WSSE WROCŁAW ODDZIAŁ MIKROBIOLOGII INSTRUKCJA OGÓLNA POBIERANIE I TRANSPORT MATERIAŁU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH IM-01/PM-09 wyd.04 z dnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSSE WROCŁAW ODDZIAŁ MIKROBIOLOGII INSTRUKCJA OGÓLNA POBIERANIE I TRANSPORT MATERIAŁU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH IM-01/PM-09 wyd.04 z dnia 15.10."

Transkrypt

1 WSSE WROCŁAW ODDZIAŁ MIKROBIOLOGII INSTRUKCJA OGÓLNA POBIERANIE I TRANSPORT MATERIAŁU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH IM-01/PM-09 wyd.04 z dnia CEL I PRZEDMIOT INSTRUKCJI: Celem i przedmiotem instrukcji jest prawidłowe pobieranie i transport materiału biologicznego do badań bakteriologicznych, mykologicznych, serologicznych, wirusologicznych, parazytologicznych oraz do badań wykonywanych przez Pracownię Badań Czystościowych i Szkodliwych Czynników Biologicznych. 2. ZAKRES STOSOWANIA: Zleceniodawcy, pacjenci, osoby pobierające i transportujące materiał biologiczny (próbki) do Oddziału Mikrobiologii. 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Zleceniodawcy, pacjenci, osoby pobierające i transportujące ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie etapy pobrania i transportu próbek, do momentu dostarczenia do Oddziału Mikrobiologii. 4. TERMINY I DEFINICJE: 4.1. WYMAZÓWKA- mały wacik na giętkim pręcie. 5. TRYB POSTĘPOWANIA: Pobieranie i transport materiału zasady ogólne (warunki szczegółowe jeśli dotyczą są podane w podpunktach od 5.1. do 5.18.): Materiał powinien być pobrany przez pielęgniarkę, lekarza, diagnostę lub technika analityki medycznej. JeŜeli materiał pobiera sam chory (np. mocz, kał, plwocina, nasienie) powinien zapoznać się z instrukcją prawidłowego postępowania. JeŜeli materiał pobiera sam zleceniodawca badań czystościowych i szkodliwych czynników biologicznych powinien zapoznać się z instrukcją prawidłowego postępowania. Materiał do badań - bakteriologicznych naleŝy pobierać we wczesnym okresie choroby, przed podaniem choremu antybiotyków lub w 3-4 dni po ich odstawieniu (kontrola skuteczności antybiotykoterapii). Materiał naleŝy pobierać jałowo do wysterylizowanego pojemnika. Pojemniki do pobierania materiału do badań pacjenci otrzymują w Punkcie Przyjęcia Próbek lub są informowani o moŝliwości ich zakupu. Transport - wszystkie materiały naleŝy dostarczyć do laboratorium w moŝliwie najkrótszym czasie, niektóre, w zaleŝności od czasu transportu, naleŝy schładzać (warunki szczegółowe jeśli dotyczą są podane w podpunktach od 5.1. do 5.18.). Materiał powinien być przekazywany do laboratorium w oznaczonym pojemniku (probówce, kałówce, pojemniku na mocz itp.) imieniem i nazwiskiem (w przypadku pacjenta) lub innym indywidualnym oznaczeniem (np. dla szczepów przesyłanych do identyfikacji) wraz ze: skierowaniem lekarskim, protokołem pobrania próbki, zleceniem, umową, dokumentem przekazania próbki. Dokument (zlecenie) ten powinien (jeśli to jest zasadne i istotne dla badania) zawierać następujące dane: Dane pacjenta (imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, adres, telefon, PESEL); Dane zleceniodawcy (pieczątka zakładu kierującego i pieczątka lekarza zlecającego) Wstępne rozpoznanie choroby; Datę pobrania materiału lub inne informacje dot. pobranego materiału; Określenie zakresu zlecenia i rodzaju materiału do badań (np. posiew bakteriologiczny moczu, badanie parazytologiczne kału, badanie serologiczne surowicy krwi w kierunku Chlamydia pneumaniae IgG, IgM) Istotne klinicznie informacje o pacjencie (np. oczekiwania dotyczące rodzaju antybiotyków proponowanych w leczeniu (jeśli dotyczy). Informacje dotyczące odbioru wyniku W przypadku odstępstw od niniejszej instrukcji naleŝy uzgadniać warunki indywidualne z Kierownikiem technicznym danego kierunku badań Pobranie wymazu z gardła lub jamy nosowo-gardłowej: Pacjent powinien być na czczo, uprzednio powinien przepłukać usta przegotowaną wodą, jałowym wacikiem pobrać materiał z migdałków, łuków podniebiennych i tylnej ściany gardła, lub ze zmian Strona 1 z 5

2 ropnych (czopy). Nie zanieczyszczać wymazówki śliną. W przypadku pobierania materiału z jamy nosowo-gardłowej naleŝy posługiwać się małym wacikiem na giętkim pręcie. Wacik wprowadza się za języczkiem podniebiennym ku górze w celu wymazania tylnej ściany gardła Pobieranie wymazów z nosa Wymaz z nosa naleŝy wykonać suchą lub zwilŝoną w jałowym roztworze NaCl wymazówką. Przed pobraniem wymazu nie naleŝy stosować przynajmniej 1 dzień wcześniej preparatów do nosa o działaniu przeciwbakteryjnym. Wymaz naleŝy pobrać z tylnych nozdrzy. W przypadku badania ukierunkowanego krztusiec, naleŝy stosować wymazówki z dakronu lub alginianu wapnia, stosować podłoŝa transportowe. Wymazy z gardła i nosa pobrane za pomocą suchej wymazówki naleŝy dostarczyć do laboratorium w czasie 3 godz. JeŜeli materiał jest pobrany na podłoŝe transportowe, to moŝna go przechowywać w temperaturze pokojowej do 72 godz Pobieranie wymazów z ucha: Skórę ucha naleŝy uprzednio oczyścić tamponem nasączonym 70% alkoholem etylowym. Jałową wymazówką (osobno do kaŝdego ucha) nasączonym roztworem soli fizjologicznej (NaCl), pobrać treść zmian ropnych. W przypadkach zachowanej ciągłości błony bębenkowej wymaz z przewodu słuchowego zewnętrznego nie jest przydatny do diagnostyki mikrobiologicznej. W przypadku pęknięcia błony bębenkowej lub tympanopunkcji naleŝy pobrać treść ropną. Materiał naleŝy dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godz. od pobrania. W przypadku dłuŝszego czasu transportu naleŝy stosować podłoŝa transportowe Pobieranie wymazów z plwociny: Powinna być pobrana rano, na czczo, po uprzednim umyciu zębów i przepłukaniu ust przegotowaną wodą. Plwocinę naleŝy odksztuszać do jałowego pojemnika nie pluć. Objętość plwociny powinna wynosić 1-3 ml. Transport plwociny do dwóch godzin powinien przebiegać w temp. pokojowej, przedłuŝenie czasu transportu wymaga schłodzenia materiału. Próbka plwociny musi być dostarczona do badania przed upływem 24 godzin Pobieranie krwi na badania bakteriologiczne w kierunku Salmonella, Shigella: Krew naleŝy pobierać na skrzep do jałowych probówek w ilości 5 ml ze świeŝego wkłucia do Ŝyły (nie z cewników). Skórę naleŝy przed wkłuciem zdezynfekować. Przy podejrzeniu duru brzusznego krew pobrać w 1 tygodniu choroby i dostarczyć do laboratorium w moŝliwe najkrótszym czasie Krew na badania serologiczne, wirusologiczne powinna być pobrana dwukrotnie w odstępach 2-3 tygodniowych (jeśli to zasadne). Krew naleŝy pobierać na skrzep w ilości 5 ml lub uzyskać 2-4 ml surowicy. Krew powinna być pobrana do jałowych probówek bez konserwantów, ewentualnie ze środkami przyspieszającymi krzepnięcie krwi. Do czasu przekazania do laboratorium moŝna przechowywać: krew 1 dzień w temp. lodówki, surowicę do 7 dni w temp. lodówki, surowicę jeŝeli musi być przechowywana dłuŝej niŝ 1 tydzień zamraŝać w temperaturze równej lub niŝszej niŝ -20ºC Pobieranie wymazu z oka: Nie pobierać w ciągu 4 godzin po płukaniu lub podaniu środków przeciwbakteryjnych, wydzielinę pobrać najlepiej jałową gazą i wykonać natychmiast posiew na podłoŝa bakteriologiczne. Wyjątkowo moŝna stosować bardzo cieniutkie wymazówki (okulistyczne) i umieścić w podłoŝu transportowym. Pobieranie wymazów grubymi wymazówkami jak do gardła i nosa powoduje zawsze zanieczyszczenie bakteriami ze skóry i rzęs. Do laboratorium dostarczyć w czasie 2 godz., jeŝeli dłuŝszy czas transportu, to naleŝy zastosować podłoŝe transportowe Pobieranie i transport moczu: NaleŜy pobrać rano po przerwie nocnej min. 4 godziny, po dokładnym umyciu krocza i cewki moczowej (nie naleŝy się wycierać). Mocz powinien pochodzić ze środkowego strumienia i być oddany w ilości około 5 ml. bezpośrednio do jałowego pojemnika. U małych dzieci dopuszcza się pobieranie moczu do sterylnego woreczka przyklejonego tak, aby obejmował ujście cewki moczowej (wówczas zaleca się kilkukrotne pobranie próbek). We wszystkich przypadkach wątpliwych wyników badań u noworodków, chorych nieprzytomnych zaleca się pobieranie moczu przez nakłucia nadłonowe lub cewnikowanie pęcherza moczowego. Do czasu transportu mocz przechowywać w lodówce, dostarczyć do laboratorium w czasie 2 godz. od pobrania. JeŜeli przewidujemy dłuŝszy czas transportu to materiał naleŝy pobrać na podłoŝe transportowe Pobieranie i transport ropy, wymazu z rany, wymazu z napletka, nasienia: Strona 2 z 5

3 Materiał ropny, tkanki, płyn wysiękowy wymaz z rany, wymaz z napletka powinny być pobrane przez pielęgniarkę lub lekarza. Przed pobraniem ropy, nasienia naleŝy odkazić skórę. Ze zmian powierzchniowych materiał pobrać z jak najgłębszych warstw za pomocą jałowej wymazówki zwilŝonej solą fizjologiczną. Materiał z ropni zamkniętych pobrać po nacięciu chirurgicznym odrzucając pierwszą porcję ropy. Materiał z ropni głębokich aspiruje się strzykawką lub pobiera się jałową wymazówką z węglem aktywnym. Po pobraniu probówkę naleŝy dobrze zamknąć gumowym korkiem. Przy pobieraniu wymazów wskazane jest pobranie dwóch wymazówek, jedna bez podłoŝa transportowego do wykonania preparatu bezpośredniego. Materiał pobrany z ropni naleŝy dostarczyć do laboratorium w czasie 2 godzin. JeŜeli czas transportu jest dłuŝszy to naleŝy zastosować podłoŝe transportowe. Materiał do badań w kierunku beztlenowców przechowuje się i przesyła w temperaturze pokojowej Wymazy z pochwy, szyjki macicy, cewki moczowej: Materiał powinien być pobrany przez pielęgniarkę, połoŝną lub lekarza. Materiał naleŝy pobrać rano przed oddaniem moczu lub 3 godziny po ostatnim oddaniu moczu, przed pobraniem wymazu nie powinno się stosować środków odkaŝających i leczniczych. W stanach zapalnych pochwy pobiera się wydzielinę ze ścian lub tylnego sklepienia pochwy. W zapaleniach gruczołu Bartoliniego gdy wydzielina jest obfita, pobrać do strzykawki i przenieść do jałowego pojemnika. Transport materiału 2-3 godz., przy badaniach ukierunkowanych naleŝy stosować podłoŝa transportowe Pobieranie kału na badanie bakteriologiczne: NaleŜy pobrać grudkę kału wielkości duŝego orzecha laskowego do czystego pojemnika; w przypadku silnej biegunki około 3 ml. kału płynnego. Kał naleŝy przed pobraniem oddać do czystego pojemnika lub na papier, nie pobierać z urządzeń sanitarnych. Kał naleŝy pobrać trzykrotnie (w okresie tygodnia). W przypadku gdy nie udaje się uzyskać próbek kału do badania w kierunku Salmonella, Shigella dopuszcza się pobranie wymazu z odbytu. W celu pobrania wymazu naleŝy wprowadzić poza zwieracz zewnętrzny jałową wymazówkę i wielokrotnie nią obracając pobrać materiał. Transport kału, wymazu do dwóch godzin moŝe przebiegać w temp. pokojowej, przedłuŝenie czasu transportu wymaga schłodzenia materiału. Próbka kału, wymazu powinna być dostarczona do badania przed upływem 24 godzin Materiał na badania parazytologiczne: Kał. NaleŜy pobrać do ¾ wielkości pojemnika na kał (pojemnik taki sam jak uŝywany do badań mikrobiologicznych). Przy stolcach płynnych do ½ wielkości pojemnika na kał. Kał naleŝy pobrać z trzech róŝnych miejsc wypróŝnienia jeŝeli występują z ropą i z krwią. Materiał do laboratorium dostarczyć w czasie 2 godz., przechowywany w temp.2-8 o C w czasie 24 godzin. Kał od osób wracających z tropiku naleŝy dostarczyć do ½ godz. od momentu defekacji z zachowaniem temp. około 36 C Wycier okołoodbytniczy/ wymaz. Wycier/wymaz naleŝy pobrać rano przed wykonaniem wszelkich czynności higieniczno-fiziologicznych. Suchą wymazówką bakteriologiczną naleŝy ruchem okręŝnym wytrzeć tylko zewnętrzne fałdy odbytu Odcisk okołoodbytniczy. Odcisk naleŝy pobrać rano przed wykonaniem wszelkich czynności higieniczno-fiziologicznych. Rozsunąć jedną ręką pośladki i przykleić taśmę stroną klejącą na 5 sekund do fałd odbytu. Następnie taśmę odkleić i przykleić do otrzymanego szkiełka Kał na badania wirusologiczne: NaleŜy pobrać grudkę kału wielkości orzecha laskowego do czystego pojemnika; w przypadku silnej biegunki około 1-3 ml kału płynnego. Kał naleŝy przed pobraniem oddać do czystego pojemnika lub na papier, nie pobierać z urządzeń sanitarnych. Kał naleŝy pobrać trzykrotnie w odstępach 2-3 dni. Materiał naleŝy transportować w warunkach schłodzenia, do laboratorium dostarczyć w ciągu 4 godz. JeŜeli przewiduje się transport do 24 godz. to naleŝy zamrozić w temp. równej, niŝszej -20 o C, powyŝej 24 godz. zamrozić w -70 o C Kał do badań wirusologicznych czynników schorzeń jelitowych (np.rotawirusy) naleŝy transportować w warunkach schłodzenia 2-8 o C do 72 godzin. JeŜeli przewiduje się dłuŝszy czas transportu to materiał naleŝy zamrozić w temp. równej, niŝszej -20 o C Płyn mózgowo rdzeniowy: Do badań wirusologicznych, serologicznych pobierać w warunkach aseptycznych do jałowych probówek w ilości 1-3 ml. Płyn mózgowo rdzeniowy moŝna zamraŝać w temp. równej, niŝszej -20 o C lub przesyłać w stanie schłodzenia śółć: Pobiera się ją z dwunastnicy przy pomocy jałowego zgłębnika w ilości około 2-3 ml i przesyła w jałowej szczelnie zakorkowanej i prawidłowo oznakowanej probówce, w czasie 2 godz. od pobrania, dopuszcza się dłuŝszy czas transportu na podłoŝu transportowym. Strona 3 z 5

4 5.16. Pobieranie materiału do badań mykologicznych: Materiał pobrany do badania w kierunku grzybic naleŝy naleŝy pobierać do jałowych pojemników oraz zgodnie z zasadami poboru materiału z miejsc, których zakaŝenie dotyczy, np.: owrzodzenia grzybicze rogówki - pobrać za pomocą platynowej ezy; plwocina - rano po wypłukaniu jamy ustnej; płyny ustrojowe - płyn otrzewnowy, stawowy, opłucnowy pobierane do pojemników z niewielką ilością heparyny; Kał - NaleŜy pobrać grudkę kału wielkości orzecha laskowego do czystego pojemnika; w przypadku silnej biegunki około 3 ml. kału płynnego. Kał naleŝy przed pobraniem oddać do czystego pojemnika lub na papier, nie pobierać z urządzeń sanitarnych (przechowywać w temperaturze lodówki); Mocz naleŝy pobierać i przesyłać zgodnie z punktem Badania wykonywane w Pracowni Badań Czystościowych i Szkodliwych Czynników Biologicznych Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza 1. Metoda sedymentacyjna Przed przystąpieniem do pobierania próbek naleŝy zamknąć okna i drzwi. Próbki powietrza pobierać bezpośrednio na płytki Petriego z odpowiednim podłoŝem przeznaczając dla kaŝdego punktu pomiarowego 3 płytki równoległe na wysokości ok. 1,3m. Eksponować 5-60 minut lub dłuŝej w zaleŝności od przypuszczalnego stopnia zanieczyszczenia powietrza. Po upływie określonego czasu płytki zamknąć, opisać (data, czas i miejsce ekspozycji) włoŝyć do tubusa zabezpieczając przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniem. Dostarczyć do pracowni nie później niŝ 5 godz. od pobrania próbek. Transportować w temp. pokojowej. 2. Metoda impakcyjna Płytki Petriego z odpowiednimi podłoŝami umieszcza się wewnątrz komory impakcyjnej aparatu. Pobór powietrza odbywa się z przepływem 100 l/min. Płytka Petriego umieszczona jest na obrotowym stoliku dzięki temu mikroorganizmy występujące w powietrzu zostają równomiernie rozsiane na powierzchni poŝywki. Po upływie czasu płytki umieścić w tubusie i dostarczyć do pracowni wykonującej badanie nie później niŝ 5 godz. od pobrania próbek. Transportować w temp. pokojowej Czystość mikrobiologiczna powierzchni: Metoda kontaktowa ilościowa słuŝąca do kontroli powierzchni płaskich i suchych za pomocą płytek zawierających odpowiednie podłoŝe wzrostowe z meniskiem wypukłym o powierzchni 25 cm 2. Do badań ilościowych pojedyńcza próbka składa się z podłoŝy: TSA (tryptozowo-sojowego) i Sabourauda. Do pobranych próbek naleŝy dołączyć kontrolę: płytkę TSA, płytkę Sabourauda. Sposób poboru: płytki osuszyć i doprowadzić do temp. otoczenia. zdjąć wieczko i przyłoŝyć do badanej powierzchni na 10 sek. unikając obracania płytki. MoŜna uŝyć aplikatora o sile nacisku 500 g zamknąć płytkę, odwrócić wieczkiem do dołu oznakować i umieścić w opakowaniu przeznaczonym do transportu (pojemniki Bi-Box) oczyścić miejsce przyłoŝenia z ewentualnych resztek podłoŝa płytki transportować i przechowywać nie dłuŝej niŝ 24 godz. bez dostępu światła w temp. od 5 C do 15 C Metoda wymazów jakościowa, słuŝąca do kontroli powierzchni za pomocą jałowych wymazówek zanurzonych w płynie transportowym. Sposób poboru wyjąć wymazówkę ze sterylnego opakowania i nawilŝyć jej koniec przez zanurzenie w probówce zawierającej płyn transportowy. Przycisnąć koniec wymazówki do ścianki probówki dla usunięcia nadmiaru płynu. Umieścić koniec wymazówki na powierzchni poddawanej badaniu i przetrzeć określony obszar obracając wymazówkę w dwóch kierunkach. WłoŜyć wymazówkę do probówki z płynem transportowym i aseptycznie złamać lub odciąć patyczek. wstawić do statywu zabezpieczając przed wylaniem, oznakować i dostarczyć do Pracowni CB transportować w pojemniku w temp. od 5 C do 15 C w czasie 4 godz. od momentu pobrania Badanie jałowości Próbki do badań z pojemników wielokrotnego uŝytku (puszki, kontenery) naleŝy pobierać aseptycznie do sterylnych pojemników lub torebek. Próbki materiału sterylizowanego w rękawach i torebkach papierowo-foliowych naleŝy zabezpieczyć przed uszkodzeniem stosując dodatkowe opakowanie. KaŜdą próbkę opisać podając datę sterylizacji, poboru oraz otwarcia pojemnika wielokrotnego uŝytku. Strona 4 z 5

5 Badanie czystości mikrobiologicznej. Pobieranie i transport próbek oraz wielkość próbek ustalona z uwzględnieniem wymagań zleceniodawcy Kontrola biologiczna procesu sterylizacji Po ekspozycji Sporal S zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem naleŝy dostarczyć do laboratorium w ciągu 24 godz. Po ekspozycji wskaźniki: atest (para wodna) i atest (tlenek etylenu) transportować w temperaturze pokojowej do 25 C do 4 dni. Wskaźniki biologicznej skuteczności procesu sterylizacji po ekspozycji moŝna przechowywać w chłodziarce do 7 dni w temp. 2-7 C. Nie wolno przechowywać w temperaturze równej, niŝszej niŝ 0 C. zabezpieczyć wskaźniki przed uszkodzeniami w czasie sterylizacji (umieścić w rękawie lub torebce papierowo-foliowej) włoŝyć je do pakietów testowych i ułoŝyć równomiernie w komorze sterylizatora (półka górna i dolna) przeprowadzić wybrany proces sterylizacji wyjąć wskaźniki z pakietu kontrolnego i opisać (data sterylizacji oraz rozmieszczenie) zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem Kontrola skuteczności dezynfekcji komorowej Kontrolę przeprowadza pracownik Nadzoru Epidemiologicznego za pomocą testów A i S. Po ekspozycji testów i zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem próbki naleŝy dostarczyć wraz z protokołem z kontroli do pracowni w czasie 24 godz. Transportować w temp. pokojowej tj. do 25 C lub w temperaturze od 2 C do 8 C Dostarczanie szczepów bakteryjnych w celu identyfikacji bądź potwierdzenia identyfikacji. Wyizolowane szczepy bakteryjne naleŝy przesłać na skosach agarowych zabezpieczonych przed wyschnięciem i zanieczyszczeniem oraz oznaczone kodem próbki, z której zostały wyhodowane. Transport i przekazanie próbki ze szczepem do Oddziału Mikrobiologii powinien być zgodny z punktem 5- zasadami ogólnymi. Szczepy naleŝy przesyłać przesyłką priorytetową odpowiednio oznaczoną (materiał zakaźny) lub dostarczać osobiście CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIKI BADAŃ: A. Badania bakteriologiczne Od 2 do 5 dni w zaleŝności od ilości izolowanych bakterii. Tylko badania bakteriologiczne moczu, w przypadku wyniku ujemnego, moŝna odebrać po 24 godzinach. Pracownia Schorzeń Jelitowych zastrzega sobie moŝliwość przedłuŝenia do 2 tygodni czasu oczekiwania na pełny wynik w przypadku typowania serologicznego. B. Badania serologiczne Od 2 dni do 2 tygodni w zaleŝności od ilości zlecanych badań przez naszych zleceniodawców. KaŜdorazowo w punkcie przyjęcia próbek naleŝy zapytać kiedy moŝna odebrać wyniki badań. C. Badania parazytologiczne kału Od 2 do 5 dni wynik badania koproskopowego (np. kału). W przypadku badań immunoenzymatycznych (np. lambliozy), w zaleŝności od ilości zlecanych badań przez naszych zleceniodawców do 2 tygodni. D. Badanie mykologiczne Do 10 dni w zaleŝności od czasu izolacji grzybów. E. Badania Pracowni Badań Czystościowych i Szkodliwych Czynników Biologicznych. Od 3 do 16 dni w zaleŝności od rodzaju badania 6. Dokumenty związane. Brak 7. Wykaz załączników Brak Strona 5 z 5

2. ZAKRES STOSOWANIA: Zleceniodawcy, pacjenci, osoby pobierające i transportujące materiał biologiczny (próbki) do Oddziału Mikrobiologii.

2. ZAKRES STOSOWANIA: Zleceniodawcy, pacjenci, osoby pobierające i transportujące materiał biologiczny (próbki) do Oddziału Mikrobiologii. strona 1 z 6 1. CEL I PRZEDMIOT INSTRUKCJI: Celem i przedmiotem instrukcji jest prawidłowe pobieranie i transport materiału biologicznego do badań bakteriologicznych, mykologicznych, serologicznych, wirusologicznych,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BADAWCZA P0BIERANIE I TRANSPORT MATERIAŁU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH PB - 01/SMiP

PROCEDURA BADAWCZA P0BIERANIE I TRANSPORT MATERIAŁU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH PB - 01/SMiP Strona / stron 1/7 1. Cel i przedmiot procedury: Celem i przedmiotem procedury jest prawidłowe pobieranie i transport materiału biologicznego do badań mikrobiologicznych wykonywanych przez Sekcję Mikrobiologii

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE INSTRUKCJA POBIERANIA I POSTĘPOWANIA Z PRÓBKAMI DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE INSTRUKCJA POBIERANIA I POSTĘPOWANIA Z PRÓBKAMI DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Strona 1 z 7 Opracował Asystent Iwona Quant 22.05.2014r. Stanowisko, imię i nazwisko: Data: Podpis Sprawdził Technik Barbara Maciejewska 23.05.2014r. Stanowisko, imię i nazwisko: Data: Podpis Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Poniższe wytyczne dotyczą wszystkich rodzajów materiału klinicznego.

Poniższe wytyczne dotyczą wszystkich rodzajów materiału klinicznego. Strona 1 z 5 Wytyczne dotyczące zlecania, pobierania, oznakowania, przechowywania, transportowania i rejestrowania próbek materiału klinicznego do badań w Pracowni PCR Niżej przedstawione wytyczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bydgoszczy Dział Laboratoryjny Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bydgoszczy Dział Laboratoryjny Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bydgoszczy Dział Laboratoryjny Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej POBÓR I TRANSPORT MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO W KIERUNKU BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

MIKROBIOLOGIA. Z kanału nosowego pobiera się wymaz oddzielnym jałowym wacikiem (wymazówką) suchym lub zwilżonym jałowym roztworem soli fizjologicznej.

MIKROBIOLOGIA. Z kanału nosowego pobiera się wymaz oddzielnym jałowym wacikiem (wymazówką) suchym lub zwilżonym jałowym roztworem soli fizjologicznej. MIKROBIOLOGIA POBIERANIE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO Z NOSA Z kanału nosowego pobiera się wymaz oddzielnym jałowym wacikiem (wymazówką) suchym lub zwilżonym jałowym roztworem soli fizjologicznej. Pobrany wymaz

Bardziej szczegółowo

Pobieranie, transport i przechowywanie materiału biologicznego do badań mikrobiologicznych

Pobieranie, transport i przechowywanie materiału biologicznego do badań mikrobiologicznych Pobieranie, transport i przechowywanie materiału biologicznego do badań mikrobiologicznych Instrukcje ogólne Wszystkie materiały diagnostyczne powinny być pobrane przed podaniem choremu antybiotyków lub

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady pobierania i transportu materiału do badań mikrobiologicznych

Ogólne zasady pobierania i transportu materiału do badań mikrobiologicznych Załącznik 6 do LML/P16/I-1 1/8 Ogólne zasady pobierania i transportu materiału do badań mikrobiologicznych Informacje zawarte w załączniku 6 są przeznaczone dla pacjentów, zleceniodawców oraz osób pobierających

Bardziej szczegółowo

IU-01 PSSE w Ostrowie Wielkopolskim Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii Wyd.6/10.01.2011 strona1/1

IU-01 PSSE w Ostrowie Wielkopolskim Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii Wyd.6/10.01.2011 strona1/1 IU-01 PSSE w Ostrowie Wielkopolskim Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii Wyd.6/10.01.2011 strona1/1 Pobieranie próbek kału/wymazu do badania bakteriologicznego w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE POBIERANIE, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE PRÓBKI KRWI DO BADANIA WIRUSOLOGICZNEGO/ BAKTERIOLOGICZNEGO

ZALECENIE POBIERANIE, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE PRÓBKI KRWI DO BADANIA WIRUSOLOGICZNEGO/ BAKTERIOLOGICZNEGO PRÓBKI KRWI / BAKTERIOLOGICZNEGO 1. Do jałowej probówki pobrać jałowo krew NA SKRZEP 3 4 ml krwi żylnej. Uwaga: W trakcie pobierania krwi nie trzeba być na czczo 5. Próbkę krwi dostarczyć do badania w

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj materiału klinicznego w zależności od kierunku i metodyki badań

1. Rodzaj materiału klinicznego w zależności od kierunku i metodyki badań Zalecenia dotyczące pobierania, przechowywania i transportu materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w Laboratorium Zakładu Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu PROGRAM WHO ELIMINACJI ODRY/RÓŻYCZKI Program eliminacji odry i różyczki został uchwalony przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia 28 maja 2003 roku. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bydgoszczy Dział Laboratoryjny Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bydgoszczy Dział Laboratoryjny Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bydgoszczy Dział Laboratoryjny Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej POBÓR I TRANSPORT MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO W KIERUNKU BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH

Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH Załącznik nr 4 Metodyka pobrania materiału przedstawiona jest w osobnym Instrukcja PZH 1. Rodzaj materiału klinicznego w zależności od kierunku i metodyki badań wykonywanych przez PZH Poz. Badanie Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Rodzaj materiału. Uwagi dla pacjenta. krew, płyny z jam ciała, PMR, punktaty lub inne materiały w podłożach do aparatu BactAlert ------- do 10 dni

Rodzaj materiału. Uwagi dla pacjenta. krew, płyny z jam ciała, PMR, punktaty lub inne materiały w podłożach do aparatu BactAlert ------- do 10 dni Rodzaj materiału Godziny przyjmowa nia materiału Min. czas oczekiwania na wynik Uwagi dla pacjenta krew, płyny z jam ciała, PMR, punktaty lub inne materiały w podłożach do aparatu BactAlert do 10 dni i

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj materiału klinicznego w zależności od kierunku i metodyki badań

1. Rodzaj materiału klinicznego w zależności od kierunku i metodyki badań Zalecenia dotyczące pobierania, przechowywania i transportu materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w Pracowni Diagnostycznej Laboratorium Zakładu Badania Wirusów Grypy (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Cel 2. Opis postepowania 3. Dokumenty związane 4. Załączniki

Spis treści: 1. Cel 2. Opis postepowania 3. Dokumenty związane 4. Załączniki Strona / Stron 1 / 7 Spis treści: 1. Cel 2. Opis postepowania 3. Dokumenty związane 4. Załączniki Imię i nazwisko Stanowisko/ Funkcja Opracował Sprawdził Zatwierdził mgr Elżbieta Kaczmarek młodszy asystent

Bardziej szczegółowo

Pobranie i transport materiału biologicznego do badań mikologicznych

Pobranie i transport materiału biologicznego do badań mikologicznych Pobranie i transport materiału biologicznego do badań mikologicznych Diagnostyka grzybic układowych 1. Plwocina 1.1. Przygotowanie pacjenta przed pobraniem materiału Protezy, dostawki uzębienia należy

Bardziej szczegółowo

JAK POBRAĆ MOCZ DO BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO?

JAK POBRAĆ MOCZ DO BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO? JAK POBRAĆ MOCZ DO BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO? 1. Kup w aptece sterylny, plastikowy pojemnik na mocz lub woreczek w przypadku gdy pobierasz mocz od niemowląt. 2. Pobierz pierwszy poranny mocz ( musi on

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań odbierane są osobiście przez pacjenta, przez jego przedstawiciela ustawowego lub przez osobę upoważnioną przez pacjenta.

Wyniki badań odbierane są osobiście przez pacjenta, przez jego przedstawiciela ustawowego lub przez osobę upoważnioną przez pacjenta. Zlecenie badania mikrobiologicznego następuje na podstawie pisemnego zlecenia przez lekarza. (wzór załącznik nr 04.02.01/2) Prawidłowo wypełnione skierowanie zawiera następujące dane: - nazwisko i imię,

Bardziej szczegółowo

Badania kału wirusologiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne

Badania kału wirusologiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne Badania kału wirusologiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne PRZYJMOWANIE PRÓBEK KAŁU Badania wirusologiczne i parazytologiczne od poniedziałku do piątku od godz. 8 00 do godz. 11 00 Badania bakteriologiczne

Bardziej szczegółowo

Pobieranie i transport próbek kału do badania bakteriologicznego w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella /instrukcja dla klienta/

Pobieranie i transport próbek kału do badania bakteriologicznego w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella /instrukcja dla klienta/ IU-01 PSSE w Ostrowie Wielkopolskim Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii Wyd.12/19.02.2016 strona1/2 Pobieranie i transport próbek kału do badania bakteriologicznego w kierunku nosicielstwa pałeczek

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa badania. Czas oczekiwania na wynik. Pobranie materiału do badania BADANIA MIKROBIOLOGICZNE - POSIEWY

L.p. Nazwa badania. Czas oczekiwania na wynik. Pobranie materiału do badania BADANIA MIKROBIOLOGICZNE - POSIEWY Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Ośrodek Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej Pracownia Mikrobiologii ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków Tel. 12 614 24 85, 614 24 08 Załącznik 1 LISTA

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady pobierania i przesyłania materiału do badań mikrobiologicznych

Ogólne zasady pobierania i przesyłania materiału do badań mikrobiologicznych POBIERANIE I PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW Ogólne zasady pobierania i przesyłania materiału do badań mikrobiologicznych Materiał należy pobrać: z miejsca zmienionego chorobowo, przed rozpoczęciem antybiotykoterapii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Robocza do Procedury Ogólnej PO-05 IR-21/PO-05

Instrukcja Robocza do Procedury Ogólnej PO-05 IR-21/PO-05 WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE DZIAŁ LABORATORYJNY 00-875 WARSZAWA, ul. Żelazna 79 tel. (022) 620-90-01; fax. (022) 624-82-09 e-mail: sekretariat@wsse.waw.pl Instrukcja Robocza

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące pobierania, transportu i przechowywania próbek do badań.

Wytyczne dotyczące pobierania, transportu i przechowywania próbek do badań. Wytyczne dotyczące pobierania, transportu i przechowywania próbek do badań. Każda próbka powinna być opisana w sposób jednoznacznie ją identyfikujący danymi pacjenta. Każdorazowo skrót dane pacjenta :

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Koagulologii i Mikrobiologii. Transport materiału biologicznego do laboratorium

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Koagulologii i Mikrobiologii. Transport materiału biologicznego do laboratorium Opracował Sprawdził Zatwierdził Lidia Aftyka Małgorzata Szyszkowska Pełnomocnik ds. SZJ Jarosław Bakiera Dyrektor Szpitala Gabriel Maj podpis podpis podpis podpis ORYGINAŁ * Obowiązuje od : 01.02.2014r

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE POBIERANIE, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE PRÓBKI KAŁU DO OGÓLNEGO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO

ZALECENIE POBIERANIE, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE PRÓBKI KAŁU DO OGÓLNEGO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO PRÓBKI KAŁU DO OGÓLNEGO BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO 1. Świeży kał po oddaniu do czystego, uprzednio wyparzonego wrzątkiem i wysuszonego naczynia (basen, nocnik) lub naczynia jednorazowego użycia ( talerz

Bardziej szczegółowo

Status oznaczenia / pomiaru 1 2 3 4 5 1. Bakteriologiczne badanie krwi. Metoda badawcza

Status oznaczenia / pomiaru 1 2 3 4 5 1. Bakteriologiczne badanie krwi. Metoda badawcza adania materiału klinicznego i sporali. L.p. Rodzaj oznaczenia / pomiaru Metoda badawcza Status oznaczenia / pomiaru 1 2 3 4 5 1. akteriologiczne badanie krwi w kierunku bakterii tlenowych instrukcja badawcza

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI ZALECANE PRZED WYKONANIEM BADANIA

WSKAZÓWKI ZALECANE PRZED WYKONANIEM BADANIA WSKAZÓWKI ZALECANE PRZED WYKONANIEM BADANIA 1. Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych Najczęściej zlecane badanie (np. popularna morfologia krwi czy OB) polega na uzyskaniu próbki krwi bezpośrednio do

Bardziej szczegółowo

Zakład Mikrobiologii Klinicznej [1]

Zakład Mikrobiologii Klinicznej [1] Zakład Mikrobiologii Klinicznej [1] Dane kontaktowe: Tel. 41 36 74 710, 41 36 74 712 Kierownik: dr n. med. Bonita Durnaś, specjalista mikrobiologii Personel/Kadra: Diagności laboratoryjni: mgr Dorota Żółcińska

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Kontrakty na usługi dla szpitali SIWZ dla badań mikrobiologicznych Danuta Pawlik SP ZOZ ZZ Maków Mazowiecki Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa Warunki prawne dotyczące konkursu ofert Ustawa z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJA ODRY/RÓŻYCZKI

ELIMINACJA ODRY/RÓŻYCZKI PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY ELIMINACJA ODRY/RÓŻYCZKI PROGRAM WHO REALIZACJA W POLSCE - ZASADY - INSTRUKCJE ZAKŁAD WIRUSOLOGII UL. CHOCIMSKA 24 00-791 WARSZAWA PROGRAM ELIMINACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ

REGULAMIN ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ REGULAMIN ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ 1 Zakład Mikrobiologii Klinicznej działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2001 o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U.2001.100.1083) i jest wpisany do

Bardziej szczegółowo

10) istotne kliniczne dane pacjenta, w szczególności: rozpoznanie, występujące czynniki ryzyka zakażenia, w tym wcześniejsza antybiotykoterapia,

10) istotne kliniczne dane pacjenta, w szczególności: rozpoznanie, występujące czynniki ryzyka zakażenia, w tym wcześniejsza antybiotykoterapia, Załącznik nr 2 Standardy jakości w zakresie mikrobiologicznych badań laboratoryjnych, w tym badań technikami biologii molekularnej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ BADANIA KRWI 1. Krew do badań rutynowych należy pobrać od pacjenta na czczo najlepiej między godz. 7 a 9 rano ( w celu zapewnienia poprawnej interpretacji wyników badań

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W-0018_001 WYTYCZNE WYDAWANIA RAPORTÓW Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH. Data wprowadzenia: 10-10-2010

WYTYCZNE W-0018_001 WYTYCZNE WYDAWANIA RAPORTÓW Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH. Data wprowadzenia: 10-10-2010 WYDAWANIA RAPORTÓW Z BADAŃ Data wprowadzenia: 1 / 6 Nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował Tadeusz Gadomski Kierownik 10.10.2010 ZaakceptowałBożena Szelągowska Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością 10.10.2010

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ IV z dnia 19.11.2010 immunoenzymatyczną ELISA -

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ IV z dnia 19.11.2010 immunoenzymatyczną ELISA - WSSE w Szczecinie; Zał. nr 12 wyd. I; z dnia 15.03.2012r. do PO-02 wyd. XII z dnia 15.03.2012r. strona /stron 1/5 Lp. Badany obiekt WYKZ METOD BDWCZYCH STOSOWYCH W LBORTORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECIIE

Bardziej szczegółowo

1. Typowanie punktów pomiarowych dla jednego stanowiska pracy, zapoznanie się z procesem technologicznym, chronometrażem pracy,

1. Typowanie punktów pomiarowych dla jednego stanowiska pracy, zapoznanie się z procesem technologicznym, chronometrażem pracy, Zarządzenie nr /06 z dnia 6 września 06 r /z mocą od 00806 r/ Cennik opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Transport zamówionej krwi lub jej składników

Transport zamówionej krwi lub jej składników STANDARDOWE INSTRUKCJE DZIAŁANIA SZPITAL IM.ŚW.JADWIGI Śl. W TRZEBNICY BANK KRWI SOP nr Wersja nr 2 Tytuł procedury Transport zamówionej krwi lub jej składników Sporządził: imię i nazwisko Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Transport próbek materiału biologicznego do laboratorium

Transport próbek materiału biologicznego do laboratorium ZP/9//2014 Załącznik nr 8 do SIWZ PROCEDURA WEWNĘTRZNA SZPITAL IM.ŚW.JADWIGI Śl. W TRZEBNICY ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABATORYJKNEJ Ul.Prusicka 55 55-100 Trzebnica Autor : Lilla Rejek Do użytku zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ Procedura Badawcza PB/EP/PS/03

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ Procedura Badawcza PB/EP/PS/03 WSSE w Szczecinie; OLS; Zał. nr 12 wyd. III; z dnia 25.03.2015r. do PO-02 strona /stron 1/5 Lp. Badany obiekt WYKZ METOD BDWCZYCH STOSOWYCH W LBORTORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECIIE azwa oznaczenia/

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres AB 448 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia u pracownika ekspozycji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU DO LABORATORYJNYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH OD CHORYCH PODEJRZANYCH O ZAKAśENIE WIRUSEM GRYPY SEZONOWEJ

INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU DO LABORATORYJNYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH OD CHORYCH PODEJRZANYCH O ZAKAśENIE WIRUSEM GRYPY SEZONOWEJ INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU DO LABORATORYJNYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH OD CHORYCH PODEJRZANYCH O ZAKAśENIE WIRUSEM GRYPY SEZONOWEJ Cel badania Badanie ma na celu potwierdzenie zakaŝenia wirusem grypy

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA. Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice.

HEMATOLOGIA. Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice. HEMATOLOGIA POBIERANIE KRWI ŻYLNEJ Pobieranie krwi żylnej przy pomocy systemu otwartego: Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice. Wyszukać żyłę odpowiednią do pobrania krwi. Zdezynfekować

Bardziej szczegółowo

Procedura pobrania i transportu materiału do badania

Procedura pobrania i transportu materiału do badania Procedura pobrania i transportu materiału do badania A. Do badań cytogenetycznych - hematoonkologia A1. KARIOTYP - żywe komórki A2. FISH - żywe komórki A3. FISH materiał z bloczków parafinowych B. Do badań

Bardziej szczegółowo

1.2. Zlecenie może być wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem wymagań, o których mowa w poz. 1.1.

1.2. Zlecenie może być wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem wymagań, o których mowa w poz. 1.1. Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2005 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 Podstawowe standardy jakości w czynnościach laboratoryjnej diagnostyki medycznej, ocenie ich jakości i wartości diagnostycznej

Bardziej szczegółowo

Wydanie 4 EGZ. NADZOROWANY

Wydanie 4 EGZ. NADZOROWANY Data: 11.02.2016 Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Asystent LBZiW Dorota Maksymczuk Stanowisko, imię i nazwisko: Data: 10.02.2016 Podpis Szef ZL mjr Anna Suchanowska Stanowisko, imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Morfologia I fizjologia bakterii

Ćwiczenie 1 Morfologia I fizjologia bakterii Ćwiczenie 1 Morfologia I fizjologia bakterii 1. Barwienie złożone - metoda Grama Przygotowanie preparatu: odtłuszczone szkiełko podstawowe, nałożenie bakterii ( z hodowli płynnej 1-2 oczka ezy lub ze stałej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ WSSE w Szczecinie; Zał. nr 12 wyd. I; z dnia 15.03.2012r. do PO-02 wyd. XII z dnia 15.03.2012r. strona /stron 1/5 Lp. Badany obiekt WYKZ METOD BDWCZYCH STOSOWYCH W ODDZILE LBORTORYJYM EPIDEMIOLOGII WSSE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ z dnia immunoenzymatyczną ELISA -

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ z dnia immunoenzymatyczną ELISA - WSSE w Szczecinie; OLS; Zał. nr 12 wyd. II; z dnia 15.01.2014r. do PO-02 strona /stron 1/5 Lp. Badany obiekt WYKZ METOD BDWCZYCH STOSOWYCH W LBORTORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECIIE azwa oznaczenia/ r

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do badania laboratoryjnego? Badanie krwi

Jak przygotować się do badania laboratoryjnego? Badanie krwi Badanie krwi Zalecana pora pobierania krwi do badań laboratoryjnych to 7 00 9 00 rano. Pacjent powinien być na czczo, czyli dwanaście godzin przed planowanym pobraniem krwi nie należy jeść, pić, z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

Procedury związane z Ŝywieniem pozajelitowym w warunkach domowych. Magdalena Sumlet Monika Kupiec

Procedury związane z Ŝywieniem pozajelitowym w warunkach domowych. Magdalena Sumlet Monika Kupiec Procedury związane z Ŝywieniem pozajelitowym w warunkach domowych Magdalena Sumlet Monika Kupiec Procedury związane z opieką nad chorym Ŝywionym w domu: Higieniczne mycie rąk; Pobieranie krwi Ŝylnej do

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY załącznik nr 7

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY załącznik nr 7 załącznik nr 7 Pakiet. AUTOMATYCZNY SYSTEM DO IDENTYFIKACJI BAKTERII I GRZYBÓW DROŻDŻOPODOBNYCH ORAZ OZNACZANIA WRAŻLIWOŚCI NA ANTYBIOTYKI: DZIERŻAWA APARATU wraz z wyposażeniem + TESTY DIAGNOSTYCZNE TESTY

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Procedura nr 195.101 Wersja nr 5 Strona 2/6 1. CEL PROCEDURY Procedura ma za zadanie ujednolicenie sposobu pobierania, przysyłania i przyjmowania próbek krwi wymagających opracowania w Pracowni Serologicznej

Bardziej szczegółowo

II. Narażenie występuje podczas wykonywania następujących czynności: realizacja zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

II. Narażenie występuje podczas wykonywania następujących czynności: realizacja zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy Załącznik nr 5 Ramowa procedura postępowania poekspozycyjnego dotycząca potencjalnego narażenia na kontakt z materiałem biologicznie niebezpiecznym (wirus HIV, HBV, HCV) - dla ratowników ksrg I. Materiał

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Mikrobiologia na kierunku chemia kosmetyczna

Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Mikrobiologia na kierunku chemia kosmetyczna 1 Zakład Mikrobiologii UJK Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Mikrobiologia na kierunku chemia kosmetyczna 2 Zakład Mikrobiologii UJK Zakres materiału (zagadnienia)

Bardziej szczegółowo

CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ (obowiązuje od 01 czerwca 2015 roku) załącznik nr 4 do regulaminu organizacyjnego CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej - siedziba ul. Św. Józefa 53-59 oraz ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Pobieranie i przesyłanie próbek klinicznych do badao mikrobiologicznych. Badania nosicielstwa. Dr n. med. Beata Sokół-Leszczyoska

Pobieranie i przesyłanie próbek klinicznych do badao mikrobiologicznych. Badania nosicielstwa. Dr n. med. Beata Sokół-Leszczyoska Pobieranie i przesyłanie próbek klinicznych do badao mikrobiologicznych. Badania nosicielstwa Dr n. med. Beata Sokół-Leszczyoska Badanie mikrobiologiczne Aspekt mikrobiologiczny: identyfikacja aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi

Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi UWAGI OGÓLNE Materiały skażone szkodliwymi

Bardziej szczegółowo

Procedura przyjmowania próbek do badań laboratoryjnych w ramach krajowych programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu

Procedura przyjmowania próbek do badań laboratoryjnych w ramach krajowych programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu Procedura przyjmowania próbek do badań laboratoryjnych w ramach krajowych programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu I. Rodzaje i liczba przyjmowanych próbek do badań 1. Stada

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE WSSE w Szczecinie; OLS; Zał. nr 12 wyd. IV; z dnia 18.07.2016 r. do PO-02 strona /stron 1/5 Lp. Przedmiot badań/wyrób WYKZ METOD BDWCZYCH STOSOWYCH W LBORTORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECIIE Badane cechy

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... NIP..., REGON... zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, którego reprezentuje:...

U M O W A Nr. zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... NIP..., REGON... zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, którego reprezentuje:... U M O W A Nr zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:....... NIP..., REGON... zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, którego reprezentuje:... a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ WSSE w Szczecinie; OLS; Zał. nr 12 wyd. III; z dnia 25.03.2015r. do PO-02 strona /stron 1/5 Lp. Badany obiekt WYKZ METOD BDWCZYCH STOSOWYCH W LBORTORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECIIE azwa oznaczenia/

Bardziej szczegółowo

KOAGULOLOGIA. Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice.

KOAGULOLOGIA. Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice. KOAGULOLOGIA POBIERANIE KRWI ŻYLNEJ Pobieranie krwi żylnej przy pomocy systemu otwartego: Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice. Wyszukać żyłę odpowiednią do pobrania krwi.

Bardziej szczegółowo

WSSE-071/PN/ /09 Załącznik nr op. - - okrążania surowicy

WSSE-071/PN/ /09 Załącznik nr op. - - okrążania surowicy WSSE071/PN/2300121/09 Załącznik nr 1 Pakiet A ZMIANA drobny sprzęt laboratoryjny do diagnostyki klinicznej I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: L.p. Przedmiot zamówienia Specyfikacja Ilość zamawiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Robocza do Procedury Ogólnej PO-05 IR-21/PO-05

Instrukcja Robocza do Procedury Ogólnej PO-05 IR-21/PO-05 WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE DZIAŁ LABORATORYJNY 00-875 WARSZAWA, ul. Żelazna 79 tel. (022) 620-90-01; fax. (022) 624-82-09 e-mail: sekretariat@wsse.waw.pl Instrukcja Robocza

Bardziej szczegółowo

Dwiczenie nr 1. Dr n. med. Beata Sokół-Leszczyoska

Dwiczenie nr 1. Dr n. med. Beata Sokół-Leszczyoska Dr n. med. Beata Sokół-Leszczyoska Dwiczenie nr 1 Pobieranie i przesyłanie próbek materiału klinicznego do badao mikrobiologicznych. Tok badania mikrobiologicznego. Bakterie Gram dodatnie systematyka,

Bardziej szczegółowo

strona 6 i wirusologicznych 3.2 Pobieranie, przechowywanie i transportu próbek kału na badania

strona 6 i wirusologicznych 3.2 Pobieranie, przechowywanie i transportu próbek kału na badania Instrukcja pobierania i transportowania materiału do badań mikrobiologicznych wykonywanych w Laboratoriach Badań Klinicznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu Spis treści 1 Ogólne

Bardziej szczegółowo

W trosce o prawidłowe przygotowanie pacjentów do badań prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i zaleceń:

W trosce o prawidłowe przygotowanie pacjentów do badań prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i zaleceń: Jak przygotować się do badań laboratoryjnych: W trosce o prawidłowe przygotowanie pacjentów do badań prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i zaleceń: Badania wykonywane z krwi żylnej: Z uwagi

Bardziej szczegółowo

- podłoża transportowo wzrostowe..

- podłoża transportowo wzrostowe.. Ćw. nr 2 Klasyfikacja drobnoustrojów. Zasady pobierania materiałów do badania mikrobiologicznego. 1. Obejrzyj zestawy do pobierania materiałów i wpisz jakie materiały pobieramy na: - wymazówki suche. -

Bardziej szczegółowo

Cennik usług związanych z terapią fagową

Cennik usług związanych z terapią fagową INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ im. Ludwika Hirszfelda P O L S K I E J A K A D E M I I N AUK Centrum Doskonałości: IMMUNE ul. Rudolfa Weigla, 53-4 Wrocław tel. (+48-7) 337 7, (+48-7) 370

Bardziej szczegółowo

zarządza się co następuje:

zarządza się co następuje: Zarządzenie nr 44 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie: wprowadzenia procedury klinicznej zarządza się co następuje: 1 Z dniem 5 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

IMMUNOCHEMIA. Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice.

IMMUNOCHEMIA. Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice. IMMUNOCHEMIA POBIERANIE KRWI ŻYLNEJ Pobieranie krwi żylnej przy pomocy systemu otwartego: Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice. Wyszukać żyłę odpowiednią do pobrania krwi.

Bardziej szczegółowo

Zalecenia rekomendowane przez Ministra Zdrowia. KPC - ang: Klebsiella pneumoniae carbapenemase

Zalecenia rekomendowane przez Ministra Zdrowia. KPC - ang: Klebsiella pneumoniae carbapenemase Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku identyfikacji w zakładach opieki zdrowotnej szczepów bakteryjnych Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC * * KPC - ang: Klebsiella pneumoniae

Bardziej szczegółowo

Pacjent przed pobraniem materiału do badania powinien:

Pacjent przed pobraniem materiału do badania powinien: 50 Kał badanie ogólne (stopień strawienia) Pobieranie materiału Kał Nie wymaga przygotowania Informacja dostępna w Materiał do badań pacjent pobiera sam do jednorazowego pojemnika (przy użyciu umieszczonej

Bardziej szczegółowo

S Y LA BUS MODUŁU. In f o r m acje o gólne. Mikrobiologia

S Y LA BUS MODUŁU. In f o r m acje o gólne. Mikrobiologia S Y LA BUS MODUŁU In f o r m acje o gólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Mikrobiologia Obowiązkowy Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Robocza do Procedury Ogólnej PO-05 IR-21/PO-05

Instrukcja Robocza do Procedury Ogólnej PO-05 IR-21/PO-05 WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE DZIAŁ LABORATORYJNY 00-875 WARSZAWA, ul. Żelazna 79 tel. (022) 620-90-01; fax. (022) 624-82-09 e-mail: sekretariat@wsse.waw.pl Instrukcja Robocza

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 21. Postępowanie w przypadku ekspozycji na materiał zakaźny

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 21. Postępowanie w przypadku ekspozycji na materiał zakaźny Procedura 21 Postępowa w przypadku ekspozycji na materiał zakaźny 1 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura dotyczy wszystkich studentów w trakcie praktycznej nauki zawodu. 2. TERMINOLOGIA Ekspozycja - naraże na

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje diagnostyczne inwazyjnych zakażeń bakteryjnych nabytych poza szpitalem M. Kadłubowski, A. Skoczyńska, W. Hryniewicz, KOROUN, NIL, 2009

Rekomendacje diagnostyczne inwazyjnych zakażeń bakteryjnych nabytych poza szpitalem M. Kadłubowski, A. Skoczyńska, W. Hryniewicz, KOROUN, NIL, 2009 Opracowanie: Marcin Kadłubowski, Anna Skoczyńska, Waleria Hryniewicz Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN) Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1 Zespolonego w Olsztynie w zakresie specjalistycznych konsultacji z dziedziny hematologii Przewidywana ilość konsultacji 78 Wartość przedmiotu postepowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Przedmiot zamówienia; automatyczny system do diagnostyki molekularnej:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM MAZURSKIEGO CENTRUM ZDROWIA

WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM MAZURSKIEGO CENTRUM ZDROWIA Załącznik nr 1 do P-0012 z dnia 25-10-2011 WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM MAZURSKIEGO CENTRUM ZDROWIA ZAKAŻENIA DRÓG MOCZOWYCH mocz środkow y strumień stery lny z biały 10ml

Bardziej szczegółowo

ZASADY BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH

ZASADY BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH ZASADY BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH Joanna Kądzielska Katedra Mikrobiologii Lekarskiej Warszawski Uniwersytet Medyczny METODY HODOWLI BAKTERII METODY MIKROSKOPOWE MORFOLOGIA BAKTERII TOK BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU ISO 9001:008 Nr wersji - Nr egz. 1 1 z 6 DATA PODPIS Główny Specjalista ds. OPRACOWAŁ Pielęgniarstwa oraz Średniego i Niższego Personelu Medycznego 0.04.009r. Ewa Ślązak Ewa Ślązak ZATWIERDZIŁ Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne Cena zł

Badania laboratoryjne Cena zł Badania laboratoryjne Cena zł 1 Pobranie krwi żylnej do celów własnych 7 Badania hematologiczne 1 OB 5 2 Morfologia 5 dif długa 12 3 Morfologia 3 dif krótka 7 4 Rozmaz krwi- (leukogram) 5 5 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE POBIERANIA MATAERIAŁU

ZASADY DOTYCZĄCE POBIERANIA MATAERIAŁU Poniżej przedstawiono zasady obowiązujące w LM Sp. J., dotyczące pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych: Pobieranie krwi żylnej Jako standard przyjmuje się pobieranie krwi żylnej systemem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Analityczne

Laboratorium Analityczne Kujawsko Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Laboratorium Analityczne ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz tel. Rejestracja 52 3256 761,Pracownia Serologii 52 3256 761, Kierownik 52 32 56 760, fax

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADANIA Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

CENNIK BADANIA Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ CENNIK BADANIA Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ ADRES,TELEFON, E-MAIL ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk Rejestracja: 59 8460 188 faks: 59 8460 198 e-mail: mikrobiologia@szpital.slupsk.pl GODZINY

Bardziej szczegółowo

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu W01 Świadczenie pohospitalizacyjne zgodnie z definicją świadczenia W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu zgodnie z definicją świadczenia W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie

Bardziej szczegółowo

Program ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2014/2015 SEMESTR LETNI

Program ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2014/2015 SEMESTR LETNI Program ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2014/2015 SEMESTR LETNI Wykłady (16 godz.): Środa 12.15-13.45 Ćwiczenia (60 godz.) środa: 9.45-12.00

Bardziej szczegółowo

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie SIWZ znak sprawy 137/06 PAKIET E. Załącznik nr 14

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie SIWZ znak sprawy 137/06 PAKIET E. Załącznik nr 14 Załącznik nr 14 Usługi transportu wewnętrznego oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie. Obejmuje: A. Usługi transportu wewnętrznego - czynności czyste - czynności brudne B. Usługi sortowni

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia - Bakteriologia

Mikrobiologia - Bakteriologia Mikrobiologia - Bakteriologia 5050 Bezpośrednie barwienie bakteriologiczne (sprawdzian wirtualny) Kwiecień, październik 3-9 zdjęć cyfrowych preparatów bezpośrednio wybarwionych, prezentowane na stronie

Bardziej szczegółowo

2. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych

2. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych Załącznik nr 3 Standardy jakości w zakresie czynności laboratoryjnej genetyki medycznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań 1. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY postępowanie prowadzonego w trybie "zapytanie ofertowe" na:

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY postępowanie prowadzonego w trybie zapytanie ofertowe na: FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY postępowanie prowadzonego w trybie "zapytanie ofertowe" na: Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawę materiałów i produktów leczniczych, sprzętu jednorazowego użytku Zadanie nr 2 Rękawice

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8, 9, 10 Kontrola mikrobiologiczna środowiska pracy

Ćwiczenie 8, 9, 10 Kontrola mikrobiologiczna środowiska pracy MIKROBIOLOGIA KOSMETOLOGICZNA dla studentów II roku, studiów I st. kierunku KOSMETOLOGIA Ćwiczenie 8, 9, 10 Kontrola mikrobiologiczna środowiska pracy liczba godzin 8 Badanie mikrobiologicznej czystości

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. 3. Czynności medyczne będą zlecane na podstawie pisemnego zlecenia Zleceniodawcy.

U M O W A Nr. 3. Czynności medyczne będą zlecane na podstawie pisemnego zlecenia Zleceniodawcy. U M O W A Nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: NIP., REGON. zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, którego reprezentuje: a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny

Bardziej szczegółowo

... PROCEDURA : POSTĘPOWANIE PO EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ NA KREW I INNY POTENCJALNIE INFEKCYJNY MATERIAŁ BIOLOGICZNY

... PROCEDURA : POSTĘPOWANIE PO EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ NA KREW I INNY POTENCJALNIE INFEKCYJNY MATERIAŁ BIOLOGICZNY ... opracował......... pieczątka zakładu data aktualizacji P-06 PROCEDURA : POSTĘPOWANIE PO EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ NA KREW I INNY POTENCJALNIE INFEKCYJNY MATERIAŁ BIOLOGICZNY Przedmiotem procedury jest opis

Bardziej szczegółowo

L.p Nazwa j.m. Ilość Cena jednostkowa netto zł.

L.p Nazwa j.m. Ilość Cena jednostkowa netto zł. Specyfikacja asortymentowo-cenowa dla części nr 1 Załącznik nr 3 do SIWZ L.p Nazwa j.m. Ilość Cena jednostkowa netto zł. Wartość netto zł Stawka VAT % (należy wpisać stawkę) Kwota VAT zł Wartość brutto

Bardziej szczegółowo