I n s t y t u t T e c h n i k i B u d o w l a n e j

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I n s t y t u t T e c h n i k i B u d o w l a n e j"

Transkrypt

1 I n s t y t u t T e c h n i k i B u d o w l a n e j Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel.(22) , fax (22) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Klimatyzacyjnych Materiały szkoleniowe GDAŃSK styczeń 2012

2 mgr inż. Sławomir Pykacz Gdańsk, styczeń 2012r. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Klimatyzacyjnych 1. Wstęp Zgodnie z aktualną wersją art. 7 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U nr 156 z 2006r. poz z późn. zm.) do przepisów techniczno budowlanych zalicza się jedynie: Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, Warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. Według obecnie obowiązującego prawa budowlanego wydawane Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (WTWiORB) nie są więc przepisami techniczno budowlanymi, ale zasadne jest, aby ich zalecenia znalazły się w treści zamówienia i umowy pomiędzy inwestorem i wykonawcą, co nadaje im moc wiążącą w odniesieniu do stron umowy. Prezentowane WTWiORB dotyczą instalacji klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Mogą być również stosowane w odniesieniu do instalacji klimatyzacji w budynkach przemysłowych, jeśli sposób uzdatnienia, rozprowadzenia i rozdziału powietrza jest podobny, jak w wyżej wymienionych budynkach. Warunki techniczne dotyczą centralnych systemów powietrznych klimatyzacji oraz najczęściej stosowanych systemów klimatyzacji powietrzno wodnej i systemów z klimatyzorami indywidualnymi. W przypadku innych rozwiązań instalacji klimatyzacji, należy stosować się ściśle do wymagań producenta, podanych w instrukcji montażu urządzeń. 2. Podstawowe terminy W warunkach technicznych stosowane są terminy zgodne z PN-EN Podano definicje następujących terminów: Klimatyzacja Wentylacja Instalacja klimatyzacji Instalacja wentylacji Rozdział powietrza Rozprowadzenie powietrza Uzdatnianie powietrza Centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna Sekcja centrali wentylacyjnej/klimatyzacyjnej Nagrzewnica powietrza Chłodnica powietrza Nawilżacz powietrza Filtr powietrza Urządzenie do odzyskiwania ciepła Wentylator Czerpnia wentylacyjna Wyrzutnia wentylacyjna Osuszacz powietrza Odkraplacz Przewód wentylacyjny 2

3 Przepustnica wentylacyjna Tłumik hałasu Nawiewnik Wywiewnik Okap wywiewny Przeciwpożarowa klapa odcinająca Klimakonwektor wentylatorowy (fan coil) Urządzenie końcowe Urządzenie końcowe indukcyjne Belka chłodząca Sufit chłodzący Klimatyzator Klimatyzator dwuczęściowy (typu split) 3. Dokumentacja techniczna Roboty budowlane powinny być wykonywane na postawie dokumentacji projektowej sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003r poz z późn. zm.) oraz opracowywanej indywidualnie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W przypadku umów o realizację obiektów objętych ustawą Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r (Dz. U. nr 19 z 2004r poz. 177 z późn. zm.) szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót określone są w rozporządzeniu MI z 2 września 2004r (Dz. U. nr 202 z 2004r poz z późn. zm.). Ponieważ te akty prawne obejmują wszystkie rodzaje robót budowlanych, wymagania w zakresie projektowania i robót instalacyjnych mogą nie być wystarczające. W przypadku instalacji klimatyzacyjnych roboty są wykonywane najczęściej na podstawie projektu technicznego wykonawczego, którego zakres nie jest określony w przepisach. Z tego względu w Warunkach... szczegółowo określono zakres projektu wykonawczego, z uwzględnieniem zawartości: - części rysunkowej; - opisu technicznego; - specyfikacji urządzeń i elementów instalacji. Określono także zalecaną zawartość projektu technicznego powykonawczego, który powinien stanowić uaktualnioną w stosunku do projektu wykonawczego wersję i uwzględniać w części opisowej i rysunkowej wszystkie zmiany, jakich dokonano w instalacji, w tym dotyczące: - przeznaczenia pomieszczeń klimatyzowanych; - parametrów powietrza wewnętrznego pomieszczeń; - przebiegu i wymiarów sieci przewodów i umiejscowienia urządzeń i elementów; - typów, wielkości i parametrów urządzeń i elementów; - zapotrzebowania na ciepło i chłód pomieszczeń oraz całej instalacji. W Warunkach podano także przykładowe formularze protokołu odbioru technicznego częściowego oraz protokołu odbioru technicznego końcowego. 4. Wymagania dotyczące wykonania wyrobów stosowanych w instalacjach klimatyzacyjnych W Warunkach podano następujące wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach klimatyzacyjnych: - Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom panującym w instalacjach; - Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 3

4 właściwościom blachy stalowej ocynkowanej (minimalna masa powłoki cynkowej Z275 wg PN-EN 10346); - Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych; - Szczelność połączeń urządzeń i elementów klimatyzacyjnych z przewodami klimatyzacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów; - Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany; - Zamocowanie urządzeń i elementów klimatyzacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi; - Urządzenia i elementy klimatyzacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Określono także wymagania szczegółowe dotyczące następujących wyrobów: - przewody wentylacyjne; - centrale klimatyzacyjne i ich sekcje; - nawiewniki wywiewniki, okapy wywiewne; - czerpnie i wyrzutnie; - klimakonwektory wentylatorowe; - klimatyzatory; - belki i sufity chłodzące; - urządzenia końcowe. Poniżej przykładowo podano wymagania dotyczące wykonania przewodów wentylacyjnych: Materiały - Materiały przewodów powinny być dostosowane do jakości transportowanego powietrza oraz do otoczenia przewodów, z uwzględnieniem wymagań wytrzymałości, trwałości, higienicznych i przeciwpożarowych. - Przewody wentylacyjne w zależności od zastosowania mogą być wykonane z następujących materiałów: blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434; płyt izolacyjnych zgodnie z PN-EN 13403; blachy stalowej odpornej na korozję (np , ); blachy aluminiowej (np. stopu AlMg); blachy ołowiowej; blachy miedzianej; materiałów ceramicznych lub kamionkowych; płyt z PVC; muru lub betonu w postaci kanałów wewnątrz otynkowanych i dokładnie wyfugowanych; innego materiału dopuszczonego do kontaktu z powietrzem wentylacyjnym. Wykonanie Powierzchnie przewodów z blachy powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN Wytrzymałość i szczelność przewodów wentylacyjnych z blachy powinna odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1507 i PN-EN Wytrzymałość i szczelność przewodów wentylacyjnych z płyt izolacyjnych powinna 4

5 odpowiadać wymaganiom normy PN-EN Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B Kołnierze przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN Własności mechaniczne przewodów giętkich powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. W sztywnych przewodach o przekroju kołowym należy zapewnić otwory rewizyjne albo w postaci otworów o wielkościach podanych w tablicy 1 i na rysunku 1, albo za pomocą trójników z demontowalnymi zaślepkami o minimalnych średnicach nominalnych zgodnych z tab. 1 i z rys. 1. Tablica 1 Pokrywy rewizyjne w przewodach kołowych, wymiary minimalne Średnica nominalna przewodu (mm) D Otwór prostokątny lub owalny Minimalne wymiary otworów w ściankach przewodów (mm) A x B Odgałęzienie/trójnik + zaślepka o minimalnej średnicy Średnica nominalna przewodu (mm) D a) Wymiar nominalny zakończenia wsuwanego wg EN 1506 lub minimalny otwór (mm) 100 D < x D x < D x < D 400 x a) w przypadku dodatkowych wielkości stosuje się wymaganie najbliższej większej wielkości nominalnej d Rysunek 1. Otwory w sztywnych przewodach kołowych 5

6 - Przewody giętkie powinny być albo czyszczone na miejscu przez sztywne elementy dostępu, albo być zdejmowane do kontroli i czyszczenia, jeśli nie można ich w zadowalający sposób oczyścić na miejscu. - W przewodach o przekroju prostokątnym należy zapewnić otwory rewizyjne albo w postaci otworów o wielkościach podanych w tab. 2 i na rys. 1, albo za pomocą trójników z demontowalnymi zaślepkami o minimalnych średnicach nominalnych zgodnych z tab. 2 i z rys. 2. Tablica 2 Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokątnych, wymiary minimalne Szerokość S boku przewodu, w którym zainstalowano pokrywę rewizyjną (mm) Otwór prostokątny lub owalny Minimalne wymiary otworów w ściankach przewodów (mm) A x B Odgałęzienie/trójnik + zaślepka o minimalnej średnicy Szerokość S boku przewodu, w którym zainstalowano pokrywę rewizyjną (mm) Wymiar nominalny zakończenia wsuwanego wg EN 1506 lub minimalny otwór (mm) S x < S x < S 500 x > d Rysunek 2. Otwory w przewodach prostokątnych - Otwory rewizyjne w przewodach owalnych spłaszczonych wykonywane w półkolistym boku powinny odpowiadać wymaganiom stawianym otworom w sztywnych przewodach kołowych, natomiast otwory wykonywane w płaskim boku powinny odpowiadać wymaganiom stawianym otworom w przewodach prostokątnych; - Mogą być stosowane otwory o mniejszych wymiarach lub większe odległości między tymi otworami, gdy umożliwia to zastosowana metoda czyszczenia, pod warunkiem, że w dokumentacji i w oznaczeniach otworów, określi się metodę i jej konkretne wymagania, dotyczące ich wielkości. 5. Wymagania dotyczące montażu instalacji klimatyzacyjnych W Warunkach podano wymagania dotyczące montażu instalacji klimatyzacyjnych dotyczące wyrobów wymienionych w rozdziale 4. Poniżej podano przykładowo wymagania dotyczące montażu przewodów wentylacyjnych. 6

7 Przewody wentylacyjne Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych, przy czym w przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana na całej powierzchni izolacji odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni, wykonanych co najmniej ze stali odpornej na korozję lub aluminium AlMg. Zastosowanie izolacji cieplnej nie powinno uniemożliwiać czyszczenia przewodów wentylacyjnych. Materiał podpór i podwieszeń lub sposób zabezpieczenia ich powierzchni powinien zapewniać odpowiednią odporność na korozję w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów. Powinno być zapewnione, aby ugięcie przewodów nie wpływało na ich szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność fizyczną. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z mas: przewodów; materiału izolacyjnego; elementów instalacji zamontowanych w sieci przewodów niezamocowanych niezależnie, np. tłumików, przepustnic, materiałów izolacyjnych itp.; elementów składowych podpór lub podwieszeń; osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji; ewentualnych dodatkowych obciążeń zewnętrznych, np. drabin. Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższone temperatury powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli takie występują. Elementy przeznaczone do zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budynku powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia wywieranego przez podporę i odcinki przewodów. Pionowe elementy podpór i podwieszeń powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i każdą częścią elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 7

8 Połączenie między elementami pionowymi i poziomymi powinno być także zaprojektowane ze współczynnikiem bezpieczeństwa 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności materiału podpory i nie powinno opierać się na urządzeniach poddanych tarciu. Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności materiału podwieszenia lub podpory i nie powinny opierać się na urządzeniach poddanych tarciu. Nie wymaga się mocowania elementów podpór do przewodów, gdy przewody są zainstalowane poziomo i spoczywają na elemencie nośnym podpory. Gdy przewód jest podparty na wspornikach, które są zamocowane bezpośrednio do ścianki przewodu lub połączenia przewodu, to w konstrukcji tych zamocowań powinny być uwzględnione te same współczynniki bezpieczeństwa, jak w konstrukcji wsporczej. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Wszystkie elementy, które podlegają oddziaływaniu nacisku mechanicznego wywoływanego przez drgania lub przemieszczeniom pod wpływem rozszerzalności cieplnej, powinny być rozpatrywane indywidualnie. Podpory i podwieszenia powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Odejmowalne pokrywy i drzwi rewizyjne zainstalowane w obszarze dostępnym dla ogółu należy tak zabezpieczyć i zamocować, aby nie mogły powodować uszkodzeń ciała osób oraz aby nie mogły wpadać do wnętrza przewodu. W przypadku sieci przewodów, które ze względu na swoje wymiary, nie mogą być czyszczone w sposób mechaniczny oraz gdy wymagają zapewnienia dostępu osób obsługi, zastosowany typ i umiejscowienie elementów rewizyjnych powinny zapewnić, bezpieczne i bez przeszkód, wejście do i wyjście z przewodu osoby wykonującej jego czyszczenie. Należy unikać wszystkich urządzeń lub elementów wewnątrz przewodów, które utrudniają ich czyszczenie. Elementy usztywniające lub inne elementy wyposażenia, niezbędne wewnątrz przewodów, powinny być gładkie. Śruby lub nity (śruby o maksymalnej długości 13 mm), stosowane do montażu, mogą wnikać do wnętrza przewodów, pod warunkiem, że nie utrudniają one czyszczenia i konserwacji. Nie wolno stosować ostro zakończonych śrub w pobliżu otworów rewizyjnych, gdzie mogłyby one powodować uszkodzenia ciała ludzkiego, a w szczególności nie należy ich stosować w odległości mniejszej niż 1 m od nawiewników i wywiewników lub pokryw rewizyjnych. W przypadku montażu pokryw rewizyjnych w starych przewodach, należy zastąpić śruby, występujące w odległości mniejszej niż 1 m od otworu rewizyjnego, nitami. Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. Sieć przewodów należy wyposażyć w taką liczbę pokryw rewizyjnych, aby było zapewnione, że żadna część sieci przewodów nie zawiera więcej niż: jedną zmianę średnicy, licząc od pokrywy rewizyjnej; jedną zmianę kierunku, większą niż 45 0, licząc od pokrywy rewizyjnej; 7,7 m przewodu, licząc od pokrywy rewizyjnej. W odcinkach poziomych prostych sieci przewodów maksymalny odstęp między pokrywami rewizyjnymi nie powinien przekraczać 10 m, a w przypadku powietrza kategorii WYW 4 wg PN-EN 13779, ten maksymalny odstęp powinien wynosić od 3 m do 5 m, w zależności od właściwości zanieczyszczeń w powietrzu wywiewanym. Górna i dolna część pionu wentylacyjnego powinny być wyposażone w pokrywy rewizyjne. 8

9 - Do montowanych w przewodach elementów składowych instalacji, takich jak: przepustnice regulacyjne i odcinające; przeciwpożarowe klapy odcinające; nagrzewnice i chłodnice; nawilżacze; tłumiki hałasu z wewnętrznymi płytami; filtry powietrza; wentylatory przewodowe; urządzenia do odzyskiwania ciepła; urządzenia do regulacji strumienia powietrza; kierownice powietrza, które nie mogą być czyszczone bezpośrednio bez utrudnień, należy zapewnić dostęp z obu stron lub należy umożliwić wymontowanie tego elementu do konserwacji. - Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. 6. Odbiór robót Prace odbiorowe powinny być wykonane zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN W czasie odbioru robót należy wykonać następujące działania: - Sprawdzenie kompletności wykonanych prac; - Kontrola działania; - Pomiary kontrolne Sprawdzenie kompletności wykonanych prac Celem sprawdzenie kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: - Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; - Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami technicznymi; - Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i obsługę; - Sprawdzenie czystości instalacji zgodnie z wymaganiami PN-EN 12097; - Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji Kontrola działania Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepła, nawilżacze itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają skutecznie Pomiary kontrolne Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 9

10 W Warunkach podano: - zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych; - zakres ilościowy pomiarów kontrolnych; - procedurę pomiarów; - tolerancje mierzonych wartości; - zakres pomiarów specjalnych. 6. Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji W związku z odbiorem instalacji umowa między inwestorem a wykonawcą instalacji powinna zawierać następujące ustalenia: - Odniesienie do warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji klimatyzacyjnych i określenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.), jak również ewentualne odstępstwa i zmiany; - Określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z opracowaniem protokołu z badań; - Parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku); - Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z uzasadnionych przyczyn (np. warunki pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń); - Zakres ilościowy (poziom) prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi; - Zakres i metody ewentualnych pomiarów specjalnych; - Niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań (np. powtórzenie badań po naprawie instalacji). W Bibliografii Warunków... podano zestawienie norm związanych z instalacjami klimatyzacyjnymi wg stanu na dzień r. 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA BUDYNKU ZAPLECZA STADIONU SPORTOWEGO ORLIK 2012 W CEDRACH WLK.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA BUDYNKU ZAPLECZA STADIONU SPORTOWEGO ORLIK 2012 W CEDRACH WLK. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA BUDYNKU ZAPLECZA STADIONU SPORTOWEGO ORLIK 2012 W CEDRACH WLK. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI 4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA Inwestycja : PRZEBUDOWA WENTYLACJI W SALACH 113 I 114 BUDYNKU WYDZIAŁU FIZYKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Spis treści instalacja klimatyzacji 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.1.1. Zakres robót. 1.1.2. Charakterystyka techniczna robót związanych z wykonaniem instalacji.

Bardziej szczegółowo

simplified construction Zaprojektuj łatwy w czyszczeniu system wentylacyjny - zapewnij zdrowie i bezpieczeństwo dla jego użytkowników

simplified construction Zaprojektuj łatwy w czyszczeniu system wentylacyjny - zapewnij zdrowie i bezpieczeństwo dla jego użytkowników Zaprojektuj łatwy w czyszczeniu system wentylacyjny - zapewnij zdrowie i bezpieczeństwo dla jego użytkowników System rozprowadzenia powietrza powinien być zaprojektowany, wykonany i zainstalowany w taki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT wymiany instalacji c.o. w sali gimnastycznej i łączniku w budynku Gimnazjum nr 42 w Łodzi przy ul. Dubois 7/9. 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

3. PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT. Roboty montażowe

3. PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT. Roboty montażowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALOWANIE WENTYLACJI KOD CPV 45331210-1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

1.3.9 Wyrzutnia powietrza - element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz Przepustnica zespół samodzielny lub wbudowany w

1.3.9 Wyrzutnia powietrza - element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz Przepustnica zespół samodzielny lub wbudowany w 1. Część ogólna 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej Zamawiający: Gmina Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki 1.2

Bardziej szczegółowo

Symbol opracowania ST-S-1 Kody CPV zaprojektowanych robót: wentylacja: klimatyzacja

Symbol opracowania ST-S-1 Kody CPV zaprojektowanych robót: wentylacja: klimatyzacja TEMAT: Wentylacja mechaniczna i chłodzenie (klimatyzacja) sali ćwiczeń Zakładu Parazytologii w bud. A-3 ADRES: Zakład Parazytologii budynek A-3 ul. C.K. Norwida 31 Wrocław ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Kategoria CPV Roboty budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Kategoria CPV Roboty budowlane SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Kategoria CPV 45000000-0- Roboty budowlane Obiekt: Inwestor: Treść: PRZEDSZKOLE NR 16 PRZY UL. BIELSKIEJ W CIESZYNIE GMINA CIESZYN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót klimatyzacji sali wystawienniczej w Pałacu Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 48 obr. M. Łódź Widzew 25) Spis treści:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13,Warszawa. Opracowanie: Urbana Spółka Cywilna Przybylskiego 11/85 Warszawa. Warszawa, 26_04_2013

Inwestor: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13,Warszawa. Opracowanie: Urbana Spółka Cywilna Przybylskiego 11/85 Warszawa. Warszawa, 26_04_2013 Dokumentacja Projektowa dla prac aranżacyjnych pomieszczeń konferencyjnych na parterze oraz powierzchni biurowych w budynku biurowym Odeon w Warszawie przy ul. Płockiej 13 w Warszawie na potrzeby Narodowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Instalacje sanitarne - wentylacja. Adres: Koziegłowy dz. nr ewid.24 obręb 7465, 7455

Nazwa zamówienia: Instalacje sanitarne - wentylacja. Adres: Koziegłowy dz. nr ewid.24 obręb 7465, 7455 PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY DOMU KULTURY W KOZIEGŁOWACH WRAZ Z PROJEKTEM OGRODZENIA TERENU, PROJEKTEM ZADASZENIA NAD SCENĄ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SOCJALNYM ORAZ PROJEKTEM POCHYLNI DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót wentylacji mechanicznej w budynku Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie Spis treści : 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa Inwestycji: REMONT WĘZŁA SANITARNEGO I ZAPLECZA TECHNICZNEGO - WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestor: MOKSIR CHRZANÓW, UL. BRONIEWSKIEGO 4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI ZADANIE:Modernizacja pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej INWESTOR: Starostwo Grodziskie ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

faza PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY branża SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

faza PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY branża SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT faza PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY branża SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT obiekt MODERNIZACJA CENTRALI WENTYLACYJNEJ I HALI BASENU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI TEMAT ADRES OBIEKTU NAZWA I ADRES INWESTORA REMONT POMIESZCZENIA 0218 ZAKŁADU IMMUNOBIOLOGII NA WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ KOD CPV: 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

SST-103/ Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

SST-103/ Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45331210-1 INSTALOWANIE WENTYLACJI SST-103/02.06 Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Wentylacji, klimatyzacji. Kanały. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm m2 79.

Zestawienie Wentylacji, klimatyzacji. Kanały. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm m2 79. Zestawienie Wentylacji, klimatyzacji Kanały prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 m2 79.5 prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 m2 187 prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 m2 157 prostokątne, typ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI

INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI CPV 45331200-8 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Spis tre Spis rysunków:

Spis tre Spis rysunków: Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej.... 2 3.1. Obliczenia wymaganej ilości powietrza.... 2 3.2. Opis projektowanej instalacji

Bardziej szczegółowo

17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ 17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ Norma : PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja Rysunek techniczny Zasady wykonywania i oznaczenia Informacje: Przedmiotem normy są zasady wykonywania

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE Tadeusz Czechowski

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE Tadeusz Czechowski BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE Tadeusz Czechowski Zamawiający: Gmina Olsztyn Tytuł opracowania Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Branża: Sanitarna kod CPV 45232130-2 Obiekt: Instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. ul. C.K. Norwida 25/27, Wrocław. Adaptacja pomieszczenia biurowego na laboratorium

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. ul. C.K. Norwida 25/27, Wrocław. Adaptacja pomieszczenia biurowego na laboratorium INWESTOR Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu OBIEKT Katedra Chemii ADRES ul. C.K. Norwida 25/27, Wrocław TEMAT Adaptacja pomieszczenia biurowego na laboratorium STADIUM SZCZEGÓŁOWA TECHNICZNA SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Strona 3 z 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 6.1 Ogólne zasady kontroli

Strona 3 z 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 6.1 Ogólne zasady kontroli Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacja wentylacji mechanicznej CPV 45331200-8 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Nr ew. działki: 2/22. Nazwa inwestora: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Nr ew. działki: 2/22. Nazwa inwestora: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji P.H.U. PROFI Sławomir Łapeta 42-300 MYSZKÓW ul. Pułaskiego 7/408 tel./fax.: +48 34 315 75 71 e-mail: slawomir_lapeta@wp.pl Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budynku MOSiR -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Szczegółowa WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WENTYLACJI MECHANICZNEJ STS/4

Specyfikacja Techniczna Szczegółowa WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WENTYLACJI MECHANICZNEJ STS/4 Specyfikacja Techniczna Szczegółowa WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WENTYLACJI MECHANICZNEJ Kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Wentylacja mechaniczna 45331210-1 Symbol opracowania: STS/4 1. DANE

Bardziej szczegółowo

SST IS - 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

SST IS - 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA OBIEKT : WENTYLACJA MECHANICZNA KUCHNI W SP 3 NA OS. 700 LECIA ŻOR ADRES : 44-240 Żory, os. 700 lecia Żor INWESTOR : Urząd Miasta Żory 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ST-SAN/03. Dobudowa holu wejściowego wraz z szatnia i portiernią oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru. 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-W-01 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-W-01 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-W-01 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót Klasa robót Kategoria robót (Kod CPV 45300000-0) Roboty instalacyjne w budynkach (Kod CPV 45330000-9)

Bardziej szczegółowo

Higiena wentylacji. Higiena wentylacji. Baza wiedzy ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. www.alnor.com.pl

Higiena wentylacji. Higiena wentylacji. Baza wiedzy ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. www.alnor.com.pl Higiena wentylacji O funkcjonalności instalacji wentylacyjnej nie decydują tylko montaż i projekt, ale także odpowiednie jej użytkowanie i konserwacja. Aby zapewnić dopływ świeżego powietrza do wnętrza

Bardziej szczegółowo

Higiena wentylacji. Baza wiedzy ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. 1. Higiena wentylacji

Higiena wentylacji. Baza wiedzy ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.  1. Higiena wentylacji Higiena wentylacji O funkcjonalności instalacji wentylacyjnej nie decydują tylko montaż i projekt, ale także odpowiednie jej użytkowanie i konserwacja. Aby zapewnić dopływ świeżego powietrza do wnętrza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WG CPV : 45000000 45331100-,45232410-9, 45330000-9, 45343000-3, 45331000-6, 45331210-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WG CPV : 45000000 45331100-,45232410-9, 45330000-9, 45343000-3, 45331000-6, 45331210-1 NIP 813-03-36-010 35-209 Rzeszów ul. M iko³ajczyka 5A architekt@ pro.onet.pl tel/ fax. 8630 733 tel. 8630 928 tel. 8630 877 OBIEKT: PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP ADRES : 35-307 RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE WENTYLACJI WK-1 Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

2 SPRZĘT... 5 3 TRANSPORT MATERIAŁÓW... 5 4 WYKONANIE ROBÓT...

2 SPRZĘT... 5 3 TRANSPORT MATERIAŁÓW... 5 4 WYKONANIE ROBÓT... Spis treści 1.1 WSTĘP...3 1.2 Przedmiot i zakres Specyfikacji...3 1.3 Przekazanie terenu budowy...3 1.4 Określenia podstawowe...3 1.5 MATERIAŁY...4 1.6 Ogólne wymagania dotyczące materiałów...4 1.7 Składowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDMONT Wiktor Kotowski 01-144 Warszawa, ul. Górczewska 37/106 telefon 632 92540,0-600270561 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH S.02.02 CPV 45331210-1 WENTYLACJA " REMONT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu

Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu Adres inwestycji: os. Mielżyńskiego 5a, Swarzędz dz. 3736/7, 3736/1, 3147/22, 3144/3, 3142/49, 3145/21, 3147/21, 3147/10, 3147/14 obr.001

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: Specyfikacja Techniczna 1 INWESTOR: Miejska Przychodnia DĄBROWA Łódź ul FELIŃSKIEGO 7 TYTUŁ OPRACOWANIA: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: - INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna ST Instalacja wentylacji i klimatyzacji CPV

Specyfikacja techniczna ST Instalacja wentylacji i klimatyzacji CPV Specyfikacja techniczna ST-04.01 Instalacja wentylacji i klimatyzacji CPV 45330000-9 1 1. WSTĘP 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 3 1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 3 1.3 Zakres robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ST-SAN/04. dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: " Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Zadrożu o salę gimnastyczną z pomieszczeniami towarzyszącymi

Bardziej szczegółowo

A M D D a r i u s z M a c i s z e w s k i Warszawa, ul. Siemiatycka 9/55

A M D D a r i u s z M a c i s z e w s k i Warszawa, ul. Siemiatycka 9/55 A M D D a r i u s z M a c i s z e w s k i 01-312 Warszawa, ul. Siemiatycka 9/55 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA GMACHU LOTNICZEGO WYDZIAŁU MECHANICZNEGO ENERGETYKI I LOTNICT- WA POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI. 45331210-1 Instalowanie wentylacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI. 45331210-1 Instalowanie wentylacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI 45331210-1 Instalowanie wentylacji 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE - INSTALACJA WENTYLACJI

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE - INSTALACJA WENTYLACJI Centrum Dydaktyczne Wydziału Opieki Zdrowotnej - specyfikacja techniczna wentylacja WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE - INSTALACJA WENTYLACJI 1.Wewnętrzne instalacje sanitarne - instalacja wentylacji...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA ODCIĄGU OPARÓW TECHNOLOGICZNYCH Z WANIEN GALWANICZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA ODCIĄGU OPARÓW TECHNOLOGICZNYCH Z WANIEN GALWANICZNYCH BIPROJEKT Sp. z o.o. Ul. Pabianicka 26/5, 04-219 Warszawa, tel. (22) 378-12-89 e-mail: biuro@biprojekt.com.pl, www.biprojekt.com.pl ETAP OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA INSTALACJA ODCIĄGU

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania... 1 2. Przedmiot opracowania... 1 3. Instalacja wentylacji... 1 3.1. DANE WYJŚCIOWE... 1 3.2. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH. INNY WYMIAR Pracownia Architektoniczna Jarosław Stelmaszyk Ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice NIP 634 247 00 60 Tel. 604 320 166 Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej. ul. Wałbrzyska 18a Świebodzice

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej. ul. Wałbrzyska 18a Świebodzice mgr inż. Sebastian Kościelniak 58-160 Świebodzice ul. Ciernie 54-55 tel. (074) 854-29-92 tel. kom. 0 504 784 325 e-mail: biuro@kormetprojekt.pl www.kormetprojekt.pl Zadanie: Adres: PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa

Bardziej szczegółowo

2. Przepisy prawne i normy 2.1. BRANŻA BUDOWLANA

2. Przepisy prawne i normy 2.1. BRANŻA BUDOWLANA ROZUDOWA 2. Przepisy prawne i normy 2.1. RANŻA UDOWLANA Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z następującymi przepisami: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH 62-800 Kalisz ul.serbinowska 1a tel.(0-62)766-67-07fax.(0-62)766-67-05 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH NAZWA INWESTYCJI: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Budowa instalacji wentylacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 1. Przepisy prawne i normy 1.1. BRANŻA BUDOWLANA

CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 1. Przepisy prawne i normy 1.1. BRANŻA BUDOWLANA CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Przepisy prawne i normy 1.1. RANŻA UDOWLANA Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z następującymi przepisami: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WENTYLACJI MECHANICZNEJ. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WENTYLACJI MECHANICZNEJ. I. DANE OGÓLNE 1. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje rozwiązania w zakresie wymiany instalacji wentylacji mechanicznej w związku z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa Szpitala w Krotoszynie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Przewody wentylacyjne

Wentylacja. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Przewody wentylacyjne 1 Przewody wentylacyjne 1 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do m 2 d.1 0102-05 1800 mm - udział kształtek do 55 % 17.30 m 2 17.300 RAZEM 17.300 2 KNR-W

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Wstęp. 2. Definicje. 3. Materiały. 4. Sprzęt. 5. Transport i składowanie. 6. Wykonywanie robót

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Wstęp. 2. Definicje. 3. Materiały. 4. Sprzęt. 5. Transport i składowanie. 6. Wykonywanie robót ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Wstęp 2. Definicje 3. Materiały 4. Sprzęt 5. Transport i składowanie 6. Wykonywanie robót 7. Odbiór robót na podstawie wymagań PrPN EN 12599 8. Kontrola jakości robót 9. Obmiar

Bardziej szczegółowo

Ogólne roboty związane z budową instalacji wentylacji

Ogólne roboty związane z budową instalacji wentylacji SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45331000-6 Ogólne roboty związane z budową instalacji wentylacji Wentylacja mechaniczna i klimatyzacyjna budynku zabytkowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy:zp Załącznik nr 9

Nr sprawy:zp Załącznik nr 9 Nr sprawy:zp.271.075.2017 Załącznik nr 9 Opis przedmiotu zamówienia pod nazwą: Kompleksowa modernizacja energetyczna przedszkoli w Suwałkach Zamówienie obejmuje: Przedszkole Nr 1 przy ul. Buczka 41 3 Docieplenie

Bardziej szczegółowo

53. WENTYLACJA, KLIMATYZACJA 53.1. MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

53. WENTYLACJA, KLIMATYZACJA 53.1. MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 53. WENTYLACJA, KLIMATYZACJA 53.1. MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA W POMIESZCZENIU SALI RYTMIKI W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA W POMIESZCZENIU SALI RYTMIKI W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA W POMIESZCZENIU SALI RYTMIKI W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOWARACH NA UL.SZKOLNEJ 2 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. S.02.01.01. Wentylacja mechaniczna

1. Wstęp. S.02.01.01. Wentylacja mechaniczna S.02.01.01. Wentylacja mechaniczna 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu Wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza Sali Dydaktycznej 301, 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne, ustalenia z Inwestorem. - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 31-056 Kraków, ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA EMKA UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 5A 26-600 RADOM SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W RADOMIU PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 34/40 OBIEKT: ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT Projekt remontu budynku w zakresie: Zmiany sposobu użytkowania i przebudowa budynku stołówki z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnowie

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY DROSKY" 81-777 Sopot, ul. Emilii Plater 10, tel/fax (058) 550 78 66 KLIMATYZACJA, WENTYLACJA, ODPYLANIE I CHŁODNICTWO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH PRACOWNIA INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA dr inż. Kazimierz Stefanowski 85-361 Bydgoszcz, ul. Bratkowa 33 tel/fax +48-52-346-97-40 PeKaO-S.A. II Oddział Bydgoszcz tel. kom. 0-502-537714 nr 39124034931111000043059269

Bardziej szczegółowo

ST WM - 01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ST WM - 01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ST WM - 01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO: Wentylacja mechaniczna kuchni i jadalni w budynku UM Leszna, ul. Karasia 15, Leszno.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD GŁÓWNY CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD GŁÓWNY CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD GŁÓWNY CPV 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej Instalacja wentylacji mechanicznej Instalacja sprężonego powietrza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE REMONT / MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ INFORMATORIUM W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W GDAŃSKU. Ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE REMONT / MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ INFORMATORIUM W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W GDAŃSKU. Ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk STADIUM PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA REMONT / MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ INFORMATORIUM W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W GDAŃSKU. LOKALIZACJA Ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk INWESTOR URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Ul.

Bardziej szczegółowo

Rozprowadzenie i dobór kanałów wentylacyjnych (schemat instalacji)

Rozprowadzenie i dobór kanałów wentylacyjnych (schemat instalacji) Rozprowadzenie i dobór kanałów wentylacyjnych (schemat instalacji) Projektowanie sieci przewodów wentylacyjnych 1. Obliczenie strumienia powietrza wentylującego (nawiewnego i wywiewnego). 2. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 4 BRANŻA SANITARNA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY INSTAL-KLIMA-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków, tel. (0-12) 411 82 09, 413 49 48, fax. (012) 411 82 09 e-mail: ikp@instal-klima-projekt.pl, www.instal-klima-projekt.pl ING Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo