SZKOLNY SYSTEM BADANIA OSI GNI EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓ W MARCINKOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY SYSTEM BADANIA OSI GNI EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓ W MARCINKOWIE"

Transkrypt

1 Zespó Szkó w Marcinkowie Marcinkowo 27, Mr gowo, tel. (089) , SZKOLNY SYSTEM BADANIA OSI GNI EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓ W MARCINKOWIE Dokument opracowa a: Ewa Paw owicz

2 OGÓLNE ZA ENIA SYSTEMU: System rozumiany jest jako skoordynowany uk ad elementów tworz cy pewn ca uwarunkowan sta ym, logicznym, uporz dkowaniem jego cz ci sk adowych. (S ownik zyka polskiego) Badanie o wiatowe zbiór skoordynowanych czynno ci, które przynosz now wiedz. (Krzysztof Konarzewski) Osi gni cia edukacyjne nabywanie przez ucznia wiedzy, umiej tno ci i postaw w procesie uczenia si. Profesor Niemierko, wyodr bni te : osi gni cia emocjonalne (jak ucze funkcjonuje w grupie rówie niczej), wiatopogl dowe (postawy ucznia i jego stosunek do wiedzy i otaczaj cego wiata), osi gni cia praktyczne i osi gni cia poznawcze. 1. PODSTAWY PRAWNE: Ustawa z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty art. 33, art. 39; Rozporz dzenie MEN z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie szczegó owych zadad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezb dnych do ich zajmowania; Rozporz dzenie MEN z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegó owych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagaj cych kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezb dnych do sprawowania nadzoru pedagogicznegi, a tak e kwalifikacji osób, którym mo na zleca prowadzenie bada i opracowywanie ekspertyz; Rozporz dzenie MENiS z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie standardów wymaga b cych podstaw przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów; Rozporz dzenie MENiS z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania i s uchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szko ach publicznych; Rozporz dzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó ; Rozporz dzenie MENiS z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do u ytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podr czników oraz zalecania rodków dydaktycznych; Zarz dzenie Nr 14/02 Warmi sko Mazurskiego Kuratora O wiaty z dnia 28 pa dziernika 2002 r. zmieniaj ce Zarz dzenie Warmi sko Mazurskiego Kuratora O wiaty z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie organizacji nadzoru pedagogicznego nad szko ami i placówkami w województwie warmi sko mazurskim.

3 2. CELE: 3. ZADANIA: a). Diagnozowanie wybranych umiej tno ci. b). Analiza i ocena efektów dzia alno ci dydaktycznej. c). Badanie efektów kszta cenia. d). Ujednolicenie procedury osi gni w szkole. a). porównywanie osi gni z wynikami sprawdzianu I egzaminu zewn trznego, b). badanie wybranych umiej tno ci ponadprzedmiotowych okre lonych w standardach wymaga egzaminacyjnych, c). badanie wiedzy i umiej tno ci wynikaj cych ze specyfiki przedmiotu, d). badanie osi gni wynikaj cych z kierunków sprawowanego nadzoru. 4. TERMINY BADA : (sta e, systematyczne, powtarzaj ce si w sta ym cyklu) a). porównywanie osi gni z wynikami sprawdzianu zewn trznego sierpie, wrzesie b). badanie wybranych umiej tno ci ponadprzedmiotowych okre lonych w standardach wymaga egzaminacyjnych: koniec klasy I maj koniec klasy II - maj koniec klasy III maj koniec klasy IV maj koniec klasy V - maj sprawdzian próbny klasy VI listopad, koniec klasy I G maj koniec klasy II G - maj egzamin próbny klasy III G listopad, c). badanie wiedzy i umiej tno ci wynikaj cych ze specyfiki przedmiotu, zgodnie z PSO: coroczne badanie innego przedmiotu d). badanie osi gni wynikaj cych z rocznych kierunków sprawowanego nadzoru: wynikaj ce z planu nadzoru. 5. METODY, NARZ DZIA: a). porównywanie osi gni z wynikami sprawdzianu i egzaminu zewn trznego analiza wyników sprawdzianu i egzaminu b). badanie wybranych umiej tno ci ponadprzedmiotowych okre lonych w standardach wymaga egzaminacyjnych: test pisemny,

4 arkusz egzaminu próbnego. c). badanie wiedzy i umiej tno ci wynikaj cych ze specyfiki przedmiotu test pisemny, analiza ocen ze sprawdzianów nauczycielskich zgodnych z PSO d). badanie innych osi gni wynikaj cych z kierunków sprawowanego nadzoru 6. OSOBY ODPOWIEDZIALNE: a). dyrektor wraz z zespo em nauczycieli planuje, organizuje i przeprowadza badanie osi gni, b). zespo y zadaniowe powo ane przez dyrektora do prowadzenia bada uwzgl dniaj ce kompetencje nauczycieli w zakresie diagnozy edukacyjnej (egzaminator, nauczyciele po kursie pomiaru dydaktycznego, nauczyciele dyplomowani), 7. DOKUMENTOWANIE BADA : a). raport z bada b). sprawozdania c). roczne sprawozdania dyrektora z pe nionego nadzoru 8. WYKORZYSTANIE WYNIKÓW BADA : a). wspó praca mi dzy nauczycielami kszta cymi te same umiej tno ci b). korygowanie szkolnego zestawu programów nauczania c). zaplanowanie doskonalenia nauczycieli d). planowanie rozwoju e). planowanie dzia doskonal cych f). planowanie dzia naprawczych 9. EWALUACJA SYSTEMU: zgodnie z opracowanym projektem ewaluacji.

5 PROJEKT EWALUACJI SZKOLNEGO SYSTEMU BADANIA OSI GNI Przedmiot ewaluacji Kryteria Pytania kluczowe (badawcze) Metody ród o danych dobór próby Prezentacja wyników Monitoring Metaewaluacja WSO jawno 1.Jaka jest w ród znajomo kryteriów WSO z poszczególnych przedmiotów? 2. Jak s przekazywane uczniom i rodzicom informacje o ocenach uzyskiwanych przez? Ankieta wywiad -10 z klas III, V, -rodzice jw. -naucz. ucz cy w w/w klasach Analiza zbieranego materia u badawczego konsultowanie przebiegu bada z cz onkami zespo ów zadaniowych Raport pisemny przekazany dyrektorowi Przedstawienie na posiedzeniu RP Po zako czonym zadaniu ewaluacja pracy zespo u zadaniowego Umiej tno -ci uczniowskie w zakresie czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystyw ania wiedzy w praktyce Skuteczno (kszta cenia) 1. czy uczniowie posiadaj umiej tno ci zawarte w standardach? 2. Na jakich przedmiotach wiczona jest umiej tno czytania ze zrozumieniem, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce? Pomiar dyd.-test Analiza dokumentacji: plany wynikowe, PSO, Kl.III Klasy III-VI Analiza wyników Konsultowanie analizy i dzia z nauczyciela mi Sprawozdanie 3. Czy szkolny zestaw Programów Nauczania gwarantuje osi ganie przez umiej tno ci w zakresie czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce? Analiza Szkolnego Zestawu Programów Naucza-nia Szkolny Zestaw Progra mów Nauczania Wyniki analizy Przedstawienie na posiedzeniu RP 4.Czy wnioski z poprzednich bada wp yn y na popraw jako ci? Sporz dzen ie raportu Przedstawienie raportu uczniom, rodzicom, nauczycielom

6 5. Jak biblioteka wp ywa na kszta cenie umiej tno ci czytania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce przez? Wywiad analiza dokumentów ankieta konkursy Protoko y konkursów, karty czytelnika, dziennik zaj biblioteki Analiza i interpretacja zgromadzonego materia u Przedstawienie wyników uczniom, rodzicom, RP 6. Czy wybrane podr czniki sprzyjaj rozwijaniu umiej tno ci zawartych w standardach? Analiza sestawu podr cznik ów Ankieta wywiad wyniki oceny sprawozda nie Prezentacja na posiedzeniu RP 7.W jakim stopniu nauczyciele w procesie dydaktycznym wykorzystuj standardy edukacyjne? Sprawozdania wyniki Ankieta wywiad Sprawozda nia Prezentacja wniosków na RP 8. Czy rodzice wspó dzia aj z nauczycielem w zakresie kszta cenia umiej tno ci zawartych w standardach? Wywiad ankieta Wywiad wnkieta obserwacje, analiza dokumentów Analiza materia u badawczeg o Przedstawienie na posiedzeniu RP 8. Czy rodzice wspó dzia aj z nauczycielem w zakresie kszta cenia umiej tno ci zawartych w standardach? Wywiad ankieta Wywiad wnkieta obserwacje, analiza dokumentów Analiza materia u badawczeg o Przedstawienie na posiedzeniu RP

7 Klasa I 2006/ Klasa II 2007/ Klasa III 2008/ Klasa IV 2009/ Klasa V 2010/ Klasa VI / Klasa I G 2012/ Klasa II G 2013/ Klasa III G 2014/ Opracowanie testu dla klasy I wychowawca T. Woszkiel 2006/2007 Lider zespo u: -XII opracowanie testu osi gni XII I 2007r. 3. Przeprowadzenie w klasie nauczyciel T. Woszkiel Zespó zad. V 2007r. 4. Analiza wyników Lider zespo u VI 2007r. 5. Przeprowadzenie w klasie II Zespó zad. V 2008r 6. Analiza wyników w odniesieniu do z ubieg ego roku szkolnego Lider zespo u VI 2008r 7. Przeprowadzenie w klasie III Zespó zad. V 2009r. 8. Analiza wyników w odniesieniu do bada z poprzednich lat szkolnych Lider zespo u VI 2009r. 9. Przeprowadzenie próbnego w klasie IV Zespó zad. V 2010r. 10. Analiza wyników w odniesieniu do bada z poprzednich lat szkolnych Lider zespo u VI 2010r. 11. Przeprowadzenie w klasie V Zespó zad. V 2011r. 12. Analiza wyników w odniesieniu do bada z poprzednich lat szkolnych Lider zespo u VI 2011r. 13. Przeprowadzenie próbnego w klasie VI Zespó zad. I 2012r. 14. Analiza wyników sprawdzianu próbnego Zespó zad. II Analiza wyników bada z lat porównanie osi gni w zakresie Lider zespo u VI 2012r. 16. Przeprowadzenie w klasie I G Zespó zad. V 2013r. 17. Analiza wyników w odniesieniu do bada z poprzednich lat szkolnych Lider zespo u VI 2013r. 18. Przeprowadzenie w klasie II G Zespó zad. V 2014r. 19. Analiza wyników w odniesieniu do bada z poprzednich lat szkolnych Lider zespo u VI 2014r. 20. Przeprowadzenie próbnego w klasie III G Zespó zad. I 2015r. 21. Analiza wyników egzaminu próbnego Zespó zad. II Analiza wyników bada z lat porównanie osi gni w zakresie Lider zespo u VI 2015r.

8 Klasa II 2006/ Klasa III 2007/ Klasa IV 2008/ Klasa V 2009/ Klasa VI 2010/ Klasa I G / Klasa II G 2012/ Klasa III G 2013/ Opracowanie testu dla klasy II wychowawca H. Ca ka 2006/2007 Lider zespo u: -XII opracowanie testu osi gni XII I 2007r. 3. Przeprowadzenie w klasie nauczyciel H. Ca ka Zespó zad. V 2007r. 4. Analiza wyników Lider zespo u VI 2007r. 5. Przeprowadzenie w klasie III Zespó zad. V 2008r 6. Analiza wyników w odniesieniu do z ubieg ego roku szkolnego Lider zespo u VI 2008r 7. Przeprowadzenie w klasie IV Zespó zad. V 2009r. 8. Analiza wyników w odniesieniu do bada z poprzednich lat szkolnych Lider zespo u VI 2009r. 9. Przeprowadzenie próbnego w klasie V Zespó zad. V 2010r. 10. Analiza wyników w odniesieniu do bada z poprzednich lat szkolnych Lider zespo u VI 2010r. 11. Przeprowadzenie próbnego w klasie VI Zespó zad. I 2011r. 12. Analiza wyników sprawdzianu próbnego Lider zespo u II 2011r. 13. Analiza wyników bada z lat porównanie osi gni w zakresie Zespó zad. VI 2011r. 14. Przeprowadzenie w klasie I G Zespó zad. V 2012r. 15. Analiza wyników w odniesieniu do bada z poprzednich lat szkolnych Lider zespo u VI 2012r. 16. Przeprowadzenie w klasie II G Zespó zad. V 2013r. 17. Analiza wyników w odniesieniu do bada z poprzednich lat szkolnych Lider zespo u VI 2013r. 18. Przeprowadzenie próbnego w klasie III G Zespó zad. I 2014r. 19. Analiza wyników egzaminu próbnego Zespó zad. II Analiza wyników bada z lat porównanie osi gni w zakresie Lider zespo u VI 2014r.

9 Klasa III 2006/ Klasa IV 2007/ Klasa V 2008/ Klasa VI 2009/ Klasa I G 2010/ Klasa II G / Klasa III G 2012/ Opracowanie testu dla klasy III wychowawca I. Spirydon 2006/2007 Lider zespo u: -XII opracowanie testu osi gni XII I 2007r. 3. Przeprowadzenie w klasie nauczyciel I. Spirydon Zespó zad. V 2007r. 4. Analiza wyników Lider zespo u VI 2007r. 5. Przeprowadzenie w klasie IV Zespó zad. V 2008r 6. Analiza wyników w odniesieniu do z ubieg ego roku szkolnego Lider zespo u VI 2008r 7. Przeprowadzenie w klasie V Zespó zad. V 2009r. 8. Analiza wyników w odniesieniu do bada z poprzednich lat szkolnych Lider zespo u VI 2009r. 9. Przeprowadzenie próbnego w klasie VI Zespó zad. I 2010r. 10. Analiza wyników sprawdzianu próbnego Lider zespo u II 2010r. 11. Analiza wyników bada z lat porównanie osi gni w zakresie Zespó zad. VI 2010r. 12. Przeprowadzenie w klasie I G Lider zespo u V 2011r. 13. Analiza wyników w odniesieniu do bada z poprzednich lat szkolnych Zespó zad. VI 2011r. 14. Przeprowadzenie w klasie II G Zespó zad. V 2012r. 15. Analiza wyników w odniesieniu do bada z poprzednich lat szkolnych Lider zespo u VI 2012r. 16. Przeprowadzenie próbnego w klasie III G Zespó zad. I 2013r. 17. Analiza wyników egzaminu próbnego Lider zespo u II 2013r. 18. Analiza wyników bada z lat porównanie osi gni w zakresie Zespó zad. I 2014r.

10 Klasa IV 2006/ Klasa V 2007/ Klasa VI 2008/ Klasa I G 2009/ Klasa II G 2010/ Klasa III G / Opracowanie testu dla klasy IV wychowawca /2007 Lider zespo u: osi gni -XII opracowanie testu XII I 2007r. 3. Przeprowadzenie w klasie nauczyciel... Zespó zad. V 2007r. 4. Analiza wyników Lider zespo u VI 2007r. 5. Przeprowadzenie w klasie V Zespó zad. V 2008r 6. Analiza wyników w odniesieniu do z ubieg ego roku szkolnego Lider zespo u VI 2008r 7. Przeprowadzenie próbnego w klasie VI Zespó zad. I 2009r. 8. Analiza wyników sprawdzianu próbnego Lider zespo u II 2009r. 9. Analiza wyników bada z lat porównanie osi gni w zakresie Zespó zad. VI 2009r. 10. Przeprowadzenie w klasie I G Lider zespo u V 2010r. 11. Analiza wyników w odniesieniu do bada z poprzednich lat szkolnych Zespó zad. VI 2010r. 12. Przeprowadzenie w klasie II G Zespó zad. V 2011r. 13. Analiza wyników w odniesieniu do bada z poprzednich lat szkolnych Lider zespo u VI 2011r. 14. Przeprowadzenie próbnego w klasie III G Zespó zad. I 2012r. 15. Analiza wyników egzaminu próbnego Lider zespo u II 2012r. 16. Analiza wyników bada z lat porównanie osi gni w zakresie Zespó zad. I 2012r.

11 Klasa V 2006/ Klasa VI 2007/ Klasa I G 2008/ Klasa II G 2009/ Klasa III G 2010/ Opracowanie testu dla klasy V wychowawca /2007 Lider zespo u: osi gni -XII opracowanie testu XII I 2007r. 3. Przeprowadzenie w klasie nauczyciel... Zespó zad. V 2007r. 4. Analiza wyników Lider zespo u VI 2007r. 5. Przeprowadzenie próbnego w klasie VI Zespó zad. I 2008r 6. Analiza wyników sprawdzianu próbnego Lider zespo u II 2008r 7. Analiza wyników bada z lat porównanie osi gni w zakresie Zespó zad. V 2008r. 8. Przeprowadzenie w klasie I G Lider zespo u V 2009r. 9. Analiza wyników w odniesieniu do bada z poprzednich lat szkolnych Zespó zad. VI 2009r. 10. Przeprowadzenie w klasie II G Lider zespo u V 2010r. 11. Analiza wyników w odniesieniu do bada z poprzednich lat szkolnych Zespó zad. VI 2010r. 12. Przeprowadzenie próbnego w klasie III G Zespó zad. I 2011r. 13. Analiza wyników egzaminu próbnego Lider zespo u II 2011r. 14. Analiza wyników bada z lat porównanie osi gni w zakresie Zespó zad. V 2011r.

12 Klasa VI a 2006/ Klasa I G 2007/ Klasa II G 2008/ Klasa III G 2009/ Analiza wyników sprawdzianu zewn trznego z 2006 roku Zespó zad. X Opracowanie testu dla klasy VI Lider zespo u: X-XI opracowanie testu osi gni XI Przeprowadzenie próbnego w klasie VI Zespó zad. XI 4. Analiza wyników sprawdzianu próbnego Lider zespo u XII 5. Przeprowadzenie próbnego w klasie VI Zespó zad. I 2007r 6. Analiza wyników sprawdzianu próbnego Lider zespo u II 2007r 7. Analiza wyników bada z lat porównanie osi gni w zakresie Zespó zad. V 2007r. 8. Przeprowadzenie w klasie I G Lider zespo u V 2008r. 9. Analiza wyników w odniesieniu do bada z poprzednich lat szkolnych Zespó zad. VI 2008r. 10. Przeprowadzenie w klasie II G Lider zespo u V 2009r. 11. Analiza wyników w odniesieniu do bada z poprzednich lat szkolnych Zespó zad. VI 2009r. 12. Przeprowadzenie próbnego w klasie III G Zespó zad. I 2010r. 13. Analiza wyników egzaminu próbnego Lider zespo u II 2010r. 14. Analiza wyników bada z lat porównanie osi gni w zakresie Zespó zad. V 2010r.

13 Klasa VI b 2006/ Klasa I G 2007/ Klasa II G 2008/ Klasa III G 2009/ Analiza wyników sprawdzianu zewn trznego z 2006 roku Zespó zad. X Opracowanie testu dla klasy VI Lider zespo u: X-XI opracowanie testu osi gni XI Przeprowadzenie próbnego w klasie VI Zespó zad. XI 4. Analiza wyników sprawdzianu próbnego Lider zespo u XII 5. Przeprowadzenie próbnego w klasie VI Zespó zad. I 2007r 6. Analiza wyników sprawdzianu próbnego Lider zespo u II 2007r 7. Analiza wyników bada z lat porównanie osi gni w zakresie Zespó zad. V 2007r. 8. Przeprowadzenie w klasie I G Lider zespo u V 2008r. 9. Analiza wyników w odniesieniu do bada z poprzednich lat szkolnych Zespó zad. VI 2008r. 10. Przeprowadzenie w klasie II G Lider zespo u V 2009r. 11. Analiza wyników w odniesieniu do bada z poprzednich lat szkolnych Zespó zad. VI 2009r. 12. Przeprowadzenie próbnego w klasie III G Zespó zad. I 2010r. 13. Analiza wyników egzaminu próbnego Lider zespo u II 2010r. 14. Analiza wyników bada z lat porównanie osi gni w zakresie Zespó zad. V 2010r.

14 Klasa I G 2006/ Klasa II G 2007/ Klasa III G 2008/ Opracowanie testu dla klasy I Lider zespo u: X-XI opracowanie testu osi gni XII Przeprowadzenie w klasie I G Zespó zad. V Analiza wyników w odniesieniu do bada z poprzednich lat szkolnych Lider zespo u VI Przeprowadzenie w klasie II G Zespó zad. V Analiza wyników w odniesieniu do bada z poprzednich lat szkolnych Lider zespo u VI Przeprowadzenie próbnego w klasie III G Zespó zad. I Analiza wyników egzaminu próbnego Lider zespo u II Analiza wyników bada z lat porównanie osi gni w zakresie Zespó zad. VI 2009r.

15 Klasa II G 2006/ Klasa III G 2007/ Opracowanie testu dla klasy II Lider zespo u: X-XI opracowanie testu osi gni XII Przeprowadzenie w klasie II G Zespó zad. V Analiza wyników w odniesieniu do bada z poprzednich lat szkolnych Lider zespo u VI Przeprowadzenie próbnego w klasie III G Zespó zad. XI Analiza wyników egzaminu próbnego Lider zespo u XII Przeprowadzenie próbnego w klasie III G Zespó zad. I Analiza wyników egzaminu próbnego Lider zespo u II Analiza wyników bada z lat porównanie osi gni w zakresie Zespó zad. VI 2008r.

16 Klasa III G 2006/ Analiza wyników egzaminu zewn trznego z 2006 roku Zespó zad. X Opracowanie testu dla klasy VI Lider zespo u: X-XI opracowanie testu osi gni XI Przeprowadzenie próbnego w klasie III G Zespó zad. XI 4. Analiza wyników sprawdzianu próbnego Lider zespo u XII 5. Przeprowadzenie próbnego w klasie III G Zespó zad. I 2007r 6. Analiza wyników egzaminu próbnego Lider zespo u II 2007r 7. Analiza wyników bada z lat porównanie osi gni w zakresie Zespó zad. V 2007r.

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 GŁÓWNE CELE I DZIAŁANIA ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 doskonalenie procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó w Marcinkowie. Organizacja WEWN TRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Zespole Szkó w Marcinkowie

Zespó Szkó w Marcinkowie. Organizacja WEWN TRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Zespole Szkó w Marcinkowie Zespó Szkó w Marcinkowie Organizacja WEWN TRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Zespole Szkó w Marcinkowie Pa dziernik 2006 1 STRUKTURA ORGANIZACJI WEWN TRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I. Cele

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014 / 2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014 / 2015 Znak: Z. Szk. 4171 1 / 2014 /15 - Kopia - PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014 / 2015 Przedstawiony organom szkoły: 11 września 2014 r. Podstawa prawna: 1) art. 33. Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Harmonogram dzia a / wdra anie planu dzia ania

Harmonogram dzia a / wdra anie planu dzia ania Harmonogram dzia a / wdra anie planu dzia ania Priorytet 1 Podejmowanie dzia a doskonal cych prac na poziomie szko y (klasy 4-6). Doskonalenie organizacji pracy szko y w obszarze kszta cenie. Poprawa organizacji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ Podstawa prawna zaplanowania zadań na rok szkolny 2011/2012: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Joanna Królik- nauczyciel języka rosyjskiego Placówka oświatowa: Zespół

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. M. KOPERNIKA W TARNOWSKICH GÓRACH

RAPORT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. M. KOPERNIKA W TARNOWSKICH GÓRACH RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. M. KOPERNIKA W TARNOWSKICH GÓRACH I PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 KLASY I III Przedmiot ewaluacji Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Przedsięwzięcia organizacyjne i merytoryczne

PLAN PRACY OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Przedsięwzięcia organizacyjne i merytoryczne PLAN PRACY OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Przedsięwzięcia organizacyjne i merytoryczne PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA OŚRODKA Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Plan działań KPCEN w Toruniu. w ramach programu Indywidualnego Wsparcia Szkół, realizowanego w Lisewie po zmianach

Plan działań KPCEN w Toruniu. w ramach programu Indywidualnego Wsparcia Szkół, realizowanego w Lisewie po zmianach Toruń,02.02.2016 r. Plan działań KPCEN w Toruniu w ramach programu Indywidualnego Wsparcia Szkół, realizowanego w Lisewie po zmianach Po wstępnej rozmowie z Dyrekcją szkoły, analizie przekazanych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Łobzie na rok szkolny 2011/2012

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Łobzie na rok szkolny 2011/2012 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Łobzie na rok szkolny 2011/2012 Plan pracy WDN został opracowany w oparciu o: Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 8 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej Nr10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie

Szkoły Podstawowej Nr10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie KALENDARZ ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 Szkoły Podstawowej Nr10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie Lp. Data Zadanie Odpowiedzialni I - półrocze WRZESIEŃ 2015 1. 01.09.2015 /wtorek/ Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OPRACOWAŁ: mgr Marcin Szymański Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu Podstawa prawna: -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE 1. Zarządzenie a szkoły wprowadzające plan nadzoru pedagogicznego 2. Regulamin nadzoru pedagogicznego 3. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 4 w Nysie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 4 w Nysie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 4 w Nysie Nysa 2012 I. Projekt w prawie oświatowym - postanowienia ogólne Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym

Bardziej szczegółowo

Reforma edukacji Zmiana programowa. Informacje dla nauczycieli

Reforma edukacji Zmiana programowa. Informacje dla nauczycieli Reforma edukacji Zmiana programowa Informacje dla nauczycieli Filozofia zmiany Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie wychowania przedszkolnego obni enie wieku obowi zku szkolnego Podniesienie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIEŻUNIU PLAN OPRACOWANO NA LATA 2015-2018

WIELOLETNI PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIEŻUNIU PLAN OPRACOWANO NA LATA 2015-2018 WIELOLETNI PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIEŻUNIU PLAN OPRACOWANO NA LATA 2015-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015r w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH ul. Powstańców Śl. 1, 46-080 Chróścice Tel./fax.: /77/4695-334 e-mail: sekretariat@szkolachroscice.pl PLAN PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH rok szkolny 2014/2015 Skompletowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 2015-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 2015-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 2015-2018 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy, w tym w szczególności Podstawa Programowa Szkoły

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia II stopnia. Tomasz Frołowicz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia II stopnia. Tomasz Frołowicz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Tomasz Frołowicz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Wykład nr 2 i 3 PROGRAMY NAUCZANIA: - LEGALIZACJA, STRUKTURA, PRZYKŁADY Tomasz Frołowicz Akademia Wychowania

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej w roku szkolnym 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej w roku szkolnym 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa opracowania: * Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim Przedszkole Samorządowe Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzanej w Przedszkolu Samorządowym w Radzyniu Chełmińskim w roku szkolnym 2011/2012 1. W roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała Nr 89/2010 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie Bądkowo 2015 STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BĄDKOWIE I. Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/3/15/16 z dnia 07.09.2015 r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/3/15/16 z dnia 07.09.2015 r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Barbary Rybczyńskiej nauczyciela języka angielskiego w Gimnazjum Nr 5 w Zamościu ubiegającej się o status zawodowy nauczyciela mianowanego realizowany od 1.09.2006r. do 31.05.2009r.

Bardziej szczegółowo

Z mamą i tatą w szkole

Z mamą i tatą w szkole Z mamą i tatą w szkole Program autorski adresowany do rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Myślachowicach. Autorzy programu: Agnieszka Godyń Monika Wentrys Myślachowice 2004 1 WSTĘP Rodzic nie może tylko

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. mgr Anna Mioduchowska

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. mgr Anna Mioduchowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Anna Mioduchowska PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy Armii Krajowej Bohaterów Lasów Chojnowskich Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADZIĘCINIE NA LATA 2015-2020

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADZIĘCINIE NA LATA 2015-2020 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADZIĘCINIE NA LATA 2015-2020 1 I. Dane ogólne o szkole. Szkoła Podstawowa w Radzięcinie jest małą szkołą prowadzoną przez osobę prawną Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Ewa Bronowicka Krystyna Jakubowska Elżbieta Łozińska Agnieszka Ławida WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Dokument opublikowany w specjalistycznym serwisie edukacyjnym http:// www. nauczyciel.profesor.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura diagnozowania i informowania rodziców(prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych dzieci

Procedura diagnozowania i informowania rodziców(prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych dzieci Załącznik nr 6 do Zarządzenia Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 163 nr 1/2013 Procedura diagnozowania i informowania rodziców(prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych dzieci 1. Procedura określa

Bardziej szczegółowo

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO. nauczyciel kontraktowy wykładowca przedmiotu: kosmetologia i pracownia kosmetyczna

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO. nauczyciel kontraktowy wykładowca przedmiotu: kosmetologia i pracownia kosmetyczna PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Iwona Wojdyła nauczyciel kontraktowy wykładowca przedmiotu: kosmetologia i pracownia kosmetyczna Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ubiegającego się o status nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego mgr inż. Wiesława Kozłowska nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie na lata 2014-2019 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych jako instrument podnoszenia efektywności jej pracy.

Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych jako instrument podnoszenia efektywności jej pracy. Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych jako instrument podnoszenia efektywności jej pracy. "Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka" - J. Ruskin.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA. SZKOŁA PODSTAWOWA W UJANOWICACH Rok szkolny 2008/2009

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA. SZKOŁA PODSTAWOWA W UJANOWICACH Rok szkolny 2008/2009 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁA PODSTAWOWA W UJANOWICACH Rok szkolny 2008/2009 I. Cele ogólne Szkolny zestaw programów nauczania to jeden z elementów programu szkoły służący do urzeczywistniania

Bardziej szczegółowo

26 624 Kowala 103 tel./ fax. (48) 610 17 27 e-mail pspkowala@o2.pl

26 624 Kowala 103 tel./ fax. (48) 610 17 27 e-mail pspkowala@o2.pl PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOWALI 26 624 Kowala 103 tel./ fax. (48) 610 17 27 e-mail pspkowala@o2.pl PROCEDURA POSTĘPOWANIA obowiązująca w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Termin realizacji zamówienia: 10 miesi cy, od 1 wrze nia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Termin realizacji zamówienia: 10 miesi cy, od 1 wrze nia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Krynice, 14.07.2013 r. Dyrektor Zespo u Szkó w Krynicach zaprasza do z enia oferty na nauczyciela zyka angielskiego w ramach projektu: Klub Przedszkolaka w Krynicach o szacunkowej warto

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. 1 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 2. Ocenianie o którym mowa w ust.1

Bardziej szczegółowo

Harmonogram dzia a / wdra anie planu dzia ania

Harmonogram dzia a / wdra anie planu dzia ania Harmonogram dzia a / wdra anie planu dzia ania Priorytet 2 - Zwi kszenie efektywno ci wspó pracy mi dzy nauczycielami kszta tuj cymi te same lub podobne umiej tno ci na poziomie zespo u nauczycielskiego

Bardziej szczegółowo

VIII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ. OSKKO, WARSZAWA, 25-27.09.2013 www.oskko.edu.pl/kongres/

VIII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ. OSKKO, WARSZAWA, 25-27.09.2013 www.oskko.edu.pl/kongres/ VIII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WARSZAWA, 25-27.09.2013 www.oskko.edu.pl/kongres/ Szkoła Podstawowa w Lubieszewie Jak zmieniliśmy naszą szkołę Elżbieta Elmrych Prezentacja dobrej praktyki przedstawiona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DO CYKLU PODRĘCZNIKÓW MATEMATYKA Z PLUSEM SPIS TREŚCI: 1. Cele oceniania. 2. Podstawa programowa. 3. Obszary aktywności

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej Na podstawie art. 62 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

AUDYT WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik nr 41 do Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia AUDYT WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 1. Cel i przedmiot procedury Celem procedury dokonanie oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO I. MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Praktyki pedagogiczne student realizuje w jednej z poniższych placówek, mając na uwadze studiowaną

Bardziej szczegółowo

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w 2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Procedura awansu zawodowego. Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski. w Rybniku

Procedura awansu zawodowego. Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski. w Rybniku Procedura awansu zawodowego Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE SPRAWDZIANU PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1)

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE SPRAWDZIANU PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1) RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE SPRAWDZIANU PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1) 1 Sprawdzian w systemie oceniania i 2 Zadania na sprawdzianie

Bardziej szczegółowo

STATUT I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy

STATUT I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy STATUT I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 3. Organy I Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ nr 8 im. T. KOŚCIUSZKI w KOSZALINIE

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ nr 8 im. T. KOŚCIUSZKI w KOSZALINIE Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 8 w Koszalinie / wprowadzony Zarządzeniem nr 6 /2013 Dyrektora ZS nr 8 z dn. 02.09.2013r./ PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi

wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi Dyrekcja Danuta Krysiak- Jadwiga Jama - dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. St. Dubois 7/9 wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. St. Dubois 7/9 Godziny przyjmowania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE I. WSTĘP Statut został opracowany na podstawie: - Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI Załącznik nr 12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI Na podstawie: 1. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki i astronomii W roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z fizyki i astronomii W roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z fizyki i astronomii W roku szkolnym 2015/2016 1. Podstawa prawna: 1. Rozporządzeniu MENIS z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu.

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Niechobrzu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 25. listopada 2010r. 1 1. Dyrektor szkoły jest

Bardziej szczegółowo

Diagnozowanie i ewaluacja pracy szkoły

Diagnozowanie i ewaluacja pracy szkoły Edukacyjna Wartość Dodana i jej rola w interpretowaniu wyników egzaminów gimnazjalnych Dla: nauczycieli różnych przedmiotów w gimnazjum Cel: przygotowanie nauczycieli do wykorzystania EWD w interpretowaniu

Bardziej szczegółowo

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIA DOSKONAL CYCH

PROGRAM DZIA DOSKONAL CYCH Zespó Szkó w Marcinkowie Marcinkowo 27,11-700 Mr gowo, tel. (089)741-87-83, e-mail: marcinkowo@op.pl PROGRAM DZIA DOSKONAL CYCH PODNOSZ CYCH JAKO KSZTA CENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL DNIENIEM WYKORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Modlnicy

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Modlnicy Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Modlnicy CZĘŚĆ I 1. Uczniowie Gimnazjum w Modlicy biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

1 Podstawa prawna. 2 Definicje

1 Podstawa prawna. 2 Definicje Zespół Edukacyjny w Skwierzynie PROCEDURA ORGANIZACJI INDYWIDUALNEGO OBOWIĄŻKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I. Podstawa prawna. 1. Art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Załącznik nr 2 protokołu nr 4/2015/2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Przedstawiono Radzie Pedagogicznej dnia 15.09.2015 r. (protokół

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘTOWEM

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘTOWEM PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘTOWEM 1. Podstawa prawna planowania działań. 18 ust. 1 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

I. Cele doskonalenia:

I. Cele doskonalenia: Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkól Nr 12 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w roku szkolnym 2013/2014 I. Cele doskonalenia: 1. Doskonalenie posiadanych,

Bardziej szczegółowo

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

Komisja rekrutacyjna i jej zadania ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 W KRAKOWIE REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO: 4-LETNIEGO TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO NR 11 (na podbudowie gimnazjum): w zawodach: -technik żywienia i usług

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI.

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. 1. Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 25 stycznia 2011 r.

Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 25 stycznia 2011 r. Regulamin uzyskania karty rowerowej przez ucznia szkoły podstawowej Akty prawne obowiązujące przy wydawaniu karty rowerowej albo Podstawy prawne: Podstawa programowa kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dyrektor ZPG i SP im. Jana Pawła II w Leźnie ustala, co następuje:

Dyrektor ZPG i SP im. Jana Pawła II w Leźnie ustala, co następuje: REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE 3 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespół w składzie: Elżbieta Balwierz Zdzisława Kapuściak

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. ... Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM SPECJALNYM W SPECJALNYM O RODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W WYSZKOWIE

DOKUMENTACJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM SPECJALNYM W SPECJALNYM O RODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W WYSZKOWIE DOKUMENTACJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM SPECJALNYM W SPECJALNYM O RODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W WYSZKOWIE Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publiczny w Specjalnym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY REGULAMIN EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNEGO, POPRAWKOWEGO I SPRAWDZAJĄCEGO Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLAJĄCY WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERWCACH OPRACOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i wyzwania uczenia się przez całe życie

Modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i wyzwania uczenia się przez całe życie DEPARTAMNET KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i wyzwania uczenia się przez całe życie. Cele modernizacji kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIEDLCACH

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIEDLCACH PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIEDLCACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 278/2006 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 5 stycznia 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 278/2006 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 5 stycznia 2006r. ZARZĄDZENIE NR 278/2006 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 5 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyŝsze i zakłady kształcenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Plan rozwoju zawodowego Ewy Kaszowskiej nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego przygotowany zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dn. 01.12.2004r. w sprawie awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej,

wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej, Załącznik nr1 do uchwały nr 18 / 2015/2016 z dnia 05.01.2016r Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej paragraf 37 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Szkoła organizuje i udziela pomocy

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo