TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 25/2013 z dnia r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Tekst ujednolicony, zawiera zmiany wprowadzone uchwałami: I zmiana Uchwała 36 /2013 z dnia r. II zmiana Uchwała 43/2013 z dnia r. III zmiana Uchwała 69/2013 z dnia r. IV zmiana Uchwała 16/2014 z dnia r. V zmiana Uchwała 32/2014 z dnia r. VI zmiana Uchwała 64/2014 z dnia r. VII zmiana Uchwała 19/2015 z dnia r. Opracowanie: Bobel Piotr/Łukaszuk Krzysztof

2 SPIS TREŚCI: OGÓLNE WARUNKI OPROCENTOWANIA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM... 3 A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe (w PLN)... 4 II. Rachunki oszczędnościowe (w walutach)... 4 III. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych (w PLN)... 4 IV. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych (w walutach)... 6 V. Kredyty w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych (w PLN)... 6 VI. Kredyty konsumpcyjne (w PLN)... 7 VII. Kredyty hipoteczne (w PLN)... 7 B. PODMIOTY GOSPODARCZE... 8 I. Rachunki rozliczeniowe (w PLN)... 8 II. Rachunki rozliczeniowe (w walutach)... 9 III. Rachunki lokat terminowych (w PLN)... 9 IV. Rachunki lokat terminowych (w walutach) V. Kredyty obrotowe (w PLN) VI. Kredyty inwestycyjne (w PLN) C. ROLNICY I. Rachunki rozliczeniowe (w PLN) II. Rachunki lokat terminowych (w PLN) III. Kredyty obrotowe (w PLN) IV. Kredyty inwestycyjne (w PLN) D. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU Pozostałe stopy procentowe Informacje dodatkowe Informacja dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych oraz terminowych lokat oszczędnościowych o ustawowym systemie gwarantowania depozytów: Informacja dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych, rachunków lokat terminowych i powierniczych o ustawowym systemie gwarantowania depozytów: Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym:

3 Ogólne warunki oprocentowania w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim 1. W Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim dopuszcza się umowne kształtowanie zasad oprocentowania z wyjątkiem zasady ich obliczania tzn. mając na uwadze art. 52 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz tekst jednolity z późn. zm.), do obliczania odsetek przyjmuje się kalendarz naturalny (365/365), a zatem stosowane stopy procentowe odnoszone są zarówno do należności jak i zobowiązań w stosunku rocznym. 2. Odsetki od należności naliczane są od dnia powstania należności (wypłaty) do dnia poprzedzającego spłatę, od zmniejszającego się stanu zadłużenia oraz pobierane w dniu spłaty raty, ewentualnie w innym dniu stosownie do ustaleń wynikających z zawartej umowy kredytowej. 3. Odsetki od zobowiązań bieżących naliczane są od dnia wpłaty środków pieniężnych do ostatniego dnia każdego miesiąca i dopisywane do rachunku klienta przez kapitalizację w dniu kalendarzowym kończącym kwartał lub rok, chyba że zawarta umowa w indywidualnych przypadkach reguluje to inaczej. 4. Odsetki od zobowiązań terminowych naliczane są od dnia wpłaty środków pieniężnych do ostatniego dnia przed upływem zadeklarowanego okresu i dopisywane (kapitalizowane) w zależności od zawartej umowy do kwoty wkładu lub przeksięgowywane na inny wskazany rachunek w ostatnim dniu zadeklarowanego okresu. W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego terminu odsetki naliczane są zgodnie z postanowieniami Regulaminu dotyczącego danego rodzaju zobowiązania tj. w wysokości 1/2 a vista. 5. W Banku stosuje się następujące zasady ustalania oprocentowania: umowne stopy procentowe zależne od decyzji Zarządu Banku, stopy procentowe zależne od stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP do redyskonta, stopy procentowe zależne od notowań rynku międzybankowego WIBID, stopy procentowe zależne od notowań rynku międzybankowego średniej kwartalnej wysokości stawek rynku międzybankowego WIBOR 3M, 6. Zmiany oprocentowania następują zgodnie z zawartymi przez Bank umowami lub na zasadach określonych poniżej: zmiana umownych stóp procentowych zależnych od decyzji Zarządu Banku następuje na podstawie Uchwały Zarządu Banku określającej nową wysokość stóp procentowych oraz datę jej zastosowania, zmiana stóp procentowych zależnych od stopy redyskonta weksli przyjmowanych do redyskonta przez NBP następuje z dniem i w wysokości ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej NBP, zmiana stóp procentowych zależnych od notowań rynku międzybankowego WIBID następuje zgodnie ze zmianami danego wskaźnika, zmiana stóp procentowych zależnych od notowań rynku międzybankowego - średniej wysokości stawek rynku międzybankowego WIBOR 3M następuje w okresach kwartalnych, zgodnie ze zmianami danego wskaźnika, zmiana stopy procentowej zależnej od stopy bazowej Banku następuje zgodnie z zasadami dotyczącymi szacowania i wyliczania stopy bazowej Banku. 7. Zasady ustalania wartości stóp procentowych: umowne stopy procentowe zależne od decyzji Zarządu Banku określane są w wartości nominalnej, stopy procentowe zależne od stopy redyskonta weksli przyjmowanych do redyskonta przez NBP w wysokości określanej w treści komunikatu Rady Polityki Pieniężnej stanowią wynik iloczynu stopy redyskonta weksli oraz wskaźnika (mnożnika) określonego dla danego instrumentu finansowego lub określonego w umowie z klientem, bankiem zrzeszającym, ARiMR lub innym podmiotem, stopy procentowe zależne od notowań rynku międzybankowego WIBID określane są na podstawie komunikatów-notowań agencji ratingowej Reuters i stanowią sumę średniej wartości oprocentowania dla instrumentu finansowego z określonego przedziału czasowego, wyliczoną z okresu kwartału kalendarzowego, obowiązującą w następnym kwartale kalendarzowym oraz marży Banku, stopy procentowe zależne od notowań rynku międzybankowego - trzymiesięczne średnie stawki WIBOR 3M z poprzedniego kwartału kalendarzowego określane są na podstawie komunikatów z rynku międzybankowego i stanowią średnią wartość oprocentowania dla instrumentu finansowego z kwartału kalendarzowego powiększoną o marżę Banku wyliczaną zgodnie z odrębnymi zasadami; okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje określona wysokość stopy procentowej, zgodne są z kwartałami kalendarzowymi: pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu, ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin zakończenia instrumentu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty kredytu, stopy procentowe zależne od stopy bazowej Banku (SBD, SBK) stanowią sumę stopy bazowej Banku określonej decyzją Zarządu Banku oraz marży Banku wyliczonej zgodnie z odrębnymi zasadami. 8. Bank zawiadamia klientów o zmianie oprocentowania w sposób uzgodniony z klientem w zawartej umowie oraz zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz tekst jednolity z późn. zm.) poprzez zamieszczanie informacji o wysokości aktualnych stawek oprocentowania środków na rachunkach bankowych, oprocentowania kredytów i terminach kapitalizacji odsetek w placówkach bankowych i na stronach serwisu internetowego 3

4 A. KLIENCI INDYWIDUALNI I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe (w PLN) Rodzaj 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (oprocentowanie zmienne) 1.1 POL-Konto Standard 0% 1.2 POL-Konto VIP 1% 1.3 POL-Konto Student: - wysokość salda od 0,00 PLN do 2 000,00 PLN od 2 000,01 PLN - oprocentowanie 3,0% 0,2% 1.4 POL-Konto Junior: - wysokość salda od 0,00 PLN do 2 000,00 PLN od 2 000,01 PLN - oprocentowanie 3,0% 0,2% 1.6 POL-Konto Senior POL-Konto Partner Rachunki PKZP/SKO/Rad Rodziców 0% 2 Rachunki oszczędnościowe (oprocentowanie zmienne) 2.1 Rachunki płatne na żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową 0% 2.2 POL-Efekt: - wysokość salda: od 0,00 PLN od 1 000,01 PLN od ,01 PLN do 1 000,00 PLN do ,00 PLN do ,00 PLN ponad ,00 PLN - oprocentowanie: 0,0% 0,7% 0,9% 1,5% II. Rachunki oszczędnościowe (w walutach) L.p. Rodzaj rachunku 1 Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie (oprocentowanie zmienne) 1.1 Rachunki oszczędnościowe w EUR/USD 0,0% III. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych (w PLN) Rodzaj 1 STANDARD 1) (oprocentowanie stałe) do PLN od PLN do PLN od PLN 2 miesięczne 0,3% 0,4% 0,5% 3 miesięczne 0,4% 0,5% 0,6% 4

5 Rodzaj 6 miesięczne 0,5% 0,6% 0,7% 9 miesięczne 0,7% 0,8% 0,9% 12 miesięczne 1,0% 1,1% 1,2% 2 STANDARD (oprocentowanie zmienne) Terminowe: od 500 PLN od PLN od PLN do PLN do PLN do PLN od PLN 2 miesięczne 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 3 miesięczne 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 6 miesięczne 0,8% 0,9% 1,0% 1,2% 9 miesięczne 0,9% 1,1% 1,2% 1,3% 12 miesięczne 1,3% 1,3% 1,4% 1,5% 24 miesięczne 1,6% 1,6% 1,7% - 36 miesięczne 2,0% 2,1% 2,2% - 3 DOBRY PROCENT (oprocentowanie zmienne, progresywne) DOBRY PROCENT: 3-miesięczna (śr. 0,67%) 6-miesięczna (śr. 1,1%) 12-miesięczna (śr. 1,26%) za 1 miesiąc 0,4% 0,4% 0,4% za 2 miesiąc 0,5% 0,5% 0,5% za 3 miesiąc 1,1% 0,9% 0,8% za 4 miesiąc - 1,4% 0,9% za 5 miesiąc - 1,6% 1,1% za 6 miesiąc - 1,8% 1,2% za 7 miesiąc - - 1,2% za 8 miesiąc - - 1,5% za 9 miesiąc - - 1,5% za 10 miesiąc - - 1,8% za 11 miesiąc - - 2,0% za 12 miesiąc - - 2,2% 4 SEZONOWA (oprocentowanie zmienne) SEZONOWA (miesiące): KROKUS (III/IV/V) RÓŻA ( VI/VII/VIII) ASTER (IX/X/XI) PRZEBIŚNIEG (XII/I/II) 6 miesięczne 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 12 miesięczne 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 5 WIBID (oprocentowanie zmienne) 3 miesięczne średni WIBID 3M z 3 miesięcy 0,2 p.p. 6 miesięczne średni WIBID 6M z 3 miesięcy 0,2 p.p. 6 INTERNETOWA (oprocentowanie zmienne) 7 dniowe 0,4% 14 dniowe 0,5% 5

6 Rodzaj 21 dniowe 0,6% 1 miesięczne 0,7% 2 miesięczne 0,9% 3 miesięczne 1,0% 6 miesięczne 1,2% 9 miesięczne 1,3% 12 miesięczne 1,5% 7 SKARBONKA (oprocentowanie zmienne) 120 miesięczne średni WIBID 12M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego 120 miesięczne - po upływie 3 lat średni WIBID 12M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego + 0,1 p.p. 120 miesięczne - po upływie 6 lat średni WIBID 12M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego + 0,2 p.p. 8 ENNEA (oprocentowanie zmienne) 9 miesięczne 1,2% 9 TRIADA (4 miesięczna, oprocentowanie zmienne) TRIADA I 0,8% TRIADA II 1,0% (TRIADA I + 0,2 p.p.) TRIADA III 1,2% (TRIADA I + 0,4 p.p.) IV. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych (w walutach) L.p. Rodzaj rachunku 1 STANDARD w EUR/USD (oprocentowanie zmienne) 1 miesięczne 0,1% 3 miesięczne 0,2% 6 miesięczne 0,3% 12 miesięczne 0,5% 24 miesięczne 0,7% 36 miesięczne 0,8% V. Kredyty w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych (w PLN) Rodzaj 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ( oprocentowanie zmienne) 1.1 POL-Konto Standard 10% 1.2 POL-Konto Student 10% 1.3 POL-Konto VIP 9,9% 6

7 Rodzaj 1.5 POL-Konto Senior 10% 1.6 POL-Konto Partner 10% 2 Limit debetowy 2.1 POL-Konto Standard 10% 2.2 POL-Konto Student 10% 2.3 POL-Konto VIP 9,9% 2.4 POL-Konto Senior 10% 2.6 POL-Konto Partner 10% VI. Kredyty konsumpcyjne (w PLN) Rodzaj kredytu oprocentowanie stałe: 1 SEZONOWY 9,0% oprocentowanie zmienne: 2 PROMOCJA SBK + marża 2,99 p.p. 3 OPTYMALNY 6,0% - 10,0% 4 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych SBK + marża 2,5 p.p. 5 AUTOKREDYT 5.1 do 1 roku SBK marża 1,0 p.p. 5.2 do 3 lat SBK marża 0,5 p.p. 5.3 do 5 lat SBK marża 0,2 p.p. 5.4 do 10 lat SBK + marża 0,1 p.p. 6 KONSOLIDACJA 6.1 do 3 lat 60% średniego oproc. konsolidowanych zobowiązań (nie mniej niż SBK+marża 1 p.p.) 6.2 do 7 lat 70% średniego oproc. konsolidowanych zobowiązań (nie mniej niż SBK+marża 1,5 p.p.) 6.3 do 10 lat 80% średniego oproc. konsolidowanych zobowiązań (nie mniej niż SBK+marża 2 p.p.) 7 EXPRESOWY 10% 8 Kredyt na budownictwo mieszkaniowe (niezabezpieczone hipoteką) - udzielane do r udział środków własnych do 30% 8,3% WIBOR 3M + marża 3,2 p.p udział środków własnych ponad 30% 8,3% WIBOR 3M + marża 2,8 p.p. - udzielane od r udział środków własnych do 30% WIBOR 3M + marża 2,9 p.p udział środków własnych ponad 30% WIBOR 3M + marża 2,6 p.p. 7

8 VII. Kredyty hipoteczne (w PLN) Rodzaj kredytu (oprocentowanie zmienne) 1 Kredyt na budownictwo mieszkaniowe - udzielane do r. 1.1 kredyty mieszkaniowe budowalno-hipoteczne (zabezpieczone hipoteką) 7,5% 1.2 kredyty mieszkaniowe budowalno-hipoteczne (zabezpieczone hipoteką) - udział środków własnych do 30% WIBOR 3M + marża 2,5 p.p. - udział środków własnych ponad 30% WIBOR 3M + marża 2,3 p.p. - udzielane od r. 1.2 kredyty mieszkaniowe budowalno-hipoteczne (zabezpieczone hipoteką) - udział środków własnych do 30% WIBOR 3M + marża 2,3 p.p. - udział środków własnych ponad 30% WIBOR 3M + marża 1,8 p.p. 2 HIPOTEKA PLUS - udzielane do r. do 3 lat SBK + marża 3,0 p.p. do 5 lat SBK + marża 4,0 p.p. do 10 lat SBK + marża 5,0 p.p. do 15 lat SBK + marża 6,0 p.p. (maks. 10%) do 20 lat SBK + marża 6,5 p.p. (maks. 10%) - udzielane od r. do 3 lat SBK + marża 2,6 p.p. do 5 lat SBK + marża 2,7 p.p. do 10 lat SBK + marża 2,8 p.p. do 15 lat SBK + marża 2,9 p.p. do 20 lat SBK + marża 3,0 p.p. B. PODMIOTY GOSPODARCZE I. Rachunki rozliczeniowe (w PLN) Rodzaj rachunku (oprocentowanie zmienne) 1 Rachunki bieżące 1.1 Rachunek bieżący Standard 0% 1.2 Rachunek Biznes Prestiż 0% 1.3 Rachunek Biznes Pro 0% 2 Rachunki pomocnicze 2.1 Rachunek pomocniczy Standard 0% 8

9 II. Rachunki rozliczeniowe (w walutach) Rodzaj rachunku (oprocentowanie zmienne) 1 Rachunki bieżące w EUR/USD 1.1 Rachunek bieżący Standard 0% 1.3 Rachunek Biznes Prestiż 0% 2 Rachunki pomocnicze w EUR/USD 2.1 Rachunek pomocniczy Standard 0% III. Rachunki lokat terminowych (w PLN) Rodzaj rachunku 1 STANDARD 1) (oprocentowanie zmienne) do PLN od PLN do PLN od PLN 2 miesięczne 0,4% 0,5% 0,6% 3 miesięczne 0,5% 0,6% 0,7% 6 miesięczne 0,6% 0,7% 0,8% 9 miesięczne 0,8% 0,9% - 12 miesięczne 1,0% 1,1% - 24 miesięczne 1,1% 1,2% - 2 PROGRESS (oprocentowanie zmienne, progresywne) PROGRESS: 3-miesięczna (śr. 0,53%) 6-miesięczna (śr. 0,82%) 12-miesięczna (śr. 1,04%) za 1 miesiąc 0,3% 0,3% 0,3% za 2 miesiąc 0,5% 0,5% 0,4% za 3 miesiąc 0,8% 0,6% 0,5% za 4 miesiąc - 0,9% 0,7% za 5 miesiąc - 1,2% 0,8% za 6 miesiąc - 1,4% 0,8% za 7 miesiąc - - 0,9% za 8 miesiąc - - 1,1% za 9 miesiąc - - 1,3% za 10 miesiąc - - 1,4% za 11 miesiąc - - 1,8% za 12 miesiąc - - 2,50% 3 ON-LINE (oprocentowanie zmienne) 2 miesięczne 0,7% 9

10 3 miesięczne 0,8% 6 miesięczne 1,0% IV. Rachunki lokat terminowych (w walutach) L.p. Rodzaj rachunku 1 STANDARD w EUR/USD 1 miesięczne 0,1% 3 miesięczne 0,2% 6 miesięczne 0,3% 12 miesięczne 0,4% V. Kredyty obrotowe (w PLN) L.p. Rodzaj kredytu 1 Kredyty obrotowe udzielone do r. (oprocentowanie zmienne): 1.1 w rachunku bieżącym SBK+marża 1,5 p.p. WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. 1.2 rewolwingowe SBK+marża 1,5 p.p. WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. 1.3 w rachunkach kredytowych - krótkoterminowe (do 1 roku) SBK+marża 1,5 p.p. WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. - średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) SBK+marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża 4,5 p.p. 2 Kredyty obrotowe udzielane od r. do r. (oprocentowanie zmienne): 2.1 w rachunku bieżącym SBK+marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża od 1 do 4 p.p. 2.2 rewolwingowe SBK+marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża od 1 do 4 p.p. 2.3 w rachunkach kredytowych - krótkoterminowe (do 1 roku) SBK+marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża od 1 do 4 p.p. - średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) SBK+marża 0,5 p.p. WIBOR 3M + marża od 1 do 4 p.p. 3 Kredyty obrotowe udzielane od r. (oprocentowanie zmienne): 3.1 w rachunku bieżącym WIBOR 3M + marża 4 p.p. 3.2 rewolwingowe WIBOR 3M + marża 4 p.p. 3.3 w rachunkach kredytowych - krótkoterminowe (do 1 roku) WIBOR 3M + marża 3,8 p.p. - średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) WIBOR 3M + marża 3,7 p.p. 4 Limity debetowe (oprocentowanie zmienne): 4.1 limit debetowy w rachunku rozliczeniowym 10% 10

11 VI. Kredyty inwestycyjne (w PLN) L.p. Rodzaj kredytu 1 Kredyty inwestycyjne (oprocentowanie zmienne): - krótkoterminowe (do 1 roku) SBK+marża 1,5 p.p. WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. - średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) SBK+marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża 4,5 p.p. - długoterminowe (ponad 3 lata) SBK+marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża 4,0 p.p. C. ROLNICY I. Rachunki rozliczeniowe (w PLN) Rodzaj rachunku 1 Rachunki bieżące i pomocnicze (oprocentowanie zmienne): 1.1 Rachunek bieżący Standard 0% 1.2 Rachunek pomocniczy Standard 0% 1.3 Rachunek bieżący Biznes Agro 0% II. Rachunki lokat terminowych (w PLN) Rodzaj rachunku (oprocentowanie zmienne): 1 STANDARD 1) Terminowe 2 UNIJNA 3 ON-LINE 2 miesięczne 0,6% 3 miesięczne 0,7% 6 miesięczne 0,9% 12 miesięczne 1,1% 3 miesięczne 0,6% 6 miesięczne 0,7% 12 miesięczne 1,0% 2 miesięczne 0,7% 3 miesięczne 0,8% 6 miesięczne 1,0% 11

12 Rodzaj rachunku (oprocentowanie zmienne): 4 PROGRESS (oprocentowanie zmienne, progresywne) PROGRESS: 3-miesięczna (śr. 0,53%) 6-miesięczna (śr. 0,82%) 12-miesięczna (śr. 1,04%) 5 ENNEA za 1 miesiąc 0,3% 0,3% 0,3% za 2 miesiąc 0,5% 0,5% 0,4% za 3 miesiąc 0,8% 0,6% 0,5% za 4 miesiąc - 0,9% 0,7% za 5 miesiąc - 1,2% 0,8% za 6 miesiąc - 1,4% 0,8% za 7 miesiąc - - 0,9% za 8 miesiąc - - 1,1% za 9 miesiąc - - 1,3% za 10 miesiąc - - 1,4% za 11 miesiąc - - 1,8% za 12 miesiąc - - 2,5% 9 miesięczne 1,2% III. Kredyty obrotowe (w PLN) L.p. Rodzaj kredytu 1 Kredyty obrotowe na finansowanie działalności gospodarczej (oprocentowanie zmienne): 1.1 linie kredytowe w rachunku rolniczym 10% 1.2 rewolwingowe SBK + marża 1,5 p.p. WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. 1.3 w rachunkach kredytowych (udzielane do r.) - krótkoterminowe (do 1 roku) SBK + marża 1,5 p.p. WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. - średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) SBK + marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża 4,5 p.p. udzielane od r.: - krótkoterminowe (do 1 roku) SBK - - średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) SBK 0,2 p.p. - 2 Limity debetowe (oprocentowanie zmienne): limit debetowy w rachunku rozliczeniowym 10% 3 Kredyty obrotowe pomocowe (oprocentowanie zmienne): posiadaczom rachunków rolniczych 6,5% 12

13 IV. Kredyty inwestycyjne (w PLN) Rodzaj kredytu 1 Kredyty inwestycyjne (oprocentowanie zmienne): Inwestycyjne - krótkoterminowe (do 1 roku) SBK + marża 1,5 p.p. WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. - średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) SBK + marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża 4,5 p.p. - długoterminowe (ponad 3 lata) SBK + marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża 4,0 p.p. D. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU 1 Lokaty JUBILEUSZOWE oprocentowanie zmienne, oferowane do dnia r. 6 miesięczne 0,6% 12 miesięczne 0,9% 2 Lokaty SUPERLOKATA oprocentowanie stałe, progresywne, oferowane do dnia r. SUPERLOKATA 3-miesięczna (śr. 0,2%) 6-miesięczna (śr. 0,35%) 12-miesięczna (śr. 0,65%) za 1 miesiąc 0,1% 0,1% 0,1% za 2 miesiąc 0,2% 0,2% 0,2% za 3 miesiąc 0,3% 0,3% 0,3% za 4 miesiąc - 0,4% 0,4% za 5 miesiąc - 0,5% 0,5% za 6 miesiąc - 0,6% 0,6% za 7 miesiąc - - 0,7% za 8 miesiąc - - 0,8% za 9 miesiąc - - 0,9% za 10 miesiąc - - 1,0% za 11 miesiąc - - 1,1% za 12 miesiąc - - 1,2% 3 Kredyt DLA KAŻDEGO oprocentowanie zmienne, oferowane do dnia r. do 2 lat SBK + marża 2,5-6,5 p.p. do 3 lat SBK + marża 2,7-7,5 p.p. do 4 lat SBK + marża 2,9-8,5 p.p. do 5 lat SBK + marża 3,0-9,5 p.p. (maks. 10%) do 6 lat SBK + marża 3,1-9,8 p.p. (maks. 10%) do 7 lat SBK + marża 3,2-10,1 p.p. (maks. 10%) do 8 lat SBK + marża 3,3-10,4 p.p. (maks. 10%) 4 Kredyt HIPOTEKA PLUS oprocentowanie zmienne, oferowane do dnia r. do 5 lat 11,0% (maks. 10%) 13

14 do 10 lat 12,0% (maks. 10%) 5 Kredyty obrotowe na finansowanie działalności gospodarczej na zakup środków rzeczowych do produkcji rolnej oprocentowanie zmienne, oferowane do dnia r. SBK + marża 3,0 p.p. Pozostałe stopy procentowe Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 1 Stopa bazowa depozytowa (SBD) 2,0% 2 Stopa bazowa kredytowa (SBK) 7,0% 3 Zadłużenie przeterminowane 4 x oprocentowanie kredytu lombardowego NBP 4 Restrukturyzowane należności kredytowe (konwersje, ugody) 3 x oprocentowanie kredytu lombardowego NBP Informacje dodatkowe 1. Wysokość oprocentowania lokat terminowych typu STANDARD może być podwyższona w drodze negocjacji z zastrzeżeniem, iż ustalona w drodze negocjacji wysokość oprocentowania jest stopą stałą i obowiązuje wyłącznie w czasie trwania jednego okresu umownego (nie ulega odnowieniu). Do negocjacji (kolegialnych dwie osoby) ze strony Banku upoważnieni są członkowie Zarządu lub członek Zarządu wraz z Naczelnikiem. Informacja dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych oraz terminowych lokat oszczędnościowych o ustawowym systemie gwarantowania depozytów: Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.), według następujących zasad: 1. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów: 1) osoby fizyczne, 2) szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo - pożyczkowe. 2. Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jedną osobę najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości (zwany dalej dniem zawieszenia działalności banku), do wysokości równowartości w złotych euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia zawieszenia działalności banku. 3. Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową). 4. W przypadku rachunków wspólnych (np. rachunków współmałżonków) każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości euro. 5. Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia zawieszenia działalności banku, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także: 1) należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez bank. (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych), 2) należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku, o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku. 6. Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz osób pełniących w tym banku funkcje dyrektorów i zastępów dyrektorów w Centrali banku jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów. 7. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe. 14

15 Informacja dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych, rachunków lokat terminowych i powierniczych o ustawowym systemie gwarantowania depozytów: Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim Banku, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 711 z późn. zm.), według następujących zasad: 1. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów: 1) osoby fizyczne, 2) osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, 3) jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną. 2. W przypadku rachunków bankowych prowadzonych dla spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej deponentem jest ta spółka. 3. Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności banku, do wysokości równowartości w złotych ,00 euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. 4. Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego, na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową). 5. W przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości ,00 euro. 6. Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o ile należności te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji. 7. Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki: 1) banki krajowe, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe - w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe, 2) Skarb Państwa, 3) Spółki prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firmy inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 4) spółki w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 5) krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji, w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 6) narodowe fundusze inwestycyjne, firmy zarządzające w rozumieniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, 7) fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające, oddziały towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 8) otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 9) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych 10) osoby posiadające w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, a także osoby, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi w przypadku, gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji, 11) członków zarządu i rady nadzorczej banku krajowego oraz osoby pełniące w tym banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali banku, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów tego banku w przypadku, gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji, 12) dyrektorów oraz zastępców dyrektora oddziału banku zagranicznego lub oddziału instytucji kredytowej, w przypadku którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, jeżeli osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego zawieszenie działalności banku lub dzień spełnienia warunku gwarancji. 8. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe. Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym: 1. Uprawnienie do świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (zwanym dalej BFG), deponent nabywa z dniem wskazanym przez Komisję Nadzoru Finansowego jako dzień zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego (o ile nie został on ustanowiony wcześniej) oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku (zwanym dalej dniem zawieszenia działalności banku ). 15

16 2. Wypłata gwarantowanych środków pieniężnych następuje w złotych bez względu na to, w jakiej walucie nominowane były depozyty zgromadzone w banku. Do obliczania równowartości euro oraz innych walut obcych w złotych stosuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia zawieszenia działalności banku. 3. Nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawieszenia działalności banku, zarząd komisaryczny lub podmiot uprawniony do reprezentacji przekazuje do BFG listę deponentów. 4. Wypłaty środków gwarantowanych dokonuje w imieniu i na rzecz BFG zarząd komisaryczny, podmiot uprawniony do reprezentacji lub podmiot, z którym zarząd BFG zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych w ciągu 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku. Termin ten może być wydłużony przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie dłużej jednak niż o 10 dni roboczych, w sytuacjach określonych w ustawie 5. Informacja o podmiocie, za pośrednictwem którego będą dokonywane wypłaty środków gwarantowanych, czasie i miejscu wypłat jest ogłaszana w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz w placówkach banku, którego działalność została zawieszona. 6. Roszczenia deponentów z tytułu gwarancji, nieujawnione w ramach listy deponentów, BFG zaspokaja w terminie 20 dni roboczych od otrzymania uzupełnionej listy deponentów przez zarządcę lub syndyka lub ustalonej listy wierzytelności lub wierzytelności wobec banku, stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu. 7. Jeżeli w dniu zawieszenia działalności banku uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, i niezależnie od przyczyny faktycznej i prawnej nie zostały wykazane w systemie wyliczania banku jako uprawnienia innej osoby lub innych osób, BFG jest zobowiązany do spełnienia wyłącznie jednego świadczenia gwarancyjnego z tytułu środków gwarantowanych na rzecz ww. osób. Uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustalane się na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki należał do poprzednika prawnego. 8. Jeżeli w dniu wypłaty środków gwarantowanych przysługiwały one wyłącznie deponentowi, a następnie weszły do majątku, do którego uprawnienia przysługują następcy lub następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, uprawnienia do odbioru środków gwarantowanym ustalane się na zasadach ogólnych, o których mowa w pkt Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku. 10. Środki gwarantowane wypłacane są osobom uprawnionym do ich odbioru, czyli deponentom, ich pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym lub następcom prawnym. 11. W przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wypłata środków gwarantowanych deponentowi jest zawieszona na czas trwania blokady. Z ochrony systemu gwarantowania nie korzystają środki w części, co do której prawomocnym wyrokiem sądu orzeczono przepadek. 12. W przypadku rachunku wspólnego, czyli rachunku prowadzonego dla kilku osób, kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku. Należność deponenta z tytułu rachunku wspólnego liczona jest w następujący sposób: środki pieniężne na rachunku dzielone są między wszystkich współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami umowy rachunku, a jeśli takich postanowień nie ma, ustala się dla wszystkich równe części i oblicza wartość dla każdej części. 13. Deponenci mogą także odzyskać tę część środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, która nie jest objęta limitem (równowartość w złotych euro) gwarantowanym przez BFG. Jest to możliwe w trakcie postępowania upadłościowego z masy upadłościowej banku. 16

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Cycowie, tak jak w pozostałych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

System Rekompensat. Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce

System Rekompensat. Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce System Rekompensat Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce Rynek kapitałowy, jako jeden z segmentów rynku finansowego, umożliwia pozyskiwanie przez emitentów kapitału od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1)

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr

Bardziej szczegółowo