Zakres i Problematyka Opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedle Łokietka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres i Problematyka Opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedle Łokietka"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia... Zakres i Problematyka Opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedle Łokietka A. DANE PODSTAWOWE. 1. Podstawa opracowania: Uchwała Nr VII/97/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedle Łokietka. 2. Obszar i granice opracowania: a) szczegółowe granice planu określa załącznik graficzny do uchwały, stanowiący równocześnie załącznik nr 3 do umowy, b) powierzchnia obszaru planu - w przybliŝeniu 329 ha. 3. Przedmiot opracowania: Przedmiotem umowy jest przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedle Łokietka w Krakowie, w tym wykonanie opracowań poprzedzających prace planistyczne, według procedur i problematyki określonych: w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100 poz. 908) oraz w ustawach i przepisach odrębnych, odnoszących się do planowania i zagospodarowania przestrzennego. 4. Charakterystyka i informacje dotyczące obszaru planu: Obszar Osiedle Łokietka zlokalizowany jest w północnej części Krakowa w rejonie Bronowic Wielkich, przyległym do granic miasta. Od wschodu sąsiaduje z zainwestowanymi terenami gminy Zielonki. Obszar planu Osiedle Łokietka wymaga m.in. harmonijnego połączenia ochrony cennych przyrodniczo terenów otwartych oraz uporządkowania istniejącego i kreowania przyszłego zagospodarowanie tego obszaru. W obszarze planu istnieją rezerwy terenów dla zabudowy mieszkaniowej, dlatego teŝ celem szczególnym winna być dbałość o ich racjonalne zagospodarowanie z uwzględnieniem określonych wyŝej walorów. 1

2 B. ZAKRES OPRACOWANIA. I. Faza 1 Zebranie i opracowanie materiałów wejściowych do projektowania. 1. Wykonanie opracowania ekofizjograficznego poprzedzającego prace planistyczne sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem powiązań przyrodniczych z otoczeniem. 2. Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej, w tym stanu zainwestowania wraz z jego oceną, kwalifikacją i opisem stanu istniejącego budynków i innych obiektów i urządzeń oraz infrastruktury komunikacyjnej, infrastruktury technicznej, uzbrojenia terenu i zieleni. 3. Zebranie i opracowanie innych materiałów wejściowych niezbędnych dla opracowania planu, w tym w szczególności: a) wynikających ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, b) dotyczących terenów sąsiednich stanowiących otoczenie obszaru planu, z uwzględnieniem obowiązujących lub sporządzanych dla nich planów miejscowych, c) wynikających z innych opracowań i dokumentów planistycznych oraz z aktów samorządowych Miasta i Województwa, w tym wynikających z przepisów odrębnych, d) wynikających ze stanu i struktury własności gruntów oraz z klasyfikacji uŝytków rolnych, e) wynikających z dotychczasowego przeznaczenia terenów (w planach, które utraciły moc po dniu r.) oraz z uzyskanej do tych planów zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, f) wynikających z wydanych decyzji i innych rozstrzygnięć administracyjnych, g) wynikających z oczekiwań w zakresie rozwiązań planistycznych, w tym ze złoŝonych, a nierozstrzygniętych wniosków o ustalenie warunków zabudowy, wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz złoŝonych wcześniej wniosków o sporządzenie lub zmianę planu, h) wynikających z opracowań specjalistycznych, programów lub działań inwestycyjnych, dotyczących obszaru planu i jego bezpośredniego sąsiedztwa, w tym dotyczących problematyki komunikacyjnej. 4. Opracowanie uwarunkowań do projektu planu - w formie graficznej i opisowej, wynikających z: a) połoŝenia obszaru i relacji z terenami zewnętrznymi, b) istniejącego zagospodarowania, w zakresie: zabudowy i zainwestowania, wyposaŝenia w infrastrukturę techniczną, obsługi komunikacyjnej, c) stanu własności gruntów, d) zasobów środowiska kulturowego i krajobrazu: wpisanych do rejestru zabytków, wpisanych do ewidencji konserwatorskiej, innych, nie objętych ochroną prawną, e) zasobów środowiska przyrodniczego, f) zamierzeń inwestycyjnych, objętych: wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzjami o ustalenie warunków zabudowy, decyzjami o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleniami na budowę oraz innymi 2

3 rozstrzygnięciami administracyjnymi związanymi z zagospodarowaniem przestrzennym, złoŝonymi (i nierozstrzygniętymi) wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ( WZ, ULICP ). 5. Opracowanie wykazu odpowiedzi i stanowisk organów i instytucji określonych ustawą, zawiadomionych o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu wraz z ich analizą. 6. Opracowanie wykazu odpowiedzi i stanowisk innych instytucji, jednostek organizacyjnych i firm, poinformowanych o przystąpieniu do sporządzania planu (podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu), wraz z ich analizą. 7. Opracowanie wykazu wniosków do planu, o których mowa w art. 17 pkt 1 ustawy wraz z propozycją ich rozpatrzenia. Wykaz ten będzie załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia wniosków do planu. Przekazanie wykazu Zamawiającemu winno nastąpić nie później niŝ na 10 dni przed upływem ustawowego terminu rozpatrzenia wniosków. Informację graficzną do wykazu wniosków naleŝy przygotować w formacie zapewniającym jej czytelność (numery działek, oznaczenia wniosków) i w grafice czarnobiałej umoŝliwiającej powielanie. Informacja powinna zawierać graficzne oznaczenie wniosków umoŝliwiające ich identyfikację z wykazem i proponowanym sposobem rozpatrzenia. 8. Opracowanie syntezy uwarunkowań w formie graficznej i opisowej. Forma graficzna syntezy powinna obejmować: a) rysunek (rysunki) na mapie w skali umoŝliwiającej ich czytelność - odpowiednio do problematyki planu i objętego nim obszaru, b) pomniejszony wydruk na folii w formacie nie większym niŝ A3. 9. Opracowanie wytycznych i wskazań do projektu planu (dyspozycji programowoprzestrzennych i urbanistycznych) - w formie opisowej i graficznej: a) dyspozycje programowo-przestrzenne obszaru, zawierające: - układ funkcjonalno-przestrzenny wraz z powiązaniami zewnętrznymi, - podstawowe kategorie przeznaczenia terenów wraz z określeniem ich niezbędnych parametrów i wielkości programowych, z uwzględnieniem elementów kształtowania systemu przyrodniczego, ochrony krajobrazu i wartości kulturowych, b) zasady rozwiązań układu komunikacyjnego relacje, powiązania, klasyfikacja dróg, w tym powiązania z podstawowym, zewnętrznym układem komunikacyjnym (tj. z drogami klas zbiorczych i głównych związanych z obsługą obszaru planu), c) moŝliwości i zasady uzbrojenia terenu (w powiązaniu z zewnętrznymi elementami infrastruktury technicznej). Zamawiający po dokonaniu odbioru Fazy 1, moŝe przekazać Wykonawcy wskazania do uwzględnienia w następnej fazie opracowania. II. Faza 2A Projekt planu w edycji do opiniowania i uzgodnień. W fazie 2a opracowania naleŝy określić przeznaczenie, zasady i standardy zagospodarowania terenu według procedur i problematyki określonych w ustawie i rozporządzeniach, o których mowa w punkcie A.3 oraz wynikające ze sposobu rozpatrzenia wniosków do planu. W tym celu naleŝy przygotować: 3

4 1. Projekt tekstu ustaleń planu w formie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa, uwzględniający Zasady techniki prawodawczej - wg Rozporządzenia, o którym mowa na wstępie. 2. Projekt części graficznej planu, obejmującej: a) projekt rysunku planu w skali 1 : 2000, naniesiony na wtórniku mapy zasadniczej, w grafice czarno-białej i kolorowej, określający przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenu, b) projekt rysunku rozwiązań infrastruktury technicznej, w grafice czarno-białej i kolorowej, określający zasady uzbrojenia terenu - w skali zapewniającej odpowiednią czytelność. 3. W miarę potrzeby rysunek uzasadniający rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne (w tym komunikacyjne) przyjęte w projekcie planu. 4. Rysunki pomniejszone do formatów nie większych niŝ A3 lub ich wielokrotność, określające: a) przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenu (w grafice czarno-białej umoŝliwiającej powielanie oraz w grafice barwnej, równieŝ na foliach w formacie A4 lub ich wielokrotność), b) zasady uzbrojenia terenu (w grafice czarno-białej umoŝliwiającej powielanie oraz w grafice barwnej, równieŝ na foliach w formacie A4 lub A3), c) zasady obsługi komunikacyjnej - w szerszym zasięgu, obejmującym powiązania z podstawowym układem komunikacyjnym (tj. z drogami klas zbiorczych i głównych w sąsiedztwie obszaru planu). 5. Uzasadnienie rozwiązań przyjętych w projekcie planu - w szczególności - w odniesieniu do zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, syntezy uwarunkowań opracowanej do planu i innych materiałów znaczących dla jego rozwiązań. 6. Prognozę oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającą prognozę ruchu kołowego i prognozę zanieczyszczeń komunikacyjnych wraz z niezbędnymi opracowaniami graficznymi. 7. Prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędnymi opracowaniami graficznymi. 8. Projekt wniosku rolniczego dotyczącego zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (o ile taka zgoda jest wymagana), obejmujący część tekstową wraz z bilansami powierzchni i uzasadnieniem oraz część graficzną na mapie, w skali ustalonej dla rysunku planu; do materiałów wniosku naleŝy opracować analizę obszarową powierzchni gruntów niewymagających uzyskania zgód na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Projekt miejscowego planu zagospodarowania w edycji do uzgodnień i opiniowania zostanie przekazany przez Zamawiającego do opiniowania i uzgodnień: ustawowych i wewnętrznych oraz do organów właściwych w sprawie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (o ile taka zgoda jest wymagana). Zamawiający po opiniowaniu i uzgodnieniach moŝe przekazać Wykonawcy wskazania do uwzględnienia w następnej fazie opracowania. 4

5 III. Faza 2B Projekt planu edycja po uzgodnieniach, do wyłoŝenia do publicznego wglądu. W zakres fazy 2B wchodzi: 1. Przygotowanie wykazu uzyskanych opinii i uzgodnień do projektu planu wraz z analizą i propozycją sposobu i zakresu ich uwzględnienia. 2. Przygotowanie zmian w projekcie planu i odpowiednio w prognozie oddziaływania na środowisko, a takŝe w prognozie skutków finansowych, wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień oraz z uzyskanej zgody na zmianę przeznaczenia terenów rolnych i leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne (o ile taka zgoda była wymagana). 3. Wprowadzenie zmian w projekcie planu do jego wyłoŝenia do publicznego wglądu, (i odpowiednio w prognozie oddziaływania na środowisko, a takŝe w prognozie skutków finansowych), wynikających z uwzględnienia uzyskanych opinii i uzgodnień oraz z uzyskanej zgody na zmianę przeznaczenia terenów rolnych i leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne (o ile taka zgoda była wymagana). IV. Faza 3 WyłoŜenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu. W zakres fazy 3 wchodzi: 1. Przeprowadzenie wyłoŝenia do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, co oznacza m.in. przyjmowanie zainteresowanych i udzielanie im informacji, przez co najmniej 21 dni roboczych, nie mniej niŝ 2 godziny dziennie. 2. Udział w zorganizowanej publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. 3. Przygotowanie wykazu uwag wniesionych do projektu planu wyłoŝonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z propozycją ich rozstrzygnięcia. Propozycja rozstrzygnięcia winna zawierać syntetycznie przedstawione uzasadnienie sposobu rozpatrzenia kaŝdej z uwag. Wykaz, który będzie załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, naleŝy przekazać Zamawiającemu nie później niŝ na 10 dni przed upływem ustawowego terminu rozpatrzenia uwag. Informację graficzną do wykazu uwag naleŝy przygotować w formacie zapewniającym jej czytelność (numery działek, oznaczenia uwag) i w grafice czarno-białej umoŝliwiającej powielanie. 4. Opracowanie fragmentaryczne lub całościowe (odpowiednio do potrzeb) korekt projektu planu (w grafice wyróŝniającej naniesione zmiany np. kolorem czerwonym) i jeŝeli zaistnieje potrzeba odpowiednio: prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych - wynikających z uwzględnienia przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag, o których mowa w punkcie 3, wraz z oceną ewentualnej potrzeby ponowienia uzgodnień. Zamawiający po dokonaniu odbioru moŝe przekazać Wykonawcy wskazania do uwzględnienia w następnej fazie opracowania. V. Faza 4A Edycja projektu planu do uchwalenia 5

6 W zakres opracowania fazy 4A wchodzi: 1. Opracowanie końcowej edycji projektu planu do uchwalenia (tekstu ustaleń planu w formie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa oraz części graficznej projektu planu). 2. Przygotowanie dokumentów i załączników do projektu uchwały RMK w sprawie planu, dotyczących: a) wykazania zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, b) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, dotyczącym uwag nieuwzględnionych, c) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŝą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. W uzasadnieniach, o których mowa w ppkt b) naleŝy przywołać dokumenty urzędowe i opracowania specjalistyczne w celu poparcia rozstrzygnięć projektu planu materiałem dowodowym. Uzasadnienie faktyczne winno przedstawiać wyniki analizy wniesionych uwag, wytłumaczyć przyjęte rozstrzygnięcie przedstawiając sytuację faktyczną nieruchomości osób wnoszących uwagi. Ponadto winno wyjaśniać przepisy prawne mające zastosowanie w tej sprawie, sposób ich interpretacji i ich związek z sytuacją osób wnoszących uwagi. Uzasadnienie prawne winno zawierać przytoczenie przepisu prawa, wskazanego w rozstrzygnięciu jako podstawa prawna, umotywowaną ocenę prawną ustalonego stanu faktycznego oraz wskazywać związek między tą oceną a sposobem rozstrzygnięcia. VI. Faza 4B Uchwalanie planu W zakres opracowania fazy 4B wchodzi: 1. Udział zespołu autorskiego planu w procedurze uchwalania. 2. Wykonanie edycji planu uchwalonego z uwzględnieniem zmian wynikających z autopoprawek lub przegłosowanych poprawek. Nie dotyczy przypadku, gdy niezbędne będzie ponowienie czynności procedury planistycznej. 3. Przekazanie aktualnych dokumentów niezbędnych do skompletowania dokumentacji planistycznej planu. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność ponowienia procedury planistycznej sporządzania planu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dodatkowych czynności planistycznych na zasadach określonych odrębną umową. 6

7 C. POZOSTAŁE ZASADY WSPÓŁPRACY. W trakcie procedury sporządzania planu Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Udziału i prezentacji projektu planu (w zaleŝności od potrzeb): a) na posiedzeniach Prezydenta Miasta Krakowa i sesjach Rady Miasta Krakowa dotyczących projektu planu i jego uchwalenia, b) na posiedzeniach komisji Rady Miasta Krakowa, Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej i innych, wskazanych przez Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego UMK, c) podczas uzgodnień i opiniowania oraz w trakcie innych czynności procedury planistycznej, d) podczas dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz na spotkaniach z mieszkańcami, organizowanych przez Prezydenta Miasta Krakowa lub Radę Dzielnicy. 2. Współpracy w przygotowaniu ewentualnych: a) autopoprawek Prezydenta Miasta Krakowa do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej uchwalenia planu, b) stanowisk (opinii) Prezydenta Miasta Krakowa do poprawek radnych wniesionych do projektów ww. uchwały oraz do wniosków właściwych komisji Rady Miasta Krakowa. D. FORMA OPRACOWANIA. 1. W formie analogowej (wydruk) naleŝy przekazać całość opracowania (plansze, teksty) w ramach poszczególnych faz w dwóch egzemplarzach. Przy czym, w odniesieniu do części graficznej projektu planu i części graficznej planu, na dwa egzemplarze rysunków składa się: jeden wydruk w grafice czarno-białej, a drugi w kolorowej. Nie dopuszcza się przekazywania przez Wykonawcę plansz lub rysunków podzielonych na nie połączone ze sobą w sposób trwały części (arkusze). 2. W technice cyfrowej, w formacie programu MicroStation (*.dgn) jako rysunek zwektoryzowany, w krakowskim układzie współrzędnych, naleŝy wykonać i przekazać: a) inwentaryzację urbanistyczną (minimalny zakres cyfrowego opracowania inwentaryzacji powinien obejmować istniejące elementy zagospodarowania terenu a takŝe inne istotne informacje w dostosowaniu do skali i problematyki planu), b) syntezę uwarunkowań do projektu planu, c) część graficzną projektu planu, d) załącznik graficzny do wniosku rolniczego oraz analizę, o której mowa w części II pkt 9 niniejszego załącznika, e) część graficzną planu, f) inne załączniki graficzne do dokumentów planistycznych, w tym do prognozy oddziaływania na środowisko i do prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, a takŝe informacje graficzne do rozpatrzenia wniosków oraz do rozpatrzenia uwag do projektu planu. Ponadto w formacie HPGL2 (*.plt) naleŝy przekazać część graficzną projektu planu oraz część graficzną planu, o których mowa w lit. c, e. Z przyczyn technicznych Zamawiający moŝe takŝe Ŝądać od Wykonawcy materiałów, o których mowa w lit. a, b, d, f, w formacie HPGL2 (*.plt) niezaleŝnie od ich wykonania w formacie MicroStation (*.dgn). W części graficznej projektu planu i w części graficznej planu naleŝy stosować zarówno w formie analogowej, jak i cyfrowej Zasady oznaczeń terenów wyodrębnionych w planie zgodnie z pkt 14 załącznika nr 2 do umowy. 7

8 3. Opracowania w zakresie kartograficznym, o których mowa pkt 2, naleŝy wykonać stosując odpowiednie oznaczenia graficzne i literowe przy zachowaniu następujących zasad: a) elementy występujące na rysunku (jako osobne pozycje w legendzie) określające obiekty tego samego rodzaju powinny zostać zlokalizowane równieŝ na odrębnych warstwach z właściwym opisem. Dodatkowo naleŝy załączyć opis powyŝszych warstw w formie pliku tekstowego (np. WORD). b) granice obszarów powinny być topologicznie domknięte, a same obszary jednoznacznie opisane elementem tekstowym umieszczonym wewnątrz danego obszaru, c) oznaczenia graficzne barwne i jednobarwne wg wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Polskiej Normy PN-B z dnia 11 lipca 2002 r. - dotyczy opracowań wymienionych w pkt. 2 lit. d, f, d) w przypadku konieczności uŝycia indywidualnych: stylów i grubości linii, elementów typu cell oraz czcionek, wraz z plikami dgn. naleŝy dostarczyć biblioteki tych elementów, co ma umoŝliwić ich plotowanie w formie identycznej z materiałami dostarczonymi w formie analogowej, e) w przypadku konieczności wykorzystania podczas plotowania dodatkowych plików (pentable w formacie *.tbl) pliki te równieŝ zostaną dostarczone przez Wykonawcę wraz z rysunkami, 4. Jako tabele Microsoft EXCEL 97 lub w formie pliku tekstowego (np. WORD 97) naleŝy wykonać i przekazać wykazy: a) wniosków do planu wraz z propozycją ich rozpatrzenia, b) odpowiedzi, stanowisk i informacji przekazanych przez organy, instytucje, jednostki organizacyjne i firmy po zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzania planu (podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu), c) opinii i uzgodnień do projektu planu, d) uwag wniesionych do projektu planu, e) uwag i wniosków wniesionych w ramach postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko wraz z propozycją ich rozpatrzenia. 5. Jako tabele, diagramy, wykresy Microsoft EXCEL 97 naleŝy wykonać i przekazać odpowiednie elementy opracowań: a) prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, b) wniosku rolniczego, 6. W formie plików tekstowych (np. WORD 97) naleŝy wykonać i przekazać pozostałe opracowania tekstowe. Zamawiający: Wykonawca: 8

Zakres i problematyka opracowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Turawa

Zakres i problematyka opracowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Turawa załącznik nr 1 do umowy nr...z dnia... Zakres i problematyka opracowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Turawa A. DANE PODSTAWOWE. 1. Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

Zakres i Problematyka Opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zesławice

Zakres i Problematyka Opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zesławice Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia... Zakres i Problematyka Opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zesławice A. DANE PODSTAWOWE. 1. Podstawa opracowania: Uchwała Nr CXVIII/1269/06

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA OPRACOWANIA

PROBLEMATYKA OPRACOWANIA Załącznik Nr 6 PROBLEMATYKA OPRACOWANIA dla opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Łężyn: I. Dane podstawowe. 1. Podstawa opracowania: - ustawa z dnia 27 marca 2003

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do SIWZ dla zamówienia publicznego na usługi pn.: Usługa sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Święte. HARMONOGRAM REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 3A Załącznik A do wzoru umowy - projekt Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia... HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH Prace projektowe i strona formalno - prawna planu będą prowadzone wg następującego

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1g DO UMOWY NR PGO z dnia.. r. Wynagrodzenie brutto. umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 1g DO UMOWY NR PGO z dnia.. r. Wynagrodzenie brutto. umowy) ZAŁĄCZNIK NR 1g DO UMOWY NR PGO z dnia.. r. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Pilchowice Etap

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1124/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 10 czerwca 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1124/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 10 czerwca 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1124/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 10 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 9 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 55041-2012 z dnia 2012-03-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Muszyna Opis przedmiotu zamówienia: A. Podział zadania na części: Zadanie Nr 1 Opracowanie zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/298/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 26 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XLI/298/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 26 sierpnia 2010 r. UCHWAŁA NR XLI/298/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ChełmŜa, dla terenu połoŝonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Pawłowiczkach pomiędzy Urzędem Gminy w Pawłowiczkach reprezentowanym przez : a... z siedzibą w...

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Pawłowiczkach pomiędzy Urzędem Gminy w Pawłowiczkach reprezentowanym przez : a... z siedzibą w... UMOWA NR... Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... w Pawłowiczkach pomiędzy Urzędem Gminy w Pawłowiczkach reprezentowanym przez : 1. Wójta Gminy Pawłowiczki mgr inż. Jerzego Treffon zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. Ustalenia ogólne: Etap I. Opracowanie koncepcji zmiany studium.

HARMONOGRAM. Ustalenia ogólne: Etap I. Opracowanie koncepcji zmiany studium. HARMONOGRAM prac związanych z wykonaniem projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia. Załącznik do umowy Nr../2016 z dnia 2016 r. Ustalenia ogólne:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

ANALIZA. I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ Analizowany teren położony jest we wschodniej części gminy Wyszków. Powierzchnia terenu objętego planem to ok. 39 ha.

ANALIZA. I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ Analizowany teren położony jest we wschodniej części gminy Wyszków. Powierzchnia terenu objętego planem to ok. 39 ha. ANALIZA dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla działek nr 998, 349, 348, 976 i 1000 położonych w miejscowości Skuszew oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/299/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXI/299/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2008 r. UCHWAŁA NR XXXI/299/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, uchwalonego uchwałą Nr XXII/276/III/99

Bardziej szczegółowo

Etap II Opracowanie projektów "planu" i przekazanie do opiniowania i uzgadniania; Etap III Wyłożenie projektów "planu" do publicznego wglądu;

Etap II Opracowanie projektów planu i przekazanie do opiniowania i uzgadniania; Etap III Wyłożenie projektów planu do publicznego wglądu; Zawarta w dniu r. pomiędzy: Projekt UMOWY Gminą Kamienna Góra, zwanym w treści umowy Zamawiającym z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII/602/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009

Uchwała Nr LVII/602/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 Uchwała Nr LVII/602/2009 z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 13. Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a

UMOWA. a - p r o j e k t - UMOWA zawarta w dniu... 2010 r. w Bytowie na wykonanie opracowania: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów pomiędzy: Gminą Bytów z siedzibą w Bytowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Julinek w Gminie Leszno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Kąty Wrocławskie: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Słonecznej Numer ogłoszenia: 191522-2012; data zamieszczenia: 06.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 25 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 25 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK Projekt zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK obejmujący obszar: północny zachód gminy, tj. obszar obrębów: Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin oraz części

Bardziej szczegółowo

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka- Czerwionka-Leszczyny: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego Dębieńsko 1 w obszarze położonym w rejonie ulicy Furgoła,

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Katarzyna Derda kierownik zespołu Z2 Justyna Fribel Agata Leraczyk Aleksandra Leitgeber-Pieciul

Zespół projektowy Katarzyna Derda kierownik zespołu Z2 Justyna Fribel Agata Leraczyk Aleksandra Leitgeber-Pieciul Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Osiedle Warszawskie - Część Północna" B w Poznaniu. II konsultacje społeczne Poznań, 25 października 2016 r. Zespół projektowy Katarzyna Derda

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 sierpnia 2015 r. Poz. 3274 Elektronicznie podpisany przez: Marzena Radzik-Bryś; ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZK Data: 2015-08-19 12:18:44 UCHWAŁA NR /90/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do Zaproszenia / Załącznik do umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, nr: I.

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 88/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2013r.

ZARZĄDZENIE nr 88/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2013r. ZARZĄDZENIE nr 88/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 854/XXXI/2017 z dnia 8.02.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów. Miejscowy plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE

JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE Przeznaczenie terenów planowane jest z uwzględnieniem wniosków i uwag obywateli, opinii i uzgodnień licznych instytucji, we współpracy

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiono sposób uwzględnienia ww. wymienionych elementów. SPOSÓB REALIZACJI WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 1 UST.

Poniżej przedstawiono sposób uwzględnienia ww. wymienionych elementów. SPOSÓB REALIZACJI WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 1 UST. UZASADNIENIE DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW JANKOWICE I STUDZIENICE ETAP II opracowane zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Nysa, r. PP.AU

Nysa, r. PP.AU PP.AU.671.3.2016 Nysa, 12.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów. Podstawa

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Biała Podlaska

Gmina Miejska Biała Podlaska OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W ZAPYTANIU OFERTOWYM Prezydent Miasta Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, tel. 83 343 66 92, fax. 83 343 70 64, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 452 / XL / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 14 grudnia 2001r.

Uchwała Nr 452 / XL / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 14 grudnia 2001r. Uchwała Nr 452 / XL / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy miasta Śrem i wsi Zbrudzewo. Na art. 26 ustawy z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wieś Klęczany część działek Nr 193/1, 193/2,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice.

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice. PP.AU.671.4.2016 Nysa, 12.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice. Podstawa prawna: Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR III/10/14 RADY GMINY TRZEBOWNISKO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR III/10/14 RADY GMINY TRZEBOWNISKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR III/10/14 RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś Reńska Wieś, dnia 12 października 2016 r. Wójt Gminy Reńska Wieś Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA O DZIEŁO NR zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. UMOWA O DZIEŁO NR zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 4 UMOWA O DZIEŁO NR zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: 1. Gminą Barlinek z siedzibą w Barlinku przy ul. Niepodległości nr 20, NIP 597-164-84-91, REGON: 210967047 - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RGG Bolesławiec, dnia 23 marca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

RGG Bolesławiec, dnia 23 marca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.271.6722.139.02.2016 Bolesławiec, dnia 23 marca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WPŁYW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WPŁYW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CO TO JEST STUDIUM UWARUNKWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODRAWANIA PRZESTRZENNEGO? Studium

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/11 RADY MIEJSKIEJ BOLKOWIE z dnia 28 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/24/11 RADY MIEJSKIEJ BOLKOWIE z dnia 28 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/24/11 RADY MIEJSKIEJ BOLKOWIE z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu II konsultacje społeczne Poznań, 1 września 2016 r. Zespół projektowy: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ustka z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Ustka z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Ustka z dnia... w sprawie: zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Ustka a Gminą Ustka w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

uzasadnienie Strona 1 z 5

uzasadnienie Strona 1 z 5 uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębów geodezyjnych: Bogdałów Kolonia, Krwony i Kuźnica Janiszewska, gmina Brudzew

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 10 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/256/12 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 10 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/256/12 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 lipca 2012 r. Poz. 1531 UCHWAŁA NR XXII/256/12 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku

Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie: zasadności przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzepowo w Płocku Na

Bardziej szczegółowo

UMOWA ( Wzór ) działającym na podstawie Nr.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

UMOWA ( Wzór ) działającym na podstawie Nr.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: UMOWA ( Wzór ) Załącznik Nr 3 Zawarta w Łodzi w dniu.pomiędzy: Miastem Łódź-Miejską Pracownią Urbanistyczną z siedzibą w Łodzi ul. Wileńska 53/55 94-016 Łódź Nr NIP 728 263 19 26, zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

1. Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1. Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. PP.AU.671.11.2016 Nysa, 16.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY:

ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY: Zaklików 25.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro na opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulicy Składowej). Na

Bardziej szczegółowo

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Paweł Konieczny Misją Fundacji jest działanie na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii Planowanie przestrzenne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GŁUSK z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GŁUSK z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk UCHWAŁA NR... RADY GMINY GŁUSK z dnia... PROJEKT w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1375/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 10 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1375/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 10 lipca 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1375/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 10 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad współdziałania komórek organizacyjnych UMK i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie nabywania

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr RiZP./ PRZEDMIOT UMOWY

Umowa Nr RiZP./ PRZEDMIOT UMOWY Umowa Nr RiZP./2016 Zawarta w dniu 2016 r. w Radzyminie pomiędzy: Gminą Radzymin z siedzibą w Radzyminie (05-250), Pl. T. Kościuszki 2, NIP 1251333745, REGON: 013269700, reprezentowaną przez: Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2017 r. w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo dla działek nr 61, 62, 63/4, 64, 70, 71, 72, 73, 74 oraz

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Dane ogólne

UZASADNIENIE. I. Dane ogólne UZASADNIENIE do Uchwały Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia VII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Poznań, 16 listopada 2015 r. Skład zespołu: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/141/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 11 września 2008 r.

Uchwała nr XX/141/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 11 września 2008 r. Uchwała nr XX/141/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 11 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa. Na podstawie art. 18, ust.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa

UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa Projekt zmiany studium sporządzony został w następstwie podjęcia uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R.

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków dla terenu położonego w obrębie Wierzchosławice

Bardziej szczegółowo

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska PP.AU.671.5.2016 Nysa, 15.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska Podstawa prawna: Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jaki wniosek należy złożyć w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Procedura uchwalania miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2006 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 72/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 72/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.01.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Zebrzydowice: Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie placu Bernardyńskiego w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie placu Bernardyńskiego w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie placu Bernardyńskiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 7 lutego 2017 r. Zespół projektowy: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: wzór Umowa o dzieło zawarta w dniu... 2007 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 66.XXXIX.2017 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 66.XXXIX.2017 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 24 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR 66.XXXIX.2017 RADY GMINY WIĄZOWNA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Izabela Dębów Na podstawie art.18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

(projekt) UMOWA NR A.272..2015 z dnia 2015

(projekt) UMOWA NR A.272..2015 z dnia 2015 (projekt) UMOWA NR A.272..2015 z dnia 2015 Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr 341/29/4a/06. Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Walce, 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 reprezentowaną przez:

U M O W A nr 341/29/4a/06. Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Walce, 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 reprezentowaną przez: Załącznik nr 5 do SIWZ Nr sprawy : 341/29/4a/06 U M O W A nr 341/29/4a/06 Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Walce, 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 reprezentowaną przez: Piotra Miczkę - Wójta Gminy przy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 7 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/336/2012 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 27 września 2012 r.

Gdańsk, dnia 7 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/336/2012 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 27 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 listopada 2012 r. Poz. 3488 UCHWAŁA NR XXVI/336/2012 RADY MIEJSKIEJ RUMI w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/189/2017 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE. z dnia 7 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/189/2017 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE. z dnia 7 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/189/2017 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 23 marca 2017 r. Zespół projektowy: Adam Derc - kierownik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Projekt Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR / /2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PROJEKT UCHWAŁY UCHWAŁA NR / /2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. Matarnia miedzy ulicą Budowlanych a torami PKM w mieście Gdańsku PREZENTACJA Z DYSKUSJI PUBLICZNEJ W DNIU

DYSKUSJA PUBLICZNA. Matarnia miedzy ulicą Budowlanych a torami PKM w mieście Gdańsku PREZENTACJA Z DYSKUSJI PUBLICZNEJ W DNIU DYSKUSJA PUBLICZNA Projekt planu Matarnia miedzy ulicą Budowlanych a torami PKM w mieście Gdańsku Gdańsk 2017 PREZENTACJA Z DYSKUSJI PUBLICZNEJ W DNIU 16.05.2017 PRZYSTĄPIENIE analiza zasadności stanowiskorady

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania Wprowadzenie do zmiany Studium. Pierwsza edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany opracowana została

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV(244)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r.

Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV(244)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR XXXIV(244)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I JF WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 30 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I JF WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 30 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 6823 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I.4131.159.2015.JF WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 30 lipca 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wystąpić każdy. Nie jest to jednak wniosek w indywidualnej sprawie w rozumieniu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wystąpić każdy. Nie jest to jednak wniosek w indywidualnej sprawie w rozumieniu Procedura zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (z zaznaczeniem aktualnego zaawansowania prac)

Bardziej szczegółowo