘGLA K A M IENNEGO ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE T. XXXIV, NR 3, WARSZAWA 1983 MIECZYSŁAW KOTER, JERZY CZAPLA, GRZEGORZ NOWAK WARTOŚĆ NAWOZOWA POPIOŁU Z WĘGLA K A M IENNEGO Instytut Chemizacji Rolnictwa ART w Olsztynie WSTĘP Ze

Bardziej szczegółowo

Wp³yw popio³ów ze spalania biomasy na w³aœciwoœci fizykochemiczne gleb lekkich

Wp³yw popio³ów ze spalania biomasy na w³aœciwoœci fizykochemiczne gleb lekkich POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 15 Zeszyt 3 2012 ISSN 1429-6675 Edward MELLER*, Eliza BILENDA** Wp³yw popio³ów ze spalania biomasy na w³aœciwoœci fizykochemiczne gleb lekkich STRESZCZENIE. Ze wzglêdu na coraz

Bardziej szczegółowo

Dorota Nowak*, Czesława Jasiewicz*, Dariusz Kwaśniewski**

Dorota Nowak*, Czesława Jasiewicz*, Dariusz Kwaśniewski** Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 50, 2011 r. Dorota Nowak*, Czesława Jasiewicz*, Dariusz Kwaśniewski** ZAWARTOŚĆ ROZPUSZCZALNYCH FORM PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH W GLEBIE W TRZYLETNIM DOŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

OCENA PLONOWANIA ODMIAN BURAKA LIŚCIOWEGO W UPRAWIE JESIENNEJ. Wstęp. Materiał i metody

OCENA PLONOWANIA ODMIAN BURAKA LIŚCIOWEGO W UPRAWIE JESIENNEJ. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) KAMILA CZERNIAK, EUGENIUSZ KOŁOTA OCENA PLONOWANIA ODMIAN BURAKA LIŚCIOWEGO W UPRAWIE JESIENNEJ Z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Nawożenie borówka amerykańska

Nawożenie borówka amerykańska Nawożenie borówka amerykańska Borówka amerykańska Jeśli borykasz się z problemem nawożenia borówki jak i jagody kamczackiej napisz do nas. Przygotujemy odpowiednie zalecenia nawozowe na dowolny okres roku

Bardziej szczegółowo

Część II. WYKORZYSTANIE METODY BCR DO OCENY PRZEMIAN FORM Cu W GLEBACH NAWOŻONYCH KOMPOSTAMI Z OSADU ŚCIEKOWEGO

Część II. WYKORZYSTANIE METODY BCR DO OCENY PRZEMIAN FORM Cu W GLEBACH NAWOŻONYCH KOMPOSTAMI Z OSADU ŚCIEKOWEGO Słowa kluczowe: komposty, gleby, Cu, BCR, kukurydza Barbara PATORCZYK-PYTLIK*, Krzysztof GEDIGA* Część II. WYKORZYSTANIE METODY BCR DO OCENY PRZEMIAN FORM Cu W GLEBACH NAWOŻONYCH KOMPOSTAMI Z OSADU ŚCIEKOWEGO

Bardziej szczegółowo

10,10 do doradztwa nawozowego 0-60 cm /2 próbki/ 275. 20,20 Badanie azotu mineralnego 0-90 cm. 26,80 C /+ Egner/

10,10 do doradztwa nawozowego 0-60 cm /2 próbki/ 275. 20,20 Badanie azotu mineralnego 0-90 cm. 26,80 C /+ Egner/ 1 Cennik 2008 GLEBA MAKROELEMENTY Badania pełnopłatne Pozycja cennika Kwota w zł Preparatyka ( 2 mm) 2 2,20 Oznaczenie ph 5 4,50 Ekstrakcja przysw. form fosforu i potasu 18 4,50 Oznaczenie przyswajalnego

Bardziej szczegółowo

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA Opracowanie wyników i sprawozdania z wykonanych badań

Bardziej szczegółowo

Deklaracje produktowe nawozów comagro

Deklaracje produktowe nawozów comagro Deklaracje produktowe nawozów comagro 1. Nazwa producenta nawozu, adres: Agrochem Spółka z o. o. ul. Spichrzowa 13, 11-040 Dobre Miasto tel. 89/615 18 61, fax 89/615 18 62 2. Nazwa handlowa nawozu: comagro

Bardziej szczegółowo

Wpływ terminu siewu na gromadzenie składników mineralnych przez gorczycę białą uprawianą w międzyplonie

Wpływ terminu siewu na gromadzenie składników mineralnych przez gorczycę białą uprawianą w międzyplonie Tom XXIX ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2008 Wioletta Kisielewska, Grażyna Harasimowicz-Hermann Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin

Bardziej szczegółowo

Acta Sci. Pol., Agricultura 6(2) 2007, 39-45

Acta Sci. Pol., Agricultura 6(2) 2007, 39-45 Acta Sci. Pol., Agricultura 6(2) 2007, 39-45 WPŁYW NAWOśENIA OBORNIKIEM, KOMPOSTAMI I WERMIKOMPOSTAMI OBORNIKOWYMI NA PLON I ZAWARTOŚĆ AZOTU W śycicy WIELOKWIATOWEJ (Lolium multiflorum Lam.) ORAZ W GLEBIE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHELATÓW ŻELAZA NA PLONOWANIE I ZAWARTOŚĆ ŻELAZA W SAŁACIE SZKLARNIOWEJ. Wstęp

WPŁYW CHELATÓW ŻELAZA NA PLONOWANIE I ZAWARTOŚĆ ŻELAZA W SAŁACIE SZKLARNIOWEJ. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) WOJCIECH TYKSIŃSKI, ANDRZEJ KOMOSA WPŁYW CHELATÓW ŻELAZA NA PLONOWANIE I ZAWARTOŚĆ ŻELAZA W SAŁACIE SZKLARNIOWEJ Z Katedry Nawożenia Roślin Ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

Andrzej Wysokiński* ZAWARTOŚĆ ŻELAZA I MANGANU W ROŚLINACH NAWOŻONYCH OSADAMI ŚCIEKOWYMI KOMPOSTOWANYMI Z CaO I POPIOŁEM Z WĘGLA BRUNATNEGO

Andrzej Wysokiński* ZAWARTOŚĆ ŻELAZA I MANGANU W ROŚLINACH NAWOŻONYCH OSADAMI ŚCIEKOWYMI KOMPOSTOWANYMI Z CaO I POPIOŁEM Z WĘGLA BRUNATNEGO Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 49, 2011 r. Andrzej Wysokiński* ZAWARTOŚĆ ŻELAZA I MANGANU W ROŚLINACH NAWOŻONYCH OSADAMI ŚCIEKOWYMI KOMPOSTOWANYMI Z CaO I POPIOŁEM Z WĘGLA BRUNATNEGO THE CONTENT

Bardziej szczegółowo

THE ASSESSMENT OF CHANGES IN LIGHT SOIL CHEMICAL PROPERTIES IN ORGANIC SYSTEM OF PLANT CULTIVATION WITH IRRIGATION

THE ASSESSMENT OF CHANGES IN LIGHT SOIL CHEMICAL PROPERTIES IN ORGANIC SYSTEM OF PLANT CULTIVATION WITH IRRIGATION Cezary TRAWCZYŃSKI Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Jadwisin ul. Szaniawskiego 15, 05-140 Serock e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl THE ASSESSMENT OF CHANGES

Bardziej szczegółowo

Dorota Kalembasa*, Elżbieta Malinowska*

Dorota Kalembasa*, Elżbieta Malinowska* Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 42, 2010 r. Dorota Kalembasa*, Elżbieta Malinowska* Działanie OSADu ŚCIEKOWEGO NA ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W BIOMASIE TRAWY MISCANTHUS SACCHARIFLORUS ORAZ W

Bardziej szczegółowo

Odkwaszanie gleb. Wpisany przez Administrator Wtorek, 09 Marzec 2010 09:06 - Zmieniony Środa, 17 Marzec 2010 17:15

Odkwaszanie gleb. Wpisany przez Administrator Wtorek, 09 Marzec 2010 09:06 - Zmieniony Środa, 17 Marzec 2010 17:15 Nadmierne zakwaszenie gleb jest wypadkową działania wielu procesów bardzo często wzajemnie powiązanych. Na glebach nadmiernie zakwaszonych można zaobserwować: - zwiększone wymywanie składników pokarmowych

Bardziej szczegółowo