- o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (druk nr 1661),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (druk nr 1661),"

Transkrypt

1 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM (14)/14 DKRM (15)/14 Warszawa, 14 stycznia 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowiska wobec poselskich projektów ustawy - o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (druk nr 1661), - o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (druk nr 2144). Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Zdrowia do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych. Z wyrazami szacunku (-) Ewa Kopacz

2 RM Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (druk nr 2144) Projekt ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zwany dalej projektem ustawy, podejmuje istotną społecznie problematykę. Projekt ustawy zmierza do zmiany przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.). Zmiany dotyczą m.in. określenia przedmiotu ustawy, zamieszczenia definicji, ustalenia osób, którym przysługuje prawo do pochowania zwłok, określenie sposobu pochowania zwłok i szczątków, w tym możliwości pochowania prochów poprzez ich rozsypanie na polach pamięci. Należy zgodzić się z tezą zawartą w uzasadnieniu projektu ustawy, że ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych w obecnym brzmieniu jest anachroniczna i nie odpowiada wymaganiom i oczekiwaniom części polskiego społeczeństwa oraz potrzebom przedsiębiorców branży funeralnej. Wątpliwości budzą proponowane w projekcie przepisy definiujące zwłoki, szczątki i prochy. W szczególności jest wątpliwe, czy pojęcie zwłok należy definicyjnie wiązać z aktami stanu cywilnego. W przypadku niewydania aktu stanu cywilnego zwłoki ludzkie przestaną być zwłokami w rozumieniu projektu. Zaproponowana definicja zwłok jest z logicznego punktu widzenia nieprawidłowa, a ponadto modyfikuje bez podania uzasadnienia istotną treść tego pojęcia określoną w języku i kulturze oraz wchodzi bez podania uzasadnienia w kolizję z innymi przepisami prawa, m.in. ograniczając prawnokarną ochronę zwłok przed znieważeniem. Ponadto wprowadzona w projekcie definicja zakładu pogrzebowego, z legislacyjnego punktu widzenia, wydaje się zbędna, gdyż w dalszych przepisach ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych pojęcie zakład pogrzebowy nie jest używane. Niekonsekwencja pojawia się również w pojęciu dom przedpogrzebowy, które zostało zdefiniowane w słowniczku, natomiast w tekście ww. ustawy jest używane pojęcie dom pogrzebowy. Określony w art. 1 pkt 1 projektu ustawy zakres ustawy (art. 1) jest szerszy niż rzeczywisty tekst ustawy. Ww. przepis stanowi, że ustawa określa m.in. zasady funkcjonowania krematoriów i zakładów pogrzebowych, co nie znajduje odzwierciedlenia

3 ani w przedkładanym projekcie ustawy, ani w obecnie obowiązującej ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Należy mieć na uwadze, że definicje zawarte w dodawanym art. 1a (art. 1 pkt 2 projektu ustawy), znajdują się w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 284). Rozporządzenie to zawiera definicje takich pojęć jak: 1) grób ziemny; 2) grób murowany; 3) grób rodzinny; 4) katakumby; 5) kolumbarium. Niemniej jednak zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej definicje pojęć powinny znajdować się w ustawie. Wątpliwość budzi celowość zawarcia w treści dodawanego art. 1b ust. 3 (art. 1 pkt 2 projektu ustawy) sformułowania, że założenie lub rozszerzenie cmentarza wyznaniowego może nastąpić na terenie przeznaczonym na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Cmentarze zakłada się i rozszerza na terenach określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.. Ww. przepis odnosi się do wszystkich cmentarzy (komunalnych, wyznaniowych). Należy również zauważyć, że podobne sformułowanie nie zostało dodane w ust. 2 art. 1b (art. 1 pkt 2 projektu ustawy), dotyczącym cmentarzy komunalnych co należy uznać za zasadne. Należy zaznaczyć, że projekt ustawy nie dokonuje zmian w art. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, co jest równoznaczne z tym, że celem projektodawcy jest, aby regulacja ta obowiązywała nadal i dotyczyła wszystkich cmentarzy. A tym samym nie ma potrzeby powielania przepisów przedmiotowego artykułu w innych przepisach ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Ponadto należy zauważyć, że definicja zakładu pogrzebowego (art. 1 pkt 2 projektu ustawy dot. art. 1a pkt 23 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych) tj. wprowadzenie wymogu posiadania przez zakład pogrzebowy co najmniej kostnicy oraz karawanu (pojazdu do przewozu zwłok szczątków lub prochów), budzi uzasadnione wątpliwości odnośnie wprowadzenia takich wymogów dla zakładu pogrzebowego. 2

4 Wprowadzenie takich wymogów może tworzyć bariery wejścia na rynek oraz wyeliminować z rynku tych przedsiębiorców, którzy działają na małych rynkach lokalnych. Należy także zauważyć, że uzasadnienie dla wprowadzenia tego rodzaju wymogów jest niewystarczające i niepoparte wnikliwą analizą rynkową mającą na celu dokonanie oceny wpływu wprowadzanych wymogów na konkurencję. Dlatego też proponuje się zrezygnowanie z przedmiotowej zmiany. Rząd postuluje również rozważenie celowości rozszerzenia katalogu proponowanych w projekcie ustawy zmian o doprecyzowanie art. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w myśl którego cmentarze zakłada się i rozszerza na terenach określonych (przeznaczonych na ten cel) w planach miejscowych. W tej materii występują liczne rozbieżności orzecznictwa sądowo-administracyjnego. Postuluje się, aby doprecyzować art. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w taki sposób, aby wynikało z niego expressis verbis, że nie istnieje możliwość założenia lub rozszerzenia cmentarza na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (ze względu na obowiązek planistyczny). Celem obecnego art. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych jest, aby w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym ma zostać założony nowy cmentarz lub rozszerzony już istniejący cmentarz, nie wydawano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Powyższe doprecyzowanie tego przepisu wyeliminowałoby obecnie występujące liczne wątpliwości. Ponadto należy zauważyć, że za powyższą propozycją przemawia także to, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem stanowiącym podstawę lokalizacji cmentarzy. W związku z tym, w tej sytuacji, nie mają zastosowania przepisy z zakresu lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego stanowiące, że dla terenów, dla których nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydaje się decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto należy zauważyć, że z obecnej treści art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych wynika, że groby murowane przeznaczone do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, nie podlegają obowiązkowi wniesienia opłaty za ponowne użycie grobu po upływie 20 lat. Projekt ustawy, poprzez nadanie nowej treści art. 7, zmierza do rozszerzenia obowiązku wnoszenia opłaty na wszystkie groby. Biorąc pod uwagę charakter tej zmiany, należałoby podnieść kwestię braku regulacji przejściowych, 3

5 odnoszących się do grobów murowanych przeznaczonych dla pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, powstałych przed wejściem w życie opisywanej zmiany. Ponadto należy zauważyć, że dyspozycje zmian zawarte w autopoprawce zostały sformułowane w sposób nieprawidłowy. Nie odnoszą się one bowiem do zmian (punktów) art. 1 projektu ustawy, a formułują samodzielne zmiany. O ile w przypadku pkt 1 (nadanie brzmienia art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych) i pkt 3 (nadanie brzmienia art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych) autopoprawki nie budzi wątpliwości jaka zmiana, choć błędnie sformułowana, jest postulowana w autopoprawce (odpowiednio zmiany w art. 1 pkt 5 i 12 projektu ustawy), to w przypadku pkt 2 autopoprawki nie jest to oczywiste. Punkt ten stanowi art. 18 skreśla się. Dyspozycję tę można odczytywać w ten sposób, że (poprzez nadanie brzmienia pkt 11 w art. 1 projektu ustawy) projektodawcy postulują uchylenie art. 18 w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Z kolei w uzasadnieniu do autopoprawki zawarto stwierdzenie, że jej celem w tym zakresie jest pozostawienie brzmienia obowiązującego art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych bez zmian, co prawidłowo powinno zostać sformułowane jako skreślenie pkt 11 w art. 1 projektu ustawy. Zaproponowane w art. 1 pkt 6 projektu nowe brzmienie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych może spowodować dodatkowe problemy przy dokonywaniu ekshumacji z grobów wojennych (lub analogicznych miejsc spoczynku) szczątków osób zmarłych przed kilkudziesięcioma laty, które uległy już mineralizacji. Ekshumacji takich dokonuje się m. in. w związku z: 1) prowadzonymi przez Instytut Pamięci Narodowej śledztwami; 2) badaniami archeologicznymi obszarów, na których, bez właściwego pochówku, sprawcy zbrodni komunistycznych i nazistowskich starali się ukryć szczątki swoich ofiar; 3) działaniami mającymi na celu upamiętnienie i zapewnienie godnego miejsca spoczynku ofiar ww. zbrodni, np. podejmowanymi przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; 4) realizacją międzynarodowych umów zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską w celu uregulowania współpracy w dziedzinie ochrony grobów wojennych i miejsc pamięci, m.in. Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o grobach ofiar wojen i przemocy totalitarnej. 4

6 Wydaje się zasadne, by w toku dalszych prac nad projektem, modyfikując zaproponowane brzmienie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, uwzględniono specyfikę ekshumacji z grobów wojennych oraz z innych pochówków o analogicznym charakterze, bądź to przez poszerzenie, w uzasadnionych przypadkach, katalogu dopuszczalnych miejsc przechowywania szczątków o określonym wieku lub starszych, o miejsca wykorzystywane w takim charakterze przez podmioty profesjonalnie zajmujące się m.in. tego rodzaju ekshumacjami. Miejsca takie powinny spełniać określone standardy, ale nie wydaje się, aby musiały one w każdym przypadku być tak obostrzone, jak w wypadku kostnic, prosektoriów lub domów pogrzebowych. Na pewno kwestia ta powinna stać się przedmiotem dodatkowych rozważań. Wątpliwości budzi także zaproponowany w projekcie ustawy w art. 1 pkt 7 dodawany art. 10 ust. 1b w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Projektodawca, proponując rozwiązanie, zgodnie z którym miałoby być możliwe złożenie wiążącego oświadczenia co do oczekiwanego przez daną osobę sposobu jej pochowania po śmierci, poprzestaje wyłącznie na uregulowaniu o charakterze materialnoprawnym. Wskazać zatem należy, że obowiązywanie projektowanej regulacji wiązałoby się z szeregiem praktycznych problemów o charakterze proceduralnym - nie wiadomo bowiem, w jaki sposób miałoby być zapewniane egzekwowanie dokonania pochówku w sposób zgodny z wolą wyrażoną przez zmarłego. Spośród szeregu problemów rysujących się na tym tle wskazać wystarczy choćby kwestię tego, jaki miałby być krąg podmiotów legitymowanych do żądania wykonania woli zmarłego odnośnie sposobu pochówku, jaki organ i w jakiej procedurze miałby rozstrzygać wynikłe spory i zapewniać wykonanie powziętych rozstrzygnięć, czy wreszcie problematykę ewentualnych sankcji np. w przypadku zgodnego, ze strony wszystkich zainteresowanych, postąpienia wbrew woli zmarłego. Brak ze strony projektodawcy propozycji rozwiązań w tym zakresie uniemożliwia w istocie ocenę proponowanej regulacji. Ponadto ww. przepis budzi wątpliwości także z punktu widzenia poprawności legislacyjnej. Projektodawca posłużył się w nim bowiem niejednoznacznym sformułowaniem zapis poświadczony notarialnie, z którego nie wynika dostatecznie dokładnie, jaka forma jest przewidziana dla złożenia oświadczenia woli o sposobie pochowania. Niejasne pozostaje również to, jak należy rozumieć stwierdzenie, że wola wyrażona w takim zapisie ma pierwszeństwo przed prawem do pochowania. 5

7 Nowe brzmienie art. 12 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (art. 1 pkt 8 projektu ustawy) nie zawiera upoważnienia ustawowego do wydania, przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, rozporządzenia, w którym mogłyby zostać określone wyjątki od zasad ustalonych w proponowanym art. 12 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz mógł zostać ustalony szczegółowy sposób stosowania przepisów niniejszej ustawy do tych wyjątków. Rząd uznaje za zasadne, aby wyjątki od stosowania przepisów ustawy były określone w ustawie, nie zaś w rozporządzeniu, ale wyraża wątpliwość, czy nowe brzmienie art. 12 zawiera wszystkie wyjątki, jakie powinny być określone. Poza tym, w nowym art. 12 ust. 4 sformułowanie: Wyjątki od przepisów w ust. 4 należałoby zmienić na Wyjątki od przepisów w ust. 3. Proponowane brzmienie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (art. 1 pkt 12 projektu ustawy) będzie wymagać zmian o charakterze legislacyjno-redakcyjnym, tak aby wyraźnie rozgraniczyć zakres spraw przekazanych do uregulowania określony w tym przepisie od wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego. Uwagę tę należy odnieść również do obowiązującego brzmienia tego przepisu. Ponadto, w zakresie proponowanej autopoprawki do przedmiotowego projektu art. 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, stanowiącego upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, należy podkreślić, iż obecnie nazwa ministra właściwego brzmi: minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w związku z czym projekt w tym zakresie posługuje się nazwą nieprawidłową. W odniesieniu do propozycji zmiany brzmienia ww. upoważnienia ustawowego w zakresie dodania w ust. 1 po wyrazach grzebania zwłok wyrazów szczątków oraz prochów należy podkreślić, iż obowiązek określenia wymagań jakim muszą odpowiadać inne miejsca pochówku zwłok i szczątków, wynika z pkt 4 wymienionego upoważnienia. Ponadto, rozporządzenie określa wymagania, dotyczące grobów oraz innych miejsc grzebania zwłok i szczątków, a zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 10) szczątkami ludzkimi są m.in. popioły powstałe w wyniku spopielenia zwłok ( 8 ust. 1 pkt 1). Dlatego też zbędne jest dodawanie w ust. 1 wyrazów 6

8 szczątków oraz prochów. W przypadku zaś wzięcia pod uwagę nowych projektowanych definicji wprowadzanych do przedmiotowej ustawy, należy wskazać, że również w tym kontekście wprowadzenie ww. wyrazów do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych wydaje się zbędne, albowiem prochy zostały zdefiniowane jako prochy powstałe w wyniku spopielenia zwłok lub szczątków, w związku z czym oczywistym jest fakt, iż wymagania, dotyczące miejsc chowania zwłok i szczątków będą miały w tym zakresie zastosowanie. Ponadto, w projekcie uregulowano kwestię miejsc chowania prochów określając, iż mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, w grobach murowanych, w grobach urnowych, katakumbach oraz kolumbariach. W związku z powyższym przepisy rozporządzenia w tym zakresie będą miały zastosowanie również do miejsc pochowania prochów. W odniesieniu do zmiany polegającej na dodaniu w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych po wyrazach techniczno-budowlanych wyrazów w tym dodatkowych wymagań, jakim powinny odpowiadać tworzone pola pamięci - mając na uwadze zapewnienie poszanowania zwłok, szczątków oraz prochów, a także bezpieczeństwo sanitarne oraz w odniesieniu do kwestii dodania w ww. przepisie pkt 5, zgodnie z którym w rozporządzeniu miałyby zostać określone wymagania, jakim muszą odpowiadać pola pamięci, należy wskazać, iż zgodnie z definicją zawartą w projekcie ustawy przez pole pamięci należy rozumieć miejsce niezabudowane, usytuowane na terenie cmentarza, wolne od grobów, kolumbariów i katakumb, służące do rozsypywania prochów. Powyższe pole pamięci nie stanowi obiektu budowlanego, a zatem wykracza poza właściwość ministra do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Co do kwestii, dotyczącej zapewnienia poszanowania zwłok oraz szczątków jak również zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, należy wskazać, iż materia ta wykracza poza zakres przedmiotowy rozporządzenia, którego celem podstawowym jest określenie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca grzebania zwłok przy uwzględnieniu wymagań techniczno-budowlanych, które to wymagania pozostają w kompetencji ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Ponadto, należy mieć na uwadze również fakt, iż kwestie dotyczące zagadnień sanitarnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315). Co więcej kwestie, dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego, m.in. przy przewożeniu zwłok oraz ekshumacji, zostały uregulowane w 11 7

9 i 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. Mając powyższe na uwadze, proponuje się zrezygnowanie z dokonywania zmian ww. upoważnienia ustawowego. Niewątpliwie sprawy opisane w przedkładanym projekcie ustawy wymagają pilnego uregulowania, ale również w przypadku nowelizacji tych przepisów warto byłoby zwrócić uwagę na regulacje dotyczące stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu, które obecnie są nieprecyzyjne i pozostawiają dużo swobody w ich interpretowaniu. Konieczne jest również jednoznaczne określenie sposobu finansowania osób uprawionych do wydawania kart zgonu. Jednocześnie należy zauważyć, że propozycje dotyczące wystawiania kart zgonu będą wymagały uwzględnienia przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741). Rząd dostrzega potrzebę nowelizacji aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ze względu na jej niedostosowanie do współczesnych realiów i potrzeb społecznych. W związku z tym, Rząd przygotuje projekt uwzględniający wszystkie niezbędne zmiany w ustawie. Mając na uwadze liczne zgłoszone zastrzeżenia natury merytorycznej i legislacyjnej do projektu poselskiego, Rada Ministrów negatywnie opiniuje projekt ustawy i rekomenduje zaprzestanie prowadzenia dalszych prac legislacyjnych nad nim. 8

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688).

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-157(7)/12 Warszawa, 30 listopada 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195).

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-140-65(9)/15 Warszawa, 11 maja 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, przekazuję

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 3610).

- o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 3610). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-157 (5)/10 Warszawa, 16 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266).

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-154(5)/09 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (druk nr 1661),

- o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (druk nr 1661), SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-140-79(14)/14 DKRM-140-46(15)/14 Warszawa, 14 stycznia 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1384).

- o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1384). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-116/(4)/13 Warszawa, 11 września 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3172 Warszawa, 29 lipca 2004 r.

Druk nr 3172 Warszawa, 29 lipca 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-121-04 Druk nr 3172 Warszawa, 29 lipca 2004 r. Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku.

Bardziej szczegółowo

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-17 (5)/10 Warszawa, 5 maja 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 3187).

- o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 3187). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-86(5)/10 Warszawa, 22 września 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 815), - o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 816).

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 815), - o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 816). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140-186(4)/08 DSPA-140-187(4)/08 Warszawa, 26 września 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-83(7)/10 Warszawa, 6 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488)

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) ę ł ę ę ę Ó ę ś ę Ż ł ą Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 2738).

- o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 2738). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-24 (5)/10 Warszawa, 27 maja 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Andrzeja Walkowiaka skierowaną do ministra zdrowia w dniu 30 czerwca 2010 r.

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Andrzeja Walkowiaka skierowaną do ministra zdrowia w dniu 30 czerwca 2010 r. Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Andrzeja Walkowiaka skierowaną do ministra zdrowia w dniu 30 czerwca 2010 r. (znak: SPS-023-16587/10) w sprawie praw rodziców, którzy utracili

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

- o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: Warszawa, 4 października 2013 r. Grupa posłów KP SLD Pani Ewa KOPACZ Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340) Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 340) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1938).

- o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1938). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-97(5)/09 Warszawa, 17 lipca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-88-06 Druk nr 694 Warszawa, 20 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 513)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 513) Warszawa, dnia 29 sierpnia 2007 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 513) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadnicza część uchwalonych zmian zmierza - w założeniu ustawodawcy sejmowego

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 906)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 906) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 906) I. Cel i przedmiot ustawy Celem opiniowanej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 1097).

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 1097). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-24(4)/13 Warszawa, 18 kwietnia 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt (druk nr 1604).

- o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt (druk nr 1604). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-48(3)/09 Warszawa, 10 marca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 522)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 522) Warszawa, dnia 15 kwietnia 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 522) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa, zgodnie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druk nr 3677).

- o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druk nr 3677). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-165(4)/10 Warszawa, 19 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

- o Rzeczniku Praw Żołnierza (druk nr 3068).

- o Rzeczniku Praw Żołnierza (druk nr 3068). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-65(5)/10 Warszawa, 16 sierpnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) Warszawa, dnia 25 lipca 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa wprowadza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I JF WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 30 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I JF WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 30 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 6823 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I.4131.159.2015.JF WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 30 lipca 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 926 Warszawa, 27 czerwca 2008 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALEŻNIEŃ

SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALEŻNIEŃ Warszawa, dn. 19.12.2014 r. Sz. Pan Minister Piotr Warczyński Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Szanowny Panie Ministrze, W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia konsultacjami

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 9 maja 2011 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 9 maja 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 118 7130 Poz. 687 687 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych 1.

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 827)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 827) Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 827) I. Cel i przedmiot ustawy Celem ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych. Warszawa, 29 września 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM 140 112 (8)/14 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Druk nr 193 Warszawa, 12 grudnia 2005 r.

Druk nr 193 Warszawa, 12 grudnia 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-170-05 Druk nr 193 Warszawa, 12 grudnia 2005 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Art. 1. 1. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy. 2. O założeniu lub

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (druk nr 354)

Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (druk nr 354) Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druk nr 354) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r. ustawy o odpadach,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2007 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2007 r. Warszawa, dnia 18 lipca 2007 r. Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 496) Poniższe uwagi, odnoszące

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r.

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szanowna Pani dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie w miejscu OPINIA PRAWNA wydana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Prawie Cmentarnym

Ustawa o Prawie Cmentarnym Ustawa o Prawie Cmentarnym OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Druk nr 486 Warszawa, 8 czerwca 2012 r.

Druk nr 486 Warszawa, 8 czerwca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-44-12 Druk nr 486 Warszawa, 8 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Na

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1357)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1357) Warszawa, dnia 6 września 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1357) I. Cel i przedmiot ustawy Celem nowelizacji

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584).

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-200(4)/10 Warszawa, 26 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 10 marca 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM 140 3(5)/14 Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

- zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2210).

- zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2210). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-139(4)/09 Warszawa, 10 września 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie nadzorcze. stwierdzam nieważność. Uzasadnienie

Rozstrzygnięcie nadzorcze. stwierdzam nieważność. Uzasadnienie Warszawa, 22 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.42.2016.MO Rada Miejska Góry Kalwarii ul. 3 Maja 10 05 530 Góra Kalwaria Rozstrzygnięcie nadzorcze Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 696)

Opinia do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 696) Warszawa, 30 lipca 2014 r. Opinia do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 696) I. Cel i przedmiot ustawy Nowelizacja przyjęta przez Sejm 25 lipca

Bardziej szczegółowo

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r.

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2774 Warszawa, 24 września 2014 r.

Druk nr 2774 Warszawa, 24 września 2014 r. Druk nr 2774 Warszawa, 24 września 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR -020-4/20 14 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 23).

- o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 23). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-144(6)/11 Warszawa, 2 lipca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

- o zmianie ustawy - Prawo budowlane. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2950 Warszawa, 13 marca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. (tekst jednolity) USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. (tekst jednolity) Art. 1. 1. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy. 2. O założeniu lub rozszerzeniu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 880).

- o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 880). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA - 140-19 (2) /07 Warszawa, 1 lutego 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko

Bardziej szczegółowo

Druk nr 323 Warszawa, 6 marca 2008 r.

Druk nr 323 Warszawa, 6 marca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-29-08 Druk nr 323 Warszawa, 6 marca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy Prawo wodne (druk nr 678)

Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy Prawo wodne (druk nr 678) Warszawa, dnia 7 sierpnia 2002 r. Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy Prawo wodne (druk nr 678) Celem projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Kodeks pracy

o zmianie ustawy Kodeks pracy Warszawa, dn. 30.10.2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 1959 Nr 11 poz. 62 USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853, z

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1299 Warszawa, 31 stycznia 2003 r.

Druk nr 1299 Warszawa, 31 stycznia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-9-03 Druk nr 1299 Warszawa, 31 stycznia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 czerwca 2008 r.

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 czerwca 2008 r. U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

- o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1112 Warszawa, 19 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1959 Nr 11 poz. 62 USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, Nr 120, poz. 1268, z 2002

Bardziej szczegółowo

Druk nr 125-A Warszawa, 21 stycznia 2008 r.

Druk nr 125-A Warszawa, 21 stycznia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 125-A Warszawa, 21 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPŁAT OBOWIĄZUJĄCY NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH WE WROCŁAWIU

CENNIK OPŁAT OBOWIĄZUJĄCY NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH WE WROCŁAWIU CENNIK OPŁAT OBOWIĄZUJĄCY NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pochówek na terenie cmentarzy komunalnych może być dokonany za zgodą Zarządu Cmentarzy Komunalnych oraz zgodnie

Bardziej szczegółowo

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Warszawa, dnia 4 stycznia 2009 r. Opinia o ustawie o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zmienia: 1) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 721)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 721) Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 721) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa wprowadza zasadę

Bardziej szczegółowo

- o formach opieki nad dziećmi w wieku do 5 lat (druk nr 3398).

- o formach opieki nad dziećmi w wieku do 5 lat (druk nr 3398). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-120(4)/10 Warszawa, 17 listopada 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 608).

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 608). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-125(3)/08 Warszawa, 25 lipca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 maja 2017 r. Poz. 912 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2017 r. Poz. 912

Warszawa, dnia 10 maja 2017 r. Poz. 912 Warszawa, dnia 10 maja 2017 r. Poz. 912 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE. KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE. KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 13 maja 2009 r. Druk nr 404 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ o projekcie ustawy o zmianie ustawy o gwarancji

Bardziej szczegółowo

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw.

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (druk nr 727) 1) Art. 1 pkt 2 w przepisie tym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

USTAWA. z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Cmentarze i chowanie zmarłych. Dz.U.2017.912 t.j. z dnia 2017.05.10 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 10 maja 2017 r. do: 31 grudnia 2017 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach

Bardziej szczegółowo

Druk nr 415 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r.

Druk nr 415 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-52-08 Druk nr 415 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3027).

- o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3027). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-140-256(4)/14 Warszawa, 11 maja 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

Art. 1. 1. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy.

Art. 1. 1. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2006

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Art. 1. 1. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy. 2. O założeniu lub

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 638)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 638) Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 638) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym celem opiniowanej ustawy jest, w myśl uzasadnienia do projektu

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075)

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) Warszawa, 31 stycznia 2014 r. Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) 1. Tezy opinii 1. Propozycja zmiany ustawy o systemie oświaty wymaga ponownego

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154).

- o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM.ZK.140.156(4)2015.MN Warszawa, 12 stycznia 2016 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte

Bardziej szczegółowo

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r.

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 235 ust.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r.

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-46-11 Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 7 CZERWCA 2002 R. I KZP 17/02

POSTANOWIENIE Z DNIA 7 CZERWCA 2002 R. I KZP 17/02 POSTANOWIENIE Z DNIA 7 CZERWCA 2002 R. I KZP 17/02 Kwestia konstytucyjności ustawy nie może być przedmiotem zagadnienia prawnego przekazanego przez sąd odwoławczy do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

- o zmianie ustawy o pomocy społecznej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-177-05 Druk nr 248 Warszawa, 9 grudnia 2005 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1)

USTAWA. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) projekt USTAWA z dnia o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

Gmina Żabia Wola, ul. Główna 3, Żabia Wola, adres do doręczeń: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, , Żabia Wola

Gmina Żabia Wola, ul. Główna 3, Żabia Wola, adres do doręczeń: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, , Żabia Wola Żabia Wola, dnia 7 lipca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4 00 013 Warszawa za pośrednictwem Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plac Bankowy 3/5 00 142 Warszawa Skarżący:

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. (druk nr 913)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. (druk nr 913) Warszawa, dnia 18 maja 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (druk nr 913) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 15 maja o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. BAS-WAL-923/10 Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. Opinia prawna w sprawie konsekwencji braku przepisów prawnych w Prawie budowlanym, regulujących lokalizację i budowę farm wiatrowych I. Teza opinii Brak

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-106-06 Druk nr 863 Warszawa, 24 lipca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (druk nr 657)

Opinia do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (druk nr 657) Warszawa, dnia 6 października 2009 r. Opinia do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (druk nr 657) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09 Druk nr 2241 Warszawa, 6 sierpnia 2009 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

m-iim/b RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI DL-P I 0760-18/09 Warszawa, dnia ^ listo pada 2009 r. dot. RPO-619466-II/09/PS 2009-11- O k

m-iim/b RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI DL-P I 0760-18/09 Warszawa, dnia ^ listo pada 2009 r. dot. RPO-619466-II/09/PS 2009-11- O k m-iim/b RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI DL-P I 0760-18/09 Warszawa, dnia ^ listo pada 2009 r. BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH dot. RPO-619466-II/09/PS WPŁ. 2009-11- O k ZAL. NR Pan Janusz

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. (druk nr 951)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. (druk nr 951) Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 951) I. Cel i przedmiot ustawy Celem ustawy jest uchylenie wymogu ukończenia kursu dla kierujących pojazdami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r.

Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r. Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobnie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk

Bardziej szczegółowo