Co przynie? I. Wielkogabarytowe urz dzenia gospodarstwa domowego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co przynie? I. Wielkogabarytowe urz dzenia gospodarstwa domowego:"

Transkrypt

1 Co przynie? Zbiórce podlegaj WSZYSTKIE zu yte sprz ty zasilane pr dem elektrycznym, zarówno z gniazdka, jak i za pomoc baterii/zasilaczy itp., zasilacze, baterie, oraz tusze i tonery. Oddawane urz dzenia nie mog mie usuni tych intencjonalnie elementów elektronicznych oraz okablowania (przyjmujemy ka dy zniszczony sprz t, jednak powinien on by w miar kompletny). Sprz t z którego w sposób zamierzony usuni to elektronik nie dzie wliczany w mas ca kowit oddanych urz dze. Poni ej przedstawiamy list podstawow odbieranych sprz tów, w podziale na grupy zgodnie z Ustaw o ZSEiE, jednak organizator zobowi zuje si odebra ka dy rodzaj ZSEiE. Grupy ZSEiE: I. Wielkogabarytowe urz dzenia gospodarstwa domowego: 1. Wielkogabarytowe urz dzenia ch odz ce 2. Ch odziarki 3. Zamra arki 4. Pozosta e wielkogabarytowe urz dzenia u ywane do ch odzenia, konserwowania i przechowywania ywno ci 5. Pralki 6. Suszarki do ubra 7. Zmywarki

2 8. Urz dzenia kuchenne, w tym kuchenki 9. Piece elektryczne 10. Elektryczne p yty grzejne 11. Mikrofalówki 12. Pozosta e wielkogabarytowe urz dzenia u ywane do gotowania i innego typu przetwarzania ywno ci 13. Elektryczne urz dzenia grzejne 14. Grzejniki elektryczne 15. Pozosta e wielkogabarytowe urz dzenia u ywane do ogrzewania pomieszcze, ek, mebli wypoczynkowych 16. Wentylatory elektryczne 17. Urz dzenia klimatyzacyjne 18. Pozosta y sprz t wentyluj cy, wyci gi wentylacyjne i sprz t konfekcjonuj cy II. Ma ogabarytowe urz dzenia gospodarstwa domowego (AGD): 1. Odkurzacze 2. Zamiatacze do dywanów 3. Pozosta e urz dzenia czyszcz ce 4. Urz dzenia u ywane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów ókienniczych 5. elazka i pozosta e urz dzenia do prasowania, maglowania i pozosta e urz dzenia s ce do piel gnacji ubra 6. Tostery 7. Frytownice 8. Rozdrabniacze, m ynki do kawy oraz urz dzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowa 9. No e elektryczne 10. Urz dzenia do strzy enia w osów, suszenia w osów, szczotkowania z bów, golenia, masa u oraz pozosta e urz dzenia do piel gnacji cia a 11. Zegary, zegarki oraz urz dzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu

3 12. Wagi 13. Pozosta e ma ogabarytowe urz dzenia gospodarstwa domowego III. Sprz t teleinformatyczny i telekomunikacyjny: 1. Scentralizowane przetwarzanie danych: Komputery du e 2. Scentralizowane przetwarzanie danych: Stacje robocze 3. Scentralizowane przetwarzanie danych: Jednostki drukuj ce 4. Komputery osobiste: stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura 5. Komputery osobiste: Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura 6. Komputery osobiste: Notebooki 7. Komputery osobiste: Notepady 8. Drukarki 9. Sprz t kopiuj cy 10. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania 11. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe 12. Pozosta y sprz t do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drog elektroniczn 13. Terminale i systemy u ytkownika 14. Faksy 15. Teleksy 16. Telefony 17. Automaty telefoniczne 18. Telefony bezprzewodowe 19. Telefony komórkowe 20. Systemy zg oszeniowe/ sekretarki automatyczne 21. Pozosta e produkty lub sprz t s cy do transmisji g osu, obrazu lub innych informacji za pomoc technologii telekomunikacyjnej IV. Sprz t audiowizualny: 1. Odbiorniki radiowe

4 2. Odbiorniki telewizyjne 3. Kamery video 4. Sprz t video 5. Sprz t hi-fi 6. Wzmacniacze d wi ku 7. Instrumenty muzyczne 8. Pozosta e produkty lub sprz t do celów nagrywania lub odtwarzania d wi ku lub obrazów, w tym sygna ów lub innych technologii, dystrybucji d wi ku i obrazu za pomoc technologii telekomunikacyjnych V. Sprz t o wietleniowy: 1. Oprawy o wietleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyj tkiem opraw wietleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych 2. Liniowe lampy fluorescencyjne 3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne 4. Wysokopr ne lampy wy adowcze, w tym ci nieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe 5. Niskopr ne lampy sodowe 6. Pozosta e urz dzenia o wietleniowe s ce do celów rozpraszania i kontroli wiat a, z wyj tkiem arówek VI. Narz dzia elektryczne i elektroniczne, z wyj tkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narz dzi przemys owych: 1. Wiertarki 2. Pi y 3. Maszyny do szycia 4. Urz dzenia do skr cania, mielenia, piaskowania, przemia u, pi owania, ci cia, nawiercania,

5 robienia otworów, nabijania, sk adania, gi cia lub podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych materia ów 5. Narz dzia do nitowania, przybijania lub przy rubowania lub usuwania nitów, gwo dzi, rub lub podobnych zastosowa 6. Narz dzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowa 7. Urz dzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu nanoszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami 8. Narz dzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych 9. Pozosta e narz dzia elektryczne i elektroniczne VII. Zabawki, sprz t rekreacyjny i sportowy: 1. Kolejki elektryczne lub tory wy cigowe 2. Kieszonkowe konsole do gier video 3. Gry video 4. Komputerowo sterowane urz dzenia do uprawiania sportów rowerowych, nurkowania, biegania, wios owania 5. Sprz t sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi cz ciami sk adowymi 6. Automaty uruchamiane monet, banknotem VIII. Przyrz dy medyczne, z wyj tkiem wszystkich wszczepianych i ska onych produktów: 1. Sprz t do radioterapii 2. Sprz t do bada kardiologicznych 3. Sprz t do dializoterapii 4. Sprz t do wentylacji p uc 5. Urz dzenia medyczne wykorzystuj ce technik nuklearn 6. Sprz t laboratoryjny do diagnozowania in vitro 7. Analizatory

6 8. Zamra arki laboratoryjne 9. Testy p odno ci 10. Pozosta e urz dzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, agodzenia choroby, urazów lub niepe nosprawno ci IX. Przyrz dy do nadzoru i kontroli: 1. Czujniki dymu 2. Regulatory ciep a 3. Termostaty 4. Urz dzenia pomiarowe wa ce lub do nastawu u ywane w gospodarstwie domowym lub jako sprz t laboratoryjny 5. Pozosta e przyrz dy nadzoru i kontroli u ywane w obiektach i instalacjach przemys owych (np. w panelach sterowniczych X. Automaty do wydawania: 1. Automaty do wydawania napojów gor cych 2. Automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi i gor cymi napojami 3. Automaty do wydawania produktów sta ych 4. Automaty do wydawania pieni dzy - bankomaty 5. Inne wydaj ce wszelkiego rodzaju produkty

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM www.schrack-seconet.pl Bezb dny w najtrudniejszym otoczeniu. Specjalista do zada specjalnych. AirSCREEN sprawia, e prewencyjna ochrona przeciwpo

Bardziej szczegółowo

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych BEZPIECZEÑSTWO PRACY 5/2003 dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy mgr in. RÓ A SERAFIN Polski Komitet Normalizacyjny Pomoce techniczne w rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia.

Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia. MODUŁ III LEKCJA 3 Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia. Formy realizacji: Œcie ka edukacyjna lekcja techniki lub fizyki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej

Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej mgr in. ANDRZEJ PAWLAK Centralny Instytut Ochrony Pracy dr in. KRZYSZTOF ZAREMBA Politechnika Bia³ostocka Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej œwietlenie miejscowe

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA INFORMACJE O PRODUKTACH WY WIETLONYCH PONI EJ POCHODZ Z EUROPEJSKIEGO SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI O PRODUKTACH NIEBEZPIECZNYCH RAPEX. SYSTEM RAPEX UTWORZONO DLA ZAPEWNIENIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

Sport i nauki o sporcie

Sport i nauki o sporcie 16 u progu nowego wieku Sport i nauki o sporcie Sport i technika id¹ ze sob¹ w parze, aczkolwiek wspó³praca ta nie jest bezinteresowna. Tomasz Sahaj Wp³yw techniki na rozwój sportu Zdaniem Autora, rozwój

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo