TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 25/2013 z dnia r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Tekst ujednolicony, zawiera zmiany wprowadzone uchwałami: I zmiana Uchwała 36 /2013 z dnia r. II zmiana Uchwała 43/2013 z dnia r. III zmiana Uchwała 69/2013 z dnia r. IV zmiana Uchwała 16/2014 z dnia r. V zmiana Uchwała 32/2014 z dnia r. VI zmiana Uchwała 64/2014 z dnia r. VII zmiana Uchwała 19/2015 z dnia r. Opracowanie: Bobel Piotr/Łukaszuk Krzysztof

2 SPIS TREŚCI: OGÓLNE WARUNKI OPROCENTOWANIA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM... 3 A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe (w PLN)... 4 II. Rachunki oszczędnościowe (w walutach)... 4 III. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych (w PLN)... 4 IV. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych (w walutach)... 6 V. Kredyty w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych (w PLN)... 6 VI. Kredyty konsumpcyjne (w PLN)... 7 VII. Kredyty hipoteczne (w PLN)... 7 B. PODMIOTY GOSPODARCZE... 8 I. Rachunki rozliczeniowe (w PLN)... 8 II. Rachunki rozliczeniowe (w walutach)... 9 III. Rachunki lokat terminowych (w PLN)... 9 IV. Rachunki lokat terminowych (w walutach) V. Kredyty obrotowe (w PLN) VI. Kredyty inwestycyjne (w PLN) C. ROLNICY I. Rachunki rozliczeniowe (w PLN) II. Rachunki lokat terminowych (w PLN) III. Kredyty obrotowe (w PLN) IV. Kredyty inwestycyjne (w PLN) D. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU Pozostałe stopy procentowe Informacje dodatkowe Informacja dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych oraz terminowych lokat oszczędnościowych o ustawowym systemie gwarantowania depozytów: Informacja dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych, rachunków lokat terminowych i powierniczych o ustawowym systemie gwarantowania depozytów: Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym:

3 Ogólne warunki oprocentowania w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim 1. W Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim dopuszcza się umowne kształtowanie zasad oprocentowania z wyjątkiem zasady ich obliczania tzn. mając na uwadze art. 52 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz tekst jednolity z późn. zm.), do obliczania odsetek przyjmuje się kalendarz naturalny (365/365), a zatem stosowane stopy procentowe odnoszone są zarówno do należności jak i zobowiązań w stosunku rocznym. 2. Odsetki od należności naliczane są od dnia powstania należności (wypłaty) do dnia poprzedzającego spłatę, od zmniejszającego się stanu zadłużenia oraz pobierane w dniu spłaty raty, ewentualnie w innym dniu stosownie do ustaleń wynikających z zawartej umowy kredytowej. 3. Odsetki od zobowiązań bieżących naliczane są od dnia wpłaty środków pieniężnych do ostatniego dnia każdego miesiąca i dopisywane do rachunku klienta przez kapitalizację w dniu kalendarzowym kończącym kwartał lub rok, chyba że zawarta umowa w indywidualnych przypadkach reguluje to inaczej. 4. Odsetki od zobowiązań terminowych naliczane są od dnia wpłaty środków pieniężnych do ostatniego dnia przed upływem zadeklarowanego okresu i dopisywane (kapitalizowane) w zależności od zawartej umowy do kwoty wkładu lub przeksięgowywane na inny wskazany rachunek w ostatnim dniu zadeklarowanego okresu. W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego terminu odsetki naliczane są zgodnie z postanowieniami Regulaminu dotyczącego danego rodzaju zobowiązania tj. w wysokości 1/2 a vista. 5. W Banku stosuje się następujące zasady ustalania oprocentowania: umowne stopy procentowe zależne od decyzji Zarządu Banku, stopy procentowe zależne od stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP do redyskonta, stopy procentowe zależne od notowań rynku międzybankowego WIBID, stopy procentowe zależne od notowań rynku międzybankowego średniej kwartalnej wysokości stawek rynku międzybankowego WIBOR 3M, 6. Zmiany oprocentowania następują zgodnie z zawartymi przez Bank umowami lub na zasadach określonych poniżej: zmiana umownych stóp procentowych zależnych od decyzji Zarządu Banku następuje na podstawie Uchwały Zarządu Banku określającej nową wysokość stóp procentowych oraz datę jej zastosowania, zmiana stóp procentowych zależnych od stopy redyskonta weksli przyjmowanych do redyskonta przez NBP następuje z dniem i w wysokości ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej NBP, zmiana stóp procentowych zależnych od notowań rynku międzybankowego WIBID następuje zgodnie ze zmianami danego wskaźnika, zmiana stóp procentowych zależnych od notowań rynku międzybankowego - średniej wysokości stawek rynku międzybankowego WIBOR 3M następuje w okresach kwartalnych, zgodnie ze zmianami danego wskaźnika, zmiana stopy procentowej zależnej od stopy bazowej Banku następuje zgodnie z zasadami dotyczącymi szacowania i wyliczania stopy bazowej Banku. 7. Zasady ustalania wartości stóp procentowych: umowne stopy procentowe zależne od decyzji Zarządu Banku określane są w wartości nominalnej, stopy procentowe zależne od stopy redyskonta weksli przyjmowanych do redyskonta przez NBP w wysokości określanej w treści komunikatu Rady Polityki Pieniężnej stanowią wynik iloczynu stopy redyskonta weksli oraz wskaźnika (mnożnika) określonego dla danego instrumentu finansowego lub określonego w umowie z klientem, bankiem zrzeszającym, ARiMR lub innym podmiotem, stopy procentowe zależne od notowań rynku międzybankowego WIBID określane są na podstawie komunikatów-notowań agencji ratingowej Reuters i stanowią sumę średniej wartości oprocentowania dla instrumentu finansowego z określonego przedziału czasowego, wyliczoną z okresu kwartału kalendarzowego, obowiązującą w następnym kwartale kalendarzowym oraz marży Banku, stopy procentowe zależne od notowań rynku międzybankowego - trzymiesięczne średnie stawki WIBOR 3M z poprzedniego kwartału kalendarzowego określane są na podstawie komunikatów z rynku międzybankowego i stanowią średnią wartość oprocentowania dla instrumentu finansowego z kwartału kalendarzowego powiększoną o marżę Banku wyliczaną zgodnie z odrębnymi zasadami; okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje określona wysokość stopy procentowej, zgodne są z kwartałami kalendarzowymi: pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu, ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin zakończenia instrumentu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty kredytu, stopy procentowe zależne od stopy bazowej Banku (SBD, SBK) stanowią sumę stopy bazowej Banku określonej decyzją Zarządu Banku oraz marży Banku wyliczonej zgodnie z odrębnymi zasadami. 8. Bank zawiadamia klientów o zmianie oprocentowania w sposób uzgodniony z klientem w zawartej umowie oraz zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz tekst jednolity z późn. zm.) poprzez zamieszczanie informacji o wysokości aktualnych stawek oprocentowania środków na rachunkach bankowych, oprocentowania kredytów i terminach kapitalizacji odsetek w placówkach bankowych i na stronach serwisu internetowego 3

4 A. KLIENCI INDYWIDUALNI I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe (w PLN) Rodzaj 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (oprocentowanie zmienne) 1.1 POL-Konto Standard 0% 1.2 POL-Konto VIP 1% 1.3 POL-Konto Student: - wysokość salda od 0,00 PLN do 2 000,00 PLN od 2 000,01 PLN - oprocentowanie 3,0% 0,2% 1.4 POL-Konto Junior: - wysokość salda od 0,00 PLN do 2 000,00 PLN od 2 000,01 PLN - oprocentowanie 3,0% 0,2% 1.6 POL-Konto Senior POL-Konto Partner Rachunki PKZP/SKO/Rad Rodziców 0% 2 Rachunki oszczędnościowe (oprocentowanie zmienne) 2.1 Rachunki płatne na żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową 0% 2.2 POL-Efekt: - wysokość salda: od 0,00 PLN od 1 000,01 PLN od ,01 PLN do 1 000,00 PLN do ,00 PLN do ,00 PLN ponad ,00 PLN - oprocentowanie: 0,0% 0,7% 0,9% 1,5% II. Rachunki oszczędnościowe (w walutach) L.p. Rodzaj rachunku 1 Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie (oprocentowanie zmienne) 1.1 Rachunki oszczędnościowe w EUR/USD 0,0% III. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych (w PLN) Rodzaj 1 STANDARD 1) (oprocentowanie stałe) do PLN od PLN do PLN od PLN 2 miesięczne 0,3% 0,4% 0,5% 3 miesięczne 0,4% 0,5% 0,6% 4

5 Rodzaj 6 miesięczne 0,5% 0,6% 0,7% 9 miesięczne 0,7% 0,8% 0,9% 12 miesięczne 1,0% 1,1% 1,2% 2 STANDARD (oprocentowanie zmienne) Terminowe: od 500 PLN od PLN od PLN do PLN do PLN do PLN od PLN 2 miesięczne 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 3 miesięczne 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 6 miesięczne 0,8% 0,9% 1,0% 1,2% 9 miesięczne 0,9% 1,1% 1,2% 1,3% 12 miesięczne 1,3% 1,3% 1,4% 1,5% 24 miesięczne 1,6% 1,6% 1,7% - 36 miesięczne 2,0% 2,1% 2,2% - 3 DOBRY PROCENT (oprocentowanie zmienne, progresywne) DOBRY PROCENT: 3-miesięczna (śr. 0,67%) 6-miesięczna (śr. 1,1%) 12-miesięczna (śr. 1,26%) za 1 miesiąc 0,4% 0,4% 0,4% za 2 miesiąc 0,5% 0,5% 0,5% za 3 miesiąc 1,1% 0,9% 0,8% za 4 miesiąc - 1,4% 0,9% za 5 miesiąc - 1,6% 1,1% za 6 miesiąc - 1,8% 1,2% za 7 miesiąc - - 1,2% za 8 miesiąc - - 1,5% za 9 miesiąc - - 1,5% za 10 miesiąc - - 1,8% za 11 miesiąc - - 2,0% za 12 miesiąc - - 2,2% 4 SEZONOWA (oprocentowanie zmienne) SEZONOWA (miesiące): KROKUS (III/IV/V) RÓŻA ( VI/VII/VIII) ASTER (IX/X/XI) PRZEBIŚNIEG (XII/I/II) 6 miesięczne 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 12 miesięczne 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 5 WIBID (oprocentowanie zmienne) 3 miesięczne średni WIBID 3M z 3 miesięcy 0,2 p.p. 6 miesięczne średni WIBID 6M z 3 miesięcy 0,2 p.p. 6 INTERNETOWA (oprocentowanie zmienne) 7 dniowe 0,4% 14 dniowe 0,5% 5

6 Rodzaj 21 dniowe 0,6% 1 miesięczne 0,7% 2 miesięczne 0,9% 3 miesięczne 1,0% 6 miesięczne 1,2% 9 miesięczne 1,3% 12 miesięczne 1,5% 7 SKARBONKA (oprocentowanie zmienne) 120 miesięczne średni WIBID 12M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego 120 miesięczne - po upływie 3 lat średni WIBID 12M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego + 0,1 p.p. 120 miesięczne - po upływie 6 lat średni WIBID 12M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego + 0,2 p.p. 8 ENNEA (oprocentowanie zmienne) 9 miesięczne 1,2% 9 TRIADA (4 miesięczna, oprocentowanie zmienne) TRIADA I 0,8% TRIADA II 1,0% (TRIADA I + 0,2 p.p.) TRIADA III 1,2% (TRIADA I + 0,4 p.p.) IV. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych (w walutach) L.p. Rodzaj rachunku 1 STANDARD w EUR/USD (oprocentowanie zmienne) 1 miesięczne 0,1% 3 miesięczne 0,2% 6 miesięczne 0,3% 12 miesięczne 0,5% 24 miesięczne 0,7% 36 miesięczne 0,8% V. Kredyty w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych (w PLN) Rodzaj 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ( oprocentowanie zmienne) 1.1 POL-Konto Standard 10% 1.2 POL-Konto Student 10% 1.3 POL-Konto VIP 9,9% 6

7 Rodzaj 1.5 POL-Konto Senior 10% 1.6 POL-Konto Partner 10% 2 Limit debetowy 2.1 POL-Konto Standard 10% 2.2 POL-Konto Student 10% 2.3 POL-Konto VIP 9,9% 2.4 POL-Konto Senior 10% 2.6 POL-Konto Partner 10% VI. Kredyty konsumpcyjne (w PLN) Rodzaj kredytu oprocentowanie stałe: 1 SEZONOWY 9,0% oprocentowanie zmienne: 2 PROMOCJA SBK + marża 2,99 p.p. 3 OPTYMALNY 6,0% - 10,0% 4 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych SBK + marża 2,5 p.p. 5 AUTOKREDYT 5.1 do 1 roku SBK marża 1,0 p.p. 5.2 do 3 lat SBK marża 0,5 p.p. 5.3 do 5 lat SBK marża 0,2 p.p. 5.4 do 10 lat SBK + marża 0,1 p.p. 6 KONSOLIDACJA 6.1 do 3 lat 60% średniego oproc. konsolidowanych zobowiązań (nie mniej niż SBK+marża 1 p.p.) 6.2 do 7 lat 70% średniego oproc. konsolidowanych zobowiązań (nie mniej niż SBK+marża 1,5 p.p.) 6.3 do 10 lat 80% średniego oproc. konsolidowanych zobowiązań (nie mniej niż SBK+marża 2 p.p.) 7 EXPRESOWY 10% 8 Kredyt na budownictwo mieszkaniowe (niezabezpieczone hipoteką) - udzielane do r udział środków własnych do 30% 8,3% WIBOR 3M + marża 3,2 p.p udział środków własnych ponad 30% 8,3% WIBOR 3M + marża 2,8 p.p. - udzielane od r udział środków własnych do 30% WIBOR 3M + marża 2,9 p.p udział środków własnych ponad 30% WIBOR 3M + marża 2,6 p.p. 7

8 VII. Kredyty hipoteczne (w PLN) Rodzaj kredytu (oprocentowanie zmienne) 1 Kredyt na budownictwo mieszkaniowe - udzielane do r. 1.1 kredyty mieszkaniowe budowalno-hipoteczne (zabezpieczone hipoteką) 7,5% 1.2 kredyty mieszkaniowe budowalno-hipoteczne (zabezpieczone hipoteką) - udział środków własnych do 30% WIBOR 3M + marża 2,5 p.p. - udział środków własnych ponad 30% WIBOR 3M + marża 2,3 p.p. - udzielane od r. 1.2 kredyty mieszkaniowe budowalno-hipoteczne (zabezpieczone hipoteką) - udział środków własnych do 30% WIBOR 3M + marża 2,3 p.p. - udział środków własnych ponad 30% WIBOR 3M + marża 1,8 p.p. 2 HIPOTEKA PLUS - udzielane do r. do 3 lat SBK + marża 3,0 p.p. do 5 lat SBK + marża 4,0 p.p. do 10 lat SBK + marża 5,0 p.p. do 15 lat SBK + marża 6,0 p.p. (maks. 10%) do 20 lat SBK + marża 6,5 p.p. (maks. 10%) - udzielane od r. do 3 lat SBK + marża 2,6 p.p. do 5 lat SBK + marża 2,7 p.p. do 10 lat SBK + marża 2,8 p.p. do 15 lat SBK + marża 2,9 p.p. do 20 lat SBK + marża 3,0 p.p. B. PODMIOTY GOSPODARCZE I. Rachunki rozliczeniowe (w PLN) Rodzaj rachunku (oprocentowanie zmienne) 1 Rachunki bieżące 1.1 Rachunek bieżący Standard 0% 1.2 Rachunek Biznes Prestiż 0% 1.3 Rachunek Biznes Pro 0% 2 Rachunki pomocnicze 2.1 Rachunek pomocniczy Standard 0% 8

9 II. Rachunki rozliczeniowe (w walutach) Rodzaj rachunku (oprocentowanie zmienne) 1 Rachunki bieżące w EUR/USD 1.1 Rachunek bieżący Standard 0% 1.3 Rachunek Biznes Prestiż 0% 2 Rachunki pomocnicze w EUR/USD 2.1 Rachunek pomocniczy Standard 0% III. Rachunki lokat terminowych (w PLN) Rodzaj rachunku 1 STANDARD 1) (oprocentowanie zmienne) do PLN od PLN do PLN od PLN 2 miesięczne 0,4% 0,5% 0,6% 3 miesięczne 0,5% 0,6% 0,7% 6 miesięczne 0,6% 0,7% 0,8% 9 miesięczne 0,8% 0,9% - 12 miesięczne 1,0% 1,1% - 24 miesięczne 1,1% 1,2% - 2 PROGRESS (oprocentowanie zmienne, progresywne) PROGRESS: 3-miesięczna (śr. 0,53%) 6-miesięczna (śr. 0,82%) 12-miesięczna (śr. 1,04%) za 1 miesiąc 0,3% 0,3% 0,3% za 2 miesiąc 0,5% 0,5% 0,4% za 3 miesiąc 0,8% 0,6% 0,5% za 4 miesiąc - 0,9% 0,7% za 5 miesiąc - 1,2% 0,8% za 6 miesiąc - 1,4% 0,8% za 7 miesiąc - - 0,9% za 8 miesiąc - - 1,1% za 9 miesiąc - - 1,3% za 10 miesiąc - - 1,4% za 11 miesiąc - - 1,8% za 12 miesiąc - - 2,50% 3 ON-LINE (oprocentowanie zmienne) 2 miesięczne 0,7% 9

10 3 miesięczne 0,8% 6 miesięczne 1,0% IV. Rachunki lokat terminowych (w walutach) L.p. Rodzaj rachunku 1 STANDARD w EUR/USD 1 miesięczne 0,1% 3 miesięczne 0,2% 6 miesięczne 0,3% 12 miesięczne 0,4% V. Kredyty obrotowe (w PLN) L.p. Rodzaj kredytu 1 Kredyty obrotowe udzielone do r. (oprocentowanie zmienne): 1.1 w rachunku bieżącym SBK+marża 1,5 p.p. WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. 1.2 rewolwingowe SBK+marża 1,5 p.p. WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. 1.3 w rachunkach kredytowych - krótkoterminowe (do 1 roku) SBK+marża 1,5 p.p. WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. - średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) SBK+marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża 4,5 p.p. 2 Kredyty obrotowe udzielane od r. do r. (oprocentowanie zmienne): 2.1 w rachunku bieżącym SBK+marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża od 1 do 4 p.p. 2.2 rewolwingowe SBK+marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża od 1 do 4 p.p. 2.3 w rachunkach kredytowych - krótkoterminowe (do 1 roku) SBK+marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża od 1 do 4 p.p. - średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) SBK+marża 0,5 p.p. WIBOR 3M + marża od 1 do 4 p.p. 3 Kredyty obrotowe udzielane od r. (oprocentowanie zmienne): 3.1 w rachunku bieżącym WIBOR 3M + marża 4 p.p. 3.2 rewolwingowe WIBOR 3M + marża 4 p.p. 3.3 w rachunkach kredytowych - krótkoterminowe (do 1 roku) WIBOR 3M + marża 3,8 p.p. - średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) WIBOR 3M + marża 3,7 p.p. 4 Limity debetowe (oprocentowanie zmienne): 4.1 limit debetowy w rachunku rozliczeniowym 10% 10

11 VI. Kredyty inwestycyjne (w PLN) L.p. Rodzaj kredytu 1 Kredyty inwestycyjne (oprocentowanie zmienne): - krótkoterminowe (do 1 roku) SBK+marża 1,5 p.p. WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. - średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) SBK+marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża 4,5 p.p. - długoterminowe (ponad 3 lata) SBK+marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża 4,0 p.p. C. ROLNICY I. Rachunki rozliczeniowe (w PLN) Rodzaj rachunku 1 Rachunki bieżące i pomocnicze (oprocentowanie zmienne): 1.1 Rachunek bieżący Standard 0% 1.2 Rachunek pomocniczy Standard 0% 1.3 Rachunek bieżący Biznes Agro 0% II. Rachunki lokat terminowych (w PLN) Rodzaj rachunku (oprocentowanie zmienne): 1 STANDARD 1) Terminowe 2 UNIJNA 3 ON-LINE 2 miesięczne 0,6% 3 miesięczne 0,7% 6 miesięczne 0,9% 12 miesięczne 1,1% 3 miesięczne 0,6% 6 miesięczne 0,7% 12 miesięczne 1,0% 2 miesięczne 0,7% 3 miesięczne 0,8% 6 miesięczne 1,0% 11

12 Rodzaj rachunku (oprocentowanie zmienne): 4 PROGRESS (oprocentowanie zmienne, progresywne) PROGRESS: 3-miesięczna (śr. 0,53%) 6-miesięczna (śr. 0,82%) 12-miesięczna (śr. 1,04%) 5 ENNEA za 1 miesiąc 0,3% 0,3% 0,3% za 2 miesiąc 0,5% 0,5% 0,4% za 3 miesiąc 0,8% 0,6% 0,5% za 4 miesiąc - 0,9% 0,7% za 5 miesiąc - 1,2% 0,8% za 6 miesiąc - 1,4% 0,8% za 7 miesiąc - - 0,9% za 8 miesiąc - - 1,1% za 9 miesiąc - - 1,3% za 10 miesiąc - - 1,4% za 11 miesiąc - - 1,8% za 12 miesiąc - - 2,5% 9 miesięczne 1,2% III. Kredyty obrotowe (w PLN) L.p. Rodzaj kredytu 1 Kredyty obrotowe na finansowanie działalności gospodarczej (oprocentowanie zmienne): 1.1 linie kredytowe w rachunku rolniczym 10% 1.2 rewolwingowe SBK + marża 1,5 p.p. WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. 1.3 w rachunkach kredytowych (udzielane do r.) - krótkoterminowe (do 1 roku) SBK + marża 1,5 p.p. WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. - średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) SBK + marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża 4,5 p.p. udzielane od r.: - krótkoterminowe (do 1 roku) SBK - - średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) SBK 0,2 p.p. - 2 Limity debetowe (oprocentowanie zmienne): limit debetowy w rachunku rozliczeniowym 10% 3 Kredyty obrotowe pomocowe (oprocentowanie zmienne): posiadaczom rachunków rolniczych 6,5% 12

13 IV. Kredyty inwestycyjne (w PLN) Rodzaj kredytu 1 Kredyty inwestycyjne (oprocentowanie zmienne): Inwestycyjne - krótkoterminowe (do 1 roku) SBK + marża 1,5 p.p. WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. - średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) SBK + marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża 4,5 p.p. - długoterminowe (ponad 3 lata) SBK + marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża 4,0 p.p. D. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU 1 Lokaty JUBILEUSZOWE oprocentowanie zmienne, oferowane do dnia r. 6 miesięczne 0,6% 12 miesięczne 0,9% 2 Lokaty SUPERLOKATA oprocentowanie stałe, progresywne, oferowane do dnia r. SUPERLOKATA 3-miesięczna (śr. 0,2%) 6-miesięczna (śr. 0,35%) 12-miesięczna (śr. 0,65%) za 1 miesiąc 0,1% 0,1% 0,1% za 2 miesiąc 0,2% 0,2% 0,2% za 3 miesiąc 0,3% 0,3% 0,3% za 4 miesiąc - 0,4% 0,4% za 5 miesiąc - 0,5% 0,5% za 6 miesiąc - 0,6% 0,6% za 7 miesiąc - - 0,7% za 8 miesiąc - - 0,8% za 9 miesiąc - - 0,9% za 10 miesiąc - - 1,0% za 11 miesiąc - - 1,1% za 12 miesiąc - - 1,2% 3 Kredyt DLA KAŻDEGO oprocentowanie zmienne, oferowane do dnia r. do 2 lat SBK + marża 2,5-6,5 p.p. do 3 lat SBK + marża 2,7-7,5 p.p. do 4 lat SBK + marża 2,9-8,5 p.p. do 5 lat SBK + marża 3,0-9,5 p.p. (maks. 10%) do 6 lat SBK + marża 3,1-9,8 p.p. (maks. 10%) do 7 lat SBK + marża 3,2-10,1 p.p. (maks. 10%) do 8 lat SBK + marża 3,3-10,4 p.p. (maks. 10%) 4 Kredyt HIPOTEKA PLUS oprocentowanie zmienne, oferowane do dnia r. do 5 lat 11,0% (maks. 10%) 13

14 do 10 lat 12,0% (maks. 10%) 5 Kredyty obrotowe na finansowanie działalności gospodarczej na zakup środków rzeczowych do produkcji rolnej oprocentowanie zmienne, oferowane do dnia r. SBK + marża 3,0 p.p. Pozostałe stopy procentowe Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 1 Stopa bazowa depozytowa (SBD) 2,0% 2 Stopa bazowa kredytowa (SBK) 7,0% 3 Zadłużenie przeterminowane 4 x oprocentowanie kredytu lombardowego NBP 4 Restrukturyzowane należności kredytowe (konwersje, ugody) 3 x oprocentowanie kredytu lombardowego NBP Informacje dodatkowe 1. Wysokość oprocentowania lokat terminowych typu STANDARD może być podwyższona w drodze negocjacji z zastrzeżeniem, iż ustalona w drodze negocjacji wysokość oprocentowania jest stopą stałą i obowiązuje wyłącznie w czasie trwania jednego okresu umownego (nie ulega odnowieniu). Do negocjacji (kolegialnych dwie osoby) ze strony Banku upoważnieni są członkowie Zarządu lub członek Zarządu wraz z Naczelnikiem. Informacja dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych oraz terminowych lokat oszczędnościowych o ustawowym systemie gwarantowania depozytów: Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.), według następujących zasad: 1. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów: 1) osoby fizyczne, 2) szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo - pożyczkowe. 2. Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jedną osobę najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości (zwany dalej dniem zawieszenia działalności banku), do wysokości równowartości w złotych euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia zawieszenia działalności banku. 3. Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową). 4. W przypadku rachunków wspólnych (np. rachunków współmałżonków) każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości euro. 5. Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia zawieszenia działalności banku, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także: 1) należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez bank. (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych), 2) należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku, o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku. 6. Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz osób pełniących w tym banku funkcje dyrektorów i zastępów dyrektorów w Centrali banku jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów. 7. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe. 14

15 Informacja dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych, rachunków lokat terminowych i powierniczych o ustawowym systemie gwarantowania depozytów: Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim Banku, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 711 z późn. zm.), według następujących zasad: 1. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów: 1) osoby fizyczne, 2) osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, 3) jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną. 2. W przypadku rachunków bankowych prowadzonych dla spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej deponentem jest ta spółka. 3. Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności banku, do wysokości równowartości w złotych ,00 euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. 4. Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego, na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową). 5. W przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości ,00 euro. 6. Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o ile należności te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji. 7. Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki: 1) banki krajowe, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe - w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe, 2) Skarb Państwa, 3) Spółki prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firmy inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 4) spółki w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 5) krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji, w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 6) narodowe fundusze inwestycyjne, firmy zarządzające w rozumieniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, 7) fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające, oddziały towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 8) otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 9) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych 10) osoby posiadające w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, a także osoby, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi w przypadku, gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji, 11) członków zarządu i rady nadzorczej banku krajowego oraz osoby pełniące w tym banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali banku, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów tego banku w przypadku, gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji, 12) dyrektorów oraz zastępców dyrektora oddziału banku zagranicznego lub oddziału instytucji kredytowej, w przypadku którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, jeżeli osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego zawieszenie działalności banku lub dzień spełnienia warunku gwarancji. 8. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe. Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym: 1. Uprawnienie do świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (zwanym dalej BFG), deponent nabywa z dniem wskazanym przez Komisję Nadzoru Finansowego jako dzień zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego (o ile nie został on ustanowiony wcześniej) oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku (zwanym dalej dniem zawieszenia działalności banku ). 15

16 2. Wypłata gwarantowanych środków pieniężnych następuje w złotych bez względu na to, w jakiej walucie nominowane były depozyty zgromadzone w banku. Do obliczania równowartości euro oraz innych walut obcych w złotych stosuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia zawieszenia działalności banku. 3. Nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawieszenia działalności banku, zarząd komisaryczny lub podmiot uprawniony do reprezentacji przekazuje do BFG listę deponentów. 4. Wypłaty środków gwarantowanych dokonuje w imieniu i na rzecz BFG zarząd komisaryczny, podmiot uprawniony do reprezentacji lub podmiot, z którym zarząd BFG zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych w ciągu 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku. Termin ten może być wydłużony przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie dłużej jednak niż o 10 dni roboczych, w sytuacjach określonych w ustawie 5. Informacja o podmiocie, za pośrednictwem którego będą dokonywane wypłaty środków gwarantowanych, czasie i miejscu wypłat jest ogłaszana w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz w placówkach banku, którego działalność została zawieszona. 6. Roszczenia deponentów z tytułu gwarancji, nieujawnione w ramach listy deponentów, BFG zaspokaja w terminie 20 dni roboczych od otrzymania uzupełnionej listy deponentów przez zarządcę lub syndyka lub ustalonej listy wierzytelności lub wierzytelności wobec banku, stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu. 7. Jeżeli w dniu zawieszenia działalności banku uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, i niezależnie od przyczyny faktycznej i prawnej nie zostały wykazane w systemie wyliczania banku jako uprawnienia innej osoby lub innych osób, BFG jest zobowiązany do spełnienia wyłącznie jednego świadczenia gwarancyjnego z tytułu środków gwarantowanych na rzecz ww. osób. Uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustalane się na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki należał do poprzednika prawnego. 8. Jeżeli w dniu wypłaty środków gwarantowanych przysługiwały one wyłącznie deponentowi, a następnie weszły do majątku, do którego uprawnienia przysługują następcy lub następcom prawnym deponenta oraz osobom, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, uprawnienia do odbioru środków gwarantowanym ustalane się na zasadach ogólnych, o których mowa w pkt Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku. 10. Środki gwarantowane wypłacane są osobom uprawnionym do ich odbioru, czyli deponentom, ich pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym lub następcom prawnym. 11. W przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wypłata środków gwarantowanych deponentowi jest zawieszona na czas trwania blokady. Z ochrony systemu gwarantowania nie korzystają środki w części, co do której prawomocnym wyrokiem sądu orzeczono przepadek. 12. W przypadku rachunku wspólnego, czyli rachunku prowadzonego dla kilku osób, kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku. Należność deponenta z tytułu rachunku wspólnego liczona jest w następujący sposób: środki pieniężne na rachunku dzielone są między wszystkich współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami umowy rachunku, a jeśli takich postanowień nie ma, ustala się dla wszystkich równe części i oblicza wartość dla każdej części. 13. Deponenci mogą także odzyskać tę część środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, która nie jest objęta limitem (równowartość w złotych euro) gwarantowanym przez BFG. Jest to możliwe w trakcie postępowania upadłościowego z masy upadłościowej banku. 16

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Cycowie, tak jak w pozostałych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Załącznik do Uchwały nr 25/2013 z dnia 23.05.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Tekst ujednolicony, zawiera zmiany

Bardziej szczegółowo

Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów

Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów INFORMACJA Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Warcie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 18/XIII/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 31 marca 2017r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie, marzec 2017r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 54/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 29.12.2015 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zmiana Nr 19 Uchwała Zarządu nr 86/2017 z dnia 29-08-2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Sierpień 2017 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 08/VIII/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 30 sierpnia 2017 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 24 września 2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/03/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 07.03.2013 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 14 marzec 2013 r. Limanowa, 2013 r. LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 8/2016 z dnia 20.01.2016 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 16 listopada 2012 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 15 lipca 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 33/Z/2017 z dnia 07.09.2017 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.12.2017

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 12 grudnia 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu Załącznik do Uchwały nr 01/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 19.06.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od dnia 25

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 62/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 20.06.2013 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Lubań, 2013 rok.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Lubań, 2013 rok. Załącznik do Uchwały Nr 166/Z/2013 Zarządu z dnia 29.11.2013 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Lubań, 2013 rok. CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI RACHUNKI I LOKATY TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 8/3/2014 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 14.02.2014r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały nr 4/2017 Zarządu BS w Starej Białej z dnia 18.01.2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ tekst jednolity obowiązuje od dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE... 4 Tabela

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 13 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.04.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 45/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.11.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Lubań, 2014 rok.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Lubań, 2014 rok. Załącznik do Uchwały Nr 88/Z/2014 Zarządu z dnia 24.07.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Lubań, 2014 rok. CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI RACHUNKI I LOKATY TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 13/2/2017 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 31.01.2017 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju Obowiązuje od 06.02017 r. A. KLIENCI INDYWIDUALNI Lp. Nazwa produktu Stopa

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH, DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH, DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Obowiązuje od dnia 01.09.2017r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH, DEPOZYTÓW I KREDYTÓW A. OPROCENTOWANIE ZE ZMIENNĄ STOPĄ PROCENTOWĄ W STOSUNKU ROCZNYM I. ŚRODKI NA RACHUNKACH, DEPOZYTY: KLIENCI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU tekst jednolity Zamość, 2017 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA OSOBISTE...3

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 16 stycznia 2017 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 16 stycznia 2017 ROKU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 4/17 z dnia 11 stycznia 2017 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 16 stycznia 2017 ROKU ( tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Zasady gwarantowania depozytów

Zasady gwarantowania depozytów Zasady gwarantowania depozytów Depozyty gromadzone w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). BFG to instytucja chroniąca

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/5/2017 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 08.06.2017r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 93/2017 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia r.

Załącznik do Uchwały Nr 93/2017 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia r. Załącznik do Uchwały Nr 93/2017 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.10.2017 r. Obowiązuje od: 27.10.2017 r. CZĘŚĆ I. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W PODLASKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 52/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.12.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/64/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 27.12.2016r. (obowiązuje od 02.01.2017r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/05/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 31.05.2012 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 25 czerwca 2012 r. LIMANOWA 2012 CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 49/ 1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 04.12.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Załącznik do Uchwały Nr 50/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 31.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 24.05.2012 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju (obowiązuje od 18.06.2012 r.) Lp. KLIENCI INDYWIDUALNI Nazwa produktu I.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 153/2016 z dnia 07.12.2016 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU Zamość, kwiecień 2015 1 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA OSOBISTE...3

Bardziej szczegółowo

Warszawski Bank Spółdzielczy Tabela oprocentowania kredytów i depozytów

Warszawski Bank Spółdzielczy Tabela oprocentowania kredytów i depozytów Warszawski Bank Spółdzielczy Tabela oprocentowania kredytów i depozytów www.bank-wbs.pl TO (od 20.12017) ROZDZIAŁ I. Tabela oprocentowania kredytów i depozytów MINIMALNE KWOTY WPŁAT NA DOPOZYTY KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 12/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.03.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy Załącznik do Uchwały Nr 6/05 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 08.07.05r. Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 05 Część I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Vademecum. zawierające tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego. z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Vademecum. zawierające tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego. z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Vademecum zawierające tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów Wstęp Depozyty gromadzone w Banku, tak

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/I/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 25.02011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Obowiązuje od 25 maja 2012 r. Sokołów Podlaski, maj 2012

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca od 01.01.2016.

Obowiązująca od 01.01.2016. Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia 27.02.2015 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Załącznik nr 2 do UZ nr 185/2014 r Zarządu BS w Skierniewicach z późniejszymi zmianami TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH (obowiązuje od 004.2015 roku) Skierniewice

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.03.2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 206/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 43/2017 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia r.

Załącznik do Uchwały Nr 43/2017 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia r. Załącznik do Uchwały Nr 43/2017 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 19.06.2017 r. Obowiązuje od: 21.06.2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 8/Z/2014 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 14.01.2014r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Obowiązuje od 02 stycznia 2015 r. Sokołów Podlaski, grudzień

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 3 /2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 09.01.2013 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Klienci: indywidualni instytucjonalni

Klienci: indywidualni instytucjonalni Załącznik do Uch. nr 5/Z/2017 Zarządu BS Narwi z dn. 2017.02.07 Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Narwi Klienci: indywidualni instytucjonalni Bank Spółdzielczy w Narwi ul.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Załącznik nr 2 do UZ nr 185/2014 r Zarządu BS w Skierniewicach z późniejszymi zmianami TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH (obowiązuje od 15.09.2015 roku) 1

Bardziej szczegółowo

ROR Junior -13 1,50 % ROR Junior +13 1,00 % Rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej dla osób

ROR Junior -13 1,50 % ROR Junior +13 1,00 % Rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej dla osób Załącznik nr 1 do uchwały nr 82/Z/2017 z dnia 26.10.2017 z mocą obowiązującą od 08.11.2017 OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH Rachunki bieżące i avista RODZAJ RACHUNKÓW: zmienne Rachunek bieżący podmiotów

Bardziej szczegółowo

2) inne należności deponenta wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy - Prawo bankowe;

2) inne należności deponenta wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy - Prawo bankowe; Gwarancje depozytów Depozyty zgromadzone w Banku Pocztowym S.A. są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: BFG ) zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 28/2/2017 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 28.03.2017 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju Obowiązuje od 01.04.2017 r. A. KLIENCI INDYWIDUALNI Lp. Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU Tekst jednolity po wprowadzeniu zmian uchwałami zarządu nr 80/2013 z dnia 04 września 2013 roku 86/2013

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca od r.

Obowiązująca od r. Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia 27.02.2015 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu Banku nr 26/2015 z dnia 05.03.2015r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/I/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 09.01.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 17/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 20/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca zasad gwarantowania depozytów.

Informacja dotycząca zasad gwarantowania depozytów. Informacja dotycząca zasad gwarantowania depozytów. Szanowni Państwo Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu (dalej Bank) są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów przez Bankowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 18 maja 2012 roku

Uchwała Nr 13/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 18 maja 2012 roku Uchwała Nr 13/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie: odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od kredytów i pożyczek hipotecznych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 128/XI/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 29.11.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Uchwała Zarządu Nr 6/4 /2015 z dnia 30-01-2015 Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, luty 2015 Strona 1 z 10 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 153/15 z dnia 31.12.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.01.2016

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 17/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 20/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 3/12 /2012 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie z dnia 09 maj 2012r. Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, czerwiec 2012 Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI Spis

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 04.10.2013r. ZMIANA I - Uchwała Nr 21Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 16.05.2014r. ZMIANA II - Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 14/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 27 lutego 2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 13/15 z dnia 29.01.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.02.2015

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 1 wrzesień 2013 r) Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, wrzesień 2013 Spis treści... 2 Strona 1 z 8 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 56/15 z dnia 14.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 28.05.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH, DEPOZYTÓW I KREDYTÓW A. OPROCENTOWANIE ZE ZMIENNĄ STOPĄ PROCENTOWĄ W STOSUNKU ROCZNYM

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH, DEPOZYTÓW I KREDYTÓW A. OPROCENTOWANIE ZE ZMIENNĄ STOPĄ PROCENTOWĄ W STOSUNKU ROCZNYM Obowiązuje od dnia 01.01.2016r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH, DEPOZYTÓW I KREDYTÓW A. OPROCENTOWANIE ZE ZMIENNĄ STOPĄ PROCENTOWĄ W STOSUNKU ROCZNYM I. ŚRODKI NA RACHUNKACH, DEPOZYTY: KLIENCI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Załącznik do UZ nr128/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach z dnia 25.07.2017 roku. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH (obowiązuje od 28.07.2017

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 24/III/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 26.03.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 68/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 17.08.2017r. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 10.03.2015r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU Obowiązuje od 16 marca 2015r. Jarosław

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 17/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 20/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 54/V/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 21.05.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 10.03.2015r. Zmiany: Uchwała Nr 27 z dnia 8 czerwca 2015r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU tekst jednolity Zamość, marzec 2016 1 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA

Bardziej szczegółowo