Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI. Program kształcenia na kierunku BIOTECHNOLOGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI. Program kształcenia na kierunku BIOTECHNOLOGIA"

Transkrypt

1 Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI Program kształcenia na kierunku BIOTECHNOLOGIA Studia stacjonarne pierwszego stopnia Warszawa

2 2

3 3

4 Program kształcenia na kierunku Biotechnologia (studia stacjonarne pierwszego stopnia) na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów: Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma prowadzenia studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia wskazanie dziedziny i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku studiów Wskazanie związku z misją uczelni, jednostki i strategią ich rozwoju Uzasadnienie wyboru odpowiedniego profilu kształcenia Wskazanie ogólnych celów kształcenia, przewidywanych możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów Zasady rekrutacji ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wstępnych (oczekiwanych kompetencji kandydatów) BIOTECHNOLOGIA I stopień ogólnoakademicki stacjonarne licencjata Biotechnologii obszar nauk przyrodniczych obszar nauk technicznych dziedzina nauk biologicznych dziedzina nauk technicznych dyscyplina naukowa: biotechnologia, biologia, mikrobiologia, biochemia, biofizyka Załącznik 1. Profil ogólnoakademicki dla studiów I stopnia na kierunku BIOTECHNOLOGIA najlepiej odpowiada całokształtowi edukacji, której celem nadrzędnym jest zdobycie wiedzy i podstawowych umiejętności praktycznych właściwych dla biotechnologa, przy jednoczesnym ukazaniu tej wiedzy w szerokim kontekście procesów biologicznych zachodzących w przyrodzie. Kształcenie takie pozwala: uzyskać wiedzę o molekularnych podstawach życia i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych, nowoczesnych metod biotechnologicznych; poszerzyć wiedzę o najważniejszych zjawiskach i procesach biologicznych na różnych poziomach hierarchicznej organizacji życia; zdobyć umiejętność przekazywania wiedzy o roli i osiągnięciach biotechnologii we współczesnym świecie. 1. Ogólnym celem kształcenia jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętność zastosowania technik molekularnych i biotechnologicznych. 2. Absolwenci kierunku studiów Biotechnologia I stopnia są przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych oraz wykonywania prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, w tym GMO. 3. Absolwenci kierunku Biotechnologia przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia. Zasady rekrutacji ustalane są rokrocznie przez Radę Wydziału Biologii, a następnie ogłaszane w postaci Uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 zostały ogłoszone w Monitorze Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 maja 2011 r. w postaci UCHWAŁY NR 376 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu postepowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2012/2013 wraz z załącznikami: Załącznik A Szczegółowe warunki i postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich i studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2012/2013; 4

5 Załącznik B - Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na studia równoległe oraz przeniesienia z innych szkół wyższych na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2012/2013; Załącznik C - Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na studia wielokierunkowe. Zasady rekrutacji są dostępne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz na stronach internetowych Biura ds. Rekrutacji UW Uzasadnienie celowości prowadzenia studiów w szczególności wskazanie różnic w stosunku do innych programów kształcenia o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na UW Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszego Programu. Głównym celem prowadzenia tych studiów, który realizowany jest wyłącznie na kierunku Biotechnologia, jest uzyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu nauk podstawowych i aplikacyjnych: biochemii, biologii komórki, genetyki i inżynierii genetycznej, inżynierii bioprocesowej, mikrobiologii ogólnej i przemysłowej, enzymologii, biotechnologii i biologii molekularnej opartych na solidnych podstawach nauk biologicznych (botanika, zoologia) oraz ścisłych (matematyka, fizyka, chemia, statystyka i informatyka). Istotnym celem jest zdobycie praktycznej umiejętności w posługiwaniu się całym wachlarzem technik laboratoryjnych i analitycznych. Cele te są realizowane przez stałe doskonalenie programów nauczania i aktywny udział Wydziału w badaniach naukowych finansowanych przez Uczelnię, organy administracji rządowej i programy międzynarodowe. 2. Opis efektów kształcenia: 2.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku Biotechnologia profil ogólnoakademicki absolwent: WIEDZA Ma wiedzę dotyczącą fundamentów nauk przyrodniczych (matematyki, fizyki i biofizyki, chemii) Ma elementarną wiedzę w wybranych podstawowych obszarach biotechnologii oraz rozumie związki i zależności między różnymi dyscyplinami przyrodniczymi Wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz znajomość rozwoju metod badawczych, a także potrafi wskazać najważniejsze odkrycia naukowe w historii nauk biologicznych, w tym biotechnologii Wykazuje znajomość matematyki i podstaw statystyki na poziomie pozwalającym opisywanie zjawisk przyrodniczych; wykorzystuje narzędzia matematyczne do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych Odniesienie do efektów kształcenia dla obszarów studiów przyrodniczych i technicznych* P1A_W01 P1A_W02 P1A_W03 P1A_W01 T1A_W03 T1A_W08 P1A_W03 P1A_W04 T1A_W01 T1A_W06 K_W05 Wykazuje znajomość podstawowych technik i narzędzi w badaniach zjawisk przyrodniczych P1A_W05 K_W06 Ma wiedzę dotyczącą ekologicznych aspektów biotechnologii i dostrzega związki i zależności P1A_W02 między procesami chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi zachodzącymi w przyrodzie K_W07 Zna i rozumie biochemiczne, komórkowe i molekularne podstawy funkcjonowania P1A_W02 organizmów K_W08 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu chemii, biologii i biotechnologii P1A_W02 T1A_W01 K_W09 Rozumie znaczenie pracy doświadczalnej w biotechnologii i potrafi opisać znaczenie analiz molekularnych w badaniach biologicznych i medycznych P1A_W02 P1A_W05 K_W10 Ma wiedzę dotyczącą wykorzystania technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii P1A_W05 T1A_W04 K_W11 Potrafi opisać podstawowe procesy jednostkowe w biotechnologii, zna podstawy P1A_W05 wykorzystania bakterii i komórek w produkcji preparatów bioaktywnych K_W12 Zna podstawy projektowania i wykonywania modyfikacji genetycznych na materiale P1A_W05 biologicznym K_W13 Ma wiedzę dotyczącą podstaw ekonomii i rozumie zasady finansowania badań naukowych P1A_W06 T1A_W09 K_W14 Wykazuje znajomość podstawowego słownictwa w dziedzinie nauk przyrodniczych (w tym P1A_W07 5

6 biotechnologii) w wybranym języku nowożytnym (wskazany jęz. angielski) K_W15 Wykazuje znajomość prawa pracy oraz podstaw prawnych niezbędnych do wykonywania P1A_W08 wyuczonego zawodu K_W16 Zna podstawy technik informatycznych i wykorzystuje narzędzia informatyczne do pozyskiwania informacji, przetwarzania tekstów, prezentacji i in. P1A_W05 T1A_W07 K_W17 Rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy P1A_W09 T1A_W08 K_W18 Ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej P1A_W010 P1A_W011 T1A_W10 UMIEJĘTNOŚCI K_U01 Stosuje podstawowe techniki, właściwe dla biotechnologii P1A_U01 K_U02 Wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej w języku nowożytnym (angielskim) i komunikowania się na podstawowym poziomie P1A_U02 T1A_U03 K_U03 Wykazuje umiejętność wykorzystania dostępnych źródeł informacji, w tym ze źródeł elektronicznych P1A_U03 T1A_U01 K_U04 Przeprowadza proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod okiem opiekuna P1A_U04 T1A_U06 K_U05 Stosuje na poziomie podstawowym metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i P1A_U05 analizy danych K_U06 Wykonuje w terenie/laboratorium proste pomiary fizyczne lub/i biologiczne lub/i chemiczne P1A_U06 oraz dokonuje obserwacji K_U07 Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych z różnych źródeł P1A_U07 T1A_U07 K_U08 Wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskursach ze specjalistami w danej P1A_U08 dyscyplinie P1A_U10 P1A_U12 K_U09 Wykazuje umiejętność krytycznego opracowania wybranego problemu naukowego w formie P1A_U09 pisemnego referatu w jęz. polskim, z poprawną dokumentacją K_U10 Wykazuje umiejętność pracy w zespole P1A_U04 T1A_U02 K_U11 Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany P1A_U11 K_U12 Wykazuje umiejętność postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowia T1A_U11 K_U13 Wykazuje umiejętność pozyskania i charakterystyki materiału biologicznego T1A_U11 K_U14 Rozumie znaczenie badań rynkowych dla oceny zapotrzebowania na produkty pozyskane T1A_U12 metodami biotechnologicznymi KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_K01 Wykazuje zrozumienie zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych w przyrodzie P1A_K01 T1A_K02 K_K02 Rozwija akceptującą postawę wobec metod matematycznych i statystycznych stosowanych P1A_K02 w biotechnologii K_K03 Wykazuje odpowiedzialność za własną pracę i powierzony sprzęt; wykazuje poszanowanie pracy własnej i innych P1A_K03 T1A_K04 K_K04 Wykazuje ostrożność i krytycyzm w odbiorze informacji dostępnej w środkach masowego przekazu mających odniesienie do nauk przyrodniczych i osiągnięć biotechnologii P1A_K04 T1A_K06 K_K05 Wykazuje zdolność do efektywnej pracy w zespole P1A_K05 T1A_K03 K_K06 Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy dotyczącej biotechnologii P1A_K05 P1A_K07 T1A_K01 K_K07 Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych P1A_K06 K_K08 Rozumie podstawowe zasady etycznego postępowania w pracy zawodowej i w życiu P1A_K08 T1A_K03 K_K09 Wykazuje kreatywną postawę w pracy zawodowej P1A_K08 T1A_K05 K_K10 Przeprowadza obiektywną autoocenę własnej pracy P1A_K08 T1A_K03 K_K11 Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o nowych osiągnięciach biotechnologii i potrafi przekazać te informacje w sposób zrozumiały P1A_K08 T1A_K06 T1A_K07 * Nie wszystkie efekty obszarowe zostały uwzględnione w efektach kierunkowych ponieważ Biotechnologia jest przyporządkowana do dwóch obszarów kształcenia a tym samym realizuje wybrane efekty kształcenia z obszaru nauk przyrodniczych (70 %) oraz nauk technicznych (30 %). Przy wyborze efektów kształcenia z poszczególnych obszarów kierowano się zasadą stworzenia sensownie licznego podzbioru efektów, które są istotne z punktu widzenia kształcenia na rozpatrywanym kierunku, a które są unikatowe dla danego obszaru Tabela pokrycia efektów kształcenia dla kwalifikacji związanej z tytułem zawodowym inżyniera przez efekty kształcenia dla kierunku studiów z komentarzami. Nie dotyczy Tabela efektów kierunkowych w odniesieniu do form realizacji modułów kształcenia. 6

7 Symbol kierunkowy ch efektów kształcenia Efekty kierunkowe WYKŁAD ĆWICZENIA PROJEKT (praca badawcza wraz ze sprawozd aniem) LABORATORIUM K_W01 Ma wiedzę dotyczącą fundamentów nauk przyrodniczych (matematyki, fizyki i biofizyki, chemii) Ma elementarną wiedzę w wybranych K_W02 podstawowych obszarach biotechnologii oraz rozumie związki i zależności między różnymi dyscyplinami przyrodniczymi Wykazuje znajomość podstawowych kategorii K_W03 pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz znajomość rozwoju metod badawczych, a także potrafi wskazać najważniejsze odkrycia naukowe w historii nauk biologicznych, w tym biotechnologii Wykazuje znajomość matematyki i podstaw K_W04 statystyki na poziomie pozwalającym opisywanie zjawisk przyrodniczych; wykorzystuje narzędzia matematyczne do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych K_W05 Wykazuje znajomość podstawowych technik i narzędzi w badaniach zjawisk przyrodniczych Ma wiedzę dotyczącą ekologicznych aspektów K_W06 biotechnologii i dostrzega związki i zależności między procesami chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi zachodzącymi w przyrodzie Zna i rozumie biochemiczne, komórkowe i K_W07 molekularne podstawy funkcjonowania organizmów K_W08 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu chemii, biologii i biotechnologii K_W09 Rozumie znaczenie pracy doświadczalnej w biotechnologii i potrafi opisać znaczenie analiz molekularnych w badaniach biologicznych i medycznych K_W10 Ma wiedzę dotyczącą wykorzystania technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii Potrafi opisać podstawowe procesy jednostkowe w K_W11 biotechnologii, zna podstawy wykorzystania bakterii i komórek w produkcji preparatów bioaktywnych Zna podstawy projektowania i wykonywania K_W12 modyfikacji genetycznych na materiale biologicznym K_W13 Ma wiedzę dotyczącą podstaw ekonomii i rozumie zasady finansowania badań naukowych Wykazuje znajomość podstawowego słownictwa w K_W14 dziedzinie nauk przyrodniczych (w tym biotechnologii) w wybranym języku nowożytnym (wskazany jęz. angielski) K_W15 Wykazuje znajomość prawa pracy oraz podstaw prawnych niezbędnych do wykonywania wyuczonego zawodu Zna podstawy technik informatycznych i K_W16 wykorzystuje narzędzia informatyczne do pozyskiwania informacji, przetwarzania tekstów, prezentacji i in K_W17 Rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy K_W18 Ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej K_U01 Stosuje podstawowe techniki, właściwe dla biotechnologii

8 K_U02 Wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej w języku nowożytnym (angielskim) i komunikowania się na podstawowym poziomie K_U03 Wykazuje umiejętność wykorzystania dostępnych źródeł informacji, w tym ze źródeł elektronicznych K_U04 Przeprowadza proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod okiem opiekuna K_U05 Stosuje na poziomie podstawowym metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych K_U06 Wykonuje w terenie/laboratorium proste pomiary fizyczne lub/i biologiczne lub/i chemiczne oraz dokonuje obserwacji K_U07 Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych z różnych źródeł K_U08 Wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskursach ze specjalistami w danej dyscyplinie K_U09 Wykazuje umiejętność krytycznego opracowania wybranego problemu naukowego w formie pisemnego referatu w jęz. polskim, z poprawną dokumentacją K_U10 Wykazuje umiejętność pracy w zespole K_U11 Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany K_U12 Wykazuje umiejętność postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowia K_U13 Wykazuje umiejętność pozyskania i charakterystyki materiału biologicznego K_U14 Rozumie znaczenie badań rynkowych dla oceny zapotrzebowania na produkty pozyskane metodami biotechnologicznymi K_K01 Wykazuje zrozumienie zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych w przyrodzie Rozwija akceptującą postawę wobec metod K_K02 matematycznych i statystycznych stosowanych w biotechnologii K_K03 Wykazuje odpowiedzialność za własną pracę i powierzony sprzęt; wykazuje poszanowanie pracy własnej i innych K_K04 Wykazuje ostrożność i krytycyzm w odbiorze informacji dostępnej w środkach masowego przekazu mających odniesienie do nauk przyrodniczych i osiągnięć biotechnologii K_K05 Wykazuje zdolność do efektywnej pracy w zespole K_K06 Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy dotyczącej biotechnologii K_K07 Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych K_K08 Rozumie podstawowe zasady etycznego postępowania w pracy zawodowej i w życiu K_K09 Wykazuje kreatywną postawę w pracy zawodowej K_K10 Przeprowadza obiektywną autoocenę własnej pracy K_K11 Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o nowych osiągnięciach biotechnologii i potrafi przekazać te informacje w sposób zrozumiały

9 2.4. Tabela efektów kierunkowych w odniesieniu do metod ich weryfikacji. Symbol kierunkowy ch efektów kształcenia Efekty kierunkowe SPRAWDZIAN USTNY SPRAWDZIAN OPISOWY TEST PROJEKT SPRAWOZDANIE PRACA KOŃCOWA K_W01 Ma wiedzę dotyczącą fundamentów nauk przyrodniczych (matematyki, fizyki i biofizyki, chemii) K_W02 Ma elementarną wiedzę w wybranych podstawowych obszarach biotechnologii oraz rozumie związki i zależności między różnymi dyscyplinami przyrodniczymi K_W03 Wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz znajomość rozwoju metod badawczych, a także potrafi wskazać najważniejsze odkrycia naukowe w historii nauk biologicznych, w tym biotechnologii K_W04 Wykazuje znajomość matematyki i podstaw statystyki na poziomie pozwalającym opisywanie zjawisk przyrodniczych; wykorzystuje narzędzia matematyczne do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych K_W05 Wykazuje znajomość podstawowych technik i narzędzi w badaniach zjawisk przyrodniczych K_W06 Ma wiedzę dotyczącą ekologicznych aspektów biotechnologii i dostrzega związki i zależności między procesami chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi zachodzącymi w przyrodzie K_W07 Zna i rozumie biochemiczne, komórkowe i molekularne podstawy funkcjonowania organizmów K_W08 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu chemii, biologii i biotechnologii K_W09 Rozumie znaczenie pracy doświadczalnej w biotechnologii i potrafi opisać znaczenie analiz molekularnych w badaniach biologicznych i medycznych K_W10 Ma wiedzę dotyczącą wykorzystania technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii K_W11 Potrafi opisać podstawowe procesy jednostkowe w biotechnologii, zna podstawy wykorzystania bakterii i komórek w produkcji preparatów bioaktywnych K_W12 Zna podstawy projektowania i wykonywania modyfikacji genetycznych na materiale biologicznym K_W13 Ma wiedzę dotyczącą podstaw ekonomii i rozumie zasady finansowania badań naukowych K_W14 Wykazuje znajomość podstawowego słownictwa w dziedzinie nauk przyrodniczych (w tym biotechnologii) w wybranym języku nowożytnym (wskazany jęz. angielski) K_W15 Wykazuje znajomość prawa pracy oraz podstaw prawnych niezbędnych do wykonywania wyuczonego zawodu K_W16 Zna podstawy technik informatycznych i wykorzystuje narzędzia informatyczne do pozyskiwania informacji, przetwarzania tekstów, prezentacji i in K_W17 Rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy K_W18 Ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej K_U01 Stosuje podstawowe techniki, właściwe dla biotechnologii K_U02 Wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej w języku nowożytnym (angielskim) i komunikowania się na podstawowym poziomie K_U03 Wykazuje umiejętność wykorzystania dostępnych źródeł informacji, w tym ze źródeł elektronicznych K_U04 Przeprowadza proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod okiem opiekuna

10 K_U05 Stosuje na poziomie podstawowym metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych K_U06 Wykonuje w terenie/laboratorium proste pomiary fizyczne lub/i biologiczne lub/i chemiczne oraz dokonuje obserwacji K_U07 Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych z różnych źródeł K_U08 Wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskursach ze specjalistami w danej dyscyplinie K_U09 Wykazuje umiejętność krytycznego opracowania wybranego problemu naukowego w formie pisemnego referatu w jęz. polskim, z poprawną dokumentacją K_U10 Wykazuje umiejętność pracy w zespole K_U11 Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany K_U12 Wykazuje umiejętność postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowia K_U13 Wykazuje umiejętność pozyskania i charakterystyki materiału biologicznego K_U14 Rozumie znaczenie badań rynkowych dla oceny zapotrzebowania na produkty pozyskane metodami biotechnologicznymi K_K01 Wykazuje zrozumienie zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych w przyrodzie K_K02 Rozwija akceptującą postawę wobec metod matematycznych i statystycznych stosowanych w biotechnologii K_K03 Wykazuje odpowiedzialność za własną pracę i powierzony sprzęt; wykazuje poszanowanie pracy własnej i innych K_K04 Wykazuje ostrożność i krytycyzm w odbiorze informacji dostępnej w środkach masowego przekazu mających odniesienie do nauk przyrodniczych i osiągnięć biotechnologii K_K05 Wykazuje zdolność do efektywnej pracy w zespole K_K06 Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy dotyczącej biotechnologii K_K07 Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych K_K08 Rozumie podstawowe zasady etycznego postępowania w pracy zawodowej i w życiu K_K09 Wykazuje kreatywną postawę w pracy zawodowej K_K10 Przeprowadza obiektywną autoocenę własnej pracy K_K11 Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o nowych osiągnięciach biotechnologii i potrafi przekazać te informacje w sposób zrozumiały

11 2.5. Zasady dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia, także sprawdzanych za pomocą egzaminów ustnych. Dokumentacja i archiwizacja osiągniętych efektów kształcenia związana jest ściśle z formą weryfikacji tych efektów. Dokumentem egzaminu pisemnego oraz zaliczenia pisemnego są prace pisemne przechowywane przez 5 lat. Egzamin ustny dokumentowany jest w postaci odpowiedniego protokołu. Dodatkowo prowadzona jest archiwizacja prezentacji multimedialnych oraz posterów. Praca dyplomowa przechowywana jest w dwóch formach, w wersji papierowej oraz elektronicznej przez 5 lat na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie przenoszona jest do archiwum centralnego UW. Dodatkowo praca jest archiwizowana w Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego. Przeprowadzone egzaminy dyplomowe dokumentowane są w postaci odpowiednich protokołów. 3. Program studów: Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego) określonej dla rozpatrywanego programu kształcenia Liczba semestrów Przyporządkowanie programu do obszarów kształcenia, wskazanie dziedziny i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku studiów 180 ECTS 6 semestrów obszar nauk przyrodniczych obszar nauk technicznych dziedzina nauk biologicznych dziedzina nauk technicznych dyscyplina naukowa: biotechnologia, biologia, mikrobiologia, biochemia, biofizyka 3.1. Opis poszczególnych modułów kształcenia: Moduł matematyczno-fizyczny. Opis modułu matematyczno-fizycznego. Nazwa modułu kształcenia MODUŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY Jednostka/i prowadząca/e Jednostka, dla której modułu jest oferowany Rodzaj modułu (obowiązkowy/fakulta-tywny) Język wykładowy Cykl dydaktyczny, w którym moduł jest realizowany Przedmioty wchodzące w skład modułu Treści kształcenia Planowane formy/działania/metody dydaktyczne Sposoby weryfikacji oraz formy dokumentowania osiągniętych Wydział Biologii, Wydział Fizyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Wydział Biologii obowiązkowy j. polski studia stacjonarne I stopnia, kierunek BIOTECHNOLOGIA Matematyka, Informatyka, Fizyka, Biofizyka, Statystyka I, Statystyka II, Bioinformatyka W ramach modułu przekazywana jest podstawowa wiedza z zakresu matematyki w tym logiki, teorii zbiorów, analizy matematycznej; wiedza z zakresu fizyki dotycząca wybranych praw rządzących zjawiskami fizycznymi; wiedza z zakresu biofizyki dotycząca podstaw biofizyki molekularnej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących białek i kwasów nukleinowych; wiedza z zakresu bioinformatyki dotycząca metod bioinformatycznych i umiejętności korzystania z oprogramowania oraz zasobów internetowych; wiedza dotycząca statystyki, w tym testowania istotności wyników, badania związków pomiędzy cechami i stosowania podstawowych testów statystycznych oraz analizy wariancji. Matematyka wykład i ćwiczenia Informatyka wykład i ćwiczenia Fizyka wykład Biofizyka wykład Statystyka I ćwiczenia Statystyka II ćwiczenia Bioinformatyka wykład i ćwiczenia Matematyka test Informatyka test 11

12 efektów kształcenia Osiągnięte w wyniku realizacji modułu kierunkowe efekty kształcenia Fizyka egzamin opisowy + prace domowe Biofizyka sprawdzian opisowy Statystyka I sprawdzian opisowy (kolokwium) Statystyka II sprawdzian opisowy (kolokwium) Bioinformatyka sprawdzian ustny, sprawdzian opisowy WIEDZA 1. Ma wiedzę dotyczącą fundamentów nauk przyrodniczych (matematyki, fizyki i biofizyki, chemii) 2. Ma elementarną wiedzę w wybranych podstawowych obszarach biotechnologii oraz rozumie związki i zależności między różnymi dyscyplinami przyrodniczymi 3. Wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz znajomość rozwoju metod badawczych, a także potrafi wskazać najważniejsze odkrycia naukowe w historii nauk biologicznych, w tym biotechnologii 4. Wykazuje znajomość matematyki i podstaw statystyki na poziomie pozwalającym opisywanie zjawisk przyrodniczych; wykorzystuje narzędzia matematyczne do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych 5. Wykazuje znajomość podstawowych technik i narzędzi w badaniach zjawisk przyrodniczych 6. Ma wiedzę dotyczącą ekologicznych aspektów biotechnologii i dostrzega związki i zależności między procesami chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi zachodzącymi w przyrodzie 7. Zna podstawy technik informatycznych i wykorzystuje narzędzia informatyczne do pozyskiwania informacji, przetwarzania tekstów, prezentacji i in. Bilans punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów tworzących moduł Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe UMIEJĘTNOŚCI 1. Wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej w języku nowożytnym (angielskim) i komunikowania się na podstawowym poziomie 2. Wykazuje umiejętność wykorzystania dostępnych źródeł informacji, w tym ze źródeł elektronicznych 3. Przeprowadza proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod okiem opiekuna 4. Stosuje na poziomie podstawowym metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych 5. Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych z różnych źródeł 6. Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany KOMPETENCJE SPOŁECZNE 1. Wykazuje zrozumienie zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych w przyrodzie 2. Rozwija akceptującą postawę wobec metod matematycznych i statystycznych stosowanych w biotechnologii 3. Wykazuje kreatywną postawę w pracy zawodowej 4. Przeprowadza obiektywną autoocenę własnej pracy Dla poszczególnych przedmiotów: Nazwa przedmiotu: Liczba ECTS: Ogółem: 22 Matematyka 3 Informatyka 3 Fizyka 3 Biofizyka 2 Statystyka I 3 Statystyka II 2 Bioinformatyka 6 Nazwa przedmiotu: Liczba ECTS Liczba ECTS kontaktowych: niekontaktowych: Matematyka 1,5 1,5 Informatyka 1,5 1,5 Fizyka 1,5 1,5 Biofizyka 1 1 Statystyka I 1,5 1,5 Statystyka II 1 1 Bioinformatyka 3 3 Koordynatorzy przedmiotów Nazwa przedmiotu: Nazwiska koordynatorów: Matematyka Marek Bodnar Informatyka Piotr Durka Fizyka Krzysztof Korona Biofizyka Ryszard Stolarski Statystyka I Maciej Wódkiewicz Statystyka II Tomasz Wyszomirski Bioinformatyka Piotr Zielenkiewicz Matryca efektów kształcenia dla modułu matematyczno-fizycznego. 12

13 FIZYKA MATEMATYKA STATYSTYKA INFORMATYKA BIOFIZYKA STATYSTYKA II BIOINFORMATYKA Symbol kierunkowy ch efektów kształcenia Efekty kierunkowe K_W01 Ma wiedzę dotyczącą fundamentów nauk przyrodniczych (matematyki, fizyki i biofizyki, chemii) K_W02 Ma elementarną wiedzę w wybranych podstawowych obszarach biotechnologii oraz rozumie związki i zależności między różnymi dyscyplinami przyrodniczymi Wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i K_W03 terminologii przyrodniczej oraz znajomość rozwoju metod badawczych, a także potrafi wskazać najważniejsze odkrycia naukowe w historii nauk biologicznych, w tym biotechnologii Wykazuje znajomość matematyki i podstaw statystyki na poziomie K_W04 pozwalającym opisywanie zjawisk przyrodniczych; wykorzystuje narzędzia matematyczne do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych K_W05 Wykazuje znajomość podstawowych technik i narzędzi w badaniach zjawisk przyrodniczych K_W06 Ma wiedzę dotyczącą ekologicznych aspektów biotechnologii i dostrzega związki i zależności między procesami chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi zachodzącymi w przyrodzie K_W16 Zna podstawy technik informatycznych i wykorzystuje narzędzia informatyczne do pozyskiwania informacji, przetwarzania tekstów, prezentacji i in. K_U02 Wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej w języku nowożytnym (angielskim) i komunikowania się na podstawowym poziomie K_U03 Wykazuje umiejętność wykorzystania dostępnych źródeł informacji, w tym ze źródeł elektronicznych K_U04 Przeprowadza proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod okiem opiekuna K_U05 Stosuje na poziomie podstawowym metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych K_U07 Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych z różnych źródeł K_U11 Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany K_K01 Wykazuje zrozumienie zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych w przyrodzie K_K02 Rozwija akceptującą postawę wobec metod matematycznych i statystycznych stosowanych w biotechnologii K_K09 Wykazuje kreatywną postawę w pracy zawodowej K_K10 Przeprowadza obiektywną autoocenę własnej pracy Moduł chemiczno-biochemiczny. Opis modułu chemiczno-biochemicznego. Nazwa modułu kształcenia MODUŁ CHEMICZNO-BIOCHEMICZNY Jednostka/i prowadząca/e Jednostka, dla której modułu jest oferowany Rodzaj modułu (obowiązkowy/fakultatywny) Język wykładowy Cykl dydaktyczny, w którym moduł jest realizowany Przedmioty wchodzące w skład modułu Treści kształcenia Wydział Biologii, Wydział Chemii Wydział Biologii obowiązkowy j. polski studia stacjonarne I stopnia, kierunek BIOTECHNOLOGIA Chemia ogólna, Chemia organiczna, Biochemia, Enzymologia I W ramach modułu przekazywana jest podstawowa wiedza z zakresu budowy i właściwości cząstek elementarnych, atomów, pierwiastków oraz związków chemicznych. Omawiane są reakcje chemiczne i biochemiczne oraz podstawy kinetyki enzymatycznej. Studenci poznają główne szlaki metaboliczne zachodzące w komórkach zwierząt, roślin i 13

14 Planowane formy/działania/metody dydaktyczne Sposoby weryfikacji oraz formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia Osiągnięte w wyniku realizacji modułu kierunkowe efekty kształcenia bakterii oraz istniejące między nimi powiązania, a także budowę i funkcjonowanie organelli komórkowych. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych są przeprowadzane doświadczenia ilustrujące omawiane zagadnienia teoretyczne, dopełnione obliczeniami i graficzną prezentacją uzyskanych wyników. Praca w laboratorium umożliwia zdobycie umiejętności praktycznych oraz poznanie zasad współpracy w zespole. Chemia ogólna wykład i laboratorium Chemia organiczna wykład i laboratorium Biochemia wykład i laboratorium Enzymologia I laboratorium Chemia ogólna sprawdzian pisemny (kolokwium) + egzamin pisemny Chemia organiczna egzamin pisemny Biochemia sprawdzian testowy (kolokwium) + egzamin pisemny Enzymologia I sprawdzian opisowy (kolokwium) + raporty na ocenę WIEDZA 1.Ma wiedzę dotyczącą fundamentów nauk przyrodniczych (matematyki, fizyki i biofizyki, chemii) 2. Ma elementarną wiedzę w wybranych podstawowych obszarach biotechnologii oraz rozumie związki i zależności między różnymi dyscyplinami przyrodniczymi 3. Wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz znajomość rozwoju metod badawczych, a także potrafi wskazać najważniejsze odkrycia naukowe w historii nauk biologicznych, w tym biotechnologii 4. Wykazuje znajomość matematyki i podstaw statystyki na poziomie pozwalającym opisywanie zjawisk przyrodniczych; wykorzystuje narzędzia matematyczne do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych 5. Wykazuje znajomość podstawowych technik i narzędzi w badaniach zjawisk przyrodniczych 6. Zna i rozumie biochemiczne, komórkowe i molekularne podstawy funkcjonowania organizmów 7. Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu chemii, biologii i biotechnologii 8. Wykazuje znajomość podstawowego słownictwa w dziedzinie nauk przyrodniczych (w tym biotechnologii) w wybranym języku nowożytnym (wskazany jęz. angielski) 9. Rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 10. Ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej Bilans punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów tworzących moduł Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe UMIEJĘTNOŚCI 1. Stosuje podstawowe techniki, właściwe dla biotechnologii 2. Wykazuje umiejętność wykorzystania dostępnych źródeł informacji, w tym ze źródeł elektronicznych 3. Stosuje na poziomie podstawowym metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych 4. Wykonuje w terenie/laboratorium proste pomiary fizyczne lub/i biologiczne lub/i chemiczne oraz dokonuje obserwacji 5. Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych z różnych źródeł 6. Wykazuje umiejętność pracy w zespole 7. Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany 8. Wykazuje umiejętność pozyskania i charakterystyki materiału biologicznego 9. Wykazuje umiejętność postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowia KOMPETENCJE SPOŁECZNE 1. Wykazuje zrozumienie zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych w przyrodzie 2. Wykazuje odpowiedzialność za własną pracę i powierzony sprzęt; wykazuje poszanowanie pracy własnej i innych 3. Wykazuje ostrożność i krytycyzm w odbiorze informacji dostępnej w środkach masowego przekazu mających odniesienie do nauk przyrodniczych i osiągnięć biotechnologii 4. Wykazuje zdolność do efektywnej pracy w zespole 5. Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych 6. Przeprowadza obiektywną autoocenę własnej pracy Dla poszczególnych przedmiotów: Nazwa przedmiotu: Liczba ECTS: Ogółem: 21 ECTS Chemia ogólna 6 Chemia organiczna 6 Biochemia 6 Enzymologia I 3 Nazwa przedmiotu: Liczba ECTS Liczba ECTS kontaktowych: niekontaktowych: Chemia ogólna 3 3 Chemia organiczna 3 3 Biochemia 3 3 Enzymologia I 1,5 1,5 14

15 Koordynatorzy przedmiotów Nazwa przedmiotu: Nazwiska koordynatorów: Chemia ogólna Magdalena Maj-Żurawska Chemia organiczna Józef Mieczkowski Biochemia Jan Fronk, Robert Jarzyna Enzymologia I Maciej Garstka Matryca efektów kształcenia dla modułu chemiczno-biochemicznego. Symbol kierunkowy CHEMIA Efekty kierunkowe ch efektów OGÓLNA kształcenia Ma wiedzę dotyczącą fundamentów nauk K_W01 przyrodniczych (matematyki, fizyki i biofizyki, chemii) Ma elementarną wiedzę w wybranych podstawowych K_W02 obszarach biotechnologii oraz rozumie związki i zależności między różnymi dyscyplinami przyrodniczymi Wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz znajomość K_W03 rozwoju metod badawczych, a także potrafi wskazać najważniejsze odkrycia naukowe w historii nauk biologicznych, w tym biotechnologii Wykazuje znajomość matematyki i podstaw statystyki na poziomie pozwalającym opisywanie zjawisk K_W04 przyrodniczych; wykorzystuje narzędzia matematyczne do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych Wykazuje znajomość podstawowych technik i narzędzi K_W05 w badaniach zjawisk przyrodniczych Zna i rozumie biochemiczne, komórkowe i molekularne K_W07 podstawy funkcjonowania organizmów Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu chemii biologii, i K_W08 biotechnologii Wykazuje znajomość podstawowego słownictwa w K_W14 dziedzinie nauk przyrodniczych (w tym biotechnologii) w wybranym języku nowożytnym (wskazany jęz. angielski) CHEMIA ORGANICZNA BIOCHEMIA ENZYMOLOGIA I K_W17 Rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy K_W18 Ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej K_U01 Stosuje podstawowe techniki, właściwe dla biotechnologii K_U03 Wykazuje umiejętność wykorzystania dostępnych źródeł informacji, w tym ze źródeł elektronicznych K_U05 Stosuje na poziomie podstawowym metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych K_U06 Wykonuje w terenie/laboratorium proste pomiary fizyczne lub/i biologiczne lub/i chemiczne oraz dokonuje obserwacji K_U07 Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych z różnych źródeł K_U10 Wykazuje umiejętność pracy w zespole K_U11 Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany K_U12 Wykazuje umiejętność postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowia K_U13 Wykazuje umiejętność pozyskania i charakterystyki materiału biologicznego K_K01 Wykazuje zrozumienie zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych w przyrodzie Wykazuje odpowiedzialność za własną pracę i K_K03 powierzony sprzęt; wykazuje poszanowanie pracy własnej i innych K_K04 Wykazuje ostrożność i krytycyzm w odbiorze informacji dostępnej w środkach masowego przekazu mających odniesienie do nauk przyrodniczych i osiągnięć biotechnologii K_K05 Wykazuje zdolność do efektywnej pracy w zespole K_K07 Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych K_K10 Przeprowadza obiektywną autoocenę własnej pracy

16 Moduł molekularno-biotechnologiczny. Opis modułu molekularno-biotechnologicznego. Nazwa modułu kształcenia MODUŁ MOLEKULARNO-BIOTECHNOLOGICZNY Jednostka/i prowadząca/e Jednostka, dla której modułu jest oferowany Rodzaj modułu (obowiązkowy/fakulta-tywny) Język wykładowy Cykl dydaktyczny, w którym moduł jest realizowany Przedmioty wchodzące w skład modułu Treści kształcenia Planowane formy/działania/metody dydaktyczne Sposoby weryfikacji oraz formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia Osiągnięte w wyniku realizacji modułu kierunkowe efekty kształcenia Wydział Biologii Wydział Biologii obowiązkowy j. polski studia stacjonarne I stopnia, kierunek BIOTECHNOLOGIA Mikrobiologia, Biotechnologia, Mikrobiologia przemysłowa, Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska, Inżynieria bioprocesowa, Genetyka z inżynierią genetyczną, Biologia molekularna Prowadzone zajęcia zapoznają studentów z podstawami genetyki i biologii molekularnej. Omawiane są zagadnienia dotyczące metabolizmu DNA, struktury genu, regulacji ekspresji genów oraz budowy i funkcji białek, umożliwiając w ten sposób poznanie genetycznych podstaw procesów wykorzystywanych w biotechnologii. Ponadto przedstawiane są problemy dotyczące mikrobiologii oraz wykorzystania drobnoustrojów do produkcji związków stosowanych w przemyśle chemicznym, medycynie oraz ochronie środowiska. Prowadzone wykłady wprowadzają także treści związane z przemysłową realizacją procesów biotechnologicznych uwzględniając inżynierię bioreaktorów, przygotowanie surowców oraz wydzielanie i oczyszczanie bioproduktów. Zajęcia laboratoryjne zapoznają studentów z technikami inżynierii genetycznej, metodami mikrobiologicznymi oraz metodyką biosyntezy ważnych produktów przemysłowych. Ponadto studenci poznają organizmy modelowe stosowane w biologii molekularnej i biotechnologii oraz sposoby uzyskania organizmów genetycznie modyfikowanych. Mikrobiologia wykład i laboratorium Biotechnologia wykład i laboratorium Mikrobiologia przemysłowa wykład i laboratorium Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska wykład i laboratorium Inżynieria bioprocesowa wykład Genetyka z inżynierią genetyczną wykład i laboratorium Biologia molekularna wykład i laboratorium Mikrobiologia wykład: egzamin pisemny, laboratorium: zaliczenie pisemne Biotechnologia wykład: egzamin pisemny, laboratorium: zaliczenie pisemne Mikrobiologia przemysłowa wykład: egzamin pisemny, laboratorium: zaliczenie pisemne Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska wykład: egzamin pisemny, laboratorium: zaliczenie pisemne Inżynieria bioprocesowa egzamin pisemny Genetyka z inżynierią genetyczną wykład: egzamin pisemny, laboratorium: zaliczenie pisemne Biologia molekularna wykład: egzamin pisemny, laboratorium: zaliczenie pisemne WIEDZA 1. Ma elementarną wiedzę w wybranych podstawowych obszarach biotechnologii oraz rozumie związki i zależności między różnymi dyscyplinami przyrodniczymi 2. Wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz znajomość rozwoju metod badawczych, a także potrafi wskazać najważniejsze odkrycia naukowe w historii nauk biologicznych, w tym biotechnologii 3. Wykazuje znajomość podstawowych technik i narzędzi w badaniach zjawisk przyrodniczych 4. Ma wiedzę dotyczącą ekologicznych aspektów biotechnologii i dostrzega związki i zależności między procesami chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi zachodzącymi w przyrodzie 5. Zna i rozumie biochemiczne, komórkowe i molekularne podstawy funkcjonowania organizmów 6. Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu chemii, biologii, i biotechnologii 7. Rozumie znaczenie pracy doświadczalnej w biotechnologii i potrafi opisać znaczenie analiz molekularnych w badaniach biologicznych i medycznych 8. Ma wiedzę dotyczącą wykorzystania technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii 9. Potrafi opisać podstawowe procesy jednostkowe w biotechnologii, zna podstawy wykorzystania bakterii i komórek w produkcji preparatów bioaktywnych 10. Zna podstawy projektowania i wykonywania modyfikacji genetycznych na materiale biologicznym 11. Wykazuje znajomość podstawowego słownictwa w dziedzinie nauk przyrodniczych (w tym biotechnologii) w wybranym języku nowożytnym (wskazany jęz. angielski) 16

17 Bilans punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów tworzących moduł Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe UMIEJĘTNOŚCI 1. Stosuje podstawowe techniki, właściwe dla biotechnologii 2. Wykazuje umiejętność wykorzystania dostępnych źródeł informacji, w tym ze źródeł elektronicznych 3. Przeprowadza proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod okiem opiekuna 4. Wykonuje w terenie/laboratorium proste pomiary fizyczne lub/i biologiczne lub/i chemiczne oraz dokonuje obserwacji 5. Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych z różnych źródeł 6. Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany 7. Wykazuje umiejętność pozyskania i charakterystyki materiału biologicznego 8. Wykazuje umiejętność postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowia KOMPETENCJE SPOŁECZNE 1. Wykazuje zrozumienie zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych w przyrodzie 2. Rozwija akceptującą postawę wobec metod matematycznych i statystycznych stosowanych w biotechnologii 3. Wykazuje odpowiedzialność za własną pracę i powierzony sprzęt; wykazuje poszanowanie pracy własnej i innych 4. Wykazuje ostrożność i krytycyzm w odbiorze informacji dostępnej w środkach masowego przekazu mających odniesienie do nauk przyrodniczych i osiągnięć biotechnologii 5. Wykazuje zdolność do efektywnej pracy w zespole 6. Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy dotyczącej biotechnologii 7. Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych 8. Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o nowych osiągnięciach biotechnologii i potrafi przekazać te informacje w sposób zrozumiały 9. Rozumie podstawowe zasady etycznego postępowania w pracy zawodowej i w życiu Dla poszczególnych przedmiotów: Nazwa przedmiotu: Liczba ECTS: Ogółem: 37 Mikrobiologia 6 Biotechnologia 6 Mikrobiologia przemysłowa 6 Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska 3 Inżynieria bioprocesowa 4 Genetyka z inżynierią genetyczną 6 Biologia molekularna 6 Nazwa przedmiotu: Liczba ECTS Liczba ECTS kontaktowych: niekontaktowych: Mikrobiologia 3 3 Biotechnologia 3 3 Mikrobiologia przemysłowa 3 3 Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska 1,5 1,5 Inżynieria bioprocesowa 2 2 Genetyka z inżynierią genetyczną 3 3 Biologia molekularna 3 3 Koordynatorzy przedmiotów Nazwa przedmiotu: Nazwiska koordynatorów: Mikrobiologia Jadwiga Baj, Anna Kraczkiewicz-Dowjat Biotechnologia Jacek Bielecki Mikrobiologia przemysłowa Katarzyna Brzostek Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska Antoni Miernik Inżynieria bioprocesowa Andrzej Kołtuniewicz Genetyka z inżynierią genetyczną Aleksandra Dmochowska, Paweł Golik Biologia molekularna Agnieszka Girstun, Monika Radlińska, Krzysztof Staroń Matryca efektów kształcenia dla modułu molekularno-biotechnologicznego. 17

18 MIKROBIOLOGIA BIOTECHNOLOGIA MIKROBIOLOGIA PRZEMYSŁOWA METODY BIOTECHNOLOGICZNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA INŻYNIERIA BIOPROCESOWA GENETYKA Z INŻYNIERIĄ GENETYCZNĄ BIOLOGIA MOLEKULARNA Symbol kierunkowych efektów kształcenia Efekty kierunkowe K_W02 Ma elementarną wiedzę w wybranych podstawowych obszarach biotechnologii oraz rozumie związki i zależności między różnymi dyscyplinami przyrodniczymi Wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii K_W03 przyrodniczej oraz znajomość rozwoju metod badawczych, a także potrafi wskazać najważniejsze odkrycia naukowe w historii nauk biologicznych, w tym biotechnologii K_W05 Wykazuje znajomość podstawowych technik i narzędzi w badaniach zjawisk przyrodniczych K_W06 Ma wiedzę dotyczącą ekologicznych aspektów biotechnologii i dostrzega związki i zależności między procesami chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi zachodzącymi w przyrodzie K_W07 Zna i rozumie biochemiczne, komórkowe i molekularne podstawy funkcjonowania organizmów K_W08 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu chemii, biologii i biotechnologii K_W09 Rozumie znaczenie pracy doświadczalnej w biotechnologii i potrafi opisać znaczenie analiz molekularnych w badaniach biologicznych i medycznych K_W10 Ma wiedzę dotyczącą wykorzystania technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii K_W11 Potrafi opisać podstawowe procesy jednostkowe w biotechnologii, zna podstawy wykorzystania bakterii i komórek w produkcji preparatów bioaktywnych K_W12 Zna podstawy projektowania i wykonywania modyfikacji genetycznych na materiale biologicznym K_W14 Wykazuje znajomość podstawowego słownictwa w dziedzinie nauk przyrodniczych (w tym biotechnologii) w wybranym języku nowożytnym (wskazany jęz. angielski) K_W17 Rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy K_W18 Ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej K_U01 Stosuje podstawowe techniki, właściwe dla biotechnologii K_U03 Wykazuje umiejętność wykorzystania dostępnych źródeł informacji, w tym ze źródeł elektronicznych K_U04 Przeprowadza proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod okiem opiekuna K_U06 Wykonuje w terenie/laboratorium proste pomiary fizyczne lub/i biologiczne lub/i chemiczne oraz dokonuje obserwacji K_U07 Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych z różnych źródeł K_U11 Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany Wykazuje umiejętność postępowania w stanach nagłego zagrożenia K_U12 zdrowia K_U13 Wykazuje umiejętność pozyskania i charakterystyki materiału biologicznego K_K01 Wykazuje zrozumienie zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych w przyrodzie K_K02 Rozwija akceptującą postawę wobec metod matematycznych i statystycznych stosowanych w biotechnologii K_K03 Wykazuje odpowiedzialność za własną pracę i powierzony sprzęt; wykazuje poszanowanie pracy własnej i innych K_K04 Wykazuje ostrożność i krytycyzm w odbiorze informacji dostępnej w środkach masowego przekazu mających odniesienie do nauk przyrodniczych i osiągnięć biotechnologii K_K05 Wykazuje zdolność do efektywnej pracy w zespole K_K06 Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy dotyczącej biotechnologii K_K07 Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych K_K08 Rozumie podstawowe zasady etycznego postępowania w pracy zawodowej i w życiu K_K11 Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o nowych osiągnięciach biotechnologii i potrafi przekazać te informacje w sposób zrozumiały Moduł ogólnobiologiczny. 18

19 Opis modułu ogólnobiologicznego. Nazwa modułu kształcenia, także MODUŁ OGÓLNOBIOLOGICZNY nazwa w języku angielskim Jednostka/i prowadząca/e Wydział Biologii, Jednostka, dla której modułu Wydział Biologii jest oferowany Rodzaj modułu obowiązkowy (obowiązkowy/fakulta-tywny) Język wykładowy j. polski Cykl dydaktyczny, w którym studia stacjonarne I stopnia, kierunek BIOTECHNOLOGIA moduł jest realizowany Przedmioty wchodzące w skład Wstęp do biologii, Ewolucja, Biologia komórki, Podstawy immunologii, Kultury tkankowe modułu zwierząt in vitro dla biotechnologów/kultury tkankowe roślin in vitro dla biotechnologów* Treści kształcenia W ramach modułu przekazywana jest podstawowa wiedza z zakresu istnienia powiązań pomiędzy działami biologii, budową a funkcją organizmów, dynamiką populacji i środowiska. Studenci poznają filozoficzne aspekty natury zjawisk biologicznych i mechanizmy procesu ewolucji biologicznej. W ramach ćwiczeń poznają budowę i funkcję komórek oraz metody ich badania. Poznają budowę i zasady funkcjonowania układu odpornościowego ssaków. Omawiany jest rozwój komórek i ich losy w trakcie reakcji obronnych oraz sposoby obrony przed różnymi czynnikami inwazyjnymi. Zagadnienia omawiane są na poziomie komórkowym i molekularnym. Studenci poznają mechanizmy współdziałania układu odpornościowego z innymi układami warunkującymi homeostazę organizmu. Studenci zapoznają się z różnymi rodzajami kultur tkankowych roślinnych i zwierzęcych, sposobów ich prowadzenia, uczą sie ich praktycznego wykorzystania. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych są przeprowadzane doświadczenia ilustrujące omawiane zagadnienia teoretyczne. Praca w laboratorium umożliwia zdobycie umiejętności praktycznych oraz poznanie zasad współpracy w zespole. Planowane Wstęp do biologii - wykład formy/działania/metody Ewolucja - wykład dydaktyczne Biologia komórki - laboratorium Podstawy immunologii - wykład Kultury tkankowe zwierząt in vitro dla biotechnologów / Kultury tkankowe roślin in vitro dla biotechnologów wykład i laboratorium Sposoby weryfikacji oraz formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia Osiągnięte w wyniku realizacji modułu kierunkowe efekty kształcenia Wstęp do biologii egzamin pisemny Ewolucja egzamin pisemny Biologia komórki egzamin pisemny (test) Podstawy immunologii egzamin pisemny Kultury tkankowe zwierząt in vitro dla biotechnologów / Kultury tkankowe roślin in vitro dla biotechnologów sprawdzian ustny, egzamin pisemny WIEDZA 1. Wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz znajomość rozwoju metod badawczych, a także potrafi wskazać najważniejsze odkrycia naukowe w historii nauk biologicznych, w tym biotechnologii 2. Wykazuje znajomość podstawowych technik i narzędzi w badaniach zjawisk przyrodniczych 3. Ma wiedzę dotyczącą ekologicznych aspektów biotechnologii i dostrzega związki i zależności między procesami chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi zachodzącymi w przyrodzie 4. Zna i rozumie biochemiczne, komórkowe i molekularne podstawy funkcjonowania organizmów 5. Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu chemii, biologii i biotechnologii 6. Rozumie znaczenie pracy doświadczalnej w biotechnologii i potrafi opisać znaczenie analiz molekularnych w badaniach biologicznych i medycznych 7. Wykazuje znajomość podstawowego słownictwa w dziedzinie nauk przyrodniczych (w tym biotechnologii) w wybranym języku nowożytnym (wskazany jęz. angielski) 8. Rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 9. Ma elementarną wiedzę w wybranych podstawowych obszarach biotechnologii oraz rozumie związki i zależności między różnymi dyscyplinami przyrodniczymi UMIEJĘTNOŚCI 1. Wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej w języku nowożytnym (angielskim) i komunikowania się na podstawowym poziomie 2. Wykazuje umiejętność wykorzystania dostępnych źródeł informacji, w tym ze źródeł elektronicznych 3. Przeprowadza proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod okiem opiekuna 4. Wykonuje w terenie/laboratorium proste pomiary fizyczne lub/i biologiczne lub/i chemiczne oraz dokonuje obserwacji 5. Wykazuje umiejętność krytycznego opracowania wybranego problemu naukowego w formie pisemnego referatu w jęz. polskim, z poprawną dokumentacją 19

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA Forma studiów: stacjonarne Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia - inżynierskie Czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów, 1 semestr - 15 tygodni) Liczba uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

biologia rozwoju/bezkręgowce: taksonomia, bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i filogeneza i biologia rozwoju mikologia systematyczna

biologia rozwoju/bezkręgowce: taksonomia, bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i filogeneza i biologia rozwoju mikologia systematyczna matematyka chemia ogólna i nieorganiczna chemia organiczna biologia roślin podstawy statystyki botanika systematyczna botanika zajęcia terenowe bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i biologia rozwoju/bezkręgowce:

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Głównym celem studiów podyplomowych Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest przekazanie słuchaczom

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA Załącznik nr 2 do uchwały nr 444/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów BIOLOGIA o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/05/2013 Senatu UR z dnia 23 maja 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 85/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 85/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 85/2013/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 85/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 85/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 85/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie potwierdzenia utworzenia na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/16 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 12 kwietnia 2016r. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Aspekty kształcenia WIEDZA I stopień II stopień III stopień Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Biotechnologii Podyplomowe studia Nauczanie Przyrody w szkole podstawowej

Wydział Biologii i Biotechnologii Podyplomowe studia Nauczanie Przyrody w szkole podstawowej Wydział Biologii i Biotechnologii Podyplomowe studia Nauczanie Przyrody w szkole podstawowej 1) Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów podyplomowych, nazwa kierunku studiów: Podyplomowe studia Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk ścisłych. Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk ścisłych. Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych Załącznik 2a Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych i nauk przyrodniczych Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki Obszarowe efekty

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 WIEDZA Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie ponadlicealnym) Zaawansowana wiedza z fizyki, chemii; wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia: (studia

Bardziej szczegółowo

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Studia Przyrodnicze i Technologiczne (z językiem wykładowym angielskim) - studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia ROK I i II Przedmiot Rok pierwszy Rok drugi I semestr II III semestr IV godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS j. angielski 60 2 60

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Biotechnologia w ochronie środowiska Biotechnology in Environmental Protection Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Maria Wędzony Zespół dydaktyczny: Prof.

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia: (studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI Program kształcenia na kierunku BIOLOGIA Studia stacjonarne pierwszego stopnia Warszawa 2012 1 2 3 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia ROK I i II Przedmiot Rok pierwszy Rok drugi I semestr II III semestr IV godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS j. angielski 60 2 60

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW: NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Opisuje proces ewolucji geografii jako dziedziny wiedzy i nauki, określa jej

Opisuje proces ewolucji geografii jako dziedziny wiedzy i nauki, określa jej Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOGRAFIA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geografia należy do

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERNK STDIÓ BIOTECHNOLOGIA STDIA DRGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI miejscowienie kierunku Kierunek studiów Biotechnologia o profilu ogólnoakademickim przypisano do obszaru

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska I stopień

Ochrona Środowiska I stopień Załącznik nr 4 do Uchwały nr 49/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Ochrona Środowiska I stopień Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tab. 2.1. Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Technologii Drewna kierunku studiów inżynieria oraz określenia dla niego efektów

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod w SID pieczęć i podpis dziekana Wydział Geograficzno - Biologiczny Studia wyższe na

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 376/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku studiów i kod

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku studiów i kod Załącznik do Uchwały nr 126/2011Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011r 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów dla programu. Nazwa kierunku studiów i kod Fizyka programu wg USOS WMP-FI-3 Poziom Studia trzeciego

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo Opis na kierunku TOWAROZNAWSTWO z odniesieniem do, nauk oraz kształcenia prowadzących do specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych profil ogólnoakademicki studia I stopnia NTW1_W01 NTW1_W02 NTW1_W03

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW

Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW Wydział/Jednostka prowadząca studia podyplomowe Nazwa studiów Typ studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU BIOLOGIA MEDYCZNA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU BIOLOGIA MEDYCZNA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU BIOLOGIA MEDYCZNA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Załącznik nr 3 do Uchwały RW 36/2015 Symbol Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Wykład IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle. przemyśle - opis przedmiotu. Informacje ogólne WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM.

Wykład IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle. przemyśle - opis przedmiotu. Informacje ogólne WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM. IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle Kod przedmiotu 13.9-WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM Wydział

Bardziej szczegółowo

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05 INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PWSZ w SULECHOWIE E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Chemii Kierunek studiów: chemia kryminalistyczna Poziom

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI. Program kształcenia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI. Program kształcenia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI Program kształcenia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA Studia stacjonarne pierwszego stopnia Warszawa 2012 2 3 4 Program kształcenia na kierunku

Bardziej szczegółowo

3. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA:

3. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA: 1. Nazwa kierunku: BIOINFORMATYKA 2. OBSZARY KSZTAŁCENIA: P nauki przyrodnicze; X nauki ścisłe; T nauki techniczne; Inż. efekty kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich UMIEJSCOWIENIE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 16 listopada 2011 r. Nr 9 Poz. 204 ZARZĄDZENIE NR 44 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 56/2015-2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

Fizjologia roślin - opis przedmiotu

Fizjologia roślin - opis przedmiotu Fizjologia roślin - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizjologia roślin Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-FR-W-S14_pNadGenR7QSC Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biotechnologia Profil

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 390/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała nr 390/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2012 r. Uchwała nr 390/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ogrodnictwo o profilu ogólnoakademickim prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEOINFORMACJA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEOINFORMACJA Załącznik C EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEOINFORMACJA poziom kształcenia profil kształcenia studia drugiego stopnia ogólnoakademicki tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta magister geoinformacji

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 62/2015/2016. z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 62/2015/2016. z dnia 26 kwietnia 2016 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 62/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów geografia studia pierwszego stopnia,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Poznanie sposobów i typów hodowli komórek i tkanek zwierzęcych oraz metodyki pracy w warunkach sterylnych.

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Poznanie sposobów i typów hodowli komórek i tkanek zwierzęcych oraz metodyki pracy w warunkach sterylnych. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. HODOWLE KOMÓREK I TKANEK CELL AND TISSUE CULTURE Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Anna Barbasz Zespół dydaktyczny dr Anna Barbasz

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PWSZ w SULECHOWIE

INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PWSZ w SULECHOWIE E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k s z t a ł c e n i a INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA STUDIA I STOPNIA

BIOTECHNOLOGIA STUDIA I STOPNIA BIOTECHNOLOGIA STUDIA I STOPNIA OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) SYMBOL EKK KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

BT_1A_W03 posiada elementarną wiedzę w zakresie prawa, zarządzania i ekonomii R1A_W02

BT_1A_W03 posiada elementarną wiedzę w zakresie prawa, zarządzania i ekonomii R1A_W02 Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Nazwa kierunku studiów: biotechnologia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Obszary kształcenia: w zakresie nauk

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Astrofizyka i kosmologia. Obszar nauk ścisłych. Studia drugiego stopnia. Profil ogólnoakademicki

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Astrofizyka i kosmologia. Obszar nauk ścisłych. Studia drugiego stopnia. Profil ogólnoakademicki Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr 62/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 62/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu kierunku studiów medycyna roślin oraz

Bardziej szczegółowo

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5 IMiIP Informatyka Stosowana opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia I stopnia na kierunku Informatyka Stosowana powinien posiadać kompetencje

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 86/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 86/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r. Uchwała Nr 86/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 52/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017 Kierunek: Biotechnologia, rok I Metody uczenia się i studiowania Bt I 0 1 15 1 Biologia ogólna Bt I 0 1 30 45 6 x Chemia ogólna i nieorganiczna Bt I 0 1 30 30 30 6 x Chemia organiczna Bt I 0 2 30 15 30

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia ogólna - opis przedmiotu

Mikrobiologia ogólna - opis przedmiotu Mikrobiologia ogólna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikrobiologia ogólna Kod przedmiotu 13.4-WB-BiolP-MiOg-W-S14_pNadGenKW6DH Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 48/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 48/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. Uchwała nr 48/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ochrona środowiska o profilu ogólnoakademickim prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wybieralny Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa. Kod przedmiotu WB-BTP-PW15-W-S14_pNadGen498OU. Wydział

Przedmiot wybieralny Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa. Kod przedmiotu WB-BTP-PW15-W-S14_pNadGen498OU. Wydział Przedmiot wybieralny 15... opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny 15... Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-PW15-W-S14_pNadGen498OU Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biotechnologia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI Program kształcenia na kierunku BIOTECHNOLOGIA Studia stacjonarne drugiego stopnia Warszawa 2012 1 2 3 4 Program kształcenia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 49/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 49/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. Uchwała nr 49/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku zootechnika o profilu ogólnoakademickim prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia

profil ogólnoakademicki studia I stopnia Opis na kierunku ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do oraz prowadzących profil ogólnoakademicki studia I stopnia Efekty NŻZ1_W01 NŻZ1_W02 NŻZ1_W03 NŻZ1_W04 WIEDZA Ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki,

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI. Program kształcenia na kierunku OCHRONA PRZYRODY

Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI. Program kształcenia na kierunku OCHRONA PRZYRODY Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI Program kształcenia na kierunku OCHRONA PRZYRODY Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia Warszawa 2012 3 4 5 6 Program kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI. Program kształcenia na kierunku BIOLOGIA

Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI. Program kształcenia na kierunku BIOLOGIA Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI Program kształcenia na kierunku BIOLOGIA Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia Warszawa 2012 1 2 3 4 5 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tab. 2.1. Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie POZIOM

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3 Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3 Matryca efektów kształcenia określa relacje między efektami kształcenia zdefiniowanymi dla programu kształcenia (efektami kierunkowymi) i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geoinformatyka należy

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia ogólna - opis przedmiotu

Biotechnologia ogólna - opis przedmiotu Biotechnologia ogólna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Biotechnologia ogólna Kod przedmiotu 13.4-WB-BTP-BtOg-W-S14_pNadGen6WWJU Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biotechnologia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2015/2016

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2015/2016 Kierunek: Biotechnologia, rok I Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Bt I 0 1 15 1 Biologia ogólna Bt I 0 1 30 45 6 x Chemia ogólna i nieorganiczna Bt I 0 1 30 30 30 6 x Fizyka z biofizyką Bt I 0 1 15 15 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Załącznik nr 2. Objaśnienie oznaczeń w symbolach: Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOGRAFIA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geografia należy do obszaru

Bardziej szczegółowo